Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 75 от 20.IX

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЗАПОВЕД № РД-14-46 от 13 септември 2022 г.

На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1, т. 1 и чл. 322, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) във връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование по мотивирано предложение от кмета на община Горна Малина след Решение № 77, отразено в протокол № 4 от 15.07.2022 г. на Общинския съвет – Горна Малина, становище от Регионалното управление на образованието – София област, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-3868 от 12.08.2022 г. на министъра на образованието и науката, поради липса на ученици в училището за учебната 2022/2023 година закривам ОУ „Отец Паисий“ – с. Долно Камарци, община Горна Малина, Софийска област.

1. Учениците от ОУ „Отец Паисий“ – с. Долно Камарци, община Горна Малина, Софийска област, продължават обучението си в СУ „X.X.“ – с. Горна Малина, община Горна Малина, Софийска област, при условията на чл. 12 от ЗПУО.

2. Задължителната документация на ОУ „Отец Паисий“ – с. Долно Камарци, община Горна Малина, Софийска област, да се съхранява в СУ „X.X.“ – с. Горна Малина, община Горна Малина, Софийска област.

3. Имуществото на ОУ „Отец Паисий“ – с. Долно Камарци, община Горна Малина, Софийска област, което е общинска собственост, се предоставя за управление със заповед на кмета на община Горна Малина.

4. Имуществото, собственост на ОУ „Отец Паисий“ – с. Долно Камарци, община Горна Малина, Софийска област, се предоставя на СУ „X.X.“ – с. Горна Малина, община Горна Малина, Софийска област.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Върховния административен съд.

Министър: С. Пенов

5948

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-87 от 17 август 2022 г.

На основание чл. 15, ал. 1, т. 5 от Закона за здравното осигуряване във връзка с чл. 58, ал. 3 от Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (ДВ, бр. 7 от 24.01.2020 г.) Надзорният съвет реши:

1. Утвърждава „Изисквания на НЗОК за провеждане на лечение при хипофосфатазия в извънболничната помощ“.

2. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на хронична тромбемболична белодробна хипертония (ХТБХ) в извънболничната помощ“.

3. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на тежък псориазис в извънболничната помощ“.

4. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на активна болест на Crohn и Улцерозен колит с биологични лекарствени продукти над 18-годишна възраст в извънболничната помощ“.

5. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на активна болест на Crohn и Улцерозен колит с биологични лекарствени продукти под 18-годишна възраст в извънболничната помощ“.

6. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на болни с епилепсия в извънболничната помощ“.

7. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на тежка астма в извънболничната помощ“.

Председател на Надзорния съвет: Ал. Златанов

Поради технически причини приложенията не могат да бъдат визуализирани в програмата.

5872

ОБЩИНА БРЕЗНИК

РЕШЕНИЕ № 521 от 2 август 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 3, чл. 103, ал. 4 от ЗУТ Общинският съвет – Брезник, реши:

1. Одобрява проект за частично изменение (ЧИ) на общ устройствен план (ОУПО) на община Брезник, землище на с. Кошарево, и ЧИ на ПУП на с. Кошарево – ПИ № 39150.47.6 по КККР на землището на с. Кошарево за промяна на предназначението от „земеделска земя – нива“ за обособяване на УПИ Х-6, в кв. 20 по РП на с. Кошарево с „устройствена зона – ЖМ, малкоетажно жилищно строителство“ с устройствени параметри, определени с ОУПО за тази зона.

2. Възлага на кмета на община Брезник да извърши последващите съгласно закона действия за обособяване на УПИ Х-6 в кв. 20 по РП на с. Кошарево.

Председател: И. Тинков

5933

 

ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ

ЗАПОВЕД № РД-11-380 от 13 септември 2022 г.

На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 и 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 310, ал. 5, чл. 313, ал. 1, т. 3, чл. 320, ал. 3 и чл. 322, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и в изпълнение на Решение № 512 по протокол № 57 от 29.08.2022 г. и Решение № 516 по протокол № 58 от 7.09.2022 г. на Общинския съвет – Бяла, и мотиви, изложени в докладна записка с изх. № 08-00-5106/26.08.2022 г. до Общинския съвет – Бяла, нареждам:

1. Закрива се Детска градина „Първи юни“ – гр. Бяла (филиал на Детска градина „Пролет“ – гр. Бяла), със седалище и адрес: гр. Бяла, община Бяла, област Русе, ул. Цар Асен № 16, считано от 15.09.2022 г.

2. Децата, отглеждани, обучавани и възпитавани в Детска градина „Първи юни“ – гр. Бяла (филиал на Детска градина „Пролет“ – гр. Бяла), се приемат в Детска градина „Пролет“ – гр. Бяла, намираща се на адрес: гр. Бяла, област Русе, ул. Капитан X.X. № 8.

3. Движимото и недвижимото имущество на Детска градина „Първи юни“ – гр. Бяла (филиал на Детска градина „Пролет“ – гр. Бяла), е общинска собственост и да се използва и стопанисва от Община Бяла.

4. Фондът от учебни помагала и дидактически материали на Детска градина „Първи юни“ – гр. Бяла (филиал на Детска градина „Пролет“ – гр. Бяла), да се предаде за съхранение и използване по предназначение в Детска градина „Пролет“ – гр. Бяла.

5. Задължителната документация на Детска градина „Първи юни“ – гр. Бяла (филиал на Детска градина „Пролет“ – гр. Бяла), да се приеме и съхранява от Детска градина „Пролет“ – гр. Бяла.

6. За пътуващите от други населени места в общината деца до детските заведения в гр. Бяла, вкл. и до Детска градина „Пролет“ – гр. Бяла, и обратно да се осигури безплатен транспорт от Община Бяла.

7. Трудовите правоотношения с персонала на Детска градина „Първи юни“ – гр. Бяла (филиал на Детска градина „Пролет“ – гр. Бяла), да бъдат уредени по Кодекса на труда.

8. На основание чл. 320, ал. 3 от ЗПУО настоящата заповед да се обнародва в „Държавен вестник“.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на директора на посочените детски заведения и на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед ще упражнявам лично.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК от заинтересованите лица пред Административния съд – Русе, в 14-дневен срок от съобщаването й.

