Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 66 от 10.VIII

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА

 

ОБЩИНА РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 554 от 15 юли 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – Русе, реши:

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на сграда с идентификатор 63427.7.273.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе със застроена площ 234 кв. м, брой етажи: 1, с предназначение: административна, делова сграда, с адрес: ул. Котовск № 6, ж.к. Изток, Русе, предмет на АОС №7743/25.03.2016 г.

2. Утвърждава тръжната документация (приложение № 4) при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 152 800 лв.;

2.2. стъпка на наддаване – 5000 лв.;

2.3. депозит за участие в търга – 10 000 лв., който се внася в срок до 17 работни дни от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация;

2.4. начин на плащане – предложената цена от купувача се заплаща изцяло до деня на подписване на договора за продажба.

Тръжната документация се закупува в центъра за административни услуги и информация на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт и обществени поръчки“, пл. Свобода № 6. Цената на тръжната документация е 250 лв. и се заплаща в офиса на „ТБ Инвестбанк“ – АД, клон Русе, по сметка: BG96IORT73798400080000, банков код/BIC: IORTBGSF, вид плащане: 447000 „Инвестбанк“ – АД, клон Русе, в центъра за административни услуги и информация.

3. Срок за закупуване на тръжна документация – до 15 работни дни считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

4. Срок за подаване на предложения за участие в търга – до 20 работни дни считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

5. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден след закупуване на тръжни книжа и предварителна заявка в срок до 16 ч. на 20-ия работен ден включително от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

6. Търгът да се проведе на 23-тия работен ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в 17,30 ч. в заседателната зала на третия етаж на Община Русе, пл. Свобода № 6.

7. Определя комисия в състав от 7 членове – четирима общински съветници и трима от общинската администрация, съгласно чл. 7, т. 20 от Наредбата за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол, която да организира и проведе търга.

8. Всеки член на тръжната комисия да получи възнаграждение за дейността си в размер 50 лв. плюс по 10 лв. на час съобразно продължителността на търга.

9. Възлага на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол да определи спечелилия търга участник.

10. Възлага на кмета на община Русе да освободи депозитите на неспечелилите участници в търга, да издаде заповед за спечелилия търга участник и да сключи приватизационен договор за покупко-продажба с него.

11. При непровеждане на търга да се проведе повторен търг 17 работни дни след първата дата от 17,30 ч. на същото място и при същите условия.

Председател: И. Пазарджиев

4782

 

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

РЕШЕНИЕ № 567 от 28 юни 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 136, ал. 6 от ЗУТ, протокол за проведено на 17.03.2021 г. обществено обсъждане и Решение № І от протокол № 5 от 2.09.2020 г. на ОЕС и Решение № XIX от протокол № 3 от 21.05.2021 г. на ОЕС Общинският съвет – гр. Септември, одобрява проект за изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Септември за имоти в землищата на с. Злокучене, с. Лозен, с. Варвара, с. Виноградец, с. Ветрен дол, с. Славовица и гр. Септември, както следва:

землище с. 3локучене: имоти с идентификатори 31214.13.169, 31214.13.29, 31214.13.21, 31214.13.140 и 31214.13.139 в м. Сагера за промяна на предназначението в „малко етажно жилищно застрояване“ (Жм);

землище с. Лозен: имоти с идентификатори 44053.15.1, 44053.15.2, 44053.15.3, 44053.15.9, 44053.15.10, 44053.15.43, 44053.15.54, 44053.15.55, 44053.15.61, 44053.15.62, в м. Азмъка за допустима смяна на предназначението от „предимно производствена“ в територия с параметри „за спорт, отдих и рекреация“ (Од);

землище с. Варвара: имоти с идентификатори 10104.351.6, 10104.3.52.1 и 10104.352.413 в м. Могили за допустима смяна на предназначението за „малко етажно жилищно строителство“ (Жм);

землище с. Виноградец: имот с идентификатор 11154.270.l в м. Гьоловете за допустима смяна на предназначението за „малко етажно жилищно строителство“ (Жм);

землище с. Ветрен дол: имоти с идентификатори 10851.8.66 и 10851.8.67 в м. Алъ пара за допустима смяна на предназначението за „производствени дейности“ (Пп);

землище с. Славовица: имот с идентификатор 67009.19.33 в м. Вакарелката за допустима смяна на предназначението „за устройствена зона за курортни дейности“ (Ок);

землище гр. Септември: имот с идентификатор 66264.21.590 в м. Кадийца за допустима смяна на предназначението „за предимно производствена дейност“.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ измененията на общите устройствени планове подлежат на обжалване по реда на АПК чрез Община Септември пред Административния съд – Пазарджик, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Председател: К. Тодорин

4771

72. Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:

Месечен баланс на управление „Банково“ към 30.07.2021 г.

Активи

Хил. лв.

Злато и други благородни метали

49 772

Вземания от правителството

 

на Република България

0

Капиталови инвестиции и квота

 

в МВФ

1 983 546

Дълготрайни материални и

 

нематериални активи

137 576

Други активи

16 994

Депозит в управление „Емисионно“

6 759 276

Всичко активи

8 947 164

Пасиви

 

Кредити от МВФ

0

Задължения към международни

 

финансови институции

3 311 451

Други пасиви

705 644

Всичко задължения

4 017 095

Основен капитал

20 000

Резерви

5 034 515

Неразпределена печалба

-124 446

Всичко собствен капитал

4 930 069

Всичко пасиви

8 947 164

Подуправител на БНБ:

Гл. счетоводител на БНБ:

Н. Стоянова

Т. Цветкова

Месечен баланс на управление „Емисионно“ към 30.07.2021 г.

Активи

Хил. лв.

Парични средства и предоставени

 

депозити в чужда валута

26 071 576

Монетарно злато и други

 

инструменти в монетарно злато

3 946 044

Инвестиции в ценни книжа

26 563 028

Всичко активи

56 580 648

Пасиви

 

Банкноти и монети в обращение

23 036 549

Задължения към банки

16 715 927

Задължения към правителството

 

и бюджетни организации

8 459 036

Задължения към други депозанти

1 609 860

Депозит на управление „Банково“

6 759 276

Всичко пасиви

56 580 648

Подуправител на БНБ:

Гл. счетоводител на БНБ:

К. Христов

Т. Цветкова

4767

834. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че по дисциплинарно дело № 17/2021 г. по описа на Висшия дисциплинарен съд за извършени дисциплинарни нарушения на адв. X.X.X., член на Великотърновската адвокатска колегия, вписан с личен номер 1700013950 в регистъра на адвокатите, е наложено дисциплинарно наказание по чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА „Лишаване от право да упражнява адвокатска професия“ за срок от 8 месеца.

4784

840. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че на основание чл. 133, ал. 1, т. 5 от Закона за адвокатурата с влязло в сила решение по д. д. № 2/2017 г. на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Велико Търново, X.X.X. – адвокат от Адвокатската колегия – Велико Търново, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок от 30 месеца.

4787

92. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот № С210022-091-0000709/5.08.2021 г. възлага на „Ви Кей Инженеринг“ – ЕООД, ЕИК: 202741167, гр. Мездра, ул. Ал. Стамболийски № 26, следния недвижим имот: поземлен имот с идентификатор 47714.500.639, с площ по скица 5821 кв. м, а по договор за продажба от 6.11.2007 г. с площ 5800 кв. м, намиращ се в гр. Мездра, област Враца, кръстовището на улиците X.X. и X.X., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 639 в квартал 118-A по плана на гр. Мездра, с граници/съседи на имота: имоти с идентификатори: 47714.500.2159; 47714.500.637; 47714.500.4001 47714.500.1726; 47714.500.1739; 47714.500.7341, 47714.500.2298.

