Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 79 от 21.IX

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 303 ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕТО И ОБУЧЕНИЕТО НА Д Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 305 ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ПОДГОТОВКАТА И ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 14 НОЕМВРИ 2021 Г. Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЕКСТРАКТИТЕ ОТ КАФЕ И ЦИКОРИЯ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 300 ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА 2021 Г. ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ОБЩИНИ ПО ОДОБРЕНИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА Виж повече
  • ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ ПО МОРЕ, 1979 Г.(Приети с Резолюция MSC.155(78) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 20 май 2004 г. В сила за Република България от 1 юли 2006 г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2015 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (ДВ, БР. 7 ОТ 2015 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2019 Г. ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ И ДРУГИ УСЛУГИ ПО ЧЛ. 82, АЛ. 1А И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО И ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ТЯХНОТО ОДОБРЯВАНЕ, ПОЛЗВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ (ДВ, БР. 26 ОТ 2019 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-5 ОТ 27 ЮНИ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА" (ДВ, БР. 55 ОТ 2007 Г.) Виж повече
  • ПРАВИЛА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА БАЛАНСИРАНЕ НА ПАЗАРА НА ПРИРОДЕН ГАЗ (ДВ, БР. 99 ОТ 2016 Г.) Виж повече
  • ИЗМЕНЕНИЯ НА АНЕКСА КЪМ ПРОТОКОЛА ОТ 1997 Г., ОТНАСЯЩ СЕ ДО ИЗМЕНЕНИЯТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО ОТ КОРАБИ, 1973 Г., КАКТО Е ИЗМЕНЕНА С ПРОТОКОЛА ОТ 1978 Г.(Изменения на Анекс VI на MARPOL и Техническия кодекс з Виж повече