За кмет: Е. Димов

5952

 

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

РЕШЕНИЕ № 751 от 28 юли 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 26, ал. 1 и 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 5, ал. 3 от НВИДСППСПКВПП Общинският съвет – Казанлък, реши:

I. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация – публичен търг с явно наддаване, на общински нежилищен имот, както следва:

1. Урегулиран поземлен имот II-350 с площ 2743 кв. м, отреден за „ОДО“ в кв. 46 по действащия подробен устройствен план на гр. Крън, одобрен със Заповед № 380 от 4.05.2007 г. на кмета, с адрес: гр. Крън, община Казанлък, при граници на имота: север – улица, изток – улица, юг – УПИ V-1410, запад – УПИ I-351, УПИ IV-352, УПИ III-353, ведно с построената в него сграда – тоалетна с площ 22 кв. м, етаж: 1, конструкция: паянтова, година на построяване: 1927 г.

II. Упълномощава кмета на община Казанлък да извърши всички действия по провеждане на процедури за възлагане чрез пряко договаряне по реда на НВИДСППСПКВПП, изготвянето на анализ и правно състояние, информационен меморандум и пазарна оценка за имота по т. I.

III. Задължава кмета на община Казанлък след изготвяне на разработките по т. II да ги предложи за утвърждаване от Общинския съвет – Казанлък.

Председател: Н. Златанов

5953

ОБЩИНА КРУМОВГРАД

РЕШЕНИЕ № 600 от 29 август 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – Крумовград, реши:

Одобрява изменението на подробния устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват кв. 76 и кв. 76А по плана на Крумовград, както и ВиК и електросхемите към него.

Обособяват се четири нови квартала – кв. 116, 117, 118 и 119.

За новообразуваните урегулирани поземлени имоти се предвижда ниско застрояване с височина до 10 м, свободно в имота, с изключение на УПИ I-272 и УПИ III-271, кв. 76, за които се предвижда свързано застрояване в два съседни имота, както е отразено с червените линии на застрояване в графичната част на проекта. Начинът на застрояване е указан със задължителни и ограничителни линии.

Транспортният достъп до имотите ще се осъществи по съществуващи общински пътища и новообразувани улици.

Обособяват се и нови улици от о.т. 443 до о.т. 560, от о.т. 552 до о.т. 553, от о.т. 554 до о.т. 563 и от о.т. 558 до о.т. 562.

За новообразуваните урегулирани поземлени имоти се установяват нормативни показатели, както следва:

УПИ I-272, кв. 76, с площ 25 076 кв. м

1. Устройствена зона – „обществено обслужване“ – Оо

2. Плътност на застрояване – 20 %

3. Озеленени площи – 80 %

4. Максимална височина – h=10 m (1 ет.)

5. Интензитет на застрояване (Кинт.) – 0,5

6. Начин на застрояване – свързано в два имота – „д“

7. Конкретно предназначение: „за стадион и спортни дейности“

УПИ III, кв. 76, с площ 633 кв. м

1. Устройствена зона – „обществено обслужване“ – Оо

2. Плътност на застрояване – 80 %

3. Озеленени площи – 20 %

4. Максимална височина – h=10 m (до 3 ет.)

5. Интензитет на застрояване (Кинт.) – 2,0

6. Начин на застрояване – свързано в два имота – „д“

7. Конкретно предназначение: „за обществено обслужване“

УПИ I-1454, кв. 116, с площ 4164 кв. м

1. Устройствена зона – „жилищна зона“ – Жм

2. Плътност на застрояване – 20 %

3. Озеленени площи – 80 %

4. Максимална височина – h=10 m

5. Интензитет на застрояване (Кинт.) – 0,5

6. Начин на застрояване – свободно – „е“

7. Конкретно предназначение: „за озеленяване“

УПИ II-1454, кв. 116, с площ 661 кв. м

1. Устройствена зона – „жилищна зона“ – Жм

2. Плътност на застрояване – 60 %

3. Озеленени площи – 40 %

4. Максимална височина – h=10 m (до 3 ет.)

5. Интензитет на застрояване (Кинт.) – 1,2

6. Начин на застрояване – свободно – „е“

7. Конкретно предназначение: „за жилищно строителство“

УПИ III-1454, кв. 116, с площ 662 кв. м

1. Устройствена зона – „жилищна зона“ – Жм

2. Плътност на застрояване – 60 %

3. Озеленени площи – 40 %

4. Максимална височина – h=10 m (до 3 ет.)

5. Интензитет на застрояване (Кинт.) – 1,2

6. Начин на застрояване – свободно – „е“

7. Конкретно предназначение: „за жилищно строителство“

УПИ IV-1454, кв. 116, с площ 646 кв. м

1. Устройствена зона – „жилищна зона“ – Жм

2. Плътност на застрояване – 60 %

3. Озеленени площи – 40 %

4. Максимална височина – h=10 m (до 3 ет.)

5. Интензитет на застрояване (Кинт.) – 1,2

6. Начин на застрояване – свободно – „е“

7. Конкретно предназначение: „за жилищно строителство“

УПИ I-1454, кв. 117, с площ 386 кв. м

1. Устройствена зона – „жилищна зона“ – Жм

2. Плътност на застрояване – 60 %

3. Озеленени площи – 40 %

4. Максимална височина – h=10 m (до 3 ет.)

5. Интензитет на застрояване (Кинт.) – 1,2

6. Начин на застрояване – свободно – „е“

7. Конкретно предназначение: „за жилищно строителство“

УПИ II-1454, кв. 117, с площ 380 кв. м

1. Устройствена зона – „жилищна зона“ – Жм

2. Плътност на застрояване – 60 %

3. Озеленени площи – 40 %

4. Максимална височина – h=10 m

5. Интензитет на застрояване (Кинт.) – 0,5

6. Начин на застрояване – свободно – „е“

7. Конкретно предназначение: „за жилищно строителство“

УПИ III-1454, кв. 117, с площ 558 кв. м

1. Устройствена зона – „жилищна зона“ – Жм

2. Плътност на застрояване – 60 %

3. Озеленени площи – 40 %

4. Максимална височина – h=10 m (до 3 ет.)