4810

51. – Медицинският университет – Пловдив, обявява конкурси за академична длъжност главен асистент в област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология, научна специалност „Обща психология и диференциална психология“ – един; професионално направление 3.6. Право, научна специалност „Право“ – един, двата към Катедрата по управление на здравните грижи на Факултет по обществено здраве; 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Хематология и преливане на кръв“ – трима към Първа катедра по вътрешни болести, Секция по хематология; научна специалност „Рентгенология и радиология“ – един към Катедрата по образна диагностика; научна специалност „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“ – един, и научна специалност „Гръдна хирургия“ – един, двата към Катедра по специална хирургия, всички към Медицинския факултет; професионално направление 7.2. Стоматология, научна специалност „Протетична дентална медицина“ – двама към Катедрата по протетична дентална медицина на Факултета по дентална медицина; професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Обществено дентално здраве“ – един към Катедрата по социална медицина и обществено здраве на Факултета по обществено здраве, всички за нуждите на преподаването на английски език със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Справки и документи – в ректората, отдел „Човешки ресурси“, бул. Васил Априлов № 15А, 4002 Пловдив, тел. (032) 200-521.

4769

83. – Институтът по биология и имунология на размножаването „Акад. X.X.“ – БАН – София (ИБИР – БАН), на основание решение на Научния съвет на ИБИР – БАН, протокол № 99 от 27.07.2021 г., обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент по научна специалност 01.06.23 „Имунология“, професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика – един. Документи за участие в конкурса: 1. молба за допускане за участие в конкурса; 2. автобиография по европейски образец; 3. диплом за образователната и научна степен „доктор“; 4. медицинско свидетелство; 5. свидетелство за съдимост; 6. удостоверение за стаж по специалността; 7. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати; 8. справка за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3 от ЗРАСРБ, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5 на ЗРАСРБ, към която се прилагат необходимите доказателства, определени в ЗРАСРБ, в правилника за прилагането му и в правилника на Българската академия на науките. Срок за подаване на документите – до 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“. Документи за участие в конкурсите се подават всеки работен ден от 9 до 16 ч. в деловодството на ИБИР – БАН на бул. Цариградско шосе № 73, ет. 2, София. За повече информация: http://ibir.bas.bg/. За контакти: тел. 02 8720018; e-mail: ibir@abv.bg; hr-ibir@abv.bg.

4797

9. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на плана за регулация и застрояване на м. Манастирски ливади-изток, кв. 11а, УПИ I, IX, X, XI, XII u XIII за създаване на нов УПИ Х – „за детско заведение“, и изменение на плана за улична регулация за кв. 41, който е изложен в Район „Триадица“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения и искания по проекта в едномесечен срок от обнародваването на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Район „Триадица“ – СО.

4808

31. – Столичната община на основание чл. 25, ал. 4 от ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 от ЗОС са издадени заповеди за отчуждаване на недвижими имоти във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на бул. Тодор Каблешков в участъка от ул. Луи Айер до ул. Емилиян Станев – поетапно“: Заповед № СОА21-РД40-35 от 13.02.2021 г. на кмета на Столичната община за отчуждаване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.1007.234 (незастроен), с площ 278 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108 от 13.12.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК; имотът е собственост на X.X. и X.X. – 1/2 ид. ч. в режим на СИО, и X.X. и X.X. – 1/2 ид. ч. в режим на СИО; Заповед № СОА20-РД40-59 от 13.02.2021 г., изменена със Заповед № СОА21-РД40-93 от 4.06.2021 г. на кмета на Столичната община за отчуждаване на поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.1006.2249 (незастроен), с площ 3 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1006.28 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108 от 13.12.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК; имотът е собственост на: спор за собственост между X.X., Мирна Алкалай, Андреа Алкалай, X.X., X.X., X.X., X.X., X.X. и X.X.. Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник“, да се публикува на интернет страницата на Столичната община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Триадица“ за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

4809

55. – Община Батак на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 219 от 16.07.2021 г., взето с протокол № 16 на заседание на Общинския съвет – Батак, е одобрен подробен устройствен план във връзка с промяна предназначението на земеделски земи за поземлен имот с идентификатор 02837.504.148, местност Дъното по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Батак, одобрени със Заповед № РД-18-43 от 6.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Батак пред Административния съд – Пазарджик, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

4798

56. – Община Батак на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 218 от 16.07.2021 г., взето с протокол № 16 на заседание на Общинския съвет – Батак, е одобрен подробен устройствен план във връзка с промяна предназначението на земеделски земи за поземлен имот с идентификатор 02837.11.500, местност Правия път по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Батак, одобрени със Заповед № РД-18-10 от 12.04.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Батак пред Административния съд – Пазарджик, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

4799

57. – Община Батак на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 217 от 16.07.2021 г., взето с протокол № 16 на заседание на Общинския съвет – Батак, е одобрен подробен устройствен план във връзка с промяна предназначението на земеделски земи за поземлен имот с идентификатор 02837.4.1544, местност Мефтеря по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Батак, одобрени със Заповед № РД-18-10 от 12.04.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Батак пред Административния съд – Пазарджик, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

4800

58. – Община Батак на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 223 от 16.07.2021 г., взето с протокол № 16 на заседание на Общинския съвет – Батак, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за обект: Основен ремонт на горски автомобилен път „Кривов чарк – Беглика“, намиращ се на територията на ТП „ДГС Родопи“, община Батак, област Пазарджик. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Батак пред Административния съд – Пазарджик, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

4801

59. – Община Батак на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 224 от 16.07.2021 г., взето с протокол № 16 на заседание на Общинския съвет – Батак, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за обект: Основен ремонт на горски автомобилен път „Синия залив – Балинов чарк“, намиращ се на територията на ТП „ДГС Родопи“, община Батак, област Пазарджик. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Батак пред Административния съд – Пазарджик, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

4802

10. – Община Белене на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 61 от 20.07.2021 г. на Общинския съвет – Белене, е допуснато изработване на проект за ПУП – ПП. Изработен е ПУП – парцеларен план на техническата инфраструктура – водопроводно отклонение към сграда с идентификатор 03366.605.7.1 (стопански двор), Белене, от трасе в поземлен имот 03366.605.45. в землището на гр. Белене, общинска собственост. Проектът е изложен за разглеждане в сградата на общинската администрация – Белене, стая № 12. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Белене.

4785

12. – Община Дупница на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 148 от 16.07.2021 г. на Общинския съвет – Дупница, е одобрен проект на подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за определяне трасето на външно водоснабдяване и канализационно отклонение на поземлени имоти с идентификатори 65245.6.567 и 65245.6.568 по кадастралната карта на землището на с. Самораново, местност Воденичница, община Дупница, одобрена със Заповед № 300-5-61 от 5.08.2004 г. на и.д. на АГКК. Трасето на външното водоснабдяване на поземлени имоти с идентификатори 65245.6.567 и 65245.6.568, местност Воденичница, землище на с. Самораново, община Дупница, по кадастралната карта на с. Самораново, одобрена със Заповед № 300-5-61 от 5.08.2004 г. на и.д. на АГКК е от съществуващ водопроводен клон РЕ 140/АЦ 125 по първостепенна улица – ул. Г. Димитров в с. Самораново, в имот с идентификатор 65245.2.771 по КК на с. Самораново при имот 65245.2.681 по КК на с. Самораново (попадащи в урбанизирана територия на с. Самораново по регулационния план, одобрен със Заповед № 3695 от 3.10.1974 г. на председателя на Окръжния народен съвет – Кюстендил) с дължина 115,13 м, преминаващ в имот с идентификатор 65245.7.164 по КК на с. Самораново, с начин на трайно ползване – пасище, общинска публична собственост, и имот с идентификатор 65245.7.161 по кадастралната карта на с. Самораново, с начин на трайно ползване – път IV клас – местен път, общинска публична собственост, извън урбанизирана територия, с дължина 295,37 м, съгласно изходни данни от „Водоснабдяване и канализация – Дупница – ЕООД. Трасето на канализационното отклонение на поземлени имоти 65245.6.567 и 65245.6.568 е от съществуващ канализационен клон бетонови тръби 300, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 65245.7.164 по кадастралната карта на с. Самораново, с начин на трайно ползване – пасище, общинска публична собственост, преминаващо в имот с идентификатор 65245.7.161 по кадастралната карта на с. Самораново, с начин на трайно ползване – път IV клас – местен път, общинска публична собственост, до главни ревизионни шахти, разположени в имотите на възложителя – поземлени имоти с идентификатори 65245.6.567 и 65245.6.568 по КК на с. Самораново, с обща дължина 23,60 м. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Дупница до Административния съд – Кюстендил.

