Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 104 от 14.XII

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

 

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 1117-ИК от 4 декември 2018 г.

На основание чл. 7, ал. 2 от Наредба № 7 от 2003 г. за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с финансови инструменти и инвестиционни консултации относно финансови инструменти, както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност Комисията за финансов надзор реши:

Признава придобитата от X.X.X. квалификация, отговаряща на изискванията, включени в тематичния обхват на изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.

На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му, което не спира неговото изпълнение.

Председател: К. Караиванова

10878

 

РЕШЕНИЕ № 1136-ИП от 6 декември 2018 г.

На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 19, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) Комисията за финансов надзор реши:

Издава лиценз на „Ваха Трейд“ – ЕООД, със седалище в София и адрес на управление: София, бул. Ал. Стамболийски № 84 – 86, офис 25,

за извършване на дейност като инвестиционен посредник чрез предоставяне на инвестиционни услуги и дейности по чл. 6, ал. 2, т. 1, 2, 4, 5 и 7 от ЗПФИ, както следва:

– приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти;

– изпълнение на нареждания за сметка на клиент;

– управление на портфейл;

– инвестиционни съвети;

– предлагане на първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка (пласиране на финансови инструменти)

и на допълнителните услуги по чл. 6, ал. 3, т. 1 – 5 и т. 7 от ЗПФИ, както следва:

– съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност и свързаните с това услуги като управление на парични средства и на обезпечения, с изключение на централизираното водене на сметки за ценни книжа съгласно раздел А, т. 2 от Приложението на Регламент (ЕС) № 909/2014;

– предоставяне на заеми на инвеститори за извършване от тях на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие че посредникът, който предоставя заема, участва в сделката;

– съвети на предприятия относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и съвети и услуги, свързани с преобразуване и придобиване на предприятия;

– предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги;

– инвестиционни проучвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти;

– инвестиционни услуги и дейности по ал. 2 и ал. 3, т. 1, 2, 4 и 5 от ЗПФИ във връзка с базовите инструменти на деривативни финансови инструменти по чл. 4, т. 5, 6, 7 и 10 от ЗПФИ, когато са свързани с предоставянето на инвестиционни и допълнителни услуги.

На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН решението може да бъде обжалвано по съдебен ред пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му. Обжалването на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.

Председател: К. Караиванова

10933

 

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

РЕШЕНИЕ № 262 от 25 октомври 2018 г.

1. На основание чл. 25 от ЗБНБ Българската народна банка пуска в обращение от 28.12.2018 г. като законно платежно средство банкнота с номинална стойност 100 лв., емисия 2018 г.

Характеристики, реквизити и изображения:

номинална стойност – 100 лв.;

наименование на емисионен институт – БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА;

година на емисия – 2018;

текстове „УПРАВИТЕЛ“ и „ГЛАВЕН КАСИЕР“ и техните подписи;

преобладаващ цвят – зелен;

размери – 141 79 мм;

сериен номер – състои се от две букви и осем цифри, отпечатан долу в лявата и горе в дясната половина на лицевата страна на банкнотата.

На лицевата страна на банкнотата са изобразени: портрет на писателя X.X.; фигури и елементи, свързани с туристическото движение в България; заглавната страница на пътеписа „До Чикаго и назад“; вертикални текстове „X.X.“ и „1863 – 1897“; номиналната стойност на банкнотата с цифри и думи.

Знак за незрящи граждани – релефно изображение на триъгълник, сочещ надолу, и разположен под него правоъгълник, чиято основа е по-късата страна, отпечатани в долния десен ъгъл на лицевата страна на банкнотата.

Допълнителен знак за незрящи граждани – състои се от релефни линии – 5 дебели и 6 тънки, разположени под ъгъл на двете къси страни на банкнотата.

На обратната страна на банкнотата са изобразени елементи, свързани с живота и творчеството на писателя X.X., и е обозначена номиналната стойност на банкнотата с цифри и думи.

Предупредителен текст „За подправка виновните се наказват съгласно закона“ е отпечатан в горния ляв ъгъл на обратната страна на банкнотата.

Защитни елементи:

Материал – висококачествена банкнотна хартия, тонирана в зелен цвят, с вградени трицветни влакънца, видими при осветяване с ултравиолетова светлина (365 нанометра); с лаково покритие след отпечатване.

На лицевата страна на банкнотата:

Релефен печат – отпечатани са портрет на X.X., текстовете „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“ и „СТО ЛЕВА“, заглавната страница на пътеписа „До Чикаго и назад“, поканата за учредяване на Българския туристически съюз и годината на емисията „2018“.

Холограмна лента – разположена вляво на банкнотата, с оптични ефекти (от горе на долу):

– редуващи се при промяна на ъгъла на наблюдение изображения на еделвайс и профил на X.X.;

– цветен холограмен портрет на X.X.;

– детайл от паметник на X.X., променящ цвета си от смарагдовозелено към сапфиреносиньо при промяна на ъгъла на наблюдение;

– динамичен шахматен ефект с промяна на цвета от смарагдовозелено към сапфиреносиньо при промяна на ъгъла на наблюдение и обемно триизмерно изображение на числото „100“.

Мастило с оптичен ефект – числото „100“ в долната дясна част е отпечатано с променящо цвета си мастило с динамичен шахматен ефект, което при промяна на ъгъла на наблюдение се променя от смарагдовозелено към сапфиреносиньо.

Воден знак – наблюдава се при поставянето на банкнотата срещу източник на светлина и се състои от полутоново изображение с висока резолюция на портрета на X.X. от лицевата страна на банкнотата и контрастно изображение на инициалите „БНБ“. Изображението се наблюдава и от обратната страна на банкнотата.

Регистър на проглед – правоъгълно шахматно поле, разположено в средата в дясната половина на банкнотата, в което при поставянето й срещу източник на светлина се вижда числото „100“. Изображението се наблюдава и от обратната страна на банкнотата.

Скрит образ – в горния край, отляво на холограмната лента, при наблюдение под ъгъл се появява изображение на числото „100“.

Микротекст – хоризонтални линии с текст „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“, годините „1863 1897“ и „СТО ЛЕВА 100 ЛЕВА“ във фона вляво от портрета, две вертикални линии вдясно от портрета с текст „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“.

Флуоресценция – при осветяване с ултравиолетова светлина (365 нанометра) в зоната вдясно на холограмната лента се появява ивица, флуоресцираща в червено, състояща се от повтарящи се числа „100“ и изображения на еделвайс. Двата серийни номера, дясната половина на еделвайса, регистърът на проглед и подписите на управителя и на главния касиер флуоресцират в зелено.

Инфрачервено изображение – при наблюдение с устройство, снабдено с инфрачервен филтър (850 нанометра), е видима само горната част на портрета на X.X., разделен по диагонал, число „100“, серийните номера, знаците за незрящи граждани и горната половина от надписа „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“.

На обратната страна на банкнотата:

Осигурителна нишка – вградена в хартията, частично излизаща на сектори от обратната страна, със светъл повтарящ се текст „БНБ 100“ и с динамичен шахматен ефект, променяща цвета си от смарагдовозелено към сапфиреносиньо. Изображението на повтарящия се текст „БНБ 100“ се чете от лицевата страна при поставянето на банкнотата срещу източник на светлина.

Микротекст – сакото на X.X. е изцяло запълнено с микротекст.

Флуоресценция – при осветяване с ултравиолетова светлина (365 нанометра) – орнамент от паметника на X.X., часовникът и заглавната страница на книгата „Бай Ганьо“ флуоресцират в червено. Изображението на X.X. в профил флуоресцира в синьо, а еделвайс и две изображения на числото „100“ флуоресцират в жълто-зелено.

2. Банкнотите с номинална стойност 100 лв., емисия 2003 г., продължават да бъдат в обращение заедно с банкнотите с номинална стойност 100 лв., емисия 2018 г.

Управител: Д. Радев

10450

ОБЩИНА БРЕЗНИК

РЕШЕНИЕ № 743 от 12 ноември 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 23 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 от ЗУТ и чл. 3, ал. 1, т. 10 и 22 от ПОДОСНКВОА Общинският съвет – гр. Брезник, реши:

Одобрява окончателния проект на общ устройствен план на община Брезник, съдържащ следните текстови и графични материали:

1. Текстови материали: обяснителна записка; правила и нормативи за прилагане на ОУП.

2. Графични материали: ОУП (окончателен проект); опорен план; схема транспорт и комуникации; схема културно историческо наследство; схема електроснабдяване; схема водоснабдяване и канализация и схема селищна мрежа, и представеното Становище по екологична оценка № ЕО 2-2/2017 на РИОСВ – Перник.

Възлага на кмета на община Брезник да представя ежегодно за приемане от Общинския съвет – гр. Брезник, доклад за изпълнението на общия устройствен план на община Брезник в неговия обхват и предложение за измененията му, ако такива се налагат съгласно чл. 127, ал. 9 от ЗУТ.

Съгласно чл. 215, ал. 6 от ЗУТ одобреният общ устройствен план на община Брезник не подлежи на обжалване.

Председател: В. Младенова

10908

 

ОБЩИНА КАВАРНА

РЕШЕНИЕ № 543 от 19 ноември 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и заявление вх. № АБ-06-81/11.07.2018 г. от „Проучване и добив на нефт и газ“ – АД, ЕИК 824033568, Общинският съвет – гр. Каварна, реши:

1. Одобрява проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Събирателни газопроводи (шлейфи) за експлоатация на сондаж Е-4 и Е-6 Българево до свързването им със съществуващия събирателен газопровод (шлейф) на сондаж Е-2 Българево чрез събирателен (кранов) възел (колектор)“ със следните засегнати имоти, общинска собственост: 07257.50.385, 07257.50.146 и 07257.50.581 в землище с. Българево, община Каварна.

2. Възлага на кмета на община Каварна да извърши последващи съгласно закона действия.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Добрич, чрез Общинския съвет – гр. Каварна.

Председател: Кр. Кръстев

10930

ОБЩИНА КОСТИНБРОД

РЕШЕНИЕ № 880 от 1 ноември 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ и протокол № 10 от 2018 г. на ОЕСУТ, т. 19, Общинският съвет – гр. Костинброд, одобрява проект за ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за елемент на техническата инфраструктура – външно водоснабдяване на махала Белидие хан – клон 2, по общински земеделски път 450, през общински имот 24.24 – ливада, и частни имоти – 24.25 – ливада, 24.26 – нива, в землището на с. Градец, община Костинброд.

Председател: Ат. Тенев

10929

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

ЗАПОВЕД № ДС-20-330 от 30 ноември 2018 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ, протокол от 21.02.2018 г. на комисията по чл. 28б от ППЗСПЗЗ и констативен протокол от 7.08.2018 г. на Община Невестино одобрявам план на новообразуваните имоти по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ за имоти с идентификатори № 40.1 и № 40.2, попадащи в имот 43709.33.141 от кадастралната карта (стар имот № 033141) от КВС на с. Лиляч, община Невестино, област Кюстендил.

Одобреният план може да бъде обжалван чрез областния управител на област Кюстендил, пред Районния съд – Кюстендил, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

Областен управител: В. Янев

10936

 

ОБЩИНА ПЕРНИК

РЕШЕНИЕ № 1016 от 10 декември 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 105, т. 1 и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Перник, одобрява общ устройствен план на община Перник със съответните и неразделна част от него схеми, правила и нормативи за неговото прилагане.

Председател: И. Савов

10946

ОБЩИНА СМОЛЯН

РЕШЕНИЕ № 983 от 15 ноември 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 17а, ал. 2 от Закона за опазване на земеделски земи Общинският съвет – гр. Смолян, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена план-схема за обект: „Кабелна линия 20 kV – с. Стойките – втори етап“ в с. Стойките, община Смолян, подобект: Кабелен електропровод 20 kV за БКТП „Ди Строй Груп“ – ПТ „Лифт“, с. Стойките, община Смолян, с трасе, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 69345.100.1955, 69345.100.166, 69345.10.2, 69345.10.622, 69345.10.106, 69345.10.145 и 69345.10.752 по кадастралната карта на с. Стойките.

Председател: Д. Киряков

10938

 

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

РЕШЕНИЕ № 1956 от 29 ноември 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:

Одобрява изработен проект на:

1. ПУП – изменение на план за регулация и план за застрояване на УПИ I-1572 от кв. 16 Зора, УПИ II-1574 – за техническа инфраструктура, от кв. 32 Зора и улица с о.т. 1072 – о.т. 2072 по плана на гр. Стара Загора и план за регулация за ПИ с идентификатор 68850.78.387, ПИ с идентификатор 68850.78.40, ПИ с идентификатор 68850.78.42, ПИ с идентификатор 68850.78.47, ПИ с идентификатор 68850.80.35, ПИ с идентификатор 68850.80.25 и ПИ с идентификатор 68850.521.1575 по КККР на гр. Стара Загора и ПИ с идентификатор 77436.56.40 по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, и план за застрояване за новообразувани урегулирани поземлени имоти УПИ I-1587, УПИ III-1589, УПИ IV-1590, УПИ V-1591 и УПИ VI-1556 – за трафопост, от новообразуван кв. 32 Зора; УПИ I-1593, УПИ II-1594, УПИ III-1595 и УПИ IV-1596 – за трафопост, от новообразуван кв. 33 Зора; УПИ I-1597, УПИ II-1598, УПИ III-1599, УПИ IV-1600 и УПИ V-1604 от новообразуван кв. 34 Зора, за реализиране на обект: „Индустриална зона „Загоре“, съгласно приложения проект.

2. ПУП – план за регулация с цел обособяване на кръгово кръстовище на път ІІ-55 с ул. Хрищян войвода, кв. Зора по плана на гр. Стара Загора, разположено на територията на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 68850.78.16, 68850.521.1575 и 68850.78.35 по КККР на гр. Стара Загора и ПИ с идентификатори 77476.507.194 и 77476.54.58 по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, за реализиране на обект: „Индустриална зона „Загоре“, съгласно приложения проект.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора до Административния съд – Стара Загора.

Председател: Т. Брайков

10915

 

РЕШЕНИЕ № 1977 от 29 ноември 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:

Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на пътна връзка до ПИ с идентификатор 68850.213.2 от местност Кимикли алан по КККР на гр. Стара Загора с обща площ на пътното трасе 0,572 дка за нуждите на X.X.X..

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора до Административния съд – Стара Загора.

Председател: Т. Брайков

10916

 

РЕШЕНИЕ № 1978 от 29 ноември 2018 г.

На основание чл. 21, ал, 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:

Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план и ел. схема за трасе на външно ел. захранване за ПИ № 205.73 от местност Каменна могила по ПНО на с. Хрищени, община Стара Загора, с дължина на кабелното трасе 217 м, преминаващо през ПИ № 15.11 и ПИ № 172.23 – „За селскостопански, горски, ведомствен път“, и ПИ № 172.21 – „Пасище“ – публична общинска собственост, за нуждите на X.X.X..

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора до Административния съд – Стара Загора.

Председател: Т. Брайков

10917

РЕШЕНИЕ № 1979 от 29 ноември 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:

Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план и ел. схема за външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 38039.44.13, местност Бакой чаа, по КККР на с. Колена, община Стара Загора, с обща дължина на кабелното трасе 140 м, преминаващо през ПИ с идентификатор 38039.44.184 – „За селскостопански, горски, ведомствен път“ – публична общинска собственост, и ПИ с идентификатор 38039.44.120 – „За съоражение на електропровод“ – публична държавна собственост, за нуждите на „Електроразпределение Юг“ – ЕАД, Пловдив.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора до Административния съд – Стара Загора.

Председател: Т. Брайков

10918

67. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали, в площ „Чуките-2“, разположена в землището на с. Гарваново, община Хасково, област Хасково, и описана със следните координати в координатна система БГС 2005, зона 35:

Х (m)

Y (m)

1.

4646458,4

369888,5

2.

4646401,2

370498,0

3.

4646234,7

370572,8

4.

4646178,6

370583,4

5.

4646135,5

370600,1

6.

4646081,3

370481,7

7.

4646042,7

370283,5

8.

4646084,7

369856,9

 

10889

1. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 от ЗУТ съобщава, че е издал Заповед № РС-75 от 7.12.2018 г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-10 от 4.04.2012 г. (ДВ, бр. 30 от 2012 г.) за обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4, в участъка „Сандански – Кулата“ от км 423+800 до км 438+500, І етап: АМ „Струма“ ЛОТ 4, в участъка „Сандански – Кулата“ от км 423+800 до км 424+640 и от км 435+560 до км 438+500 (обхващащ землищата на с. Дамяница, община Сандански, с. Марино поле и с. Чучулигово, община Петрич) – основно трасе и изместване на засегнати елементи на техническата инфраструктура, в обхвата на действащия подробен устройствен план, с въвеждане на етапно изграждане, както следва: Подетап І.1: АМ „Струма“ ЛОТ 4, в участъка „Сандански – Кулата“ от км 424+100 до км 424+640, с етапна връзка при км 424+160 с дължина 343,68 м и от км 435+560 до км 438+500 (обхващащ землищата на с. Дамяница, община Сандански, с. Марино поле и с. Чучулигово, община Петрич) – основно трасе и изместване на засегнати елементи на техническата инфраструктура. Подетап І.2: АМ „Струма“ ЛОТ 4, участък от км 423+800 до км 424+100 (превключване на движението към АМ „Струма“ ЛОТ 3.3), при условията на чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс. Предварителното изпълнение може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На основание чл. 149, ал. 4 от ЗУТ заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

10937

2. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Разрешение за строеж № РС-74 от 3.12.2018 г. за обект: АМ „Струма“ ЛОТ 3.3 „Кресна – Сандански“, участък от км 409+440 до км 409+540 – дясно платно, и участък от км 411+280 до км 411+340 – дясно платно, при условията на чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс. Предварителното изпълнение може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На основание чл. 149, ал. 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

10818

96. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата с решение по д. д. № 42/2018 г. на Висшия дисциплинарен съд X.X.X. – адвокат от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок 3 месеца.

10935

32. Висшият адвокатски съвет на основание чл. 148, ал. 4 от Закона за адвокатурата обнародва:

СПИСЪК на действащите адвокати в Република България за 2019 г.

Адвокатска колегия – Благоевград

I. Адвокати

1. X.X.X.. 2. X.X.X.. 3. X.X.X.. 4. Айше Ибрахим Джембазка. 5. X.X.X.. 6. X.X.X.. 7. X.X.X.-X.. 8. X.X.X.. 9. X.X.X.. 10. X.X.X.. 11. X.X.X.. 12. X.X.X.. 13. X.X.X.. 14. X.X.X.. 15. X.X.X.. 16. X.X.X.. 17. X.X.X.. 18. X.X.X.. 19. X.X.X.. 20. X.X.X.. 21. X.X.X.. 22. X.X.X.. 23. X.X.X.. 24. X.X.X.. 25. X.X.X.ка. 26. X.X.X.. 27. X.X.X.. 28. X.X.X.. 29. X.X.X.. 30. X.X.X.. 31. X.X.X.. 32. X.X.X.-X.. 33. X.X.X.. 34. X.X.X.. 35. X.X.X.. 36. X.X.X.. 37. X.X.X.ки. 38. X.X.X.. 39. X.X.X.. 40. X.X.X.. 41. X.X.X.. 42. X.X.X.. 43. X.X.X.. 44. X.X.X.. 45. X.X.X.. 46. X.X.X.-X.. 47. X.X.X.-X.. 48. X.X.X.. 49. X.X.X.. 50. X.X.X.. 51. X.X.X.. 52. X.X.X.. 53. X.X.X.. 54. X.X.X.. 55. X.X.X.. 56. X.X.X.. 57. X.X.X.. 58. X.X.X.. 59. X.X.X.. 60. X.X.X.. 61. X.X.X.. 62. X.X.X.. 63. X.X.X.-X.. 64. X.X.X.. 65. X.X.X.. 66. X.X.X.. 67. X.X.X.. 68. X.X.X.. 69. X.X.X.. 70. X.X.X.. 71. X.X.X.. 72. X.X.X.. 73. X.X.X.. 74. X.X.X.. 75. X.X.X.. 76. X.X.X.. 77. X.X.X.. 78. X.X.X.. 79. X.X.X.. 80. X.X.X.. 81. X.X.X.. 82. X.X.X.. 83. X.X.X.. 84. X.X.X.. 85. X.X.X.-X.. 86. X.X.X.. 87. X.X.X.. 88. X.X.X.. 89. X.X.X.-X.. 90. X.X.X.. 91. X.X.X.. 92. X.X.X.. 93. X.X.X.. 94. X.X.X.. 95. X.X.X.. 96. X.X.X.. 97. X.X.X.. 98. X.X.X.. 99. X.X.X.. 100. X.X.X.. 101. X.X.X.. 102. X.X.X.. 103. X.X.X.. 104. X.X.X.. 105. X.X.X.. 106. X.X.X.. 107. X.X.X.. 108. X.X.X.. 109. X.X.X.. 110. X.X.X.. 111. X.X.X.. 112. X.X.X.. 113. X.X.X.-X.. 114. X.X.X.. 115. X.X.X.. 116. X.X.X.. 117. X.X.X.. 118. X.X.X.. 119. X.X.X.. 120. X.X.X.. 121. X.X.X.-X.. 122. X.X.X.. 123. X.X.X.. 124. X.X.X.. 125. X.X.X.. 126. X.X.X.. 127. X.X.X.. 128. X.X.X.. 129. X.X.X.-X.. 130. X.X.X.-X.. 131. X.X.X.. 132. X.X.X.. 133. X.X.X.-X.. 134. X.X.X.. 135. X.X.X.. 136. X.X.X.-X.. 137. X.X.X.. 138. X.X.X.. 139. X.X.X.. 140. X.X.X.. 141. X.X.X.. 142. X.X.X.. 143. X.X.X.. 144. X.X.X.. 145. X.X.X.. 146. X.X.X.. 147. X.X.X.. 148. X.X.X.. 149. X.X.X.. 150. X.X.X.. 151. X.X.X.. 152. X.X.X.. 153. X.X.X.. 154. X.X.X.. 155. X.X.X.ка. 156. X.X.X.-X.. 157. X.X.X.. 158. X.X.X.. 159. X.X.X.. 160. X.X.X.. 161. X.X.X.. 162. X.X.X.. 163. X.X.X.. 164. X.X.X.. 165. X.X.X.. 166. X.X.X.. 167. X.X.X.. 168. X.X.X.. 169. X.X.X.. 170. X.X.X.. 171. X.X.X.. 172. X.X.X.. 173. X.X.X.. 174. X.X.X.. 175. X.X.X.. 176. X.X.X.. 177. X.X.X.. 178. X.X.X.. 179. X.X.X.. 180. X.X.X.. 181. X.X.X.. 182. X.X.X.. 183. X.X.X.. 184. X.X.X.. 185. X.X.X.. 186. X.X.X.. 187. X.X.X.. 188. X.X.X.. 189. X.X.X.. 190. X.X.X.. 191. X.X.X.. 192. X.X.X.. 193. X.X.X.. 194. X.X.X.. 195. X.X.X.. 196. X.X.X.. 197. X.X.X.-X.. 198. X.X.X.. 199. X.X.X.. 200. X.X.X.. 201. X.X.X.. 202. X.X.X.. 203. X.X.X.. 204. X.X.X.-X.. 205. X.X.X.. 206. X.X.X.-X.. 207. X.X.X.. 208. X.X.X.. 209. X.X.X.. 210. X.X.X.. 211. X.X.X.. 212. X.X.X.. 213. X.X.X.. 214. X.X.X.. 215. X.X.X.. 216. X.X.X.. 217. X.X.X.. 218. X.X.X.. 219. X.X.X.. 220. X.X.X.. 221. X.X.X.. 222. X.X.X.. 223. X.X.X.. 224. X.X.X.. 225. X.X.X.-X.. 226. X.X.X.. 227. X.X.X.. 228. X.X.X.. 229. X.X.X.. 230. X.X.X.. 231. X.X.X.-X.. 232. X.X.X.. 233. X.X.X.. 234. X.X.X.. 235. X.X.X.. 236. X.X.X.. 237. X.X.X.. 238. X.X.X.. 239. X.X.X.. 240. X.X.X.. 241. X.X.X.. 242. X.X.X.. 243. X.X.X.. 244. X.X.X.. 245. X.X.X.. 246. X.X.X.. 247. X.X.X.-X.. 248. X.X.X.. 249. X.X.X.. 250. X.X.X.. 251. X.X.X.. 252. X.X.X.. 253. X.X.X.-X.. 254. X.X.X.. 255. X.X.X.. 256. X.X.X.. 257. X.X.X.. 258. X.X.X.-X.. 259. X.X.X.. 260. X.X.X.. 261. X.X.X.. 262. X.X.X.. 263. X.X.X.. 264. X.X.X.. 265. X.X.X.. 266. X.X.X.. 267. X.X.X.. 268. X.X.X.. 269. X.X.X.. 270. X.X.X.. 271. X.X.X.. 272. X.X.X.. 273. X.X.X.. 274. X.X.X.. 275. X.X.X.. 276. X.X.X.. 277. X.X.X.. 278. X.X.X.. 279. X.X.X.. 280. X.X.X.. 281. X.X.X.. 282. X.X.X.. 283. X.X.X.. 284. X.X.X.. 285. X.X.X.. 286. X.X.X.. 287. X.X.X.. 288. X.X.X.. 289. X.X.X.-X.. 290. X.X.X.. 291. X.X.X.. 292. X.X.X.. 293. X.X.X.. 294. X.X.X.. 295. X.X.X.. 296. X.X.X.. 297. X.X.X.. 298. X.X.X.. 299. X.X.X.. 300. X.X.X.. 301. X.X.X.. 302. X.X.X.. 303. X.X.X.. 304. X.X.X.. 305. X.X.X.. 306. X.X.X.. 307. X.X.X.. 308. X.X.X.. 309. X.X.X.. 310. X.X.X.. 311. X.X.X.. 312. X.X.X.. 313. X.X.X.. 314. X.X.X.. 315. X.X.X.. 316. X.X.X.-X.. 317. X.X.X.. 318. X.X.X.-X.. 319. X.X.X.. 320. X.X.X.. 321. X.X.X.. 322. X.X.X.. 323. X.X.X.. 324. X.X.X.. 325. X.X.X.. 326. X.X.X.. 327. X.X.X.-X.. 328. X.X.X.. 329. X.X.X.. 330. X.X.X.. 331. X.X.X.. 332. X.X.X.. 333. X.X.X.-X.. 334. X.X.X.. 335. X.X.X.. 336. X.X.X.-X.. 337. X.X.X.. 338. X.X.X.-X.. 339. X.X.X.. 340. X.X.X.. 341. X.X.X.-X.. 342. X.X.X.. 343. X.X.X.. 344. X.X.X.. 345. X.X.X.. 346. X.X.X.. 347. X.X.X.. 348. X.X.X.. 349. X.X.X.. 350. X.X.X.. 351. X.X.X.. 352. X.X.X.. 353. X.X.X.. 354. X.X.X.. 355. X.X.X.. 356. X.X.X.. 357. X.X.X.. 358. X.X.X.-X.. 359. X.X.X.. 360. X.X.X.. 361. X.X.X.. 362. X.X.X.. 363. X.X.X.. 364. X.X.X.. 365. X.X.X.. 366. X.X.X.-X.. 367. X.X.X.. 368. X.X.X.. 369. X.X.X.. 370. X.X.X.. 371. X.X.X.-X.. 372. X.X.X.. 373. X.X.X.. 374. X.X.X.. 375. X.X.X.-X.. 376. X.X.X.. 377. X.X.X.. 378. X.X.X.. 379. X.X.X.. 380. X.X.X.. 381. X.X.X.. 382. X.X.X.. 383. X.X.X.. 384. X.X.X.. 385. X.X.X.. 386. X.X.X.. 387. X.X.X.. 388. X.X.X.. 389. X.X.X.. 390. X.X.X.. 391. X.X.X.. 392. X.X.X.. 393. X.X.X.. 394. X.X.X.. 395. X.X.X.. 396. X.X.X..

II. Младши адвокати

1. X.X.X.. 2. X.X.X.-X.. 3. X.X.X.. 4. X.X.X.. 5. X.X.X.. 6. X.X.X.. 7. X.X.X.. 8. X.X.X.. 9. X.X.X.. 10. X.X.X..

Адвокатска колегия – Бургас

1. X.X.X.. 2. X.X.X.. 3. X.X.X.. 4. X.X.X.. 5. X.X.X.. 6. X.X.X.. 7. X.X.X.. 8. X.X.X.. 9. X.X.X.-X.. 10. X.X.X.. 11. X.X.X.. 12. X.X.X.. 13. X.X.X.. 14. X.X.X.. 15. X.X.X.. 16. X.X.X.. 17. X.X.X.. 18. X.X.X.. 19. X.X.X.. 20. X.X.X.. 21. X.X.X.. 22. X.X.X.-X.. 23. X.X.X.. 24. X.X.X.-X.. 25. X.X.X.. 26. X.X.X.. 27. X.X.X.. 28. X.X.X.. 29. X.X.X.. 30. X.X.X.. 31. X.X.X.. 32. X.X.X.. 33. X.X.X.. 34. X.X.X.. 35. X.X.X.. 36. X.X.X.. 37. X.X.X.. 38. X.X.X.. 39. X.X.X.. 40. X.X.X.. 41. X.X.X.. 42. X.X.X.. 43. X.X.X.. 44. X.X.X.. 45. X.X.X.. 46. X.X.X.. 47. X.X.X.. 48. X.X.X.. 49. X.X.X.. 50. X.X.X.. 51. X.X.X.. 52. X.X.X.. 53. X.X.X.. 54. X.X.X.. 55. X.X.X.-X.. 56. X.X.X.. 57. X.X.X.. 58. X.X.X.. 59. X.X.X.. 60. X.X.X.. 61. X.X.X.. 62. X.X.X.. 63. X.X.X.. 64. X.X.X.. 65. X.X.X.. 66. X.X.X.. 67. X.X.X.. 68. X.X.X.. 69. X.X.X.. 70. X.X.X.. 71. X.X.X.. 72. X.X.X.. 73. X.X.X.. 74. X.X.X.. 75. X.X.X.. 76. X.X.X.-X.. 77. X.X.X.. 78. X.X.X.. 79. X.X.X.. 80. X.X.X.. 81. X.X.X.. 82. X.X.X.. 83. X.X.X.. 84. X.X.X.. 85. X.X.X.. 86. X.X.X.. 87. X.X.X.. 88. X.X.X.. 89. X.X.X.. 90. X.X.X.. 91. Виржиния Хайк Караджиян. 92. X.X.X.. 93. X.X.X.. 94. X.X.X.. 95. X.X.X.. 96. X.X.X.. 97. X.X.X.. 98. X.X.X.. 99. X.X.X.. 100. X.X.X.. 101. X.X.X.. 102. X.X.X.. 103. X.X.X.. 104. X.X.X.. 105. X.X.X.. 106. X.X.X.. 107. X.X.X.. 108. X.X.X.. 109. X.X.X.. 110. X.X.X.. 111. X.X.X.. 112. X.X.X.. 113. X.X.X.. 114. X.X.X.. 115. X.X.X.. 116. X.X.X.. 117. X.X.X.. 118. X.X.X.. 119. X.X.X.. 120. X.X.X.. 121. X.X.X.. 122. X.X.X.. 123. X.X.X.. 124. X.X.X.. 125. X.X.X.. 126. X.X.X.. 127. X.X.X.. 128. X.X.X.. 129. X.X.X.. 130. X.X.X.. 131. X.X.X.. 132. X.X.X.. 133. X.X.X.. 134. X.X.X.. 135. X.X.X.. 136. X.X.X.. 137. X.X.X.. 138. X.X.X.. 139. X.X.X.. 140. X.X.X.. 141. X.X.X.. 142. X.X.X.-X.. 143. X.X.X.. 144. X.X.X.. 145. X.X.X.. 146. X.X.X.-X.. 147. X.X.X.. 148. X.X.X.. 149. X.X.X.. 150. X.X.X.-X.. 151. X.X.X.. 152. X.X.X.. 153. X.X.X.. 154. X.X.X.. 155. X.X.X.. 156. X.X.X.. 157. X.X.X.. 158. X.X.X.. 159. X.X.X.. 160. X.X.X.. 161. X.X.X.. 162. X.X.X.. 163. X.X.X.. 164. X.X.X.. 165. X.X.X.. 166. X.X.X.. 167. X.X.X.. 168. X.X.X.. 169. X.X.X.. 170. X.X.X.. 171. X.X.X.. 172. X.X.X.. 173. X.X.X.. 174. X.X.X.. 175. X.X.X.. 176. X.X.X.. 177. X.X.X.. 178. X.X.X.. 179. X.X.X.-X.. 180. X.X.X.. 181. X.X.X.. 182. X.X.X.. 183. X.X.X.. 184. X.X.X.. 185. X.X.X.. 186. X.X.X.. 187. X.X.X.. 188. X.X.X.. 189. X.X.X.. 190. X.X.X.. 191. X.X.X.. 192. X.X.X.. 193. X.X.X.. 194. X.X.X.. 195. X.X.X.. 196. X.X.X.. 197. X.X.X.. 198. X.X.X.-X.. 199. X.X.X.. 200. X.X.X.. 201. X.X.X.. 202. X.X.X.. 203. X.X.X.. 204. X.X.X.-X.. 205. X.X.X.. 206. X.X.X.. 207. X.X.X.. 208. X.X.X.. 209. X.X.X.. 210. X.X.X.. 211. X.X.X.. 212. X.X.X.. 213. Емине Хасан Иляз. 214. Емине Хюсеин Мехмед. 215. X.X.X.. 216. X.X.X.. 217. X.X.X.. 218. X.X.X.. 219. X.X.X.. 220. X.X.X.. 221. X.X.X.. 222. X.X.X.. 223. X.X.X.. 224. X.X.X.. 225. X.X.X.. 226. X.X.X.. 227. X.X.X.. 228. X.X.X.. 229. X.X.X.. 230. X.X.X.. 231. X.X.X.. 232. X.X.X.. 233. X.X.X.. 234. X.X.X.. 235. X.X.X.. 236. X.X.X.. 237. X.X.X.. 238. X.X.X.. 239. X.X.X.. 240. X.X.X.. 241. X.X.X.. 242. X.X.X.. 243. X.X.X.. 244. X.X.X.. 245. X.X.X.. 246. X.X.X.. 247. X.X.X.. 248. X.X.X.-X.. 249. X.X.X.. 250. X.X.X.. 251. X.X.X.. 252. X.X.X.. 253. X.X.X.. 254. X.X.X.. 255. X.X.X.. 256. X.X.X.. 257. X.X.X.. 258. X.X.X.. 259. X.X.X.. 260. X.X.X.. 261. X.X.X.. 262. X.X.X.. 263. X.X.X.. 264. X.X.X.. 265. X.X.X.. 266. X.X.X.. 267. X.X.X.. 268. X.X.X.. 269. X.X.X.. 270. X.X.X.. 271. X.X.X.. 272. X.X.X.. 273. X.X.X.. 274. X.X.X.. 275. X.X.X.-X.. 276. X.X.X.. 277. X.X.X.. 278. X.X.X.. 279. X.X.X.. 280. X.X.X.-X.. 281. X.X.X.. 282. X.X.X.. 283. X.X.X.. 284. X.X.X.. 285. X.X.X.. 286. X.X.X.. 287. X.X.X.. 288. X.X.X.. 289. X.X.X.. 290. X.X.X.. 291. X.X.X.. 292. X.X.X.. 293. X.X.X.. 294. X.X.X.. 295. X.X.X.. 296. X.X.X.. 297. X.X.X.. 298. X.X.X.. 299. X.X.X.. 300. X.X.X.-X.. 301. X.X.X.. 302. X.X.X.. 303. X.X.X.. 304. X.X.X.. 305. X.X.X.-X.. 306. X.X.X.. 307. X.X.X.. 308. X.X.X.. 309. X.X.X.. 310. X.X.X.. 311. X.X.X.. 312. X.X.X.. 313. X.X.X.. 314. X.X.X.. 315. X.X.X.. 316. X.X.X.. 317. X.X.X.. 318. X.X.X.. 319. X.X.X.. 320. X.X.X.. 321. X.X.X.. 322. X.X.X.. 323. X.X.X.. 324. X.X.X.-X.. 325. X.X.X.. 326. X.X.X.. 327. X.X.X.. 328. X.X.X.. 329. X.X.X.. 330. X.X.X.. 331. X.X.X.. 332. X.X.X.. 333. X.X.X.. 334. X.X.X.. 335. X.X.X.-X.. 336. X.X.X.. 337. X.X.X.. 338. X.X.X.. 339. X.X.X.. 340. X.X.X.. 341. X.X.X.. 342. X.X.X.. 343. X.X.X.. 344. X.X.X.. 345. X.X.X.. 346. X.X.X.. 347. X.X.X.. 348. X.X.X.. 349. X.X.X.. 350. X.X.X.. 351. X.X.X.. 352. X.X.X.. 353. X.X.X.. 354. X.X.X.. 355. X.X.X.. 356. X.X.X.. 357. X.X.X.. 358. X.X.X.. 359. X.X.X.. 360. X.X.X.-X.. 361. X.X.X.. 362. X.X.X.. 363. X.X.X.-X.. 364. X.X.X.. 365. X.X.X.. 366. X.X.X.-X.. 367. X.X.X.. 368. X.X.X.. 369. X.X.X.. 370. X.X.X.. 371. X.X.X.. 372. X.X.X.-X.. 373. X.X.X.. 374. X.X.X.. 375. X.X.X.. 376. X.X.X.. 377. X.X.X.. 378. X.X.X.. 379. X.X.X.. 380. X.X.X.. 381. X.X.X.. 382. X.X.X.. 383. X.X.X.. 384. X.X.X.. 385. X.X.X.-X.. 386. X.X.X.. 387. X.X.X.. 388. X.X.X.. 389. X.X.X.. 390. X.X.X.. 391. X.X.X.-X.. 392. X.X.X.. 393. X.X.X.-X.. 394. X.X.X.. 395. X.X.X.. 396. X.X.X.. 397. X.X.X.. 398. X.X.X.. 399. X.X.X.. 400. X.X.X.. 401. X.X.X.. 402. X.X.X.. 403. X.X.X.. 404. X.X.X.. 405. X.X.X.. 406. X.X.X.. 407. X.X.X.. 408. X.X.X.. 409. X.X.X.. 410. X.X.X.. 411. X.X.X.. 412. X.X.X.. 413. X.X.X.. 414. X.X.X.. 415. X.X.X.-X.. 416. X.X.X.. 417. X.X.X.. 418. X.X.X.. 419. X.X.X.. 420. X.X.X.-X.. 421. X.X.X.. 422. X.X.X.. 423. X.X.X.. 424. X.X.X.. 425. X.X.X.. 426. X.X.X.. 427. X.X.X.. 428. X.X.X.. 429. X.X.X.. 430. X.X.X.. 431. X.X.X.. 432. X.X.X.. 433. X.X.X.. 434. X.X.X.. 435. X.X.X.. 436. X.X.X.. 437. X.X.X.. 438. X.X.X.-X.. 439. X.X.X.. 440. X.X.X.. 441. X.X.X.. 442. X.X.X.. 443. X.X.X.. 444. X.X.X.. 445. X.X.X.. 446. Невена-X.X.X.. 447. X.X.X.. 448. X.X.X.-X.. 449. X.X.X.. 450. X.X.X.. 451. X.X.X.. 452. X.X.X.. 453. X.X.X.. 454. X.X.X.. 455. X.X.X.. 456. X.X.X.. 457. X.X.X.. 458. X.X.X., рег. № 1200069080. 459. X.X.X., рег. № 1900033280. 460. X.X.X.. 461. X.X.X.. 462. X.X.X.. 463. X.X.X.. 464. X.X.X.. 465. X.X.X.. 466. X.X.X.. 467. X.X.X.. 468. X.X.X.. 469. X.X.X.. 470. X.X.X.. 471. X.X.X.. 472. X.X.X.. 473. X.X.X.-X.. 474. X.X.X.. 475. X.X.X.. 476. X.X.X.. 477. X.X.X.. 478. X.X.X.-X.. 479. X.X.X.. 480. X.X.X.. 481. X.X.X.. 482. X.X.X.. 483. X.X.X.. 484. X.X.X.. 485. X.X.X.. 486. X.X.X.. 487. X.X.X.. 488. X.X.X.. 489. X.X.X.. 490. X.X.X.. 491. X.X.X.. 492. X.X.X.. 493. X.X.X.. 494. X.X.X.-X.. 495. X.X.X.. 496. X.X.X.. 497. X.X.X.. 498. X.X.X.. 499. X.X.X.. 500. X.X.X.. 501. X.X.X.. 502. X.X.X.. 503. X.X.X.. 504. X.X.X.. 505. X.X.X.. 506. X.X.X.. 507. X.X.X.. 508. X.X.X.. 509. X.X.X.. 510. X.X.X.. 511. X.X.X.. 512. X.X.X.. 513. X.X.X.. 514. X.X.X.. 515. X.X.X.. 516. X.X.X.. 517. X.X.X.. 518. X.X.X.. 519. X.X.X.. 520. X.X.X.. 521. X.X.X.. 522. X.X.X.. 523. X.X.X.. 524. X.X.X.. 525. X.X.X.. 526. X.X.X.. 527. X.X.X.. 528. X.X.X.. 529. X.X.X.. 530. X.X.X.. 531. X.X.X.. 532. X.X.X.. 533. X.X.X.. 534. X.X.X.. 535. X.X.X.-X.. 536. X.X.X.. 537. X.X.X.-X.. 538. X.X.X.. 539. X.X.X.. 540. X.X.X.. 541. X.X.X.. 542. X.X.X.. 543. X.X.X.. 544. X.X.X.. 545. X.X.X.-X.. 546. X.X.X.-X.. 547. X.X.X.-X.. 548. X.X.X.-X.. 549. X.X.X.. 550. X.X.X.. 551. X.X.X.. 552. X.X.X.. 553. X.X.X.. 554. X.X.X.. 555. X.X.X.. 556. X.X.X.. 557. X.X.X.-X.. 558. X.X.X.. 559. X.X.X.. 560. X.X.X.. 561. X.X.X.. 562. X.X.X.. 563. X.X.X.. 564. X.X.X.. 565. X.X.X.. 566. X.X.X. Бур. 567. X.X.X.. 568. X.X.X.. 569. X.X.X.. 570. X.X.X.. 571. X.X.X.-X.. 572. X.X.X.. 573. X.X.X.. 574. X.X.X.-X.. 575. X.X.X.. 576. X.X.X.. 577. X.X.X.. 578. X.X.X.. 579. X.X.X.. 580. X.X.X.. 581. X.X.X.. 582. X.X.X.. 583. X.X.X.. 584. X.X.X.. 585. X.X.X.. 586. X.X.X.. 587. X.X.X.. 588. X.X.X.. 589. X.X.X.. 590. X.X.X.. 591. X.X.X.. 592. X.X.X.. 593. X.X.X.. 594. X.X.X.. 595. X.X.X.. 596. X.X.X.. 597. X.X.X.. 598. X.X.X.. 599. X.X.X.. 600. X.X.X.. 601. X.X.X.. 602. X.X.X.. 603. X.X.X.. 604. X.X.X.. 605. X.X.X.-X.. 606. X.X.X.. 607. X.X.X.-X.. 608. X.X.X.-X.. 609. X.X.X.-X.. 610. X.X.X.-X.. 611. X.X.X.. 612. X.X.X.. 613. X.X.X.. 614. X.X.X.. 615. X.X.X.. 616. X.X.X.. 617. X.X.X.. 618. X.X.X.. 619. X.X.X.. 620. X.X.X.. 621. X.X.X.. 622. X.X.X.. 623. X.X.X.. 624. X.X.X.. 625. X.X.X.. 626. X.X.X.-X.. 627. X.X.X.. 628. X.X.X.-X.. 629. X.X.X.-X.. 630. X.X.X.. 631. X.X.X.. 632. X.X.X.. 633. X.X.X.. 634. X.X.X.. 635. X.X.X.. 636. X.X.X.. 637. X.X.X.. 638. X.X.X.. 639. X.X.X.. 640. X.X.X.. 641. X.X.X.. 642. X.X.X.. 643. X.X.X.. 644. X.X.X.. 645. X.X.X.. 646. X.X.X.. 647. X.X.X.-X.. 648. X.X.X.. 649. X.X.X.. 650. X.X.X.. 651. X.X.X.. 652. X.X.X.. 653. X.X.X.. 654. X.X.X.-X.. 655. Хамид Бари Хамид. 656. X.X.X.. 657. X.X.X.-X.. 658. X.X.X.. 659. X.X.X.. 660. X.X.X.. 661. X.X.X.. 662. X.X.X.-X.. 663. X.X.X.. 664. X.X.X.. 665. X.X.X.. 666. X.X.X.. 667. X.X.X.. 668. X.X.X.. 669. X.X.X.. 670. X.X.X.. 671. X.X.X.. 672. X.X.X.. 673. X.X.X.. 674. X.X.X.. 675. X.X.X.. 676. X.X.X.. 677. X.X.X.. 678. X.X.X.. 679. X.X.X.. 680. X.X.X.-X.. 681. X.X.X.. 682. X.X.X.. 683. X.X.X.. 684. X.X.X.. 685. X.X.X.. 686. X.X.X.. 687. X.X.X..

Младши адвокати

1. X.X.X.. 2. X.X.X.. 3. X.X.X.-X.. 4. X.X.X.. 5. X.X.X.. 6. X.X.X.. 7. X.X.X.. 8. X.X.X.-X.. 9. X.X.X.. 10. X.X.X.. 11. Рамадан Бехчет Нуретин. 12. X.X.X.. 13. X.X.X.. 14. X.X.X.. 15. X.X.X..