5. Интензитет на застрояване (Кинт.) – 1,2

6. Начин на застрояване – свободно – „е“

7. Конкретно предназначение: „за жилищно строителство“

УПИ IV-1454, кв. 117, с площ 571 кв. м

1. Устройствена зона – „жилищна зона“ – Жм

2. Плътност на застрояване – 60 %

3. Озеленени площи – 40 %

4. Максимална височина – h=10 m (до 3 ет.)

5. Интензитет на застрояване (Кинт.) – 1,2

6. Начин на застрояване – свободно – „е“

7. Конкретно предназначение: „за жилищно строителство“

УПИ V-1454, кв. 117, с площ 384 кв. м

1. Устройствена зона – „жилищна зона“ – Жм

2. Плътност на застрояване – 60 %

3. Озеленени площи – 40 %

4. Максимална височина – h=10 m (до 3 ет.)

5. Интензитет на застрояване (Кинт.) – 1,2

6. Начин на застрояване – свободно – „е“

7. Конкретно предназначение: „за жилищно строителство“

УПИ VI-1454, кв. 117, с площ 393 кв. м

1. Устройствена зона – „жилищна зона“ – Жм

2. Плътност на застрояване – 60 %

3. Озеленени площи – 40 %

4. Максимална височина – h=10 m (до 3 ет.)

5. Интензитет на застрояване (Кинт.) – 1,2

6. Начин на застрояване – свободно – „е“

7. Конкретно предназначение: „за жилищно строителство“

УПИ I-1454, кв. 118, с площ 529 кв. м

1. Устройствена зона – „жилищна зона“ – Жм

2. Плътност на застрояване – 60 %

3. Озеленени площи – 40 %

4. Максимална височина – h=10 m (до 3 ет.)

5. Интензитет на застрояване (Кинт.) – 1,2

6. Начин на застрояване – свободно – „е“

7. Конкретно предназначение: „за жилищно строителство“

УПИ II-1454, кв. 118, с площ 493 кв. м

1. Устройствена зона – „жилищна зона“ – Жм

2. Плътност на застрояване – 60 %

3. Озеленени площи – 40 %

4. Максимална височина – h=10 m (до 3 ет.)

5. Интензитет на застрояване (Кинт.) – 1,2

6. Начин на застрояване – свободно – „е“

7. Конкретно предназначение: „за жилищно строителство“

УПИ III-1454, кв. 118, с площ 453 кв. м

1. Устройствена зона – „жилищна зона“ – Жм

2. Плътност на застрояване – 60 %

3. Озеленени площи – 40 %

4. Максимална височина – h=10 m (до 3 ет.)

5. Интензитет на застрояване (Кинт.) – 1,2

6. Начин на застрояване – свободно – „е“

7. Конкретно предназначение: „за жилищно строителство“

УПИ I-1454, кв. 119, с площ 4146 кв. м

1. Устройствена зона – „озеленени територии“ – Оз

2. Плътност на застрояване – 20 %

3. Озеленени площи – 80 %

4. Максимална височина – h=10 m

5. Интензитет на застрояване (Кинт.) – 0,5

6. Начин на застрояване – свободно – „е“

7. Конкретно предназначение: „за озеленяване“

Графичната част на проекта за ПУП – ПРЗ представлява неразделна част от настоящото решение.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община Крумовград пред Административния съд – Кърджали.

Председател: М. Байрамали

5987

 

ОБЩИНА СМОЛЯН

РЕШЕНИЕ № 955 от 25 август 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Смолян, реши:

1. Одобрява общ устройствен план на община Смолян; част: Градоустройство; фаза: Окончателен проект.

2. Възлага на кмета на общината да извърши всички последващи действия по отношение на проекта съгласно Закона за устройство на територията.

Председател: А. Безергянов

5986

3. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Заповед № РС-57 от 15.09.2022 г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-36 от 29.04.2021 г. (ДВ, бр. 37 от 2021 г.) за обект: Модернизация на Път І-1 (Е 79) „п.в. Макреш – Ружинци“, участъци от км 33+400 до км 47+000 и от км 47+000 до км 58+128.47, с изключение на мостовите съоръжения при км 49+350 (над р. Скомля) и при км 54+120 (над р. Медовнишка/Барата), подобекти: виадукт при км 37+600, виадукт при км 40+200; надлез над жп линия при км 36+409, надлез при км 37+363, пътен подлез на км 38+098, мост над р. Арчар при км 39+105, подлез при п.в. Бела на км 46+388 и промяна на дължината на водосток с размери 400/250 при км 44+072, при условията на чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс. Предварителното изпълнение може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

6012

59. – Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши:

1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 във връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт процедура за избор на административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжната прокуратура – Габрово – свободна длъжност.

2. В едномесечен срок от датата на обнародване на свободната длъжност в „Държавен вестник“ предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет, по електронен път с квалифициран електронен подпис на официалния имейл адрес – vss@vss.justice.bg, или чрез лицензиран пощенски оператор на официалния адрес на Висшия съдебен съвет – гр. София, ул. Екзарх Йосиф № 12. Към предложението се прилагат: подробна автобиография, подписана от кандидата; копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право“; копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; концепция за работата като административен ръководител, която трябва да съдържа: лична мотивация за заемане на длъжността, анализ и оценка на състоянието на органа на съдебната власт, очертаване на достиженията и проблемите в досегашната му дейност, набелязване на цели за развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба, Столичната следствена служба или от окръжните следствени отдели към окръжните прокуратури за образувани досъдебни производства; документи, удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170 от ЗСВ, и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.

