Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 72 от 9.IX

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 262 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА ПОДГОТОВКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО В ЕВРОЗОНАТА (ДВ, БР. 52 ОТ 2015 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2022 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2022 Г., ПРИЕТА С Виж повече
  • НАРЕДБА № Н-3 ОТ 24 АВГУСТ 2022 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФОРМИРАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ В СЛУЖЕБНАТА ДЕЙНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ОХРАНА" И ТЕРИТОРИАЛНИТЕ Ѝ ЗВЕНА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ" ЗА 2022 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 264 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2022 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2022 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2022 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 234 ОТ 07.09.2022 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО БОДЕНЕЦ, ОБЩИНА МЕЗДРА, ОБЛАСТ ВРАЦА, НА 23 ОКТОМВРИ 2022 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 235 ОТ 07.09.2022 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПОРОЙ, ОБЩИНА ПОМОРИЕ, ОБЛАСТ БУРГАС, НА 23 ОКТОМВРИ 2022 Г. Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР ЗА ПЕРИОДА 2019 - 2023 Г. (ДВ, БР. 93 ОТ 2018 Г.) Виж повече
Промени настройката на бисквитките