Адвокатска колегия – Варна

1. X.X.X.. 2. X.X.X.. 3. X.X.X.. 4. X.X.X.. 5. X.X.X.. 6. X.X.X.. 7. X.X.X.. 8. X.X.X.. 9. X.X.X.. 10. X.X.X.. 11. X.X.X.. 12. X.X.X.. 13. X.X.X.. 14. X.X.X.. 15. X.X.X.. 16. X.X.X.. 17. X.X.X.. 18. X.X.X.. 19. X.X.X.. 20. X.X.X.. 21. X.X.X.. 22. X.X.X.. 23. X.X.X.. 24. X.X.X.. 25. Андон Люсиен Бюкюджян. 26. X.X.X.. 27. X.X.X.. 28. X.X.X.. 29. X.X.X.. 30. X.X.X.. 31. X.X.X.. 32. X.X.X.. 33. X.X.X.. 34. X.X.X.. 35. X.X.X.. 36. X.X.X.. 37. X.X.X.. 38. X.X.X.. 39. X.X.X.. 40. X.X.X.. 41. X.X.X.. 42. X.X.X.. 43. X.X.X.. 44. X.X.X.. 45. X.X.X.. 46. X.X.X.. 47. X.X.X.. 48. X.X.X.. 49. X.X.X.. 50. X.X.X.. 51. Ариф Ахмед Салим. 52. Аршалуис Ервант Казасян. 53. X.X.X.. 54. X.X.X.. 55. X.X.X.. 56. X.X.X.. 57. X.X.X.. 58. X.X.X.. 59. X.X.X.. 60. X.X.X.. 61. X.X.X.. 62. Бахредин Абил Юсеин. 63. Бердж Масис Хаджолян. 64. X.X.X.. 65. X.X.X.. 66. X.X.X.-X.. 67. X.X.X.. 68. X.X.X.. 69. X.X.X.. 70. X.X.X.. 71. X.X.X.. 72. X.X.X.-X.. 73. X.X.X.-X.. 74. X.X.X.. 75. X.X.X.. 76. X.X.X.. 77. X.X.X.. 78. X.X.X.. 79. X.X.X.. 80. X.X.X.. 81. X.X.X.. 82. X.X.X.. 83. X.X.X.. 84. X.X.X.. 85. X.X.X.. 86. X.X.X.. 87. X.X.X.. 88. X.X.X.. 89. X.X.X.. 90. X.X.X.. 91. X.X.X.. 92. X.X.X.. 93. X.X.X.. 94. X.X.X.. 95. X.X.X.. 96. X.X.X.. 97. X.X.X.. 98. X.X.X.. 99. X.X.X.. 100. X.X.X.. 101. X.X.X.. 102. X.X.X.. 103. X.X.X.. 104. X.X.X.. 105. X.X.X.. 106. X.X.X.. 107. X.X.X.. 108. X.X.X.. 109. Варта Минас Шербечян. 110. X.X.X.. 111. X.X.X.. 112. X.X.X.. 113. X.X.X.. 114. X.X.X.. 115. X.X.X.. 116. X.X.X.. 117. X.X.X.. 118. X.X.X.. 119. X.X.X.. 120. X.X.X.. 121. X.X.X.. 122. X.X.X.. 123. X.X.X.. 124. X.X.X.. 125. X.X.X.-X.. 126. X.X.X.. 127. X.X.X.. 128. X.X.X.. 129. X.X.X.. 130. X.X.X.. 131. X.X.X.. 132. X.X.X.. 133. X.X.X.-X.. 134. X.X.X.. 135. X.X.X.. 136. X.X.X.. 137. X.X.X.. 138. X.X.X.. 139. X.X.X.. 140. X.X.X.. 141. X.X.X.. 142. X.X.X.. 143. X.X.X.. 144. X.X.X.. 145. X.X.X.. 146. X.X.X.. 147. X.X.X.. 148. X.X.X.. 149. X.X.X.. 150. X.X.X.. 151. X.X.X.. 152. X.X.X.. 153. X.X.X.. 154. X.X.X.. 155. X.X.X.. 156. X.X.X.. 157. X.X.X.. 158. X.X.X.. 159. X.X.X.. 160. X.X.X.-X.. 161. X.X.X.. 162. X.X.X.. 163. X.X.X.. 164. X.X.X.. 165. X.X.X.. 166. X.X.X.. 167. X.X.X.. 168. X.X.X.. 169. X.X.X.. 170. X.X.X.. 171. X.X.X.. 172. X.X.X.. 173. X.X.X.. 174. X.X.X.. 175. X.X.X.. 176. X.X.X.. 177. X.X.X.. 178. X.X.X.. 179. X.X.X.. 180. X.X.X.. 181. X.X.X.. 182. X.X.X.-X.. 183. X.X.X.. 184. X.X.X.. 185. X.X.X.. 186. X.X.X.. 187. X.X.X.. 188. X.X.X.. 189. X.X.X.. 190. X.X.X.. 191. X.X.X.. 192. X.X.X.-X.. 193. X.X.X.. 194. X.X.X.. 195. X.X.X.. 196. X.X.X.. 197. X.X.X.. 198. X.X.X.. 199. X.X.X.. 200. X.X.X.. 201. X.X.X.. 202. X.X.X.. 203. X.X.X.. 204. X.X.X.. 205. X.X.X.. 206. X.X.X.. 207. X.X.X.. 208. X.X.X.. 209. X.X.X.. 210. X.X.X.. 211. X.X.X.. 212. X.X.X.. 213. X.X.X.. 214. X.X.X.. 215. X.X.X.. 216. X.X.X.. 217. X.X.X.. 218. X.X.X.. 219. X.X.X.. 220. X.X.X.. 221. X.X.X.. 222. X.X.X.. 223. X.X.X.. 224. X.X.X.. 225. X.X.X.. 226. X.X.X.. 227. X.X.X.. 228. X.X.X.. 229. X.X.X.. 230. X.X.X.. 231. X.X.X.. 232. X.X.X.. 233. X.X.X.. 234. X.X.X.. 235. X.X.X.. 236. X.X.X.. 237. X.X.X.. 238. X.X.X.. 239. X.X.X.. 240. X.X.X.-X.. 241. X.X.X.. 242. X.X.X.. 243. X.X.X.. 244. X.X.X.. 245. X.X.X.. 246. X.X.X.. 247. X.X.X.. 248. X.X.X.. 249. X.X.X.. 250. X.X.X.. 251. X.X.X.. 252. X.X.X.. 253. X.X.X.. 254. X.X.X.. 255. X.X.X.. 256. X.X.X.. 257. X.X.X.. 258. X.X.X.. 259. X.X.X.. 260. X.X.X.. 261. X.X.X.. 262. X.X.X.. 263. X.X.X.. 264. X.X.X.. 265. X.X.X.. 266. X.X.X.. 267. X.X.X.. 268. X.X.X.. 269. X.X.X.. 270. X.X.X.-X.. 271. X.X.X.. 272. X.X.X.. 273. Деница Тушар Котари. 274. X.X.X.-X.. 275. X.X.X.. 276. X.X.X.. 277. X.X.X.. 278. X.X.X.. 279. X.X.X.. 280. X.X.X.. 281. X.X.X.-X.. 282. X.X.X.. 283. X.X.X.. 284. X.X.X.. 285. X.X.X.. 286. X.X.X.. 287. X.X.X.-X.. 288. X.X.X.. 289. X.X.X.. 290. X.X.X.. 291. X.X.X.. 292. X.X.X.. 293. X.X.X.. 294. X.X.X.. 295. X.X.X.. 296. X.X.X.. 297. X.X.X.. 298. X.X.X.. 299. X.X.X.. 300. X.X.X.. 301. X.X.X.. 302. X.X.X.. 303. X.X.X.. 304. X.X.X.. 305. X.X.X.. 306. X.X.X.. 307. X.X.X.-X.. 308. X.X.X.. 309. X.X.X.. 310. Димитриос Евангелос Калайтзис. 311. X.X.X.. 312. X.X.X.. 313. X.X.X.. 314. X.X.X.. 315. X.X.X.. 316. X.X.X.. 317. X.X.X.. 318. X.X.X.. 319. X.X.X.. 320. X.X.X.. 321. X.X.X.. 322. X.X.X.. 323. X.X.X.. 324. X.X.X.. 325. X.X.X.. 326. X.X.X.. 327. X.X.X.. 328. X.X.X.. 329. X.X.X.. 330. X.X.X.. 331. X.X.X.. 332. X.X.X.. 333. X.X.X.. 334. X.X.X.. 335. X.X.X.. 336. X.X.X.. 337. X.X.X.. 338. X.X.X.. 339. X.X.X.. 340. X.X.X.. 341. X.X.X.. 342. X.X.X.. 343. X.X.X.. 344. X.X.X.. 345. X.X.X.. 346. X.X.X.-X.. 347. X.X.X.. 348. X.X.X.. 349. X.X.X.. 350. X.X.X.. 351. X.X.X.. 352. X.X.X.. 353. X.X.X.. 354. X.X.X.. 355. X.X.X.. 356. X.X.X.. 357. X.X.X.. 358. X.X.X.. 359. X.X.X.. 360. X.X.X.. 361. X.X.X.. 362. X.X.X.. 363. X.X.X.. 364. X.X.X.. 365. X.X.X.. 366. X.X.X.. 367. X.X.X.. 368. X.X.X.. 369. X.X.X.. 370. X.X.X.. 371. X.X.X.-X.. 372. X.X.X.. 373. X.X.X.. 374. X.X.X.. 375. X.X.X.. 376. X.X.X.. 377. X.X.X.. 378. X.X.X.. 379. X.X.X.. 380. X.X.X.. 381. X.X.X.-X.. 382. X.X.X.. 383. X.X.X.. 384. X.X.X.-X.. 385. X.X.X.. 386. X.X.X.. 387. X.X.X.-X.. 388. X.X.X.. 389. X.X.X.. 390. X.X.X.. 391. X.X.X.. 392. X.X.X.. 393. X.X.X.. 394. X.X.X.. 395. X.X.X.. 396. X.X.X.-X.. 397. X.X.X.. 398. X.X.X.. 399. X.X.X.. 400. X.X.X.. 401. X.X.X.. 402. X.X.X.. 403. X.X.X.. 404. X.X.X.. 405. X.X.X.. 406. Жанет Оник Бояджиян-Георгиева. 407. X.X.X.-X.. 408. X.X.X.. 409. X.X.X.. 410. X.X.X.. 411. X.X.X.. 412. X.X.X.. 413. X.X.X.. 414. X.X.X.-X.. 415. X.X.X.. 416. X.X.X.. 417. X.X.X.. 418. X.X.X.. 419. X.X.X.. 420. X.X.X.. 421. X.X.X.. 422. X.X.X.. 423. X.X.X.. 424. X.X.X.. 425. X.X.X.. 426. X.X.X.. 427. X.X.X.. 428. X.X.X.. 429. X.X.X.. 430. X.X.X.. 431. X.X.X.. 432. X.X.X.. 433. X.X.X.. 434. X.X.X.. 435. X.X.X.. 436. X.X.X.. 437. X.X.X.. 438. X.X.X.. 439. X.X.X.. 440. X.X.X.. 441. X.X.X.. 442. X.X.X.. 443. X.X.X.. 444. X.X.X.. 445. X.X.X.. 446. X.X.X.. 447. X.X.X.. 448. X.X.X.. 449. X.X.X.. 450. X.X.X.. 451. X.X.X.. 452. X.X.X.. 453. X.X.X.. 454. X.X.X.. 455. X.X.X.. 456. X.X.X.. 457. X.X.X.. 458. X.X.X.. 459. X.X.X.. 460. X.X.X.. 461. X.X.X.. 462. X.X.X.. 463. X.X.X.. 464. X.X.X.. 465. X.X.X.. 466. X.X.X.. 467. X.X.X.-X.. 468. X.X.X.. 469. X.X.X.. 470. X.X.X.. 471. X.X.X.. 472. X.X.X.. 473. X.X.X.. 474. X.X.X.. 475. X.X.X.. 476. X.X.X.. 477. X.X.X.-X.. 478. X.X.X.. 479. X.X.X.. 480. X.X.X.. 481. X.X.X.. 482. X.X.X.. 483. X.X.X.. 484. X.X.X.. 485. X.X.X.. 486. X.X.X.. 487. X.X.X.. 488. X.X.X.. 489. X.X.X.. 490. X.X.X.. 491. X.X.X.. 492. X.X.X.. 493. X.X.X.. 494. X.X.X.. 495. X.X.X.. 496. X.X.X.. 497. X.X.X.. 498. X.X.X.. 499. X.X.X.. 500. X.X.X.. 501. X.X.X.. 502. X.X.X.. 503. X.X.X.. 504. X.X.X.. 505. X.X.X.. 506. X.X.X.. 507. X.X.X.. 508. X.X.X.. 509. X.X.X.. 510. X.X.X.. 511. X.X.X.. 512. X.X.X.. 513. X.X.X.. 514. X.X.X.. 515. X.X.X.. 516. X.X.X.. 517. X.X.X.. 518. X.X.X.. 519. X.X.X.. 520. X.X.X.. 521. X.X.X.. 522. X.X.X.. 523. X.X.X.. 524. X.X.X.. 525. X.X.X.. 526. X.X.X.. 527. X.X.X.. 528. X.X.X.. 529. X.X.X.. 530. X.X.X.. 531. X.X.X.. 532. Карен Онник Бейлерян. 533. X.X.X.. 534. X.X.X.. 535. X.X.X.-X.. 536. X.X.X.. 537. X.X.X.. 538. X.X.X.. 539. X.X.X.. 540. X.X.X.. 541. X.X.X.. 542. X.X.X.. 543. X.X.X.. 544. X.X.X.. 545. X.X.X.. 546. X.X.X.. 547. X.X.X.. 548. X.X.X.. 549. X.X.X.. 550. X.X.X.. 551. X.X.X.. 552. X.X.X.-X.. 553. X.X.X.. 554. X.X.X.. 555. X.X.X.. 556. X.X.X.. 557. X.X.X.. 558. X.X.X.. 559. X.X.X.. 560. X.X.X.. 561. X.X.X.. 562. X.X.X.. 563. X.X.X.. 564. X.X.X.. 565. X.X.X.. 566. X.X.X.. 567. X.X.X.. 568. X.X.X.. 569. X.X.X.. 570. X.X.X.. 571. X.X.X.. 572. X.X.X.. 573. X.X.X.. 574. X.X.X.. 575. X.X.X.. 576. X.X.X.. 577. X.X.X.. 578. X.X.X.. 579. X.X.X.-X.. 580. X.X.X.. 581. X.X.X.. 582. X.X.X.. 583. X.X.X.. 584. X.X.X.. 585. X.X.X.. 586. X.X.X.. 587. X.X.X.. 588. X.X.X.. 589. X.X.X.. 590. X.X.X.. 591. X.X.X.. 592. Лусин Гарабед Измирлиян. 593. X.X.X.. 594. X.X.X.. 595. X.X.X.. 596. X.X.X.. 597. X.X.X.. 598. X.X.X.. 599. X.X.X.. 600. X.X.X.. 601. X.X.X.. 602. X.X.X.. 603. X.X.X.-X.. 604. X.X.X.-X.. 605. X.X.X.. 606. X.X.X.. 607. X.X.X.. 608. Мадлен Левон Саркисян. 609. X.X.X.. 610. X.X.X.. 611. X.X.X.-X.. 612. X.X.X.. 613. X.X.X.. 614. X.X.X.. 615. X.X.X.. 616. X.X.X.. 617. X.X.X.. 618. X.X.X.. 619. X.X.X.. 620. X.X.X.-X.. 621. X.X.X.. 622. X.X.X.. 623. X.X.X.. 624. X.X.X.. 625. X.X.X.. 626. X.X.X.. 627. X.X.X.. 628. X.X.X.. 629. X.X.X.. 630. X.X.X.. 631. X.X.X.. 632. X.X.X.. 633. X.X.X.-X.. 634. X.X.X.. 635. X.X.X.. 636. X.X.X.. 637. X.X.X.. 638. X.X.X.. 639. X.X.X.. 640. X.X.X.-X.. 641. X.X.X.. 642. X.X.X.. 643. X.X.X.. 644. X.X.X.-X.. 645. X.X.X.-X.. 646. X.X.X.. 647. X.X.X.. 648. X.X.X.. 649. X.X.X.. 650. X.X.X.. 651. X.X.X.. 652. X.X.X.. 653. X.X.X.. 654. X.X.X.. 655. X.X.X.. 656. X.X.X.. 657. X.X.X.. 658. X.X.X.. 659. X.X.X.. 660. X.X.X.. 661. X.X.X.. 662. X.X.X.-X.. 663. X.X.X.. 664. X.X.X.. 665. X.X.X.. 666. X.X.X.. 667. X.X.X.. 668. X.X.X.. 669. X.X.X.. 670. X.X.X.. 671. X.X.X.. 672. X.X.X.. 673. X.X.X.. 674. X.X.X.-X.. 675. X.X.X.. 676. X.X.X.. 677. X.X.X.. 678. X.X.X.. 679. X.X.X.. 680. X.X.X.. 681. X.X.X.. 682. X.X.X.-X.. 683. X.X.X.. 684. X.X.X.. 685. X.X.X.. 686. X.X.X.. 687. X.X.X.. 688. X.X.X.. 689. X.X.X.-X.. 690. X.X.X.. 691. X.X.X.. 692. X.X.X.. 693. X.X.X.. 694. X.X.X.. 695. X.X.X.. 696. X.X.X.. 697. X.X.X.. 698. X.X.X.. 699. X.X.X.. 700. X.X.X.. 701. X.X.X.. 702. X.X.X.. 703. X.X.X.. 704. X.X.X.. 705. X.X.X.. 706. X.X.X.. 707. X.X.X.. 708. X.X.X.. 709. X.X.X.. 710. X.X.X.. 711. X.X.X.. 712. X.X.X.. 713. X.X.X.. 714. X.X.X.. 715. X.X.X.. 716. X.X.X.. 717. X.X.X.. 718. X.X.X.. 719. X.X.X.. 720. X.X.X.. 721. X.X.X.. 722. X.X.X.. 723. X.X.X.. 724. X.X.X.. 725. X.X.X.. 726. X.X.X.. 727. X.X.X.. 728. X.X.X.. 729. X.X.X.. 730. X.X.X.. 731. X.X.X.. 732. X.X.X.. 733. X.X.X.. 734. X.X.X.. 735. Невин Хасан Халил. 736. X.X.X.. 737. X.X.X.. 738. X.X.X.. 739. X.X.X.. 740. X.X.X.. 741. X.X.X.. 742. X.X.X.. 743. X.X.X.. 744. X.X.X.. 745. X.X.X.. 746. X.X.X.. 747. X.X.X.. 748. X.X.X.. 749. X.X.X.. 750. X.X.X.. 751. X.X.X.. 752. X.X.X.. 753. X.X.X.. 754. X.X.X.. 755. X.X.X.. 756. X.X.X.. 757. X.X.X.. 758. X.X.X.. 759. X.X.X.. 760. X.X.X.. 761. X.X.X.. 762. X.X.X.. 763. X.X.X.. 764. X.X.X.. 765. X.X.X.. 766. X.X.X.. 767. X.X.X.. 768. X.X.X.. 769. X.X.X.. 770. X.X.X.. 771. X.X.X.. 772. X.X.X.. 773. X.X.X.. 774. X.X.X.. 775. X.X.X.. 776. X.X.X.-X.. 777. X.X.X.-X.. 778. X.X.X.. 779. X.X.X.. 780. X.X.X.. 781. X.X.X.. 782. X.X.X.-X.. 783. X.X.X.. 784. X.X.X.. 785. Нурай Ахмед Басри. 786. X.X.X.. 787. X.X.X.. 788. X.X.X.-X.. 789. X.X.X.-X.. 790. X.X.X.-X.. 791. X.X.X.. 792. X.X.X.. 793. X.X.X.. 794. X.X.X.. 795. X.X.X.. 796. X.X.X.. 797. X.X.X.. 798. X.X.X.. 799. X.X.X.. 800. X.X.X.. 801. X.X.X.. 802. X.X.X.. 803. X.X.X.. 804. X.X.X.. 805. X.X.X.. 806. X.X.X.. 807. X.X.X.. 808. X.X.X.. 809. X.X.X.. 810. X.X.X.. 811. X.X.X.. 812. X.X.X.. 813. X.X.X.. 814. X.X.X.. 815. X.X.X.. 816. X.X.X.. 817. X.X.X.. 818. X.X.X.. 819. X.X.X.. 820. X.X.X.. 821. X.X.X.. 822. X.X.X.. 823. X.X.X.. 824. X.X.X.. 825. X.X.X.. 826. X.X.X.. 827. X.X.X.. 828. X.X.X.. 829. X.X.X.. 830. X.X.X.. 831. X.X.X.. 832. X.X.X.. 833. X.X.X.. 834. X.X.X.-X.. 835. X.X.X.. 836. X.X.X.. 837. X.X.X.-X.. 838. X.X.X.. 839. X.X.X.. 840. X.X.X.. 841. X.X.X.. 842. X.X.X.-X.. 843. X.X.X.. 844. X.X.X.. 845. X.X.X.. 846. X.X.X.. 847. X.X.X.. 848. X.X.X.. 849. X.X.X.. 850. X.X.X.. 851. X.X.X.. 852. X.X.X.. 853. X.X.X.. 854. X.X.X.. 855. X.X.X.. 856. X.X.X.. 857. X.X.X.. 858. X.X.X.. 859. X.X.X.-X.. 860. X.X.X.. 861. X.X.X.. 862. X.X.X.. 863. X.X.X.. 864. X.X.X.. 865. X.X.X.. 866. X.X.X.. 867. X.X.X.. 868. X.X.X.. 869. X.X.X.-X.. 870. X.X.X.. 871. X.X.X.. 872. X.X.X.. 873. X.X.X.. 874. X.X.X.. 875. X.X.X.. 876. X.X.X.. 877. X.X.X.. 878. X.X.X.. 879. X.X.X.. 880. X.X.X.. 881. X.X.X.. 882. X.X.X.. 883. X.X.X.. 884. X.X.X.. 885. X.X.X.. 886. X.X.X.. 887. X.X.X.. 888. X.X.X.. 889. X.X.X.. 890. X.X.X.. 891. X.X.X.. 892. X.X.X.-X.. 893. X.X.X.. 894. X.X.X.-X.. 895. X.X.X.. 896. X.X.X.. 897. X.X.X.. 898. X.X.X.. 899. X.X.X.. 900. X.X.X.. 901. X.X.X.. 902. X.X.X.. 903. X.X.X.. 904. X.X.X.. 905. X.X.X.. 906. X.X.X.. 907. X.X.X.. 908. X.X.X.. 909. X.X.X.. 910. X.X.X.. 911. X.X.X.. 912. X.X.X.. 913. X.X.X.. 914. X.X.X.. 915. X.X.X.. 916. X.X.X.. 917. X.X.X.. 918. X.X.X.. 919. X.X.X.. 920. X.X.X.. 921. X.X.X.. 922. X.X.X.. 923. X.X.X.. 924. X.X.X.. 925. X.X.X.. 926. X.X.X.-X.. 927. X.X.X.. 928. X.X.X.. 929. X.X.X.. 930. X.X.X.. 931. X.X.X.. 932. X.X.X.. 933. X.X.X.. 934. X.X.X.. 935. X.X.X.. 936. X.X.X.. 937. X.X.X.. 938. X.X.X.. 939. X.X.X.. 940. X.X.X.. 941. X.X.X.. 942. X.X.X.. 943. X.X.X.. 944. X.X.X.. 945. X.X.X.. 946. X.X.X.. 947. X.X.X.. 948. X.X.X.. 949. X.X.X.. 950. X.X.X.. 951. X.X.X.. 952. X.X.X.-X.. 953. X.X.X.. 954. X.X.X.. 955. X.X.X.. 956. X.X.X.-X.. 957. X.X.X.. 958. Сениха Расим Сабри. 959. X.X.X.. 960. X.X.X.-X.. 961. X.X.X.-X.. 962. X.X.X.. 963. X.X.X.. 964. X.X.X.. 965. X.X.X.. 966. X.X.X.-X.. 967. X.X.X.. 968. X.X.X.-X. Салвадор. 969. X.X.X.. 970. X.X.X.. 971. X.X.X.. 972. X.X.X.. 973. X.X.X.. 974. X.X.X.-X.. 975. X.X.X.-X.. 976. X.X.X.. 977. X.X.X.. 978. X.X.X.. 979. X.X.X.. 980. X.X.X.-X.. 981. X.X.X.. 982. X.X.X.. 983. X.X.X.. 984. X.X.X.. 985. X.X.X.. 986. X.X.X.. 987. X.X.X.. 988. X.X.X.. 989. X.X.X.. 990. X.X.X.. 991. X.X.X.. 992. X.X.X.. 993. X.X.X.. 994. X.X.X.. 995. X.X.X.. 996. X.X.X.. 997. X.X.X.. 998. X.X.X.. 999. X.X.X.. 1000. X.X.X.-X.. 1001. X.X.X.. 1002. X.X.X.. 1003. X.X.X.. 1004. X.X.X.. 1005. X.X.X.. 1006. X.X.X.. 1007. X.X.X.. 1008. X.X.X.. 1009. X.X.X.. 1010. X.X.X.. 1011. X.X.X.. 1012. X.X.X.. 1013. X.X.X.. 1014. X.X.X.. 1015. X.X.X.. 1016. X.X.X.. 1017. X.X.X.. 1018. X.X.X.-X.. 1019. X.X.X.. 1020. X.X.X.. 1021. X.X.X.. 1022. X.X.X.. 1023. X.X.X.. 1024. X.X.X.. 1025. X.X.X.. 1026. X.X.X.. 1027. X.X.X.. 1028. X.X.X.. 1029. X.X.X.. 1030. X.X.X.. 1031. X.X.X.. 1032. X.X.X.. 1033. X.X.X.. 1034. X.X.X.. 1035. X.X.X.. 1036. X.X.X.. 1037. X.X.X.. 1038. Сълинъс Панти Поченлисис. 1039. X.X.X.-X.. 1040. X.X.X.-X.. 1041. X.X.X.. 1042. X.X.X.. 1043. X.X.X.. 1044. X.X.X.. 1045. X.X.X.. 1046. X.X.X.-X.. 1047. X.X.X.. 1048. X.X.X.-X.. 1049. X.X.X.. 1050. X.X.X.. 1051. X.X.X.-X.. 1052. X.X.X.. 1053. X.X.X.. 1054. X.X.X.. 1055. X.X.X.. 1056. X.X.X.. 1057. X.X.X.. 1058. X.X.X.. 1059. X.X.X.. 1060. X.X.X.. 1061. Тижин Исмаил Гюлер. 1062. X.X.X.. 1063. X.X.X.. 1064. X.X.X.. 1065. X.X.X.. 1066. X.X.X.. 1067. X.X.X.. 1068. X.X.X.. 1069. X.X.X.. 1070. X.X.X.. 1071. X.X.X.. 1072. X.X.X.. 1073. X.X.X.. 1074. X.X.X.. 1075. X.X.X.. 1076. X.X.X.. 1077. X.X.X.. 1078. X.X.X.. 1079. X.X.X.. 1080. Торстен Хьон Хьон. 1081. X.X.X.. 1082. X.X.X.-X.. 1083. X.X.X.. 1084. X.X.X.. 1085. X.X.X.. 1086. X.X.X.. 1087. X.X.X.. 1088. X.X.X.. 1089. X.X.X.. 1090. X.X.X.. 1091. X.X.X.. 1092. X.X.X.. 1093. X.X.X.-X.. 1094. X.X.X.. 1095. X.X.X.. 1096. X.X.X.. 1097. X.X.X.. 1098. X.X.X.. 1099. X.X.X.. 1100. X.X.X.. 1101. X.X.X.. 1102. X.X.X.. 1103. X.X.X.. 1104. X.X.X.. 1105. X.X.X.. 1106. X.X.X.. 1107. X.X.X.. 1108. X.X.X.. 1109. X.X.X.. 1110. X.X.X.. 1111. X.X.X.. 1112. X.X.X.. 1113. X.X.X.. 1114. X.X.X.. 1115. X.X.X.. 1116. X.X.X.-X.. 1117. X.X.X.. 1118. X.X.X.. 1119. X.X.X.. 1120. X.X.X.. 1121. X.X.X.. 1122. X.X.X.. 1123. X.X.X.. 1124. X.X.X.. 1125. X.X.X.. 1126. X.X.X.. 1127. X.X.X.. 1128. X.X.X.. 1129. X.X.X.. 1130. X.X.X..

Адвокатска колегия – Велико Търново

1. X.X.X.-X.. 2. X.X.X.. 3. X.X.X.. 4. X.X.X.. 5. X.X.X.. 6. X.X.X.. 7. X.X.X.. 8. X.X.X.. 9. X.X.X.. 10. X.X.X.. 11. X.X.X.. 12. X.X.X.. 13. X.X.X.. 14. X.X.X.. 15. X.X.X.. 16. X.X.X.. 17. X.X.X.. 18. X.X.X.. 19. X.X.X.. 20. X.X.X.. 21. X.X.X.. 22. X.X.X.. 23. X.X.X.. 24. X.X.X.. 25. X.X.X.. 26. X.X.X.. 27. X.X.X.. 28. X.X.X.. 29. X.X.X.. 30. X.X.X.. 31. X.X.X.. 32. X.X.X.-X.. 33. X.X.X.. 34. X.X.X.. 35. X.X.X.. 36. X.X.X.. 37. X.X.X.. 38. X.X.X.. 39. X.X.X.. 40. X.X.X.. 41. X.X.X.. 42. X.X.X.. 43. X.X.X.. 44. X.X.X.. 45. X.X.X.. 46. X.X.X.. 47. X.X.X.. 48. X.X.X.. 49. X.X.X.. 50. X.X.X.-X.. 51. X.X.X.. 52. X.X.X.. 53. X.X.X.. 54. X.X.X.. 55. X.X.X.. 56. X.X.X.. 57. X.X.X.. 58. X.X.X.. 59. X.X.X.. 60. X.X.X.. 61. X.X.X.. 62. X.X.X.. 63. X.X.X.. 64. X.X.X.. 65. X.X.X.. 66. X.X.X.. 67. X.X.X.. 68. X.X.X.. 69. X.X.X.. 70. X.X.X.. 71. X.X.X.. 72. X.X.X.. 73. X.X.X.. 74. X.X.X.. 75. X.X.X.. 76. X.X.X.. 77. X.X.X.. 78. X.X.X.. 79. X.X.X.-X.. 80. X.X.X.. 81. X.X.X.. 82. X.X.X.-X.. 83. X.X.X.-X.. 84. X.X.X.-X.. 85. X.X.X.. 86. X.X.X.. 87. X.X.X.. 88. X.X.X.. 89. X.X.X.. 90. X.X.X.. 91. X.X.X.. 92. X.X.X.. 93. X.X.X.. 94. X.X.X.. 95. X.X.X.. 96. X.X.X.. 97. X.X.X.. 98. X.X.X.. 99. X.X.X.. 100. X.X.X.. 101. X.X.X.. 102. X.X.X.. 103. X.X.X.. 104. X.X.X.. 105. X.X.X.. 106. X.X.X.-X.. 107. X.X.X.. 108. X.X.X.. 109. X.X.X.. 110. X.X.X.. 111. X.X.X.-X.. 112. X.X.X.опулу. 113. X.X.X.-X.. 114. X.X.X.. 115. X.X.X.. 116. X.X.X.. 117. X.X.X.. 118. X.X.X.. 119. X.X.X.. 120. X.X.X.. 121. X.X.X.. 122. X.X.X.. 123. X.X.X.. 124. X.X.X.. 125. X.X.X.-X.. 126. X.X.X.. 127. X.X.X.. 128. X.X.X.. 129. X.X.X.. 130. X.X.X.. 131. X.X.X.. 132. X.X.X.. 133. X.X.X.. 134. X.X.X.. 135. X.X.X.. 136. X.X.X.. 137. X.X.X.. 138. X.X.X.-X.. 139. X.X.X.. 140. X.X.X.. 141. X.X.X.-X.. 142. X.X.X.. 143. X.X.X.. 144. X.X.X.. 145. X.X.X.. 146. X.X.X.. 147. X.X.X.. 148. X.X.X.. 149. X.X.X.-X.. 150. X.X.X.. 151. X.X.X.. 152. X.X.X.-X.. 153. X.X.X.. 154. X.X.X.. 155. X.X.X.. 156. X.X.X.-X.. 157. X.X.X.. 158. X.X.X.. 159. X.X.X.. 160. X.X.X.. 161. X.X.X.. 162. X.X.X.-X.. 163. X.X.X.. 164. X.X.X.. 165. X.X.X.-X.. 166. X.X.X.. 167. X.X.X.. 168. X.X.X.. 169. X.X.X.. 170. X.X.X.. 171. X.X.X.. 172. X.X.X.. 173. X.X.X.. 174. X.X.X.-X.. 175. X.X.X.. 176. X.X.X.. 177. X.X.X.. 178. X.X.X.-X.. 179. X.X.X.. 180. X.X.X.. 181. X.X.X.. 182. X.X.X.. 183. X.X.X.. 184. X.X.X.. 185. X.X.X.. 186. X.X.X.. 187. X.X.X.. 188. X.X.X.. 189. X.X.X.-X.. 190. X.X.X.. 191. X.X.X.. 192. X.X.X.. 193. X.X.X.. 194. X.X.X.. 195. X.X.X.. 196. X.X.X.. 197. X.X.X.. 198. X.X.X.. 199. X.X.X.. 200. X.X.X.. 201. X.X.X.. 202. X.X.X.. 203. X.X.X.. 204. X.X.X.. 205. X.X.X.. 206. X.X.X.. 207. X.X.X.. 208. X.X.X.. 209. X.X.X.. 210. X.X.X.. 211. X.X.X.. 212. X.X.X.. 213. X.X.X.. 214. X.X.X.. 215. X.X.X.. 216. X.X.X.. 217. X.X.X.. 218. X.X.X.. 219. X.X.X.-X.. 220. X.X.X.. 221. X.X.X.. 222. X.X.X.. 223. X.X.X.. 224. X.X.X.. 225. X.X.X.. 226. X.X.X.. 227. X.X.X.*. 228. X.X.X.. 229. X.X.X.. 230. X.X.X.. 231. X.X.X.. 232. X.X.X.. 233. X.X.X.. 234. X.X.X.-X.. 235. X.X.X.. 236. X.X.X.. 237. X.X.X.. 238. X.X.X.. 239. X.X.X.. 240. X.X.X.. 241. X.X.X.. 242. X.X.X.. 243. X.X.X.. 244. X.X.X.. 245. X.X.X.. 246. X.X.X.. 247. X.X.X.-X.. 248. X.X.X.. 249. X.X.X.. 250. X.X.X.X.. 251. X.X.X.. 252. X.X.X.. 253. X.X.X.. 254. X.X.X.. 255. X.X.X.. 256. X.X.X.. 257. X.X.X.. 258. X.X.X.. 259. X.X.X.. 260. X.X.X.. 261. X.X.X.. 262. X.X.X.. 263. X.X.X.. 264. X.X.X.. 265. X.X.X.. 266. X.X.X.. 267. X.X.X.. 268. X.X.X.. 269. X.X.X.. 270. X.X.X.. 271. X.X.X.. 272. X.X.X.. 273. X.X.X.. 274. X.X.X.. 275. X.X.X.-X.. 276. X.X.X.. 277. X.X.X.. 278. X.X.X.. 279. X.X.X.. 280. X.X.X.. 281. X.X.X.. 282. X.X.X.. 283. X.X.X.. 284. X.X.X.. 285. X.X.X.. 286. X.X.X.. 287. X.X.X.. 288. X.X.X.. 289. X.X.X..

*Забележка: Вписаният под номер 227 адвокат X.X.X. изтърпява наложено дисциплинарно наказание „лишаване от право да упражнява адвокатска професия“.

Адвокатска колегия – Видин

1. X.X.X.. 2. X.X.X.. 3. X.X.X.. 4. X.X.X.. 5. X.X.X.. 6. X.X.X.. 7. X.X.X.-X.. 8. X.X.X.. 9. X.X.X.. 10. X.X.X.-X.. 11. X.X.X.. 12. X.X.X.. 13. X.X.X.. 14. X.X.X.. 15. X.X.X.. 16. X.X.X.. 17. X.X.X.. 18. X.X.X.. 19. X.X.X.. 20. X.X.X.. 21. X.X.X.. 22. X.X.X.. 23. X.X.X.. 24. X.X.X.. 25. X.X.X.. 26. X.X.X.. 27. X.X.X.. 28. X.X.X.. 29. X.X.X.. 30. X.X.X.. 31. X.X.X.. 32. X.X.X.-X.. 33. X.X.X.. 34. X.X.X.. 35. X.X.X.. 36. X.X.X.. 37. X.X.X.. 38. X.X.X.. 39. X.X.X.. 40. X.X.X.-X.. 41. X.X.X.-X.. 42. X.X.X.-X.. 43. X.X.X.. 44. X.X.X.. 45. X.X.X.. 46. X.X.X.. 47. X.X.X.. 48. X.X.X.. 49. X.X.X.. 50. X.X.X.. 51. X.X.X.. 52. X.X.X.. 53. X.X.X.. 54. X.X.X.. 55. X.X.X.. 56. X.X.X.. 57. X.X.X.. 58. X.X.X.-X.. 59. X.X.X.. 60. X.X.X.. 61. X.X.X.. 62. X.X.X.. 63. X.X.X.. 64. X.X.X.. 65. X.X.X.. 66. X.X.X.. 67. X.X.X.. 68. X.X.X.. 69. X.X.X.. 70. X.X.X.-X.. 71. X.X.X.. 72. X.X.X.. 73. X.X.X.. 74. X.X.X.. 75. X.X.X.. 76. X.X.X.. 77. X.X.X.. 78. X.X.X.. 79. X.X.X.-X.. 80. X.X.X.. 81. X.X.X.. 82. X.X.X.. 83. X.X.X.. 84. X.X.X.. 85. X.X.X.. 86. X.X.X.. 87. X.X.X.. 88. X.X.X.. 89. X.X.X.. 90. X.X.X.. 91. X.X.X.. 92. X.X.X.. 93. X.X.X.. 94. X.X.X.. 95. X.X.X.. 96. X.X.X.. 97. X.X.X.. 98. X.X.X.. 99. X.X.X.. 100. X.X.X.. 101. X.X.X.. 102. X.X.X.. 103. X.X.X.. 104. X.X.X.. 105. X.X.X.. 106. X.X.X.. 107. X.X.X.. 108. X.X.X.. 109. X.X.X.. 110. X.X.X.. 111. X.X.X.. 112. X.X.X.. 113. X.X.X.. 114. X.X.X.. 115. X.X.X.. 116. X.X.X.-X.. 117. X.X.X.. 118. X.X.X.. 119. X.X.X.. 120. X.X.X.-X.. 121. X.X.X.. 122. X.X.X.. 123. X.X.X.. 124. X.X.X.. 125. X.X.X.. 126. X.X.X.-X.. 127. X.X.X.-X.. 128. X.X.X.. 129. X.X.X.. 130. X.X.X.. 131. X.X.X.. 132. X.X.X.. 133. X.X.X.. 134. X.X.X.. 135. X.X.X.. 136. X.X.X.. 137. X.X.X.. 138. X.X.X.. 139. X.X.X.. 140. X.X.X.-X.. 141. X.X.X.. 142. X.X.X.. 143. X.X.X. – младши адвокат. 144. X.X.X. – младши адвокат.

Адвокатска колегия – Враца

1. X.X.X.. 2. X.X.X.-X.. 3. X.X.X.. 4. X.X.X.. 5. X.X.X.. 6. X.X.X.. 7. X.X.X.. 8. X.X.X.. 9. X.X.X.. 10. X.X.X.. 11. X.X.X.. 12. X.X.X.. 13. X.X.X.. 14. X.X.X.. 15. X.X.X.. 16. X.X.X.. 17. X.X.X.. 18. X.X.X.. 19. X.X.X.. 20. X.X.X.. 21. X.X.X.. 22. X.X.X.-X.. 23. X.X.X.. 24. X.X.X.. 25. X.X.X.. 26. X.X.X.. 27. X.X.X.. 28. X.X.X.. 29. X.X.X.. 30. X.X.X.. 31. X.X.X.. 32. X.X.X.. 33. X.X.X.. 34. X.X.X.. 35. X.X.X.. 36. X.X.X.. 37. X.X.X.. 38. X.X.X.. 39. X.X.X.. 40. X.X.X.. 41. X.X.X.. 42. X.X.X.. 43. X.X.X.. 44. X.X.X.. 45. X.X.X.. 46. X.X.X.. 47. X.X.X.. 48. X.X.X.. 49. X.X.X.. 50. X.X.X.. 51. X.X.X.. 52. X.X.X.. 53. X.X.X.. 54. X.X.X.. 55. X.X.X.. 56. X.X.X.. 57. X.X.X.. 58. X.X.X.. 59. X.X.X.. 60. X.X.X.. 61. X.X.X.. 62. X.X.X.. 63. X.X.X.. 64. X.X.X.. 65. X.X.X.. 66. X.X.X.. 67. X.X.X.. 68. X.X.X.. 69. X.X.X.. 70. X.X.X.. 71. X.X.X.. 72. X.X.X.. 73. X.X.X.. 74. X.X.X.. 75. X.X.X.. 76. X.X.X.. 77. X.X.X.. 78. X.X.X.. 79. X.X.X.. 80. X.X.X.. 81. X.X.X.. 82. X.X.X.. 83. X.X.X.. 84. X.X.X.. 85. X.X.X.. 86. X.X.X.. 87. X.X.X.. 88. X.X.X.. 89. X.X.X.. 90. X.X.X.. 91. X.X.X.. 92. X.X.X.. 93. X.X.X.. 94. X.X.X.. 95. X.X.X.. 96. X.X.X.. 97. X.X.X.. 98. X.X.X.. 99. X.X.X.. 100. X.X.X.. 101. X.X.X.. 102. X.X.X.. 103. X.X.X.. 104. X.X.X.. 105. X.X.X.. 106. X.X.X.. 107. X.X.X.. 108. X.X.X.. 109. X.X.X.. 110. X.X.X.. 111. X.X.X.. 112. X.X.X.. 113. X.X.X.. 114. X.X.X.. 115. X.X.X.. 116. X.X.X.. 117. X.X.X.. 118. X.X.X.. 119. X.X.X.. 120. X.X.X.. 121. X.X.X.. 122. X.X.X.. 123. X.X.X.. 124. X.X.X.. 125. X.X.X.. 126. X.X.X.. 127. X.X.X.. 128. X.X.X.. 129. X.X.X.. 130. X.X.X.. 131. X.X.X.. 132. X.X.X.. 133. X.X.X.. 134. X.X.X.. 135. X.X.X.. 136. X.X.X.. 137. X.X.X.. 138. X.X.X.. 139. X.X.X.-X.. 140. X.X.X.. 141. X.X.X.-X.. 142. X.X.X.-X.. 143. X.X.X.. 144. X.X.X.. 145. X.X.X.. 146. X.X.X.. 147. X.X.X.. 148. X.X.X.. 149. X.X.X.. 150. X.X.X.. 151. X.X.X.. 152. X.X.X.. 153. X.X.X.. 154. X.X.X.. 155. X.X.X.. 156. X.X.X.. 157. X.X.X.. 158. X.X.X.. 159. X.X.X.. 160. X.X.X.. 161. X.X.X.. 162. X.X.X.. 163. X.X.X.. 164. X.X.X.. 165. X.X.X..

Младши адвокати

1. X.X.X.. 2. X.X.X.. 3. X.X.X.. 4. X.X.X..

Адвокатска колегия – Габрово

Адвокати

1. X.X.X.. 2. X.X.X.. 3. X.X.X.. 4. X.X.X.. 5. X.X.X.. 6. X.X.X.. 7. X.X.X.. 8. X.X.X.. 9. X.X.X.. 10. X.X.X.. 11. X.X.X.. 12. X.X.X.. 13. X.X.X.. 14. X.X.X.. 15. X.X.X.. 16. X.X.X.-X.. 17. X.X.X.. 18. X.X.X.. 19. X.X.X.. 20. X.X.X.. 21. X.X.X.. 22. X.X.X.. 23. X.X.X.. 24. X.X.X.. 25. X.X.X.. 26. X.X.X.-X.. 27. X.X.X.. 28. X.X.X.. 29. X.X.X.. 30. X.X.X.. 31. X.X.X.. 32. X.X.X.. 33. X.X.X.. 34. X.X.X.. 35. X.X.X.. 36. X.X.X.. 37. X.X.X.. 38. X.X.X.-X.. 39. X.X.X.. 40. X.X.X.. 41. X.X.X.. 42. X.X.X.. 43. X.X.X.. 44. Ива-X.X.X.. 45. X.X.X.. 46. X.X.X.. 47. X.X.X.. 48. X.X.X.. 49. X.X.X.. 50. X.X.X.. 51. X.X.X.. 52. X.X.X.. 53. X.X.X.. 54. X.X.X.-X.. 55. X.X.X.. 56. X.X.X.-X.. 57. X.X.X.. 58. X.X.X.. 59. X.X.X.. 60. X.X.X.. 61. X.X.X.. 62. X.X.X.. 63. X.X.X.. 64. X.X.X.. 65. X.X.X.. 66. X.X.X.. 67. X.X.X.-X.. 68. X.X.X.. 69. X.X.X.. 70. X.X.X.. 71. X.X.X.. 72. X.X.X.. 73. X.X.X.. 74. X.X.X.. 75. X.X.X.. 76. X.X.X.. 77. X.X.X.. 78. X.X.X.. 79. X.X.X.-X.. 80. X.X.X.. 81. X.X.X.. 82. X.X.X.. 83. X.X.X.. 84. X.X.X.. 85. X.X.X.. 86. X.X.X.. 87. X.X.X.. 88. X.X.X.. 89. X.X.X.. 90. Рада-Мария Марио Харамильо. 91. X.X.X.. 92. X.X.X.. 93. X.X.X.. 94. X.X.X.. 95. X.X.X.. 96. X.X.X.. 97. X.X.X.-X.. 98. X.X.X.. 99. X.X.X.. 100. X.X.X.. 101. X.X.X.. 102. X.X.X.. 103. X.X.X.-X.. 104. X.X.X.. 105. X.X.X.-X.. 106. X.X.X.. 107. X.X.X.. 108. X.X.X.. 109. X.X.X.. 110. X.X.X.. 111. X.X.X.. 112. X.X.X.. 113. X.X.X.. 114. X.X.X.. 115. X.X.X.. 116. X.X.X.. 117. X.X.X..

Младши адвокати

1. X.X.X..

Адвокатска колегия – Добрич

1. X.X.X.. 2. X.X.X.. 3. X.X.X.. 4. X.X.X.. 5. X.X.X.. 6. X.X.X.. 7. X.X.X.. 8. X.X.X.. 9. X.X.X.. 10. X.X.X.. 11. X.X.X.. 12. X.X.X.. 13. X.X.X.. 14. X.X.X.. 15. X.X.X.. 16. X.X.X.. 17. X.X.X.. 18. X.X.X.. 19. X.X.X.. 20. X.X.X.. 21. X.X.X.. 22. X.X.X.. 23. X.X.X.. 24. X.X.X.. 25. X.X.X.. 26. X.X.X.. 27. X.X.X.. 28. X.X.X.. 29. X.X.X.. 30. X.X.X.. 31. X.X.X.. 32. X.X.X.. 33. X.X.X.. 34. X.X.X.. 35. X.X.X.. 36. X.X.X.. 37. X.X.X.. 38. X.X.X.. 39. X.X.X.. 40. X.X.X.. 41. X.X.X.. 42. X.X.X.. 43. X.X.X.. 44. X.X.X.. 45. X.X.X.. 46. X.X.X.. 47. X.X.X.. 48. X.X.X.. 49. X.X.X.. 50. X.X.X.. 51. X.X.X.. 52. X.X.X.. 53. X.X.X.. 54. X.X.X.. 55. X.X.X.. 56. X.X.X.. 57. X.X.X.. 58. X.X.X.. 59. X.X.X.-X.. 60. X.X.X.. 61. X.X.X.. 62. X.X.X.. 63. X.X.X.. 64. X.X.X.. 65. X.X.X.. 66. X.X.X.. 67. X.X.X.. 68. X.X.X.. 69. X.X.X.. 70. X.X.X.. 71. X.X.X.. 72. X.X.X.. 73. X.X.X.. 74. X.X.X.. 75. X.X.X.. 76. X.X.X.. 77. X.X.X.. 78. X.X.X.. 79. X.X.X.. 80. X.X.X.. 81. Есин Юзеир Адил. 82. X.X.X.. 83. X.X.X.. 84. X.X.X.. 85. X.X.X.. 86. X.X.X.. 87. X.X.X.. 88. X.X.X.. 89. X.X.X.. 90. X.X.X.. 91. X.X.X.. 92. X.X.X.. 93. X.X.X.. 94. X.X.X.. 95. X.X.X.. 96. X.X.X.. 97. X.X.X.. 98. X.X.X.. 99. X.X.X.. 100. X.X.X.. 101. X.X.X.. 102. X.X.X.. 103. X.X.X.. 104. X.X.X.. 105. X.X.X.. 106. X.X.X.. 107. X.X.X.. 108. X.X.X.. 109. X.X.X.. 110. X.X.X.. 111. X.X.X.. 112. X.X.X.. 113. X.X.X.. 114. X.X.X.. 115. X.X.X.. 116. X.X.X.. 117. X.X.X.. 118. X.X.X.. 119. X.X.X.-X.. 120. X.X.X.. 121. X.X.X.. 122. X.X.X.. 123. X.X.X.. 124. X.X.X.. 125. X.X.X.. 126. X.X.X.. 127. X.X.X.. 128. X.X.X.. 129. X.X.X.. 130. X.X.X.. 131. X.X.X.. 132. X.X.X.. 133. X.X.X.. 134. X.X.X.. 135. X.X.X.. 136. X.X.X.. 137. X.X.X.. 138. X.X.X.. 139. X.X.X.. 140. X.X.X.. 141. X.X.X.. 142. X.X.X.. 143. X.X.X.. 144. X.X.X.. 145. X.X.X.. 146. X.X.X.. 147. X.X.X.. 148. X.X.X.. 149. X.X.X.. 150. X.X.X.. 151. X.X.X.. 152. X.X.X.. 153. X.X.X.. 154. X.X.X.. 155. X.X.X.. 156. X.X.X.. 157. X.X.X.. 158. X.X.X.. 159. X.X.X.. 160. X.X.X.. 161. X.X.X.. 162. X.X.X.. 163. X.X.X.. 164. X.X.X.-X.. 165. X.X.X.. 166. X.X.X.. 167. X.X.X.. 168. X.X.X.. 169. X.X.X.. 170. X.X.X.. 171. X.X.X.. 172. X.X.X.. 173. X.X.X.. 174. X.X.X.. 175. X.X.X.. 176. X.X.X.. 177. X.X.X.. 178. X.X.X.. 179. X.X.X.. 180. X.X.X.. 181. X.X.X.. 182. X.X.X.. 183. X.X.X.. 184. X.X.X.. 185. X.X.X.. 186. X.X.X.. 187. X.X.X.. 188. X.X.X.. 189. X.X.X..

Адвокатска колегия – Кърджали

1. X.X.X.. 2. X.X.X.. 3. X.X.X.. 4. X.X.X.. 5. X.X.X.. 6. X.X.X.. 7. X.X.X.. 8. X.X.X.. 9. X.X.X.. 10. X.X.X.. 11. X.X.X.. 12. X.X.X.. 13. X.X.X.. 14. X.X.X.. 15. X.X.X.. 16. X.X.X.. 17. X.X.X.. 18. X.X.X.. 19. X.X.X.. 20. X.X.X.. 21. X.X.X.. 22. X.X.X.. 23. X.X.X.. 24. X.X.X.. 25. X.X.X.. 26. X.X.X.. 27. X.X.X.. 28. Динчер Фикрет Хабиб. 29. X.X.X.. 30. X.X.X.. 31. X.X.X.. 32. X.X.X.. 33. X.X.X.. 34. X.X.X.. 35. X.X.X. – временно преустановил поради болест. 36. X.X.X.. 37. X.X.X.. 38. X.X.X. – временно преустановил поради болест. 39. X.X.X.. 40. X.X.X.. 41. X.X.X.. 42. X.X.X.. 43. X.X.X.. 44. X.X.X.. 45. X.X.X. – младши адвокат. 46. X.X.X.. 47. Младши адвокат X.X.X.. 48. X.X.X.. 49. X.X.X.. 50. Муса Юсуф Сеидахмед. 51. Мухидин Изет Шабан. 52. X.X.X.. 53. X.X.X.. 54. X.X.X.. 55. X.X.X.. 56. X.X.X.. 57. X.X.X.. 58. X.X.X.. 59. X.X.X.. 60. X.X.X.. 61. X.X.X.. 62. X.X.X.. 63. X.X.X.. 64. X.X.X.. 65. X.X.X.. 66. X.X.X.. 67. X.X.X.. 68. Сузан Хасан Хайрула. 69. Сунай Фаик Мехмед. 70. X.X.X.. 71. X.X.X.. 72. X.X.X.. 73. X.X.X.. 74. X.X.X..

