Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 43 от 21.V

  • ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ Виж повече
  • УКАЗ № 166 ОТ 04.08.2017 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА В СЪВЕТА ПО СИГУРНОСТТА КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И ОТМЕНЯНЕ НА УКАЗ № 62 ОТ 25 ЯНУАРИ 2017 Г. НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА Виж повече
  • НАРЕДБА № 15 ОТ 21 НОЕМВРИ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ Виж повече
  • ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ РЕШЕНИЕ № 1833-МИ ОТ 7 ЮЛИ 2020 Г. ОТНОСНО УТВЪРЖДАВАНЕ ОБРАЗЦИ НА ИЗБОРНИ КНИЖА ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА НОВИ И ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 1833-МИ ОТ 7 ЮЛИ 2020 Г. ОТНОСНО УТВЪРЖДАВАНЕ ОБРАЗЦИ НА ИЗБОРНИ КНИЖА ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА НОВИ И ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ Виж повече
Промени настройката на бисквитките