5978

65. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с постановление за възлагане на недвижим имот № С220022-091-0000944/25.08.2022 г. възлага на X.X.X. следния недвижим имот: административна сграда заедно със съответстващото на сградата право на строеж върху урегулирания поземлен имот, в който същата е построена, намираща се в София, ул. Оралица № 29, изградена в степен на завършеност „груб строеж“, със застроена площ 238,44 кв. м, разгъната застроена площ 1100,18 кв. м и с брутна разгъната застроена площ 1329,42 кв. м, състояща се от: сутерен със застроена площ 228,62 кв. м, състоящ се от два склада, коридор със стълбище и асансьорна шахта; партер (първи етаж) – м, със застроена площ 238,44 кв. м, в който са разположени шоурум, фоайе и стълбище, помещение за охрана, машинно, асансьор, асансьорна шахта, тоалетна, помещение за бойлер, склад, помещение с две гаражни клетки; втори етаж със застроена площ 282,62 кв. м, в който са разположени пет кабинета, един директорски кабинет със самостоятелен санитарен възел, помещение за секретарка, заседателна зала, санитарен възел, кухненски бокс, асансьорна шахта, коридори, фоайе и стълбище; трети етаж със застроена площ 282,65 кв. м, в който са разположени единадесет кабинета, санитарен възел, кухненски бокс, асансьорна шахта, коридори, фоайе и стълбище; четвърти етаж със застроена площ 282.62 кв. м, в който са разположени четири стаи със самостоятелни бани; дневна, стая и баня с тоалетна за хора в неравностойно положение; асансьорна шахта, коридори, фоайе, стълбище и тераси, склад чистачка. Сградата е заснета в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, одобрени със Заповед № РД-18-53 от 23.11.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, с идентификатор 68134.504.90.9, при съседи с идентификатори: 68134.504.182, 68134.504.22, 68134.504.17, 68134.504.5, 68134.504.12, 68134.504.11, 68134.504.1513, придобит с нотариален акт № 43, том CIX, рег. № 48212, дело № 34427 от 23.07.2018 г., издаден от Службата по вписванията – София.

5988

29. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Велико Търново, на основание чл. 239, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с постановление за възлагане № 34 от 24.08.2022 г., издадено от директора на ТД на НАП – Велико Търново, възлага на X.X.X. с постоянен адрес: Благоевград, ул. Радовиш № 1, ет. 1, ап. 1, група № 47/22-3 – недвижим имот, намиращ се в гр. Пордим, област Плевен, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с площ 790 кв. м, съставляващ имот V-473 в кв. 33 по плана на града, при съседи: улица, УПИ XVII-473, УПИ III-474, УПИ IV-473, съгласно скица № 36/26.01.2022 г., издадена от Община Пордим, нотариален акт № 184, том III, рег. № 2742, дело № 328 от 21.12.2015 г., издаден от X.X., нотариус с район на действие Районен съд – Плевен, рег. № 083 от регистъра на Нотариалната камара, вписан в Службата по вписванията – Плевен, с дв. вх. рег. № 18999/21.12.2015 г., акт № 67, том 45, имотна партида № 236055 и влязло в сила на 4.10.2021 г. съдебно решение № 406/26.06.2020 г. по гр. дело № 751/2018 г. по описа на Окръжен съд – Плевен, вписано в Службата по вписванията – Плевен, на 29.10.2021 г. с дв. вх. рег. № 12798, том 7, акт 96, имотна партида 236055, за сумата от 3460 лв. На основание чл. 246, ал. 8, изр. 1-во от ДОПК собствеността преминава върху купувача от датата на постановлението.

5959

29а. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Велико Търново, на основание чл. 239, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с постановление за възлагане № 35 от 24.08.2022 г., издадено от директора на ТД на НАП – Велико Търново, възлага на X.X.X. с постоянен адрес: гр. Благоевград, ул. Радовиш № 1, ет. 1, ап. 1, група № 48/22-3 – недвижим имот, намиращ се в гр. Пордим, област Плевен, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с площ 740 кв. м, съставляващ имот XVII-473 в кв. 33 по плана на града, при съседи: улица, УПИ VI-472, УПИ VIII-471, УПИ III-474, УПИ V-473, съгласно скица № 37/26.01.2022 г., издадена от Община Пордим, нотариален акт № 184, том III, рег. № 2742, дело № 328 от 21.12.2015 г., издаден от X.X., нотариус с район на действие Районен съд – Плевен, рег. № 083 от регистъра на Нотариалната камара, вписан в Службата по вписванията – Плевен, с дв. вх. рег. № 18999/21.12.2015 г., акт № 67, том 45, имотна партида № 236056 и влязло в сила на 4.10.2021 г. съдебно решение № 406/26.06.2020 г. по гр. дело № 751/2018 г. по описа на Окръжен съд – Плевен, вписано в Службата по вписванията – Плевен, на 29.10.2021 г. с дв. вх. рег. № 12798, том 7, акт 96, имотна партида 236056, за сумата 3210 лв. На основание чл. 246, ал. 8, изр. 1-во от ДОПК собствеността преминава върху купувача от датата на постановлението.

5960

6. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Пловдив, офис Стара Загора, на основание чл. 253 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот с изх. № С220024-091-0000984/5.09.2022 г. възлага на X.X.X. с адрес: Стара Загора, ул. Иван Хаджихристов № 18, следния недвижим имот: поземлен имот, КИД 68850.517.879 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-55 от 12.09.2007 г. на изпълнителния директор на АК. Последното изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот, е от 3.11.2014 г.; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, площ 1999 кв. м, намиращ се в гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора, кв. Голиш, с граници: 68850.517.878, 68850.517.1507, 68850.517.819, 68850.517.820; предишен идентификатор: 68850.517.818; номер по предходен план: 340, за сумата 12 588,59 лв. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при районния съд по местонахождението на имота.

5973

49. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурси за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2022/2023 г. съгласно РМС № 363 от 1.06.2022 г. по следните научни специалности (докторски програми):

Шифър

Области на висше образование, професионални направления и докторски програми

Форми на обучение

редовна

задочна

Професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия

Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли към катедри:

„Технология на архитектурата“ – 2 бр.

„Индустриални сгради“ – 2 бр.

„Обществени сгради“ – 2 бр.

„Жилищни сгради“ 2 бр.

