Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 15 от 22.II

  • ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1 ПМ ОТ 17 ФЕВРУАРИ 2022 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15 ОТ 16 ФЕВРУАРИ 2022 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ В СЪВМЕСТНИТЕ СТРУКТУРИ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПЪРВО НИВО НА КОНТРОЛ ПО ПРОГРАМИТЕ ЗА ТЕРИТОРИАЛ Виж повече
  • УКАЗ № 58 ОТ 16.02.2022 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА РАКИТОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК, НА 3 ЮЛИ 2022 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 59 ОТ 16.02.2022 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА, ИЗИСКВАЩИ ВИСШИ ОФИЦЕРСКИ ЗВАНИЯ Виж повече
  • УКАЗ № 60 ОТ 16.02.2022 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА МАРИЯ ПАВЛОВА ЦОЦОРКОВА-КАЙМАКЧИЕВА - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ЮЖНА АФРИКА, И ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ЗИМБАБВЕ СЪС СЕ Виж повече
  • УКАЗ № 62 ОТ 21.02.2022 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ (ДВ, БР. 46 ОТ 2007 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 4.02.2019 Г. ЗА ТРЕНЬОРСКИТЕ КАДРИ (ДВ, БР. 13 ОТ 2019 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 11.02.2003 Г. ЗА МЕДИЦИНСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА КОРАБИТЕ (ДВ, БР. 17 ОТ 2003 Г.) Виж повече
  • ИЗМЕНЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО МОРЕ (IMDG CODE) (ИЗМЕНЕНИЯ 39-10) Виж повече
Промени настройката на бисквитките