Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 72 от 9.IX

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ЗАПОВЕД № РД-01-389 11 август 2022 г.

На основание чл. 68, ал. 1 от Закона за храните във връзка със Заповед № РД-17-1 от 21.03.2022 г. за признаване на изворна вода с търговско наименование Fuska нареждам:

1. Допълвам приложение № 4 към т. 1 от Заповед № РД-01-22 от 17.01.2022 г. (ДВ, бр. 16 от 2022 г.) на министъра на здравеопазването, като в Списъка на признатите изворни води, добивани на територията на трети държави, се създава ред с номер 4:

№ по ред

Търговско наименование

Име на водоизточника

Място на експлоатация

4.

Fuska

Сапанджа – Сакаря

кв. Гюлдиби, ул. Гюндоглу № 28, Сапанджа – Сакаря, Република Турция

 

2. Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“.

За министър: Т. Томов

5767

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЗАПОВЕД № РД-14-45 от 31 август 2022 г.

На основание чл. 310, ал. 1, т. 1, чл. 319, ал. 1, т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) във връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, по мотивирано предложение от директора на Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи – гр. Варна, след Решение № 4 на Педагогическия съвет, отразено в протокол № 13 от 6.06.2022 г., становище на Регионалното управление на образованието – Варна, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-3868 от 12.08.2022 г. на министъра на образованието и науката, и при спазване изискванията на чл. 31, ал. 1 от ЗПУО и чл. 8, т. 1, буква „а“ от Наредбата за учебната 2022/2023 година определям наименованието на Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи – гр. Варна, както следва: Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи „X.X.X.“ – гр. Варна, община Варна, област Варна.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Върховния административен съд.

Министър: С. Пенов

5807

 

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД № КД-14-28 от 10 август 2022 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във връзка със заявления рег. № 09-77336-17.08.2021 г., 09-77338-17.08.2021 г., 09-77337-17.08.2021 г. и 09-77340-17.08.2021 г. на СГКК – Кюстендил, и приложените към тях документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на:

