Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 75 от 20.IX

  • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 ОТ 17 АПРИЛ 2007 Г. ЗА КООРДИНАЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 65 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 20.08.2010 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 ОТ 14 АПРИЛ 2010 Г. ЗА КООРДИНАЦИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ И ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 30 Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 ОТ 5 АВГУСТ 2009 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 ОТ 4 ФЕВРУАРИ 2003 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЯ В БОРБАТА С ПРАВОНАРУШЕНИЯТА, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 90 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 16.11.2010 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 60 ОТ 2012 Г., Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ № РД-595 ОТ 27 АПРИЛ 2009 Г. ЗА РЕДА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕТО НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ЗА НЕГОВОТО ОТЧИТАНЕ И ЗА КОМПЕНСИРАНЕТО НА РАБОТАТА НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" ИЗВЪН РЕДОВНОТО РАБОТНО ВРЕМЕ Виж повече
  • НАРЕДБА № 6 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "РАБОТНИК В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ" Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 ОТ 1 ЮЛИ 2016 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПРАВИЛАТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИ И СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА ОТ БЕНЕФИЦИЕНТИ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189 ОТ 28 ЮЛИ 2016 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПРОГРАМИТЕ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 - 2020 Г. Виж повече
Промени настройката на бисквитките