8

Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен дизайн

2

Теория и история на архитектурата

1

Териториално, ландшафтно устройство и градоустройство

2

Строителни конструкции (стоманобетонни и зидани конструкции; стоманобетонни мостове; обследване и изпитване на строителни конструкции и съоръжения; метални конструкции; дървени конструкции; комбинирани конструкции; стоманени и комбинирани мостове) към катедри:

„МДПК“ по Метални конструкции – 1 бр. редовна форма и 1 бр. задочна форма, и по Дървени конструкции – 1 бр. редовна форма

„Масивни конструкции“ по Стоманобетонни и зидани конструкции – 1 бр. редовна форма

3

1

Строителни материали и изделия и технология на производството им

2

Строителна механика, съпротивление на материалите и теоретична механика към катедра:

„Строителна механика“ по Строителна механика – 1 бр. редовна форма и 1 бр. задочна форма

„Техническа механика“ по Теоретична механика – 1 бр. редовна форма, и по Съпротивление на материалите – 1 бр. редовна форма

3

1

Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране (в строителство)

1

1

Технология и механизация на строителното производство

1

1

Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения

1

1

Проектиране, строителство и поддържане на улици, автомобилни пътища и съоръжения

3

3

Транспортни съоръжения

2

2

Земна основа, фундиране и подземно строителство

1

1

Земна и скална механика

1

Водоснабдяване и канализация

2

Хидротехническо строителство

1

Хидромелиоративно строителство

1

Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство

2

Обща, висша и приложна геодезия, кадастрални и геоинформационни системи към катедри:

„Геодезия и геоинформатика“1 бр.

„Приложна геодезия“1 бр.

„Висша геодезия“1 бр.

3

Картография и ГИС

1

Фотограметрия и дистанционни методи

1

Земеустройство и опазване на земеделските земи (вкл. управление на имоти)

1

Общо:

43

11

 

В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните документи: 1. заявление до ректора на УАСГ; 2. автобиография; 3. диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението и нотариално заверено копие от нея; кандидатите трябва да са завършили магистърски специалности, съответстващи на направлението, в което обучава факултетът, обявил конкурса; 4. лица, притежаващи дипломи за висше образование, издадени от чуждестранни висши училища, задължително преминават в УАСГ през процедура съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, като след признаването могат да кандидатстват за обучение в докторска степен; 5. други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област; 6. квитанция за платена такса 105 лв. (таксата се заплаща в касата на счетоводството на УАСГ – ректорат, заден двор, или по банков път). Подаването на документи става в съответните факултети, както следва: Архитектурен факултет – корпус А, нова сграда, ет. 2, каб. 209, тел. 963 52 45, вътр. 789, заместник-декан по учебната дейност; Хидротехнически факултет – корпус А, нова сграда, ет. 2, каб. 203, тел. 963 52 45, вътр. 772 или 696, заместник-декан по учебната дейност; Строителен факултет – корпус Б, нова сграда, ет. 3, каб. 314, тел. 963 52 45, вътр. 372, заместник-декан по учебната дейност; Факултет по транспортно строителство – корпус Б, нова сграда, ет. 3, каб. Б 11, тел. 963 52 45, вътр. 421, заместник-декан по учебната дейност; Геодезически факултет – ректорат, ет. 2, каб. 207, тел. 963 52 45, вътр. 275, заместник-декан по учебната дейност.

5985

681. – Минно-геоложкият университет „Св. X.X.“ – София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент по професионално направление 4.4. Науки за земята, научна специалност „Петрология“ – един със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: МГУ „Св. X.X.“, сектор „Следдипломна квалификация“, ректорат, ет. 3, стая № 79, тел.: (02) 80-60-209, 0879 80 79 13, д-р инж. X.X..

5897

874. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р X.X., дмн“, обявява следните конкурси: професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве и специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за нуждите на Катедрата по здравни грижи за обучение на студентите от специалност „Акушерка“ – един; доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве и специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за нуждите на Катедрата по превантивна медицина – един; главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве и специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за нуждите на Катедрата по превантивна медицина – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ за нуждите на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р X.X., дмн“ при Медицинския университет – София. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р X.X., дмн“, ет. 5, тел. +359 2 9432 579 – сектор „Наука“.

5926

51. – Националният военен университет „X.X.“ – гр. Велико Търново, обявява следните конкурси:

1. Главен асистент, висше училище от област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство, научна специалност „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати“, за нуждите на първично звено катедра „Въоръжение и технологии за проектиране“ на приемащо структурно звено факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ на НВУ „X.X.“ – едно място за цивилен служител. Условията по конкурса, изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване са обявени със Заповед № РД-02-1038 от 9.09.2022 г. на началника на НВУ „X.X.“ и на сайта на университета, линк: https://www.nvu.bg/bg/node/1255. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“. Документи се подават в регистратурата за некласифицирана информация на университета. Телефони за контакт: 062/618822; Siemens: 62364.

2. Доцент, висше училище от област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Фотограметрия и дистанционни методи“, за нуждите на първично звено катедра „Артилерия и геодезия“ на приемащо структурно звено факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ на НВУ „X.X.“ – едно място за цивилен служител. Условията по конкурса, изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване са обявени със Заповед № РД-02-1037 от 9.09.2022 г. на началника на НВУ „X.X.“ и на сайта на университета, линк: https://www.nvu.bg/bg/node/1254. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“. Документи се подават в регистратурата за некласифицирана информация на университета. Телефони за контакт: 062/618822; Siemens: 62364.

5974

30. – Висшето военновъздушно училище „X.X.“ – Долна Митрополия, обявява конкурс за академична длъжност доцент за цивилен служител в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност „Икономика и управление“ (Икономическо, финансово и стратегическо управление в публичния сектор). Срок за подаване на документите за конкурса: 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“. За дата на подаване на документите от кандидатите се счита датата на завеждането им в регистратурата на ВВВУ „X.X.“ или датата на изпращането им от пощенския клон. Изискванията към кандидатите за участие в конкурса са определени със Заповед № ОХ-926 от 19.11.2018 г. на министъра на отбраната на Република България и Заповед № РД-03-570 от 29.08.2022 г. на началника на ВВВУ „X.X.“, публикувани на сайта на ВВВУ „X.X.“. За контакти: GSM: 0888 29 75 72.