Адвокатска колегия – Кюстендил

1. X.X.X.. 2. X.X.X.. 3. X.X.X.. 4. X.X.X.. 5. X.X.X.. 6. X.X.X.. 7. X.X.X.-X.. 8. X.X.X.. 9. X.X.X.-X.. 10. X.X.X.-X.. 11. X.X.X.-X.. 12. X.X.X.. 13. X.X.X.. 14. X.X.X.. 15. X.X.X.. 16. X.X.X.. 17. X.X.X.. 18. X.X.X.. 19. X.X.X.. 20. X.X.X.. 21. X.X.X.. 22. X.X.X.. 23. X.X.X.. 24. X.X.X.. 25. X.X.X.. 26. X.X.X.. 27. X.X.X.. 28. X.X.X.. 29. X.X.X.. 30. X.X.X.. 31. X.X.X.. 32. X.X.X.. 33. X.X.X.-X.. 34. X.X.X.. 35. X.X.X.. 36. X.X.X.. 37. X.X.X.. 38. X.X.X.-X.. 39. X.X.X.. 40. X.X.X.-X.. 41. X.X.X.. 42. X.X.X.. 43. X.X.X.-X.. 44. X.X.X.. 45. X.X.X.. 46. X.X.X.. 47. X.X.X.. 48. X.X.X.. 49. X.X.X.. 50. X.X.X.. 51. X.X.X.. 52. X.X.X.. 53. X.X.X.. 54. X.X.X.. 55. X.X.X.. 56. X.X.X.. 57. X.X.X.. 58. X.X.X.. 59. X.X.X.. 60. X.X.X.. 61. X.X.X.. 62. X.X.X.. 63. X.X.X.. 64. X.X.X.. 65. X.X.X.. 66. X.X.X.. 67. X.X.X.. 68. X.X.X.. 69. X.X.X.. 70. X.X.X.. 71. X.X.X.. 72. X.X.X.. 73. X.X.X.-X.. 74. X.X.X.. 75. X.X.X.. 76. X.X.X.-X.. 77. X.X.X.. 78. X.X.X.. 79. X.X.X.. 80. X.X.X.. 81. X.X.X.. 82. X.X.X.. 83. X.X.X.. 84. X.X.X.. 85. X.X.X.. 86. X.X.X.. 87. X.X.X.. 88. X.X.X.. 89. X.X.X.. 90. X.X.X.. 91. X.X.X.. 92. X.X.X.-X.. 93. X.X.X.. 94. X.X.X.. 95. X.X.X.. 96. X.X.X.. 97. X.X.X.. 98. X.X.X.. 99. X.X.X.. 100. X.X.X.-X.. 101. X.X.X.. 102. X.X.X.. 103. X.X.X.. 104. X.X.X.. 105. X.X.X.. 106. X.X.X.. 107. X.X.X.. 108. X.X.X.. 109. X.X.X.-X.. 110. X.X.X.. 111. X.X.X.. 112. X.X.X.. 113. X.X.X.. 114. X.X.X.. 115. X.X.X.. 116. X.X.X.. 117. X.X.X.-X.. 118. X.X.X.. 119. X.X.X.. 120. X.X.X.. 121. X.X.X.. 122. X.X.X.. 123. X.X.X.. 124. X.X.X.. 125. X.X.X.. 126. X.X.X.. 127. X.X.X.. 128. X.X.X.. 129. X.X.X.. 130. X.X.X.. 131. X.X.X.. 132. X.X.X.. 133. X.X.X.. 134. X.X.X.. 135. X.X.X.. 136. X.X.X.. 137. X.X.X.. 138. X.X.X.. 139. X.X.X.. 140. X.X.X.. 141. X.X.X.. 142. X.X.X.. 143. X.X.X.. 144. X.X.X.. 145. X.X.X.. 146. X.X.X.ки. 147. X.X.X.. 148. X.X.X.. 149. X.X.X.. 150. X.X.X.. 151. X.X.X.. 152. X.X.X.. 153. X.X.X.. 154. X.X.X.. 155. X.X.X.. 156. X.X.X.-X.. 157. X.X.X.-X.. 158. X.X.X.. 159. X.X.X.. 160. X.X.X.. 161. X.X.X.. 162. X.X.X.. 163. X.X.X.. 164. X.X.X.. 165. X.X.X.. 166. X.X.X.. 167. X.X.X.. 168. X.X.X.. 169. X.X.X.. 170. X.X.X.. 171. X.X.X.. 172. X.X.X.. 173. X.X.X.. 174. X.X.X.. 175. X.X.X.. 176. X.X.X.-X.. 177. X.X.X.-X.. 178. X.X.X.. 179. X.X.X.. 180. X.X.X.. 181. X.X.X.ки. 182. X.X.X.. 183. X.X.X.. 184. X.X.X.. 185. X.X.X.. 186. X.X.X.. 187. X.X.X.. 188. X.X.X.. 189. X.X.X.. 190. X.X.X.. 191. X.X.X.. 192. X.X.X.. 193. X.X.X.. 194. X.X.X.. 195. X.X.X.. 196. X.X.X.. 197. X.X.X.. 198. X.X.X.. 199. X.X.X.. 200. X.X.X.-X.. 201. X.X.X.-X.. 202. X.X.X.. 203. X.X.X.. 204. X.X.X.. 205. X.X.X.. 206. X.X.X.. 207. X.X.X.. 208. X.X.X.. 209. X.X.X.. 210. X.X.X.. 211. X.X.X.-X.. 212. X.X.X.. 213. X.X.X.. 214. X.X.X.. 215. X.X.X.-X.. 216. X.X.X.-X.. 217. X.X.X.. 218. X.X.X..

Младши адвокати

1. X.X.X..

Адвокатска колегия – Ловеч

1. X.X.X.. 2. X.X.X.. 3. X.X.X.. 4. X.X.X.. 5. X.X.X.. 6. X.X.X.. 7. X.X.X.. 8. X.X.X.. 9. X.X.X.. 10. X.X.X.. 11. X.X.X.. 12. X.X.X.. 13. X.X.X.. 14. X.X.X.. 15. X.X.X.. 16. X.X.X.. 17. X.X.X.. 18. X.X.X.. 19. X.X.X.. 20. X.X.X.. 21. X.X.X.. 22. X.X.X.. 23. X.X.X.. 24. X.X.X.. 25. X.X.X.. 26. X.X.X.. 27. X.X.X.. 28. X.X.X.. 29. X.X.X.. 30. X.X.X.. 31. X.X.X.. 32. X.X.X.. 33. X.X.X.. 34. X.X.X.. 35. X.X.X.. 36. X.X.X.. 37. X.X.X.. 38. X.X.X.. 39. X.X.X.. 40. X.X.X.. 41. X.X.X.. 42. X.X.X.. 43. X.X.X.. 44. X.X.X.. 45. X.X.X.. 46. X.X.X.. 47. X.X.X.. 48. X.X.X.. 49. X.X.X.. 50. X.X.X.. 51. X.X.X.. 52. X.X.X.. 53. X.X.X.. 54. X.X.X.. 55. X.X.X.. 56. X.X.X.-X.. 57. X.X.X.. 58. X.X.X.. 59. X.X.X.. 60. X.X.X.. 61. X.X.X.. 62. X.X.X.. 63. X.X.X.. 64. X.X.X.. 65. X.X.X.. 66. X.X.X.. 67. X.X.X.. 68. X.X.X.. 69. X.X.X.. 70. X.X.X.. 71. X.X.X.. 72. X.X.X.. 73. X.X.X.. 74. X.X.X.. 75. X.X.X.. 76. X.X.X.. 77. X.X.X.. 78. X.X.X.. 79. X.X.X.. 80. X.X.X.. 81. X.X.X.. 82. X.X.X.. 83. X.X.X.. 84. X.X.X.. 85. X.X.X.. 86. X.X.X.. 87. X.X.X.. 88. X.X.X.. 89. X.X.X.. 90. X.X.X.. 91. X.X.X.. 92. X.X.X.. 93. X.X.X.. 94. X.X.X.-X.. 95. X.X.X.-X.. 96. X.X.X.. 97. X.X.X.-X.. 98. X.X.X.. 99. X.X.X.-X.. 100. X.X.X.. 101. X.X.X.. 102. X.X.X.. 103. X.X.X.. 104. X.X.X.. 105. X.X.X.. 106. X.X.X.. 107. X.X.X.. 108. X.X.X.. 109. X.X.X.. 110. X.X.X.-X.. 111. X.X.X.. 112. X.X.X.. 113. X.X.X.. 114. X.X.X.. 115. X.X.X.. 116. X.X.X.. 117. X.X.X.. 118. X.X.X.. 119. X.X.X.. 120. X.X.X.. 121. X.X.X.. 122. X.X.X.. 123. X.X.X..

Адвокатска колегия – Монтана

1. X.X.X.. 2. X.X.X.. 3. X.X.X.. 4. X.X.X.. 5. X.X.X.. 6. X.X.X.. 7. X.X.X.-X.. 8. X.X.X.. 9. X.X.X.-X.. 10. X.X.X.. 11. X.X.X.. 12. X.X.X.. 13. X.X.X.. 14. X.X.X.. 15. X.X.X.. 16. X.X.X.. 17. X.X.X.. 18. X.X.X.. 19. X.X.X.. 20. X.X.X.-X.. 21. X.X.X.. 22. X.X.X.. 23. X.X.X.. 24. X.X.X.. 25. X.X.X.. 26. X.X.X.. 27. X.X.X.. 28. X.X.X.. 29. X.X.X.. 30. X.X.X.. 31. X.X.X.. 32. X.X.X.. 33. X.X.X.-X.. 34. X.X.X.. 35. X.X.X.. 36. X.X.X.. 37. X.X.X.. 38. X.X.X.. 39. X.X.X.. 40. X.X.X.. 41. X.X.X.. 42. X.X.X.. 43. X.X.X.. 44. X.X.X.. 45. X.X.X.. 46. X.X.X.. 47. X.X.X.. 48. X.X.X.. 49. X.X.X.. 50. X.X.X.. 51. X.X.X.. 52. X.X.X.. 53. X.X.X.. 54. X.X.X.. 55. X.X.X.. 56. X.X.X.. 57. X.X.X.. 58. X.X.X.. 59. X.X.X.-X.. 60. X.X.X.. 61. X.X.X.-X.. 62. X.X.X.-X.. 63. X.X.X.. 64. X.X.X.. 65. X.X.X.. 66. X.X.X.. 67. X.X.X.. 68. X.X.X.. 69. X.X.X.. 70. X.X.X.. 71. X.X.X.. 72. X.X.X.. 73. X.X.X.. 74. X.X.X.. 75. X.X.X.. 76. X.X.X.. 77. X.X.X.. 78. X.X.X.. 79. X.X.X.. 80. X.X.X.-X.. 81. X.X.X.. 82. X.X.X.. 83. X.X.X.. 84. X.X.X.. 85. X.X.X.. 86. X.X.X.. 87. X.X.X.. 88. X.X.X.. 89. X.X.X.. 90. X.X.X.-X.. 91. X.X.X.. 92. X.X.X.. 93. X.X.X.. 94. X.X.X.. 95. X.X.X.. 96. X.X.X.. 97. X.X.X.. 98. X.X.X.. 99. X.X.X.. 100. X.X.X.. 101. X.X.X.. 102. X.X.X.-X.. 103. X.X.X.. 104. X.X.X.. 105. X.X.X.. 106. X.X.X.. 107. X.X.X.. 108. X.X.X.. 109. X.X.X.. 110. X.X.X.. 111. X.X.X.. 112. X.X.X.. 113. X.X.X.. 114. X.X.X.. 115. X.X.X.. 116. X.X.X.. 117. X.X.X.. 118. X.X.X.. 119. X.X.X.. 120. X.X.X.. 121. X.X.X.. 122. X.X.X.. 123. X.X.X.. 124. X.X.X.. 125. X.X.X.. 126. X.X.X.. 127. X.X.X.. 128. X.X.X.. 129. X.X.X.. 130. X.X.X.. 131. X.X.X.. 132. X.X.X.. 133. X.X.X.. 134. X.X.X.. 135. Рахамим Лиячи Варсано. 136. X.X.X.. 137. X.X.X.. 138. X.X.X.. 139. X.X.X.. 140. X.X.X.. 141. X.X.X.. 142. X.X.X.. 143. X.X.X.. 144. X.X.X.. 145. X.X.X.. 146. X.X.X.. 147. X.X.X.. 148. X.X.X.. 149. X.X.X.. 150. X.X.X.-X.. 151. X.X.X.. 152. X.X.X.. 153. X.X.X.. 154. X.X.X.. 155. X.X.X.. 156. X.X.X.. 157. X.X.X.. 158. X.X.X.. 159. X.X.X..

Временно прекратени

160. X.X.X.. 161. X.X.X.. 162. X.X.X..

Адвокатска колегия – Пазарджик

1. X.X.X.. 2. X.X.X.. 3. X.X.X.. 4. X.X.X.. 5. X.X.X.. 6. X.X.X.. 7. X.X.X.. 8. X.X.X.. 9. X.X.X.. 10. X.X.X.. 11. X.X.X.. 12. X.X.X.. 13. X.X.X.. 14. X.X.X.. 15. X.X.X.. 16. X.X.X.. 17. X.X.X.. 18. X.X.X.. 19. X.X.X.. 20. X.X.X.. 21. X.X.X.. 22. X.X.X.. 23. X.X.X.. 24. X.X.X.. 25. X.X.X.. 26. X.X.X.. 27. X.X.X.. 28. X.X.X.. 29. X.X.X.. 30. X.X.X.. 31. X.X.X.. 32. X.X.X.. 33. X.X.X.. 34. X.X.X.. 35. X.X.X.. 36. X.X.X.. 37. X.X.X.. 38. X.X.X.. 39. X.X.X.. 40. X.X.X.. 41. X.X.X.. 42. X.X.X.. 43. X.X.X.. 44. X.X.X.. 45. X.X.X.. 46. X.X.X.. 47. X.X.X.. 48. X.X.X.. 49. X.X.X.. 50. X.X.X.. 51. X.X.X.. 52. X.X.X.. 53. X.X.X.. 54. X.X.X.. 55. X.X.X.. 56. X.X.X.. 57. X.X.X.. 58. X.X.X.. 59. X.X.X.. 60. X.X.X.. 61. X.X.X.. 62. X.X.X.. 63. X.X.X.. 64. X.X.X.. 65. X.X.X.. 66. Георгиос Диамандис Гидакис. 67. X.X.X.-X.. 68. X.X.X.. 69. X.X.X.-X.. 70. X.X.X.. 71. X.X.X.-X.. 72. X.X.X.. 73. X.X.X.. 74. X.X.X.. 75. X.X.X.. 76. X.X.X.. 77. X.X.X.-X.. 78. X.X.X.. 79. X.X.X.. 80. X.X.X.. 81. X.X.X.. 82. X.X.X.. 83. X.X.X.. 84. X.X.X.. 85. X.X.X.. 86. X.X.X.-X.. 87. X.X.X.. 88. X.X.X.. 89. X.X.X.. 90. X.X.X.-X.. 91. X.X.X.. 92. X.X.X.. 93. X.X.X.. 94. X.X.X.. 95. X.X.X.. 96. X.X.X.-X.. 97. X.X.X.. 98. X.X.X.. 99. X.X.X.. 100. X.X.X.. 101. X.X.X.. 102. X.X.X.. 103. X.X.X.. 104. X.X.X.. 105. X.X.X.. 106. X.X.X.. 107. X.X.X.. 108. X.X.X.. 109. X.X.X.. 110. X.X.X.. 111. X.X.X.. 112. X.X.X.. 113. X.X.X.. 114. X.X.X.-X.. 115. X.X.X.. 116. X.X.X.. 117. X.X.X.. 118. X.X.X.. 119. X.X.X.. 120. X.X.X.. 121. X.X.X.. 122. X.X.X.. 123. X.X.X.. 124. X.X.X.. 125. X.X.X.. 126. X.X.X.. 127. X.X.X.. 128. X.X.X.. 129. X.X.X.. 130. X.X.X.. 131. X.X.X.. 132. X.X.X.. 133. X.X.X.. 134. X.X.X.. 135. X.X.X.. 136. X.X.X.. 137. X.X.X.. 138. X.X.X.. 139. X.X.X.. 140. X.X.X.. 141. X.X.X.. 142. X.X.X.. 143. X.X.X.. 144. X.X.X.-X.. 145. X.X.X.. 146. X.X.X.. 147. X.X.X.. 148. X.X.X.. 149. X.X.X.. 150. X.X.X.. 151. X.X.X.. 152. X.X.X.. 153. X.X.X.. 154. X.X.X.. 155. X.X.X.. 156. X.X.X.. 157. X.X.X.. 158. X.X.X.. 159. X.X.X.. 160. X.X.X.. 161. X.X.X.-X.. 162. X.X.X.. 163. X.X.X.. 164. X.X.X.. 165. X.X.X.. 166. X.X.X.. 167. X.X.X.. 168. X.X.X.. 169. X.X.X.. 170. X.X.X.. 171. X.X.X.. 172. X.X.X.. 173. X.X.X.. 174. X.X.X.. 175. X.X.X.. 176. X.X.X.. 177. X.X.X.. 178. X.X.X.. 179. X.X.X.. 180. X.X.X.. 181. X.X.X.. 182. X.X.X.. 183. X.X.X.. 184. X.X.X.. 185. X.X.X.. 186. X.X.X.. 187. X.X.X.. 188. X.X.X.. 189. X.X.X.. 190. X.X.X.. 191. X.X.X.. 192. X.X.X.. 193. X.X.X.. 194. X.X.X.. 195. X.X.X.. 196. X.X.X.. 197. X.X.X.. 198. X.X.X.. 199. X.X.. 200. X.X.X.. 201. X.X.X.. 202. X.X.X.. 203. X.X.X.. 204. X.X.X.. 205. X.X.X.. 206. X.X.X.. 207. X.X.X.. 208. X.X.X.-X.. 209. X.X.X.. 210. X.X.X.. 211. X.X.X.. 212. X.X.X.. 213. X.X.X.. 214. X.X.X.. 215. X.X.X.. 216. X.X.X.. 217. X.X.X.. 218. X.X.X.. 219. X.X.X.. 220. X.X.X.. 221. X.X.X.. 222. X.X.X.. 223. X.X.X.. 224. X.X.X.. 225. X.X.X.. 226. X.X.X.. 227. X.X.X.. 228. X.X.X.. 229. X.X.X.. 230. X.X.X.. 231. X.X.X.. 232. X.X.X.. 233. X.X.X.. 234. X.X.X.. 235. X.X.X.. 236. X.X.X.. 237. X.X.X.. 238. X.X.X.. 239. X.X.X.-X.. 240. X.X.X.-X.. 241. X.X.X.. 242. X.X.X.. 243. X.X.X.. 244. X.X.X.. 245. X.X.X.. 246. X.X.X.. 247. X.X.X.. 248. X.X.X.. 249. X.X.X.. 250. X.X.X.. 251. Реджеб Ибрахим Ариф. 252. X.X.X.. 253. X.X.X.. 254. X.X.X.. 255. X.X.X.. 256. X.X.X.. 257. X.X.X.. 258. X.X.X.. 259. X.X.X.. 260. X.X.X.. 261. X.X.X.-X.. 262. X.X.X.. 263. X.X.X.. 264. X.X.X.. 265. X.X.X.. 266. X.X.X.. 267. X.X.X.. 268. X.X.X.. 269. X.X.X.. 270. X.X.X.. 271. X.X.X.. 272. X.X.X.. 273. X.X.X.. 274. X.X.X.. 275. X.X.X.. 276. X.X.X.. 277. X.X.X.. 278. X.X.X.. 279. X.X.X.. 280. X.X.X.. 281. X.X.X.. 282. X.X.X.. 283. X.X.X.. 284. X.X.X.. 285. X.X.X.. 286. X.X.X.. 287. X.X.X.. 288. X.X.X.. 289. X.X.X.. 290. X.X.X.. 291. X.X.X.. 292. X.X.X.. 293. X.X.X.. 294. X.X.X.. 295. X.X.X.. 296. X.X.X.. 297. X.X.X.. 298. X.X.X.. 299. X.X.X.. 300. X.X.X.. 301. X.X.X.. 302. X.X.X.. 303. X.X.X.. 304. X.X.X.. 305. X.X.X.. 306. X.X.X.. 307. X.X.X.. 308. X.X.X..

Младши адвокати

1. X.X.X.. 2. X.X.X.-X.. 3. X.X.X..

Адвокатска колегия – Перник

1. X.X.X.. 2. X.X.X.. 3. X.X.X.. 4. X.X.X.. 5. X.X.X.. 6. X.X.X.. 7. Анна-X.X.X.. 8. X.X.X.. 9. X.X.X.. 10. X.X.X.. 11. X.X.X.. 12. X.X.X.. 13. X.X.X.. 14. X.X.X.. 15. X.X.X.. 16. X.X.X.. 17. X.X.X.. 18. X.X.X.. 19. X.X.X.. 20. X.X.X.. 21. X.X.X.. 22. X.X.X.. 23. X.X.X.. 24. X.X.X.. 25. X.X.X.. 26. X.X.X.. 27. X.X.X.. 28. X.X.X.. 29. X.X.X.. 30. X.X.X.. 31. X.X.X.. 32. X.X.X.. 33. X.X.X.. 34. X.X.X.. 35. X.X.X.. 36. X.X.X.. 37. X.X.X.. 38. X.X.X.. 39. X.X.X.. 40. X.X.X.. 41. X.X.X.. 42. X.X.X.. 43. X.X.X.. 44. X.X.X.. 45. X.X.X.. 46. X.X.X.. 47. X.X.X.. 48. X.X.X.. 49. X.X.X.. 50. X.X.X.. 51. X.X.X.. 52. X.X.X.. 53. X.X.X.. 54. X.X.X.. 55. X.X.X.. 56. X.X.X.. 57. X.X.X.. 58. X.X.X.. 59. X.X.X.. 60. X.X.X.. 61. X.X.X.. 62. X.X.X.. 63. X.X.X.. 64. X.X.X.. 65. X.X.X.. 66. X.X.X.. 67. X.X.X.. 68. X.X.X.. 69. X.X.X.. 70. X.X.X.. 71. X.X.X.-X.. 72. X.X.X.. 73. X.X.X.. 74. X.X.X.. 75. X.X.X.. 76. X.X.X.. 77. X.X.X.. 78. X.X.X.. 79. X.X.X.. 80. X.X.X.. 81. X.X.X.. 82. X.X.X.. 83. X.X.X.. 84. X.X.X.. 85. X.X.X.. 86. X.X.X.. 87. X.X.X.. 88. X.X.X.. 89. X.X.X.. 90. X.X.X.. 91. X.X.X.. 92. X.X.X.. 93. X.X.X.. 94. X.X.X.. 95. X.X.X.. 96. X.X.X.. 97. X.X.X.. 98. X.X.X.. 99. X.X.X.. 100. X.X.X.. 101. X.X.X.. 102. X.X.X.. 103. X.X.X.. 104. X.X.X.. 105. X.X.X.. 106. X.X.X.. 107. X.X.X.. 108. X.X.X.. 109. X.X.X.. 110. X.X.X.. 111. X.X.X.. 112. X.X.X.. 113. X.X.X.. 114. X.X.X.. 115. X.X.X.. 116. X.X.X.. 117. X.X.X.. 118. X.X.X.. 119. X.X.X.. 120. X.X.X.. 121. X.X.X.. 122. X.X.X.. 123. X.X.X.. 124. X.X.X.. 125. X.X.X.. 126. X.X.X.. 127. X.X.X.. 128. X.X.X.. 129. X.X.X.-X.. 130. X.X.X.. 131. X.X.X.. 132. X.X.X.. 133. X.X.X.. 134. X.X.X.. 135. X.X.X.. 136. X.X.X.-X.. 137. X.X.X.. 138. X.X.X.. 139. X.X.X.. 140. X.X.X.. 141. X.X.X.. 142. X.X.X.. 143. X.X.X.. 144. X.X.X.. 145. X.X.X.. 146. X.X.X.. 147. X.X.X.. 148. X.X.X.. 149. Райек Хабиб Заатри. 150. X.X.X.. 151. X.X.X.. 152. X.X.X.. 153. X.X.X.. 154. X.X.X.. 155. X.X.X.. 156. X.X.X.. 157. X.X.X.. 158. X.X.X.. 159. X.X.X.. 160. X.X.X.. 161. X.X.X.. 162. X.X.X.. 163. X.X.X.. 164. X.X.X.. 165. X.X.X.. 166. X.X.X.. 167. X.X.X.. 168. X.X.X.. 169. X.X.X.. 170. X.X.X.. 171. X.X.X.. 172. X.X.X.. 173. X.X.X.. 174. X.X.X.. 175. X.X.X.. 176. X.X.X.. 177. X.X.X.. 178. X.X.X.. 179. X.X.X.. 180. X.X.X.-X.. 181. X.X.X.. 182. X.X.X.. 183. X.X.X.. 184. X.X.X.. 185. X.X.X.. 186. X.X.X.. 187. Христина Димитриу Саламбаси. 188. X.X.X.. 189. X.X.X.. 190. X.X.X.-X.. 191. X.X.X.. 192. X.X.X.. 193. X.X.X.. 194. X.X.X.-X..

Младши адвокати

1. X.X.X.. 2. X.X.X.. 3. X.X.X.. 4. X.X.X..

Адвокатска колегия – Плевен

1. X.X.X.. 2. X.X.X.. 3. X.X.X.. 4. X.X.X.. 5. X.X.X.. 6. X.X.X.. 7. X.X.X.. 8. X.X.X.. 9. X.X.X.. 10. X.X.X.-X.. 11. X.X.X.-X.. 12. X.X.X.. 13. X.X.X.. 14. X.X.X.. 15. X.X.X.. 16. X.X.X.. 17. X.X.X.. 18. X.X.X.-X.. 19. X.X.X.. 20. X.X.X.. 21. X.X.X.. 22. X.X.X.. 23. X.X.X.. 24. X.X.X.. 25. X.X.X.. 26. X.X.X.. 27. X.X.X.. 28. X.X.X.. 29. X.X.X.. 30. X.X.X.. 31. X.X.X.. 32. X.X.X.-X.. 33. X.X.X.. 34. X.X.X.. 35. X.X.X.. 36. X.X.X.. 37. X.X.X.. 38. X.X.X.-X.. 39. X.X.X.. 40. X.X.X.-X.. 41. X.X.X.. 42. X.X.X.. 43. X.X.X. – младши адвокат. 44. X.X.X.. 45. X.X.X.. 46. X.X.X.. 47. X.X.X.. 48. X.X.X.. 49. X.X.X.. 50. X.X.X.. 51. X.X.X.. 52. X.X.X.. 53. X.X.X.. 54. X.X.X.. 55. X.X.X.. 56. X.X.X.. 57. X.X.X.. 58. X.X.X.. 59. X.X.X.. 60. X.X.X.. 61. X.X.X.. 62. X.X.X.. 63. X.X.X.. 64. X.X.X.. 65. X.X.X.. 66. X.X.X.. 67. X.X.X.. 68. X.X.X.. 69. X.X.X.. 70. X.X.X.. 71. X.X.X.. 72. X.X.X.. 73. X.X.X.. 74. X.X.X.-X.. 75. X.X.X.. 76. X.X.X.. 77. X.X.X.. 78. X.X.X.. 79. X.X.X.. 80. X.X.X.. 81. X.X.X.. 82. X.X.X.-X.. 83. X.X.X.. 84. X.X.X.. 85. X.X.X.. 86. X.X.X.. 87. X.X.X.. 88. X.X.X.. 89. X.X.X.. 90. X.X.X.. 91. X.X.X.. 92. X.X.X.. 93. X.X.X.. 94. X.X.X.. 95. X.X.X.-X.. 96. X.X.X.. 97. X.X.X.. 98. X.X.X.. 99. X.X.X.. 100. X.X.X.-X.. 101. X.X.X.. 102. X.X.X.. 103. X.X.X.. 104. X.X.X.. 105. X.X.X.. 106. X.X.X.. 107. X.X.X.. 108. X.X.X.. 109. X.X.X.. 110. X.X.X.. 111. X.X.X.. 112. X.X.X.. 113. X.X.X.. 114. X.X.X. – младши адвокат. 115. X.X.X.. 116. X.X.X.. 117. X.X.X.. 118. X.X.X.. 119. X.X.X.. 120. X.X.X.. 121. X.X.X.. 122. X.X.X.. 123. X.X.X.. 124. X.X.X.-X.. 125. X.X.X.. 126. X.X.X.. 127. X.X.X.. 128. X.X.X.. 129. X.X.X.. 130. X.X.X.. 131. X.X.X.-X.. 132. X.X.X.. 133. X.X.X.. 134. X.X.X.. 135. X.X.X.. 136. X.X.X.. 137. X.X.X.. 138. X.X.X.. 139. X.X.X.. 140. X.X.X.. 141. X.X.X.. 142. X.X.X.. 143. X.X.X.. 144. X.X.X.. 145. X.X.X.. 146. X.X.X.. 147. X.X.X.. 148. X.X.X.. 149. X.X.X.. 150. X.X.X.. 151. X.X.X.. 152. X.X.X.. 153. X.X.X.. 154. X.X.X.. 155. X.X.X.. 156. X.X.X.. 157. X.X.X.. 158. X.X.X.. 159. X.X.X.. 160. X.X.X.. 161. X.X.X.. 162. X.X.X.. 163. X.X.X.. 164. X.X.X.. 165. X.X.X.. 166. X.X.X.. 167. X.X.X.. 168. X.X.X. – младши адвокат. 169. X.X.X.-X.. 170. X.X.X.. 171. X.X.X.. 172. X.X.X.. 173. X.X.X.. 174. X.X.X.. 175. X.X.X.. 176. X.X.X.. 177. X.X.X.. 178. X.X.X.. 179. X.X.X.. 180. X.X.X.. 181. X.X.X.. 182. X.X.X.. 183. X.X.X.. 184. X.X.X.. 185. X.X.X.. 186. X.X.X.. 187. X.X.X.. 188. X.X.X.. 189. X.X.X.. 190. X.X.X.. 191. X.X.X.. 192. X.X.X.. 193. X.X.X.. 194. X.X.X.. 195. X.X.X.. 196. X.X.X.. 197. X.X.X.. 198. X.X.X. – младши адвокат. 199. X.X.X.. 200. X.X.X.. 201. X.X.X.. 202. X.X.X.. 203. X.X.X.. 204. X.X.X.. 205. X.X.X.. 206. X.X.X.. 207. X.X.X.. 208. X.X.X.. 209. X.X.X.. 210. X.X.X.. 211. X.X.X.. 212. X.X.X.. 213. X.X.X.. 214. X.X.X.. 215. X.X.X.. 216. X.X.X.. 217. X.X.X.. 218. X.X.X.. 219. X.X.X.. 220. X.X.X.. 221. X.X.X.. 222. X.X.X.. 223. X.X.X.. 224. X.X.X.. 225. X.X.X.. 226. X.X.X.. 227. X.X.X.. 228. X.X.X.. 229. X.X.X.. 230. X.X.X..

Адвокатска колегия – Пловдив

1. X.X.X.. 2. X.X.X.. 3. X.X.X.. 4. X.X.X.. 5. X.X.X.. 6. X.X.X.. 7. X.X.X.. 8. X.X.X.. 9. X.X.X.. 10. X.X.X.. 11. X.X.X.. 12. X.X.X.. 13. X.X.X.. 14. X.X.X.. 15. X.X.X.. 16. X.X.X.. 17. X.X.X.. 18. X.X.X.. 19. X.X.X.. 20. X.X.X.. 21. X.X.X.. 22. Алис Ховагим Баклаян. 23. X.X.X.. 24. X.X.X.. 25. X.X.X.. 26. X.X.X.. 27. X.X.X.. 28. X.X.X.. 29. X.X.X.. 30. X.X.X.. 31. X.X.X.. 32. X.X.X.. 33. X.X.X.. 34. X.X.X.. 35. X.X.X.. 36. X.X.X.. 37. X.X.X.. 38. X.X.X.. 39. X.X.X.. 40. X.X.X.. 41. X.X.X.. 42. X.X.X.. 43. X.X.X.. 44. X.X.X.-X.. 45. X.X.X.. 46. X.X.X.. 47. X.X.X.. 48. X.X.X.. 49. X.X.X.. 50. X.X.X.. 51. X.X.X.-X.. 52. X.X.X.. 53. X.X.X.. 54. X.X.X.. 55. X.X.X.. 56. X.X.X.-X.. 57. X.X.X.. 58. X.X.X.. 59. X.X.X.. 60. X.X.X.. 61. X.X.X.. 62. X.X.X.. 63. X.X.X.. 64. X.X.X.. 65. X.X.X.. 66. X.X.X.. 67. X.X.X.. 68. X.X.X.. 69. X.X.X.-X.. 70. X.X.X.. 71. X.X.X.. 72. Асадур Калуст Асадурян. 73. X.X.X.. 74. X.X.X.. 75. X.X.X.. 76. X.X.X.. 77. X.X.X.. 78. X.X.X.. 79. X.X.X.. 80. X.X.X.. 81. X.X.X.. 82. X.X.X.. 83. X.X.X.. 84. X.X.X.. 85. X.X.X.. 86. X.X.X.. 87. X.X.X.. 88. X.X.X.. 89. X.X.X.. 90. X.X.X.-X.. 91. Бедо Онник Зобуян. 92. X.X.X.. 93. X.X.X.-X.. 94. X.X.X.. 95. X.X.X.. 96. X.X.X.-X.. 97. X.X.X.. 98. X.X.X.. 99. X.X.X.. 100. X.X.X.. 101. X.X.X.. 102. X.X.X.. 103. X.X.X.. 104. X.X.X.. 105. X.X.X.. 106. X.X.X.. 107. X.X.X.. 108. X.X.X.. 109. X.X.X.-X.. 110. X.X.X.. 111. X.X.X.. 112. X.X.X.. 113. X.X.X.. 114. X.X.X.. 115. X.X.X.. 116. X.X.X.. 117. X.X.X.. 118. X.X.X.. 119. X.X.X.. 120. X.X.X.. 121. X.X.X.. 122. X.X.X.. 123. X.X.X.. 124. X.X.X.. 125. X.X.X.. 126. X.X.X.. 127. X.X.X.. 128. X.X.X.. 129. X.X.X.. 130. X.X.X.. 131. X.X.X.. 132. X.X.X.. 133. X.X.X.. 134. X.X.X.. 135. X.X.X.. 136. X.X.X.. 137. X.X.X.. 138. X.X.X.. 139. X.X.X.. 140. X.X.X.. 141. X.X.X.. 142. X.X.X.. 143. X.X.X.. 144. X.X.X.. 145. X.X.X.. 146. X.X.X.. 147. X.X.X.. 148. X.X.X.. 149. X.X.X.. 150. X.X.X.. 151. X.X.X.. 152. X.X.X.. 153. X.X.X.. 154. X.X.X.. 155. X.X.X.. 156. X.X.X.. 157. X.X.X.. 158. X.X.X.. 159. X.X.X.. 160. X.X.X.. 161. X.X.X.. 162. Вахрам Бадваган Ерамян. 163. X.X.X.. 164. X.X.X.. 165. X.X.X.. 166. X.X.X.. 167. X.X.X.. 168. X.X.X.. 169. X.X.X.. 170. X.X.X.. 171. X.X.X.. 172. X.X.X.. 173. X.X.X.. 174. X.X.X.. 175. X.X.X.. 176. X.X.X.. 177. X.X.X.. 178. X.X.X.. 179. X.X.X.. 180. X.X.X.. 181. X.X.X.. 182. X.X.X.. 183. X.X.X.. 184. X.X.X.. 185. X.X.X.. 186. X.X.X.. 187. X.X.X.. 188. X.X.X.. 189. X.X.X.. 190. X.X.X.-X.. 191. X.X.X.. 192. X.X.X.. 193. X.X.X.. 194. X.X.X.. 195. X.X.X.. 196. X.X.X.-X.. 197. X.X.X.-X.. 198. X.X.X.-X.. 199. X.X.X.. 200. X.X.X.. 201. X.X.X.. 202. X.X.X.. 203. X.X.X.. 204. X.X.X.. 205. X.X.X.. 206. X.X.X.. 207. X.X.X.. 208. X.X.X.. 209. X.X.X.-X.. 210. X.X.X.. 211. X.X.X.. 212. X.X.X.. 213. X.X.X.-X.. 214. X.X.X.. 215. X.X.X.. 216. X.X.X.. 217. X.X.X.. 218. X.X.X.. 219. X.X.X.. 220. X.X.X.. 221. X.X.X.. 222. X.X.X.-X.. 223. X.X.X.. 224. X.X.X.. 225. X.X.X.. 226. X.X.X.. 227. X.X.X.. 228. X.X.X.. 229. X.X.X.. 230. X.X.X.-X.. 231. X.X.X.-X.. 232. X.X.X.. 233. X.X.X.. 234. X.X.X.. 235. X.X.X.. 236. X.X.X.. 237. X.X.X.. 238. X.X.X.. 239. X.X.X.. 240. X.X.X.. 241. X.X.X.. 242. X.X.X.. 243. X.X.X.. 244. X.X.X.. 245. X.X.X.. 246. X.X.X.. 247. X.X.X.. 248. X.X.X.. 249. X.X.X.. 250. X.X.X.. 251. X.X.X.. 252. X.X.X.. 253. X.X.X.. 254. X.X.X.. 255. X.X.X.. 256. X.X.X.. 257. X.X.X.. 258. X.X.X.. 259. X.X.X.. 260. X.X.X.. 261. X.X.X.. 262. X.X.X.. 263. X.X.X.. 264. X.X.X.. 265. X.X.X.. 266. X.X.X.. 267. X.X.X.. 268. X.X.X.. 269. X.X.X.. 270. X.X.X.. 271. X.X.X.. 272. X.X.X.. 273. X.X.X.. 274. X.X.X.. 275. X.X.X.. 276. X.X.X.. 277. X.X.X.. 278. X.X.X.. 279. X.X.X.. 280. X.X.X.. 281. X.X.X.. 282. X.X.X.. 283. X.X.X.. 284. X.X.X.. 285. X.X.X.. 286. X.X.X.. 287. X.X.X.. 288. X.X.X.. 289. X.X.X.. 290. X.X.X.. 291. X.X.X.-X.. 292. X.X.X.-X. Ден. 293. X.X.X.. 294. X.X.X.. 295. X.X.X.. 296. X.X.X.. 297. X.X.X.. 298. X.X.X.. 299. X.X.X.-X.. 300. X.X.. 301. X.X.X.. 302. X.X.X.. 303. X.X.X.. 304. X.X.X.. 305. X.X.X.. 306. X.X.X.. 307. X.X.X.. 308. X.X.X.. 309. X.X.X.. 310. X.X.X.. 311. X.X.X.. 312. X.X.X.. 313. X.X.X.. 314. X.X.X.. 315. X.X.X.-X.. 316. X.X.X.. 317. X.X.X.-X.. 318. X.X.X.. 319. X.X.X.. 320. X.X.X.. 321. X.X.X.-X.. 322. X.X.X.. 323. X.X.X.. 324. X.X.X.. 325. X.X.X.. 326. X.X.X.. 327. X.X.X.. 328. X.X.X.. 329. Дениз Сабри Хюсеин. 330. Денис Себахтин Мустафа. 331. X.X.X.-X.. 332. X.X.X.-X.. 333. X.X.X.. 334. X.X.X.. 335. X.X.X.. 336. X.X.X.. 337. X.X.X.. 338. X.X.X.. 339. X.X.X.. 340. X.X.X.. 341. X.X.X.. 342. X.X.X.-X.. 343. X.X.X.. 344. X.X.X.. 345. X.X.X.. 346. X.X.X.. 347. X.X.X.. 348. X.X.X.. 349. X.X.X.. 350. X.X.X.. 351. X.X.X.-X.. 352. X.X.X.. 353. X.X.X.. 354. X.X.X.. 355. X.X.X.. 356. X.X.X.. 357. X.X.X.-X.. 358. X.X.X.. 359. X.X.X.. 360. X.X.X.. 361. X.X.X.. 362. X.X.X.. 363. X.X.X.. 364. X.X.X.. 365. X.X.X.. 366. X.X.X.. 367. X.X.X.. 368. X.X.X.. 369. X.X.X.. 370. X.X.X.. 371. X.X.X.. 372. X.X.X.. 373. X.X.X.. 374. X.X.X.. 375. X.X.X.. 376. X.X.X.. 377. X.X.X.. 378. X.X.X.. 379. X.X.X.. 380. X.X.X.. 381. X.X.X.. 382. X.X.X.. 383. X.X.X.. 384. X.X.X.. 385. X.X.X.. 386. X.X.X.. 387. X.X.X.. 388. X.X.X.. 389. X.X.X.. 390. X.X.X.. 391. X.X.X.. 392. X.X.X.. 393. X.X.X.. 394. X.X.X.. 395. X.X.X.. 396. X.X.X.. 397. X.X.X.. 398. X.X.X.. 399. X.X.X.. 400. X.X.X.. 401. X.X.X.. 402. X.X.X.-X.. 403. X.X.X.. 404. X.X.X.. 405. X.X.X.. 406. X.X.X.. 407. X.X.X.. 408. X.X.X.. 409. X.X.X.-X.. 410. X.X.X.-X.. 411. X.X.X.. 412. X.X.X.. 413. X.X.X.. 414. X.X.X.. 415. X.X.X.. 416. X.X.X.. 417. X.X.X.. 418. X.X.X.. 419. X.X.X.-X.. 420. X.X.X.. 421. X.X.X.-X.. 422. X.X.X.. 423. X.X.X.. 424. X.X.X.. 425. X.X.X.. 426. X.X.X.. 427. X.X.X.. 428. X.X.X.. 429. X.X.X.. 430. X.X.X.. 431. X.X.X.. 432. X.X.X.. 433. X.X.X.. 434. X.X.X.-X.. 435. X.X.X.. 436. X.X.X.. 437. X.X.X.. 438. X.X.X.. 439. X.X.X.-X.. 440. X.X.X.-X.. 441. X.X.X.-X.. 442. X.X.X.-X.. 443. X.X.X.-X.. 444. X.X.X.-X.. 445. X.X.X.. 446. X.X.X.. 447. X.X.X.. 448. X.X.X.. 449. X.X.X.. 450. X.X.X.. 451. X.X.X.. 452. X.X.X.. 453. X.X.X.-X.. 454. X.X.X.. 455. X.X.X.. 456. X.X.X.. 457. X.X.X.. 458. X.X.X.. 459. X.X.X.. 460. X.X.X.. 461. X.X.X.. 462. X.X.. 463. X.X.X.. 464. X.X.X.. 465. X.X.X.. 466. X.X.X.. 467. X.X.X.. 468. X.X.X.. 469. X.X.X.. 470. X.X.X.. 471. X.X.X.. 472. X.X.X.. 473. X.X.X.. 474. X.X.X.-X.. 475. X.X.X.. 476. X.X.X.. 477. X.X.X.. 478. X.X.X.. 479. X.X.X.. 480. X.X.X.. 481. X.X.X.. 482. X.X.X.. 483. X.X.X.. 484. X.X.X.. 485. Ерик Емил Хайрабедян. 486. X.X.X.. 487. X.X.X.. 488. X.X.X.. 489. X.X.X.. 490. X.X.X.. 491. X.X.X.-X.. 492. X.X.X.-X.. 493. X.X.X.-X.. 494. X.X.X.. 495. X.X.X.. 496. X.X.X.. 497. X.X.X.. 498. X.X.X.. 499. X.X.X.. 500. X.X.X.. 501. Зафер Джемил Моллаюмер. 502. X.X.X.. 503. X.X.X.. 504. X.X.X.. 505. X.X.X.. 506. X.X.X.. 507. X.X.X.. 508. X.X.X.. 509. X.X.X.. 510. X.X.X.-X.. 511. X.X.X.-X.. 512. X.X.X.. 513. X.X.X.-X.. 514. X.X.X.. 515. X.X.X.. 516. X.X.X.-X.. 517. X.X.X.. 518. X.X.X.-X.. 519. X.X.X.. 520. X.X.X.. 521. X.X.X.-X.. 522. X.X.X.. 523. X.X.X.-X.. 524. X.X.X.. 525. X.X.X.. 526. X.X.X.. 527. X.X.X.. 528. X.X.X.. 529. X.X.X.. 530. X.X.X.. 531. X.X.X.. 532. X.X.X.. 533. X.X.X.. 534. X.X.X.. 535. X.X.X.. 536. X.X.X.. 537. X.X.X.. 538. X.X.X.. 539. X.X.X.. 540. X.X.X.. 541. X.X.X.. 542. X.X.X.. 543. X.X.X.. 544. X.X.X.. 545. X.X.X.. 546. X.X.X.. 547. X.X.X.. 548. Иван X.X.X.. 549. X.X.X.. 550. X.X.X.. 551. X.X.X.. 552. X.X.X.. 553. X.X.X.. 554. X.X.X.. 555. X.X.X.. 556. X.X.X.. 557. X.X.X.. 558. X.X.X.. 559. X.X.X.. 560. X.X.X.. 561. X.X.X.. 562. X.X.X.. 563. X.X.X.. 564. X.X.X.. 565. X.X.X.. 566. X.X.X.. 567. X.X.X.. 568. X.X.X.. 569. X.X.X.. 570. X.X.X.. 571. X.X.X.. 572. X.X.X.. 573. X.X.X.. 574. X.X.X.-X.. 575. X.X.X.-X.. 576. X.X.X.-X.. 577. X.X.X.. 578. X.X.X.. 579. X.X.X.. 580. X.X.X.. 581. X.X.X.. 582. X.X.X.. 583. X.X.X.. 584. X.X.X.. 585. X.X.X.. 586. X.X.X.-X.. 587. X.X.X.. 588. X.X.X.. 589. X.X.X.. 590. X.X.X.. 591. X.X.X.. 592. X.X.X.. 593. X.X.X.. 594. X.X.X.. 595. X.X.X.. 596. X.X.X.. 597. X.X.X.. 598. X.X.X.. 599. X.X.X.. 600. X.X.X.. 601. X.X.X.-X.. 602. X.X.X.. 603. X.X.X.. 604. X.X.X.. 605. X.X.X.. 606. X.X.X.. 607. X.X.X.. 608. X.X.X.. 609. X.X.X.. 610. X.X.X.. 611. X.X.X.. 612. X.X.X.. 613. X.X.X.. 614. X.X.X.. 615. X.X.X.. 616. X.X.X.. 617. X.X.X.. 618. X.X.X.. 619. X.X.X.. 620. X.X.X.. 621. X.X.X.. 622. X.X.X.. 623. X.X.X.. 624. X.X.X.-X.. 625. X.X.X.. 626. X.X.X.. 627. X.X.X.. 628. X.X.X.. 629. X.X.X.-X.. 630. Катерина Гжегож Куч. 631. X.X.X.. 632. X.X.X.. 633. X.X.X.. 634. X.X.X.-X.. 635. X.X.X.. 636. X.X.X.. 637. X.X.X.. 638. X.X.X.. 639. X.X.X.. 640. X.X.X.. 641. X.X.X.. 642. X.X.X.. 643. X.X.X.. 644. X.X.X.. 645. X.X.X.. 646. X.X.X.. 647. X.X.X.. 648. X.X.X.. 649. X.X.X.. 650. X.X.X.. 651. X.X.X.. 652. X.X.X.. 653. X.X.X.. 654. X.X.X.. 655. X.X.X.. 656. X.X.X.. 657. X.X.X.. 658. X.X.X.. 659. X.X.X.. 660. X.X.X.. 661. X.X.X.. 662. X.X.X.. 663. X.X.X.. 664. X.X.X.. 665. X.X.X.. 666. X.X.X.. 667. X.X.X.. 668. X.X.X.-X.. 669. X.X.X.. 670. X.X.X.. 671. X.X.X.-X.. 672. X.X.X.. 673. X.X.X.. 674. X.X.X.. 675. X.X.X.. 676. X.X.X.. 677. X.X.X.. 678. X.X.X.. 679. X.X.X.-X.. 680. X.X.X.. 681. X.X.X.. 682. X.X.X.. 683. X.X.X.. 684. X.X.X.. 685. X.X.X.. 686. X.X.X.-X.. 687. X.X.X.. 688. X.X.X.-X.. 689. X.X.X.. 690. X.X.X.. 691. X.X.X.. 692. X.X.X.. 693. X.X.X.. 694. X.X.X.. 695. X.X.X.-X. Муса. 696. X.X.X.-X.. 697. X.X.X.. 698. X.X.X.. 699. X.X.X.. 700. X.X.X.. 701. X.X.X.-X.. 702. X.X.X.. 703. X.X.X.. 704. X.X.X.. 705. X.X.X.. 706. X.X.X.-X.. 707. X.X.X.. 708. X.X.X.. 709. X.X.X.. 710. X.X.X.. 711. X.X.X.. 712. X.X.X.-X.. 713. X.X.X.-X.. 714. X.X.X.. 715. X.X.X.. 716. X.X.X.. 717. X.X.X.. 718. X.X.X.. 719. X.X.X.. 720. X.X.X.. 721. X.X.X.. 722. X.X.X.. 723. X.X.X.. 724. X.X.X.. 725. X.X.X.. 726. X.X.X.. 727. X.X.X.. 728. X.X.X.. 729. X.X.X.. 730. X.X.X.. 731. X.X.X.. 732. X.X.X.. 733. X.X.X.. 734. X.X.X.. 735. X.X.X.. 736. X.X.X.. 737. X.X.X.. 738. X.X.X.. 739. X.X.X.-X.. 740. X.X.X.. 741. X.X.X.. 742. X.X.X.. 743. X.X.X.. 744. X.X.X.. 745. X.X.X.-X.. 746. X.X.X.. 747. X.X.X.. 748. X.X.X.. 749. X.X.X.-X.. 750. X.X.X.-X.. 751. X.X.X.. 752. X.X.X.. 753. X.X.X.. 754. X.X.X.. 755. X.X.X.. 756. X.X.X.. 757. X.X.X.. 758. X.X.X.-X.. 759. X.X.X.. 760. X.X.X.. 761. X.X.X.. 762. X.X.X.. 763. X.X.X.. 764. X.X.X.. 765. X.X.X.. 766. X.X.X.. 767. X.X.X.. 768. X.X.X.. 769. X.X.X.. 770. X.X.X.-X.. 771. X.X.X.. 772. X.X.X.. 773. X.X.X.. 774. X.X.X.-X.. 775. X.X.X.. 776. X.X.X.. 777. X.X.X.-X.. 778. X.X.X.. 779. X.X.X.. 780. X.X.X.. 781. X.X.X.-X.. 782. X.X.X.. 783. X.X.X.. 784. X.X.X.. 785. X.X.X.. 786. X.X.X.. 787. X.X.X.. 788. X.X.X.. 789. X.X.X.. 790. X.X.X.. 791. X.X.X.. 792. X.X.X.. 793. X.X.X.. 794. X.X.X.. 795. X.X.X.-X.. 796. X.X.X.-X.. 797. X.X.X.. 798. X.X.X.. 799. X.X.X.. 800. X.X.X.. 801. X.X.X.. 802. X.X.X.. 803. X.X.X.. 804. X.X.X.. 805. X.X.X.. 806. X.X.X.. 807. X.X.X.. 808. X.X.X.-X.. 809. X.X.X.. 810. X.X.X.. 811. X.X.X.. 812. X.X.X.-X.. 813. X.X.X.-X.. 814. X.X.X.. 815. X.X.X.. 816. X.X.X.. 817. X.X.X.. 818. X.X.X.. 819. X.X.X.. 820. X.X.X.. 821. X.X.X.. 822. X.X.X.. 823. X.X.X.. 824. X.X.X.. 825. X.X.X.. 826. X.X.X.. 827. X.X.X.. 828. X.X.X.. 829. X.X.X.. 830. X.X.X.. 831. X.X.X.. 832. X.X.X.. 833. X.X.X.. 834. X.X.X.. 835. X.X.X.. 836. X.X.X.. 837. X.X.X.. 838. X.X.X.. 839. X.X.X.. 840. X.X.X.. 841. X.X.X.. 842. X.X.X.. 843. X.X.X.. 844. X.X.X.. 845. X.X.X.. 846. X.X.X.. 847. X.X.X.. 848. X.X.X.. 849. X.X.X.. 850. X.X.X.. 851. X.X.X.. 852. X.X.X.. 853. X.X.X.. 854. X.X.X.. 855. X.X.X.. 856. X.X.X.. 857. X.X.X.. 858. X.X.X.. 859. X.X.X.. 860. X.X.X.. 861. X.X.X.. 862. X.X.X.. 863. X.X.X.. 864. X.X.X.. 865. X.X.X.. 866. X.X.X.. 867. X.X.X.. 868. X.X.X.. 869. X.X.X.. 870. X.X.X.. 871. X.X.X.. 872. X.X.X.. 873. X.X.X.. 874. X.X.X.. 875. X.X.X.. 876. X.X.X.. 877. X.X.X.. 878. X.X.X.. 879. X.X.X.. 880. X.X.X.. 881. X.X.X.. 882. X.X.X.. 883. X.X.X.. 884. X.X.X.. 885. X.X.X.. 886. X.X.X.. 887. X.X.X.. 888. X.X.X.. 889. X.X.X.. 890. X.X.X.. 891. X.X.X.. 892. X.X.X.. 893. X.X.X.. 894. X.X.X.. 895. X.X.X.. 896. X.X.X.. 897. X.X.X.. 898. X.X.X.. 899. X.X.X.-X.. 900. X.X.X.-X.. 901. X.X.X.. 902. X.X.X.-X.. 903. X.X.X.. 904. X.X.X.. 905. X.X.X.. 906. X.X.X.-X.. 907. X.X.X.-X.. 908. X.X.X.. 909. X.X.X.-X.. 910. X.X.X.. 911. X.X.X.. 912. Нъварт Вахрам Апкарян. 913. X.X.X.. 914. X.X.X.. 915. X.X.X.. 916. X.X.X.. 917. X.X.X.. 918. X.X.X.. 919. X.X.X.. 920. X.X.X.. 921. X.X.X.. 922. X.X.X.. 923. X.X.X.. 924. X.X.X.. 925. X.X.X.. 926. X.X.X.. 927. X.X.X.. 928. X.X.X.. 929. X.X.X.-X.. 930. X.X.X.. 931. X.X.X.. 932. X.X.X.. 933. X.X.X.. 934. X.X.X.. 935. X.X.X.. 936. X.X.X.-X.. 937. X.X.X.. 938. X.X.X.. 939. X.X.X.. 940. X.X.X.. 941. X.X.X.. 942. X.X.X.. 943. X.X.X.. 944. X.X.X.. 945. X.X.X.. 946. X.X.X.. 947. X.X.X.. 948. X.X.X.. 949. X.X.X.. 950. X.X.X.. 951. X.X.X.. 952. X.X.X.. 953. X.X.X.. 954. X.X.X.. 955. X.X.X.. 956. X.X.X.. 957. X.X.X.. 958. X.X.X.. 959. X.X.X.. 960. X.X.X.-X.. 961. X.X.X.. 962. X.X.X.. 963. X.X.X.. 964. X.X.X.. 965. X.X.X.. 966. X.X.X.. 967. X.X.X.. 968. X.X.X.. 969. X.X.X.. 970. X.X.X.. 971. X.X.X.. 972. X.X.X.. 973. X.X.X.. 974. X.X.X.-X.. 975. X.X.X.. 976. X.X.X.. 977. X.X.X.. 978. X.X.X.. 979. X.X.X.. 980. X.X.X.. 981. X.X.X.. 982. X.X.X.. 983. X.X.X.. 984. X.X.X.. 985. X.X.X.. 986. X.X.X.. 987. Рахамим Изидор Илел. 988. Ренгинар Сами Мустафа. 989. X.X.X.. 990. X.X.X.. 991. X.X.X.. 992. X.X.X.. 993. X.X.X.. 994. X.X.X.. 995. X.X.X.. 996. X.X.X.. 997. X.X.X.. 998. X.X.X.. 999. X.X.X.. 1000. X.X.X.. 1001. X.X.X.. 1002. X.X.X.. 1003. X.X.X.. 1004. X.X.X.. 1005. X.X.X.. 1006. X.X.X.. 1007. X.X.X.. 1008. X.X.X.. 1009. X.X.X.. 1010. X.X.X.. 1011. X.X.X.. 1012. X.X.X.. 1013. X.X.X.. 1014. X.X.X.. 1015. X.X.X.. 1016. X.X.X.. 1017. X.X.X.. 1018. X.X.X.. 1019. X.X.X.. 1020. X.X.X.. 1021. Сабри Сабри Хаджиали. 1022. Сабри Хасан Хюсеин. 1023. X.X.X.. 1024. X.X.X.-X.. 1025. Саркис Асадур Артинян. 1026. X.X.X.. 1027. X.X.X.. 1028. X.X.X.. 1029. X.X.X.. 1030. X.X.X.. 1031. X.X.X.. 1032. X.X.X.-X.. 1033. X.X.X.. 1034. X.X.X.. 1035. X.X.X.. 1036. X.X.X.. 1037. X.X.X.. 1038. X.X.X.. 1039. X.X.X.. 1040. X.X.X.. 1041. X.X.X.-X.. 1042. X.X.X.. 1043. X.X.X.. 1044. X.X.X.. 1045. X.X.X.. 1046. X.X.X.. 1047. X.X.X.. 1048. X.X.X.. 1049. X.X.X.. 1050. X.X.X.. 1051. X.X.X.. 1052. X.X.X.. 1053. X.X.X.. 1054. X.X.X.. 1055. X.X.X.. 1056. Семиха Юсеин Яшар. 1057. X.X.X.. 1058. X.X.X.. 1059. X.X.X.. 1060. X.X.X.. 1061. X.X.X.. 1062. X.X.X.. 1063. X.X.X.. 1064. X.X.X.. 1065. X.X.X.. 1066. X.X.X.. 1067. X.X.X.. 1068. X.X.X.-X.. 1069. X.X.X.. 1070. X.X.X.. 1071. X.X.X.. 1072. X.X.X.. 1073. X.X.X.. 1074. X.X.X.. 1075. X.X.X.. 1076. X.X.X.. 1077. X.X.X.. 1078. X.X.X.. 1079. X.X.X.. 1080. X.X.X.. 1081. X.X.X.. 1082. X.X.X.. 1083. X.X.X.. 1084. X.X.X.. 1085. X.X.X.. 1086. X.X.X.. 1087. X.X.X.. 1088. X.X.X.. 1089. X.X.X.. 1090. X.X.X.. 1091. X.X.X.. 1092. X.X.X.. 1093. X.X.X.. 1094. X.X.X.-X.. 1095. X.X.X.. 1096. X.X.X.-X.. 1097. X.X.X.. 1098. X.X.X.. 1099. X.X.X.-X.. 1100. X.X.X.. 1101. X.X.X.. 1102. X.X.X.. 1103. X.X.X.. 1104. X.X.X.. 1105. X.X.X.. 1106. X.X.X.. 1107. X.X.X.. 1108. X.X.X.. 1109. X.X.X.. 1110. X.X.X.. 1111. X.X.X.. 1112. X.X.X.. 1113. X.X.X.. 1114. X.X.X.. 1115. X.X.X.. 1116. X.X.X.. 1117. X.X.X.. 1118. X.X.X.. 1119. X.X.X.. 1120. X.X.X.. 1121. X.X.X.. 1122. X.X.X.. 1123. X.X.X.. 1124. X.X.X.. 1125. X.X.X.. 1126. X.X.X.. 1127. X.X.X.. 1128. X.X.X.. 1129. X.X.X.. 1130. X.X.X.. 1131. X.X.X.. 1132. X.X.X.. 1133. X.X.X.. 1134. X.X.X.. 1135. X.X.X.. 1136. X.X.X.. 1137. X.X.X.. 1138. X.X.X.. 1139. X.X.X.. 1140. X.X.X.-X.. 1141. X.X.X.-X.. 1142. X.X.X.. 1143. X.X.X.. 1144. X.X.X.. 1145. X.X.X.. 1146. X.X.X.. 1147. X.X.X.. 1148. X.X.X.. 1149. X.X.X.. 1150. X.X.X.. 1151. X.X.X.. 1152. X.X.X.. 1153. X.X.X.. 1154. X.X.X.. 1155. X.X.X.. 1156. X.X.X.. 1157. X.X.X.. 1158. X.X.X.. 1159. X.X.X.. 1160. X.X.X.. 1161. X.X.X.. 1162. X.X.X.. 1163. X.X.X.. 1164. X.X.X.. 1165. X.X.X.. 1166. X.X.X.. 1167. X.X.X.. 1168. X.X.X.-X.. 1169. X.X.X.. 1170. X.X.X.. 1171. X.X.X.. 1172. X.X.X.-X.. 1173. X.X.X.. 1174. X.X.X.. 1175. X.X.X.. 1176. X.X.X.. 1177. X.X.X.. 1178. X.X.X.. 1179. X.X.X.. 1180. X.X.X.. 1181. X.X.X.. 1182. X.X.X.. 1183. X.X.X.. 1184. X.X.X.. 1185. X.X.X.. 1186. X.X.X.. 1187. X.X.X.. 1188. X.X.X.. 1189. X.X.X.. 1190. X.X.X.. 1191. X.X.X.X.. 1192. X.X.X.. 1193. X.X.X.. 1194. X.X.X.. 1195. X.X.X.. 1196. X.X.X.. 1197. X.X.X.. 1198. X.X.X.. 1199. X.X.X.. 1200. X.X.X.. 1201. Ферад Есад Мурад. 1202. X.X.X.. 1203. X.X.X.. 1204. X.X.X.. 1205. X.X.X.. 1206. X.X.X.. 1207. X.X.X.. 1208. X.X.X.. 1209. X.X.X.. 1210. X.X.X.. 1211. X.X.X.. 1212. X.X.X.. 1213. X.X.X.. 1214. X.X.X.. 1215. X.X.X.. 1216. X.X.X.. 1217. X.X.X.. 1218. X.X.X.. 1219. X.X.X.. 1220. X.X.X.. 1221. X.X.X.. 1222. X.X.X.. 1223. X.X.X.. 1224. X.X.X.. 1225. X.X.X.. 1226. X.X.X.. 1227. X.X.X.. 1228. X.X.X.. 1229. Шени Мехмед Бензеш. 1230. X.X.X.. 1231. X.X.X.-X.. 1232. X.X.X.. 1233. X.X.X.. 1234. X.X.X.. 1235. X.X.X.. 1236. X.X.X.. 1237. X.X.X.. 1238. X.X.X.. 1239. X.X.X.. 1240. X.X.X.. 1241. X.X.X.

