Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 75 от 20.IX

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 281 ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г. ЗА КООРДИНАЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ДВ, БР. 35 ОТ 2007 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277 ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280 ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 672 ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА - ЧАСТ "КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА - МАСОВ ГРАДСКИ РЕЛСОВ ТРАНСПОРТ", ИЗМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 454 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г., ЗА Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ № І-2 ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА РЕДА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕТО НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ЗА НЕГОВОТО ОТЧИТАНЕ И ЗА КОМПЕНСИРАНЕТО НА РАБОТАТА НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" ИЗВЪН РЕДОВНОТО РАБОТНО ВРЕМЕ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 8.07.2019 Г. ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ИЗГРАЖДАНЕТО И ОБНОВЯВАНЕТО НА СПОРТНИ ОБЕКТИ - ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ (ДВ, БР. 55 ОТ 2019 Г.) Виж повече
  • МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЕДИНЕНИТЕ АРАБСКИ ЕМИРСТВА(Одобрен с Решение № 613 от 26 Виж повече
  • МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ОТНОСНО СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА ОБЕДИНЕНИТЕ АРАБСКИ ЕМИРСТВА(Одобрен с Решение № 615 от 26 ав Виж повече
  • МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ОТНОСНО СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ АРАБСКИ ЕМИРСТВА(Одобрен с Решение № 652 от 4 ноември 2019 г., изменено с Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273 ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" ЗА 2022 Г. Виж повече
Промени настройката на бисквитките