Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 99 от 26.XI

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 393 ОТ 22 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА, КРИТЕРИИТЕ, РЕДА И РАЗМЕРА НА СРЕДСТВАТА, КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА ПРЕДПРИЯТИЯ, УПРАЖНЯВАЩИ ДЕЙНОСТ В ЕДИН ОТ СЛЕДНИТЕ КОДОВЕ ПО КЛАСИФИКАЦИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ (КИД-2008) Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЖЕСТОВ ЕЗИК Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 816 ОТ 23 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА 24 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ДЕН НА НАЦИОНАЛЕН ТРАУР Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ФЕВРУАРИ 2017 Г. ЗА КОНКУРСИТЕ ЗА МАГИСТРАТИ И ЗА ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ (ДВ, БР. 17 ОТ 2017 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 1015-ПВР ОТ 23 НОЕМВРИ 2021 Г. ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И НА ИМЕНАТА НА ИЗБРАНИТЕ ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2001 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ЗДРАВЕТО НА РАБОТЕЩИТЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА НА РАБОТНОТО МЯСТО (ДВ, БР. 46 ОТ 2001 Г.) Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 61 ОТ 2018 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 21 ОТ 2007 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ДВ, БР. 1 ОТ 2008 Г.) Виж повече