Адвокатска колегия – Разград

1. X.X.X.-X.. 2. X.X.X.. 3. X.X.X.. 4. X.X.X.. 5. Анна-X.X.X.-X.. 6. X.X.X.. 7. X.X.X.. 8. X.X.X.. 9. X.X.X.. 10. Бахтишен Назми Басри. 11. X.X.X.. 12. X.X.X.. 13. X.X.X.. 14. X.X.X.. 15. X.X.X.. 16. X.X.X.. 17. X.X.X.. 18. X.X.X.. 19. Гюрсел Ахмед Мехмед. 20. X.X.X.. 21. X.X.X.. 22. X.X.X.. 23. X.X.X.. 24. X.X.X.. 25. X.X.X.. 26. X.X.X.. 27. X.X.X.. 28. X.X.X.. 29. X.X.X.. 30. X.X.X.. 31. X.X.X.. 32. X.X.X.. 33. X.X.X.. 34. X.X.X.. 35. X.X.X.. 36. X.X.X.. 37. X.X.X.. 38. X.X.X.. 39. X.X.X.. 40. X.X.X.. 41. Исмигюл Сюлейман Семед. 42. X.X.X.. 43. X.X.X.. 44. X.X.X.. 45. X.X.X.. 46. X.X.X.. 47. X.X.X.. 48. X.X.X.. 49. X.X.X.. 50. X.X.X.. 51. X.X.X.. 52. X.X.X.. 53. X.X.X.г. 54. X.X.X.. 55. X.X.X.. 56. X.X.X.. 57. X.X.X.. 58. X.X.X.. 59. X.X.X.. 60. X.X.X.. 61. X.X.X.. 62. X.X.X.. 63. X.X.X.. 64. X.X.X.. 65. Назми Емин Мустафа. 66. X.X.X.. 67. X.X.X.. 68. X.X.X.. 69. X.X.X.. 70. X.X.X.. 71. Нермин Енвер Мехмед. 72. X.X.X.. 73. X.X.X.. 74. Нюсрет Исмет Мустафа-Салим. 75. X.X.X.. 76. X.X.X.. 77. X.X.X.. 78. X.X.X.. 79. X.X.X.. 80. X.X.X.. 81. X.X.X.. 82. X.X.X.. 83. X.X.X.. 84. X.X.X.. 85. X.X.X.. 86. X.X.X.. 87. X.X.X.. 88. X.X.X.. 89. X.X.X.. 90. X.X.X.. 91. Сезгин Исмаил Вели. 92. X.X.X.. 93. X.X.X.. 94. X.X.X.. 95. X.X.X.. 96. X.X.X.. 97. X.X.X.. 98. X.X.X.. 99. X.X.X.. 100. X.X.X.. 101. X.X.X.. 102. X.X.X.. 103. X.X.X.. 104. X.X.X..

Адвокатска колегия – Русе

1. X.X.X.. 2. X.X.X.. 3. X.X.X.. 4. X.X.X.. 5. X.X.X.. 6. X.X.X.. 7. X.X.X.. 8. X.X.X.. 9. X.X.X.. 10. X.X.X.. 11. X.X.X.. 12. X.X.X.. 13. X.X.X.. 14. X.X.X.. 15. X.X.X.. 16. X.X.X.. 17. X.X.X.. 18. X.X.X.. 19. X.X.X.. 20. X.X.X.. 21. X.X.X.. 22. X.X.X.. 23. X.X.X.. 24. X.X.X.. 25. X.X.X.. 26. X.X.X.. 27. X.X.X.. 28. X.X.X.. 29. X.X.X.. 30. X.X.X.. 31. X.X.X.. 32. X.X.X.. 33. X.X.X.. 34. X.X.X.. 35. X.X.X.. 36. X.X.X.. 37. X.X.X.. 38. X.X.X.. 39. X.X.X.. 40. X.X.X.. 41. X.X.X.. 42. X.X.X.. 43. X.X.X.. 44. X.X.X.. 45. X.X.X.. 46. X.X.X.. 47. X.X.X.. 48. X.X.X.. 49. X.X.X.. 50. X.X.X.. 51. X.X.X.. 52. X.X.X.. 53. X.X.X.. 54. X.X.X.. 55. X.X.X.. 56. X.X.X.. 57. X.X.X.. 58. X.X.X.. 59. X.X.X.. 60. X.X.X.. 61. X.X.X.. 62. X.X.X.. 63. X.X.X.. 64. X.X.X.. 65. X.X.X.. 66. X.X.X.. 67. X.X.X.. 68. X.X.X.. 69. X.X.X.. 70. X.X.X.. 71. X.X.X.. 72. X.X.X.. 73. X.X.X.. 74. X.X.X.. 75. X.X.X.. 76. X.X.X.. 77. X.X.X.. 78. X.X.X.. 79. X.X.X.. 80. X.X.X.. 81. X.X.X.. 82. X.X.X.. 83. X.X.X.. 84. X.X.X.. 85. X.X.X.. 86. X.X.X.. 87. X.X.X.. 88. X.X.X.. 89. X.X.X.-X.. 90. X.X.X.. 91. X.X.X.. 92. X.X.X.. 93. X.X.X.. 94. X.X.X.. 95. X.X.X.. 96. X.X.X.. 97. X.X.X.. 98. X.X.X.. 99. X.X.X.. 100. X.X.X.. 101. X.X.X.. 102. X.X.X.. 103. X.X.X.. 104. X.X.X.. 105. X.X.X.. 106. X.X.X. – временно прекратил дейността. 107. X.X.X.. 108. X.X.X.-X.. 109. X.X.X.. 110. X.X.X.. 111. X.X.X.-X.. 112. X.X.X.. 113. X.X.X.. 114. X.X.X.. 115. X.X.X.. 116. X.X.X.. 117. X.X.X.. 118. X.X.X.. 119. X.X.X.. 120. X.X.X.. 121. X.X.X.-X.. 122. X.X.X.. 123. X.X.X.. 124. X.X.X.. 125. X.X.X.. 126. X.X.X.. 127. X.X.X.-X.. 128. X.X.X.. 129. X.X.X.. 130. X.X.X.. 131. X.X.X.. 132. X.X.X.. 133. X.X.X.-X.. 134. Ибрям Ахмед Гаваз. 135. X.X.X.. 136. X.X.X.. 137. X.X.X.. 138. X.X.X.. 139. X.X.X.. 140. X.X.X.. 141. X.X.X.. 142. X.X.X.. 143. X.X.X.. 144. X.X.X.. 145. X.X.X.. 146. X.X.X.. 147. X.X.X.. 148. X.X.X.. 149. X.X.X.. 150. X.X.X.. 151. X.X.X.. 152. X.X.X.. 153. X.X.X.. 154. X.X.X.. 155. X.X.X.. 156. X.X.X.. 157. X.X.X.. 158. X.X.X.. 159. X.X.X.. 160. X.X.X.. 161. X.X.X.. 162. X.X.X.. 163. X.X.X.. 164. X.X.X.. 165. X.X.X.. 166. X.X.X.. 167. X.X.X.-X.. 168. X.X.X.. 169. X.X.X.. 170. X.X.X.. 171. X.X.X.. 172. X.X.X.. 173. X.X.X.. 174. X.X.X.. 175. X.X.X.. 176. Красимира Александр. Кьорангелова-Нинова. 177. X.X.X.. 178. X.X.X.. 179. X.X.X.. 180. X.X.X.. 181. X.X.X.. 182. X.X.X.. 183. X.X.X.. 184. X.X.X.. 185. X.X.X.. 186. X.X.X.. 187. X.X.X.. 188. Любомир Вахрам Ховсепян. 189. X.X.X.. 190. X.X.X.. 191. X.X.X.. 192. X.X.X.. 193. X.X.X.-X.. 194. X.X.X.. 195. Мадлена Рудолф Драйшу-Иванова. 196. X.X.X.. 197. X.X.X.. 198. X.X.X.. 199. X.X.X.. 200. X.X.X.. 201. X.X.X.. 202. X.X.X.-X.. 203. X.X.X.. 204. X.X.X.. 205. X.X.X.. 206. X.X.X.. 207. X.X.X.. 208. X.X.X.. 209. X.X.X.. 210. X.X.X.. 211. X.X.X.. 212. X.X.X.. 213. X.X.X.. 214. X.X.X.. 215. X.X.X.. 216. X.X.X.. 217. X.X.X.. 218. X.X.X.. 219. X.X.X.. 220. X.X.X.. 221. X.X.X.. 222. X.X.X.. 223. X.X.X.. 224. X.X.X.. 225. X.X.X.. 226. X.X.X.. 227. X.X.X.. 228. X.X.X.. 229. X.X.X.. 230. X.X.X.. 231. X.X.X.. 232. X.X.X.. 233. X.X.X.. 234. X.X.X.. 235. X.X.X.. 236. X.X.X.. 237. X.X.X.. 238. X.X.X.. 239. X.X.X.. 240. X.X.X.. 241. X.X.X.. 242. X.X.X.. 243. X.X.X.. 244. X.X.X.. 245. X.X.X.. 246. X.X.X.. 247. X.X.X.. 248. X.X.X.. 249. X.X.X.. 250. X.X.X.. 251. X.X.X.. 252. X.X.X.. 253. X.X.X.. 254. X.X.X.. 255. X.X.X.. 256. X.X.X.. 257. X.X.X.. 258. X.X.X.. 259. X.X.X.. 260. X.X.X.. 261. X.X.X.. 262. X.X.X.. 263. X.X.X.. 264. X.X.X.. 265. X.X.X.. 266. X.X.X.. 267. X.X.X.. 268. X.X.X.. 269. Решат Ахмед Фучиджи. 270. X.X.X.. 271. X.X.X.-X.. 272. X.X.X.. 273. X.X.X.. 274. X.X.X.. 275. X.X.X.. 276. X.X.X.. 277. X.X.X.. 278. X.X.X.. 279. X.X.X.. 280. X.X.X.. 281. X.X.X.. 282. X.X.X.. 283. X.X.X.. 284. X.X.X.. 285. X.X.X.. 286. X.X.X.. 287. Сеид Алиосман Махмуд. 288. X.X.X.. 289. X.X.X.. 290. X.X.X.. 291. X.X.X.. 292. X.X.X.. 293. X.X.X.-X.. 294. X.X.X.-X.. 295. X.X.X.. 296. X.X.X.. 297. X.X.X.. 298. X.X.X.. 299. X.X.X.. 300. X.X.X.. 301. X.X.X.. 302. X.X.X.-X.. 303. X.X.X.. 304. X.X.X.. 305. X.X.X.. 306. X.X.X.. 307. X.X.X.. 308. X.X.X.. 309. X.X.X.. 310. X.X.X.. 311. X.X.X.. 312. X.X.X.. 313. X.X.X.. 314. X.X.X.. 315. X.X.X.. 316. X.X.X.. 317. X.X.X.. 318. X.X.X.. 319. X.X.X.. 320. X.X.X.. 321. X.X.X.. 322. X.X.X.. 323. X.X.X.. 324. X.X.X.. 325. X.X.X.. 326. X.X.X.. 327. X.X.X. – временно преустановил дейност. 328. X.X.X.. 329. X.X.X.. 330. X.X.X.. 331. X.X.X..

Младши адвокати

1. X.X.X.. 2. X.X.X.. 3. X.X.X.. 4. X.X.X.. 5. X.X.X.. 6. X.X.X..

Адвокатска колегия – Силистра

1. X.X.X.. 2. X.X.X.. 3. X.X.X.. 4. X.X.X.и. 5. X.X.X.. 6. X.X.X.. 7. X.X.X.. 8. X.X.X.. 9. X.X.X.. 10. X.X.X.. 11. X.X.X.. 12. X.X.X.-X.. 13. X.X.X.. 14. X.X.X.. 15. X.X.X.. 16. X.X.X.. 17. X.X.X.. 18. X.X.X.. 19. X.X.X.. 20. X.X.X.. 21. X.X.X.. 22. X.X.X.. 23. X.X.X.. 24. X.X.X.. 25. Гюнер Нихат Ахмед. 26. X.X.X.. 27. X.X.X.. 28. X.X.X.-X.. 29. X.X.X.. 30. X.X.X.. 31. Джанер Кемал Еюп. 32. X.X.X.. 33. X.X.X.. 34. X.X.X.. 35. X.X.X.. 36. X.X.X.. 37. X.X.X.. 38. X.X.X.. 39. X.X.X.. 40. Ели Илиа Келесис-Тодорова. 41. X.X.X.. 42. X.X.X.. 43. X.X.X.. 44. Ервин Ердинч Реджеб. 45. X.X.X.. 46. X.X.X.. 47. X.X.X.. 48. X.X.X.. 49. X.X.X.. 50. X.X.X.. 51. X.X.X.. 52. X.X.X.. 53. X.X.X.. 54. X.X.X.. 55. X.X.X.-X.. 56. X.X.X.. 57. X.X.X.. 58. X.X.X.-X.. 59. X.X.X.. 60. X.X.X.-X.. 61. X.X.X.. 62. X.X.X.. 63. X.X.X.. 64. X.X.X.. 65. X.X.X.. 66. X.X.X.. 67. X.X.X.. 68. X.X.X.. 69. X.X.X.. 70. Невин Ахмед Алибрям. 71. X.X.X.-X.. 72. X.X.X.. 73. X.X.X.. 74. X.X.X.. 75. X.X.X.. 76. X.X.X.. 77. X.X.X.-X.. 78. X.X.X.. 79. X.X.X.. 80. X.X.X.. 81. X.X.X.. 82. X.X.X.. 83. X.X.X.. 84. X.X.X.. 85. X.X.X.. 86. X.X.X.. 87. X.X.X.. 88. X.X.X.. 89. X.X.X.. 90. X.X.X.. 91. X.X.X.-X.. 92. X.X.X.. 93. X.X.X.. 94. Тюляй Али Ахмед. 95. Фатме Юксел Исмаил. 96. X.X.X.. 97. X.X.X.. 98. X.X.X..

Младши адвокат

1. X.X.X..

Адвокатска колегия – Сливен

1. X.X.X.. 2. X.X.X.. 3. X.X.X.. 4. Анна-X.X.X.. 5. X.X.X.. 6. X.X.X.. 7. X.X.X.. 8. X.X.X.. 9. X.X.X.. 10. X.X.X.. 11. X.X.X.. 12. X.X.X.. 13. X.X.X.. 14. X.X.X.. 15. X.X.X.. 16. X.X.X.. 17. X.X.X.. 18. X.X.X.. 19. X.X.X.. 20. X.X.X.. 21. X.X.X.. 22. X.X.X.. 23. X.X.X.. 24. Галя Агоп Хачадурян. 25. X.X.X.. 26. X.X.X.. 27. X.X.X.. 28. X.X.X.. 29. X.X.X.. 30. X.X.X.. 31. X.X.X.. 32. X.X.X.. 33. X.X.X.. 34. X.X.X.. 35. X.X.X.. 36. X.X.X.. 37. X.X.X.. 38. X.X.X.. 39. X.X.X.. 40. X.X.X.. 41. X.X.X.. 42. X.X.X.. 43. X.X.X.. 44. X.X.X.. 45. X.X.X.. 46. X.X.X.. 47. X.X.X.. 48. X.X.X.. 49. X.X.X.. 50. X.X.X.. 51. X.X.X.. 52. X.X.X.. 53. X.X.X.. 54. X.X.X.. 55. X.X.X.. 56. X.X.X.. 57. X.X.X.. 58. X.X.X.. 59. X.X.X.. 60. X.X.X.. 61. X.X.X.. 62. X.X.X.. 63. X.X.X.. 64. X.X.X.. 65. X.X.X.. 66. X.X.X.. 67. X.X.X.. 68. X.X.X.. 69. X.X.X.. 70. X.X.X.. 71. X.X.X.. 72. X.X.X.. 73. X.X.X.. 74. X.X.X.. 75. X.X.X.. 76. X.X.X.. 77. X.X.X.. 78. X.X.X.. 79. X.X.X.. 80. X.X.X.. 81. X.X.X.. 82. X.X.X.. 83. X.X.X.. 84. X.X.X.. 85. X.X.X.. 86. X.X.X.. 87. X.X.X.. 88. X.X.X.. 89. X.X.X.-X.. 90. X.X.X.. 91. X.X.X.. 92. X.X.X.. 93. X.X.X.. 94. X.X.X.. 95. X.X.X.. 96. X.X.X.. 97. X.X.X.. 98. X.X.X.. 99. X.X.X.-X.. 100. X.X.X.-X.. 101. X.X.X.-X.. 102. X.X.X.. 103. X.X.X.. 104. X.X.X.. 105. X.X.X.. 106. X.X.X.. 107. X.X.X.. 108. X.X.X.. 109. X.X.X.. 110. X.X.X.. 111. X.X.X.. 112. X.X.X.. 113. X.X.X.. 114. X.X.X.. 115. X.X.X.. 116. X.X.X.. 117. X.X.X.. 118. X.X.X.. 119. X.X.X.. 120. X.X.X.. 121. X.X.X.. 122. X.X.X.. 123. X.X.X.. 124. X.X.X.. 125. X.X.X.. 126. X.X.X.. 127. X.X.X.. 128. X.X.X.. 129. X.X.X.. 130. X.X.X.. 131. X.X.X.. 132. X.X.X.. 133. X.X.X.. 134. X.X.X.. 135. X.X.X.. 136. X.X.X.. 137. X.X.X.-X.. 138. X.X.X.. 139. X.X.X.. 140. X.X.X.. 141. X.X.X.. 142. X.X.X.. 143. X.X.X.. 144. X.X.X.. 145. X.X.X.. 146. X.X.X.. 147. X.X.X.. 148. X.X.X.. 149. X.X.X.. 150. X.X.X.. 151. X.X.X.. 152. X.X.X.. 153. X.X.X.. 154. X.X.X.. 155. X.X.X.. 156. X.X.X.. 157. X.X.X.. 158. X.X.X.. 159. X.X.X.. 160. X.X.X.. 161. X.X.X.. 162. X.X.X.. 163. X.X.X.. 164. X.X.X.. 165. X.X.X.. 166. X.X.X.. 167. X.X.X.. 168. X.X.X.. 169. X.X.X.. 170. X.X.X.. 171. X.X.X.. 172. X.X.X.. 173. X.X.X.. 174. X.X.X.. 175. X.X.X.. 176. X.X.X.. 177. X.X.X.. 178. X.X.X.. 179. X.X.X.. 180. X.X.X.-X.. 181. X.X.X.. 182. X.X.X.. 183. X.X.X.. 184. X.X.X.. 185. X.X.X.. 186. X.X.X.. 187. X.X.X.. 188. X.X.X.. 189. X.X.X.. 190. X.X.X.. 191. X.X.X..

Адвокатска колегия – Смолян

1. X.X.X.. 2. X.X.X.. 3. X.X.X.. 4. X.X.X.. 5. X.X.X.-X.. 6. X.X.X.. 7. X.X.X.. 8. X.X.X.. 9. X.X.X.. 10. X.X.X.. 11. X.X.X.. 12. X.X.X.. 13. X.X.X.. 14. X.X.X.. 15. X.X.X.. 16. X.X.X.. 17. X.X.X.. 18. X.X.X.-X.. 19. X.X.X.. 20. X.X.X.. 21. X.X.X.. 22. X.X.X.. 23. X.X.X.. 24. X.X.X.. 25. X.X.X.. 26. X.X.X.. 27. X.X.X.. 28. X.X.X.. 29. X.X.X.. 30. X.X.X.. 31. X.X.X.. 32. X.X.X.. 33. X.X.X.. 34. X.X.X.. 35. X.X.X.-X.. 36. X.X.X.. 37. X.X.X.. 38. X.X.X.. 39. X.X.X.. 40. X.X.X.. 41. X.X.X.. 42. X.X.X.. 43. X.X.X.. 44. X.X.X.. 45. X.X.X.. 46. X.X.X.. 47. X.X.X.. 48. X.X.X.. 49. X.X.X.. 50. X.X.X.. 51. X.X.X.. 52. X.X.X.. 53. X.X.X.. 54. X.X.X.. 55. X.X.X.. 56. X.X.X.. 57. X.X.X.. 58. X.X.X.. 59. X.X.X.. 60. X.X.X.. 61. X.X.X.. 62. X.X.X.. 63. X.X.X.-X.. 64. X.X.X.. 65. X.X.X.. 66. X.X.X.. 67. X.X.X.. 68. X.X.X.. 69. X.X.X.. 70. X.X.X.. 71. X.X.X.. 72. X.X.X.. 73. X.X.X.. 74. X.X.X.. 75. X.X.X.. 76. X.X.X.. 77. X.X.X.. 78. X.X.X.. 79. X.X.X.-X.. 80. X.X.X.. 81. X.X.X.. 82. X.X.X.. 83. X.X.X.. 84. X.X.X.. 85. X.X.X.. 86. X.X.X.. 87. X.X.X.. 88. X.X.X.. 89. X.X.X.. 90. X.X.X.. 91. X.X.X.. 92. X.X.X.. 93. X.X.X.. 94. X.X.X.. 95. X.X.X.-X.. 96. X.X.X.-X.. 97. X.X.X.. 98. X.X.X.. 99. X.X.X.. 100. X.X.X.. 101. X.X.X.. 102. X.X.X.. 103. X.X.X.. 104. X.X.X.. 105. X.X.X.. 106. X.X.X.. 107. X.X.X.. 108. X.X.X.. 109. X.X.X.. 110. X.X.X.. 111. X.X.X.. 112. X.X.X.. 113. X.X.X.. 114. X.X.X.. 115. X.X.X..

Адвокатска колегия – София

1. Абдулхамид Казем Аалнасер. 2. X.X.X.. 3. X.X.X.. 4. X.X.X.. 5. X.X.X.. 6. X.X.X.. 7. X.X.X.. 8. X.X.X.. 9. X.X.X.. 10. X.X.X.. 11. X.X.X.. 12. X.X.X.. 13. X.X.X.. 14. X.X.X.. 15. X.X.X.. 16. X.X.X.. 17. X.X.X.. 18. X.X.X.. 19. X.X.X.. 20. X.X.X.. 21. X.X.X.. 22. X.X.X.. 23. X.X.X.. 24. X.X.X.. 25. X.X.X.. 26. X.X.X.. 27. X.X.X.. 28. Айля Авни Хасан. 29. X.X.X.. 30. X.X.X.-X.. 31. X.X.X.. 32. X.X.X.. 33. X.X.X.. 34. X.X.X.. 35. X.X.X.. 36. X.X.X.. 37. X.X.X.. 38. X.X.X.-X.. 39. X.X.X.. 40. X.X.X.-X.. 41. X.X.X.. 42. X.X.X.-X.. 43. X.X.X.-X.. 44. X.X.X.. 45. X.X.X.. 46. X.X.X.. 47. X.X.X.-X.. 48. X.X.X.-X.. 49. X.X.X.. 50. X.X.X.. 51. X.X.X.. 52. X.X.X.. 53. X.X.X.. 54. X.X.X.-X.. 55. X.X.X.. 56. X.X.X.. 57. X.X.X.. 58. X.X.X.. 59. X.X.X.. 60. X.X.. 61. X.X.X.-X.. 62. X.X.X.. 63. X.X.X.. 64. X.X.X.. 65. X.X.X.. 66. X.X.X.. 67. X.X.X.. 68. X.X.X.. 69. X.X.X.. 70. X.X.X.-X.. 71. X.X.X.. 72. X.X.X.. 73. X.X.X.-X.. 74. X.X.X.. 75. X.X.X.. 76. X.X.X.. 77. X.X.X.. 78. Александър Авак Авакян. 79. X.X.X.. 80. X.X.X.. 81. X.X.X.. 82. X.X.X.. 83. X.X.X.. 84. X.X.X.. 85. X.X.X.. 86. X.X.X.. 87. X.X.X.. 88. X.X.X.. 89. X.X.X.. 90. X.X.X.. 91. X.X.X.. 92. X.X.X.. 93. X.X.X.. 94. X.X.X.. 95. X.X.X.. 96. X.X.X.. 97. X.X.X.. 98. X.X.X.. 99. X.X.X.. 100. X.X.X.. 101. X.X.X.. 102. X.X.X.. 103. X.X.X.. 104. X.X.X.. 105. X.X.X.. 106. X.X.X.. 107. X.X.X.. 108. X.X.X.. 109. X.X.X.. 110. X.X.X.. 111. X.X.X.. 112. X.X.X.. 113. X.X.X.. 114. X.X.X.. 115. X.X.X.. 116. X.X.X.. 117. X.X.X.. 118. X.X.X.. 119. X.X.X.. 120. X.X.X.. 121. X.X.X.. 122. X.X.X.. 123. X.X.X.. 124. X.X.X.. 125. X.X.X.. 126. X.X.X.. 127. X.X.X.. 128. X.X.X.. 129. X.X.X.. 130. X.X.X.. 131. X.X.X.. 132. X.X.X.. 133. X.X.X.. 134. X.X.X.. 135. X.X.X.. 136. X.X.X.. 137. X.X.X.. 138. X.X.X.. 139. X.X.X.. 140. X.X.X.. 141. X.X.X.. 142. X.X.X.. 143. X.X.X.. 144. X.X.X.. 145. X.X.X.. 146. X.X.X.. 147. X.X.X.. 148. X.X.X.. 149. X.X.X.. 150. X.X.X.. 151. X.X.X.. 152. X.X.X.. 153. X.X.X.. 154. X.X.X.. 155. X.X.X.. 156. X.X.X.. 157. X.X.X.. 158. X.X.X.. 159. X.X.X.. 160. X.X.X.. 161. X.X.X.. 162. X.X.X.. 163. X.X.X.. 164. X.X.X.-X.. 165. X.X.X.. 166. Алия Аднан Радишахин. 167. X.X.X.. 168. Аммар Абдул Хусеин Али. 169. Ана-X.X.X.. 170. X.X.X.. 171. X.X.X.. 172. X.X.X.. 173. X.X.X.. 174. X.X.X.. 175. X.X.X.. 176. X.X.X.. 177. X.X.X.. 178. X.X.X.. 179. X.X.X.. 180. X.X.X.. 181. X.X.X.. 182. X.X.X.. 183. X.X.X.. 184. X.X.X.. 185. X.X.X.. 186. X.X.X.. 187. X.X.X.. 188. X.X.X.. 189. X.X.X.. 190. X.X.X.. 191. X.X.X.. 192. X.X.X.. 193. X.X.X.. 194. X.X.X.. 195. X.X.X.. 196. X.X.X.. 197. X.X.X.. 198. X.X.X.. 199. X.X.X.. 200. X.X.X.. 201. X.X.X.. 202. X.X.X.. 203. X.X.X.. 204. X.X.X.. 205. X.X.X.. 206. X.X.X.. 207. X.X.X.. 208. X.X.X.. 209. X.X.X.. 210. X.X.X.. 211. X.X.X.. 212. X.X.X.. 213. X.X.X.. 214. X.X.X.. 215. X.X.X.. 216. X.X.X.. 217. X.X.X.. 218. X.X.X.. 219. X.X.X.. 220. X.X.X.. 221. X.X.X.. 222. X.X.X.. 223. X.X.X.. 224. X.X.X.. 225. X.X.X.. 226. X.X.X.. 227. X.X.X.. 228. X.X.X.. 229. X.X.X.. 230. X.X.X.. 231. X.X.X.. 232. X.X.X.. 233. X.X.X.-X.. 234. X.X.X.. 235. X.X.X.. 236. X.X.X.. 237. X.X.X.. 238. X.X.X.. 239. X.X.X.. 240. X.X.X.. 241. X.X.X.. 242. X.X.X.. 243. X.X.X.. 244. X.X.X.. 245. X.X.X.. 246. X.X.X.. 247. X.X.X.. 248. X.X.X.. 249. X.X.X.. 250. X.X.X.-X.. 251. X.X.X.. 252. X.X.X.. 253. X.X.X.. 254. X.X.X.. 255. X.X.X.. 256. X.X.X.. 257. X.X.X.-X.. 258. X.X.X.. 259. X.X.X.. 260. X.X.X.. 261. X.X.X.. 262. X.X.X.. 263. X.X.X.. 264. X.X.X.. 265. X.X.X.-X.. 266. X.X.X.. 267. X.X.X.. 268. X.X.X.. 269. X.X.X.. 270. X.X.X.. 271. X.X.X.. 272. X.X.X.-X.. 273. X.X.X.. 274. X.X.X.. 275. X.X.X.-X.. 276. X.X.X.. 277. X.X.X.. 278. X.X.X.. 279. X.X.X.. 280. X.X.X.. 281. X.X.X.. 282. X.X.X.. 283. X.X.X.. 284. X.X.X.-X.. 285. X.X.X.. 286. X.X.X.-X.. 287. X.X.X.. 288. X.X.X.. 289. X.X.X.-X.. 290. X.X.X.. 291. X.X.X.. 292. X.X.X.. 293. X.X.X.. 294. X.X.X.. 295. X.X.X.. 296. X.X.X.. 297. X.X.X.. 298. X.X.X.. 299. X.X.X.. 300. X.X.X.-X.. 301. X.X.X.. 302. X.X.X.. 303. X.X.X.. 304. X.X.X.-X.. 305. X.X.X.. 306. X.X.X.-X.. 307. X.X.X.. 308. X.X.X.. 309. X.X.X.. 310. X.X.X.. 311. X.X.X.. 312. X.X.X.. 313. X.X.X.. 314. X.X.X.. 315. X.X.X.. 316. X.X.X.. 317. X.X.X.. 318. X.X.X.-X.. 319. X.X.X.. 320. X.X.X.. 321. X.X.X.. 322. X.X.X.. 323. X.X.X.. 324. X.X.X.. 325. X.X.X.-X.. 326. X.X.X.. 327. X.X.X.. 328. X.X.X.. 329. X.X.X.. 330. X.X.X.. 331. X.X.X.. 332. X.X.X.. 333. X.X.X.. 334. X.X.X.. 335. X.X.X.. 336. X.X.X.. 337. X.X.X.. 338. X.X.X.. 339. X.X.X.. 340. X.X.X.. 341. X.X.X.. 342. X.X.X.. 343. X.X.X.. 344. X.X.X.. 345. X.X.X.. 346. X.X.X.. 347. X.X.X.. 348. X.X.X.. 349. X.X.X.. 350. X.X.X.. 351. X.X.X.. 352. X.X.X.. 353. X.X.X.. 354. X.X.X.. 355. X.X.X.. 356. X.X.X.. 357. X.X.X.. 358. X.X.X.. 359. X.X.X.. 360. X.X.X.. 361. X.X.X.. 362. X.X.X.. 363. X.X.X.. 364. X.X.X.. 365. X.X.X.. 366. X.X.X.. 367. X.X.X.. 368. X.X.X.-X.. 369. X.X.X.. 370. X.X.X.. 371. X.X.X.. 372. X.X.X.-X.. 373. X.X.X.. 374. X.X.X.. 375. X.X.X.. 376. X.X.X.. 377. X.X.X.. 378. X.X.X.. 379. X.X.X.. 380. X.X.X.. 381. X.X.X.. 382. X.X.X.. 383. X.X.X.. 384. X.X.X.-X.. 385. Апостолос Димитриос Христакудис. 386. Апрахам Карапет Бенлиян. 387. Арно Артюн Мамасян. 388. Арнолд Фрагозо Феррейра. 389. Артур Саркис Асланян. 390. X.X.X.. 391. X.X.X.. 392. X.X.X.. 393. X.X.X.. 394. X.X.X.. 395. X.X.X.. 396. X.X.X.. 397. X.X.X.. 398. X.X.X.. 399. X.X.X.. 400. X.X.X.. 401. X.X.X.. 402. X.X.X.. 403. X.X.X.. 404. X.X.X.. 405. X.X.X.. 406. X.X.X.. 407. X.X.X.. 408. X.X.X.. 409. X.X.X.. 410. X.X.X.. 411. X.X.X.. 412. X.X.X.. 413. X.X.X.. 414. X.X.X.. 415. X.X.X.. 416. X.X.X.. 417. X.X.X.. 418. X.X.X.. 419. X.X.X.. 420. X.X.X.. 421. X.X.X.. 422. X.X.X.. 423. X.X.X.. 424. X.X.X.. 425. X.X.X.. 426. X.X.X.. 427. X.X.X.. 428. X.X.X.. 429. X.X.X.. 430. X.X.X.. 431. X.X.X.. 432. X.X.X.. 433. X.X.X.. 434. X.X.X.. 435. X.X.X.. 436. X.X.X.. 437. X.X.X.. 438. X.X.X.. 439. X.X.X.. 440. X.X.X.. 441. X.X.X.. 442. X.X.X.. 443. X.X.X.. 444. X.X.X.. 445. X.X.X.. 446. X.X.X.-X.. 447. X.X.X.. 448. X.X.X.. 449. X.X.X.-X.. 450. X.X.X.. 451. Бейтула Бейтула Рашид. 452. X.X.X.. 453. X.X.X.. 454. Биляна Антраник Мъгърдичян. 455. X.X.X.. 456. X.X.X.. 457. X.X.X.-X.. 458. X.X.X.-X.. 459. X.X.X.. 460. X.X.X.. 461. X.X.X.. 462. X.X.X.. 463. X.X.X.. 464. X.X.X.. 465. X.X.X.. 466. X.X.X.. 467. X.X.X.. 468. X.X.X.. 469. X.X.X.. 470. X.X.X.. 471. X.X.X.. 472. X.X.X.. 473. X.X.X.. 474. X.X.X.. 475. X.X.X.. 476. X.X.X.. 477. Бинай Бакир Закир. 478. X.X.X.. 479. X.X.X.. 480. X.X.X.. 481. X.X.X.. 482. X.X.X.. 483. X.X.X.. 484. X.X.X.. 485. X.X.X.. 486. X.X.X.. 487. X.X.X.-X.. 488. X.X.X.-X.. 489. X.X.X.. 490. X.X.X.. 491. X.X.X.. 492. X.X.X.. 493. X.X.X.. 494. X.X.X.. 495. X.X.X.. 496. X.X.X.. 497. X.X.X.-X.. 498. X.X.X.. 499. X.X.X.. 500. X.X.X.. 501. X.X.X.. 502. X.X.X.. 503. X.X.X.. 504. X.X.X.. 505. X.X.X.. 506. X.X.X.. 507. X.X.X.. 508. X.X.X.. 509. X.X.X.. 510. X.X.X.. 511. X.X.X.. 512. X.X.X.. 513. X.X.X.. 514. X.X.X.. 515. X.X.X.. 516. X.X.X.. 517. X.X.X.. 518. X.X.X.. 519. X.X.X.. 520. X.X.X.. 521. X.X.X.. 522. X.X.X.. 523. X.X.X.. 524. X.X.X.. 525. X.X.X.. 526. X.X.X.. 527. X.X.X.. 528. X.X.X.. 529. X.X.X.. 530. X.X.X.. 531. X.X.X.. 532. X.X.X.. 533. X.X.X.. 534. X.X.X.. 535. X.X.X.-X.. 536. X.X.X.. 537. X.X.X.. 538. X.X.X.. 539. X.X.X.. 540. X.X.X.. 541. X.X.X.. 542. X.X.X.. 543. X.X.X.. 544. X.X.X.. 545. X.X.X.. 546. X.X.X.. 547. X.X.X.. 548. X.X.X.. 549. X.X.X.. 550. X.X.X.. 551. X.X.X.. 552. X.X.X.. 553. X.X.X.. 554. X.X.X.. 555. X.X.X.. 556. X.X.X.. 557. X.X.X.. 558. X.X.X.. 559. X.X.X.. 560. X.X.X.. 561. X.X.X.. 562. X.X.X.. 563. X.X.X.. 564. X.X.X.. 565. X.X.X.. 566. X.X.X.. 567. X.X.X.. 568. X.X.X.. 569. X.X.X.. 570. X.X.X.. 571. X.X.X.. 572. X.X.X.. 573. X.X.X.. 574. X.X.X.. 575. X.X.X.. 576. X.X.X.. 577. X.X.X.. 578. X.X.X.. 579. X.X.X.. 580. X.X.X.. 581. X.X.X.. 582. X.X.X.. 583. X.X.X.. 584. X.X.X.. 585. X.X.X.. 586. X.X.X.. 587. X.X.X.. 588. X.X.X.. 589. X.X.X.. 590. X.X.X.. 591. X.X.X.. 592. X.X.X.. 593. X.X.X.. 594. X.X.X.. 595. X.X.X.. 596. X.X.X.. 597. X.X.X.. 598. X.X.X.. 599. X.X.X.. 600. X.X.X.. 601. X.X.X.. 602. X.X.X.. 603. X.X.X.. 604. X.X.X.. 605. X.X.X.. 606. X.X.X.-X.. 607. X.X.X.. 608. X.X.X.. 609. X.X.X.-X.. 610. X.X.X.. 611. X.X.X.. 612. X.X.X.. 613. X.X.X.. 614. X.X.X.. 615. X.X.X.. 616. X.X.X.. 617. X.X.X.. 618. X.X.X.. 619. X.X.X.. 620. X.X.X.-X.. 621. X.X.X.. 622. X.X.X.. 623. X.X.X.. 624. X.X.X.. 625. X.X.X.. 626. X.X.X.. 627. X.X.X.. 628. X.X.X.. 629. X.X.X.. 630. Бохос Кеворк Кеворкян. 631. X.X.X.. 632. X.X.X.. 633. X.X.X.. 634. X.X.X.. 635. X.X.X.. 636. X.X.X.. 637. X.X.X.. 638. X.X.X.. 639. X.X.X.. 640. X.X.X.. 641. X.X.X.. 642. X.X.X.. 643. X.X.X.. 644. X.X.X.. 645. X.X.X.. 646. X.X.X.. 647. X.X.X.. 648. X.X.X.. 649. X.X.X.. 650. X.X.X.-X.. 651. X.X.X.. 652. X.X.X.. 653. X.X.X.. 654. X.X.X.. 655. X.X.X.. 656. X.X.X.. 657. X.X.X.. 658. X.X.X.. 659. X.X.X.. 660. X.X.X.. 661. X.X.X.. 662. X.X.X.. 663. X.X.X.. 664. X.X.X.. 665. X.X.X.. 666. X.X.X.. 667. X.X.X.. 668. X.X.X.. 669. X.X.X.. 670. X.X.X.. 671. X.X.X.. 672. X.X.X.. 673. X.X.X.. 674. X.X.X.. 675. X.X.X.. 676. X.X.X.. 677. X.X.X.. 678. X.X.X.. 679. X.X.X.. 680. X.X.X.. 681. X.X.X.. 682. X.X.X.. 683. X.X.X.. 684. X.X.X.. 685. X.X.X.-X.. 686. X.X.X.. 687. X.X.X.. 688. X.X.X.. 689. X.X.X.. 690. X.X.X.. 691. X.X.X.. 692. X.X.X.. 693. X.X.X.-X.. 694. X.X.X.. 695. X.X.X.. 696. X.X.X.. 697. X.X.X.. 698. X.X.X.. 699. X.X.X.. 700. X.X.X.. 701. X.X.X.-X.. 702. X.X.X.. 703. X.X.X.. 704. X.X.X.-X.. 705. X.X.X.. 706. X.X.X.. 707. X.X.X.. 708. X.X.X.. 709. X.X.X.. 710. X.X.X.. 711. X.X.X.. 712. X.X.X.. 713. X.X.X.. 714. X.X.X.. 715. X.X.X.. 716. X.X.X.. 717. X.X.X.. 718. X.X.X.. 719. X.X.X.. 720. X.X.X.. 721. X.X.X.. 722. X.X.X.. 723. X.X.X.. 724. X.X.X.. 725. X.X.X.. 726. X.X.X.. 727. X.X.X.. 728. X.X.X.. 729. X.X.X.-X.. 730. X.X.X.. 731. X.X.X.. 732. X.X.X.. 733. X.X.X.. 734. X.X.X.. 735. X.X.X.. 736. X.X.X.. 737. X.X.X.. 738. X.X.X.. 739. X.X.X.. 740. X.X.X.-X.. 741. X.X.X.-X.. 742. X.X.X.-X.. 743. X.X.X.. 744. X.X.X.. 745. X.X.X.. 746. X.X.X.-X.. 747. X.X.X.. 748. X.X.X.. 749. X.X.X.. 750. X.X.X.. 751. X.X.X.. 752. X.X.X.. 753. X.X.X.. 754. X.X.X.. 755. X.X.X.. 756. X.X.X.. 757. X.X.X.. 758. X.X.X.-X.. 759. X.X.X.. 760. X.X.X.. 761. X.X.X.. 762. X.X.X.. 763. X.X.X.. 764. X.X.X.. 765. X.X.X.. 766. X.X.X.. 767. X.X.X.. 768. X.X.X.. 769. X.X.X.. 770. X.X.X.. 771. X.X.X.. 772. X.X.X.. 773. X.X.X.. 774. X.X.X.. 775. X.X.X.. 776. X.X.X.. 777. X.X.X.. 778. X.X.X.. 779. X.X.X.. 780. X.X.X.. 781. X.X.X.. 782. X.X.X.. 783. X.X.X.. 784. X.X.X.. 785. X.X.X.. 786. X.X.X.. 787. X.X.X.. 788. X.X.X.. 789. X.X.X.. 790. X.X.X.. 791. X.X.X.. 792. X.X.X.. 793. X.X.X.. 794. X.X.X.. 795. X.X.X.. 796. X.X.X.. 797. X.X.X.. 798. X.X.X.. 799. X.X.X.. 800. X.X.X.. 801. X.X.X.. 802. X.X.X.. 803. X.X.X.. 804. X.X.X.. 805. X.X.X.. 806. X.X.X.. 807. X.X.X.. 808. X.X.X.. 809. X.X.X.. 810. X.X.X.. 811. X.X.X.. 812. X.X.X.. 813. X.X.X.-X.. 814. X.X.X.. 815. X.X.X.. 816. X.X.X.. 817. X.X.X.. 818. X.X.X.. 819. X.X.X.. 820. X.X.X.. 821. X.X.X.. 822. X.X.X.. 823. X.X.X.. 824. X.X.X.. 825. X.X.X.. 826. X.X.X.. 827. X.X.X.. 828. X.X.X.. 829. X.X.X.. 830. X.X.X.. 831. X.X.X.. 832. X.X.X.. 833. X.X.X.. 834. X.X.X.. 835. X.X.X.. 836. X.X.X.. 837. X.X.X.-X.. 838. X.X.X.-X.. 839. X.X.X.. 840. X.X.X.. 841. X.X.X.. 842. X.X.X.. 843. X.X.X.. 844. X.X.X.. 845. X.X.X.. 846. X.X.X.. 847. X.X.X.. 848. X.X.X.. 849. X.X.X.. 850. X.X.X.. 851. X.X.X.. 852. X.X.X.. 853. X.X.X.. 854. X.X.X.. 855. X.X.X.. 856. X.X.X.. 857. X.X.X.. 858. X.X.X.. 859. X.X.X.. 860. X.X.X.. 861. X.X.X.-X.. 862. X.X.X.. 863. X.X.X.. 864. X.X.X.. 865. X.X.X.. 866. X.X.X.. 867. X.X.X.. 868. X.X.X.. 869. X.X.X.. 870. X.X.X.. 871. X.X.X.. 872. X.X.X.. 873. X.X.X.-X.. 874. X.X.X.. 875. X.X.X.. 876. X.X.X.. 877. X.X.X.-X.. 878. X.X.X.. 879. X.X.X.. 880. X.X.X.. 881. X.X.X.. 882. X.X.X.. 883. X.X.X.. 884. X.X.X.. 885. X.X.X.. 886. X.X.X.. 887. X.X.X.. 888. X.X.X.. 889. X.X.X.. 890. X.X.X.. 891. X.X.X.. 892. X.X.X.. 893. X.X.X.. 894. X.X.X.. 895. X.X.X.. 896. X.X.X.. 897. X.X.X.. 898. X.X.X.. 899. X.X.X.. 900. X.X.X.. 901. X.X.X.. 902. X.X.X.. 903. X.X.X.-X.. 904. X.X.X.. 905. X.X.X.. 906. X.X.X.. 907. X.X.X.. 908. X.X.X.. 909. X.X.X.. 910. X.X.X.. 911. X.X.X.. 912. X.X.X.-X.. 913. X.X.X.. 914. X.X.X.. 915. X.X.X.. 916. X.X.X.. 917. X.X.X.. 918. X.X.X.. 919. X.X.X.. 920. X.X.X.. 921. X.X.X.. 922. X.X.X.. 923. X.X.X.. 924. X.X.X.. 925. X.X.X.. 926. X.X.X.. 927. X.X.X.. 928. X.X.X.. 929. X.X.X.. 930. X.X.X.-X.. 931. X.X.X.. 932. X.X.X.-X.. 933. X.X.X.. 934. X.X.X.-X.. 935. X.X.X.. 936. X.X.X.. 937. X.X.X.-X.. 938. X.X.X.. 939. X.X.X.. 940. X.X.X.. 941. X.X.X.-X.. 942. X.X.X.. 943. X.X.X.. 944. X.X.X.. 945. X.X.X.. 946. X.X.X.. 947. X.X.X.. 948. X.X.X.. 949. X.X.X.. 950. X.X.X.. 951. X.X.X.. 952. X.X.X.. 953. X.X.X.. 954. X.X.X.. 955. X.X.X.. 956. X.X.X.. 957. X.X.X.. 958. X.X.X.. 959. X.X.X.. 960. X.X.X.. 961. X.X.X.. 962. X.X.X.. 963. X.X.X.. 964. X.X.X.. 965. X.X.X.. 966. X.X.X.. 967. X.X.X.. 968. X.X.X.. 969. X.X.X.. 970. X.X.X.. 971. X.X.X.-X.. 972. X.X.X.. 973. X.X.X.. 974. X.X.X.. 975. X.X.X.-X.. 976. X.X.X.. 977. X.X.X.. 978. X.X.X.-X.. 979. X.X.X.. 980. X.X.X.. 981. X.X.X.. 982. X.X.X.. 983. X.X.X.-X.. 984. X.X.X.. 985. X.X.X.-X.. 986. X.X.X.-X.. 987. X.X.X.. 988. X.X.X.. 989. X.X.X.. 990. X.X.X.. 991. X.X.X.. 992. X.X.X.. 993. X.X.X.-X.. 994. X.X.X.. 995. X.X.X.. 996. X.X.X.. 997. X.X.X.. 998. X.X.X.. 999. X.X.X.. 1000. X.X.X.. 1001. X.X.X.. 1002. X.X.X.. 1003. X.X.X.. 1004. X.X.X.. 1005. X.X.X.. 1006. X.X.X.. 1007. X.X.X.. 1008. X.X.X.. 1009. X.X.X.. 1010. X.X.X.. 1011. Виктор Менто Толедо.