4719

13. – Община Дупница на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 147 от 16.07.2021 г. на Общинския съвет – Дупница, е одобрен проект – подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за определяне трасето на външно ел. захранване чрез изграждане на подземна кабелна линия ниско напрежение, за присъединяване на поземлени имоти с идентификатори 65245.6.567 и 65245.6.568 по кадастралната карта на землището на с. Самораново, местност Воденичница, община Дупница, одобрена със Заповед № 300-5-61 от 5.08.2004 г. на и.д. на АГКК. Трасето на външното електрозахранване на нова кабелна линия ниско напрежение от трафопост МТП „Самораново-1“ SAP:23110508 и CEO: KN_0685, присъединен на 20 kV към ВЕЛ „Самораново“, извод ПС „Марек“, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 65245.2.773 по КК на с. Самораново, през поземлен имот с идентификатор 65245.2.681 по КК на с. Самораново, през поземлен имот с идентификатор 65245.2.771 по КК на с. Самораново (попадащи в урбанизираната територия на с. Самораново по регулационния план, одобрен със Заповед № 3695 от 3.10.1974 г. на председателя на Окръжния народен съвет – Кюстендил) с дължина 206,80 м, преминаващ в поземлен имот с идентификатор 65245.7.161 по КК на с. Самораново, с начин на трайно ползване – път IV клас – местен път, общинска публична собственост, и поземлен имот с идентификатор 65245.7.164 по КК на с. Самораново, с начин на трайно ползване – пасище, общинска публична собственост, извън урбанизираната територия, с дължина 271,60 м. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Дупница до Административния съд – Кюстендил.

4720

23. – Община „Марица“, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – ПУП – парцеларен план и план за улична регулация в обхвата на ПИ с идентификатори 61412.13.66, 61412.13.46 и 61412.13.34 за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 61412.13.66 в землището на с. Радиново, община „Марица“. Проектът се намира в сградата на общинската администрация, стая 406, и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация „Марица“, област Пловдив.

4811

20. – Община гр. Поморие, област Бургас, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Трасе на кабелна линия 20 kV от ТП Александрово 3 до поземлен имот с проектен идентификатор 47651.143.8 по КККР на с.Медово, община Поморие“, като трасето и сервитутът на кабелната линия ще засегнат поземлени имоти, както следва: в землището на с. Александрово: ПИ 00271.6.246 – за селскостопански път, общинска публична собственост, ПИ 00271.7.25 – нива на н-ци X.X.X., ПИ 00271.7.74 – нива на X.X.X., ПИ 00271.7.135 – селскостопански път, общинска публична собственост, ПИ 00271.8.64 – път от републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост; площ с ограничение в ползването – 2,889 дка; в землището на с. Медово: ПИ 47651.9.21 – пасище на X.X.X.-X., ПИ 47651.9.75 – селскостопански път, общинска публична собственост, ПИ 47651.13.111 – селскостопански път, общинска публична собственост, ПИ 47651.13.112 – път от републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост, ПИ 47651.143.6 – пасище, общинска публична собственост, ПИ 47651.143.7 – път от републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост; площ с ограничение в ползването – 2,014 дка. Проектът за ПУП – ПП е изложен в сградата на Община Поморие, ул. Солна № 5. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по проекта до Община Поморие в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

4783

163. – Община гр. Радомир, област Перник, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици, че с Решение № 119, прието с протокол № 6 от 29.06.2021 г. на Общинския съвет – Радомир, е одобрен ПУП – ПР за УПИ ІII – „за поща, клуб, магазини за хранителни и нехранителни стоки, битови услуги, ресторант и сладкарница“, кв. 32 по действащия кадастрален и регулационен план на с. Кондофрей, община Радомир, като се заличава неизградена улица с о.т. 105-170-169; предвижда се нова улица с проектни о.т. 106а-106б-106в-106; образува се нов УПИ XII – „за търговия и обществено обслужване“ от кв. 31, а останалата част от УПИ III – „за поща, клуб, магазини за хранителни и нехранителни стоки, битови услуги, ресторант и сладкарница“, кв. 32, запазва предназначението си. Засягат се съседни УПИ I и УПИ II от кв. 41 и УПИ I и УПИ IX от кв. 31, където регулацията минава по имотна граница. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Перник, чрез Общинския съвет – Радомир.

4722

3. – Община Русе на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план (ПУП) – изменение план за улична регулация (ИПУР) от ОТ 131 до ОТ 226, план за регулация и застрояване (ПРЗ) на ПИ с идентификатор 02796.95.311, изменение план за регулация (ИПР) на УПИ V-3100, VI-428, VII-308 и VIII-3090 в кв. 40 и УПИ І-439, ІІ-439 и IV-439 в кв. 42 и изменение на кв. 40 на с. Басарбово, община Русе. Проектът и придружаващата го документация са на разположение на заинтересованите лица в отдел „Устройствени планове и кадастър“ на Община Русе, ул. Олимпи Панов № 6, ет. 2, стая № 1. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ писмени възражения, предложения и искания по проекта могат да бъдат направени до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

4685

606. – Община гр. Сандански, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е изготвен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за „транспортен достъп“ до поземлен имот с идентификатор 20910.13.15 в м. Селището по КККР на землището на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград, в който се предвижда изграждане на обект за „общественообслужващи дейности – дегустационна къща“, ниско свободно застрояване. Трасето за осигуряване на „транспортен достъп“ започва от края на регулацията на с. Зорница, община Сандански, и продължава през имот с идентификатор: 20910.12.52 – земеделска територия, НТП – „за селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска публична собственост на Община Сандански и завършва до границата с имот с идентификатор 20910.16.77 – „за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“, НТП – територия, заета от води и водни обекти, общинска частна собственост. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Сандански.

4764

1. – Община Сапарева баня на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите страни, че е изработен проект на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) в обхват поземлен имот – публична общинска собственост, с идентификатор № 65365.30.131 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15 от 19.02.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, за изграждане на елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия – външно електрозахранване (въздушна линия) – ниско напрежение, за захранване на обект: „Едноетажна жилищна сграда“, намираща се в поземлени имоти с идентификатор № 65365.30.147, местност Под селото по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, с възложител „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД. Проектът за ПУП – ПП е изложен в приемната на дирекция „Архитектура, градоустройство, контрол по строителството и проекти“ при Община Сапарева баня – гр. Сапарева баня, ул. Германея № 1, ет. 3. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да разгледат проекта и ако имат основания, да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до кмета на община Сапарева баня.

4702

21. – Община Сливен на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания за трасе на ел. кабел НН от табло НН на ТП „КЗС Гавраилово“, извод СН „Калиница“, ПС „Бинкос“ до ПИ 14275.610.459 с НТП – „За друг вид производствен, складов обект“, и преминаващ през ПИ 14275.610.354, общинска собственост, с НТП – „За местен път“, землище с. Гавраилово, община Сливен. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация.

4770

57. – Областният управител на област Смолян на основание чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересованите лица, че е одобрен работен инвестиционен проект и е издадено Разрешение за строеж № 37 от 28.07.2021 г. за обект: „Оптична кабелна линия Девин – Широка лъка“, попадащ на територията на з-ще с. Беден, з-ще с. Брезе и з-ще гр. Девин, община Девин, и з-ще с. Широка лъка, община Смолян, област Смолян, с части – „Телекомуникации“, „Пътна“, „Конструкции“, „Трасировъчен план“, „Временна организация на движението при изпълнение на строителството“, „Пожарна безопасност“, „ПБЗ“ и „План за управление на строителните отпадъци“. Проектът и разрешението за строеж могат да бъдат разгледани от заинтересованите лица в деловодството на областната администрация – Смолян, и обжалвани пред Административния съд – Смолян, в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