I. Гр. Бобов дол, EKATTE 04501, община Бобов дол, одобрени със заповеди № РД-18-1920 от 4.12.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и № РД-18-10-27 от 8.04.2013 г. на началника на СГКК – Кюстендил, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 04501.6.201: площ: 330 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.202: площ: 56 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.203: площ: 63 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.204: площ: 9 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.205: площ: 18 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.206: площ: 100 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.207: площ: 717 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.208: площ: 1117 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.209: площ: 133 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.210: площ: 522 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.211: площ: 175 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.212: площ: 127 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.213: площ: 278 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.214: площ: 255 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.215: площ: 251 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.216: площ: 577 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.217: площ: 312 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.218: площ: 262 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.219: площ: 119 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.220: площ: 131 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.221: площ: 136 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.222: площ: 317 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.223: площ: 360 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.224: площ: 245 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.225: площ: 251 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.226: площ: 676 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.227: площ: 28 502 кв. м, зеленчукова градина, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.228: площ: 225 кв. м, зеленчукова градина, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04501.8.51: площ: 220 кв. м, ливада, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04501.8.52: площ: 1415 кв. м, ливада, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04501.16.145: площ: 28 кв. м, друг вид нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04501.16.146: площ: 373 кв. м, зеленчукова градина, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04501.16.147: площ: 352 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04501.18.61: площ: 28 кв. м, ливада, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04501.20.73: площ: 243 кв. м, пасище, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04501.23.382: площ: 99 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04501.30.265: площ: 32 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04501.30.266: площ: 678 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04501.101.286: площ: 166 кв. м, със сгради и съоръжения за добив на полезни изкопаеми, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 04501.6.116.1: площ: 23 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 04501.6.116.2: площ: 24 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 04501.6.116.3: площ: 23 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 04501.6.116.4: площ: 24 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 04501.6.116.5: площ: 22 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 04501.6.116.6: площ: 23 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 04501.6.116.7: площ: 22 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 04501.6.116.8: площ: 21 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 04501.6.116.9: площ: 19 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 04501.6.116.10: площ: 20 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 04501.6.116.11: площ: 20 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 04501.6.116.12: площ: 24 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 04501.6.116.13: площ: 23 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 04501.6.116.14: площ: 25 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 04501.6.116.15: площ: 26 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 04501.6.116.16: площ: 28 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 04501.6.116.17: площ: 24 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 04501.6.116.18: площ: 24 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 04501.30.2.1: площ: 384 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 04501.30.2.2: площ: 43 кв. м, административна, делова сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 04501.30.2.3: площ: 19 кв. м, административна, делова сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 04501.30.2.4: площ: 269 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 04501.30.2.5: площ: 76 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 04501.4.1: зеленчукова градина, собственост на Община Бобов дол, площ преди промяната: 73 007 кв. м, площ след промяната: 73 008 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.4.9: нива, собственост на Община Бобов дол, площ преди промяната: 7267 кв. м, площ след промяната: 7042 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.4.18: за местен път, собственост на държавата, площ преди промяната: 15 955 кв. м, площ след промяната: 15 905 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.4.107: за местен път, собственост на Община Бобов дол, площ преди промяната: 17 214 кв. м, площ след промяната: 14 503 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.5.1: зеленчукова градина, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 73 462 кв. м, площ след промяната: 30 030 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.5.103: за друг вид застрояване, собственост на гр. Бобов дол, площ преди промяната: 5168 кв. м, площ след промяната: 5121 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.5.181: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бобов дол, площ преди промяната: 1087 кв. м, площ след промяната: 1070 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.5: за друг вид производствен, складов обект, собственост на държавата, площ преди промяната: 500 кв. м, площ след промяната: 507 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.7: насип, насипище, собственост на Община Бобов дол, площ преди промяната: 1797 кв. м, площ след промяната: 1645 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.9: за друг вид застрояване, собственост на гр. Бобов дол, площ преди промяната: 6179 кв. м, площ след промяната: 6164 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.10: пасище, собственост на Община Бобов дол, площ преди промяната: 26 349 кв. м, площ след промяната: 26 312 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.11: за друг вид застрояване, собственост на гр. Бобов дол, площ преди промяната: 13 451 кв. м, площ след промяната: 13 735 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.12: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 648 кв. м, площ след промяната: 604 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.13: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бобов дол, площ преди промяната: 806 кв. м, площ след промяната: 804 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.27: нива, собственост на Община Бобов дол, площ преди промяната: 269 кв. м, площ след промяната: 272 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.29: нива, собственост на Община Бобов дол, площ преди промяната: 204 кв. м, площ след промяната: 207 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.30: нива, собственост на Община Бобов дол, площ преди промяната: 230 кв. м, площ след промяната: 245 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.31: нива, собственост на Община Бобов дол, площ преди промяната: 159 кв. м, площ след промяната: 142 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.86: за друг вид застрояване, собственост на гр. Бобов дол, площ преди промяната: 8334 кв. м, площ след промяната: 8191 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.88: за друг вид застрояване, собственост на гр. Бобов дол, площ преди промяната: 4287 кв. м, площ след промяната: 4072 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.96: пасище, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 930 кв. м, площ след промяната: 923 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.100: за друг вид застрояване, собственост на гр. Бобов дол, площ преди промяната: 176 кв. м, площ след промяната: 172 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.108: за линии на релсов транспорт, собственост на държавата, площ преди промяната: 26 618 кв. м, площ след промяната: 26 633 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.109: за друг вид застрояване, собственост на гр. Бобов дол, площ преди промяната: 884 кв. м, площ след промяната: 938 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.110: за друг вид застрояване, собственост на гр. Бобов дол, площ преди промяната: 2498 кв. м, площ след промяната: 24 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.111: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 33 446 кв. м, площ след промяната: 30 214 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.113: пасище, собственост на Община Бобов дол, площ преди промяната: 22 263 кв. м, площ след промяната: 21 464 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.114: за друг вид застрояване, собственост на гр. Бобов дол, площ преди промяната: 203 877 кв. м, площ след промяната: 48 735 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.116: за друг вид застрояване, собственост на гр. Бобов дол, площ преди промяната: 458 кв. м, площ след промяната: 406 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.121: пасище, собственост на Община Бобов дол, площ преди промяната: 1221 кв. м, площ след промяната: 1292 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.146: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 38 кв. м, площ след промяната: 33 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.159: нива, собственост на Община Бобов дол, площ преди промяната: 12 кв. м, площ след промяната: 6 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.165: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1099 кв. м, площ след промяната: 1021 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.198: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 592 кв. м, площ след промяната: 574 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.199: за друг вид застрояване, собственост на гр. Бобов дол, площ преди промяната: 220 кв. м, площ след промяната: 224 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.310: нива, собственост на Община Бобов дол, площ преди промяната: 203 кв. м, площ след промяната: 209 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.312: нива, собственост на Община Бобов дол, площ: 33 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.313: нива, собственост на Община Бобов дол, площ преди промяната: 144 кв. м, площ след промяната: 142 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.315: нива, собственост на Община Бобов дол, площ преди промяната: 221 кв. м, площ след промяната: 225 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.328: нива, собственост на Община Бобов дол, площ преди промяната: 561 кв. м, площ след промяната: 558 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.329: нива, собственост на Община Бобов дол, площ преди промяната: 1019 кв. м, площ след промяната: 1098 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.331: нива, собственост на Община Бобов дол, площ преди промяната: 349 кв. м, площ след промяната: 334 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.332: нива, собственост на Община Бобов дол, площ преди промяната: 483 кв. м, площ след промяната: 445 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.465: нива, собственост на Община Бобов дол, площ преди промяната: 177 кв. м, площ след промяната: 247 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.466: нива, собственост на Община Бобов дол, площ преди промяната: 1001 кв. м, площ след промяната: 1005 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.467: нива, собственост на Община Бобов дол, площ преди промяната: 84 кв. м, площ след промяната: 91 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.468: нива, собственост на Община Бобов дол, площ преди промяната: 170 кв. м, площ след промяната: 180 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.522: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1143 кв. м, площ след промяната: 1142 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.563: