Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 41 от 18.V

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 77 ОТ 11 МАЙ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г. (ДВ, БР. 76 ОТ 2007 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74 ОТ 10 МАЙ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА "ПРАВО" И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ "ЮРИСТ", ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 82 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 201 Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 ОТ 10 МАЙ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. (ДВ, БР. 57 ОТ 2000 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76 ОТ 10 МАЙ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2018 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 78 ОТ 14 МАЙ 2018 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА КРИТЕРИИТЕ И РЕДА ЗА ИЗБОР НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ, С КОИТО НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА СКЛЮЧВА ДОГОВОРИ Виж повече
  • НАРЕДБА № Н-11 ОТ 2 МАЙ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЕМАНЕ НА КУРСАНТИ И ВОЕННОСЛУЖЕЩИ ВЪВ ВИСШИТЕ ВОЕННИ УЧИЛИЩА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 321 ОТ 11 МАЙ 2018 Г. ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА НЕФТ И ПРИРОДЕН ГАЗ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА "БЛОК 1-7 ТЪРНАК", РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 322 ОТ 11 МАЙ 2018 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ВАРОВИЦИ, ДОЛОМИТНИ ВАРОВИЦИ И АЛЕВРИТОВИ МЕРГЕЛИ, ОТ НАХОДИЩЕ "КАПУ БАИР", РА Виж повече
  • УКАЗ № 124 ОТ 14.05.2018 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА КРИТЕРИИТЕ И РЕДА ЗА ИЗБОР НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ, С КОИТО НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА СКЛЮЧВА ДОГОВОРИ Виж повече