4737

9. – Община Созопол на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 434 от протокол № 20 от 30.06.2021 г. на Общинския съвет – Созопол, е одобрен подробен устройствен план – план за улична регулация за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Улична регулация за осигуряване на транспортен достъп и трасе на техническата инфраструктура на улица с осови точки 254-255-256-257-258-259-260-261-262-126-263-264-265-127-128-129-130-131-132-133-180 и улица-тупик с осови точки 133ь-133 в м. Аклади, землище гр. Черноморец, община Созопол, с трасе и сервитут в част от поземлени имоти с идентификатори 81178.6.281, 81178.6.280, 81178.6.284, 81178.6.285, 81178.6.286, 81178.6.267, 81178.6.262, 81178.6.261, 81178.6.260, 81178.6.287, 81178.6.288, 81178.6.259, 81178.6.258, 81178.6.257, 81178.6.256, 81178.6.255, 81178.6.242, 81178.6.248, 81178.6.244, 81178.6.243, 81178.6.349, 81178.6.640, 81178.6.265, 81178.6.264, 81178.6.247, 81178.6.246 по кадастралната карта на гр. Черноморец. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Созопол пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

4659

79. – Община Стражица на основание чл. 30 ЗПСК обявява, че през юли 2021 г. е извършена продажба на общински нежилищен имот, представляващ самостоятелно обособен обект от I етаж на триетажна масивна търговска сграда с обща ЗП 245 кв. м заедно с 16 % идеални части от общите части на покрива, намиращ се в УПИ I, кв. 34 по плана на с. Кесарево, актуван с АчОС № 3716/30.05.2009 г., продадено чрез публичен търг с явно наддаване на X.X.X. за 29 960 лв., на която цена не се начислява ДДС на основание чл. 45, ал. 3 от ЗДДС, изплатена изцяло от купувача.

4788

12. – Община Чирпан на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че са изработени проект за изменение на ПУП – план за улична регулация (ПУР) на улица-тупик с о.т. 1011 ч 1012 ч 1013 и план за регулация – ПР за УПИ ІІІ-298 в кв. 7 по плана на гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора, предвиждащ: 1. отпадане на улица-тупик с о.т. 1011 ч 1012 ч 1013 (имот с идентификатор 81414.501.51 по КККР на гр. Чирпан) и присъединяване на площта й от 670 кв. м към УПИ ІІІ-298 в кв. 7 по плана на гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора, поради отпадане необходимостта от улицата вследствие обединяването на трите УПИ ІІІ-3900, XIІ-3900 и ХІІІ-3900 в УПИ ІІІ-298; 2. преотреждане на УПИ ІІІ-298 за имот с проектен идентификатор 81414.501.321 (образуван от обединяване на имоти с идентификатори 81414.501.298 и 81414.501.51) в УПИ ІІІ-321 – „За производствени и складови дейности“; 3. установяване на устройствена зона „Пп1“ в плана за регулация в съответствие с предвижданията на ОУП на гр. Чирпан, одобрен със Решение № 284 от 20.06.2013 г. Проектът може да бъде разгледан в стая № 1, ет. 1 в сградата на общинската администрация. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Чирпан в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.

4789

43. – Община Шабла на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания, представляващ подземен електропровод средно напрежение от БКТП-3, с. Езерец, до нови трансформаторни постове, обслужващи поземлени имоти със смесено предназначение – обслужващ ПИ 24102.20.95 по КККР на с. Езерец и 39493.25.86 по КККР на община Шабла с определено трасе: имоти с идентификатори 24102.48.133, 27108.48.134, 27108.23.28, 27108.20.93, 27108.5.217 по КККР на с. Езерец – общинска публична собственост; имот с идентификатор 39493.26.42 по КККР на с. Крапец – общинска публична собственост.

4724

93. – Община с. Лесичово, област Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект на ПУП – план за регулация и застрояване на фотоволтаичен парк в поземлени имоти: № 186058, м. Чешмата, № 186060, м. Чуките, № 186063, м. Чешмата, № 188026, м. Чешмата, № 191025, м. Кошире, № 191027, м. Кошире, № 192045, м. Кошире, № 192047, м. Чешмата, № 192048, м. Чешмата, № 192050, м. Кошире, № 291036, м. Равнището, № 291139, м. Равнището, № 291141, м. Равнището, № 291146, м. Равнището, № 291147, м. Равнището, № 291148, м. Равнището, № 291149, м. Равнището, № 291150, м. Равнището, № 291151, м. Равнището, № 291152, м. Равнището, № 295070, м. Равнището, № 295075, м. Равнището, № 295080, м. Равнището, № 295082, м. Равнището, № 295083, м. Равнището по КВС на с. Лесичово, община Лесичово, област Пазарджик. Проектът се съхранява от дирекция „СА“, Община Лесичово, и може да бъде предоставен за разглеждане по всяко време на работния ден. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

4792

94. – Община с. Лесичово, област Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за ПУП – ПП за определяне на подземно електропреносно трасе Ср.Н. и Н.Н. за изграждане на фотоволтаичен парк в поземлени имоти: № 186058, м. Чешмата, № 186060, м. Чуките, № 186063, м. Чешмата, № 188026, м. Чешмата, № 191025, м. Кошире, № 191027, м. Кошире, № 192045, м. Кошире, № 192047, м. Чешмата, № 192048, м. Чешмата, № 192050, м. Кошире, № 291036, м. Равнището, № 291139, м. Равнището, № 291141, м. Равнището, № 291146, м. Равнището, № 291147, м. Равнището, № 291148, м. Равнището, № 291149, м. Равнището, № 291150, м. Равнището, № 291151, м. Равнището, № 291152, м. Равнището, № 295070, м. Равнището, № 295075, м. Равнището, № 295080, м. Равнището, № 295082, м. Равнището, № 295083, м. Равнището по КВС на с. Лесичово, община Лесичово, област Пазарджик. Проектът се съхранява от дирекция „СА“, Община Лесичово, и може да бъде предоставен за разглеждане по всяко време на работния ден. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

4793

95. – Община с. Лесичово, област Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект на ПУП – план за регулация и застрояване на фотоволтаичен парк в поземлен имот с идентификатор 78478.134.767, м. Папратница, и 78478.136.769, м. Камика по КККР на с. Церово, община Лесичово, област Пазарджик. Проектът се съхранява от дирекция „СА“, Община Лесичово, и може да бъде предоставен за разглеждане по всяко време на работния ден. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

4794

96. – Община с. Лесичово, област Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект на ПУП – ПП за определяне на подземно електропреносно трасе Ср.Н. за изграждане на фотоволтаичен парк в поземлен имот с идентификатор 78478.134.767, м. Папратница, и поземлен имот с идентификатор 78478.136.769, м. Камика по КККР на с. Церово, община Лесичово, област Пазарджик. Проектът се съхранява от дирекция „СА“, Община Лесичово, и може да бъде предоставен за разглеждане по всяко време на работния ден. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

4795

3. – Община с. Мирково, Софийска област, отдел „Устройство на територията“, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 296 от 30.06.2021 г. на Общинския съвет – с. Мирково, е одобрен ПУП – парцеларен план за обект „Оборотна деривация от цех ВХС до обогатителен комплекс „Елаците“ – участък от водна кула 2 до цех МФЦ – втори етап – „Ново трасе от резервоарите за оборотна вода до водна кула 2“, което предвижда деривация от ВК2, намираща се в ПИ с идентификатор 48324.171.18, до цех МФЦ в ПИ с идентификатор 48324.22.10 (Обогатителен комплекс), с. Мирково, в землището на с. Мирково, община Мирково, Софийска област. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Мирково до Административния съд – София област.

4666

Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от „ЕнергоТестКонтрол“ – ООД, София, на т. 13 от приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (НРОЛПСИПМК), приета с Постановление на Министерския съвет от 12.02.2003 г., обн., ДВ, бр. 17 от 21 февруари 2003 г., последно изменение и допълнение, ДВ, бр. 34 от 23 април 2021 г., по което е образувано адм. дело № 6527/2021 г. по описа на Върховния административен съд, шесто отделение, насрочено за 20.10.2021 г. от 14 ч., зала № 1.

4778

Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба, наименувана „жалба/искова молба“, на адвокат Г. Хр. Г. срещу разпоредбата на чл. 64, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари, по която е образувано адм. дело № 7210/2021 г. по описа на Върховния административен съд, второ отделение, което е насрочено за 6.12.2021 г. от 14 ч., зала № 1.

4806

Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от „Водоснабдяване и канализация – Видин“ – ЕООД, на Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, приета с Постановление № 8 на Министерския съвет от 18.01.2016 г. (ДВ, бр. 6 от 22.01.2016 г.), по което е образувано адм.д. № 5800/2021 г. по описа на Върховния административен съд, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 2.11.2021 г. от 11 ч., зала 1.