5921

31. – Висшето военновъздушно училище „X.X.“ – Долна Митрополия, обявява конкурс за академична длъжност доцент за цивилен служител в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност „Икономика и управление“ (Психология на труда и инженерна психология). Срок за подаване на документите за конкурса: 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“. За дата на подаване на документите от кандидатите се счита датата на завеждането им в регистратурата на ВВВУ „X.X.“ или датата на изпращането им от пощенския клон. Изискванията към кандидатите за участие в конкурса са определени със Заповед № ОХ-926 от 19.11.2018 г. на министъра на отбраната на Република България и Заповед № РД-03-569 от 29.08.2022 г. на началника на ВВВУ „X.X.“, публикувани на сайта на ВВВУ „X.X.“. За контакти: GSM: 0888 29 75 72.

5922

5. – Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент: в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика – един; в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление – един; в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност – двама, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават във висшето училище на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе № 13, тел. 032/622 522.

5981

43. – Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент в област на висше образование 4.1. Физически науки по научна специалност „Хелиофизика“ за нуждите на отдел „Слънце и Слънчева система“ по тема „Еволюция на кометните ядра“ – един. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се приемат в Института по астрономия с НАО, п.к. 1784 София, бул. Цариградско шосе № 72, тел. 02 974 19 10.

5927

1. – Институтът по овощарство – Пловдив, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Овощарство“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и подаване на документи: в ЦУ на ССА – София, ул. Суходолска № 30, стая № 102, от 9 до 17 ч., тел. 02 8127560.

5951

4. – Община Благоевград на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на нов водопровод от съществуващ водопровод PE DN 160 в регулацията на с. Рилци, община Благоевград (ул. Рила), за захранване на поземлен имот с идентификатор 62699.22.6 в м. Рефетица по кадастралната карта на с. Рилци, община Благоевград, с трасе и сервитут, засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 62699.22.206 (полски път – общинска собственост), 62699.22.211 (полски път – общинска собственост), 62699.23.206 (полски път – общинска собственост), 62699.23.197 (полски път – общинска собственост) и 62699.23.316 (водни течения, водни площи – общинска собственост) по кадастралната карта на с. Рилци, община Благоевград. Проектът е изложен в стая 219 в сградата на Община Благоевград. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Благоевград.

5991

8. – Община Благоевград на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на нови подземни кабели 20 kV – изместване на въздушна електропроводна линия 20 kV от имот с идентификатор 24367.76.225 до трафопост в имот с идентификатор 24367.76.467, м. Баларбаши, землище с. Дъбрава, община Благоевград, засягащо и ограничаващо ползването на имоти с идентификатори 24367.76.467 (за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост), 24367.75.476 (за друг вид водно течение, водна площ, съоръжения – общинска собственост) и 24367.76.225 (нива – частна собственост) по кадастралната карта на с. Дъбрава, община Благоевград. Проектът е изложен в стая 219 в сградата на Община Благоевград. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Благоевград.

5992

87. – Община Твърдица на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 492 по т. № 20 от 8.07.2022 г. на Общинския съвет – Твърдица, е одобрен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Трасе на външен водопровод и трасе на външно ел. захранване“ за ПИ с идентификатор 72165.156.13 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-28 от 26.02.2010 г. на и.д. на АГКК, гр. Твърдица. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Твърдица, пред Административния съд – Сливен.

5982

20. – Община Трън, дирекция „УТОСИП“, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че с Решение № 102 от 8.09.2022 г. на Общинския съвет – гр. Трън, е одобрено изменение на улица с о.т. 69 и 70 по ПУП на с. Бусинци, община Трън, която става с ширина 7 м. Променя се териториалният обхват на УПИ I-157, УПИ II-158, УПИ III-159 от кв. 18, като УПИ I-157, кв. 18, става с площ 522 кв. м, УПИ II-158, кв. 18 – 633 кв. м, и УПИ III-159, кв. 18 – 538 кв. м. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

5965

21. – Община Трън, дирекция „УТОСИП“, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че с Решение № 103 от 8.09.2022 г. на Общинския съвет – гр. Трън, е одобрен проект за урегулиране на ПИ № 320 по имотни граници в УПИ III-320, кв. 19 по ПУП на с. Забел, община Трън. Новообразуваният УПИ III-320 – за Жс, от кв. 19 е с площ 11 253 кв. м. Удължава се улица от о.т. 240 до нова проектна о.т. 298, завършваща с уширение. При о.т. 296 – 297 се обособява задънена улица с уширение. Предвижда се бъдещо застрояване за новообразувания УПИ в ограничителните линии на застрояване и със следните устройствени параметри: максимална височина на кота корниз – 10 м; максимална плътност на застрояване – 50 %; максимална интензивност на застрояване – 1,0; минимална озеленена площ – 40 %; начин на застрояване – свободно. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

5966

22. – Община Трън, дирекция „УТОСИП“, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че с Решение № 104 от 8.09.2022 г. на Общинския съвет – гр. Трън, е одобрен проект за изменение на ПУП на гр. Трън, с който се обособява нов УПИ XXXVIII-7 в кв. 33 с площ 927 кв. м по кадастралните граници на ПИ с идентификатори 73273.550.16, 73273.550.739 и 73273.550.737 от КККР на гр. Трън. Устройствената зона, в която попада новообразуваният УПИ, се променя от „Оз“ в „Жм“. Уличната регулационна линия при о.т. 82а – 82в се изменя по границите на новообразуван УПИ XXXVIII-7 – за „Жм“, от кв. 33 по ПУП на гр. Трън, община Трън. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

5967

93. – Община Трявна на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за улична регулация за улица с о.т. 1 – о.т. 2 – о.т. 3 – о.т. 4 – о.т. 5 – о.т. 6 – о.т. 7 – о.т. 8 – о.т. 9 по кадастралния и регулационен план на гр. Плачковци, община Трявна, и прилежащите квартали. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 207, ет. 2 в сградата на Община Трявна и стая № 102, ет. 1 в сградата на Кметство Плачковци. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.

