Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 66 от 10.VIII

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 ОТ 6 АВГУСТ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ЦЕННИ КНИЖА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1994 Г. (ДВ, БР. 101 ОТ 1994 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 163 ОТ 6 АВГУСТ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г. (ДВ, БР. 49 ОТ 2011 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 164 ОТ 6 АВГУСТ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОБЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ, РЕГИСТРИТЕ И ЕЛЕКТРОННИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. (ДВ, БР. 5 ОТ 2017 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 541 ОТ 6 АВГУСТ 2018 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - ТВЪРДИ ГОРИВА - ЛИГНИТНИ ВЪГЛИЩА, ОТ НАХОДИЩЕ "АЛДОМИРОВСКИ ВЪГЛИЩЕН БАСЕЙН", УЧАСТЪК "РАДУЛОВЦИ", Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 ОТ 6 АВГУСТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2018 Г. Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 548 ОТ 6 АВГУСТ 2018 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИЯ КОНКУРСА УЧАСТНИК ЗА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ "КИТЕН-ЮГ", ОБЩИНА ПРИМОРСКО, ОБЛАСТ БУРГАС Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-5 ОТ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, КОНТРОЛ И УСТАНОВЯВАНЕ НА ГОДНОСТТА ЗА ВОЕННА СЛУЖБА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРИ УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ И ЗЛОУПОТР Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-15 ОТ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РАЗМЕРИТЕ И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОЕННАТА СЛУЖБА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ОТМЕНЯНЕ НА НАРЕДБА № Н-5 ОТ 2014 Г. ЗА ПОДБОР НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ И ЦИВИЛНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И ОТ БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ В ЗАДГРАНИЧНИТЕ ПР Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-29 ОТ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АДАПТАЦИЯ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ ПРИ ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ВОЕН Виж повече