4807

Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е образувано адм. д. № 296/2021 г. по жалба на X.X.X. и X.X.X. от гр. Козлодуй срещу Решение № 54 от протокол № 4 от 30.12.2019 г. на Общинския съвет – Козлодуй, за изменение на Наредба № 11 на общински съвет за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй. Конституирани страни по делото са: оспорващи страни – X.X.X. и X.X.X. от Козлодуй, ответник – Общинският съвет – Козлодуй, и служебно конституирана страна – Окръжната прокуратура – Монтана. Административно дело № 296/2021 г. е насрочено за 10.09.2021 г. от 10,30 ч.

4781

Административният съд – София-град, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба от X.X.X. в лично качество и в качеството си на законен представител на малолетното си дете X.X.X. срещу разпоредбата на § 9 от преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, приета с Решение № 627 по протокол № 25 от 17.12.2020 г. на Столичния общински съвет, по която е образувано адм. дело № 5957/2021 г. по описа на Административния съд – София-град, ХІ тричленен състав, насрочено за 17.09.2021 г. от 15 ч.

4759

Административният съд – Стара Загора, на основание чл. 18, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба от „Джипи-Н“ – ЕООД, против Решение № 440 на Общинския съвет – Казанлък, прието на заседание от 27.05.2021 г., протокол № 24, с което се утвърждават минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидни за територията на община Казанлък, установени в Наредба № 30 за движението на превозните средства на територията на община Казанлък, по което е образувано адм. д. № 372/2021 г. по описа на Административния съд – Стара Загора, насрочено за 29.09.2021 г. от 14,20 ч.

4780

Районният съд – Ардино, уведомява: 1. Салим Юсеин Мехмед – ЕГН **********, с постоянен адрес област Кърджали, община Ардино, с. Млечино, ул. Първа № 94; 2. X.X.X. – ЕГН **********, с постоянен адрес област Кърджали, община Ардино, с. Млечино, кв. Бранево № 14; 3. Педрие Юсеин Ибрям – ЕГН **********, с постоянен адрес област Кърджали, община Ардино, с. Башево № 18; 4. X.X.X. – ЕГН **********, с постоянен адрес област Кърджали, община Ардино, с. Млечино, кв. Голица № 12; 5. X.X.X. – ЕГН **********, с постоянен адрес област Бургас, община Айтос, гр. Айтос, ул. Арабаконак № 38; 6. Ердинч Сабри Улусой – ЕГН **********, с постоянен адрес област Бургас, община Айтос, с. Карагеоргиево, ул. Първа № 2; 7. X.X.X. – ЕГН **********, с постоянен адрес област Пловдив, община Асеновград, Асеновград, ул. Родина № 3, че срещу тях като ответници има заведено гр. дело № 39/2021 г. по описа на PС – Ардино, по постъпила искова молба от Яшар Дуран Ферад – ЕГН **********, от област Кърджали, община Ардино, с. Млечино, кв. Голица № 4, чрез упълномощен процесуален представител адвокат X.X.X. от АК – Кърджали, с правно основание чл. 124, ал. 1 от ГПК във връзка с чл. 79, ал. 1 от ЗС и същите следва да се явят в деловодството на PС – Ардино, за да получат исковата молба ведно с приложенията и разпореждане по чл. 131 от ГПК в двумесечен срок от обнародването на уведомлението в „Държавен вестник“. При неявяване книжата ще се смятат за редовно връчени и на същите ще се назначи особен представител и делото ще се гледа по реда на чл. 48, ал. 2 от ГПК.

4768

Варненският районен съд, 8 състав, призовава X.X.X., родена на 3.11.1948 г. в Санкт Петербург, Руска федерация, сега с неизвестен адрес, като ответник по предявения от X.X.X. в качеството й на управител на ЕС на жилищна сграда „Галерия – 3“ с адрес гр. Бяла, област Варна, ул. Съединение № 4, иск по гр. дело № 4842/2019 г. по описа на ВРС, 8 състав, като указва на същата, че следва да се яви в канцеларията във ВРС, в деловодството на 8 състав, за да получи книжата по делото в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“. При неявяване исковата молба ведно с приложенията ще се считат за редовно връчени и на ответника ще бъде назначен особен представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.

4757

Варненският районен съд, 49 състав, призовава Жан-Ромео Винтилъ, роден на 22.06.1985 г., гражданин на Румъния – ответник по гр. д. № 14163/2020 г. по описа на ВРС, 49 състав, с правно основание чл. 49 СК в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (чл. 48, ал. 1 ГПК) да се яви в деловодството на Районния съд – Варна, 49 състав, в срок до 2.09.2021 г., за да получи книжата по делото и че при неявяване исковата молба ведно с приложенията ще се считат за редовно връчени на ответника, след което ще му бъде назначен особен представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.

4761

Плевенският районен съд в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на настоящата публикация указва на Игли Чобо, роден на 10.03.1996 г. в гр. Берат, Република Албания, като ответник по гр. д. № 1981/2021 г. по описа на PС – Плевен, образувано по предявени от X.X.X. с ЕГН **********, адрес: с. Биволаре, ул. Марица № 15, чрез адв. X.X. – АК – Плевен, адрес: Плевен, ул. Д. Константинов № 23а, ет. 2, офис 4, искове срещу него с правно основание чл. 49, ал. 1 СК и свързаните с тях искове за упражняването на родителските права; за издръжката на детето, родено от брака, за режима на лични отношения между детето и родителя, на когото не са предоставени родителските права, за семейното жилище и неговото ползване след развода, за евентуалната подялба на придобитото по време на брака движимо и недвижимо имущество, за фамилното име, което жената ще носи след брака, и за разноските по делото, да се яви в деловодството на PС – Плевен, адрес: Плевен, ул. Димитър Константинов № 25, за връчване на препис от исковата молба ведно с приложенията и разпореждане по чл. 131 от ГПК. Ответникът следва да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК и ще му бъде назначен особен представител.

4760

 

Великотърновският окръжен съд обявява, че на 21.07.2021 г. е образувано гр. д. № 570/2021 г. по описа на ВТОС по предявена от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество искова молба с правно основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ и Решение № 892 от 7.04.2021 г. на КПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на имущество от X.X.X., ЕГН **********, постоянен и настоящ адрес Велико Търново, ул. Краков № 13, вх. А, ет. 2, с цена на иска 120 402,59 лв., както следва:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, с цена на иска в размер 13 000 лв.:

Лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А8“, рег. № ВТ1633КА, рама № WAUZZZ4DZWN014614, двигател № AFB066832, дата на първа регистрация – 8.07.1998 г. Автомобилът е собственост на X.X.X., ЕГН **********. Пазарна стойност към настоящия момент – 4500 лв.

Лек автомобил, марка „БМВ“, модел „530Д“ рег. № ВТ0002КВ, рама № WBANC71030В828243, двигател 306D2, дата на първа регистрация – 1.06.2004 г. Автомобилът е собственост на X.X.X., ЕГН **********. Пазарна стойност към настоящия момент – 8500 лв.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, с цена на иска в размер 107 402,59 лв.:

Сумата в размер 38 000 лв., представляваща паричната равностойност на отчуждения лек автомобил „Тойота Ланд Круизер“, рег. № ВТ1818ВН, рама № ЈТЕВZ29Ј800023091.

Сумата в размер 3500 лв., представляваща паричната равностойност на отчуждения лек автомобил „БМВ 116И“, рег. № ВТ3417ВС, рама № WBAUF11060PT81569.

Сумата в размер 14 500 лв., представляваща паричната равностойност на отчуждения лек автомобил „Сеат Алтеа 2,0 ТДИ“, рег. № ВТ9888ВР, рама № WBAUF11060PT81569.

Сумата в размер 19 000 лв., представляваща паричната равностойност на отчуждения товарен автомобил „Форд Транзит“, рег. № ВТ4811ВТ, рама № WF0XXXBDFX7E08594.

Сумата в размер 11 000 лв., представляваща паричната равностойност на отчуждения лек автомобил „Ауди А4“, рег. № ВТ0763ВК, рама № WAUZZZ8E73A375056.