1012. X.X.X.. 1013. X.X.X.. 1014. X.X.X.. 1015. X.X.X.. 1016. X.X.X.. 1017. X.X.X.. 1018. X.X.X.. 1019. X.X.X.. 1020. X.X.X.. 1021. X.X.X.. 1022. X.X.X.. 1023. X.X.X.. 1024. X.X.X.. 1025. X.X.X.-X.. 1026. X.X.X.. 1027. X.X.X.. 1028. X.X.X.. 1029. X.X.X.-X.. 1030. X.X.X.. 1031. X.X.X.. 1032. X.X.X.-X.. 1033. X.X.X.. 1034. X.X.X.. 1035. X.X.X.. 1036. X.X.X.. 1037. X.X.X.-X.. 1038. X.X.X.. 1039. X.X.X.. 1040. X.X.X.. 1041. X.X.X.. 1042. X.X.X.. 1043. X.X.X.-X.. 1044. X.X.X.. 1045. X.X.X.. 1046. X.X.X.. 1047. X.X.X.-X.. 1048. X.X.X.. 1049. X.X.X.. 1050. X.X.X.. 1051. X.X.X.. 1052. X.X.X.. 1053. X.X.X.. 1054. X.X.X.. 1055. X.X.X.. 1056. X.X.X.. 1057. X.X.X.-X.. 1058. X.X.X.. 1059. X.X.X.. 1060. X.X.X.. 1061. X.X.X.-X.. 1062. X.X.X.. 1063. X.X.X.. 1064. X.X.X.. 1065. X.X.X.. 1066. X.X.X.. 1067. X.X.X.. 1068. X.X.X.. 1069. X.X.X.. 1070. X.X.X.. 1071. X.X.X.. 1072. X.X.X.. 1073. X.X.X.. 1074. X.X.X.. 1075. X.X.X.. 1076. X.X.X.. 1077. X.X.X.. 1078. X.X.X.. 1079. X.X.X.. 1080. X.X.X.. 1081. X.X.X.. 1082. X.X.X.. 1083. X.X.X.. 1084. X.X.X.. 1085. X.X.X.. 1086. X.X.X.. 1087. X.X.X.. 1088. X.X.X.. 1089. X.X.X.. 1090. X.X.X.. 1091. X.X.X.. 1092. X.X.X.. 1093. X.X.X.. 1094. X.X.X.. 1095. X.X.X.. 1096. X.X.X.. 1097. X.X.X.. 1098. X.X.X.. 1099. X.X.X.. 1100. X.X.X.. 1101. X.X.X.. 1102. X.X.X.. 1103. X.X.X.. 1104. X.X.X.. 1105. X.X.X.. 1106. X.X.X.. 1107. X.X.X.. 1108. X.X.X.. 1109. X.X.X.. 1110. X.X.X.. 1111. X.X.X.. 1112. X.X.X.. 1113. X.X.X.. 1114. X.X.X.. 1115. X.X.X.. 1116. X.X.X.. 1117. X.X.X.. 1118. X.X.X.. 1119. X.X.X.. 1120. X.X.X.. 1121. X.X.X.. 1122. X.X.X.. 1123. X.X.X.. 1124. X.X.X.. 1125. X.X.X.. 1126. X.X.X.. 1127. X.X.X.. 1128. X.X.X.. 1129. X.X.X.. 1130. X.X.X.. 1131. X.X.X.. 1132. X.X.X.. 1133. X.X.X.. 1134. X.X.X.. 1135. X.X.X.. 1136. X.X.X.. 1137. X.X.X.. 1138. X.X.X.. 1139. X.X.X.. 1140. X.X.X.. 1141. X.X.X.. 1142. X.X.X.. 1143. X.X.X.. 1144. X.X.X.. 1145. X.X.X.. 1146. X.X.X.. 1147. X.X.X.. 1148. X.X.X.. 1149. X.X.X.. 1150. X.X.X.. 1151. X.X.X.. 1152. X.X.X.. 1153. X.X.X.. 1154. X.X.X.-X.. 1155. X.X.X.. 1156. X.X.X.. 1157. X.X.X.. 1158. X.X.X.. 1159. X.X.X.. 1160. X.X.X.. 1161. X.X.X.. 1162. X.X.X.. 1163. X.X.X.-X.. 1164. X.X.X.. 1165. X.X.X.. 1166. X.X.X.. 1167. X.X.X.. 1168. X.X.X.. 1169. X.X.X.. 1170. X.X.X.. 1171. X.X.X.. 1172. Гадар Агоп Хачикян-Бенлиян. 1173. X.X.X.. 1174. X.X.X.. 1175. X.X.X.. 1176. X.X.X.. 1177. X.X.X.. 1178. X.X.X.. 1179. X.X.X.. 1180. X.X.X.. 1181. X.X.X.. 1182. X.X.X.. 1183. X.X.X.. 1184. X.X.X.. 1185. X.X.X.. 1186. X.X.X.. 1187. X.X.X.. 1188. X.X.X.. 1189. X.X.X.. 1190. X.X.X.. 1191. X.X.X.. 1192. X.X.X.. 1193. X.X.X.. 1194. X.X.X.. 1195. X.X.X.. 1196. X.X.X.. 1197. X.X.X.. 1198. X.X.X.. 1199. X.X.X.. 1200. X.X.X.. 1201. X.X.X.. 1202. X.X.X.. 1203. X.X.X.. 1204. X.X.X.. 1205. X.X.X.. 1206. X.X.X.-X.. 1207. X.X.X.. 1208. X.X.X.. 1209. X.X.X.. 1210. X.X.X.. 1211. X.X.X.. 1212. X.X.X.. 1213. X.X.X.. 1214. X.X.X.. 1215. X.X.X.. 1216. X.X.X.. 1217. X.X.X.. 1218. X.X.X.. 1219. X.X.X.. 1220. X.X.X.. 1221. X.X.X.. 1222. X.X.X.. 1223. X.X.X.. 1224. X.X.X.. 1225. X.X.X.. 1226. X.X.X.. 1227. X.X.X.. 1228. X.X.X.. 1229. X.X.X.. 1230. X.X.X.. 1231. X.X.X.. 1232. X.X.X.. 1233. X.X.X.. 1234. X.X.X.. 1235. X.X.X.. 1236. X.X.X.. 1237. X.X.X.. 1238. X.X.X.. 1239. X.X.X.. 1240. X.X.X.. 1241. X.X.X.. 1242. X.X.X.. 1243. X.X.X.. 1244. X.X.X.. 1245. X.X.X.. 1246. X.X.X.. 1247. X.X.X.. 1248. X.X.X.. 1249. X.X.X.. 1250. X.X.X.. 1251. X.X.X.. 1252. X.X.X.. 1253. X.X.X.. 1254. X.X.X.. 1255. X.X.X.. 1256. X.X.X.. 1257. X.X.X.. 1258. X.X.X.. 1259. X.X.X.. 1260. X.X.X.. 1261. X.X.X.. 1262. X.X.X.. 1263. X.X.X.. 1264. X.X.X.. 1265. X.X.X.. 1266. X.X.X.. 1267. X.X.X.. 1268. X.X.X.. 1269. X.X.X.. 1270. X.X.X.. 1271. X.X.X.. 1272. X.X.X.. 1273. X.X.X.. 1274. X.X.X.. 1275. X.X.X.. 1276. X.X.X.. 1277. X.X.X.. 1278. X.X.X.. 1279. X.X.X.. 1280. X.X.X.. 1281. X.X.X.-X.. 1282. X.X.X.. 1283. X.X.X.. 1284. X.X.X.. 1285. X.X.X.. 1286. X.X.X.. 1287. X.X.X.. 1288. X.X.X.. 1289. X.X.X.. 1290. X.X.X.. 1291. X.X.X.. 1292. X.X.X.. 1293. X.X.X.. 1294. X.X.X.. 1295. X.X.X.. 1296. X.X.X.. 1297. X.X.X.. 1298. X.X.X.. 1299. X.X.X.. 1300. X.X.X.. 1301. X.X.X.. 1302. X.X.X.. 1303. X.X.X.. 1304. X.X.X.. 1305. X.X.X.. 1306. X.X.X.. 1307. X.X.X.. 1308. X.X.X.. 1309. X.X.X.. 1310. X.X.X.. 1311. X.X.X.. 1312. X.X.X.. 1313. X.X.X.. 1314. X.X.X.. 1315. X.X.X.. 1316. X.X.X.. 1317. X.X.X.. 1318. Георги Кунтандула Чисусе. 1319. X.X.X.. 1320. X.X.X.. 1321. X.X.X.. 1322. X.X.X.. 1323. X.X.X.. 1324. X.X.X.. 1325. X.X.X.. 1326. X.X.X.. 1327. X.X.X.. 1328. X.X.X.. 1329. X.X.X.. 1330. X.X.X.. 1331. X.X.X.. 1332. X.X.X.. 1333. X.X.X.. 1334. X.X.X.. 1335. X.X.X.. 1336. X.X.X.. 1337. X.X.X.. 1338. X.X.X.. 1339. X.X.X.. 1340. X.X.X.. 1341. X.X.X.. 1342. X.X.X.. 1343. X.X.X.. 1344. X.X.X.. 1345. X.X.X.. 1346. X.X.X.. 1347. X.X.X.. 1348. X.X.X.. 1349. X.X.X.. 1350. X.X.X.. 1351. X.X.X.. 1352. X.X.X.. 1353. X.X.X.. 1354. X.X.X.. 1355. X.X.X.. 1356. X.X.X.. 1357. X.X.X.. 1358. X.X.X.. 1359. X.X.X.. 1360. X.X.X.. 1361. X.X.X.. 1362. X.X.X.. 1363. X.X.X.. 1364. X.X.X.. 1365. X.X.X.. 1366. X.X.X.. 1367. X.X.X.. 1368. X.X.X.. 1369. X.X.X.. 1370. X.X.X.. 1371. X.X.X.. 1372. X.X.X.. 1373. X.X.X.. 1374. X.X.X.. 1375. X.X.X.. 1376. X.X.X.. 1377. X.X.X.. 1378. X.X.X.. 1379. X.X.X.. 1380. X.X.X.. 1381. X.X.X.. 1382. X.X.X.. 1383. X.X.X.. 1384. X.X.X.. 1385. X.X.X.. 1386. X.X.X.. 1387. X.X.X.-X.. 1388. X.X.X.. 1389. X.X.X.. 1390. X.X.X.-X.. 1391. X.X.X.. 1392. X.X.X.. 1393. X.X.X.. 1394. X.X.X.. 1395. X.X.X.. 1396. X.X.X.. 1397. X.X.X.. 1398. X.X.X.-X.. 1399. X.X.X.. 1400. X.X.X.. 1401. X.X.X.. 1402. X.X.X.. 1403. X.X.X.. 1404. X.X.X.-X.. 1405. X.X.X.. 1406. X.X.X.. 1407. X.X.X.. 1408. X.X.X.. 1409. X.X.X.. 1410. X.X.X.. 1411. X.X.X.. 1412. X.X.X.. 1413. X.X.X.. 1414. X.X.X.. 1415. X.X.X.. 1416. X.X.X.. 1417. X.X.X.. 1418. X.X.X.. 1419. X.X.X.. 1420. X.X.X.. 1421. X.X.X.. 1422. X.X.X.. 1423. X.X.X.. 1424. X.X.X.. 1425. X.X.X.. 1426. X.X.X.. 1427. X.X.X.. 1428. X.X.X.. 1429. X.X.X.. 1430. X.X.X.. 1431. X.X.X.. 1432. X.X.X.. 1433. X.X.X.. 1434. X.X.X.. 1435. X.X.X.. 1436. X.X.X.. 1437. X.X.X.. 1438. Гюлбахар Мустафа Кеседжи. 1439. X.X.X.. 1440. X.X.X.. 1441. X.X.X.. 1442. X.X.X.. 1443. X.X.X.. 1444. X.X.X.. 1445. X.X.X.-X.. 1446. X.X.X.. 1447. X.X.X.. 1448. X.X.X.. 1449. X.X.X.. 1450. X.X.X.. 1451. X.X.X.. 1452. X.X.X.. 1453. X.X.X.. 1454. X.X.X.. 1455. X.X.X.. 1456. X.X.X.. 1457. X.X.X.. 1458. X.X.X.. 1459. X.X.X.. 1460. X.X.X.. 1461. X.X.X.. 1462. X.X.X.. 1463. X.X.X.. 1464. X.X.X.. 1465. X.X.X.. 1466. X.X.X.. 1467. X.X.X.. 1468. X.X.X.. 1469. X.X.X.. 1470. X.X.X.. 1471. X.X.X.. 1472. X.X.X.. 1473. X.X.X.. 1474. X.X.X.. 1475. X.X.X.. 1476. X.X.X.. 1477. X.X.X.. 1478. X.X.X.. 1479. X.X.X.. 1480. X.X.X.. 1481. X.X.X.-X.. 1482. X.X.X.. 1483. X.X.X.. 1484. X.X.X.-X.. 1485. X.X.X.. 1486. X.X.X.. 1487. X.X.X.. 1488. X.X.X.-X.. 1489. X.X.X.-X.. 1490. X.X.X.. 1491. X.X.X.. 1492. X.X.X.. 1493. X.X.X.. 1494. X.X.X.. 1495. X.X.X.. 1496. X.X.X.-X.. 1497. X.X.X.. 1498. X.X.X.-X.. 1499. X.X.X.. 1500. X.X.X.. 1501. X.X.X.-X.. 1502. X.X.X.. 1503. X.X.X.. 1504. X.X.X.. 1505. X.X.X.-X.. 1506. X.X.X.. 1507. X.X.X.. 1508. X.X.X.. 1509. X.X.X.. 1510. X.X.X.-X.. 1511. X.X.X.. 1512. X.X.X.. 1513. X.X.X.. 1514. X.X.X.. 1515. X.X.X.. 1516. X.X.X.. 1517. X.X.X.. 1518. X.X.X.. 1519. X.X.X.. 1520. X.X.X.. 1521. X.X.X.. 1522. X.X.X.. 1523. X.X.X.. 1524. X.X.X.. 1525. X.X.X.. 1526. X.X.X.. 1527. X.X.X.. 1528. X.X.X.. 1529. X.X.X.. 1530. X.X.X.. 1531. X.X.X.. 1532. X.X.X.. 1533. X.X.X.. 1534. X.X.X.. 1535. X.X.X.. 1536. X.X.X.. 1537. X.X.X.. 1538. X.X.X.. 1539. X.X.X.-X.. 1540. X.X.X.. 1541. X.X.X.. 1542. X.X.X.. 1543. X.X.X.. 1544. X.X.X.. 1545. X.X.X.. 1546. X.X.X.. 1547. X.X.X.. 1548. X.X.X.. 1549. X.X.X.. 1550. X.X.X.. 1551. X.X.X.. 1552. X.X.X.. 1553. X.X.X.. 1554. X.X.X.. 1555. X.X.X.. 1556. X.X.X.. 1557. X.X.X.. 1558. X.X.X.. 1559. X.X.X.. 1560. X.X.X.. 1561. X.X.X.. 1562. X.X.X.. 1563. X.X.X.. 1564. X.X.X.. 1565. X.X.X.. 1566. X.X.X.. 1567. X.X.X.. 1568. X.X.X.-X.. 1569. X.X.X.. 1570. X.X.X.-X.. 1571. X.X.X.. 1572. X.X.X.. 1573. X.X.X.. 1574. X.X.X.. 1575. X.X.X.. 1576. X.X.X.. 1577. X.X.X.. 1578. X.X.X.. 1579. X.X.X.. 1580. X.X.X.. 1581. X.X.X.-X.. 1582. X.X.X.. 1583. X.X.X.. 1584. X.X.X.. 1585. X.X.X.-X.. 1586. X.X.X.. 1587. X.X.X.. 1588. X.X.X.. 1589. X.X.X.. 1590. X.X.X.-X.. 1591. X.X.X.. 1592. X.X.X.. 1593. X.X.X.. 1594. X.X.X.-X.. 1595. X.X.X.. 1596. X.X.X.. 1597. X.X.X.. 1598. X.X.X.-X.. 1599. X.X.X.. 1600. X.X.X.. 1601. X.X.X.. 1602. X.X.X.. 1603. X.X.X.. 1604. X.X.X.. 1605. X.X.X.. 1606. X.X.X.. 1607. X.X.X.-X.. 1608. X.X.X.. 1609. X.X.X.. 1610. X.X.X.. 1611. X.X.X.. 1612. X.X.X.. 1613. X.X.X.. 1614. X.X.X.. 1615. X.X.X.. 1616. X.X.X.. 1617. X.X.X.. 1618. X.X.X.. 1619. X.X.X.. 1620. X.X.X.. 1621. X.X.X.. 1622. X.X.X.. 1623. X.X.X.. 1624. X.X.X.. 1625. X.X.X.-X.. 1626. X.X.X.. 1627. X.X.X.. 1628. X.X.X.. 1629. X.X.X.. 1630. X.X.X.. 1631. X.X.X.. 1632. X.X.X.. 1633. X.X.X.. 1634. X.X.X.. 1635. X.X.X.. 1636. X.X.X.. 1637. X.X.X.. 1638. X.X.X.. 1639. X.X.X.. 1640. X.X.X.. 1641. X.X.X.. 1642. X.X.X.. 1643. X.X.X.. 1644. X.X.X.. 1645. X.X.X.. 1646. X.X.X.. 1647. X.X.X.. 1648. X.X.X.. 1649. X.X.X.. 1650. X.X.X.. 1651. X.X.X.. 1652. X.X.X.. 1653. X.X.X.. 1654. X.X.X.. 1655. X.X.X.-X.. 1656. X.X.X.-X.. 1657. X.X.X.. 1658. X.X.X.. 1659. X.X.X.. 1660. X.X.X.. 1661. X.X.X.. 1662. X.X.X.. 1663. X.X.X.. 1664. X.X.X.-X.. 1665. X.X.X.. 1666. X.X.X.. 1667. X.X.X.. 1668. X.X.X.X.. 1669. X.X.X.. 1670. X.X.X.-X.. 1671. X.X.X.. 1672. X.X.X.. 1673. X.X.X.-X.. 1674. X.X.X.-X.. 1675. X.X.X.. 1676. X.X.X.. 1677. X.X.X.. 1678. X.X.X.. 1679. X.X.X.. 1680. X.X.X.. 1681. X.X.X.. 1682. X.X.X.. 1683. X.X.X.. 1684. X.X.X.. 1685. X.X.X.. 1686. X.X.X.. 1687. X.X.X.. 1688. X.X.X.. 1689. X.X.X.. 1690. X.X.X.. 1691. X.X.X.. 1692. X.X.X.. 1693. X.X.X.-X.. 1694. X.X.X.. 1695. X.X.X.. 1696. X.X.X.. 1697. X.X.X.. 1698. X.X.X.. 1699. X.X.X.. 1700. X.X.X.. 1701. X.X.X.. 1702. X.X.X.. 1703. X.X.X.. 1704. X.X.X.. 1705. X.X.X.. 1706. X.X.X.. 1707. X.X.X.. 1708. X.X.X.. 1709. X.X.X.. 1710. X.X.X.. 1711. X.X.X.. 1712. X.X.X.. 1713. X.X.X.. 1714. X.X.X.-X.. 1715. X.X.X.. 1716. X.X.X.. 1717. X.X.X.. 1718. X.X.X.. 1719. X.X.X.. 1720. X.X.X.. 1721. X.X.X.. 1722. X.X.X.. 1723. X.X.X.. 1724. X.X.X.. 1725. X.X.X.. 1726. X.X.X.. 1727. X.X.X.. 1728. X.X.X.. 1729. X.X.X.. 1730. X.X.X.. 1731. X.X.X.. 1732. X.X.X.. 1733. X.X.X.. 1734. X.X.X.. 1735. X.X.X.. 1736. X.X.X.. 1737. X.X.X.. 1738. X.X.X.. 1739. X.X.X.. 1740. X.X.X.. 1741. X.X.X.. 1742. X.X.X.. 1743. X.X.X.. 1744. X.X.X.. 1745. X.X.X.. 1746. X.X.X.. 1747. X.X.X.. 1748. X.X.X.. 1749. X.X.X.. 1750. X.X.X.. 1751. X.X.X.. 1752. X.X.X.. 1753. X.X.X.. 1754. X.X.X.. 1755. X.X.X.. 1756. X.X.X.. 1757. X.X.X.. 1758. X.X.X.. 1759. X.X.X.. 1760. X.X.X.. 1761. X.X.X.. 1762. X.X.X.. 1763. X.X.X.. 1764. X.X.X.. 1765. X.X.X.. 1766. X.X.X.. 1767. X.X.X.. 1768. X.X.X.. 1769. X.X.X.. 1770. X.X.X.. 1771. X.X.X.. 1772. X.X.X.. 1773. X.X.X.. 1774. X.X.X.. 1775. X.X.X.. 1776. X.X.X.. 1777. X.X.X.. 1778. X.X.X.. 1779. X.X.X.. 1780. X.X.X.. 1781. X.X.X.. 1782. X.X.X.. 1783. X.X.X.. 1784. X.X.X.. 1785. X.X.X.. 1786. X.X.X.. 1787. X.X.X.. 1788. X.X.X.. 1789. X.X.X.. 1790. X.X.X.. 1791. X.X.X.. 1792. X.X.X.. 1793. X.X.X.. 1794. X.X.X.. 1795. X.X.X.. 1796. X.X.X.. 1797. X.X.X.. 1798. X.X.X.. 1799. X.X.X.. 1800. X.X.X.. 1801. X.X.X.. 1802. X.X.X.. 1803. X.X.X.. 1804. X.X.X.. 1805. X.X.X.. 1806. X.X.X.. 1807. X.X.X.. 1808. X.X.X.. 1809. X.X.X.. 1810. X.X.X.. 1811. X.X.X.. 1812. X.X.X.. 1813. X.X.X.. 1814. X.X.X.. 1815. X.X.X.. 1816. X.X.X.. 1817. X.X.X.. 1818. X.X.X.. 1819. X.X.X.. 1820. X.X.X.. 1821. X.X.X.. 1822. X.X.X.. 1823. X.X.X.. 1824. X.X.X.. 1825. X.X.X.. 1826. X.X.X.. 1827. X.X.X.. 1828. X.X.X.. 1829. X.X.X.. 1830. X.X.X.. 1831. X.X.X.. 1832. X.X.X.. 1833. X.X.X.. 1834. X.X.X.. 1835. X.X.X.. 1836. X.X.X.. 1837. X.X.X.. 1838. X.X.X.. 1839. X.X.X.. 1840. X.X.X.. 1841. X.X.X.. 1842. X.X.X.. 1843. X.X.X.. 1844. X.X.X.. 1845. X.X.X.. 1846. X.X.X.. 1847. X.X.X.. 1848. X.X.X.. 1849. X.X.X.. 1850. X.X.X.. 1851. X.X.X.. 1852. X.X.X.-X.. 1853. X.X.X.. 1854. X.X.X.. 1855. X.X.X.. 1856. X.X.X.-X.. 1857. X.X.X.-X.. 1858. X.X.X.. 1859. X.X.X.. 1860. X.X.X.. 1861. X.X.X.. 1862. X.X.X.. 1863. X.X.X.. 1864. X.X.X.. 1865. X.X.X.. 1866. X.X.X.. 1867. X.X.X.. 1868. X.X.X.. 1869. X.X.X.. 1870. X.X.X.. 1871. X.X.X.-X.. 1872. X.X.X.-X.. 1873. X.X.X.-X.. 1874. X.X.X.. 1875. X.X.X.. 1876. X.X.X.. 1877. X.X.X.. 1878. X.X.X.. 1879. X.X.X.. 1880. X.X.X.. 1881. X.X.X.. 1882. X.X.X.. 1883. X.X.X.. 1884. X.X.X.. 1885. X.X.X.. 1886. X.X.X.-X.. 1887. X.X.X.. 1888. X.X.X.. 1889. X.X.X.. 1890. X.X.X.. 1891. X.X.X.. 1892. X.X.X.. 1893. X.X.X.. 1894. X.X.X.. 1895. X.X.X.-X.. 1896. X.X.X.. 1897. X.X.X.-X.. 1898. X.X.X.. 1899. X.X.X.. 1900. X.X.X.. 1901. X.X.X.. 1902. X.X.X.. 1903. X.X.X.. 1904. X.X.X.. 1905. X.X.X.. 1906. X.X.X.. 1907. X.X.X.. 1908. X.X.X.. 1909. X.X.X.. 1910. X.X.X.. 1911. X.X.X.. 1912. X.X.X.. 1913. X.X.X.. 1914. X.X.X.. 1915. X.X.X.. 1916. X.X.X.. 1917. X.X.X.. 1918. X.X.X.. 1919. X.X.X.. 1920. X.X.X.. 1921. X.X.X.. 1922. X.X.X.. 1923. X.X.X.. 1924. X.X.X.. 1925. X.X.X.. 1926. X.X.X.. 1927. X.X.X.. 1928. X.X.X.. 1929. X.X.X.. 1930. X.X.X.. 1931. X.X.X.. 1932. X.X.X.. 1933. X.X.X.. 1934. X.X.X.-X.. 1935. X.X.X.. 1936. X.X.X.-X.. 1937. X.X.X.. 1938. X.X.X.. 1939. X.X.X.. 1940. X.X.X.. 1941. X.X.X.. 1942. X.X.X.. 1943. X.X.X.. 1944. X.X.X.. 1945. X.X.X.. 1946. X.X.X.-X.. 1947. X.X.X.. 1948. X.X.X.. 1949. X.X.X.. 1950. X.X.X.. 1951. X.X.X.. 1952. X.X.X.. 1953. X.X.X.. 1954. X.X.X.. 1955. X.X.X.. 1956. X.X.X.. 1957. X.X.X.. 1958. X.X.X.. 1959. X.X.X.. 1960. X.X.X.. 1961. X.X.X.-X.. 1962. X.X.X.. 1963. X.X.X.. 1964. X.X.X.-X.. 1965. X.X.X.. 1966. X.X.X.-X.. 1967. X.X.X.-X.. 1968. X.X.X.. 1969. X.X.X.. 1970. X.X.X.. 1971. X.X.X.. 1972. X.X.X.. 1973. X.X.X.-X.. 1974. X.X.X.. 1975. X.X.X.. 1976. X.X.X.. 1977. X.X.X.. 1978. X.X.X.. 1979. X.X.X.. 1980. X.X.X.. 1981. X.X.X.. 1982. X.X.X.. 1983. X.X.X.. 1984. X.X.X.. 1985. X.X.X.. 1986. X.X.X.. 1987. X.X.X.. 1988. X.X.X.. 1989. X.X.X.. 1990. X.X.X.. 1991. X.X.X.-X.. 1992. X.X.X.. 1993. X.X.X.. 1994. X.X.X.-X.. 1995. X.X.X.. 1996. X.X.X.. 1997. X.X.X.. 1998. X.X.X.. 1999. X.X.X.. 2000. X.X.X.. 2001. X.X.X.. 2002. X.X.X.. 2003. X.X.X.. 2004. X.X.X.. 2005. X.X.X.. 2006. X.X.X.. 2007. X.X.X.. 2008. X.X.X.. 2009. X.X.X.. 2010. X.X.X.-X..