нива, собственост на Община Бобов дол, площ преди промяната: 823 кв. м, площ след промяната: 822 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.565: нива, собственост на Община Бобов дол, площ преди промяната: 1194 кв. м, площ след промяната: 1191 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.566: нива, собственост на Община Бобов дол, площ преди промяната: 661 кв. м, площ след промяната: 659 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.568: нива, собственост на Община Бобов дол, площ: 217 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.569: нива, собственост на Община Бобов дол, площ преди промяната: 875 кв. м, площ след промяната: 801 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.571: нива, собственост на Община Бобов дол, площ преди промяната: 571 кв. м, площ след промяната: 570 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.630: нива, собственост на Община Бобов дол, площ преди промяната: 1361 кв. м, площ след промяната: 1335 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.632: нива, собственост на Община Бобов дол, площ преди промяната: 13 кв. м, площ след промяната: 12 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.635: нива, собственост на Община Бобов дол, площ преди промяната: 400 кв. м, площ след промяната: 368 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.636: нива, собственост на Община Бобов дол, площ преди промяната: 164 кв. м, площ след промяната: 133 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.637: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бобов дол, площ преди промяната: 189 кв. м, площ след промяната: 43 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.700: нива, собственост на Община Бобов дол, площ преди промяната: 162 кв. м, площ след промяната: 144 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.701: нива, собственост на Община Бобов дол, площ преди промяната: 368 кв. м, площ след промяната: 342 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.702: нива, собственост на Община Бобов дол, площ преди промяната: 314 кв. м, площ след промяната: 312 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.706: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 2063 кв. м, площ след промяната: 2112 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.8.1: зеленчукова градина, собственост на Община Бобов дол, площ преди промяната: 39 455 кв. м, площ след промяната: 38 072 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.8.8: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 658 кв. м, площ след промяната: 487 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.8.15: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 668 кв. м, площ след промяната: 659 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.8.29: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 31 928 кв. м, площ след промяната: 32 274 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.8.31: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1038 кв. м, площ след промяната: 1018 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.8.33: ливада, собственост на Община Бобов дол, площ преди промяната: 177 кв. м, площ след промяната: 213 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.8.35: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3737 кв. м, площ след промяната: 3669 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.8.36: зеленчукова градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 274 кв. м, площ след промяната: 269 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.8.37: ливада, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 3199 кв. м, площ след промяната: 3200 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.8.43: зеленчукова градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 205 кв. м, площ след промяната: 195 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.8.45: зеленчукова градина, собственост на Община Бобов дол, площ преди промяната: 170 кв. м, площ след промяната: 184 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.8.47: зеленчукова градина, собственост на Община Бобов дол, площ: 29 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.8.49: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 8089 кв. м, площ след промяната: 7994 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.8.50: за линии на релсов транспорт, собственост на държавата, площ преди промяната: 33 584 кв. м, площ след промяната: 33 599 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.16.1: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 3415 кв. м, площ след промяната: 3217 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.16.4: за друг вид застрояване, собственост на гр. Бобов дол, площ преди промяната: 22 677 кв. м, площ след промяната: 529 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.16.7: нива, собственост на Община Бобов дол, площ преди промяната: 6156 кв. м, площ след промяната: 6159 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.16.34: друг вид нива, собственост на Община Бобов дол, площ преди промяната: 57 737 кв. м, площ след промяната: 57 954 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.16.144: за местен път, собственост на Община Бобов дол, площ преди промяната: 663 кв. м, площ след промяната: 119 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.18.2: ливада, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 2035 кв. м, площ след промяната: 290 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.18.11: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 381 кв. м, площ след промяната: 385 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.18.12: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 423 кв. м, площ след промяната: 430 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.18.13: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1172 кв. м, площ след промяната: 1169 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.18.25: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 525 кв. м, площ след промяната: 524 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.18.39: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 339 кв. м, площ след промяната: 327 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.18.40: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 360 кв. м, площ след промяната: 354 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.18.41: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 343 кв. м, площ след промяната: 336 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.18.43: ливада, собственост на Община Бобов дол, площ преди промяната: 44 022 кв. м, площ след промяната: 44 105 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.18.56: ливада, собственост на Община Бобов дол, площ преди промяната: 193 кв. м, площ след промяната: 221 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.18.57: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 7422 кв. м, площ след промяната: 7423 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.18.58: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 808 кв. м, площ след промяната: 806 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.18.60: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бобов дол, площ преди промяната: 2013 кв. м, площ след промяната: 2011 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.19.1: водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 17 781 кв. м, площ след промяната: 17 792 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.19.38: нива, собственост на Община Бобов дол, площ преди промяната: 5291 кв. м, площ след промяната: 5256 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.19.48: широколистна гора, собственост на МЗм – ДП „ЮЗДП“ – ТП „ДГС – Дупница“, площ преди промяната: 42 807 кв. м, площ след промяната: 43 274 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.20.15: пасище, собственост на Община Бобов дол, площ преди промяната: 7282 кв. м, площ след промяната: 7213 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.20.19: овощна градина, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 1087 кв. м, площ след промяната: 78 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.20.61: за друг вид застрояване, собственост на гр. Бобов дол, площ преди промяната: 3993 кв. м, площ след промяната: 3573 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.21.17: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 515 кв. м, площ след промяната: 493 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.21.95: дере, собственост на Община Бобов дол, площ преди промяната: 1720 кв. м, площ след промяната: 1701 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.22.11: нива, собственост на Община Бобов дол, площ преди промяната: 500 кв. м, площ след промяната: 633 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.22.27: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1125 кв. м, площ след промяната: 1091 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.22.41: нива, собственост на Община Бобов дол, площ преди промяната: 3410 кв. м, площ след промяната: 3537 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.22.42: за местен път, собственост на Община Бобов дол, площ преди промяната: 140 кв. м, площ след промяната: 143 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.22.55: за стопански двор, собственост на ДПФ – МЗП, площ преди промяната: 1320 кв. м, площ след промяната: 1244 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.22.56: за стопански двор, собственост на ДПФ – МЗП, площ преди промяната: 3751 кв. м, площ след промяната: 3583 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.22.57: за местен път, собственост на Община Бобов дол, площ преди промяната: 2062 кв. м, площ след промяната: 2030 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.22.154: ливада, собственост на Община Бобов дол, площ преди промяната: 5943 кв. м, площ след промяната: 5953 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.23.36: нива, собственост на Община Бобов дол, площ преди промяната: 48 932 кв. м, площ след промяната: 48 849 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.23.381: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бобов дол, площ преди промяната: 3167 кв. м, площ след промяната: 3169 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.30.16: за друг вид застрояване, собственост на ЕТ „X.X. – Даци-Р“, площ преди промяната: 6359 кв. м, площ след промяната: 6311 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.30.101: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 121 901 кв. м, площ след промяната: 118 891 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.30.162: за местен път, собственост на Община Бобов дол, площ преди промяната: 21 509 кв. м, площ след промяната: 21 506 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.100.2: за друг вид застрояване, собственост на гр. Бобов дол, площ преди промяната: 323 кв. м, площ след промяната: 351 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.101.1: със сгради и съоръжения за добив на полезни изкопаеми, собственост на „X.X. дол“ – ЕАД, площ преди промяната: 204 396 кв. м, площ след промяната: 204 308 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.101.280: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 10 314 кв. м, площ след промяната: 8073 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.122.28: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 268 кв. м, площ след промяната: 233 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.204.52: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бобов дол, площ преди промяната: 5602 кв. м, площ след промяната: 5603 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.204.65: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 18 795 кв. м, площ след промяната: 17 575 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.204.73: за друг вид застрояване, собственост на гр. Бобов дол, площ преди промяната: 310 кв. м, площ след промяната: 330 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.204.74: за друг вид застрояване, собственост на гр. Бобов дол, площ преди промяната: 1197 кв. м, площ след промяната: 1165 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.204.75: за друг вид застрояване, собственост на гр. Бобов дол, площ преди промяната: 2058 кв. м, площ след промяната: 1928 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.204.76: за друг вид застрояване, собственост на гр. Бобов дол, площ преди промяната: 2191 кв. м, площ след промяната: 2112 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.204.77: пасище, собственост на Община Бобов дол, площ преди промяната: 23 996 кв. м, площ след промяната: 24 050 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 04501.4.16: площ: 1029 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на гр. Бобов дол;