Сумата в размер 5000 лв., представляваща паричната равностойност на отчуждените дружествени дялове от капитала на „Примависта 01“ – ЕООД, ЕИК 202014919.

Сумата в размер 505 лв., представляваща внесени суми на каса от титуляр по банкова сметка с IBAN BG06BINV94801001177400, открита в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер 1609,56 лв., представляваща получени средства от трети лица по банкова сметка с IBAN BG06BINV94801001177400, открита в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер 1789,80 лв., представляваща получени средства от трети лица по банкова сметка с IBAN BG36RZBB9155003416312 открита в „Райфайзенбанк България“ – АД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер 1250 лв., представляваща получени средства от трети лица по банкова сметка с IBAN BG29UNCR70001519385044, открита в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер 11 000 лв., представляваща получени средства от трети лица по банкова сметка с IBAN BG16UNCR70001521396379, открита в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр X.X.X..

Сумата в общ размер 248,23 лв., представляваща получени парични средства чрез Westen Union.

Гражданско дело № 570/2021 г. по описа на ВТОС е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 1.12.2021 г. от 12,30 ч.

В едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица, които претендират самостоятелни права върху имуществото – предмет на отнемане в настоящото производство – могат да встъпят в производството, като предявят съответния иск пред ВТОС по настоящото дело.

4746

Силистренският окръжен съд на основание чл. 155, ал. 1 ЗПКОНПИ обявява, че в същия съд е образувано гр. д. № 209/2021 г. по предявено на 13.07.2021 г. мотивирано искане (искова молба) от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, представлявана от председателя X.X., за отнемане в полза на държавата на следното имущество на стойност 185 132,62 лв., както следва:

От X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ в размер 22 000 лв.:

Търговски обект – магазин със склад, със застроена площ 60 кв. м, намиращ се в с. Средище, община Кайнарджа, област Силистра, построен в урегулиран поземлен имот, съставляващ имот с пл. № 398, за който е определен парцел XVIII – общински, от кв. 26 по регулационния план на селото, одобрен със Заповед № 7080 от 30.11.1971 г., заедно с правото на строеж върху имота, при граници: северозапад – улица, югозапад – улица, имот с пл. № 397 и имот с пл. № 394, собственост на X.X.X., ЕГН **********. Недвижимият имот е придобит на 16.01.2012 г. с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 34, том I, рег. № 412, дело № 20 от 16.01.2012 г., вписан в Службата по вписванията – Силистра, под акт № 75, том I, дело № 73/2012 г., вх. рег. № 230/16.01.2012 г. Пазарна стойност на недвижимия имот към настоящия момент: 10 000 лв.

Дворно място с площ 283 кв. м, намиращо се в с. Средище, община Кайнарджа, област Силистра, съставляващо урегулиран поземлен имот в кв. 15, за който е отреден парцел VII за обществено обслужване, по регулационния план на селото, утвърден със Заповед № РД-09-126 от 2.03.2017 г., идентичен с част от парцел II, кв. 15, заедно с построената в имота: едноетажна сграда – търговски обект, с площ 91 кв. м, състояща се от: входно преддверие, търговска зала, битово помещение и склад, при граници: улица, парцел VIII и парцел III – имот с № 240, собственост на X.X.X., ЕГН **********. Недвижимият имот е придобит на 20.12.2017 г. с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 106, том X, рег. № 8404, дело № 1119 от 20.12.2017 г., вписан в Службата по вписванията – Силистра, под акт № 74, том XX, дело № 2998/2017 г., вх.рег. № 7654 от 20.12.2017 г. Пазарна стойност на недвижимия имот към настоящия момент: 12 000 лв.

От X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 и чл. 149 от ЗПКОНПИ в размер 26 000 лв.:

Лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А8“, рег. № СС6640АТ, рама № WAUZZZ4H3AN004868, двигател № CDS004322, дата на първа регистрация 20.07.2010 г., придобит с договор за замяна на МПС от 4.09.2020 г., собственост на Джаснур Раим Ахмед. Автомобилът е заменен за автомобил „Мерцедес МЛ 350 ЦДИ 4 Матик“, като не е установен законен източник на средства за придобиването на последния от проверяваното лице. Пазарна стойност към настоящия момент: 26 000 лв.

От X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, чл. 141 и чл. 149 от ЗПКОНПИ в размер 17 000 лв.:

Сумата в размер 17 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Р 320 ЦДИ 4 Матик“, рег. № СС5234АМ, рама № WDC2510221А068217, двигател № 64295040511039, дата на първа регистрация 29.01.2008 г., придобит от Джаснур Раим Ахмед с договор за покупко-продажба на МПС от 21.07.2015 г. и фактура № 0000000177/21.07.2015 г., отчужден с договор за покупко-продажба на МПС от 20.08.2016 г.

От X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ общо в размер 49 319,74 лв:

Сумата в общ размер 7705,38 лв., представляваща левовата равностойност на получените парични преводи от съдебно-икономическата експертиза за периода от 2.09.2011 г. до 2015 г. чрез системата за бързо разплащане Western Union.

Сумата в общ размер 2151,41 лв., представляваща левовата равностойност на получените парични преводи на 17.11.2011 г. и на 24.11.2011 г. чрез системата за бързо разплащане Western Union съгласно приложена справка.

Сумата в размер 4800 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „212 Д Спринтер“, рег. № СС1889АМ, рама № WDB9024721Р779991, двигател № 60298000158671, дата на първа регистрация 13.02.1998 г., придобит от Джаснур Раим Ахмед с договор за продажба на МПС от 22.05.2018 г., отчужден с договор за покупко-продажба на МПС от 27.09.2018 г.

Сумата в размер 8000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Вито“, рег. № СС6302АР, рама № WDF63970313107899, двигател № – без номер, дата на първа регистрация 23.02.2005 г., придобит от Джаснур Раим Ахмед с договор от 12.09.2018 г. и фактура № 0000000178/12.09.18 г., отчужден с договор за покупко-продажба на МПС от 6.01.20 г.

Сумата в общ размер 26 206 лв., представляваща вноски на каса по сметка в левове BG27 PIRB 7325 4605 0217 51, открита на 22.08.2014 г. в „Пиреос Банк България“ – АД, трансферирана в спестовен влог в левове BG09 BPBI 8170 4605 0217 51 в „Юробанк България“ – АД, и активна към момента на проверката, с титуляр Джаснур Раим Ахмед.

Сумата в общ размер 456,95 лв., представляваща начислени и усвоени лихви по сметка в левове BG27 PIRB 7325 4605 0217 51, открита на 22.08.2014 г. в „Пиреос Банк България“ – АД, трансферирана в спестовен влог в левове BG09 BPBI 8170 4605 0217 51 в „Юробанк България“ – АД, и активна към момента на проверката, с титуляр Джаснур Раим Ахмед.

От X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ в размер 25 000 лв.:

Нива с площ 12,500 дка, намираща се в землището на с. Господиново, ЕКАТТЕ 17333, община Кайнарджа, област Силистра, в местността Алчаците 2, трета категория, съставляваща имот № 031022 по плана за земеразделяне, при граници: нива № 031021 на ДПФ, нива № 031014 на ДПФ, нива № 031004 на X.X.X., полски път № 055053 на община Кайнарджа, собственост на X.X.X., ЕГН **********. Недвижимият имот е придобит на 29.04.2014 г. с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 17, том IV, рег. № 3165, дело № 462 от 29.04.2014 г., вписан в Службата по вписванията – Силистра, под акт № 67, том VII, дело № 853/2014 г., вх. рег. № 2228/29.04.2014 г. Пазарна стойност на недвижимия имот към настоящия момент: 15 000 лв.

Нива с площ 13,001 дка, намираща се в землището на с. Средище, ЕКАТТЕ 68357, община Кайнарджа, област Силистра, в местността Могилите, пета категория, съставляваща имот № 001018 по плана за земеразделяне, при граници: нива № 001019 на X.X.X., полски път № 101004 на община Кайнарджа, нива № 001017 на X.X.X., нива № 001012 на „Ромфарм Компани“ – ООД, нива № 001013 на „Адванс Терафонд“ – АДСИЦ, нива № 001014 на „Адванс Терафонд“ – АДСИЦ, собственост на X.X.X., ЕГН **********. Недвижимият имот е придобит на 26.05.2014 г. с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 58, том III, рег. № 3026, дело № 303 от 26.05.2014 г., вписан в Службата по вписванията – Силистра, под акт № 193, том VIII, дело № 1098/2014 г., вх.рег. № 2846/26.05.2014 г. Пазарна стойност на недвижимия имот към настоящия момент: 10 000 лв.

