Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 74 от 21.VIII

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 217 ОТ 17 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. (ДВ, БР. 21 ОТ 2000 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА № 18 ОТ 11 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "МАШИНЕН ТЕХНИК" Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 ОТ 17 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2020 Г. Виж повече
  • НАРЕДБА № 2 ОТ 7 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ФОРМАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ГОДИШНИТЕ ДОКЛАДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИТЕ КОМИТЕТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС Виж повече
  • НАРЕДБА № 3 ОТ 14 ЮЛИ 2020 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪРА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ Виж повече
  • НАРЕДБА № 1 ОТ 7 ЮЛИ 2020 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪРА НА ОДИТНИТЕ КОМИТЕТИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС Виж повече