Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 104 от 14.XII

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 286 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА СПИСЪК НА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ ПО ЧЛ. 30А ОТ ЗАКОНА ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТОЙНОСТТА, ДО КОЯТО ТЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ, Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 288 ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 284 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2018 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г., ПРИЕТА С Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 904 ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - ГНАЙСИ, ОТ НАХОДИЩЕ "СКРИБИН", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КРИБУ Виж повече
  • НАРЕДБА № 8 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БЕЗОПАСНОСТТА И КАЧЕСТВОТО НА ХРАНИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, УЧИЛИЩНИТЕ СТОЛОВЕ И ОБЕКТИТЕ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО НА ТЕРИТОРИЯТА НА УЧИЛИЩАТА И НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, КАКТО И Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 285 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И ПРАВИЛАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СМЕСЕНА СИСТЕМА ЗА ТАКСУВАНЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ КАТЕГОРИИ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА БАЗА ВРЕМЕ И НА БАЗА ИЗМИНАТО РАЗСТОЯНИЕ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 287 ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 290 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА ЗА 2018 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 291 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2018 Г. Виж повече
  • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ ОТ 2018 Г. Виж повече
Промени настройката на бисквитките