поземлен имот с идентификатор 04501.4.117: площ: 1535 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на гр. Бобов дол;

поземлен имот с идентификатор 04501.5.15: площ: 95 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на Община Бобов дол;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.115: площ: 28 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на гр. Бобов дол;

поземлен имот с идентификатор 04501.19.15: площ: 2446 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 04501.19.35: площ: 1433 кв. м, за друг обществен обект, комплекс, собственост на ЕТ „X.X. – Даци-Р“;

поземлен имот с идентификатор 04501.19.36: площ: 899 кв. м, за друг обществен обект, комплекс, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 04501.19.37: площ: 142 кв. м, нива, собственост на ЕТ „X.X. – Даци-Р“;

поземлен имот с идентификатор 04501.19.51: площ: 212 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на гр. Бобов дол;

поземлен имот с идентификатор 04501.20.72: площ: 103 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на гр. Бобов дол.

II. С. Овчарци, EKATTE 53254, община Сапарева баня, одобрени със Заповед № РД-18-382 от 5.06.2019 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 53254.20.159: площ: 48 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Сапарева баня;

поземлен имот с идентификатор 53254.23.70: площ: 63 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 53254.100.162: площ: 364 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 53254.14.321: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Сапарева баня, площ: 1594 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.17.157: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 19 253 кв. м, площ след промяната: 19 252 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.18.120: нива, собственост на X.X.X., площ: 308 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.18.121: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 957 кв. м, площ след промяната: 895 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.18.122: за друг вид застрояване, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 950 кв. м, площ след промяната: 862 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.18.125: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 93 кв. м, площ след промяната: 89 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.18.126: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 461 кв. м, площ след промяната: 277 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.18.128: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 364 кв. м, площ след промяната: 243 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.18.281: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1332 кв. м, площ след промяната: 783 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.18.327: дере, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 26 953 кв. м, площ след промяната: 26 389 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.18.328: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 4730 кв. м, площ след промяната: 4736 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.19.61: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 6820 кв. м, площ след промяната: 6480 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.20.42: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 6385 кв. м, площ след промяната: 6358 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.20.43: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 11 719 кв. м, площ след промяната: 11 710 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.20.46: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 857 кв. м, площ след промяната: 637 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.20.76: нива, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 4053 кв. м, площ след промяната: 4060 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.20.77: нива, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 845 кв. м, площ след промяната: 860 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.20.78: нива, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 641 кв. м, площ след промяната: 661 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.20.100: нива, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 316 кв. м, площ след промяната: 281 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.20.125: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 649 кв. м, площ след промяната: 638 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.23.13: нива, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 211 кв. м, площ след промяната: 210 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.23.14: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 151 кв. м, площ след промяната: 149 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.23.15: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 128 кв. м, площ след промяната: 125 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.23.69: изоставена ливада, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 1080 кв. м, площ след промяната: 1021 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.26.34: ливада, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 1065 кв. м, площ след промяната: 1046 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.26.56: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 479 кв. м, площ след промяната: 465 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.27.59: за друг вид застрояване, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 129 кв. м, площ след промяната: 140 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.27.75: дере, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 14 768 кв. м, площ след промяната: 14 813 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.27.76: дере, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 2603 кв. м, площ след промяната: 3777 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.28.85: нива, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 1215 кв. м, площ след промяната: 1211 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.29.153: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 15 156 кв. м, площ след промяната: 15 146 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.50.77: пасище, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 1650 кв. м, площ след промяната: 1654 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.50.78: пасище, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 116 156 кв. м, площ след промяната: 116 490 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.50.131: овощна градина, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 2877 кв. м, площ след промяната: 2885 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.50.132: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 179 кв. м, площ след промяната: 176 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.51.63: водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 3141 кв. м, площ след промяната: 3130 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.51.65: ливада, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 1449 кв. м, площ след промяната: 323 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.52.156: иглолистна гора, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 2 505 022 кв. м, площ след промяната: 2 504 986 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.100.4: за стопански двор, собственост на Държавен поземлен фонд – МЗГ, площ преди промяната: 43 402 кв. м, площ след промяната: 43 400 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 53254.18.169: площ: 819 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 53254.18.245: площ: 519 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 53254.18.280: площ: 92 кв. м, ливада, собственост на Община Сапарева баня;

поземлен имот с идентификатор 53254.18.282: площ: 466 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 53254.18.289: площ: 1211 кв. м, ливада, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 53254.20.45: площ: 656 кв. м, нива, собственост на Община Сапарева баня;

поземлен имот с идентификатор 53254.20.47: площ: 283 кв. м, нива, собственост на Община Сапарева баня.

III. С. Ресилово, EKATTE 62520, община Сапарева баня, одобрени със Заповед № РД-18-272 от 7.10.2020 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 62520.26.303: площ: 53 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62520.26.304: площ: 94 кв. м, за друг вид застрояване, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 62520.9.59: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 17 589 кв. м, площ след промяната: 17 586 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.9.60: дере, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 10 266 кв. м, площ след промяната: 9225 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.9.61: водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 60 849 кв. м, площ след промяната: 60 841 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.15.65: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 653 кв. м, площ след промяната: 640 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.15.66: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4377 кв. м, площ след промяната: 4371 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.15.67: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1837 кв. м, площ след промяната: 1823 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.15.83: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4115 кв. м, площ след промяната: 4103 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.15.84: ливада, собственост на X.X.X., площ: 521 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.15.85: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 478 кв. м, площ след промяната: 479 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.15.86: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 480 кв. м, площ след промяната: 482 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.15.87: ливада, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 510 кв. м, площ след промяната: 513 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.15.88: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 823 кв. м, площ след промяната: 829 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.15.89: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 524 кв. м, площ след промяната: 529 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.15.90: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1000 кв. м, площ след промяната: 1009 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.15.91: пасище, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 1950 кв. м, площ след промяната: 1943 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.15.92: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 586 кв. м, площ след промяната: 592 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.15.93: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 350 кв. м, площ след промяната: 355 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.15.94: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 609 кв. м, площ след промяната: 615 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.15.95: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 689 кв. м, площ след промяната: 697 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.15.100: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 1319 кв. м, площ след промяната: 1349 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.15.103: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 331 кв. м, площ след промяната: 333 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.15.114: ниско застрояване (до 10 m), собственост на X.X.X., X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 5175 кв. м, площ след промяната: 5155 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.15.116: ливада, собственост на X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 2588 кв. м, площ след промяната: 2572 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.16.205: изоставена ливада, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 280 962 кв. м, площ след промяната: 281 015 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.17.5: водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 32 509 кв. м, площ след промяната: 28 812 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.19.31: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3121 кв. м, площ след промяната: 3117 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.19.173: дере, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 20 412 кв. м, площ след промяната: 20 430 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.19.195: дере, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 11 126 кв. м, площ след промяната: 10 995 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.20.13: нива, собственост на X.X.X., X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 1884 кв. м, площ след промяната: 1862 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.20.19: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 266 кв. м, площ след промяната: 255 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.20.20: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1473 кв. м, площ след промяната: 1447 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.20.24: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5301 кв. м, площ след промяната: 5300 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.20.26: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 998 кв. м, площ след промяната: 996 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.20.37: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5306 кв. м, площ след промяната: 5296 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.20.38: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 755 кв. м, площ след промяната: 760 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.20.62: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 887 кв. м, площ след промяната: 886 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.20.64: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 599 кв. м, площ след промяната: 567 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.20.65: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1206 кв. м, площ след промяната: 1154 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.20.103: нива, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 4510 кв. м, площ след промяната: 4230 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.20.105: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 2187 кв. м, площ след промяната: 2161 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.20.128: ливада, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 900 кв. м, площ след промяната: 864 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.20.129: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 900 кв. м, площ след промяната: 874 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.20.130: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 900 кв. м, площ след промяната: 879 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.20.131: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1987 кв. м, площ след промяната: 1944 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.20.132: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 115 кв. м, площ след промяната: 34 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.22.6: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 16 398 кв. м, площ след промяната: 16 365 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.26.232: нива, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 357 кв. м, площ след промяната: 390 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.27.343: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 17 721 кв. м, площ след промяната: 17 745 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.31.6: напоителен канал, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 734 кв. м, площ след промяната: 739 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.31.10: изоставена ливада, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 1620 кв. м, площ след промяната: 1648 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.32.25: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1314 кв. м, площ след промяната: 1310 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.32.30: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 569 кв. м, площ след промяната: 534 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.32.31: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 134 кв. м, площ след промяната: 79 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.32.32: напоителен канал, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 603 кв. м, площ след промяната: 620 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.33.1: нива, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 763 кв. м, площ след промяната: 744 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.33.2: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 901 кв. м, площ след промяната: 857 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.33.3: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 454 кв. м, площ след промяната: 450 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.33.4: ливада, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 93 кв. м, площ след промяната: 90 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.33.5: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 783 кв. м, площ след промяната: 774 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.33.6: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1494 кв. м, площ след промяната: 1477 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.41.18: дере, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 78 842 кв. м, площ след промяната: 70 034 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.41.42: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1449 кв. м, площ след промяната: 1409 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.41.43: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 543 кв. м, площ след промяната: 525 кв. м.

