Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 94 от 29.XI

  • НАРЕДБА № 7 ОТ 21 НОЕМВРИ 2019 Г. ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТРИТЕ ПО ЧЛ. 16, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ Виж повече
  • НАРЕДБА № 8 ОТ 21 НОЕМВРИ 2019 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИБОЛОВНИЯ ФЛОТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Виж повече
  • НАРЕДБА № 14 ОТ 14 НОЕМВРИ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ПО РЕВМАТОЛОГИЯ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 702 ОТ 26 НОЕМВРИ 2019 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ "САРАФОВО", ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 703 ОТ 26 НОЕМВРИ 2019 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ "ДЯВОЛСКА РЕКА 1", ОБЩИНА ПРИМОРСКО, ОБЛАСТ БУРГАС Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 704 ОТ 26 НОЕМВРИ 2019 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ "КАВАЦИ-ЮГ", ОБЩИНА СОЗОПОЛ, ОБЛАСТ БУРГАС Виж повече
  • УКАЗ № 261 ОТ 19.11.2019 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЕТЪР ДИМИТРОВ АНДОНОВ - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ДЖАКАРТА, И ЗА ПОСТОЯНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ АСОЦИАЦИЯТА НА СТРАНИТЕ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ (ДВ, БР. 60 ОТ 1988 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 23 ОТ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА МОНИТОРИНГ НА ПАЗАРА НА ЗЪРНО (ДВ, БР. 8 ОТ 2016 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ (ДВ, БР. 46 ОТ 2007 Г.) Виж повече