2011. X.X.X.. 2012. X.X.X.. 2013. X.X.X.-X.. 2014. X.X.X.. 2015. X.X.X.-X.. 2016. X.X.X.. 2017. X.X.X.-X.. 2018. X.X.X.-X.. 2019. X.X.X.. 2020. X.X.X.. 2021. X.X.X.. 2022. X.X.X.-X.. 2023. X.X.X.-X.. 2024. X.X.X.. 2025. X.X.X.. 2026. X.X.X.. 2027. X.X.X.. 2028. X.X.X.. 2029. X.X.X.. 2030. X.X.X.. 2031. X.X.X.. 2032. X.X.X.. 2033. X.X.X.. 2034. X.X.X.. 2035. X.X.X.. 2036. X.X.X.-X.. 2037. X.X.X.. 2038. X.X.X.. 2039. X.X.X.. 2040. X.X.X.. 2041. X.X.X.. 2042. X.X.X.. 2043. X.X.X.. 2044. X.X.X.. 2045. X.X.X.. 2046. X.X.X.. 2047. X.X.X.. 2048. X.X.X.. 2049. X.X.X.-X.. 2050. X.X.X.. 2051. X.X.X.. 2052. X.X.X.. 2053. X.X.X.. 2054. X.X.X.. 2055. X.X.X.. 2056. X.X.X.. 2057. X.X.X.. 2058. X.X.X.. 2059. X.X.X.. 2060. X.X.X.. 2061. X.X.X.. 2062. X.X.X.. 2063. X.X.X.. 2064. X.X.X.. 2065. X.X.X.. 2066. X.X.X.. 2067. X.X.X.. 2068. X.X.X.. 2069. X.X.X.. 2070. X.X.X.. 2071. X.X.X.. 2072. X.X.X.. 2073. X.X.X.. 2074. X.X.X.. 2075. X.X.X.-X.. 2076. X.X.X.. 2077. X.X.X.. 2078. X.X.X.. 2079. X.X.X.. 2080. X.X.X.-X.. 2081. X.X.X.. 2082. X.X.X.. 2083. X.X.X.. 2084. X.X.X.. 2085. X.X.X.. 2086. X.X.X.. 2087. X.X.X.. 2088. X.X.X.. 2089. X.X.X.. 2090. X.X.X.. 2091. X.X.X.. 2092. X.X.X.-X.. 2093. X.X.X.. 2094. X.X.X.. 2095. X.X.X.. 2096. X.X.X.. 2097. X.X.X.. 2098. Елмира Хайри Исмаил. 2099. X.X.X.. 2100. X.X.X.. 2101. X.X.X.. 2102. X.X.X.. 2103. X.X.X.. 2104. X.X.X.. 2105. X.X.X.. 2106. X.X.X.. 2107. X.X.X.. 2108. X.X.X.. 2109. X.X.X.. 2110. X.X.X.. 2111. X.X.X.. 2112. X.X.X.. 2113. X.X.X.. 2114. X.X.X.. 2115. X.X.X.. 2116. X.X.X.. 2117. X.X.X.. 2118. X.X.X.. 2119. X.X.X.. 2120. X.X.X.. 2121. X.X.X.. 2122. X.X.X.. 2123. X.X.X.. 2124. X.X.X.. 2125. X.X.X.. 2126. X.X.X.. 2127. X.X.X.. 2128. X.X.X.. 2129. X.X.X.. 2130. X.X.X.. 2131. X.X.X.. 2132. X.X.X.. 2133. X.X.X.. 2134. X.X.X.. 2135. X.X.X.. 2136. X.X.X.. 2137. X.X.X.. 2138. X.X.X.. 2139. X.X.X.. 2140. X.X.X.. 2141. X.X.X.. 2142. X.X.X.-X.. 2143. X.X.X.. 2144. X.X.X.. 2145. X.X.X.. 2146. X.X.X.. 2147. X.X.X.. 2148. X.X.X.. 2149. X.X.X.. 2150. X.X.X.. 2151. X.X.X.. 2152. X.X.X.. 2153. X.X.X.-X.. 2154. X.X.X.. 2155. X.X.X.. 2156. X.X.X.. 2157. X.X.X.. 2158. X.X.X.. 2159. X.X.X.. 2160. X.X.X.. 2161. X.X.X.. 2162. X.X.X.. 2163. X.X.X.. 2164. X.X.X.. 2165. X.X.X.. 2166. Есен Фикри Мустафа. 2167. X.X.X.-X.-Фард. 2168. X.X.X.. 2169. X.X.X.. 2170. X.X.X.. 2171. X.X.X.. 2172. X.X.X.. 2173. X.X.X.-X.. 2174. X.X.X.. 2175. X.X.X.-X.. 2176. X.X.X.. 2177. X.X.X.-X.. 2178. X.X.X.. 2179. X.X.X.. 2180. X.X.X.. 2181. X.X.X.. 2182. X.X.X.-X.. 2183. X.X.X.. 2184. X.X.X.. 2185. X.X.X.. 2186. X.X.X.. 2187. X.X.X.. 2188. X.X.X.. 2189. X.X.X.. 2190. X.X.X.. 2191. X.X.X.. 2192. X.X.X.. 2193. X.X.X.-X.. 2194. X.X.X.-X.. 2195. X.X.X.. 2196. X.X.X.. 2197. X.X.X.. 2198. X.X.X.. 2199. X.X.X.. 2200. X.X.X.. 2201. X.X.X.. 2202. X.X.X.-X.. 2203. X.X.X.-X.. 2204. X.X.X.. 2205. X.X.X.. 2206. X.X.X.. 2207. X.X.X.. 2208. X.X.X.. 2209. X.X.X.. 2210. X.X.X.. 2211. X.X.X.. 2212. X.X.X.. 2213. X.X.X.. 2214. X.X.X.. 2215. X.X.X.. 2216. X.X.X.. 2217. X.X.X.. 2218. X.X.X.. 2219. X.X.X.. 2220. X.X.X.. 2221. X.X.X.. 2222. Зарухи Завен Задикян-Паникян. 2223. X.X.X.. 2224. X.X.X.. 2225. X.X.X.. 2226. X.X.X.. 2227. X.X.X.-X.. 2228. X.X.X.. 2229. Звезделин Зунг Нго. 2230. X.X.X.. 2231. X.X.X.. 2232. X.X.X.. 2233. X.X.X.. 2234. X.X.X.. 2235. X.X.X.. 2236. X.X.X.. 2237. X.X.X.. 2238. X.X.X.. 2239. X.X.X.. 2240. X.X.X.. 2241. X.X.X.. 2242. X.X.X.. 2243. X.X.X.. 2244. X.X.X.. 2245. X.X.X.. 2246. X.X.X.. 2247. X.X.X.. 2248. X.X.X.. 2249. X.X.X.. 2250. X.X.X.. 2251. X.X.X.. 2252. X.X.X.-X.. 2253. X.X.X.. 2254. X.X.X.. 2255. X.X.X.. 2256. X.X.X.. 2257. X.X.X.. 2258. X.X.X.. 2259. X.X.X.. 2260. X.X.X.. 2261. X.X.X.-X.. 2262. X.X.X.. 2263. X.X.X.. 2264. X.X.X.-X.. 2265. X.X.X.. 2266. X.X.X.. 2267. X.X.X.. 2268. X.X.X.. 2269. X.X.X.. 2270. X.X.X.-X.. 2271. X.X.X.. 2272. X.X.X.. 2273. X.X.X.-X.. 2274. X.X.X.. 2275. X.X.X.-X.. 2276. X.X.X.. 2277. X.X.X.. 2278. X.X.X.. 2279. X.X.X.. 2280. X.X.X.. 2281. X.X.X.. 2282. X.X.X.. 2283. X.X.X.. 2284. X.X.X.. 2285. X.X.X.. 2286. X.X.X.. 2287. X.X.X.. 2288. X.X.X.-X.. 2289. X.X.X.. 2290. X.X.X.. 2291. X.X.X.. 2292. X.X.X.. 2293. X.X.X.-X.. 2294. X.X.X.. 2295. X.X.X.-X.. 2296. X.X.X.-X.. 2297. X.X.X.-X.. 2298. X.X.X.. 2299. X.X.X.. 2300. X.X.X.. 2301. X.X.X.. 2302. X.X.X.. 2303. X.X.X.. 2304. X.X.X.. 2305. X.X.X.. 2306. X.X.X.. 2307. X.X.X.. 2308. X.X.X.. 2309. X.X.X.. 2310. X.X.X.. 2311. X.X.X.. 2312. X.X.X.. 2313. X.X.X.. 2314. X.X.X.. 2315. X.X.X.. 2316. X.X.X.. 2317. X.X.X.. 2318. X.X.X.. 2319. X.X.X.. 2320. X.X.X.. 2321. X.X.X.. 2322. X.X.X.. 2323. X.X.X.. 2324. X.X.X.. 2325. X.X.X.. 2326. X.X.X.. 2327. X.X.X.. 2328. X.X.X.. 2329. X.X.X.. 2330. X.X.X.. 2331. X.X.X.. 2332. X.X.X.. 2333. X.X.X.. 2334. X.X.X.. 2335. X.X.X.. 2336. X.X.X.. 2337. X.X.X.. 2338. X.X.X.. 2339. X.X.X.. 2340. X.X.X.. 2341. X.X.X.. 2342. X.X.X.. 2343. X.X.X.. 2344. X.X.X.. 2345. X.X.X.. 2346. X.X.X.. 2347. X.X.X.. 2348. X.X.X.. 2349. X.X.X.. 2350. X.X.X.. 2351. X.X.X.. 2352. X.X.X.. 2353. X.X.X.. 2354. X.X.X.. 2355. X.X.X.. 2356. X.X.X.. 2357. X.X.X.. 2358. X.X.X.. 2359. X.X.X.. 2360. X.X.X.. 2361. X.X.X.. 2362. X.X.X.. 2363. X.X.X.. 2364. X.X.X.. 2365. X.X.X.. 2366. X.X.X.. 2367. X.X.X.. 2368. X.X.X.. 2369. X.X.X.. 2370. X.X.X.. 2371. X.X.X.. 2372. X.X.X.. 2373. X.X.X.. 2374. X.X.X.. 2375. X.X.X.. 2376. X.X.X.. 2377. X.X.X.. 2378. X.X.X.. 2379. X.X.X.. 2380. X.X.X.. 2381. X.X.X.. 2382. X.X.X.. 2383. X.X.X.. 2384. X.X.X.. 2385. X.X.X.. 2386. X.X.X.. 2387. X.X.X.. 2388. X.X.X.. 2389. X.X.X.. 2390. X.X.X.. 2391. X.X.X.. 2392. X.X.X.. 2393. X.X.X.. 2394. X.X.X.. 2395. X.X.X.. 2396. X.X.X.. 2397. X.X.X.. 2398. X.X.X.. 2399. X.X.X.. 2400. X.X.X.. 2401. X.X.X.. 2402. X.X.X.. 2403. X.X.X.. 2404. X.X.X.. 2405. X.X.X.. 2406. X.X.X.. 2407. X.X.X.. 2408. X.X.X.. 2409. X.X.X.. 2410. X.X.X.. 2411. X.X.X.. 2412. X.X.X.. 2413. X.X.X.. 2414. X.X.X.. 2415. X.X.X.. 2416. X.X.X.. 2417. X.X.X.. 2418. X.X.X.. 2419. X.X.X.. 2420. X.X.X.. 2421. X.X.X.. 2422. X.X.X.. 2423. X.X.X.. 2424. X.X.X.. 2425. X.X.X.. 2426. X.X.X.. 2427. X.X.X.. 2428. X.X.X.. 2429. X.X.X.. 2430. X.X.X.. 2431. X.X.X.. 2432. X.X.X.. 2433. X.X.X.. 2434. X.X.X.. 2435. X.X.X.. 2436. X.X.X.. 2437. X.X.X.. 2438. X.X.X.. 2439. X.X.X.. 2440. X.X.X.. 2441. X.X.X.. 2442. X.X.X.. 2443. X.X.X.. 2444. X.X.X.. 2445. X.X.X.. 2446. X.X.X.. 2447. X.X.X.. 2448. X.X.X.. 2449. X.X.X.. 2450. X.X.X.. 2451. X.X.X.. 2452. X.X.X.. 2453. X.X.X.. 2454. X.X.X.. 2455. X.X.X.. 2456. X.X.X.. 2457. X.X.X.. 2458. X.X.X.. 2459. X.X.X.. 2460. X.X.X.. 2461. X.X.X.. 2462. X.X.X.-X.. 2463. X.X.X.. 2464. X.X.X.-X.. 2465. Иван-X.X.X.. 2466. X.X.X.. 2467. X.X.X.. 2468. X.X.X.. 2469. X.X.X.-X.. 2470. X.X.X.. 2471. X.X.X.. 2472. X.X.X.. 2473. X.X.X.. 2474. X.X.X.. 2475. X.X.X.. 2476. X.X.X.. 2477. X.X.X.. 2478. X.X.X.. 2479. X.X.X.. 2480. X.X.X.. 2481. X.X.X.. 2482. X.X.X.. 2483. X.X.X.. 2484. X.X.X.. 2485. X.X.X.. 2486. X.X.X.. 2487. X.X.X.. 2488. X.X.X.. 2489. X.X.X.. 2490. X.X.X.. 2491. X.X.X.. 2492. X.X.X.. 2493. X.X.X.. 2494. X.X.X.. 2495. X.X.X.. 2496. X.X.X.. 2497. X.X.X.. 2498. X.X.X.. 2499. X.X.X.. 2500. X.X.X.-X.. 2501. X.X.X.. 2502. X.X.X.. 2503. X.X.X.-X.. 2504. X.X.X.. 2505. X.X.X.. 2506. X.X.X.. 2507. X.X.X.. 2508. X.X.X.. 2509. X.X.X.. 2510. X.X.X.. 2511. X.X.X.. 2512. X.X.X.. 2513. X.X.X.. 2514. X.X.X.. 2515. X.X.X.. 2516. X.X.X.. 2517. X.X.X.. 2518. X.X.X.. 2519. X.X.X.. 2520. X.X.X.. 2521. X.X.X.. 2522. X.X.X.. 2523. X.X.X.. 2524. X.X.X.. 2525. X.X.X.. 2526. X.X.X.. 2527. X.X.X.. 2528. X.X.X.. 2529. X.X.X.. 2530. X.X.X.. 2531. X.X.X.. 2532. X.X.X.. 2533. X.X.X.. 2534. X.X.X.. 2535. X.X.X.. 2536. X.X.X.. 2537. X.X.X.. 2538. X.X.X.. 2539. X.X.X.-X.. 2540. X.X.X.. 2541. X.X.X.. 2542. X.X.X.. 2543. X.X.X.. 2544. X.X.X.. 2545. X.X.X.. 2546. X.X.X.. 2547. X.X.X.. 2548. X.X.X.. 2549. X.X.X.. 2550. X.X.X.. 2551. X.X.X.. 2552. X.X.X.. 2553. X.X.X.. 2554. X.X.X.. 2555. X.X.X.. 2556. X.X.X.. 2557. X.X.X.. 2558. X.X.X.. 2559. X.X.X.. 2560. X.X.X.. 2561. X.X.X.. 2562. X.X.X.. 2563. X.X.X.. 2564. X.X.X.. 2565. X.X.X.. 2566. X.X.X.. 2567. X.X.X.. 2568. X.X.X.. 2569. X.X.X.. 2570. X.X.X.. 2571. X.X.X.. 2572. X.X.X.. 2573. X.X.X.. 2574. X.X.X.. 2575. X.X.X.. 2576. X.X.X.. 2577. X.X.X.. 2578. X.X.X.. 2579. X.X.X.. 2580. X.X.X.. 2581. X.X.X.. 2582. X.X.X.. 2583. X.X.X.. 2584. X.X.X.. 2585. X.X.X.. 2586. X.X.X.-X.. 2587. X.X.X.. 2588. X.X.X.. 2589. X.X.X.. 2590. X.X.X.. 2591. X.X.X.. 2592. X.X.X.. 2593. X.X.X.-X.. 2594. X.X.X.-X.. 2595. X.X.X.. 2596. X.X.X.. 2597. X.X.X.. 2598. X.X.X.. 2599. X.X.X.. 2600. X.X.X.. 2601. X.X.X.. 2602. X.X.X.-X.. 2603. X.X.X.. 2604. X.X.X.. 2605. X.X.X.. 2606. X.X.X.. 2607. X.X.X.. 2608. X.X.X.. 2609. X.X.X.. 2610. X.X.X.. 2611. X.X.X.-X.. 2612. X.X.X.. 2613. X.X.X.. 2614. X.X.X.. 2615. X.X.X.-X.. 2616. X.X.X.. 2617. X.X.X.. 2618. X.X.X.. 2619. X.X.X.. 2620. X.X.X.-X.. 2621. X.X.X.. 2622. X.X.X.. 2623. X.X.X.. 2624. X.X.X.. 2625. X.X.X.. 2626. X.X.X.. 2627. X.X.X.. 2628. X.X.X.. 2629. X.X.X.. 2630. X.X.X.. 2631. X.X.X.. 2632. X.X.X.. 2633. X.X.X.. 2634. X.X.X.. 2635. X.X.X.. 2636. X.X.X.. 2637. X.X.X.. 2638. X.X.X.. 2639. X.X.X.. 2640. X.X.X.. 2641. X.X.X.. 2642. X.X.X.. 2643. X.X.X.-X.. 2644. X.X.X.. 2645. X.X.X.-X.. 2646. X.X.X.. 2647. X.X.X.. 2648. X.X.X.. 2649. X.X.X.. 2650. X.X.X.-X.. 2651. X.X.X.. 2652. X.X.X.. 2653. X.X.X.-X.. 2654. X.X.X.. 2655. X.X.X.. 2656. X.X.X.. 2657. X.X.X.. 2658. X.X.X.. 2659. X.X.X.. 2660. X.X.X.. 2661. X.X.X.. 2662. X.X.X.. 2663. Ищван Йосиф Модра. 2664. Йелда Айдън Рашид. 2665. X.X.X.. 2666. X.X.X.. 2667. X.X.X.. 2668. X.X.X.. 2669. X.X.X.. 2670. X.X.X.. 2671. X.X.X.. 2672. X.X.X.. 2673. X.X.X.. 2674. X.X.X.. 2675. X.X.X.. 2676. X.X.X.. 2677. X.X.X.. 2678. X.X.X.. 2679. X.X.X.. 2680. X.X.X.. 2681. X.X.X.. 2682. X.X.X.. 2683. X.X.X.. 2684. X.X.X.. 2685. X.X.X.. 2686. X.X.X.. 2687. X.X.X.-X.. 2688. X.X.X.. 2689. X.X.X.-X.. 2690. X.X.X.. 2691. X.X.X.. 2692. X.X.X.. 2693. X.X.X.. 2694. X.X.X.. 2695. X.X.X.. 2696. X.X.X.. 2697. X.X.X.. 2698. X.X.X.. 2699. X.X.X.. 2700. X.X.X.. 2701. X.X.X.. 2702. X.X.X.. 2703. X.X.X.. 2704. X.X.X.. 2705. X.X.X.. 2706. X.X.X.. 2707. X.X.X.. 2708. X.X.X.. 2709. X.X.X.. 2710. X.X.X.. 2711. X.X.X.. 2712. X.X.X.. 2713. X.X.X.. 2714. X.X.X.. 2715. X.X.X.. 2716. X.X.X.. 2717. X.X.X.. 2718. X.X.X.. 2719. X.X.X.. 2720. X.X.X.. 2721. X.X.X.. 2722. X.X.X.. 2723. X.X.X.. 2724. X.X.X.. 2725. X.X.X.. 2726. X.X.X.. 2727. X.X.X.. 2728. X.X.X.. 2729. X.X.X.. 2730. X.X.X.-X.. 2731. X.X.X.. 2732. X.X.X.. 2733. X.X.X.-X.. 2734. X.X.X.. 2735. X.X.X.. 2736. X.X.X.. 2737. X.X.X.. 2738. X.X.X.-X.. 2739. X.X.X.. 2740. X.X.X.. 2741. X.X.X.. 2742. X.X.X.. 2743. Йосиф Давид Герон. 2744. X.X.X.. 2745. X.X.X.. 2746. X.X.X.. 2747. X.X.X.. 2748. X.X.X.. 2749. X.X.X.. 2750. X.X.X.. 2751. X.X.X.. 2752. X.X.X.. 2753. X.X.X.. 2754. X.X.X.. 2755. X.X.X.. 2756. X.X.X.. 2757. X.X.X.. 2758. X.X.X.. 2759. X.X.X.. 2760. X.X.X.. 2761. X.X.X.. 2762. X.X.X.. 2763. X.X.X.. 2764. X.X.X.. 2765. X.X.X.. 2766. X.X.X.. 2767. X.X.X.. 2768. X.X.X.. 2769. X.X.X.. 2770. X.X.X.. 2771. X.X.X.. 2772. X.X.X.-X.. 2773. X.X.X.-X.. 2774. X.X.X.. 2775. X.X.X.. 2776. X.X.X.. 2777. X.X.X.. 2778. X.X.X.. 2779. X.X.X.. 2780. X.X.X.. 2781. X.X.X.. 2782. X.X.X.. 2783. X.X.X.. 2784. X.X.X.. 2785. X.X.X.-X.. 2786. X.X.X.. 2787. X.X.X.. 2788. X.X.X.. 2789. X.X.X.-X.. 2790. X.X.X.-X.. 2791. X.X.X.. 2792. X.X.X.. 2793. X.X.X.. 2794. X.X.X.. 2795. X.X.X.. 2796. X.X.X.. 2797. X.X.X.. 2798. X.X.X.. 2799. X.X.X.. 2800. X.X.X.. 2801. X.X.X.. 2802. X.X.X.. 2803. X.X.X.. 2804. X.X.X.. 2805. X.X.X.. 2806. X.X.X.. 2807. X.X.X.. 2808. X.X.X.. 2809. X.X.X.. 2810. X.X.X.-X.. 2811. X.X.X.. 2812. X.X.X.. 2813. X.X.X.. 2814. X.X.X.. 2815. X.X.X.. 2816. X.X.X.. 2817. X.X.X.. 2818. X.X.X.. 2819. X.X.X.. 2820. X.X.X.-X.. 2821. X.X.X.. 2822. X.X.X.. 2823. X.X.X.. 2824. X.X.X.. 2825. X.X.X.. 2826. X.X.X.-X.. 2827. X.X.X.. 2828. X.X.X.. 2829. X.X.X.. 2830. X.X.X.. 2831. X.X.X.. 2832. X.X.X.. 2833. X.X.X.. 2834. X.X.X.. 2835. X.X.X.. 2836. X.X.X.. 2837. X.X.X.. 2838. X.X.X.. 2839. X.X.X.. 2840. X.X.X.. 2841. X.X.X.. 2842. X.X.X.. 2843. X.X.X.. 2844. X.X.X.. 2845. X.X.X.. 2846. X.X.X.. 2847. X.X.X.. 2848. X.X.X.. 2849. X.X.X.-X.. 2850. X.X.X.. 2851. X.X.X.. 2852. X.X.X.. 2853. X.X.X.. 2854. X.X.X.. 2855. X.X.X.. 2856. X.X.X.. 2857. X.X.X.. 2858. X.X.X.. 2859. X.X.X.. 2860. X.X.X.. 2861. X.X.X.. 2862. X.X.X.. 2863. X.X.X.. 2864. X.X.X.. 2865. X.X.X.. 2866. X.X.X.. 2867. X.X.X.. 2868. X.X.X.. 2869. X.X.X.. 2870. X.X.X.. 2871. X.X.X.. 2872. X.X.X.. 2873. X.X.X.. 2874. X.X.X.. 2875. X.X.X.. 2876. Кирил Костас Коцопулос. 2877. X.X.X.. 2878. X.X.X.. 2879. X.X.X.. 2880. X.X.X.. 2881. X.X.X.. 2882. X.X.X.. 2883. X.X.X.. 2884. X.X.X.. 2885. X.X.X.. 2886. X.X.X.. 2887. X.X.X.. 2888. X.X.X.-X.. 2889. X.X.X.. 2890. X.X.X.. 2891. X.X.X.. 2892. X.X.X.. 2893. X.X.X.. 2894. X.X.X.. 2895. X.X.X.. 2896. X.X.X.. 2897. X.X.X.. 2898. X.X.X.. 2899. X.X.X.. 2900. X.X.X.. 2901. X.X.X.. 2902. X.X.X.. 2903. X.X.X.. 2904. X.X.X.. 2905. X.X.X.. 2906. X.X.X.. 2907. X.X.X.. 2908. X.X.X.. 2909. X.X.X.. 2910. X.X.X.. 2911. X.X.X.. 2912. X.X.X.. 2913. X.X.X.-X.. 2914. X.X.X.. 2915. X.X.X.. 2916. X.X.X.. 2917. X.X.X.. 2918. X.X.X.. 2919. X.X.X.. 2920. X.X.X.. 2921. X.X.X.. 2922. X.X.X.. 2923. X.X.X.. 2924. X.X.X.. 2925. X.X.X.. 2926. X.X.X.. 2927. X.X.X.. 2928. X.X.X.. 2929. X.X.X.. 2930. X.X.X.. 2931. X.X.X.. 2932. X.X.X.. 2933. X.X.X.. 2934. X.X.X.. 2935. X.X.X.. 2936. X.X.X.. 2937. X.X.X.. 2938. X.X.X.. 2939. X.X.X.. 2940. X.X.X.. 2941. X.X.X.. 2942. X.X.X.. 2943. X.X.X.. 2944. X.X.X.. 2945. X.X.X.. 2946. X.X.X.. 2947. X.X.X.. 2948. X.X.X.. 2949. X.X.X.. 2950. X.X.X.. 2951. X.X.X.. 2952. X.X.X.. 2953. X.X.X.. 2954. X.X.X.. 2955. X.X.X.. 2956. X.X.X.. 2957. X.X.X.. 2958. X.X.X.. 2959. X.X.X.. 2960. X.X.X.. 2961. X.X.X.. 2962. X.X.X.. 2963. X.X.X.. 2964. X.X.X.. 2965. X.X.X.. 2966. X.X.X.. 2967. X.X.X.-X.. 2968. X.X.X.. 2969. X.X.X.. 2970. X.X.X.. 2971. X.X.X.-X.. 2972. X.X.X.. 2973. X.X.X.. 2974. X.X.X.. 2975. X.X.X.-X.. 2976. X.X.X.. 2977. X.X.X.. 2978. X.X.X.. 2979. X.X.X.. 2980. X.X.X.. 2981. X.X.X.. 2982. X.X.X.. 2983. X.X.X.-X.. 2984. X.X.X.. 2985. X.X.X.. 2986. X.X.X.. 2987. X.X.X.. 2988. X.X.X.. 2989. X.X.X.. 2990. X.X.X.. 2991. X.X.X.. 2992. X.X.X.-X.. 2993. X.X.X.. 2994. X.X.X.. 2995. X.X.X.. 2996. X.X.X.. 2997. X.X.X.. 2998. X.X.X.. 2999. X.X.X.. 3000. X.X.X.. 3001. X.X.X.. 3002. X.X.X.-X.. 3003. X.X.X.. 3004. X.X.X.. 3005. X.X.X.. 3006. X.X.X.. 3007. X.X.X.-X.. 3008. X.X.X.. 3009. X.X.X..

3010. X.X.X.. 3011. X.X.X.-X.. 3012. X.X.X.. 3013. X.X.X.-X.. 3014. X.X.X.. 3015. X.X.X.. 3016. X.X.X.. 3017. X.X.X.. 3018. X.X.X.. 3019. X.X.X.. 3020. X.X.X.. 3021. X.X.X.. 3022. X.X.X.. 3023. X.X.X.. 3024. X.X.X.. 3025. X.X.X.-X.. 3026. X.X.X.. 3027. X.X.X.. 3028. X.X.X.. 3029. X.X.X.. 3030. X.X.X.. 3031. X.X.X.. 3032. X.X.X.. 3033. X.X.X.. 3034. X.X.X.. 3035. X.X.X.. 3036. X.X.X.. 3037. X.X.X.. 3038. X.X.X.. 3039. X.X.X.. 3040. X.X.X.. 3041. X.X.X.. 3042. X.X.X.. 3043. X.X.X.. 3044. X.X.X.. 3045. X.X.X.. 3046. X.X.X.. 3047. X.X.X.. 3048. X.X.X.. 3049. X.X.X.. 3050. X.X.X.. 3051. X.X.X.. 3052. X.X.X.. 3053. X.X.X.. 3054. X.X.X.. 3055. X.X.X.. 3056. X.X.X.. 3057. X.X.X.. 3058. X.X.X.. 3059. X.X.X.. 3060. X.X.X.. 3061. X.X.X.. 3062. X.X.X.. 3063. X.X.X.. 3064. X.X.X.. 3065. X.X.X.. 3066. X.X.X.. 3067. X.X.X.. 3068. X.X.X.-X.. 3069. X.X.X.-X.. 3070. X.X.X.. 3071. X.X.X.-X.. 3072. X.X.X.. 3073. X.X.X.. 3074. X.X.X.-X.. 3075. X.X.X.. 3076. X.X.X.. 3077. X.X.X.-X.. 3078. X.X.X.. 3079. X.X.X.. 3080. X.X.X.. 3081. X.X.X.. 3082. X.X.X.. 3083. X.X.X.. 3084. X.X.X.. 3085. X.X.X.. 3086. X.X.X.. 3087. X.X.X.. 3088. X.X.X.. 3089. X.X.X.. 3090. X.X.X.. 3091. X.X.X.. 3092. X.X.X.. 3093. X.X.X.. 3094. X.X.X.-X.. 3095. X.X.X.. 3096. X.X.X.. 3097. X.X.X.. 3098. X.X.X.. 3099. X.X.X.. 3100. X.X.X.. 3101. X.X.X.. 3102. X.X.X.. 3103. X.X.X.-X.. 3104. X.X.X.. 3105. X.X.X.. 3106. X.X.X.. 3107. X.X.X.. 3108. X.X.X.. 3109. X.X.X.. 3110. X.X.X.. 3111. X.X.X.. 3112. X.X.X.. 3113. X.X.X.. 3114. X.X.X.. 3115. X.X.X.. 3116. X.X.X.. 3117. Лина Ибрахим Тадрос. 3118. X.X.X.. 3119. X.X.X.. 3120. X.X.X.. 3121. X.X.X.. 3122. X.X.X.-X.. 3123. X.X.X.. 3124. X.X.X.-X.. 3125. X.X.X.. 3126. X.X.X.. 3127. X.X.X.. 3128. X.X.X.-X.. 3129. X.X.X.. 3130. X.X.X.-X.. 3131. X.X.X.. 3132. X.X.X.. 3133. X.X.X. Плоетц Генаннт Фон Краузе. 3134. X.X.X.. 3135. X.X.X.. 3136. X.X.X.. 3137. X.X.X.. 3138. X.X.X.. 3139. X.X.X.. 3140. X.X.X.. 3141. X.X.X.. 3142. X.X.X.. 3143. X.X.X.. 3144. X.X.X.. 3145. X.X.X.. 3146. X.X.X.. 3147. X.X.X.. 3148. X.X.X.. 3149. X.X.X.. 3150. X.X.X.. 3151. X.X.X.. 3152. X.X.X.-X.. 3153. X.X.X.. 3154. X.X.X.. 3155. X.X.X.. 3156. X.X.X.. 3157. X.X.X.. 3158. X.X.X.. 3159. X.X.X.. 3160. X.X.X.. 3161. X.X.X.. 3162. X.X.X.. 3163. X.X.X.. 3164. X.X.X.. 3165. X.X.X.. 3166. X.X.X.. 3167. X.X.X.. 3168. X.X.X.. 3169. X.X.X.. 3170. X.X.X.. 3171. X.X.X.-X.. 3172. X.X.X.-X.. 3173. X.X.X.. 3174. X.X.X.. 3175. X.X.X.. 3176. X.X.X.. 3177. X.X.X.. 3178. X.X.X.. 3179. X.X.X.. 3180. X.X.X.. 3181. X.X.X.. 3182. X.X.X.. 3183. X.X.X.. 3184. X.X.X.. 3185. X.X.X.. 3186. X.X.X.. 3187. X.X.X.. 3188. X.X.X.. 3189. X.X.X.. 3190. X.X.X.. 3191. X.X.X.. 3192. X.X.X.. 3193. X.X.X.. 3194. X.X.X.. 3195. X.X.X.. 3196. X.X.X.. 3197. X.X.X.. 3198. X.X.X.. 3199. X.X.X.. 3200. X.X.X.. 3201. X.X.X.. 3202. X.X.X.. 3203. X.X.X.. 3204. X.X.X.. 3205. X.X.X.. 3206. X.X.X.. 3207. X.X.X.. 3208. X.X.X.. 3209. X.X.X.. 3210. X.X.X.. 3211. X.X.X.. 3212. X.X.X.. 3213. X.X.X.. 3214. X.X.X.. 3215. X.X.X.. 3216. X.X.X.-X.. 3217. X.X.X.. 3218. X.X.X.. 3219. X.X.X.. 3220. X.X.X.. 3221. X.X.X.. 3222. X.X.X.. 3223. X.X.X.. 3224. X.X.X.. 3225. X.X.X.. 3226. X.X.X.. 3227. X.X.X.. 3228. X.X.X.. 3229. X.X.X.-X.. 3230. X.X.X.. 3231. X.X.X.. 3232. X.X.X.. 3233. X.X.X.. 3234. X.X.X.. 3235. X.X.X.. 3236. X.X.X.. 3237. X.X.X.. 3238. X.X.X.. 3239. X.X.X.. 3240. X.X.X.. 3241. X.X.X.н. 3242. X.X.X.-X.. 3243. X.X.X.. 3244. X.X.X.. 3245. X.X.X.. 3246. X.X.X.. 3247. X.X.X.. 3248. X.X.X.. 3249. X.X.X.. 3250. X.X.X.. 3251. X.X.X.. 3252. X.X.X.. 3253. X.X.X.. 3254. X.X.X.. 3255. X.X.X.. 3256. X.X.X.. 3257. X.X.X.-X.. 3258. X.X.X.. 3259. X.X.X.. 3260. X.X.X.. 3261. X.X.X.. 3262. X.X.X.-X.. 3263. X.X.X.. 3264. X.X.X.. 3265. Майер Йосиф Герон. 3266. Майкъл Билал Ел-Тал. 3267. X.X.X.-X.. 3268. X.X.X.. 3269. X.X.X.. 3270. Максим Рафаел Таджер. 3271. X.X.X.. 3272. X.X.X.. 3273. X.X.X.. 3274. X.X.X.. 3275. X.X.X.. 3276. X.X.X.. 3277. X.X.X.. 3278. X.X.X.. 3279. X.X.X.. 3280. X.X.X.. 3281. X.X.X.. 3282. X.X.X.. 3283. X.X.X.. 3284. X.X.X.. 3285. X.X.X.. 3286. X.X.X.. 3287. X.X.X.-X.. 3288. X.X.X.-X.. 3289. X.X.X.. 3290. X.X.X.. 3291. X.X.X.. 3292. X.X.X.. 3293. X.X.X.. 3294. X.X.X.. 3295. X.X.X.. 3296. X.X.X.. 3297. X.X.X.. 3298. X.X.X.. 3299. X.X.X.. 3300. X.X.X.. 3301. X.X.X.. 3302. X.X.X.. 3303. X.X.X.. 3304. X.X.X.. 3305. X.X.X.. 3306. X.X.X.. 3307. Мариам Хачик Авакян. 3308. X.X.X.. 3309. X.X.X.. 3310. X.X.X.. 3311. X.X.X.. 3312. X.X.X.. 3313. X.X.X.. 3314. X.X.X.. 3315. X.X.X.. 3316. X.X.X.. 3317. X.X.X.. 3318. X.X.X.. 3319. X.X.X.. 3320. X.X.X.-X.. 3321. X.X.X.. 3322. X.X.X.. 3323. X.X.X.. 3324. X.X.X.. 3325. X.X.X.. 3326. X.X.X.. 3327. X.X.X.. 3328. X.X.X.. 3329. X.X.X.. 3330. X.X.X.. 3331. X.X.X.. 3332. X.X.X.. 3333. X.X.X.. 3334. X.X.X.. 3335. X.X.X.. 3336. X.X.X.. 3337. X.X.X.. 3338. X.X.X.. 3339. X.X.X.. 3340. X.X.X.-X.. 3341. X.X.X.. 3342. X.X.X.. 3343. X.X.X.. 3344. X.X.X.. 3345. X.X.X.. 3346. X.X.X.. 3347. X.X.X.-X.. 3348. X.X.X.. 3349. X.X.X.. 3350. X.X.X.. 3351. X.X.X.. 3352. X.X.X.. 3353. X.X.X.. 3354. X.X.X.. 3355. X.X.X.. 3356. X.X.X.. 3357. X.X.X.. 3358. X.X.X.. 3359. X.X.X.. 3360. X.X.X.. 3361. X.X.X.. 3362. X.X.X.. 3363. X.X.X.. 3364. X.X.X.. 3365. X.X.X.. 3366. X.X.X.. 3367. X.X.X.. 3368. X.X.X.. 3369. X.X.X.. 3370. X.X.X.. 3371. X.X.X.. 3372. X.X.X.. 3373. X.X.X.. 3374. X.X.X.. 3375. X.X.X.. 3376. X.X.X.. 3377. X.X.X.. 3378. X.X.X.. 3379. X.X.X.-X.. 3380. X.X.X.. 3381. X.X.X.. 3382. X.X.X.. 3383. X.X.X.. 3384. X.X.X.. 3385. X.X.X.-X.. 3386. X.X.X.. 3387. X.X.X.. 3388. X.X.X.-X.. 3389. X.X.X.. 3390. X.X.X.. 3391. X.X.X.. 3392. X.X.X.. 3393. X.X.X.. 3394. X.X.X.. 3395. X.X.X.. 3396. X.X.X.. 3397. X.X.X.. 3398. X.X.X.. 3399. X.X.X.. 3400. X.X.X.. 3401. X.X.X.. 3402. X.X.X.. 3403. X.X.X.. 3404. X.X.X.. 3405. X.X.X.. 3406. X.X.X.. 3407. X.X.X.. 3408. X.X.X.. 3409. X.X.X.-X.. 3410. X.X.X.-X.. 3411. X.X.X.. 3412. X.X.X.. 3413. X.X.X.. 3414. X.X.X.. 3415. X.X.X.. 3416. X.X.X.. 3417. X.X.X.. 3418. X.X.X.. 3419. X.X.X.. 3420. X.X.X.. 3421. X.X.X.. 3422. X.X.X.. 3423. X.X.X.. 3424. X.X.X.. 3425. X.X.X.. 3426. X.X.X.. 3427. X.X.X.. 3428. X.X.X.. 3429. X.X.X.. 3430. X.X.X.. 3431. X.X.X.. 3432. X.X.X.. 3433. X.X.X.. 3434. X.X.X.. 3435. X.X.X.. 3436. X.X.X.-X.. 3437. X.X.X.. 3438. X.X.X.. 3439. X.X.X.. 3440. X.X.X.. 3441. X.X.X.. 3442. X.X.X.-X.. 3443. X.X.X.. 3444. X.X.X.. 3445. X.X.X.. 3446. X.X.X.. 3447. X.X.X.. 3448. X.X.X.. 3449. X.X.X.. 3450. X.X.X.. 3451. X.X.X.-X.. 3452. X.X.X.. 3453. X.X.X.-X.. 3454. X.X.X.. 3455. X.X.X.. 3456. X.X.X.. 3457. X.X.X.. 3458. X.X.X.. 3459. X.X.X.. 3460. X.X.X.. 3461. X.X.X.. 3462. X.X.X.. 3463. X.X.X.-X.. 3464. X.X.X.. 3465. X.X.X.. 3466. X.X.X.. 3467. X.X.X.. 3468. X.X.X.-X.. 3469. X.X.X.-X.. 3470. X.X.X.. 3471. X.X.X.. 3472. X.X.X.. 3473. X.X.X.. 3474. X.X.X.. 3475. X.X.X.. 3476. X.X.X.. 3477. X.X.X.. 3478. X.X.X.. 3479. X.X.X.. 3480. X.X.X.. 3481. X.X.X.. 3482. X.X.X.. 3483. X.X.X.. 3484. X.X.X.. 3485. X.X.X.. 3486. X.X.X.. 3487. X.X.X.. 3488. X.X.X.. 3489. X.X.X.. 3490. X.X.X.-X.. 3491. X.X.X.. 3492. X.X.X.-X.. 3493. X.X.X.. 3494. X.X.X.. 3495. X.X.X.. 3496. X.X.X.. 3497. X.X.X.. 3498. X.X.X.. 3499. X.X.X.. 3500. X.X.X.. 3501. X.X.X.. 3502. X.X.X.. 3503. X.X.X.. 3504. X.X.X.. 3505. X.X.X.. 3506. X.X.X.. 3507. X.X.X.. 3508. X.X.X.. 3509. X.X.X.. 3510. X.X.X.. 3511. X.X.X.. 3512. X.X.X.-X.. 3513. X.X.X.. 3514. X.X.X.. 3515. X.X.X.. 3516. X.X.X.. 3517. X.X.X.. 3518. X.X.X.. 3519. X.X.X.-X.. 3520. X.X.X.. 3521. X.X.X.. 3522. X.X.X.. 3523. X.X.X.. 3524. X.X.X.. 3525. X.X.X.. 3526. X.X.X.. 3527. X.X.X.. 3528. X.X.X.. 3529. X.X.X.. 3530. X.X.X.. 3531. X.X.X.. 3532. X.X.X.. 3533. X.X.X.. 3534. X.X.X.. 3535. X.X.X.. 3536. X.X.X.. 3537. X.X.X.. 3538. X.X.X.. 3539. X.X.X.. 3540. X.X.X.. 3541. X.X.X.. 3542. X.X.X.. 3543. X.X.X.. 3544. X.X.X.. 3545. X.X.X.. 3546. X.X.X.. 3547. X.X.X.. 3548. X.X.X.. 3549. X.X.X.. 3550. X.X.X.. 3551. X.X.X.. 3552. X.X.X.. 3553. X.X.X.. 3554. X.X.X.. 3555. X.X.X.. 3556. X.X.X.. 3557. X.X.X.. 3558. X.X.X.. 3559. X.X.X.. 3560. X.X.X.. 3561. X.X.X.. 3562. X.X.X.. 3563. X.X.X.. 3564. X.X.X.. 3565. X.X.X.. 3566. X.X.X.. 3567. X.X.X.. 3568. X.X.X.. 3569. X.X.X.. 3570. X.X.X.-X.. 3571. X.X.X.. 3572. X.X.X.-X.. 3573. X.X.X.. 3574. X.X.X.. 3575. X.X.X.. 3576. X.X.X.. 3577. X.X.X.. 3578. X.X.X.-X.. 3579. X.X.X.-X.. 3580. X.X.X.. 3581. X.X.X.-X.. 3582. X.X.X.. 3583. X.X.X.. 3584. X.X.X.-X.. 3585. X.X.X.-X.. 3586. X.X.X.. 3587. X.X.X.-X.. 3588. X.X.X.. 3589. X.X.X.. 3590. X.X.X.. 3591. X.X.X.. 3592. X.X.X.. 3593. X.X.X.. 3594. X.X.X.. 3595. X.X.X.. 3596. X.X.X.. 3597. X.X.X.. 3598. X.X.X.. 3599. Меркадо Моис Натан. 3600. X.X.X.. 3601. X.X.X.. 3602. X.X.X.. 3603. X.X.X.. 3604. X.X.X.-X.. 3605. X.X.X.-X.. 3606. X.X.X.. 3607. X.X.X.. 3608. X.X.X.. 3609. X.X.X.. 3610. X.X.X.. 3611. X.X.X.. 3612. X.X.X.-X.. 3613. X.X.X.. 3614. X.X.X.. 3615. X.X.X.. 3616. X.X.X.. 3617. X.X.X.. 3618. X.X.X.-X.. 3619. X.X.X.. 3620. X.X.X.. 3621. X.X.X.. 3622. X.X.X.. 3623. X.X.X.. 3624. X.X.X.. 3625. X.X.X.. 3626. X.X.X.. 3627. X.X.X.. 3628. X.X.X.. 3629. X.X.X.. 3630. X.X.X.. 3631. X.X.X.. 3632. X.X.X.. 3633. X.X.X.. 3634. X.X.X.. 3635. X.X.X.. 3636. X.X.X.. 3637. X.X.X.. 3638. X.X.X.. 3639. X.X.X.. 3640. X.X.X.. 3641. X.X.X.-X.. 3642. X.X.X.. 3643. X.X.X.. 3644. X.X.X.. 3645. X.X.X.. 3646. X.X.X.. 3647. X.X.X.. 3648. X.X.X.. 3649. X.X.X.. 3650. X.X.X.. 3651. X.X.X.. 3652. X.X.X.. 3653. X.X.X.. 3654. X.X.X.. 3655. X.X.X.-X.. 3656. X.X.X.. 3657. X.X.X.. 3658. X.X.X.. 3659. X.X.X.. 3660. X.X.X.. 3661. X.X.X.. 3662. X.X.X.. 3663. X.X.X.-X.. 3664. X.X.X.. 3665. X.X.X.. 3666. X.X.X.. 3667. X.X.X.. 3668. X.X.X.. 3669. X.X.X.. 3670. X.X.X.-X.. 3671. X.X.X.-X.. 3672. X.X.X.. 3673. X.X.X.. 3674. X.X.X.. 3675. X.X.X.. 3676. X.X.X.. 3677. X.X.X.. 3678. X.X.X.. 3679. X.X.X.. 3680. X.X.X.. 3681. X.X.X.. 3682. X.X.X.. 3683. X.X.X.. 3684. X.X.X.. 3685. X.X.X.. 3686. X.X.X.-X.. 3687. X.X.X.-X.. 3688. X.X.X.. 3689. X.X.X.. 3690. X.X.X.. 3691. X.X.X.. 3692. X.X.X.. 3693. X.X.X.. 3694. X.X.X.-X.. 3695. X.X.X.-X.. 3696. X.X.X.. 3697. X.X.X.. 3698. X.X.X.. 3699. X.X.X.-X.. 3700. X.X.X.. 3701. X.X.X.. 3702. X.X.X.. 3703. X.X.X.. 3704. X.X.X.. 3705. X.X.X.. 3706. X.X.X.. 3707. X.X.X.. 3708. X.X.X.. 3709. X.X.X.. 3710. X.X.X.. 3711. X.X.X.. 3712. X.X.X.. 3713. X.X.X.. 3714. X.X.X.. 3715. X.X.X.. 3716. X.X.X.. 3717. X.X.X.. 3718. X.X.X.. 3719. X.X.X.. 3720. X.X.X.. 3721. X.X.X.. 3722. X.X.X.. 3723. X.X.X.. 3724. X.X.X.. 3725. X.X.X.. 3726. X.X.X.. 3727. X.X.X.. 3728. X.X.X.. 3729. X.X.X.. 3730. X.X.X.. 3731. X.X.X.. 3732. X.X.X.. 3733. X.X.X.. 3734. X.X.X.. 3735. X.X.X.. 3736. X.X.X.. 3737. X.X.X.. 3738. X.X.X.. 3739. X.X.X.. 3740. X.X.X.. 3741. X.X.X.. 3742. X.X.X.. 3743. X.X.X.. 3744. X.X.X.. 3745. X.X.X.. 3746. X.X.X.. 3747. X.X.X.. 3748. X.X.X.. 3749. X.X.X.. 3750. X.X.X.. 3751. X.X.X.. 3752. X.X.X.. 3753. X.X.X.. 3754. X.X.X.. 3755. X.X.X.. 3756. X.X.X.. 3757. X.X.X.-X.. 3758. X.X.X.. 3759. X.X.X.. 3760. X.X.X.-X.. 3761. X.X.X.. 3762. X.X.X.-X.. 3763. X.X.X.. 3764. X.X.X.. 3765. X.X.X.. 3766. X.X.X.. 3767. X.X.X.. 3768. X.X.X.. 3769. Митхат Сабри Метин. 3770. X.X.X.. 3771. X.X.X.. 3772. X.X.X.. 3773. X.X.X.. 3774. X.X.X.. 3775. X.X.X.. 3776. X.X.X.. 3777. X.X.X.. 3778. X.X.X.. 3779. X.X.X.-X.. 3780. X.X.X.. 3781. X.X.X.. 3782. X.X.X.. 3783. X.X.X.. 3784. X.X.X.. 3785. X.X.X.. 3786. X.X.X.. 3787. X.X.X.. 3788. X.X.X.. 3789. X.X.X.. 3790. X.X.X.. 3791. X.X.X.. 3792. X.X.X.. 3793. X.X.X.. 3794. X.X.X.. 3795. X.X.X.. 3796. X.X.X.. 3797. X.X.X.. 3798. X.X.X.. 3799. X.X.X.. 3800. X.X.X.. 3801. X.X.X.. 3802. X.X.X.. 3803. X.X.X.. 3804. X.X.X.. 3805. X.X.X.. 3806. X.X.X.. 3807. X.X.X.. 3808. X.X.X.. 3809. X.X.X.. 3810. X.X.X.. 3811. X.X.X.. 3812. X.X.X.. 3813. X.X.X.. 3814. X.X.X.. 3815. X.X.X.. 3816. X.X.X.. 3817. X.X.X.. 3818. X.X.X.. 3819. X.X.X.. 3820. X.X.X.. 3821. X.X.X.. 3822. X.X.X.. 3823. X.X.X.. 3824. X.X.X.. 3825. X.X.X.. 3826. X.X.X.. 3827. X.X.X.. 3828. X.X.X.-X.. 3829. X.X.X.-X.. 3830. X.X.X.. 3831. X.X.X.. 3832. X.X.X.. 3833. X.X.X.. 3834. X.X.X.. 3835. X.X.X.. 3836. X.X.X.-X.. 3837. X.X.X.. 3838. X.X.X.. 3839. X.X.X.. 3840. X.X.X.-X.. 3841. X.X.X.. 3842. X.X.X.. 3843. X.X.X.. 3844. X.X.X.. 3845. X.X.X.. 3846. X.X.X.. 3847. X.X.X.. 3848. X.X.X.. 3849. X.X.X.. 3850. X.X.X.. 3851. X.X.X.. 3852. X.X.X.-X.. 3853. X.X.X.. 3854. X.X.X.. 3855. X.X.X.. 3856. X.X.X.. 3857. X.X.X.. 3858. X.X.X.. 3859. X.X.X.. 3860. X.X.X.-X.. 3861. Надя Рабхат Шабани. 3862. X.X.X.. 3863. X.X.X.-X.. 3864. X.X.X.. 3865. X.X.X.. 3866. X.X.X.. 3867. X.X.X.. 3868. X.X.X.. 3869. X.X.X.. 3870. X.X.X.-X.. 3871. X.X.X.. 3872. X.X.X.. 3873. X.X.X.. 3874. X.X.X.. 3875. X.X.X.. 3876. X.X.X.. 3877. X.X.X.-X.. 3878. X.X.X.. 3879. X.X.X.. 3880. X.X.X.. 3881. X.X.X.. 3882. X.X.X.. 3883. X.X.X.. 3884. X.X.X.. 3885. X.X.X.-X.. 3886. X.X.X.. 3887. X.X.X.. 3888. X.X.X.. 3889. X.X.X.. 3890. X.X.X.-X.. 3891. X.X.X.. 3892. X.X.X.-X.. 3893. X.X.X.. 3894. X.X.X.-X.. 3895. X.X.X.. 3896. X.X.X.. 3897. X.X.X.. 3898. X.X.X.. 3899. X.X.X.. 3900. X.X.X.. 3901. X.X.X.-X.. 3902. X.X.X.. 3903. X.X.X.. 3904. X.X.X.-X.. 3905. X.X.X.. 3906. X.X.X.. 3907. X.X.X.. 3908. X.X.X.. 3909. X.X.X.. 3910. X.X.X.. 3911. X.X.X.. 3912. X.X.X.. 3913. X.X.X.. 3914. X.X.X.. 3915. X.X.X.. 3916. X.X.X.. 3917. X.X.X.-X.. 3918. X.X.X.. 3919. X.X.X.. 3920. X.X.X.. 3921. X.X.X.. 3922. X.X.X.. 3923. X.X.X.. 3924. X.X.X.. 3925. X.X.X.. 3926. X.X.X.. 3927. X.X.X.. 3928. X.X.X.. 3929. X.X.X.. 3930. X.X.X.. 3931. X.X.X.-X.. 3932. X.X.X.. 3933. X.X.X.. 3934. X.X.X.. 3935. X.X.X.. 3936. X.X.X.-X.. 3937. X.X.X.. 3938. X.X.X.. 3939. X.X.X.. 3940. X.X.X.. 3941. X.X.X.. 3942. X.X.X.. 3943. X.X.X.. 3944. X.X.X.. 3945. X.X.X.. 3946. X.X.X.. 3947. X.X.X.. 3948. X.X.X.. 3949. X.X.X.. 3950. X.X.X.. 3951. X.X.X.-X.. 3952. X.X.X.. 3953. X.X.X.-X.. 3954. X.X.X.. 3955. X.X.X.. 3956. X.X.X.. 3957. X.X.X.-X.. 3958. X.X.X.. 3959. X.X.X.. 3960. X.X.X.. 3961. X.X.X.. 3962. X.X.X.. 3963. X.X.X.. 3964. X.X.X.. 3965. X.X.X.. 3966. X.X.X.. 3967. X.X.X.. 3968. X.X.X.. 3969. X.X.X.. 3970. X.X.X.. 3971. X.X.X.. 3972. X.X.X.. 3973. X.X.X.. 3974. X.X.X.. 3975. X.X.X.. 3976. X.X.X.. 3977. X.X.X.. 3978. X.X.X.. 3979. X.X.X.. 3980. X.X.X.. 3981. X.X.X.. 3982. X.X.X.. 3983. X.X.X.. 3984. X.X.X.. 3985. X.X.X.. 3986. X.X.X.. 3987. X.X.X.. 3988. X.X.X.. 3989. X.X.X.. 3990. X.X.X.. 3991. X.X.X.. 3992. X.X.X.. 3993. X.X.X.. 3994. X.X.X.. 3995. X.X.X.. 3996. X.X.X.. 3997. X.X.X.. 3998. X.X.X.. 3999. X.X.X.. 4000. X.X.X.. 4001. X.X.X..