IV. С. Сапарево, EKATTE 65379, община Сапарева баня, одобрени със заповеди № РД-18-383 от 5.06.2019 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и № 18-789 от 4.02.2014 г. на началника на СГКК – Кюстендил, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 65379.45.318: площ: 12 кв. м, ливада, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 65379.46.12: площ: 143 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 65379.47.22: площ: 102 кв. м, ливада, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 65379.49.319: площ: 271 кв. м, пасище, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 65379.49.320: площ: 215 кв. м, ливада, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 65379.49.321: площ: 249 кв. м, ливада, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 65379.50.554: площ: 1188 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Сапарева баня;

поземлен имот с идентификатор 65379.51.386: площ: 140 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Сапарева баня;

поземлен имот с идентификатор 65379.51.387: площ: 49 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 65379.60.558: площ: 284 кв. м, ливада, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 65379.2.674: за местен път, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 814 кв. м, площ след промяната: 641 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.21.236: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 15 507 кв. м, площ след промяната: 15 099 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.25.155: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 16 673 кв. м, площ след промяната: 16 686 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.25.313: дере, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 60 792 кв. м, площ след промяната: 60 630 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.25.437: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 582 кв. м, площ след промяната: 649 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.31.179: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 4590 кв. м, площ след промяната: 4625 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.31.553: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 998 кв. м, площ след промяната: 992 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.31.556: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 705 кв. м, площ след промяната: 692 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.31.558: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 771 кв. м, площ след промяната: 707 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.31.559: пасище, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 569 кв. м, площ след промяната: 562 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.31.560: пасище, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 7539 кв. м, площ след промяната: 7344 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.31.562: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 685 кв. м, площ след промяната: 631 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.31.563: комплексно застрояване, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след промяната: 2922 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.31.565: пасище, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 470 кв. м, площ след промяната: 407 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.31.566: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 264 кв. м, площ след промяната: 167 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.31.570: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 673 кв. м, площ след промяната: 588 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.31.571: пасище, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 809 кв. м, площ след промяната: 800 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.31.573: нива, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 42 кв. м, площ след промяната: 12 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.40.2: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 620 кв. м, площ след промяната: 543 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.40.3: ливада, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 2094 кв. м, площ след промяната: 2052 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.40.10: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 393 кв. м, площ след промяната: 363 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.40.13: нива, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 22 414 кв. м, площ след промяната: 21 823 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.40.239: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 301 кв. м, площ след промяната: 274 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.43.6: пасище, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 59 253 кв. м, площ след промяната: 59 031 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.43.7: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 5261 кв. м, площ след промяната: 1266 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.43.8: ниско застрояване (до 10 m), собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 4632 кв. м, площ след промяната: 41 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.43.11: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 622 кв. м, площ след промяната: 499 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.43.13: друг вид земеделска земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3297 кв. м, площ след промяната: 3238 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.43.25: друг вид земеделска земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 141 кв. м, площ след промяната: 196 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.43.26: друг вид земеделска земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1499 кв. м, площ след промяната: 1494 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.43.28: за друг вид застрояване, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2076 кв. м, площ след промяната: 1991 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.43.114: друг вид земеделска земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 3440 кв. м, площ след промяната: 3316 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.43.227: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 943 кв. м, площ след промяната: 878 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.43.229: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 415 кв. м, площ след промяната: 216 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.43.266: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 7641 кв. м, площ след промяната: 7339 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.45.317: дере, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 15 298 кв. м, площ след промяната: 14 301 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.46.1: ниско застрояване (до 10 m), собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 2240 кв. м, площ след промяната: 14 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.46.3: ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 2392 кв. м, площ след промяната: 896 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.46.4: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 399 кв. м, площ след промяната: 358 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.46.5: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 625 кв. м, площ след промяната: 71 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.46.6: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 667 кв. м, площ след промяната: 51 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.46.8: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 681 кв. м, площ след промяната: 16 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.46.9: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 431 кв. м, площ след промяната: 384 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.47.1: дере, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 18 002 кв. м, площ след промяната: 17 292 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.47.4: ниско застрояване (до 10 m), собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 2879 кв. м, площ след промяната: 154 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.47.5: ниско застрояване (до 10 m), собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 1380 кв. м, площ след промяната: 259 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.47.6: ниско застрояване (до 10 m), собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 10 262 кв. м, площ след промяната: 1354 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.47.8: дере, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 1934 кв. м, площ след промяната: 1115 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.47.9: ливада, собственост на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1123 кв. м, площ след промяната: 223 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.47.11: пасище, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 672 кв. м, площ след промяната: 921 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.47.14: ливада, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 2570 кв. м, площ след промяната: 2462 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.47.15: овощна градина, собственост на Христо и Костадин Атан. Базиргянови, площ преди промяната: 167 кв. м, площ след промяната: 141 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.47.16: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1123 кв. м, площ след промяната: 521 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.47.17: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 184 кв. м, площ след промяната: 32 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.47.19: пасище, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 12 339 кв. м, площ след промяната: 12 248 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.47.20: ливада, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 1087 кв. м, площ след промяната: 1081 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.47.21: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 390 кв. м, площ след промяната: 386 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.48.1: ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 2307 кв. м, площ след промяната: 422 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.48.2: дере, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 2641 кв. м, площ след промяната: 2515 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.48.3: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 2993 кв. м, площ след промяната: 2515 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.48.5: ливада, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 456 кв. м, площ след промяната: 479 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.48.6: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 385 кв. м, площ след промяната: 374 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.49.1: ниско застрояване (до 10 m), собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 9611 кв. м, площ след промяната: 263 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.49.7: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 693 кв. м, площ след промяната: 684 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.49.8: ливада, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 482 кв. м, площ след промяната: 42 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.49.12: ливада, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 6110 кв. м, площ след промяната: 6124 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.49.13: ливада, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 719 кв. м, площ след промяната: 979 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.49.14: ливада, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 4166 кв. м, площ след промяната: 3767 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.49.15: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2206 кв. м, площ след промяната: 2205 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.49.25: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 287 кв. м, площ след промяната: 140 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.49.29: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1514 кв. м, площ след промяната: 1509 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.49.39: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1111 кв. м, площ след промяната: 1109 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.49.44: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 879 кв. м, площ след промяната: 840 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.49.45: ливада, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 976 кв. м, площ след промяната: 1158 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.49.46: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2656 кв. м, площ след промяната: 2644 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.49.48: пасище, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1197 кв. м, площ след промяната: 1067 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.49.49: пасище, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 90 кв. м, площ след промяната: 10 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.49.53: пасище, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 6159 кв. м, площ след промяната: 6160 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.49.55: пасище, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 81 447 кв. м, площ след промяната: 77 790 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.49.105: ниско застрояване (до 10 m), собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 3976 кв. м, площ след промяната: 1589 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.49.143: ливада, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 5044 кв. м, площ след промяната: 3398 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.49.316: дере, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 7528 кв. м, площ след промяната: 7218 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.51.185: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1486 кв. м, площ след промяната: 1476 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.51.245: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 250 кв. м, площ след промяната: 248 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.51.246: нива, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 1292 кв. м, площ след промяната: 1213 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.52.550: изоставена орна земя, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 243 кв. м, площ след промяната: 242 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.60.534: ливада, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 17 388 кв. м, площ след промяната: 14 640 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.614.138: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 4 822 606 кв. м, площ след промяната: 4 819 390 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.618.320: дере, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 31 158 кв. м, площ след промяната: 30 419 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.618.549: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Сапарева баня, площ преди промяната: 200 кв. м, площ след промяната: 81 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 65379.43.24: площ: 197 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 65379.46.2: площ: 2847 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на Община Сапарева баня;