От X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ, общо в размер 45 812,88 лв.:

Сумата в размер 2800 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Рено“, модел „Меган Сценик“, рег. № СС7057АМ, рама № VF1JA04N521676300, двигател № K4MA700D223061, дата на първа регистрация 14.02.2000 г., придобит от X.X.X. с договор за покупко-продажба на МПС от 4.09.2015 г., отчужден с договор за покупко-продажба на МПС от 18.11.2015 г.

Сумата в общ размер 41 972 лв., представляваща вноски на каса по сметка в левове BG77 PIRB 7325 4604 5522 44, открита на 15.07.2013 г. в „Пиреос Банк България“ – АД, трансферирана в спестовен влог в левове BG59 BPBI 8170 4604 5522 44 в „Юробанк България“ – АД, и закрита на 21.12.2020 г., с титуляр X.X.X..

Сумата в размер 1040,88 лв., представляваща начислени и усвоени лихви по сметка в левове BG77 PIRB 7325 4604 5522 44, открита на 15.07.2013 г. в „Пиреос Банк България“ – АД, трансферирана в спестовен влог в левове BG59 BPBI 8170 4604 5522 44 в „Юробанк България“ – АД, и закрита на 21.12.2020 г., с титуляр X.X.X..

Производството по делото е насрочено за разглеждане в първо открито съдебно заседание на 30.11.2021 г. от 11,30 ч. в Окръжния съд – Силистра.

В двумесечен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“ третите заинтересовани лица могат да предявят своите претенции върху имуществото.

4725

Хасковският окръжен съд на основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр.д. № 417/2021 г. по описа на съда по искова молба, подадена от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, против X.X.X., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: гр. Харманли, ул. Сакар планина № 9, вх. Б, ет. 1, ап. 3, община Харманли, област Хасково, и X.X.X., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: гр. Харманли, ул. Родопи № 16А, община Харманли, област Хасково, с цена на иска 292 431,36 лв., както следва:

От X.X.X. сумата в общ размер 57 542,33 лв., представляваща иззетата от Окръжна прокуратура – Хасково, с протокол за претърсване и изземване от 4.07.2018 г. и предадена с протокол за доброволно предаване от 4.07.2018 г. сума, представляваща веществени доказателства по досъдебно производство № 361/2018 г. на РУ – Харманли, и оставена към ДП № 229/2020 г. на РУ – Харманли.

От X.X.X.:

Сграда с идентификатор 77181.20.52.1, с адрес: гр. Харманли, област Хасково, ул. Васил Левски № 102, разположена в поземлен имот с идентификатор 77181.20.52, със застроена площ 113 кв. м, с предназначение – жилищна сграда – еднофамилна. Пазарната стойност към настоящия момент с в размер 20 000 лв.

1/2 идеална част от самостоятелен обект в сграда е идентификатор 65677.701.9449.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на Свиленград, ул. Сан Стефано № 13, ет. 1, като самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в описания поземлен имот с идентификатор 65677.701.9449, с предназначение на самостоятелния обект – жилище, апартамент, брой нива на обекта – 1, с площ 75,79 кв. м, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, както и ведно с 63,66/2049 идеални части от правото на собственост от поземлен имот с идентификатор 65677.701.9449, в който е изградена сградата.

1/2 идеална част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65677.701.9449.1.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на Свиленград, ул. Сан Стефано № 13, ет. 1, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположен в описания поземлен имот, с предназначение на самостоятелния обект – жилище, апартамент, брой нива на обекта – 1, с площ 45,16 кв. м, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, както и ведно с 37,93/2049 идеални части от правото на собственост от поземлен имот с идентификатор 65677.701.9449, в който е изградена сградата и – ’Л идеални части от самостоятелен обект в сграда е идентификатор 65677.701.9449.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри на Свиленград, ул. Сан Стефано № 13, ет. 1, като самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в описания поземлен имот с идентификатор 65677.701.9449, с предназначение на самостоятелния обект – жилище, апартамент, брой нива на обекта – 1, с площ 71,36 кв. м, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, както и ведно с 59,94/2049 идеални части от правото на собственост от поземлен имот с идентификатор 65677.701.9449, в който е изградена сградата. Пазарната стойност на 1/2 идеална част от двата имота към настоящия момент е в размер 67 563,94 лв.

Лек автомобил марка „Ауди“, модел „А8“, pег. № Х8969КВ, цвят: сив металик, дата на първоначална регистрация – 20.12.2011 г., рама № WAUZZZ4H8CN019983, двигател № CDR016593. Пазарната стойност на автомобила към настоящия момент е в размер 36 000 лв.

От X.X.X.:

Урегулиран поземлен имот ІІІ-144 в квартал 43 по плана на с. Тънково, община Стамболово, област Хасково, с площ 896 кв. м заедно с построена в него жилищна сграда на един етаж с площ 80 кв. м, с прилежащото й избено помещение с площ 80 кв. м, за сумата 3500 лв. с данъчна оценка в размер 3189 лв. Имотът е с граници: изток – улица; запад – УПИ ІV-145, север – УПИ ІІ-143, и юг – улица. Пазарната стойност към настоящия момент е в размер 13 000 лв.

Лек автомобил марка „Смарт“, модел „МЦ 01“, pег. № Х0124КМ, цвят: жълт, дата на първоначална регистрация – 28.02.2002 г., рама № WME01MC011Н118904. Пазарната стойност на автомобила към настоящия момент е в размер 2500 лв.

Лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Туран“, pег. № Х4127КМ, цвят: черен металик, дата на първоначална регистрация – 27.10.2006 г., рама № WVGZZZ1TZ6W127691, двигател № BKDA26769. Пазарната стойност на автомобила към настоящия момент е в размер 9000 лв.

Лек автомобил марка „Рено“, модел „Еспейс“, pег. № Х2669ВС, цвят: светлосив металик, дата на първоначална регистрация – 7.11.2000 г., рама № VF8JE0K0523414097. Пазарната стойност на автомобила към настоящия момент е в размер 2000 лв.

От X.X.X.:

Сумата в общ размер 10 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на недвижими имоти: поземлен имот е идентификатор 77181.20.52 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Харманли, област Хасково, ул. Васил Левски № 102, с площ 482 кв. м и сграда с идентификатор 77181.20.52.2 с адрес: гр. Харманли, област Хасково, ул. Васил Левски № 102, разположена в поземлен имот с идентификатор 77181.20.52, със застроена площ 15 кв. м, с предназначение – селскостопанска сграда.

От X.X.X.:

Сумата в размер 1800 лв., представляваща пазарна стойност на лек автомобил марка „Опел“, модел „Корса“, pег. № X1638BP, цвят: черен металик, дата на първоначална регистрация – 14.11.1997 г., рама № W0L000073V6166124, двигател № X17D316353, към датата на отчуждаване.

Сумата в размер 15 000 лв., представляваща пазарна стойност на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „Е280 ЦДИ“, pег. № Х0749КА, цвят: светлосив металик, дата на първоначална регистрация – 29.08.2006 г., рама № WDB2110231А775583, към датата на отчуждаване.

Сумата в размер 7000 лв., представляваща пазарна стойност на мотоциклет марка „Сузуки“, модел „ВЗР 1800“, pег. № Х0708К, цвят: черен, дата на първоначална регистрация – 2.01.2008 г., рама № JS1VY53A582100136, двигател № Y505115881, към датата на отчуждаване.

Сумата в размер 28 000 лв., представляваща пазарна стойност на лек автомобил марка „Ауди“, модел „Q 7“, pег. № Х6368КК, цвят: черен, дата на първоначална регистрация – 27.10.2006 г., рама № WAUZZZ4LX7D030466, двигател № BUG021242, към датата на отчуждаване.