5975

65. – Община Якоруда на основание чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за ПУП – изменение на плана за регулация и застрояване в обхват западната част на кв. 55 по плана на гр. Якоруда с цел образуване на нов УПИ XVI с конкретно отреждане за „гробищен парк“ в кв. 55 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, с възложител Община Якоруда. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения проект в сградата на Община Якоруда с адрес: гр. Якоруда, ул. Васил Левски № 1, и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Якоруда.

5932

Административният съд – Враца, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба от А.К.А. от с. Б., община Козлодуй, против Решение № 195 по протокол № 15 от 10.11.2020 г. на Общинския съвет – Козлодуй, с което е дадено съгласие за поемане на дългосрочен дълг от Община Козлодуй за финансиране на инвестиционни проекти при определени параметри и е възложено на кмета да представлява общината и да проведе процедура за избор на финансова или кредитна институция по приетия с Решение № 548 от 12.12.2018 г. на Общинския съвет – Козлодуй, ред, да подпише договор за заем с избраната институция, както и да извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението. По жалбата е образувано адм.д. № 509/2022 г., насрочено за 6.12.2022 г. от 10,30 ч.

5937

Административният съд – София-град, съобщава, че е образувано адм.д. № 6294/2022 г. по описа на Административния съд – София-град, XVI тричленен състав, насрочено за 28.10.2022 г., по постъпила жалба на „Многопрофилна болница за активно лечение Пулс“ – АД, срещу общ административен акт – Решение № РД-НС-04-44 от 14.04.2022 г., издадено от председателя на Надзорния съвет на НЗОК, и Правила за изменение и допълнение на Правила за условията и реда за прилагане на чл. 4, ал. 1, 2 и 3 от ЗБНЗОК за 2022 г., неразделна част от решението. Лицата, които имат правен интерес, могат да се присъединят към оспорването или да встъпят като страна наред с административния орган в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“, като подадат заявление до съда с приложени към него преписи за другите страни в производството.

5929

Административният съд – София област, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано адм.д. № 584/2022 г. по описа на Административния съд – София област, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 2.11.2022 г. от 10 ч., с предмет на оспорване Решение № 815 от 26.05.2022 г. на Общинския съвет – гр. Елин Пелин, по протокол № 38, т. 21 от 26.05.2022 г., с което е взето решение да бъдат предприети действия за отделяне на терен от 2000 кв. м за обособяване и изграждане на площадка за съхранение на негодни за употреба пестициди от поземлен имот 43445.130.564, Софийска област, община Елин Пелин, с. Лесново, м. Страната.

5936

Районният съд – Попово, уведомява Олена Романченко, родена на 15.06.1976 г. в Украйна, без регистриран постоянен и/или настоящ адрес в Република България и с неизвестен адрес в чужбина, че е ответница по гр.д. № 479/2022 г. по описа на Поповския районен съд, образувано по предявен от X.X.X. от гр. Попово, ул. Филип Тотю № 17, иск за развод. Указва на ответницата в двуседмичен срок от обнародването на настоящото съобщение в „Държавен вестник“ да се яви в канцеларията на Районния съд – Попово, за да получи препис от исковата молба и приложенията към нея и да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай съдът ще й назначи особен представител.

5930

Софийският районен съд, ІІ ГО, 76 състав, е образувал производство по гр.д. № 24745/2022 г. по заявление за издаване на европейско удостоверение за наследство по Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета, депозирано от заявителя X.X.X.-X. като наследник на X.X.X., роден на 22.01.1935 г. в гр. София, България, починал на 6.10.2021 г. в гр. София, България. Софийският районен съд, 76 състав, съобщава, че по гр.д. № 24745/2022 г. на основание Решение № 9761 от 1.09.2022 г. издава европейско удостоверение за наследство, което да послужи за закриване на банкови сметки по заявление за издаване на европейско удостоверение за наследство, депозирано от X.X.X.-X. с вх. № 94113 от 11.05.2022 г. за удостоверяване на качеството й на наследник по силата на закона – дъщеря на X.X.X., български гражданин, починал на 16.10.2021 г. в България, гр. София, с обичайно местопребиваване в Република България, с адрес към настъпването на смъртта: гр. София, бул. Цариградско шосе № 24, вх. А, ет. 5, ап. 9 (17 район „Витоша“), което качество на наследник по закон е придобито заедно с X.X.X. (съпруга на починалия) и X.X.X.-X. (дъщеря на починалия) при квота от наследството – по 1/3 ид.ч. за всяка от трите. Указва на бенефициерите, че решението може да се обжалва пред Софийския градски съд в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

5938

Софийският районен съд, І ГО, 45 състав, призовава в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ X.X.X. да се яви в канцеларията на Софийския районен съд, І гражданско отделение, 45 състав, София, бул. Цар Борис ІІІ № 54, за да получи книжата по гр.д. № 48942/2020 г., подадени от ищеца X.X.X. с правно основание чл. 124, ал. 5 от ГПК, както и да посочи адрес в страната, на който да бъде призован по делото.

5939

Софийският районен съд, ГО, 170 състав, съобщава на Себа Насер Монзер, гражданка на Сирия, родена на 8.10.1969 г., че има качеството на ответница по гр.д. № 34209/2021 г. по описа на СРС, ІІ ГО, 170 състав, образувано по предявени от „Топлофикация – София“ – ЕАД, искове по чл. 415 ГПК, като указва на същата в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ да се яви в канцеларията на СРС, ІІ ГО, 170 състав, на адрес гр. София 1612, бул. Цар Борис ІІІ № 54, за връчване на съдебните книжа по делото. В случай че не се яви, за да получи съдебните книжа в указания срок, съдът ще й назначи особен представител. Ответницата следва да посочи съдебен адресат в страната, в противен случай делото ще се разгледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.

5941

Ямболският районен съд, гражданско отделение, уведомява X.X.X., роден на 2.03.1956 г., с неизвестен адрес и без регистриран постоянен и настоящ адрес в Република България, че е ответник по гр.д. № 161/2022 г. по описа на Районния съд – Ямбол, на основание чл. 537, ал. 2 ГПК и иск с правно основание чл. 34 ЗС и чл. 69 ЗН, като му указва в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ да се яви в деловодството на ЯРС за връчване на книжата по делото по чл. 131 ГПК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48 ГПК.