поземлен имот с идентификатор 65379.49.9: площ: 712 кв. м, ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 65379.49.37: площ: 369 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 65379.614.49: площ: 108 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 65379.614.61: площ: 168 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 65379.614.413: площ: 2015 кв. м, ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имота.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

5743

 

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

РЕШЕНИЕ № 218 от 21 юни 2022 г.

На основание чл. 25 от ЗБНБ Българската народна банка пуска в обращение, считано от 19.09.2022 г., сребърна възпоменателна монета „Голям гмурец“ със следното описание:

Технически параметри:

емисия – 2022 г.;

номинална стойност – 10 лева;

метал – сребро, проба 999/1000;

качество – мат-гланц, висше;

тегло – 23,33 г;

диаметър – 38,61 мм;

гурт – гладък;

тираж – 5000 броя.

Графични елементи:

На лицевата страна на монетата са изобразени следните елементи: емблемата на БНБ с годината „1879“ върху лентата; в полукръг горе надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“, а долу годината на емисията „2022“ и номиналната стойност „10 ЛЕВА“.

На обратната страна на монетата е изобразен плуващ голям гмурец сред водна растителност, както и отражението им във водата, а отдолу в полукръг надпис „ГОЛЯМ ГМУРЕЦ“.

Автори на художествения проект са Иван Тодоров и X.X..

Управител: Д. Радев

5813

ОБЩИНА ПОМОРИЕ

РЕШЕНИЕ № 891 от 2 август 2022 г.

На основание чл. 32, ал. 4 от ЗАТУРБ и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общинският съвет – Поморие, реши:

1. Закрива кметство с. Каменар (ЕКАТТЕ – код 35691), община Поморие, и го обособява като квартал на гр. Поморие, община Поморие.

2. Заварените трудови правоотношения със служителите от закритото кметство да се продължат от кмета на община Поморие, като при необходимост се изменят.

3. Решението да се обнародва в „Държавен вестник“ чрез областния управител на област Бургас.

Председател: А. Адамов

5817

82. – Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:

Месечен баланс на управление „Емисионно“ към 31.08.2022 г.

Активи

Хил. лв.

Парични средства и предоставени

 

депозити в чужда валута

46 765 721

Монетарно злато и други

 

инструменти в монетарно злато

4 404 627

Инвестиции в ценни книжа

15 425 624

Всичко активи:

66 595 972

Пасиви

 

Банкноти и монети в обращение

26 403 265

Задължения към банки

21 534 280

Задължения към правителството

 

и бюджетни организации

7 967 675

Задължения към други депозанти

1 509 920

Депозит на управление „Банково“

9 180 832

Всичко пасиви:

66 595 972

Подуправител на БНБ:

Гл. счетоводител на БНБ:

К. Христов

Т. Цветкова

Месечен баланс на управление „Банково“ към 31.08.2022 г.

Активи

Хил. лв.

Злато и други благородни метали

51 137

Вземания от правителството

 

на Република България

0

Капиталови инвестиции и квота

 

в МВФ

2 140 530

Дълготрайни материални и

 

нематериални активи

133 206

Други активи

15 275

Депозит в управление „Емисионно“

9 180 832

Всичко активи:

11 520 980

Пасиви

 

Кредити от МВФ

0

Задължения към международни

 

финансови институции

5 777 444

Други пасиви

740 905

Всичко задължения:

6 518 349

Основен капитал

20 000

Резерви

5 145 093

Неразпределена печалба

-162 462

Всичко собствен капитал:

5 002 631

Всичко пасиви:

11 520 980

Подуправител на БНБ:

Гл. счетоводител на БНБ:

Н. Стоянова

Т. Цветкова

5814

91. – Българската народна банка на основание чл. 35 от Закона за БНБ и методика, приета с Решение № 149 от 16.12.2004 г., изм. с решения № 118 от 26.11.2015 г. и № 37 от 16.03.2017 г. на Управителния съвет на БНБ, обявява основен лихвен процент (проста годишна лихва) в размер 0,00 на сто, считано от 1 септември 2022 г.

5812

8. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Велико Търново, офис Враца, на основание чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с постановление за възлагане на недвижим имот с изх. № С220006-026-0038442/8.08.2022 г. възлага на „Тандем 1“ – ЕООД, ЕИК 175015871, с адрес по чл. 8 от ДОПК: 1000 София, ж.к. Сухата река, ул. Витиня № 2, Столична община, представлявано и управлявано от X.X., следния недвижим имот: поземлен имот с идентификатор 10971.510.42, намиращ се в гр. Видин, община Видин, област Видин, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, одобрени със Заповед № РД-18-5 от 28.01.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение, с адрес на поземления имот: Видин, п.к. 3700, кв. Промишлена зона, с площ по скица 62 636 кв. м, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – „за друг вид озеленени площи“, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 5966, при съседи на поземления имот: 10971.510.327, 10971.510.242, 10971.510.352, 10971.510.724, а по документ за собственост (нотариален акт, вписан с вх. рег. № 2715 от 31.05.2011 г., № 130, том 7 по описа за 2011 г. на СВп – Видин) същият имот е описан и като поземлен имот с пл. № 5966 с площ 62 516 кв. м, намиращ се във Видин, Южна промишлена зона, при граници по доказателствен акт: изток – р. Дунав, запад – дига на р. Дунав, север – държавен имот, юг – „Еко Петролиум“ – ООД, за сумата 213 005 лв. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при районния съд по местонахождение на имота.

5762

20. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Велико Търново, офис Плевен, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот с изх. № С220015-091-0000857/28.07.2022 г. възлага на X.X., адрес: гр. Търговище, бул. Цар Освободител № 34, вх. А, ап. 008, следния недвижим имот: незастроен неурегулиран поземлен имот, намиращ се в ж.к. Дружба, с планоснимачен номер 10428, в кв. 37 по плана на града, площ 1225 кв. м, намиращ се в гр. Плевен, община Плевен, област Плевен, ж.к. Дружба, с граници: улица, имот № 10106 на н-ци на X.X., имот № 10107 – радиозаглушителна станция и жилищен блок № 314, придобит с нотариален акт за продажба на недвижим имот № 97, том IV, рег. № 3454, дело № 336 от 2001 г., вписан с вх. рег. № 6271, акт № 105, том ХII, дело № 2305 от 17.07.2001 г. в Агенцията по вписванията, за сумата 26 052,53 лв. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при районния съд по местонахождението на имота.