4002. X.X.X.. 4003. X.X.X.. 4004. X.X.X.. 4005. X.X.X.. 4006. X.X.X.. 4007. X.X.X.. 4008. X.X.X.. 4009. X.X.X.. 4010. X.X.X.. 4011. X.X.X.. 4012. X.X.X.. 4013. X.X.X.. 4014. X.X.X.. 4015. X.X.X.. 4016. X.X.X.. 4017. X.X.X.. 4018. X.X.X.. 4019. X.X.X.. 4020. X.X.X.. 4021. X.X.X.. 4022. X.X.X.. 4023. X.X.X.. 4024. X.X.X.. 4025. X.X.X.. 4026. X.X.X.. 4027. X.X.X.. 4028. X.X.X.. 4029. X.X.X.. 4030. X.X.X.. 4031. X.X.X.. 4032. X.X.X.. 4033. X.X.X.. 4034. X.X.X.. 4035. X.X.X.. 4036. X.X.X.. 4037. X.X.X.. 4038. X.X.X.. 4039. X.X.X.. 4040. X.X.X.. 4041. X.X.X.. 4042. X.X.X.. 4043. X.X.X.. 4044. X.X.X.. 4045. X.X.X.. 4046. X.X.X.. 4047. X.X.X.. 4048. X.X.X.. 4049. X.X.X.. 4050. X.X.X.. 4051. X.X.X.. 4052. X.X.X.. 4053. X.X.X.. 4054. X.X.X.. 4055. X.X.X.. 4056. X.X.X.. 4057. X.X.X.. 4058. X.X.X.. 4059. X.X.X.. 4060. X.X.X.. 4061. X.X.X.. 4062. X.X.X.. 4063. X.X.X.. 4064. X.X.X.. 4065. X.X.X.. 4066. X.X.X.. 4067. X.X.X.. 4068. X.X.X.. 4069. X.X.X.. 4070. X.X.X.. 4071. X.X.X.. 4072. X.X.X.. 4073. X.X.X.. 4074. X.X.X.. 4075. X.X.X.. 4076. X.X.X.. 4077. X.X.X.. 4078. X.X.X.. 4079. X.X.X.. 4080. X.X.X.. 4081. X.X.X.. 4082. X.X.X.. 4083. X.X.X.. 4084. X.X.X.. 4085. X.X.X.. 4086. X.X.X.. 4087. X.X.X.. 4088. X.X.X.. 4089. X.X.X.. 4090. X.X.X.. 4091. X.X.X.. 4092. X.X.X.. 4093. X.X.X.. 4094. X.X.X.. 4095. X.X.X.. 4096. X.X.X.. 4097. X.X.X.. 4098. X.X.X.. 4099. X.X.X.. 4100. X.X.X.. 4101. X.X.X.. 4102. X.X.X.. 4103. X.X.X.. 4104. X.X.X.. 4105. X.X.X.. 4106. X.X.X.. 4107. X.X.X.. 4108. X.X.X.-X.. 4109. X.X.X.. 4110. X.X.X.-X.. 4111. X.X.X.-X.. 4112. X.X.X.. 4113. X.X.X.. 4114. X.X.X.-X.. 4115. X.X.X.-X.. 4116. X.X.X.. 4117. X.X.X.. 4118. X.X.X.. 4119. X.X.X.. 4120. X.X.X.. 4121. X.X.X.. 4122. X.X.X.. 4123. X.X.X.. 4124. X.X.X.. 4125. X.X.X.. 4126. X.X.X.. 4127. X.X.X.. 4128. X.X.X.. 4129. X.X.X.. 4130. X.X.X.-X.. 4131. X.X.X.. 4132. X.X.X.. 4133. X.X.X.. 4134. X.X.X.-X.. 4135. X.X.X.. 4136. X.X.X.. 4137. X.X.X.. 4138. X.X.X.. 4139. X.X.X.-X.. 4140. X.X.X.-X.. 4141. X.X.X.. 4142. X.X.X.. 4143. X.X.X.. 4144. X.X.X.. 4145. X.X.X.. 4146. X.X.X.. 4147. X.X.X.. 4148. X.X.X.. 4149. X.X.X.. 4150. X.X.X.. 4151. X.X.X.. 4152. X.X.X.. 4153. X.X.X.. 4154. X.X.X.. 4155. X.X.X.. 4156. X.X.X.. 4157. Олга X.X.X.. 4158. X.X.X.. 4159. X.X.X.. 4160. X.X.X.-X.. 4161. X.X.X.. 4162. X.X.X.. 4163. X.X.X.. 4164. X.X.X.. 4165. X.X.X.. 4166. X.X.X.. 4167. X.X.X.. 4168. X.X.X.. 4169. Омар Шхади Муслах. 4170. X.X.X.. 4171. X.X.X.. 4172. X.X.X.. 4173. X.X.X.. 4174. X.X.X.. 4175. X.X.X.. 4176. X.X.X.. 4177. X.X.X.. 4178. X.X.X.. 4179. X.X.X.. 4180. X.X.X.. 4181. Оханес Хачик Паникян. 4182. X.X.X.. 4183. X.X.X.. 4184. X.X.X.. 4185. X.X.X.. 4186. X.X.X.. 4187. X.X.X.. 4188. X.X.X.. 4189. X.X.X.. 4190. X.X.X.. 4191. X.X.X.. 4192. X.X.X.. 4193. X.X.X.. 4194. X.X.X.. 4195. X.X.X.. 4196. X.X.X.. 4197. X.X.X.. 4198. X.X.X.. 4199. X.X.X.. 4200. X.X.X.ки. 4201. X.X.X.. 4202. X.X.X.. 4203. X.X.X.. 4204. X.X.X.. 4205. X.X.X.. 4206. X.X.X.. 4207. X.X.X.. 4208. X.X.X.. 4209. X.X.X.. 4210. X.X.X.. 4211. X.X.X.. 4212. X.X.X.-X.. 4213. X.X.X.. 4214. X.X.X.. 4215. X.X.X.-X.. 4216. X.X.X.. 4217. X.X.X.. 4218. X.X.X.. 4219. X.X.X.-X.. 4220. X.X.X.. 4221. X.X.X.. 4222. X.X.X.. 4223. X.X.X.. 4224. X.X.X.. 4225. X.X.X.. 4226. X.X.X.. 4227. X.X.X.. 4228. X.X.X.. 4229. X.X.X.. 4230. X.X.X.. 4231. X.X.X.. 4232. X.X.X.. 4233. X.X.X.. 4234. X.X.X.. 4235. X.X.X.. 4236. X.X.X.. 4237. X.X.X.. 4238. X.X.X.. 4239. X.X.X.. 4240. X.X.X.. 4241. X.X.X.. 4242. X.X.X.. 4243. X.X.X.. 4244. X.X.X.. 4245. X.X.X.. 4246. Пелагия Коста Стояниду. 4247. X.X.X.. 4248. X.X.X.. 4249. X.X.X.. 4250. X.X.X.. 4251. X.X.X.. 4252. X.X.X.. 4253. X.X.X.. 4254. X.X.X.. 4255. X.X.X.. 4256. X.X.X.. 4257. X.X.X.. 4258. X.X.X.. 4259. X.X.X.. 4260. X.X.X.. 4261. X.X.X.. 4262. X.X.X.. 4263. X.X.X.. 4264. X.X.X.. 4265. Персиана Саркис Мушехян. 4266. X.X.X.. 4267. X.X.X.. 4268. X.X.X.. 4269. X.X.X.. 4270. X.X.X.. 4271. X.X.X.. 4272. X.X.X.. 4273. X.X.X.. 4274. X.X.X.. 4275. X.X.X.. 4276. X.X.X.. 4277. X.X.X.. 4278. X.X.X.. 4279. X.X.X.. 4280. X.X.X.. 4281. X.X.X.. 4282. X.X.X.. 4283. X.X.X.. 4284. X.X.X.. 4285. X.X.X.. 4286. X.X.X.. 4287. X.X.X.. 4288. X.X.X.. 4289. X.X.X.. 4290. X.X.X.. 4291. X.X.X.. 4292. X.X.X.. 4293. X.X.X.. 4294. X.X.X.. 4295. X.X.X.. 4296. X.X.X.. 4297. X.X.X.. 4298. X.X.X.. 4299. X.X.X.. 4300. X.X.X.. 4301. X.X.X.. 4302. X.X.X.. 4303. X.X.X.. 4304. X.X.X.. 4305. X.X.X.. 4306. X.X.X.. 4307. X.X.X.. 4308. X.X.X.. 4309. X.X.X.. 4310. X.X.X.. 4311. X.X.X.. 4312. X.X.X.. 4313. X.X.X.. 4314. X.X.X.. 4315. X.X.X.. 4316. X.X.X.. 4317. X.X.X.. 4318. X.X.X.. 4319. X.X.X.. 4320. X.X.X.. 4321. X.X.X.. 4322. X.X.X.. 4323. X.X.X.. 4324. X.X.X.. 4325. X.X.X.. 4326. X.X.X.. 4327. X.X.X.. 4328. X.X.X.. 4329. X.X.X.. 4330. X.X.X.. 4331. X.X.X.. 4332. X.X.X.. 4333. X.X.X.. 4334. X.X.X.. 4335. X.X.X.. 4336. X.X.X.. 4337. X.X.X.. 4338. X.X.X.. 4339. X.X.X.. 4340. X.X.X.. 4341. X.X.X.. 4342. X.X.X.. 4343. X.X.X.. 4344. X.X.X.. 4345. X.X.X.. 4346. X.X.X.. 4347. X.X.X.. 4348. X.X.X.. 4349. X.X.X.. 4350. X.X.X.. 4351. X.X.X.. 4352. X.X.X.. 4353. X.X.X.. 4354. X.X.X.. 4355. X.X.X.. 4356. X.X.X.. 4357. X.X.X.. 4358. X.X.X.. 4359. X.X.X.. 4360. X.X.X.. 4361. X.X.X.. 4362. X.X.X.. 4363. X.X.X.. 4364. X.X.X.. 4365. X.X.X.. 4366. X.X.X.. 4367. X.X.X.. 4368. X.X.X.. 4369. X.X.X.. 4370. X.X.X.. 4371. X.X.X.. 4372. X.X.X.. 4373. X.X.X.. 4374. X.X.X.. 4375. X.X.X.. 4376. X.X.X.-X.. 4377. X.X.X.. 4378. X.X.X.. 4379. X.X.X.-X.. 4380. X.X.X.. 4381. X.X.X.-X.. 4382. X.X.X.. 4383. X.X.X.. 4384. X.X.X.. 4385. X.X.X.. 4386. X.X.X.. 4387. X.X.X.. 4388. X.X.X.. 4389. X.X.X.. 4390. X.X.X.. 4391. X.X.X.. 4392. X.X.X.. 4393. X.X.X.-X.. 4394. X.X.X.. 4395. X.X.X.. 4396. X.X.X.. 4397. X.X.X.. 4398. X.X.X.. 4399. X.X.X.. 4400. X.X.X.. 4401. X.X.X.. 4402. X.X.X.. 4403. X.X.X.. 4404. X.X.X.. 4405. X.X.X.. 4406. X.X.X.. 4407. X.X.X.. 4408. X.X.X.. 4409. X.X.X.. 4410. X.X.X.. 4411. X.X.X.. 4412. X.X.X.. 4413. X.X.X.. 4414. X.X.X.. 4415. X.X.X.. 4416. X.X.X.. 4417. X.X.X.. 4418. X.X.X.. 4419. X.X.X.. 4420. X.X.X.. 4421. X.X.X.. 4422. X.X.X.. 4423. X.X.X.. 4424. X.X.X.. 4425. X.X.X.. 4426. X.X.X.. 4427. X.X.X.. 4428. X.X.X.. 4429. X.X.X.. 4430. X.X.X.. 4431. X.X.X.. 4432. X.X.X.. 4433. X.X.X.. 4434. X.X.X.. 4435. X.X.X.. 4436. X.X.X.. 4437. X.X.X.. 4438. X.X.X.. 4439. X.X.X.. 4440. X.X.X.. 4441. X.X.X.. 4442. X.X.X.. 4443. X.X.X.. 4444. X.X.X.. 4445. X.X.X.. 4446. X.X.X.. 4447. X.X.X.. 4448. X.X.X.. 4449. X.X.X.. 4450. X.X.X.. 4451. X.X.X.. 4452. X.X.X.. 4453. X.X.X.. 4454. X.X.X.. 4455. X.X.X.. 4456. X.X.X.. 4457. X.X.X.. 4458. X.X.X.. 4459. X.X.X.. 4460. X.X.X.. 4461. X.X.X.-X.. 4462. X.X.X.. 4463. X.X.X.. 4464. X.X.X.. 4465. X.X.X.-X.. 4466. X.X.X.. 4467. X.X.X.. 4468. X.X.X.. 4469. X.X.X.. 4470. X.X.X.. 4471. X.X.X.-X.. 4472. X.X.X.. 4473. X.X.X.. 4474. X.X.X.. 4475. X.X.X.. 4476. X.X.X.. 4477. X.X.X.. 4478. X.X.X.. 4479. X.X.X.. 4480. X.X.X.. 4481. X.X.X.. 4482. X.X.X.. 4483. X.X.X.. 4484. X.X.X.. 4485. X.X.X.. 4486. X.X.X.. 4487. X.X.X.. 4488. X.X.X.. 4489. X.X.X.. 4490. X.X.X.-X.. 4491. X.X.X.. 4492. X.X.X.. 4493. X.X.X.. 4494. X.X.X.. 4495. X.X.X.. 4496. X.X.X.-X.. 4497. X.X.X.-X.. 4498. X.X.X.. 4499. X.X.X.. 4500. X.X.X.. 4501. X.X.X.. 4502. X.X.X.. 4503. X.X.X.. 4504. X.X.X.. 4505. X.X.X.. 4506. X.X.X.. 4507. X.X.X.. 4508. X.X.X.. 4509. X.X.X.. 4510. X.X.X.. 4511. X.X.X.. 4512. X.X.X.. 4513. X.X.X.. 4514. X.X.X.. 4515. X.X.X.. 4516. X.X.X.. 4517. X.X.X.. 4518. X.X.X.. 4519. X.X.X.. 4520. X.X.X.. 4521. X.X.X.. 4522. X.X.X.. 4523. X.X.X.. 4524. X.X.X.. 4525. X.X.X.. 4526. X.X.X.. 4527. X.X.X.. 4528. X.X.X.. 4529. X.X.X.. 4530. X.X.X.. 4531. X.X.X.. 4532. X.X.X.. 4533. X.X.X.. 4534. X.X.X.. 4535. X.X.X.. 4536. X.X.X.. 4537. X.X.X.. 4538. X.X.X.. 4539. X.X.X.. 4540. X.X.X.. 4541. X.X.X.. 4542. X.X.X.. 4543. X.X.X.-X.. 4544. X.X.X.. 4545. X.X.X.. 4546. X.X.X.. 4547. X.X.X.. 4548. X.X.X.. 4549. X.X.X.. 4550. X.X.X.. 4551. X.X.X.. 4552. X.X.X.-X.. 4553. X.X.X.-X.. 4554. X.X.X.-X.. 4555. X.X.X.. 4556. X.X.X.. 4557. X.X.X.-X.. 4558. X.X.X.. 4559. X.X.X.. 4560. X.X.X.. 4561. X.X.X.. 4562. X.X.X.-X.. 4563. X.X.X.. 4564. X.X.X.. 4565. X.X.X.-X.. 4566. X.X.X.. 4567. X.X.X.. 4568. X.X.X.. 4569. X.X.X.. 4570. X.X.X.. 4571. X.X.X.. 4572. X.X.X.. 4573. X.X.X.. 4574. X.X.X.. 4575. X.X.X.. 4576. X.X.X.. 4577. X.X.X.. 4578. X.X.X.. 4579. Райне Ергин Терзи. 4580. X.X.X.. 4581. X.X.X.. 4582. X.X.X.. 4583. X.X.X.. 4584. X.X.X.. 4585. X.X.X.. 4586. X.X.X.. 4587. X.X.X.. 4588. X.X.X.. 4589. X.X.X.. 4590. X.X.X.-X.. 4591. X.X.X.. 4592. X.X.X.. 4593. X.X.X.-X.. 4594. X.X.X.. 4595. X.X.X.. 4596. X.X.X.-X.. 4597. X.X.X.. 4598. X.X.X.. 4599. X.X.X.. 4600. X.X.X.. 4601. X.X.X.. 4602. X.X.X.. 4603. X.X.X.. 4604. X.X.X.. 4605. X.X.X.. 4606. X.X.X.. 4607. X.X.X.-X.. 4608. X.X.X.. 4609. X.X.X.. 4610. X.X.X.. 4611. X.X.X.. 4612. X.X.X.. 4613. X.X.X.. 4614. Рафи Оник Меджелян. 4615. X.X.X.. 4616. X.X.X.. 4617. X.X.X.. 4618. X.X.X.. 4619. Рая Назар Назарян. 4620. X.X.X.-X.. 4621. X.X.X.. 4622. Ремзи Дурмуш Осман. 4623. X.X.X.. 4624. X.X.X.. 4625. X.X.X.. 4626. X.X.X.. 4627. Рени Витали Таджер. 4628. X.X.X.. 4629. X.X.X.. 4630. X.X.X.. 4631. X.X.X.. 4632. X.X.X.. 4633. X.X.X.. 4634. X.X.X.-X.. 4635. X.X.X.. 4636. X.X.X.-X.. 4637. X.X.X.. 4638. X.X.X.. 4639. X.X.X.. 4640. X.X.X.-X.. 4641. X.X.X.. 4642. X.X.X.. 4643. X.X.X.. 4644. X.X.X.. 4645. X.X.X.. 4646. X.X.X.. 4647. X.X.X.. 4648. X.X.X.. 4649. X.X.X.. 4650. X.X.X.. 4651. X.X.X.. 4652. X.X.X.. 4653. X.X.X.. 4654. X.X.X.. 4655. X.X.X.. 4656. X.X.X.. 4657. X.X.X.. 4658. X.X.X.. 4659. X.X.X.. 4660. X.X.X.. 4661. X.X.X.. 4662. X.X.X.. 4663. X.X.X.. 4664. X.X.X.. 4665. X.X.X.. 4666. X.X.X.. 4667. X.X.X.-X.. 4668. X.X.X.. 4669. X.X.X.. 4670. X.X.X.. 4671. X.X.X.. 4672. X.X.X.. 4673. X.X.X.. 4674. X.X.X.. 4675. X.X.X.. 4676. X.X.X.. 4677. X.X.X.. 4678. X.X.X.. 4679. X.X.X.. 4680. X.X.X.. 4681. X.X.X.. 4682. X.X.X.. 4683. X.X.X.. 4684. X.X.X.. 4685. X.X.X.. 4686. X.X.X.-X.. 4687. X.X.X.. 4688. X.X.X.. 4689. X.X.X.. 4690. X.X.X.. 4691. X.X.X.. 4692. X.X.X.. 4693. X.X.X.. 4694. X.X.X.. 4695. X.X.X.-X.. 4696. X.X.X.. 4697. X.X.X.. 4698. X.X.X.. 4699. X.X.X.-X.. 4700. X.X.X.-X.. 4701. X.X.X.-X.. 4702. X.X.X.. 4703. X.X.X.. 4704. X.X.X.. 4705. X.X.X.-X.. 4706. X.X.X.. 4707. X.X.X.. 4708. X.X.X.. 4709. X.X.X.. 4710. X.X.X.-X.. 4711. X.X.X.. 4712. X.X.X.-X.. 4713. X.X.X.. 4714. X.X.X.. 4715. X.X.X.. 4716. X.X.X.. 4717. X.X.X.. 4718. X.X.X.. 4719. X.X.X.. 4720. X.X.X.. 4721. X.X.X.. 4722. X.X.X.. 4723. X.X.X.. 4724. X.X.X.. 4725. X.X.X.. 4726. X.X.X.. 4727. X.X.X.. 4728. X.X.X.. 4729. X.X.X.. 4730. X.X.X.. 4731. X.X.X.. 4732. X.X.X.. 4733. X.X.X.. 4734. X.X.X.. 4735. X.X.X.. 4736. X.X.X.. 4737. X.X.X.. 4738. X.X.X.. 4739. X.X.X.. 4740. X.X.X.. 4741. X.X.X.. 4742. X.X.X.. 4743. X.X.X.. 4744. X.X.X.. 4745. X.X.X.. 4746. X.X.X.. 4747. X.X.X.-X.. 4748. X.X.X.-X.. 4749. X.X.X.. 4750. X.X.X.. 4751. X.X.X.. 4752. X.X.X.. 4753. X.X.X.. 4754. X.X.X.-X.. 4755. X.X.X.-X.. 4756. X.X.X.. 4757. X.X.X.. 4758. X.X.X.. 4759. X.X.X.. 4760. X.X.X.. 4761. X.X.X.. 4762. X.X.X.. 4763. X.X.X.-X.. 4764. X.X.X.. 4765. X.X.X.. 4766. X.X.X.. 4767. X.X.X.. 4768. X.X.X.. 4769. X.X.X.. 4770. X.X.X.. 4771. X.X.X.. 4772. X.X.X.. 4773. X.X.X.. 4774. X.X.X.. 4775. X.X.X.. 4776. X.X.X.. 4777. X.X.X.. 4778. X.X.X.. 4779. X.X.X.. 4780. X.X.X.. 4781. X.X.X.-X.. 4782. Салах Али Фатах. 4783. X.X.X.. 4784. X.X.X.. 4785. X.X.X.. 4786. X.X.X.. 4787. X.X.X.. 4788. X.X.X.. 4789. X.X.X.. 4790. X.X.X.. 4791. X.X.X.. 4792. X.X.X.. 4793. X.X.X.-X.. 4794. X.X.X.. 4795. X.X.X.. 4796. X.X.X.. 4797. X.X.X.. 4798. X.X.X.-X.. 4799. X.X.X.-X.. 4800. X.X.X.. 4801. X.X.X.-X.. 4802. X.X.X.. 4803. X.X.X.. 4804. X.X.X.. 4805. X.X.X.. 4806. X.X.X.. 4807. X.X.X.. 4808. X.X.X.. 4809. X.X.X.. 4810. X.X.X.. 4811. X.X.X.. 4812. X.X.X.. 4813. X.X.X.. 4814. X.X.X.. 4815. X.X.X.-X.. 4816. X.X.X.-X.. 4817. X.X.X.. 4818. X.X.X.. 4819. X.X.X.. 4820. X.X.X.. 4821. X.X.X.. 4822. X.X.X.. 4823. X.X.X.. 4824. X.X.X.. 4825. X.X.X.. 4826. X.X.X.. 4827. X.X.X.-X.. 4828. X.X.X.. 4829. X.X.X.. 4830. X.X.X.. 4831. X.X.X.. 4832. X.X.X.. 4833. X.X.X.. 4834. X.X.X.. 4835. X.X.X.. 4836. X.X.X.-X.. 4837. X.X.X.. 4838. X.X.X.. 4839. X.X.X.. 4840. X.X.X.. 4841. X.X.X.. 4842. X.X.X.. 4843. X.X.X.. 4844. X.X.X.. 4845. X.X.X.. 4846. X.X.X.. 4847. X.X.X.. 4848. X.X.X.. 4849. X.X.X.. 4850. X.X.X.. 4851. X.X.X.. 4852. X.X.X.. 4853. X.X.X.. 4854. X.X.X.. 4855. X.X.X.. 4856. X.X.X.. 4857. X.X.X.. 4858. X.X.X.. 4859. X.X.X.. 4860. X.X.X.. 4861. X.X.X.. 4862. X.X.X.. 4863. X.X.X.. 4864. X.X.X.. 4865. X.X.X.. 4866. X.X.X.. 4867. X.X.X.. 4868. X.X.X.. 4869. X.X.X.. 4870. X.X.X.. 4871. X.X.X.. 4872. X.X.X.. 4873. X.X.X.. 4874. X.X.X.. 4875. X.X.X.. 4876. X.X.X.. 4877. X.X.X.. 4878. X.X.X.. 4879. X.X.X.. 4880. X.X.X.. 4881. X.X.X.. 4882. X.X.X.. 4883. X.X.X.. 4884. X.X.X.. 4885. X.X.X.. 4886. X.X.X.. 4887. X.X.X.. 4888. X.X.X.. 4889. X.X.X.. 4890. X.X.X.. 4891. X.X.X.-X.. 4892. X.X.X.. 4893. X.X.X.. 4894. X.X.X.. 4895. X.X.X.. 4896. X.X.X.. 4897. X.X.X.. 4898. X.X.X.. 4899. X.X.X.. 4900. X.X.X.. 4901. X.X.X.. 4902. X.X.X.. 4903. X.X.X.. 4904. X.X.X.. 4905. X.X.X.. 4906. X.X.X.. 4907. X.X.X.. 4908. X.X.X.. 4909. X.X.X.. 4910. X.X.X.. 4911. X.X.X.. 4912. X.X.X.. 4913. X.X.X.. 4914. Сениха Ахмед Рюстем. 4915. X.X.X.. 4916. X.X.X.. 4917. X.X.X.. 4918. X.X.X.. 4919. X.X.X.. 4920. X.X.X.. 4921. X.X.X.. 4922. Серж Артин Узунян. 4923. Сета Хампарцум Меджелян. 4924. X.X.X.. 4925. X.X.X.. 4926. X.X.X.-X.. 4927. X.X.X.-X.. 4928. X.X.X.. 4929. X.X.X.. 4930. X.X.X.. 4931. X.X.X.-X.. 4932. X.X.X.. 4933. X.X.X.-X.. 4934. X.X.X.. 4935. X.X.X.-X.. 4936. X.X.X.. 4937. X.X.X.. 4938. X.X.X.. 4939. X.X.X.. 4940. X.X.X.. 4941. X.X.X.. 4942. X.X.X.-X.. 4943. X.X.X.. 4944. X.X.X.. 4945. X.X.X.-X.. 4946. X.X.X.-X.. 4947. X.X.X.. 4948. X.X.X.. 4949. X.X.X.. 4950. X.X.X.. 4951. X.X.X.. 4952. X.X.X.. 4953. X.X.X.-X.. 4954. X.X.X.. 4955. X.X.X.. 4956. X.X.X.. 4957. X.X.X.-X.. 4958. X.X.X.. 4959. X.X.X.. 4960. X.X.X.. 4961. X.X.X.. 4962. X.X.X.-X.. 4963. X.X.X.. 4964. X.X.X.. 4965. X.X.X.. 4966. X.X.X.-X.. 4967. X.X.X.. 4968. X.X.X.-X.. 4969. X.X.X.. 4970. X.X.X.. 4971. X.X.X.. 4972. X.X.X.. 4973. X.X.X.-X.. 4974. X.X.X.. 4975. X.X.X.. 4976. X.X.X.. 4977. X.X.X.. 4978. X.X.X.. 4979. X.X.X.. 4980. X.X.X.. 4981. X.X.X.. 4982. X.X.X.. 4983. X.X.X.. 4984. X.X.X.. 4985. X.X.X.. 4986. X.X.X.. 4987. X.X.X.. 4988. X.X.X.. 4989. X.X.X.. 4990. X.X.X.. 4991. X.X.X.. 4992. X.X.X.. 4993. X.X.X.. 4994. X.X.X.. 4995. X.X.X.. 4996. X.X.X.. 4997. X.X.X.. 4998. X.X.X.. 4999. X.X.X..

5000. X.X.X.. 5001. X.X.X.. 5002. X.X.X.. 5003. X.X.X.. 5004. X.X.X.й. 5005. X.X.X.. 5006. X.X.X.. 5007. X.X.X.. 5008. X.X.X.. 5009. X.X.X.. 5010. X.X.X.. 5011. X.X.X.. 5012. X.X.X.. 5013. X.X.X.. 5014. X.X.X.-X.. 5015. X.X.X.-X.. 5016. X.X.X.. 5017. X.X.X.. 5018. X.X.X.. 5019. X.X.X.. 5020. X.X.X.. 5021. X.X.X.. 5022. X.X.X.о. 5023. X.X.X.. 5024. X.X.X.. 5025. X.X.X.. 5026. X.X.X.. 5027. X.X.X.. 5028. X.X.X.. 5029. X.X.X.. 5030. X.X.X.. 5031. X.X.X.. 5032. X.X.X.. 5033. X.X.X.. 5034. X.X.X.. 5035. X.X.X.. 5036. X.X.X.. 5037. X.X.X.. 5038. X.X.X.. 5039. X.X.X.. 5040. X.X.X.. 5041. X.X.X.. 5042. X.X.X.. 5043. X.X.X.. 5044. X.X.X.. 5045. X.X.X.. 5046. X.X.X.. 5047. X.X.X.. 5048. X.X.X.. 5049. X.X.X.. 5050. X.X.X.. 5051. X.X.X.. 5052. X.X.X.. 5053. X.X.X.. 5054. X.X.X.. 5055. X.X.X.. 5056. X.X.X.. 5057. X.X.X.. 5058. X.X.X.. 5059. X.X.X.. 5060. X.X.X.. 5061. X.X.X.. 5062. X.X.X.. 5063. X.X.X.. 5064. X.X.X.. 5065. X.X.X.. 5066. X.X.X.. 5067. X.X.X.. 5068. X.X.X.. 5069. X.X.X.. 5070. X.X.X.. 5071. X.X.X.. 5072. X.X.X.. 5073. X.X.X.. 5074. X.X.X.-X.. 5075. X.X.X.. 5076. X.X.X.. 5077. X.X.X.. 5078. X.X.X.. 5079. X.X.X.-X.. 5080. X.X.X.. 5081. X.X.X.. 5082. X.X.X.. 5083. X.X.X.. 5084. X.X.X.-X.. 5085. X.X.X.. 5086. X.X.X.. 5087. X.X.X.-X.. 5088. X.X.X.-X.. 5089. X.X.X.-X.. 5090. X.X.X.. 5091. X.X.X.-X.. 5092. X.X.X.. 5093. X.X.X.. 5094. X.X.X.. 5095. X.X.X.. 5096. X.X.X.. 5097. X.X.X.. 5098. X.X.X.. 5099. X.X.X.. 5100. X.X.X.. 5101. X.X.X.. 5102. X.X.X.. 5103. X.X.X.. 5104. X.X.X.. 5105. X.X.X.. 5106. X.X.X.. 5107. X.X.X.. 5108. X.X.X.. 5109. X.X.X.-X.. 5110. X.X.X.-X.. 5111. X.X.X.. 5112. X.X.X.. 5113. X.X.X.. 5114. X.X.X.. 5115. X.X.X.. 5116. X.X.X.. 5117. X.X.X.. 5118. X.X.X.. 5119. X.X.X.. 5120. X.X.X.. 5121. X.X.X.. 5122. X.X.X.. 5123. X.X.X.. 5124. X.X.X.. 5125. X.X.X.. 5126. X.X.X.. 5127. X.X.X.. 5128. X.X.X.. 5129. X.X.X.. 5130. X.X.X.. 5131. X.X.X.. 5132. X.X.X.. 5133. X.X.X.. 5134. X.X.X.. 5135. X.X.X.. 5136. X.X.X.. 5137. X.X.X.. 5138. X.X.X.. 5139. X.X.X.. 5140. X.X.X.. 5141. X.X.X.. 5142. X.X.X.. 5143. X.X.X.. 5144. X.X.X.. 5145. X.X.X.-X.. 5146. X.X.X.. 5147. X.X.X.. 5148. X.X.X.. 5149. X.X.X.. 5150. X.X.X.. 5151. X.X.X.. 5152. X.X.X.. 5153. X.X.X.. 5154. X.X.X.. 5155. X.X.X.. 5156. X.X.X.. 5157. X.X.X.. 5158. X.X.X.. 5159. X.X.X.. 5160. X.X.X.. 5161. X.X.X.. 5162. X.X.X.. 5163. X.X.X.. 5164. X.X.X.. 5165. X.X.X.. 5166. X.X.X.. 5167. X.X.X.. 5168. X.X.X.. 5169. X.X.X.. 5170. X.X.X.. 5171. X.X.X.. 5172. X.X.X.. 5173. X.X.X.. 5174. X.X.X.. 5175. X.X.X.. 5176. X.X.X.. 5177. X.X.X.. 5178. X.X.X.. 5179. X.X.X.. 5180. X.X.X.. 5181. X.X.X.. 5182. X.X.X.. 5183. X.X.X.. 5184. X.X.X.. 5185. X.X.X.. 5186. X.X.X.. 5187. X.X.X.. 5188. X.X.X.. 5189. X.X.X.. 5190. X.X.X.. 5191. X.X.X.. 5192. X.X.X.. 5193. X.X.X.. 5194. X.X.X.. 5195. X.X.X.. 5196. X.X.X.. 5197. X.X.X.. 5198. X.X.X.. 5199. X.X.X.. 5200. X.X.X.. 5201. X.X.X.. 5202. X.X.X.. 5203. X.X.X.. 5204. X.X.X.. 5205. X.X.X.. 5206. X.X.X.. 5207. X.X.X.. 5208. X.X.X.. 5209. X.X.X.. 5210. X.X.X.. 5211. X.X.X.. 5212. X.X.X.. 5213. X.X.X.. 5214. X.X.X.. 5215. X.X.X.X.. 5216. X.X.X.. 5217. X.X.X.-X.. 5218. X.X.X.-X.. 5219. X.X.X.. 5220. X.X.X.. 5221. X.X.X.. 5222. X.X.X.. 5223. X.X.X.. 5224. X.X.X.. 5225. X.X.X.. 5226. X.X.X.. 5227. X.X.X.. 5228. X.X.X.-X.. 5229. X.X.X.. 5230. X.X.X.-X.. 5231. X.X.X.. 5232. X.X.X.. 5233. X.X.X.. 5234. X.X.X.-X.. 5235. X.X.X.. 5236. X.X.X.. 5237. X.X.X.. 5238. X.X.X.. 5239. X.X.X.. 5240. X.X.X.. 5241. X.X.X.. 5242. X.X.X.. 5243. X.X.X.. 5244. X.X.X.. 5245. X.X.X.. 5246. X.X.X.. 5247. X.X.X.. 5248. X.X.X.. 5249. X.X.X.. 5250. X.X.X.. 5251. X.X.X.. 5252. X.X.X.. 5253. X.X.X.. 5254. X.X.X.. 5255. X.X.X.. 5256. X.X.X.. 5257. X.X.X.. 5258. X.X.X.. 5259. X.X.X.. 5260. Стоян Андреас Ставру. 5261. X.X.X.. 5262. X.X.X.. 5263. X.X.X.. 5264. X.X.X.. 5265. X.X.X.. 5266. X.X.X.. 5267. X.X.X.. 5268. X.X.X.. 5269. X.X.X.. 5270. X.X.X.. 5271. X.X.X.. 5272. X.X.X.. 5273. X.X.X.. 5274. X.X.X.. 5275. X.X.X.. 5276. X.X.X.. 5277. X.X.X.. 5278. X.X.X.. 5279. X.X.X.. 5280. X.X.X.. 5281. X.X.X.. 5282. X.X.X.. 5283. X.X.X.. 5284. X.X.X.. 5285. X.X.X.. 5286. X.X.X.. 5287. X.X.X.. 5288. X.X.X.. 5289. X.X.X.. 5290. X.X.X.. 5291. X.X.X.. 5292. X.X.X.. 5293. X.X.X.. 5294. X.X.X.. 5295. X.X.X.. 5296. X.X.X.. 5297. X.X.X.. 5298. X.X.X.. 5299. X.X.X.. 5300. X.X.X.. 5301. X.X.X.. 5302. X.X.X.. 5303. X.X.X.. 5304. X.X.X.. 5305. X.X.X.. 5306. X.X.X.. 5307. X.X.X.-X.. 5308. X.X.X.-X.. 5309. X.X.X.. 5310. X.X.X.. 5311. X.X.X.-X.. 5312. X.X.X.. 5313. X.X.X.. 5314. X.X.X.. 5315. X.X.X.. 5316. X.X.X.. 5317. X.X.X.. 5318. X.X.X.. 5319. X.X.X.. 5320. X.X.X.-X.. 5321. X.X.X.. 5322. X.X.X.. 5323. X.X.X.. 5324. X.X.X.. 5325. X.X.X.. 5326. X.X.X.. 5327. X.X.X.. 5328. X.X.X.-X.. 5329. X.X.X.. 5330. X.X.X.. 5331. X.X.X.. 5332. X.X.X.. 5333. X.X.X.-X.. 5334. X.X.X.. 5335. X.X.X.. 5336. X.X.X.. 5337. X.X.X.. 5338. X.X.X.. 5339. X.X.X.. 5340. X.X.X.. 5341. X.X.X.. 5342. X.X.X.. 5343. X.X.X.. 5344. X.X.X.. 5345. X.X.X.. 5346. X.X.X.. 5347. X.X.X.. 5348. X.X.X.. 5349. X.X.X.. 5350. X.X.X.. 5351. X.X.X.. 5352. X.X.X.-X.. 5353. X.X.X.. 5354. X.X.X.. 5355. X.X.X.. 5356. X.X.X.. 5357. X.X.X.. 5358. X.X.X.. 5359. X.X.X.. 5360. X.X.X.. 5361. X.X.X.. 5362. X.X.X.. 5363. X.X.X.. 5364. X.X.X.. 5365. X.X.X.. 5366. X.X.X.. 5367. X.X.X.. 5368. X.X.X.. 5369. X.X.X.. 5370. X.X.X.. 5371. X.X.X.. 5372. X.X.X.. 5373. X.X.X.. 5374. X.X.X.. 5375. X.X.X.. 5376. X.X.X.. 5377. X.X.X.. 5378. X.X.X.. 5379. X.X.X.. 5380. X.X.X.. 5381. X.X.X.. 5382. X.X.X.. 5383. X.X.X.. 5384. X.X.X.. 5385. X.X.X.. 5386. X.X.X.. 5387. X.X.X.. 5388. X.X.X.. 5389. X.X.X.. 5390. X.X.X.-X.. 5391. X.X.X.. 5392. X.X.X.. 5393. X.X.X.. 5394. X.X.X.-X.. 5395. X.X.X.. 5396. X.X.X.. 5397. X.X.X.. 5398. X.X.X.. 5399. X.X.X.. 5400. X.X.X.-X.. 5401. X.X.X.. 5402. X.X.X.. 5403. X.X.X.. 5404. X.X.X.. 5405. X.X.X.. 5406. X.X.X.. 5407. X.X.X.. 5408. X.X.X.. 5409. X.X.X.. 5410. X.X.X.. 5411. X.X.X.-X.. 5412. X.X.X.. 5413. X.X.X.. 5414. X.X.X.. 5415. X.X.X.. 5416. X.X.X.. 5417. X.X.X.. 5418. X.X.X.. 5419. X.X.X.. 5420. X.X.X.. 5421. X.X.X.. 5422. X.X.X.-X.. 5423. X.X.X.. 5424. X.X.X.. 5425. X.X.X.. 5426. X.X.X.. 5427. X.X.X.. 5428. X.X.X.. 5429. X.X.X.. 5430. X.X.X.. 5431. X.X.X.. 5432. X.X.X.. 5433. X.X.X.. 5434. X.X.X.. 5435. X.X.X.. 5436. X.X.X.. 5437. X.X.X.. 5438. X.X.X.. 5439. X.X.X.. 5440. X.X.X.. 5441. X.X.X.. 5442. X.X.X.. 5443. X.X.X.. 5444. X.X.X.. 5445. X.X.X.. 5446. X.X.X.. 5447. X.X.X.. 5448. X.X.X.. 5449. X.X.X.. 5450. X.X.X.. 5451. X.X.X.. 5452. X.X.X.. 5453. X.X.X.. 5454. X.X.X.. 5455. X.X.X.. 5456. X.X.X.. 5457. X.X.X.. 5458. X.X.X.. 5459. X.X.X.. 5460. X.X.X.. 5461. X.X.X.. 5462. X.X.X.. 5463. X.X.X.. 5464. X.X.X.. 5465. X.X.X.. 5466. X.X.X.. 5467. X.X.X.. 5468. X.X.X.. 5469. X.X.X.. 5470. X.X.X.. 5471. X.X.X.. 5472. X.X.X.. 5473. X.X.X.. 5474. X.X.X.-X.. 5475. X.X.X.. 5476. X.X.X.. 5477. X.X.X.. 5478. X.X.X.. 5479. X.X.X.. 5480. X.X.X.. 5481. X.X.X.. 5482. X.X.X.. 5483. X.X.X.. 5484. X.X.X.. 5485. X.X.X.. 5486. X.X.X.. 5487. X.X.X.. 5488. X.X.X.. 5489. X.X.X.. 5490. X.X.X.. 5491. X.X.X.. 5492. X.X.X.. 5493. X.X.X.-X.. 5494. X.X.X.. 5495. X.X.X.. 5496. X.X.X.. 5497. Трайко Нестори. 5498. X.X.X.. 5499. X.X.X.. 5500. X.X.X.. 5501. X.X.X.. 5502. X.X.X.. 5503. X.X.X.. 5504. X.X.X.. 5505. X.X.X.. 5506. X.X.X.. 5507. X.X.X.. 5508. X.X.X.. 5509. X.X.X.. 5510. Фатме Муса Илияз. 5511. X.X.X.. 5512. X.X.X.. 5513. X.X.X.. 5514. X.X.X.. 5515. X.X.X.. 5516. X.X.X.. 5517. X.X.X.. 5518. X.X.X.. 5519. X.X.X.. 5520. X.X.X.. 5521. X.X.X.. 5522. X.X.X.. 5523. X.X.X.я. 5524. X.X.X.. 5525. X.X.X.. 5526. X.X.X.. 5527. X.X.X.. 5528. X.X.X.. 5529. X.X.X.. 5530. X.X.X.. 5531. X.X.X.-X.. 5532. X.X.X.. 5533. X.X.X.. 5534. X.X.X.. 5535. X.X.X.. 5536. X.X.X.. 5537. X.X.X.. 5538. X.X.X.. 5539. X.X.X.. 5540. X.X.X.. 5541. X.X.X.. 5542. X.X.X.. 5543. X.X.X.. 5544. X.X.X.-X.. 5545. X.X.X.. 5546. X.X.X.. 5547. X.X.X.. 5548. X.X.X.. 5549. X.X.X.. 5550. X.X.X.. 5551. X.X.X.. 5552. X.X.X.. 5553. X.X.X.-X.. 5554. X.X.X.-X.. 5555. X.X.X.. 5556. X.X.X.. 5557. X.X.X.. 5558. X.X.X.. 5559. X.X.X.. 5560. X.X.X.. 5561. X.X.X.. 5562. X.X.X.. 5563. X.X.X.. 5564. X.X.X.. 5565. X.X.X.. 5566. X.X.X.. 5567. X.X.X.. 5568. X.X.X.. 5569. X.X.X.. 5570. X.X.X.. 5571. X.X.X.. 5572. X.X.X.. 5573. X.X.X.. 5574. X.X.X.. 5575. X.X.X.. 5576. X.X.X.. 5577. X.X.X.. 5578. X.X.X.. 5579. X.X.X.. 5580. X.X.X.. 5581. X.X.X.. 5582. X.X.X.. 5583. X.X.X.. 5584. X.X.X.. 5585. X.X.X.. 5586. X.X.X.. 5587. X.X.X.. 5588. X.X.X.. 5589. X.X.X.. 5590. X.X.X.. 5591. X.X.X.. 5592. X.X.X.. 5593. X.X.X.. 5594. X.X.X.. 5595. X.X.X.. 5596. X.X.X.. 5597. X.X.X.. 5598. X.X.X.. 5599. X.X.X.. 5600. X.X.X.. 5601. X.X.X.. 5602. X.X.X.. 5603. X.X.X.. 5604. X.X.X.. 5605. X.X.X.. 5606. X.X.X.. 5607. X.X.X.. 5608. X.X.X.. 5609. X.X.X.. 5610. X.X.X.. 5611. X.X.X.. 5612. X.X.X.. 5613. X.X.X.. 5614. X.X.X.. 5615. X.X.X.. 5616. X.X.X.. 5617. X.X.X.. 5618. X.X.X.. 5619. X.X.X.. 5620. X.X.X.. 5621. X.X.X.. 5622. X.X.X.. 5623. X.X.X.. 5624. X.X.X.. 5625. X.X.X.. 5626. X.X.X.. 5627. X.X.X.. 5628. X.X.X.. 5629. X.X.X.. 5630. X.X.X.. 5631. X.X.X.. 5632. X.X.X.. 5633. X.X.X.. 5634. X.X.X.. 5635. X.X.X.. 5636. X.X.X.. 5637. X.X.X.. 5638. X.X.X.. 5639. X.X.X.. 5640. X.X.X.. 5641. X.X.X.. 5642. X.X.X.. 5643. X.X.X.. 5644. X.X.X.. 5645. X.X.X.. 5646. X.X.X.. 5647. X.X.X.-X.. 5648. X.X.X.-X.. 5649. X.X.X.. 5650. X.X.X.. 5651. X.X.X.. 5652. X.X.X.. 5653. X.X.X.. 5654. X.X.X.. 5655. X.X.X.. 5656. X.X.X.. 5657. X.X.X.. 5658. X.X.X.. 5659. X.X.X.. 5660. X.X.X.. 5661. X.X.X.. 5662. X.X.X.. 5663. X.X.X.. 5664. X.X.X.. 5665. X.X.X.. 5666. X.X.X.. 5667. X.X.X.. 5668. X.X.X.. 5669. X.X.X.. 5670. X.X.X.-X.. 5671. X.X.X.. 5672. X.X.X.. 5673. X.X.X.. 5674. X.X.X.. 5675. X.X.X.. 5676. X.X.X.-X.. 5677. X.X.X.. 5678. X.X.X.. 5679. X.X.X.. 5680. X.X.X.. 5681. X.X.X.. 5682. X.X.X.-X.. 5683. X.X.X.-X.. 5684. X.X.X.. 5685. X.X.X.. 5686. X.X.X.. 5687. X.X.X.. 5688. X.X.X.. 5689. X.X.X.. 5690. X.X.X.. 5691. X.X.X.. 5692. X.X.X.. 5693. X.X.X.. 5694. X.X.X.. 5695. X.X.X.. 5696. X.X.X.. 5697. X.X.X.. 5698. X.X.X.. 5699. X.X.X.. 5700. X.X.X.. 5701. X.X.X.. 5702. X.X.X.. 5703. X.X.X.. 5704. X.X.X.. 5705. X.X.X.-X.. 5706. X.X.X.. 5707. X.X.X.-X.. 5708. X.X.X.. 5709. X.X.X.. 5710. X.X.X.. 5711. X.X.X.. 5712. X.X.X.. 5713. X.X.X.. 5714. X.X.X.. 5715. X.X.X.. 5716. X.X.X.. 5717. X.X.X.. 5718. X.X.X.. 5719. X.X.X.. 5720. X.X.X.-X.. 5721. X.X.X.. 5722. X.X.X.-X.. 5723. X.X.X.. 5724. X.X.X.. 5725. X.X.X.. 5726. X.X.X.. 5727. X.X.X.. 5728. X.X.X.. 5729. X.X.X.. 5730. X.X.X.. 5731. X.X.X.. 5732. X.X.X.. 5733. X.X.X.. 5734. X.X.X.. 5735. X.X.X.. 5736. X.X.X.. 5737. X.X.X.. 5738. X.X.X.. 5739. X.X.X.. 5740. X.X.X.. 5741. X.X.X.. 5742. X.X.X.. 5743. X.X.X.. 5744. X.X.X.. 5745. Четин Хюсеин Казак. 5746. X.X.X.. 5747. X.X.X.. 5748. X.X.X.-X.. 5749. X.X.X.. 5750. X.X.X.. 5751. X.X.X.. 5752. X.X.X.. 5753. X.X.X.. 5754. X.X.X.. 5755. X.X.X.. 5756. X.X.X.. 5757. X.X.X.. 5758. X.X.X.. 5759. X.X.X.. 5760. X.X.X.. 5761. X.X.X.. 5762. X.X.X.. 5763. X.X.X.-X.. 5764. X.X.X.. 5765. X.X.X.. 5766. X.X.X.. 5767. X.X.X.. 5768. X.X.X.. 5769. X.X.X.. 5770. X.X.X.. 5771. X.X.X.. 5772. X.X.X.-X.. 5773. X.X.X.. 5774. X.X.X.. 5775. X.X.X.. 5776. X.X.X.. 5777. X.X.X.. 5778. X.X.X.. 5779. X.X.X.. 5780. X.X.X.. 5781. X.X.X.. 5782. X.X.X.. 5783. X.X.X.. 5784. X.X.X.. 5785. X.X.X.. 5786. X.X.X.. 5787. X.X.X.. 5788. X.X.X.. 5789. X.X.X.. 5790. X.X.X.. 5791. X.X.X.. 5792. X.X.X.. 5793. X.X.X.. 5794. X.X.X.. 5795. X.X.X.. 5796. X.X.X.. 5797. X.X.X.. 5798. X.X.X.. 5799. X.X.X.. 5800. X.X.X.. 5801. X.X.X.. 5802. X.X.X.. 5803. X.X.X.. 5804. X.X.X.. 5805. X.X.X.. 5806. X.X.X.. 5807. X.X.X.. 5808. X.X.X.. 5809. X.X.X.. 5810. X.X.X.. 5811. X.X.X.. 5812. X.X.X.. 5813. X.X.X.. 5814. X.X.X.. 5815. X.X.X.. 5816. X.X.X.. 5817. X.X.X.. 5818. X.X.X.. 5819. X.X.X.. 5820. X.X.X.. 5821. X.X.X.. 5822. X.X.X.. 5823. X.X.X.. 5824. X.X.X.. 5825. X.X.X.-X.. 5826. X.X.X.. 5827. X.X.X.. 5828. X.X.X.. 5829. X.X.X.. 5830. X.X.X.. 5831. X.X.X.-X.. 5832. X.X.X.. 5833. X.X.X.-X.. 5834. X.X.X.. 5835. X.X.X.. 5836. X.X.X.. 5837. X.X.X.. 5838. X.X.X.. 5839. X.X.X.. 5840. X.X.X.. 5841. X.X.X.. 5842. X.X.X.. 5843. X.X.X.. 5844. X.X.X.. 5845. X.X.X.. 5846. X.X.X.. 5847. X.X.X.. 5848. X.X.X.. 5849. X.X.X.. 5850. X.X.X.. 5851. X.X.X.. 5852. X.X.X.. 5853. X.X.X.. 5854. X.X.X.. 5855. X.X.X.. 5856. X.X.X.. 5857. X.X.X.. 5858. X.X.X.. 5859. X.X.X.. 5860. X.X.X.. 5861. X.X.X.. 5862. X.X.X.. 5863. X.X.X.. 5864. X.X.. 5865. X.X.X..

