Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 6 от 22.I

  • ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА АНТИДОПИНГОВИЯ ЦЕНТЪР Виж повече
  • НАРЕДБА № 44 ОТ 20 АПРИЛ 2006 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ Виж повече
  • НАРЕДБА № Н-2 ОТ 2 ЮЛИ 2012 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ КАТО НЕГОДНО НА ИГРАЛНО И КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ И ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА БРАКУВАНЕТО И УНИЩОЖАВАНЕТО МУ Виж повече
  • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО" Виж повече
  • НАРЕДБА № РД-02-20-4 ОТ 11 ОКТОМВРИ 2016 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ОТ КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ В РАМКИТЕ НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ Виж повече
  • НАРЕДБА № 10 ОТ 7 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "НЕВРОХИРУРГИЯ" Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА АНТИДОПИНГОВАТА ДЕЙНОСТ ОТ 2019 Г. Виж повече