5795

73. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Пловдив, офис Стара Загора, на основание чл. 253 от ДОПК с постановление № С220024-091-0000887/8.08.2022 г. възлага на X.X.X., ЕГН **********, адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора, ул. Българско опълчение № 50, ет. 3, ап. 12, следния недвижим имот: празно дворно място, съставляващо урегулиран поземлен имот – парцел VІI-88, в кв. 26 по плана на с. Християново, община Стара Загора, утвърден със Заповед № 349 от 17.02.1989 г., площ 1095 кв. м, намиращ се в с. Християново, община Стара Загора, област Стара Загора, с граници: от север – УПИ V-87 и УПИ VI-87; от изток – улица; от юг – УПИ VIII-88, и от запад – УПИ XII-84 и УПИ IV-86, за сумата 7560 лв.

5776

1. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на Подобект 28 „Пътен прелез на км 241+285“ за изграждане на пътен надлез на км 240+785 от Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за железопътен участък Пловдив – Бургас“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, в землището и урбанизираната територия на с. Кликач, община Карнобат, област Бургас, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., собственица на имот с идентификатор 37201.4.221 по КККР, образуван от имот с идентификатор 37201.4.53 по регистър към одобрения ПУП – ПП, намиращ се в землището на с. Кликач, община Карнобат, област Бургас, за постановяването на Решение № 565 на Министерския съвет от 29.07.2022 г., с което се отчуждават имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

5774

2. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на Подобект 28 „Пътен прелез на км 241+285“ за изграждане на пътен надлез на км 240+785 от Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за железопътен участък Пловдив – Бургас“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, в землището и урбанизираната територия на с. Кликач, община Карнобат, област Бургас, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на неустановен собственик, съсобственик на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХIV – за техническа инфраструктура, кв. 3, образуван от УПИ IХ-41, кв. 3, намиращ се в урбанизираната територия на с. Кликач, община Карнобат, област Бургас, за постановяването на Решение № 565 на Министерския съвет от 29.07.2022 г., с което се отчуждават имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

5775

16. – Медицинският университет – Пловдив, обявява конкурси за академична длъжност главен асистент в област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Ревматология“ – един към Катедра пропедевтика на вътрешните болести; научна специалност „Кардиология“ – един към Секция кардиология на Първа катедра по вътрешни болести, всички към Медицинския факултет; научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ – един към Катедра по социална медицина и обществено здраве на Факултета по обществено здраве, всички за нуждите на преподаването на английски език, със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Справки и документи – в ректората, отдел „Човешки ресурси“, бул. Васил Априлов № 15А, 4002 Пловдив, тел. (032) 200-521.

5772

37. – Агенцията по геодезия, картография и кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка въз основа на проекти, изработени от правоспособно лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени имоти с идентификатори: за с. Костел, община Елена – 38861.10.2, 38861.93.55, 38861.94.7, 38861.94.17, 38861.94.51, 38861.94.98, 38861.94.168, 38861.94.276, 38861.94.711, 38861.94.998, 38861.96.4, 38861.96.5, 38861.96.9, 38861.96.10, 38861.96.11, 38861.96.15, 38861.96.17, 38861.96.19, 38861.96.20, 38861.96.23, 38861.96.24, 38861.96.25, 38861.96.26, 38861.96.27, 38861.96.28, 38861.96.30, 38861.96.31, 38861.96.32, 38861.96.34, 38861.96.38, 38861.96.698, 38861.96.981, 38861.96.1016, 38861.98.2, 38861.98.3, 38861.98.4, 38861.98.5, 38861.98.6, 38861.98.7, 38861.98.12, 38861.98.13, 38861.98.16, 38861.98.18, 38861.98.19, 38861.98.21, 38861.98.22, 38861.98.24, 38861.98.25, 38861.98.27, 38861.98.28, 38861.98.29, 38861.98.30, 38861.101.1, 38861.101.2, 38861.101.3, 38861.101.4, 38861.101.5, 38861.101.6, 38861.101.8, 38861.101.9, 38861.101.10, 38861.101.11, 38861.101.12, 38861.101.24, 38861.101.1023, 38861.101.1024, 38861.101.1025, 38861.102.1, 38861.102.2, 38861.102.3, 38861.102.5, 38861.102.6, 38861.102.1017, 38861.207.72, 38861.207.217, 38861.208.15, 38861.208.23, 38861.209.28, 38861.209.31, 38861.209.42, 38861.209.43, 38861.209.710. Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

5752

37а. – Агенцията по геодезия, картография и кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка въз основа на проекти, изработени от правоспособно лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени имоти с идентификатори: за с. Ореш, община Свищов – 53672.18.6, 53672.18.435, 53672.56.3, 53672.56.4, 53672.56.6, 53672.56.7, 53672.56.601, 53672.57.5, 53672.57.13, 53672.58.4, 53672.58.5, 53672.59.25, 53672.59.27, 53672.61.10, 53672.61.14, 53672.65.17, 53672.69.13, 53672.69.14, 53672.73.2, 53672.73.3, 53672.73.35, 53672.73.37, 53672.73.66, 53672.73.101, 53672.73.107, 53672.73.112, 53672.73.115, 53672.73.417, 53672.73.438, 53672.73.447, 53672.73.491, 53672.73.579, 53672.217.2, 53672.217.3, 53672.217.4, 53672.217.5, 53672.217.406, 53672.220.1, 53672.220.2, 53672.220.3, 53672.220.9, 53672.220.10, 53672.220.21, 53672.243.3, 53672.249.5, 53672.249.6, 53672.249.9, 53672.249.28, 53672.249.527, 53672.262.2, 53672.262.55, 53672.300.50, 53672.302.17, 53672.400.562, 53672.401.4, 53672.401.15, 53672.401.16, 53672.401.16.1, 53672.401.20; за гр. Свищов, община Свищов – 65766.86.68, 65766.86.71, 65766.86.72, 65766.87.24, 65766.87.27, 65766.87.28, 65766.96.31, 65766.96.35, 65766.96.36, 65766.301.1, 65766.301.5, 65766.303.55, 65766.303.59, 65766.610.10, 65766.610.16, 65766.610.30. Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

