Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 84 от 12.X

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 216 ОТ 5 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 259 НА МИНИСТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 ОТ 10 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2018 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 217 ОТ 5 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2018 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г., ПРИЕТА С ПОС Виж повече
  • НАРЕДБА № 61 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ РЕКЛАМНИТЕ И ПИСМЕНИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ И СТРАНИЦИТЕ В ИНТЕРНЕТ НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 ОТ 5 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА МЕЖДИННИ И ОКОНЧАТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ ПО ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 218 ОТ 5 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2018 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 223 ОТ 05.10.2018 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА (ДВ, БР. 31 ОТ 2007 Г.) Виж повече
  • ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ НА РЕПУБЛИКА ИНДИЯ ЗА ПЕРИОДА 2018 - 2021 Г. (Одобрена с Решение № Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ Виж повече