Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 32 от 16.IV

  • РЕШЕНИЕ № 4 ОТ 9 АПРИЛ 2019 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 15 ОТ 2018 Г. Виж повече
  • КОДЕКС ЗА ДОБРА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА И ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАР Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (ДВ, БР. 73 ОТ 2016 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 34 ОТ 2005 Г. ЗА РЕДА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА ЛЕЧЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ЗА ЗАБОЛЯВАНИЯ, ИЗВЪН ОБХВАТА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ (ДВ, БР. 95 ОТ 2005 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2001 Г. ЗА СИГНАЛИЗАЦИЯ НА ПЪТИЩАТА С ПЪТНА МАРКИРОВКА (ДВ, БР. 13 ОТ 2001 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 119-ЕП ОТ 10 АПРИЛ 2019 Г. ОТНОСНО ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА В ПРИЛОЖЕНИЕ № 79-ЕП ОТ ИЗБОРНИТЕ КНИЖА ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 26 МАЙ 2019 Г. Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 18 ОТ 2001 Г. ЗА СИГНАЛИЗАЦИЯ НА ПЪТИЩАТА С ПЪТНИ ЗНАЦИ (ДВ, БР. 73 ОТ 2001 Г.) Виж повече
  • ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ЗА ПОДДРЪЖКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА CMS ДЕТЕКТОРА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЯДРЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (ЦЕРН) - ADDENDUM № 10, ПО Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ПО ОТЧЕТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ ПРЕЗ 2017 Г. Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ПО ОТЧЕТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ ЗА ПЕРИОДА 1 ЯНУАРИ - 30 ЮНИ 2018 Г. Виж повече