Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 82 от 5.X

  • ИНСТРУКЦИЯ № 2 ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО И ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ГЛАВА ДЕВЕТА ОТ ОРГАНИТЕ ПО Виж повече
  • УКАЗ № 221 ОТ 01.10.2018 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЛЮДМИЛА КРЪСТЕВА ЕЛКОВА ЗА ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА Виж повече
  • НАРЕДБА № 17 ОТ 27 АВГУСТ 2018 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ИНСТРУКТОР ПО АДАПТИРАНА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ И СПОРТ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ" Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (ДВ, БР. 73 ОТ 2016 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2015 Г. ЗА ВПИСВАНЕТО, КВАЛИФИКАЦИЯТА И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА (ДВ, БР. 50 ОТ 2015 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2007 Г. ЗА ПОЛЗВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ (ДВ, БР. 17 ОТ 2007 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ИНСТАЛАЦИИ ЗА ИЗГАРЯНЕ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА СЪВМЕСТНО ИЗГАРЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ (ДВ, БР. 36 ОТ 2013 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБРАЗЦИ НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 1 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО, ПОДАВАНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • СПОГОДБА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА МОЛДОВА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ТРУДОВАТА МИГРАЦИЯ (Утвърдена с Решение № 492 на Министерския съвет от 13 юли 2018 г. В сила от 11 септември 2018 г.) Виж повече