5753

5. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 571 по протокол № 60 от 21.07.2022 г. на СОС са одобрени: 1. план за регулация на УПИ XX-7 – „за ЖС“, УПИ XIX-8 – „за ЖС“ и УПИ XVIII-9 – „за ЖС“, кв. 13, м. X.X. – север, ПИ с идентификатори 22304.7891.7, 22304.7891.8 и 22304.7891.9 по КККР на район „Кремиковци“, по сините и червените линии, цифри и текст съгласно приложения проект, представляващ неразделна част от подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на м. X.X. – север, район „Кремиковци“, одобрен с Решение № 537 по протокол № 86 от 23.07.2015 г. на СОС; 2. план за застрояване на УПИ XX-7 – „за ЖС“, УПИ XIX-8 – „за ЖС“, и УПИ XVIII-9 – „за ЖС“, кв. 13, м. X.X. – север, ПИ с идентификатори 22304.7891.7, 22304.7891.8 и 22304.7891.9 по КККР на район „Кремиковци“ съгласно приложения проект, представляващ неразделна част от подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на м. X.X. – север, район „Кремиковци“, одобрен с Решение № 537 по протокол № 86 от 23.07.2015 г. на СОС. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в Район „Кремиковци“ и се изпращат в Административният съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

5760

5. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за новосъздадени УПИ ІІ-2836 – „за жс“ (ПИ с идентификатор 68134.1007.2836), кв. 86, и УПИ ІІ-2834 – „за жс“ (ПИ с идентификатор 68134.1007.2834), кв. 87, м. Кръстова вада и м. Южен парк – 4 част, район „Триадица“. Проектът е изложен в район „Триадица“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до главния архитект на Столичната община чрез Район „Триадица“.

5769

15. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за улична регулация (ИПУР) на м. Орешковица – с. Бистрица при о.т. 833; план за улична регулация (ПУР) на нова улица от о.т. 833 през о.т. 710 – 709 – 708 – 707а – 707 – 706 до о.т. 705 и нова задънена улица от о.т. 707а до о.т. 707б; план за регулация и застрояване за урегулиране на поземлени имоти с идентификатори 04234.6958.18, 04234.6958.38, 04234.6958.55, 04234.6942.3626 и 04234.6942.3653 за създаване на нови УПИ III-6942.3653 – „за ЖС“, и УПИ IV-6942.3626 – „за ЖС“, в кв. 8г, и нови УПИ II-6958.55, 6958.18 – „за ЖС“, УПИ III-6958.55, 6958.18 – „за ЖС“, УПИ IV-6958.55, 6958.38, 6958.18 – „за ЖС“, и УПИ V-6958.55, 6958.38 – „за ЖС“, в кв. 8б, м. В.з. Панчарево – Беликата; заличаване на сервитут на водопровод и план-схеми по чл. 108 от ЗУТ. Проектът е изложен в Район „Панчарево“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината чрез Район „Панчарево“.

5770

2. – Община Благоевград на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 272 по протокол № 12 от 29.07.2022 г. на Общинския съвет – Благоевград, е одобрен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на нов водопровод PE DN 90 от съществуващ водопровод РЕ DN 90 до имот с идентификатор 04279.108.33 в местността Реката по кадастралната карта на землище Благоевград, с трасе и сервитут, засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 04279.109.30 (полски път – общинска собственост), 04279.109.36 (местен път – общинска собственост) и 04279.108.34 (местен път – общинска собственост). Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Благоевград, пред Административния съд – Благоевград.

5757

5. – Община Благоевград на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура за промяна предназначението на имот с проектен идентификатор 00134.30.218, представляващ част от имот с идентификатор 00134.30.211 (друг вид дървопроизводителна гора – държавна частна собственост) от „друг вид дървопроизводителна гора“ в „селскостопански, горски, ведомствен път“ за осигуряване на достъп до имот с идентификатор 00134.30.2 в местността Близникуловец, землище с. Изгрев, община Благоевград. Проектът се намира в стая № 219 в сградата на Община Благоевград. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Благоевград.

5754

6. – Община Благоевград на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 270 по протокол № 12 от 29.07.2022 г. на Общинския съвет – Благоевград, е одобрен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на оптичен кабел от съществуваща кабелна шахта на „БТК“ – ЕАД, до бл. 129 в ж.к. Еленово, Благоевград, до базова станция SO 1593 на „БТК“ – ЕАД, в имот с идентификатор 27231.20.7 в землището на с. Еленово, община Благоевград, засягащо и ограничаващо ползването на имоти с идентификатори 27231.21.60 (полски път – общинска собственост), 27231.20.76 (местен път – общинска собственост), 27231.20.68 (местен път – общинска собственост), 27231.20.71 (полски път – общинска собственост) и 27231.20.7 (за друг вид застрояване – частна собственост) по кадастралната карта на землище с. Еленово, община Благоевград, като съставна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Благоевград, пред Административния съд – Благоевград.

5755

71. – Община Благоевград на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 271 по протокол № 12 от 29.07.2022 г. на Общинския съвет – Благоевград, е одобрен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на нов водопровод от съществуващ водопровод РЕ DN 75 до имот с идентификатор 62699.14.7 в местността Диновица по кадастралната карта на землище с. Рилци, община Благоевград, с трасе и сервитут, засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 62699.14.234 (полски път – общинска собственост), 62699.14.2 (полски път – общинска собственост), 62699.9.225 (полски път – общинска собственост) и 62699.9.176 (полски път – общинска собственост). Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Благоевград, пред Административния съд – Благоевград.

5756

58. – Община Гурково на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 421 от 29.07.2022 г. на Общинския съвет – Гурково, е одобрен ПУП – ПП (парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура) за изграждане на обект „Доизграждане на канализационната мрежа на гр. Гурково, община Гурково“ с трасе, преминаващо през ПИ с идентификатори 18157.98.297 и 18157.270.17 по КККР на гр. Гурково. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Гурково до Административния съд – Стара Загора.

5785

35. – Община Никопол, област Плевен, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с Решение № 429 от 24.08.2022 г. на Общинския съвет – Никопол, е одобрен проект за частично изменение на ПУП на обект: „Кариера за добив и първична преработка на варовици“, находище „Кубрат“, местности Точищата и Над тръбата, землище с. Муселиево, община Никопол. Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ решенето подлежи на обжалване пред Административния съд – Плевен. Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ жалбите се подават чрез Общинския съвет – Никопол, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

5773

58. – Община с. Борино, област Смолян, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на инженерна инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за трасе и специализирана план-схема за обект: „Кабелно ел. захранване на дърводелска работилница в ПИ с идентификатор 05462.9.28, м. Долна саборча, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Борино, одобрени със Заповед № РД-18-34 от 15.06.2010 г. на и.д. на АГКК“. Възложител: „Бориком АМТ“ – ООД, ЕИК 120023041. Подробният устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за техническата инфраструктура извън урбанизираната територия е разрешен за изработване с Решение № 277 от 18.05.2022 г. на общинския съвет по протокол № 37 от 18.05.2022 г. Проектът за ПУП се намира в сградата на Община Борино, ул. Христо Ботев № 1, и може да се разгледа от заинтересованите. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по проекта до Община Борино, област Смолян, в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

5796

Промени настройката на бисквитките