Сумата в размер общо 4217,95 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка IBAN BG75 RZBB 9155 1010084166 с титуляр X.X.X..

Сумата в размер общо 18 807,14 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка IBAN BG50 STSA 93 0000 2326 1439 с титуляр X.X.X..

Съдът указва на заинтересуваните лица, че могат да предявят своите претенции върху посоченото имущество – предмет на искането, с оглед разпоредбата на чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ в срок 2 месеца считано от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.

Насрочва делото за първо съдебно заседание на 29.11.2021 г. от 13,30 ч., за която дата да се призоват страните.

4815

Софийският градски съд, гражданско отделение – първоинстанционни състави, 21-ви състав, на основание чл. 155 от ЗПКОНПИ уведомява, че има образувано гр. дело № 4394/2018 г., въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) срещу: 1. X.X.X.; 2. X.X.X.; 3. X.X.X.; 4. X.X.X., в полза на държавата на незаконно придобито имущество, описано както следва:

1. От ответниците X.X.X. и X.X.X.:

– сумата 36 000 лв., получена от ответниците X.X.X. и X.X.X. от продажба с н.а. № 181 от 28.08.2012 г., том 3, рег. № 2879, дело № 248/2012 г., на недвижим имот: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 48489.8.12.3.5 по кадастралната карта на гр. Монтана, предназначение – жилище, апартамент, с площ 78,12 кв. м, ведно с прилежащите към него избено помещение и 5,09% ид. части от общите части на сградата и правото на строеж;

– апартамент № В24 за жилищна секция „В“ (вход В) – вх. Б, с административен адрес: София, ул. Шипченски проход № 18, намиращ се на пети (трети жилищен) етаж, кота +13,88, със застроена площ 65,56 кв. м, при граници: от запад – коридор, от север – стълбище, от изток – ул. Николай Коперник, от юг – апартамент В23, отгоре – апартамент В32, отдолу – апартамент В16, заедно с 1,756 ид. части от общите части на сградата, представляващи 9,42 кв. м, или с обща площ на апартамента с включени общи части от 74,98 кв. м, ведно с 0,349% ид. части от УПИ ІІІ, представляващи 9,87 кв. м, намиращ се в новопостроена „Сграда със смесени функции – жилища, офиси, магазини, ресторант, кафе-бар, подземни гаражи на три нива“, въведена в експлоатация на ІІ етап – офисна част, блок D – 63 бр. офиси и лоби бар“ и на ІІІ етап – жилищна сграда, бл. В – 44 бр. апартаменти, 4 бр. ателиета и 3 бр. абонатни станции, съгласно разрешение за ползване № СТ-05-143 от 22.02.2011 г. на ДНСК, намиращ се в УПИ ІІІ, кв. 139 по плана на гр. София, местност X.X., одобрен с влязъл в сила ПУП заповед № РД 09-50-156 от 11.02.2008 г. на главния архитект на гр. София, с установена пазарна стойност на имота 171 364 лв.

2. От ответниците X.X.X. и X.X.X.:

– сумата 36 000 лв., получена от продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 48489.8.12.3.5 по кадастралната карта на гр. Монтана, с адрес на имота: Монтана, ул. Извора № 3, ет. 2, ап. 5.

3. От ответника X.X.X.:

– сумата 20 153,24 лв. – изтеглена сума от сметка № 20364146 в „Банка ДСК“ – ЕАД;

– сумата 19 957,66 лв. – вноски на каса по сметка № 822114212989813 в „ОББ“ – АД;

– сумата 1417,27 лв. – изплатена лихва по сметка № 822114212989813 в „ОББ“ – АД;

– сумата 58 674,90 лв. – вноска на каса по сметка № 800231442637110 на „ОББ“ – АД;

– сумата 669,67 лв., получен превод по сметка в евро с IBAN BG83 UNCR 7000 1513 8082 21;

– сумата 5850,16 лв. – получен превод по сметка в левове в „УниКредит Булбанк“ – АД;

– сумата 48 895,75 лв. – вноска на каса на 4.09.2013 г. по сметка в евро с IBAN BG22UNCR 7000 2521 0788 53;

– сумата 49 795,78 лв. – получен превод по сметка в евро IBAN BG94 UNCR 7000 2520 5382 37 от ответника X.X.X. на 18.04.2012 г. с неустановен законен източник;

– сумата 28 656,29 лв. – получен превод по сметка в USD в „УниКредит Булбанк“ – АД;

– сумата 2817,38 лв. – получен превод по сметка в USD в „УниКредит Булбанк“ – АД;

– сумата 11 269,52 лв. – получен превод по сметка в USD в „УниКредит Булбанк“ – АД;

– сумата 1955,83 лв. – вноска на каса по сметка в евро в „УниКредит Булбанк“ – АД;

– сумата 8999,03 лв. – получен превод по сметка в евро в „УниКредит Булбанк“ – АД;

– сумата 8320,81 лв. – получена лихва по сметка в евро в „УниКредит Булбанк“ – АД.

4. От ответника X.X.X.:

– сумата 10 879,15 лв. – вноска на каса по сметка в евро с IBAN BG95 UNCR 7000 1519 4584 49;

– сумата 11 206,12 лв. – получени преводи по сметка в евро с IBAN BG95 UNCR 7630 1078 0136 03;

– сумата 1241,31 лв. – изплатени лихви по сметка в евро с IBAN BG95 UNCR 7630 1078 0136 03;

– сумата 23 469,97 лв. – получен превод по сметка в евро с IBAN BG05 UNCR 7000 2520 9971 94;

– сумата 3769,21 лв. – изтеглени средства и налично салдо по сметка IBAN BG95 UNCR 7000 4519 5623 31;

– сумата 12 735,21 лв. – получен превод по сметка в USD IBAN BG98 UNCR 7000 2520 5796 81 на ответника X.X.X. с неустановен законен източник;

– сумата 1514,35 лв. – изплатена лихва по същата сметка на ответника X.X.X. върху парични средства с неустановен законен източник;

– сумата 15 598,09 лв. – изтеглени нетрансферирани суми от сметка в евро IBAN BG32 UNCR 7000 2500 4475 49;

– сумата 18 лв. – вноска по сметка с IBAN BG48 UNCR 7000 4519 3466 73 на ответника X.X.X. с неустановен законен източник.

Съгласно Определение № 271051/29.06.2021 г. по гр.дело № 4394/2018 г. на Софийския градски съд, гражданско отделение – І – 21-ви състав, всички заинтересовани лица могат да предявят претенциите си върху имуществото в едномесечен срок считано от обнародването на настоящото съобщение в „Държавен вестник“. Те могат да направят това чрез писмена молба, която да подадат в регистратурата на СГС, като в нея впишат номера на настоящото дело – гр. дело № 4394/2018 г. на СГС, І – 21-ви състав. В молбата си всяко заинтересовано лице следва ясно да посочи срещу кое от имуществата, описани в настоящото обявление, има претенции, като посочи и в коя точка на настоящото обявление е описано имуществото.

Съдът определя дата на първото открито съдебно заседание за 25.11.2021 г. от 11 ч.

4730

Поправка. Медицинският университет – Пловдив, прави следната поправка във връзка с допусната техническа грешка при изписването на специалността на един от обнародваните конкурси за академична длъжност доцент (ДВ, бр. 63 от 30.07.2021 г., стр. 92, обявление № 4563): думите „научна специалност „Обществено дентално здраве“ към катедра „Социална медицина и обществено здраве“ за преподаването на български и английски език – един;“ да се четат „научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ към катедра „Социална медицина и обществено здраве“ за преподаването на български и английски език – един;“.

4816

4816

Поправка. Община Несебър прави следната поправка в обявление № 3409 (ДВ, бр. 48 от 2021 г., стр. 199): думите „Решение № 407“ да се четат „Решение № 406“.

4812

4812

Поправка. Община Несебър прави следната поправка в обявление № 3410 (ДВ, бр. 48 от 2021 г., стр. 199): думите „Решение № 408“ да се четат „Решение № 407“.

4813

4813

Поправка. Община Несебър прави следната поправка в обявление № 3411 (ДВ, бр. 48 от 2021 г., стр. 200): думите „Решение № 417“ да се четат „Решение № 416“.

4814

4814