Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 48 от 8.VI

  • ЗАКОН ЗА БАНКОВАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ Виж повече
  • НАРЕДБА № 31 ОТ 2 АВГУСТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ И ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ОТГОВОРЕН АКТЮЕР, ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ, ПРИДОБИТА ИЗВЪН РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЗА ФОРМАТА НА АКТЮЕРСКАТА ЗАВЕРКА, ФОРМАТА И СЪД Виж повече
  • НАРЕДБА № 13 ОТ 5 МАЙ 2010 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ЗАВАРЧИК" Виж повече
  • НАРЕДБА № 7 ОТ 5 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, КОИТО ПО ДОГОВОР НЕПОСРЕДСТВЕНО ИЗВЪРШВАТ СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И ИНВЕСТИЦИОННИ КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, КАКТО И РЕДА ЗА ПРИДО Виж повече
  • НАРЕДБА № 15 ОТ 5 МАЙ 2004 Г. ЗА ВОДЕНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИТЕ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР И ЗА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА Виж повече
  • НАРЕДБА № I-121 ОТ 24 ЮНИ 2004 Г. ЗА РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ ОХРАНАТА ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ЦЕННИ ПРАТКИ И ТОВАРИ Виж повече
  • НАРЕДБА № 28 ОТ 10 МАЙ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ БРОКЕРИ И ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ, ПРИДОБИТА В ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА, И ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИ Виж повече
  • НАРЕДБА № 37 ОТ 29 НОЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИЗНАВАНЕТО НА ПРИЕТИТЕ ПАЗАРНИ ПРАКТИКИ Виж повече
  • НАРЕДБА № 39 ОТ 21 НОЕМВРИ 2007 Г. ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДЯЛОВО УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО Виж повече
  • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА Виж повече
Промени настройката на бисквитките