5931

Софийският градски съд, търговско отделение, VІ – 17 състав, т.д. № 1345/2022 г., на основание чл. 679 от ТЗ призовава кредиторите на „СП-Билдинг“ – ЕООД, ЕИК 131345294, в открито производство по несъстоятелност по т.д. № 5213/2014 г. на Софийския градски съд, търговско отделение, VІ – 7 състав, да се явят в заседание на 5.10.2022 г. от 9,40 ч. по ч.т.д. № 20221100901345 на СГС, ТО, VІ – 17 състав, образувано по искане на Националната агенция за приходите, за отмяна решение на събрание на кредиторите на „СП-Билдинг“ – ЕООД, ЕИК 131345294, проведено на 12.07.2022 г. по т.д. № 5213/2014 г. на СГС, ТО, VІ – 7 състав. С обнародване в „Държавен вестник“ на съобщението всички кредитори на „СП-Билдинг“ – ЕООД, ЕИК 131345294, се считат за редовно призовани. Заседанието ще се проведе в София, бул. Витоша № 2, в съдебната зала, в която заседава VІ – 17 състав.

5928

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителният съвет на сдружение „Агенция за регионално развитие и иновации“ – Бургас, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава на сдружението свиква общо събрание на членовете на 27.10.2022 г. в 11 ч. в Бургас, ул. Цар Петър № 5Б, ет. 13, при следния дневен ред: 1. освобождаване на X.X.X. като член на управителния съвет на сдружението; предложение за решение: освобождава X.X.X. като член на управителния съвет на сдружението; 2. прекратяване на членството в сдружението на X.X.X. по нейна молба; предложение за решение: приема молба от X.X.X. за прекратяване на членството й в сдружението и дава съгласие за прекратяване на членството; 3. избор на нов член на управителния съвет; предложение за решение: избира X.X.X. за член на управителния съвет на сдружението; 4. приемане на изменения и допълнения на устава на сдружението; предложение за решение: приема предложените промени в устава на сдружението; 5. вземане на решение за прекратяване и ликвидация на сдружението, срок на ликвидацията и назначаване на ликвидатори; предложение за решение: взема решение за прекратяване и ликвидация на сдружението със срок на ликвидацията – 6 месеца, и назначава за ликвидатори членовете на управителния съвет на сдружението; 6. разни. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на членовете на адреса на управление на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 26 от устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове. Поканата е поставена на мястото за обявления на адреса на управление на сдружението – Бургас, ул. Цар Петър № 5Б, ет. 13.

5964

1. – Управителният съвет на юридическо лице с нестопанска цел „Бургаслаб“ – Бургас, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава свиква общо събрание на 11.11.2022 г. от 9,30 ч. в офиса на сдружението в Бургас, ул. Александровска № 50, ет. 2, при следния дневен ред: 1. гласуване прекратяване на членство; 2. гласуване прием на нови членове; 3. избор на органи на управителния съвет; 4. гласуване на промени в устава; 5. други. Поканват се всички членове на сдружението да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях представители. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 10,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.

5848

63. – Управителният съвет на Ловно-рибарско сдружение „Сокол“ – гр. Гоце Делчев, област Благоевград, на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, чл. 29, т. 22 от устава на сдружението и Решение № 49 от 12.09.2022 г. на УС на ЛРС „Сокол“ свиква общо събрание на пълномощниците на 18.11.2022 г. от 10 ч. в голямата зала на Ловен дом – гр. Гоце Делчев, при следния дневен ред: 1. приемане на отчетния доклад на УС на ЛРС „Сокол“ – гр. Гоце Делчев, за периода от 1.01.2021 г. до 31.12.2021 г. и освобождаване на УС от отговорност; 2. приемане на отчета за дейността на контролния съвет през 2021 – 2021 г. и освобождаване от отговорност; 3. приемане на финансовия план за 2022 г.; 4. приемане на годишен план за дейността на сдружението през 2022 г.; 5. промяна на членския внос; 6. промяна в устава на ЛРС. Поканват се всички пълномощници на сдружението да присъстват на събранието. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място при същия дневен ред.

5962

1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Здраве – екология – туризъм“ – Самоков, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 14.11.2022 г. от 18 ч. в Самоков, ул. Димитър Талев № 5, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за приемане на нови членове на сдружението; 2. вземане на решение за прекратяване на членствени правоотношения в сдружението; 3. освобождаване от длъжност и отговорност на председателя на управителния съвет на сдружението поради изтичане на мандата му и освобождаване от длъжност и отговорност на членовете на управителния съвет поради изтичане на мандата им; 4. избор на членове на управителния съвет и избор на председател на управителния съвет на сдружението; 5. промяна в дейността на сдружението от частна в обществена полза; 6. приемане на нов устав.

5934

1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел ХК „Топлика“, с. Минерални бани, област Хасково, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 36, букви „а“ и „з“ от устава свиква общо събрание на членовете на 11.11.2022 г. в 10 ч. в с. Минерални бани, област Хасково, при следния дневен ред: 1. освобождаване на четирима членове от управителния съвет на сдружението и приемане на нови членове на тяхно място; 2. промяна в устава на сдружението; 3. разни. Писмените материали по дневния ред са на разположение на адреса на управление на сдружението всеки работен ден от 9 до 17 ч. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание се отлага с един час, на същото място и при същия дневен ред и ще се проведе, колкото и членове да се явят.

5935

Поправка. Тракийският университет – Стара Загора, прави следната поправка в обявлението за конкурси за заемане на академични длъжности за нуждите на Факултет „Техника и технологии“ (ДВ, бр. 41 от 2022 г., стр. 128, № 3238): думите „академична длъжност професор по „Художествено оформяне на текстилни и шивашки изделия, облекла и обувки“ да се четат „академична длъжност професор по „Художествено оформяне и моделиране на текстилни и шивашки изделия, облекла и обувки“.

5980

5980

Промени настройката на бисквитките