Адвокатска колегия – Стара Загора

1. X.X.X.-X.. 2. X.X.X.. 3. X.X.X.. 4. Айля Ахмед Мемиш. 5. X.X.X.. 6. X.X.X.-X.. 7. X.X.X.. 8. X.X.X.. 9. X.X.X.. 10. X.X.X.. 11. X.X.X.. 12. X.X.X.. 13. X.X.X.. 14. X.X.X.. 15. X.X.X. – временно преустановил. 16. X.X.X.-X.. 17. X.X.X.. 18. X.X.X.. 19. X.X.X.. 20. X.X.X.. 21. X.X.X.. 22. X.X.X.. 23. X.X.X.. 24. X.X.X.-X.. 25. X.X.X.. 26. X.X.X.. 27. X.X.X.. 28. X.X.X.. 29. X.X.X.. 30. X.X.X.. 31. X.X.X.. 32. X.X.X.. 33. X.X.X.-X.. 34. X.X.X.. 35. X.X.X.. 36. X.X.X.. 37. X.X.X.. 38. X.X.X.. 39. X.X.X.. 40. X.X.X.. 41. X.X.X.. 42. X.X.X.. 43. X.X.X.. 44. X.X.X.. 45. X.X.X.. 46. X.X.X.. 47. X.X.X.. 48. X.X.X.. 49. X.X.X.. 50. X.X.X.. 51. X.X.X.. 52. X.X.X. – временно преустановил. 53. X.X.X.. 54. X.X.X.. 55. X.X.X.. 56. X.X.X.. 57. X.X.X.. 58. X.X.X.. 59. X.X.X.. 60. X.X.X.. 61. X.X.X.. 62. X.X.X.. 63. X.X.X.-X.. 64. X.X.X.. 65. X.X.X.. 66. X.X.X.. 67. X.X.X.. 68. X.X.X.. 69. X.X.X.. 70. X.X.X.. 71. X.X.X.. 72. X.X.X.. 73. X.X.X. I. 74. X.X.X. II. 75. X.X.X.. 76. X.X.X.-X.. 77. X.X.X.-X.. 78. X.X.X.. 79. X.X.X.. 80. X.X.X.. 81. X.X.X.. 82. X.X.X.. 83. X.X.X.. 84. X.X.X.. 85. X.X.X.. 86. X.X.X.. 87. X.X.X.. 88. X.X.X.. 89. X.X.X.. 90. X.X.X.. 91. X.X.X.. 92. X.X.X.. 93. X.X.X.. 94. X.X.X.. 95. X.X.X.. 96. X.X.X.. 97. X.X.X.. 98. X.X.X.. 99. X.X.X.. 100. X.X.X.. 101. X.X.X.. 102. X.X.X.. 103. X.X.X.. 104. X.X.X.. 105. X.X.X. – временно преустановил. 106. X.X.X.. 107. X.X.X.. 108. X.X.X.. 109. X.X.X.. 110. X.X.X.. 111. X.X.X.. 112. X.X.X.-X.. 113. X.X.X.. 114. X.X.X.-X.. 115. X.X.X.. 116. X.X.X.. 117. X.X.X.. 118. X.X.X.. 119. X.X.X.-X.. 120. X.X.X.. 121. X.X.X.. 122. X.X.X.. 123. X.X.X.. 124. X.X.X.. 125. X.X.X.. 126. X.X.X.. 127. X.X.X.. 128. X.X.X.. 129. X.X.X.. 130. X.X.X.. 131. X.X.X.. 132. X.X.X.. 133. X.X.X.. 134. X.X.X.. 135. X.X.X.. 136. X.X.X.. 137. X.X.X.. 138. X.X.X.. 139. X.X.X.. 140. X.X.X.. 141. X.X.X.. 142. X.X.X.. 143. X.X.X.. 144. X.X.X.. 145. X.X.X.. 146. X.X.X.. 147. X.X.X.. 148. X.X.X.. 149. X.X.X.. 150. X.X.X.. 151. X.X.X.-X.. 152. X.X.X.. 153. X.X.X.. 154. X.X.X.. 155. X.X.X.. 156. X.X.X.. 157. X.X.X.. 158. X.X.X.. 159. X.X.X.. 160. X.X.X.. 161. X.X.X.. 162. X.X.X.. 163. X.X.X.. 164. X.X.X.. 165. X.X.X.. 166. X.X.X. – временно преустановил. 167. X.X.X.. 168. X.X.X.. 169. X.X.X.-X.. 170. X.X.X.. 171. X.X.X.. 172. X.X.X.. 173. X.X.X.. 174. X.X.X.. 175. X.X.X.. 176. X.X.X.. 177. X.X.X.. 178. X.X.X.. 179. X.X.X.. 180. X.X.X.. 181. X.X.X.. 182. X.X.X.. 183. X.X.X.. 184. X.X.X.. 185. X.X.X.. 186. X.X.X.. 187. X.X.X.-X.. 188. X.X.X.. 189. X.X.X.. 190. X.X.X.-X.. 191. X.X.X.. 192. X.X.X.. 193. X.X.X.-X.. 194. X.X.X. – временно преустановил. 195. X.X.X.. 196. X.X.X.. 197. X.X.X.. 198. X.X.X.. 199. X.X.X.. 200. X.X.X.. 201. X.X.X.. 202. X.X.X.-X.. 203. X.X.X.. 204. X.X.X.. 205. X.X.X.. 206. X.X.X.. 207. X.X.X.. 208. Луис Идалго Мартин. 209. X.X.X.. 210. X.X.X.. 211. X.X.X.. 212. X.X.X.. 213. X.X.X.. 214. Маир Исак Сиди. 215. X.X.X.. 216. Мануел Мардик Тепеликян. 217. X.X.X.. 218. X.X.X.. 219. X.X.X.. 220. X.X.X.. 221. X.X.X.. 222. X.X.X.. 223. X.X.X.. 224. X.X.X.. 225. X.X.X.. 226. X.X.X.. 227. X.X.X.. 228. X.X.X.. 229. X.X.X.-X.. 230. X.X.X.. 231. X.X.X.. 232. X.X.X.. 233. X.X.X.. 234. X.X.X.. 235. X.X.X.. 236. X.X.X.. 237. X.X.X.. 238. X.X.X.. 239. X.X.X.. 240. X.X.X.. 241. X.X.X.-X.. 242. X.X.X.. 243. X.X.X.. 244. X.X.X.. 245. X.X.X.. 246. X.X.X.. 247. X.X.X.. 248. X.X.X.. 249. X.X.X.. 250. X.X.X.. 251. X.X.X.. 252. X.X.X.. 253. X.X.X.. 254. X.X.X.. 255. X.X.X.. 256. X.X.X.. 257. X.X.X.. 258. X.X.X.. 259. X.X.X.. 260. X.X.X.-X.. 261. X.X.X.. 262. X.X.X.. 263. X.X.X.. 264. X.X.X.. 265. X.X.X.-X.. 266. X.X.X.. 267. X.X.X.. 268. X.X.X.. 269. X.X.X.. 270. X.X.X.. 271. X.X.X. – временно преустановил. 272. X.X.X.-X.. 273. X.X.X.. 274. X.X.X.. 275. X.X.X.. 276. X.X.X.. 277. X.X.X.. 278. X.X.X.. 279. X.X.X.. 280. X.X.X.. 281. X.X.X.. 282. X.X.X.. 283. X.X.X.. 284. X.X.X.. 285. X.X.X. – временно преустановил. 286. X.X.X.. 287. X.X.X.. 288. X.X.X.. 289. X.X.X.. 290. X.X.X.. 291. X.X.X.. 292. X.X.X.. 293. X.X.X. – временно преустановил. 294. X.X.X.. 295. X.X.X.. 296. X.X.X.. 297. X.X.X.. 298. X.X.X.. 299. X.X.X.. 300. X.X.X.. 301. X.X.X.. 302. X.X.X.. 303. X.X.X.. 304. X.X.X.. 305. X.X.X.. 306. X.X.X.. 307. X.X.X. – временно преустановил. 308. X.X.X.. 309. X.X.X.. 310. X.X.X.. 311. X.X.X.. 312. X.X.X.. 313. X.X.X.. 314. X.X.X.. 315. X.X.X.. 316. X.X.X.. 317. X.X.X. – временно преустановил. 318. X.X.X.. 319. X.X.X.-X.. 320. X.X.X.. 321. X.X.X.. 322. X.X.X.-X.. 323. X.X.X.. 324. X.X.X.. 325. X.X.X.-X.. 326. X.X.X.. 327. X.X.X.. 328. X.X.X.. 329. X.X.X.. 330. X.X.X.. 331. X.X.X.. 332. X.X.X.. 333. X.X.X.. 334. X.X.X. – временно преустановил. 335. X.X.X.. 336. X.X.X.. 337. X.X.X.. 338. X.X.X.. 339. X.X.X.. 340. X.X.X.. 341. X.X.X.. 342. X.X.X.. 343. X.X.X.. 344. X.X.X.. 345. X.X.X.. 346. X.X.X.. 347. X.X.X.. 348. X.X.X.. 349. X.X.X.. 350. X.X.X.. 351. X.X.X.. 352. X.X.X.-X.. 353. X.X.X.. 354. X.X.X.. 355. X.X.X.. 356. X.X.X.. 357. X.X.X.. 358. X.X.X.. 359. X.X.X.. 360. X.X.X.. 361. София-X.X.-Ницова. 362. X.X.X.. 363. X.X.X.-X.. 364. X.X.X.. 365. X.X.X.. 366. X.X.X.. 367. X.X.X.. 368. X.X.X.. 369. X.X.X.. 370. X.X.X.-X.. 371. X.X.X.. 372. X.X.X.. 373. X.X.X.. 374. X.X.X.. 375. X.X.X.. 376. X.X.X.. 377. X.X.X.. 378. X.X.X.. 379. X.X.X.-X.. 380. X.X.X.. 381. X.X.X.. 382. X.X.X.. 383. X.X.X.. 384. X.X.X.. 385. X.X.X.. 386. X.X.X.. 387. X.X.X.. 388. X.X.X.. 389. X.X.X.-X.. 390. X.X.X.. 391. X.X.X.. 392. X.X.X.. 393. X.X.X.. 394. X.X.X.. 395. X.X.X.. 396. X.X.X.. 397. X.X.X.. 398. X.X.X.. 399. X.X.X.. 400. X.X.X.. 401. X.X.X.. 402. X.X.X.. 403. X.X.X.. 404. X.X.X.. 405. X.X.X.. 406. X.X.X.. 407. X.X.X.. 408. X.X.X.. 409. X.X.X. – временно преустановил. 410. X.X.X.. 411. X.X.X.. 412. X.X.X.. 413. X.X.X.. 414. X.X.X.. 415. X.X.X.. 416. X.X.X.. 417. X.X.X.. 418. X.X.X.. 419. X.X.X.. 420. X.X.X.. 421. X.X.X.. 422. X.X.X.. 423. X.X.X.-X.. 424. X.X.X..

Адвокатска колегия – Търговище

1. Айнур Ариф Мехмед. 2. X.X.X.-X. – мл. адвокат. 3. X.X.X.. 4. X.X.X.. 5. X.X.X.. 6. X.X.X.. 7. X.X.X. – мл. адвокат. 8. X.X.X.. 9. X.X.X.. 10. X.X.X.. 11. X.X.X.. 12. X.X.X.. 13. X.X.X.. 14. X.X.X.. 15. X.X.X.. 16. X.X.X.. 17. X.X.X.. 18. X.X.X.. 19. X.X.X.. 20. X.X.X.. 21. X.X.X.. 22. X.X.X.. 23. X.X.X.. 24. X.X.X.. 25. X.X.X.. 26. X.X.X.-X.. 27. X.X.X.. 28. X.X.X.. 29. X.X.X.. 30. X.X.X.. 31. X.X.X.. 32. X.X.X.. 33. X.X.X.. 34. X.X.X.. 35. X.X.X.. 36. X.X.X.. 37. X.X.X.. 38. X.X.X.. 39. X.X.X.. 40. X.X.X.. 41. X.X.X.. 42. X.X.X.. 43. X.X.X.. 44. X.X.X.. 45. X.X.X.. 46. X.X.X.. 47. X.X.X.. 48. X.X.X.. 49. X.X.X.. 50. X.X.X.. 51. X.X.X.. 52. X.X.X.. 53. X.X.X.. 54. X.X.X.. 55. X.X.X.. 56. X.X.X.. 57. X.X.X.. 58. X.X.X.. 59. X.X.X.. 60. X.X.X.. 61. X.X.X.. 62. X.X.X.. 63. X.X.X.. 64. X.X.X.. 65. X.X.X.. 66. X.X.X.. 67. X.X.X.. 68. X.X.X.. 69. X.X.X.. 70. X.X.X. – мл. адвокат. 71. X.X.X.. 72. X.X.X.. 73. X.X.X.. 74. X.X.X.. 75. Севим Мюстеджеб Али. 76. X.X.X.. 77. X.X.X.. 78. X.X.X.. 79. X.X.X. – мл. адвокат. 80. X.X.X.. 81. X.X.X.-X.. 82. X.X.X.. 83. X.X.X.. 84. X.X.X.. 85. X.X.X.. 86. X.X.X.. 87. X.X.X.. 88. X.X.X. – мл. адвокат. 89. X.X.X.. 90. X.X.X.. 91. X.X.X.. 92. X.X.X..

Адвокатска колегия – Хасково

1. X.X.X.. 2. X.X.X.. 3. X.X.X.. 4. X.X.X.. 5. Али Али Галиб. 6. X.X.X.. 7. X.X.X.. 8. X.X.X.. 9. X.X.X.. 10. X.X.X.. 11. X.X.X.. 12. X.X.X.. 13. X.X.X. – младши адвокат. 14. X.X.X.. 15. X.X.X.. 16. X.X.X.. 17. X.X.X.. 18. X.X.X.. 19. X.X.X.. 20. X.X.X. – вр. преустановил, болест. 21. X.X.X.. 22. X.X.X.. 23. X.X.X.. 24. X.X.X.. 25. X.X.X.. 26. X.X.X.. 27. X.X.X.. 28. Белкъз Наим Алим. 29. X.X.X.. 30. X.X.X.. 31. X.X.X.. 32. X.X.X.. 33. X.X.X.. 34. X.X.X.. 35. X.X.X.. 36. X.X.X.. 37. X.X.X.. 38. X.X.X.. 39. X.X.X.. 40. X.X.X.. 41. X.X.X.. 42. X.X.X.. 43. X.X.X.. 44. X.X.X.. 45. X.X.X.. 46. X.X.X.. 47. X.X.X.. 48. X.X.X.. 49. X.X.X.. 50. X.X.X.. 51. X.X.X.. 52. X.X.X.. 53. X.X.X.-X. – вр. преустановил, болест. 54. X.X.X.. 55. X.X.X.. 56. X.X.X.. 57. X.X.X.. 58. X.X.X.. 59. X.X.X.-X.. 60. X.X.X. – вр. преустановил, болест. 61. X.X.X.. 62. X.X.X.. 63. X.X.X.. 64. X.X.X. – вр. преустановил, болест. 65. X.X.X.. 66. X.X.X.. 67. X.X.X.. 68. X.X.X.. 69. X.X.X.. 70. X.X.X.. 71. X.X.X.-X.. 72. X.X.X.. 73. X.X.X.. 74. X.X.X.. 75. X.X.X.. 76. X.X.X.. 77. X.X.X. – вр. преустановил, болест. 78. X.X.X.. 79. X.X.X.. 80. X.X.X.. 81. X.X.X.. 82. X.X.X.. 83. X.X.X.. 84. X.X.X.. 85. X.X.X.. 86. X.X.X.. 87. X.X.X.. 88. X.X.X.. 89. X.X.X.. 90. X.X.X.. 91. X.X.X.. 92. X.X.X.. 93. X.X.X.. 94. X.X.X.. 95. X.X.X.. 96. X.X.X.. 97. X.X.X.. 98. X.X.X.. 99. X.X.X.. 100. X.X.X.. 101. X.X.X.. 102. X.X.X.. 103. X.X.X.. 104. X.X.X.-X.. 105. X.X.X.. 106. X.X.X.. 107. X.X.X.с. 108. X.X.X.. 109. X.X.X.. 110. X.X.X.. 111. X.X.X.. 112. X.X.X.. 113. X.X.X.. 114. X.X.X.. 115. X.X.X.. 116. X.X.X. – вр. преустановил, болест. 117. X.X.X.. 118. X.X.X.. 119. X.X.X.. 120. X.X.X.. 121. X.X.X.. 122. X.X.X.. 123. X.X.X.. 124. X.X.X.. 125. X.X.X.. 126. X.X.X.. 127. X.X.X.. 128. X.X.X.. 129. X.X.X.. 130. X.X.X.. 131. X.X.X.. 132. X.X.X.. 133. X.X.X.. 134. X.X.X.. 135. X.X.X.. 136. X.X.X.. 137. X.X.X.. 138. X.X.X.. 139. X.X.X.. 140. X.X.X.. 141. X.X.X.. 142. X.X.X. – младши адвокат. 143. X.X.X.. 144. X.X.X.. 145. X.X.X.. 146. X.X.X.. 147. X.X.X.. 148. X.X.X.. 149. Еркант Али Раиф. 150. X.X.X.. 151. X.X.X.-X.. 152. X.X.X.. 153. X.X.X.. 154. X.X.X.. 155. X.X.X.. 156. X.X.X.. 157. X.X.X.. 158. X.X.X.. 159. X.X.X.. 160. X.X.X.. 161. X.X.X.. 162. X.X.X.. 163. X.X.X.. 164. X.X.X.. 165. X.X.X.. 166. X.X.X.. 167. X.X.X.. 168. X.X.X.. 169. X.X.X.. 170. X.X.X.. 171. X.X.X.. 172. X.X.X.. 173. X.X.X.. 174. X.X.X. – вр. преустановил, болест. 175. X.X.X.. 176. X.X.X.. 177. X.X.X.. 178. X.X.X.. 179. X.X.X.. 180. X.X.X.. 181. X.X.X.-X.. 182. X.X.X.. 183. X.X.X.. 184. X.X.X.. 185. X.X.X.. 186. X.X.X. – вр. преустановил, болест. 187. X.X.X.. 188. X.X.X.. 189. X.X.X.. 190. X.X.X.. 191. X.X.X.. 192. X.X.X.. 193. X.X.X.. 194. X.X.X.. 195. X.X.X. – вр. преустановил, несъвместимост. 196. X.X.X.. 197. X.X.X.. 198. X.X.X.. 199. X.X.X.. 200. X.X.X.. 201. X.X.X.-X.. 202. X.X.X.. 203. X.X.X.. 204. X.X.X.. 205. X.X.X.. 206. X.X.X.. 207. X.X.X.. 208. X.X.X.. 209. Лейла Айнур Елмаз. 210. X.X.X.. 211. X.X.X.. 212. X.X.X. – вр. преустановил, болест. 213. X.X.X.. 214. X.X.X.. 215. X.X.X.. 216. X.X.X.. 217. X.X.X.. 218. X.X.X.. 219. X.X.X. – вр. преустановил, болест. 220. X.X.X.. 221. X.X.X.. 222. X.X.X.. 223. X.X.X.. 224. X.X.X.. 225. X.X.X.-X.. 226. X.X.X.. 227. X.X.X.. 228. X.X.X.. 229. X.X.X.. 230. X.X.X.. 231. X.X.X.. 232. X.X.X.. 233. X.X.X.. 234. X.X.X.. 235. X.X.X.. 236. X.X.X.. 237. X.X.X.. 238. X.X.X.. 239. X.X.X.. 240. X.X.X.. 241. X.X.X.-X.. 242. X.X.X.. 243. X.X.X.. 244. X.X.X.. 245. X.X.X.. 246. X.X.X.. 247. X.X.X.. 248. X.X.X.. 249. X.X.X.. 250. X.X.X.-X.. 251. X.X.X.. 252. X.X.X.-X.. 253. X.X.X.. 254. X.X.X.. 255. X.X.X.. 256. X.X.X.. 257. X.X.X.. 258. X.X.X.. 259. X.X.X.. 260. X.X.X.. 261. X.X.X.. 262. X.X.X.. 263. X.X.X.. 264. X.X.X.. 265. X.X.X.. 266. Орхан Шабан Мюмюн. 267. X.X.X.. 268. X.X.X.. 269. X.X.X.-X.. 270. X.X.X.. 271. X.X.X.. 272. X.X.X.. 273. X.X.X.. 274. X.X.X.X.. 275. X.X.X.. 276. X.X.X. – вр. преустановил, несъвместимост. 277. X.X.X.. 278. X.X.X.-X.. 279. X.X.X.. 280. X.X.X.. 281. X.X.X.. 282. X.X.X.. 283. X.X.X.. 284. X.X.X.. 285. X.X.X.. 286. X.X.X.. 287. X.X.X.. 288. X.X.X.. 289. X.X.X.. 290. X.X.X.. 291. X.X.X.. 292. X.X.X.. 293. X.X.X.. 294. X.X.X.. 295. X.X.X.. 296. X.X.X.. 297. X.X.X.. 298. Сезгин Сами Мехмедали. 299. X.X.X.. 300. X.X.X.-X.. 301. X.X.X.. 302. X.X.X.. 303. X.X.X.. 304. X.X.X.-X.. 305. X.X.X.. 306. X.X.X.. 307. X.X.X.. 308. X.X.X.. 309. X.X.X.. 310. X.X.X.. 311. X.X.X.. 312. X.X.X.. 313. X.X.X.. 314. X.X.X.. 315. X.X.X.. 316. X.X.X.. 317. X.X.X.. 318. X.X.X.. 319. X.X.X.. 320. X.X.X.. 321. X.X.X.. 322. X.X.X.. 323. X.X.X.. 324. X.X.X.. 325. X.X.X.. 326. X.X.X.. 327. X.X.X.. 328. X.X.X.. 329. X.X.X.. 330. X.X.X.-X.. 331. X.X.X.. 332. X.X.X.. 333. X.X.X.. 334. X.X.X.. 335. X.X.X.-X.. 336. X.X.X.. 337. X.X.X.. 338. X.X.X.. 339. X.X.X.. 340. X.X.X.. 341. X.X.X.. 342. X.X.X.. 343. X.X.X.. 344. X.X.X.. 345. X.X.X.. 346. X.X.X.. 347. X.X.X.. 348. X.X.X.. 349. X.X.X.. 350. X.X.X.. 351. X.X.X.. 352. X.X.X.-X.. 353. X.X.X.. 354. X.X.X.. 355. X.X.X.. 356. X.X.X.. 357. X.X.X.. 358. X.X.X.. 359. X.X.X.. 360. X.X.X.. 361. X.X.X.-X.. 362. X.X.X.. 363. X.X.X.. 364. X.X.X.. 365. X.X.X.. 366. X.X.X..

Адвокатска колегия – Шумен

1. X.X.X.. 2. X.X.X.. 3. X.X.X.. 4. X.X.X.. 5. X.X.X.. 6. X.X.X.. 7. X.X.X. 8. X.X.X.. 9. X.X.X.. 10. Артур Едуард Алтунян. 11. X.X.X.. 12. X.X.X.. 13. X.X.X. 14. X.X.X.. 15. X.X.X.. 16. X.X.X.. 17. X.X.X.. 18. X.X.X.. 19. X.X.X.. 20. X.X.X.. 21. X.X.X. 22. X.X.X. 23. X.X.X.. 24. X.X.X.. 25. X.X.X.. 26. X.X.X.. 27. X.X.X.. 28. X.X.X.. 29. X.X.X.. 30. X.X.X.. 31. X.X.X.. 32. X.X.X.. 33. X.X.X.. 34. X.X.X.. 35. X.X.X.. 36. X.X.X.. 37. X.X.X.. 38. X.X.X.. 39. X.X.X.. 40. X.X.X.. 41. X.X.X.. 42. X.X.X.. 43. X.X.X.. 44. X.X.X.. 45. Дениз Айнур Джелял. 46. X.X.X.. 47. X.X.X.. 48. X.X.X.. 49. X.X.X.. 50. X.X.X.. 51. X.X.X.. 52. X.X.X.. 53. X.X.X.. 54. X.X.X.. 55. X.X.X.. 56. X.X.X.. 57. X.X.X.. 58. Едуард Артаки Алтунян. 59. X.X.X.. 60. X.X.X.. 61. X.X.X.. 62. X.X.X.-X.. 63. X.X.X.. 64. X.X.X.. 65. X.X.X.. 66. X.X.X.. 67. X.X.X.. 68. X.X.X.. 69. X.X.X.. 70. X.X.X. 71. X.X.X.. 72. X.X.X.. 73. X.X.X.. 74. X.X.X.. 75. X.X.X.. 76. X.X.X.. 77. X.X.X.. 78. X.X.X.. 79. X.X.X.. 80. X.X.X.. 81. X.X.X.. 82. X.X.X.. 83. X.X.X.. 84. X.X.X.. 85. X.X.X.. 86. X.X.X.. 87. X.X.X.. 88. X.X.X.. 89. X.X.X.. 90. X.X.X.. 91. X.X.X. 92. X.X.X.. 93. X.X.X. 94. X.X.X.. 95. X.X.X.. 96. X.X.X.. 97. X.X.X.. 98. X.X.X.. 99. X.X.X.. 100. X.X.X.. 101. X.X.X.. 102. X.X.X.. 103. X.X.X.. 104. X.X.X.. 105. X.X.X.. 106. X.X.X.. 107. X.X.X.. 108. X.X.X.. 109. X.X.X.. 110. X.X.X.. 111. X.X.X.. 112. X.X.X.. 113. X.X.X.. 114. X.X.X.. 115. X.X.X.. 116. X.X.X.. 117. X.X.X.. 118. X.X.X.. 119. X.X.X.. 120. X.X.X.. 121. X.X.X.. 122. X.X.X.. 123. X.X.X.. 124. X.X.X.. 125. X.X.X.. 126. X.X.X.. 127. X.X.X.. 128. X.X.X.. 129. X.X.X.-X.. 130. X.X.X.. 131. X.X.X.. 132. X.X.X.. 133. X.X.X.. 134. X.X.X.. 135. X.X.X.. 136. X.X.X.. 137. X.X.X.. 138. X.X.X.. 139. X.X.X.. 140. X.X.X.. 141. X.X.X.. 142. X.X.X.. 143. X.X.X.. 144. X.X.X.. 145. X.X.X. 146. X.X.X.. 147. X.X.X.. 148. X.X.X.. 149. X.X.X.. 150. X.X.X.. 151. X.X.X.. 152. X.X.X.. 153. X.X.X. 154. X.X.X.. 155. X.X.X.. 156. X.X.X.. 157. X.X.X.. 158. X.X.X.. 159. X.X.X.. 160. X.X.X.. 161. Седат Ахмед Кадир. 162. X.X.X.. 163. X.X.X.. 164. X.X.X.. 165. X.X.X.. 166. X.X.X.. 167. X.X.X. 168. X.X.X.. 169. X.X.X.. 170. X.X.X.. 171. X.X.X.. 172. X.X.X.. 173. X.X.X.. 174. X.X.X.. 175. X.X.X.-X.. 176. X.X.X.. 177. X.X.X.. 178. X.X.X.. 179. X.X.X.. 180. X.X.X.. 181. X.X.X.. 182. X.X.X.. 183. X.X.X.. 184. X.X.X.. 185. X.X.X.. 186. X.X.X.. 187. X.X.X.. 188. X.X.X.. 189. X.X.X.. 190. X.X.X.. 191. X.X.X.. 192. X.X.X.. 193. X.X.X.. 194. X.X.X.. 195. X.X.X.. 196. X.X.X..

Адвокатска колегия – Ямбол

1. X.X.X.. 2. X.X.X.. 3. X.X.X.. 4. X.X.X.. 5. X.X.X.. 6. X.X.X.. 7. X.X.X.. 8. X.X.X.. 9. X.X.X.. 10. X.X.X.. 11. X.X.X.. 12. X.X.X. – младши адвокат. 13. X.X.X.-X.. 14. X.X.X.. 15. X.X.X.. 16. X.X.X.-X.. 17. X.X.X.. 18. X.X.X.. 19. X.X.X.. 20. X.X.X.. 21. X.X.X.. 22. X.X.X.. 23. X.X.X.. 24. X.X.X.. 25. X.X.X. – младши адвокат. 26. X.X.X.. 27. X.X.X.. 28. X.X.X.. 29. X.X.X.. 30. X.X.X.. 31. X.X.X.. 32. X.X.X. – временно преустановена адв. дейност, болест. 33. X.X.X.. 34. X.X.X.. 35. X.X.X.. 36. X.X.X.-X.. 37. X.X.X.. 38. X.X.X.. 39. X.X.X.. 40. X.X.X.. 41. X.X.X.. 42. X.X.X.. 43. X.X.X.. 44. X.X.X.. 45. X.X.X.. 46. X.X.X.. 47. X.X.X.. 48. X.X.X.. 49. X.X.X.. 50. X.X.X.. 51. X.X.X.-X.. 52. X.X.X.-X.. 53. X.X.X.. 54. X.X.X.. 55. X.X.X.. 56. X.X.X.. 57. X.X.X.. 58. X.X.X.. 59. X.X.X.. 60. X.X.X.. 61. X.X.X.. 62. X.X.X.. 63. X.X.X.. 64. X.X.X.. 65. X.X.X.. 66. X.X.X.. 67. X.X.X.. 68. X.X.X.. 69. X.X.X.. 70. X.X.X.. 71. X.X.X.. 72. X.X.X.. 73. X.X.X.. 74. X.X.X.. 75. X.X.X.. 76. X.X.X.. 77. X.X.X.-X.. 78. X.X.X.. 79. X.X.X.. 80. X.X.X.-X.. 81. X.X.X.. 82. X.X.X.. 83. X.X.X.. 84. X.X.X.-X.. 85. X.X.X.. 86. X.X.X.-X.. 87. X.X.X.. 88. X.X.X.. 89. X.X.X.. 90. X.X.X.. 91. X.X.X.. 92. X.X.X.. 93. X.X.X.. 94. X.X.X.. 95. X.X.X.. 96. X.X.X.. 97. X.X.X.. 98. X.X.X.. 99. X.X.X.. 100. X.X.X.. 101. X.X.X.. 102. X.X.X.. 103. X.X.X.. 104. X.X.X.. 105. X.X.X.. 106. X.X.X.. 107. X.X.X.. 108. X.X.X.. 109. X.X.X.. 110. X.X.X.. 111. X.X.X.. 112. X.X.X.. 113. X.X.X.. 114. X.X.X.. 115. X.X.X.. 116. X.X.X.-X.. 117. X.X.X.. 118. X.X.X.. 119. X.X.X.. 120. X.X.X.. 121. X.X.X.. 122. X.X.X.. 123. X.X.X.. 124. X.X.X.. 125. X.X.X.. 126. X.X.X.. 127. X.X.X.. 128. X.X.X.. 129. X.X.X.. 130. X.X.X.. 131. X.X.X.. 132. X.X.X.. 133. X.X.X.. 134. X.X.X.. 135. X.X.X. – младши адвокат. 136. X.X.X.. 137. X.X.X.. 138. X.X.X. – временно преустановена адв. дейност. 139. X.X.X.. 140. X.X.X.. 141. X.X.X.. 142. X.X.X.. 143. X.X.X.. 144. X.X.X.. 145. X.X.X.. 146. X.X.X.. 147. X.X.X.. 148. X.X.X..

10684

28. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот № С180022-091-0000900 от 5.12.2018 г. възлага на „Костур 1909“ – ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР 204943114, Варна 9000, район „Младост“, ул. Елин Пелин № 44, следния недвижим имот: апартамент № 1 с идентификатор 68134.4339.2512.1.41, намиращ се на партерен етаж в блок 1/сграда 1 с идентификатор 68134.4339.2512.1, вход/крило Б, състоящ се от: входно антре с коридор, баня с тоалетна, тоалетна, две спални, дневна с трапезария и кухненски бокс, целият с площ 92,49 кв. м, от които застроена площ 79,10 кв. м, при съседи на апартамента по скица: на същия етаж: 68134.4339.2512.1.42; под обекта: 68134.4339.2512.1.65, 68134.4339.2512.1.66; над обекта: 68134.4339.2512.1.45, 68134.4339.2512.1.44, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, ведно с мазе № 15 с площ 3,05 кв. м, както и прилежащите 2,483% ид. части от общите части на сградата и 1,375% идеални части от правото на строеж върху мястото, представляващо УПИ V с планоснимачен № 259, 260, 261, кв. 87, с идентификатор 68134.4339.2512, намиращо се в София, ж.к. Овча купел, ул. Букет № 11 – 13.

10907

794. – Университетът по библиотекознание и информационни технологии – София, обявява допълнителен конкурс за докторанти, български граждани, през учебната 2018/2019 г. в професионалните направления: 3.5. Обществени комуникации и информационни науки – 5 бр. задочно, по докторски програми „Книгознание, библиотекознание и библиография“, „Организация и управление на информационни процеси“, „Културно-историческо наследство в съвременна информационна среда“, „Бизнес, административни обществени комуникации и технологии“, „Теория на информацията и управление на знанията“, „Наукознание“; 4.6. Информатика и компютърни науки – 1 бр. задочно, по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“, всички със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документите се подават на адрес: София, бул. Цариградско шосе № 119, стая 215, тел. за справки – 970 85 98, www.unibit.bg.

10924

21. – Техническият университет – София, обявява конкурси за: главни асистенти, висше училище, както следва: за Факултета по електроника и автоматика в Пловдив: в професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Индустриална електроника“ – един, за нуждите на катедра „Електроника“; в професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електрически мрежи и системи“ – един, за нуждите на катедра „Електротехника“; за Факултета по машиностроене и уредостроене в Пловдив: в професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Технологии, машини и системи за заваръчното производство“ – един, за нуждите на катедра „Машиностроителна техника и технологии“; в професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Приложна геометрия и инженерна графика“ – един, за нуждите на катедра „Машиностроене и уредостроене“; в професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, специалност „Проектиране и конструиране на автоматични и пилотирани летателни апарати“ – един, за нуждите на катедра „Транспортна и авиационна техника и технологии“, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се приемат във Филиала на Техническия университет – София, в Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов № 25, тел. 032/659 552.

10811

17. – Университетът „Проф. д-р X.X.“ – Бургас, обявява конкурси за заемане на следните академични длъжности: доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Фармакология“ – един; главни асистенти: в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, за нуждите на Медицински колеж – катедра „Фармация“ – един; в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност „Теоретична електротехника“ – един; в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (Средновековие) – един; в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност „Организация и управление на производството (Стратегическо управление)“ – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се приемат в ректората – Бургас, бул. Проф. Я. Якимов № 1, стая 214, тел. 056 715 725.

10832

10. – Националният военен университет „X.X.“ – Велико Търново, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност „Психология на труда и инженерна психология“, за цивилен служител в катедра „Лидерство и чуждоезиково обучение“ във факултет „Авиационен“ на НВУ „X.X.“. Условията на конкурса са обявени със Заповед № РД-02-1141 от 28.11.2018 г. на началника на НВУ „X.X.“, линк: https://www.nvu.bg/sites/default/files/nmu_files/proc_zras/konk_gl_as/11_2018/zap_02_1141.pdf. Срок за подаване на документите – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в регистратурата на университета, Велико Търново, бул. България № 76. За контакти – тел. 062/618832.

10831

56. – Аграрният университет – Пловдив, обявява конкурс за докторанти – български граждани и граждани на ЕС, за учебната 2018/2019 г. по следната специалност:

Шифър

Област на висше образование, професионално направление, специалности

Образователна и научна степен „доктор“

редовно

задочно

6.2.

Растителна защита

1.

Растителна защита (Фитопатология)

1

 

Допускането на кандидатите до конкурса, организирането и провеждането на конкурсните изпити се извършват съгласно условията и по реда, определен от ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ, ППЗРАСАУ. В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите за докторанти подават заявление до ректора на Аграрния университет – Пловдив, за участие в конкурса, към което прилагат следните документи: автобиография; диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ – копие и оригинал (връща се на кандидата след проверка на данните); минимален успех от курса на следване – мн. добър 4,50; завършилите в чуждестранни висши училища представят легализирана от МОН диплома; кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техни постижения в съответната научна област; документ за платена такса – 80 лв.

10934

8. – Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) при БАН, София, обявява конкурси за академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.3. Биологични науки: специалност „Паразитология и хелминтология“ (01.06.19), за нуждите на секция „Биоразнообразие и екология на паразитите“, отдел „Животинско разнообразие и ресурси“ – един; специалност „Екология и опазване на екосистемите“ (02.22.01), за нуждите на ИГ „Цитотаксономия и еволюция“, секция „Биоразнообразие и екология на безгръбначните животни“, отдел „Животинско разнообразие и ресурси“ – един; специалност „Зоология“ (01.06.02), за нуждите на секция „Биоразнообразие, популационна биология и ресурси от гръбначни животни“, отдел „Животинско разнообразие и ресурси“ – един; специалност „Екология и опазване на екосистемите“ (02.22.01), секция „Флора и растителност“ на отдел „Растително и гъбно разнообразие и ресурси“ – един; специалност „Зоология“ (01.06.02), за нуждите на секция „Консервационна биология и екология на съобществата“, отдел „Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология“ – двама, всички със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Изискванията към кандидатите и документите по конкурса са публикувани на сайта на института: www.iber.bas.bg. Справки: при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0884-606-814, e-mail: sngrov@gmail.com). Документи се подават в деловодството на ИБЕИ, бул. Цар Освободител № 1, София.

10921

932. – Институтът по микробиология „X.X.“ към БАН – София, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 4.3. Биологически науки (микробиология) за нуждите на департамент „Приложна микробиология“, лаборатория „Приложни биотехнологии“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в института, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 26, тел. 979-31-24.

10922

755. – Националният институт по геофизика, геодезия и география – БАН, София, обявява конкурс за академична длъжност доцент по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност „Икономическа и социална география“ (география на туризма) за нуждите на департамент „География“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 3, тел. 02/979 3322.

10923

271. – Кирило-Методиевският научен център при БАН – София, обявява конкурси за: професори по: професионално направление 2.1. Филология (Кирило-Методиевски извори) – един; професионално направление 2.2. История (Кирило-Методиевски извори) – един; доцент по 2.1. Филология (Кирило-Методиевски традиции) за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“ – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – в канцеларията на Кирило-Методиевския научен център при БАН, София 1000, ул. Московска № 13. За контакти: X.X., тел. 02/9870261.

10906

9. – Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) към МЗ – София, на основание Решение № 341 на Министерски съвет от 21.05.2018 г. обявява конкурси за 2 редовни докторантури за учебната 2018 – 2019 г. в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина: по „Хигиена“ (за нуждите на отдел „Физични фактори“ – една, и за нуждите на отдел „Химични вещества и смеси и материали за контакт с храни“ – една към дирекция „Аналитични лабораторни дейности“), една задочна докторантура по „Социална медицина и здравен мениджмънт“ (за нуждите на отдел „Оценка на здравните технологии“, дирекция „Класификационни системи, стандарти и иновации“) и за главни асистенти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по „Хигиена“ за нуждите на отдел „Химични фактори“, дирекция „Аналитични и лабораторни дейности“ – двама, всички със срок за подаване на документи 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. Документи се приемат на адрес: 1431 София, бул. Акад. X.X. № 15, НЦОЗА, ет. 4, деловодство. Справки – на тел.: 02 80-56-420, 02 80-56-286.

10877

13. – Община Поморие на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе и сервитут на техническата инфраструктура за обект: „Изграждане на пътна връзка на път І-9 „Слънчев бряг – Бургас“ при км 213+400 (изход) и 216+460 (вход) и стабилизиране на съществуващ селскостопански път“, което ще премине през поземлени имоти и ще засегне площи, както следва: от ПИ 00833.7.187 (пасище, мера, общинска собственост) – 595 кв. м, от ПИ 00833.7.193 (пасище, мера, общинска собственост) – 942 кв. м, от ПИ 00833.7.464 (път от републиканската пътна мрежа, държавна собственост) – 953 кв. м, от ПИ 00833.7.417 (селскостопански път, общинска собственост) – 678 кв. м, от ПИ 00833.7.427 (селскостопански път, общинска собственост) – 6 кв. м, и от ПИ 00833.7.430 (урбанизирана територия, собственост на възложителя) – 1442 кв. м. Проектът за ПУП – ПП е изложен в сградата на Община Поморие, ул. Солна № 5. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до Община Поморие в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

10910

14. – Община Поморие на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе и сервитут на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на УПИ VІ-7058, 7062, 7063, 7064, 7065 (ПИ 00833.7.430 по КК) по плана на гр. Ахелой, м. Къмпинга, община Поморие“, и сервитут, преминаващи през ПИ 00833.7.22, нива на X.X.X., ПИ 00833.7.412 – селскостопански път, общинска частна собственост, ПИ 00833.11.417 – селскостопански път, общинска частна собственост. Проектът за ПУП – ПП е изложен в сградата на Община Поморие, ул. Солна № 5. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до Община Поморие в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

10913

69. – Община Правец на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е внесен проект за ПУП – парцеларен план за техническата инфраструктура на обект: Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж – КВ Дерманци – КВ Батулци – КВ Калугерово“. Проектът се намира в отдел „ОТС“ на Община Правец, ет. 1 в сградата на общината. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

10939

 

СЪДИЛИЩА

Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Фондация „Майки за донорството“ с искане за отмяна на чл. 13, т. 1 от Наредба № 28 от 20.06.2007 г. за дейности по асистирана репродукция, както и срещу т. 11.1.6.4 и т. 11.1.6.5 от приложение № 1 към Наредба № 28 от 20.06.2007 г., издадена от министъра на здравеопазването, по което е образувано адм. д. № 4626/2018 г. по описа на Върховния административен съд, второ отделение, което е насрочено за 23.04.2019 г., 14 ч.

10919

Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Върховната административна прокуратура срещу Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания, издадена от министъра на земеделието и храните (ДВ, бр. 19 от 28.02.2017 г.), с изключение на § 3 от нея в частта на чл. 8, т. 1; § 8 от нея в частта на чл. 19а, ал. 1 и ал. 2, т. 5; § 9 от нея в частта на чл. 20, ал. 4 и на чл. 21, ал. 1 и ал. 2, т. 5; § 11 от нея; § 14 от нея в частта на чл. 26, ал. 3; § 16 от нея в частта на чл. 27а, ал. 1, т. 1, 2, 5, 7, ал. 2, ал. 3; § 21 от нея в частта на чл. 31, ал. 2 и 5; § 29 от нея; § 31 в частта на приложение № 8 към чл. 27а, ал. 4; § 32 от нея в частта на § 1 от допълнителните разпоредби, т. 15, 16, 17; § 33, т. 6 от заключителните разпоредби на наредбата; § 3, т. 1 и 2 на заключителните разпоредби на наредбата, което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 15.05.2019 г. от 14 ч. в трета зала, по което е образувано адм. д. № 10133/2018 г. по описа на Върховния административен съд.

10920

Административният съд – Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че е постъпил протест на зам. окръжен прокурор в Окръжната прокуратура – Велико Търново, с искане да се отменят като незаконосъобразни разпоредбите на чл. 5, чл. 6, ал. 3 и чл. 7, ал. 2 от Наредбата за търговската дейност и преместваемите съоръжения на територията на община Велико Търново, приета с Решение № 106 от 23.02.2012 г. по протокол № 13 от 23.03.2018 г. на Общинския съвет – гр. Велико Търново, за което е образувано адм. д. № 875/2018 г. по описа на Административния съд – Велико Търново. Съдебното заседание е насрочено за 25.01.2019 г. от 9,30 ч.

10942

Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжната прокуратура – Враца, с което е оспорен текстът на чл. 31, ал. 4 и чл. 82, т. 5 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общинското имущество на територията на община Мизия, приета от Общинския съвет – гр. Мизия, по което е образувано адм. д. № 664/2018 г. по описа на Административния съд – Враца, насрочено за 15.01.2019 г. от 10,30 ч.

10904

Административният съд – Пазарджик, Х състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е постъпила жалба от „Варварски минерални бани“ – ЕООД, против Тарифата за таксите за издаване на разрешително за водовземане и за таксите за водовземане от находище на минерална вода „Варвара“, безвъзмездно предоставено от държавата на Община Септември за ползване и управление за срок 25 години, приета с Решение № 1076 на Общинския съвет – гр. Септември, взето с протокол № 56 на редовно заседание, проведено на 30.10.2018 г. По оспорването е образувано адм. д. № 1065/2018 г. по описа на Административния съд – Пазарджик, насрочено за 23.01.2019 г. от 9,45 ч.

10902

Административният съд – Пазарджик, Х състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е постъпил протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Пазарджик, против разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 30 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Септември, приета с Решение № 402 по протокол № 40 от 5.03.2003 г. на Общинския съвет – гр. Септември. По оспорването е образувано адм.д. № 1076/2018 г. по описа на Административния съд – Пазарджик, насрочено за 23.01.2019 г. от 9,45 ч.

10903

Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е подаден протест от прокурор при Окръжна прокуратура – Плевен, срещу чл. 25, ал. 1, т. 1, 2, 2.1 от Наредба № 17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Плевен, приета с Решение № 705 от 25.09.2017 г. на Общинския съвет – гр. Плевен, взето по протокол № 30 от 25.09.2017 г., изм. с Решение № 883 от 29.03.2018 г. на Общинския съвет – гр. Плевен; т. 1 и 2 от раздел II на приложение № 2 към Наредба № 17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Плевен; чл. 3.1 и чл. 3.9, пр. 1 – 4; т. 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10; 13; 17.1 и 17, т. 2 от т. 15; 16.1, 16.2, 16.3 и 16.4 от т. 14 на раздел II от приложение № 4 към Наредба № 17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Плевен, по който е образувано адм. д. № 1052/2018 г. по описа на Административния съд – Плевен.

10881

Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е подаден протест от прокурор при Окръжна прокуратура – Плевен, срещу чл. 6, 7, 8 и 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на търговска дейност на територията на община Никопол, приета с Решение № 42 от 29.02.2008 г., взето по протокол № 5 от 29.02.2008 г. на ОбС – гр. Никопол, по който е образувано адм. дело № 1018/2018 г. по описа на Административния съд – Плевен.

10882

Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е подаден протест от прокурор при Окръжна прокуратура – Плевен, срещу чл. 44, ал. 3 от Наредба № 1 за опазване и поддържане на обществения ред, чистотата и околната среда на територията на община Левски, приета с Решение № 195 от 30.10.2008 г. на ОбС – гр. Левски, взето по протокол № 16 от 30.10.2008 г., изменена с решения № 680 от 30.11.2010 г., № 647 от 26.03.2015 г. и № 262 от 24.04.2017 г. на ОбС – гр. Левски, по който е образувано адм. д. № 1013/2018 г. по описа на Административния съд – Плевен.

10883

Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че по постъпил протест от прокурор при Окръжна прокуратура – Хасково, с който се оспорва разпоредбата на чл. 35, ал. 1, т. 17 от Наредба № 4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Минерални бани, приета с Решение № 20 от 23.11.2011 г. на Общинския съвет – с. Минерални бани, е образувано адм. д. № 1190/2018 г. по описа на Административния съд – Хасково, насрочено за 23.01.2019 г. от 10 ч.

10941

Бургаският районен съд, гражданска колегия, ХХІ състав, призовава X.X.X., роден на 26.11.1967 г., Руска федерация, да се яви в съда на 8.02.2019 г. в 10 ч. по гр. дело № 1631/2018 г. Производството по делото е образувано по исковата молба на X.X.X. и X.X.X., съдебен адрес: София, ул. Владайска № 35, против ответници, сред които и X.X.X., роден на 26.11.1967 г., Руска федерация. Ответникът следва да се яви за връчване на исковата молба и приложенията към нея.

10943

Районният съд – гр. Сандански, призовава в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ответника Абдул Халим, роден на 1.01.1990 г., гражданин на Бангладеш, без регистриран постоянен и настоящ адрес в страната и с неизвестен адрес в чужбина, да се яви в канцеларията на Районния съд – гр. Сандански, за да получи препис от исковата молба и приложенията към нея по гр. д. № 1427/2018 г. по описа на съда, заведено от X.X.X. от с. Микрево, за развод. В случай че не се яви, за да получи съдебните книжа в указания срок, съдът ще му назначи особен представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.

10896

Софийският районен съд, 72 състав, призовава в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ X.X.X. с постоянен и настоящ адрес София, ул. Михаил Панталеев № 6, X.X.X. с постоянен адрес София, ж.к. Люлин № 309, вх. Г, ет. 6, ап. 81, и настоящ адрес София, ж.к. Люлин № 312, вх. Г, ет. 7, ап. 80, и X.X.X. с постоянен адрес София, ж.к. Сухата река № 96, вх. Е, ет. 2, ап. 6, и настоящ адрес – София, ж.к. Люлин № 312, вх. Г, да се явят и да получат книжата по делото в канцеларията на Софийския районен съд, София, бул. Цар Борис ІІІ № 54, ІІ гражданско отделение, 72 състав, както и да посочат адрес в страната, на който да бъдат призовани, като ответници по гр. д. № 8735/2008 г., заведено от X.X.X. и X.X.X., иск за делба на наследствени имоти.

10899

Софийският районен съд призовава в 2-седмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ Карло Волпати, чужденец, с неизвестен адрес в България, да се яви в канцеларията на Софийския районен съд, ІІІ гражданско отделение, 84 състав, София, бул. Цар Борис ІІІ № 54, да получи препис от исковата молба и приложенията по гр.д. № 7608/2017 г., подадена от X.X.X., с правно основание чл. 127, ал. 2 от Семейния кодекс. В случай че не се яви, за да получи съдебните книжа в указания срок, съдът ще му назначи особен представител.

10900

Софийският окръжен съд, търговско отделение, ІІІ състав, насрочва за разглеждане молбата с правно основание чл. 679, ал. 1 от ТЗ на кредитора по т.д.н. № 193/2014 г. на СОС „Агенция за събиране на вземания“ – ЕАД, ЕИК 203670940 – за отмяна на взетите решения по т. 1, 2 и 3 от дневния ред на събранието на кредиторите на „Сплавкомерс“ – АД – в несъстоятелност, ЕИК 833066332, проведено на 16.11.2018 г., в открито с.з. на 15.01.2019 г. от 14 ч.

10901

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Шахматен клуб Левски“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 8.02.2019 г. в 10 ч. на адрес: София 1404, ул. Костенски водопад, бл. 21, вх. А, ет. 1, ап. 4, при следния дневен ред: 1. приемане на нови и освобождаване на стари членове на сдружението; 2. промени в състава на УС на сдружението; 3. внасяне на изменения и допълнения в устава на сдружението; 4. смяна на изпълнителния директор на сдружението.

10945

6. – Управителният съвет на Национална асоциация „ХоРеКа“ – София, на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ свиква редовно общо отчетно събрание на асоциацията на 23.02.2019 г. в 14 ч. в София, ул. Света София № 8, ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на Национална асоциация „ХоРеКа“ за 2018 г.; 2. отчет на контролния съвет на асоциацията за същия период; 3. освобождаване от отговорност членовете на УС за дейността им през 2018 г.; 4. приемане на нови членове в Национална асоциация „ХоРеКа“; 5. приемане на бюджета на НА „ХоРеКа“ за 2019 г.; 6. съвместни участия в предстоящи изложения; 7. общи и оперативни въпроси. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно независимо от броя на присъстващите членове.

10944

135. – Адвокатският съвет на Адвокатската колегия – Русе, на основание чл. 81, ал. 2 от ЗА кани членовете на годишно отчетно събрание на 26 и 27.01.2019 г. в 9 ч. в конферентната зала на Адвокатската колегия – Русе, ул. Александровска № 71, ет. 3, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на АС през отчетната 2018 г.; 2. доклад на контролния съвет; 3. отчет на дисциплинарния съд; 4. приемане бюджета на съвета на колегията за 2019 финансова година; 5. избор на делегати за общото отчетно събрание на адвокатите в страната; 6. разни. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно и ще се проведе независимо от присъстващите членове на основание чл. 81, ал. 4 от ЗА.

10905

Поправка. В Заповед № РД-18-1907 на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (ДВ, бр. 102 от 2018 г.) се прави следната поправка: думите „от 18 ноември 2018 г.“ да се четат „от 28 ноември 2018 г.“.

10947

10947

Промени настройката на бисквитките