Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 79 от 4.X

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА

 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ЗАПОВЕД № СД-06-21 от 23 септември 2022 г.

На основание чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон и чл. 14, ал. 2 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците във връзка с постъпило уведомление вх. № 94-С-249 от 20.09.2022 г. от X.X.X., включен в списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон със Заповед № ЛС-04-336 от 23.05.2019 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 47 от 2019 г.), да бъде извършена промяна на служебния му адрес за кореспонденция нареждам:

Изменям т. 41 от Заповед № ЛС-04-336 от 23.05.2019 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 47 от 2019 г.) в частта й относно служебния адрес за кореспонденция на синдика X.X.X., като думите: „Велико Търново, ул. Васил Левски № 27В, ап. 3“ се заменят с „Велико Търново, ул. Цанко Церковски № 39, ет. 5, офис 508“.

Заповедта подлежи на обнародване в „Държавен вестник“ на основание чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон, като разходите за обнародването са за сметка на лицето.

Министър: К. Зарков

6187

 

ОБЩИНА ВАРНА

РЕШЕНИЕ № 890-3 от 20 април 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 23 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 2 и 3 от АПК Общинският съвет – Варна, изменя свое Решение № 119-3 от 11.02.2020 г. (ДВ, бр. 58 от 2020 г.) така:

„На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Общинският съвет – Варна, реши:

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, намиращ се във Варна, ул. Стефан Богориди № 3, представляващ част от сграда, предмет на АОС № 9024/20.05.2016 г.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, отнасящи се до обекта.“

Председател: Т. Балабанов

6160

РЕШЕНИЕ № 891-3 от 20 април 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 2, чл. 26, ал. 1 и 2 от ЗПСК във връзка с чл. 5, ал. 3, т. 7 от НВИДСППСКВПП и свое Решение № 119-3 от 11.02.2020 г. Общинският съвет – Варна, реши:

Приема решение за откриване на процедура чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на общински нежилищен имот, намиращ се във Варна, ул. Стефан Богориди № 3, представляващ част от сграда, предмет на АОС № 9024/20.05.2016 г., като възлага на кмета на община Варна нейното провеждане.

За участие в нея да бъдат поканени:

– за изготвяне на анализ на правното състояние X.X.X. (правоспособен юрист);

– за изготвяне на приватизационна оценка и информационен меморандум „Пасаж Консулт 2“ – ЕООД (независим оценител).

Председател: Т. Балабанов

6161

 

РЕШЕНИЕ № 892-3 от 20 април 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 3 и чл. 12, ал. 2 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители Общинският съвет – Варна, приема анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на обекти с открита процедура за приватизация по Годишния план за приватизация за 2022 г., както следва:

1. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, намиращ се във Варна, ул. Двадесет и седми юли № 66, представляващ две помещения в сутерен, предмет на АОС № 1790/15.05.2000 г., изготвен от X.X.X. (правоспособен юрист).

2. Информационен меморандум и приватизационна оценка на общински нежилищен имот, намиращ се във Варна, ул. Двадесет и седми юли № 66, представляващ две помещения в сутерен, предмет на АОС № 1790/15.05.2000 г., изготвени от X.X.X. (независим оценител).

3. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, намиращ се във Варна, ул. Шипка № 1, ет. 2, представляващ част от сграда – помещения, предмет на АОС № 6400/5.05.2011 г., изготвен от X.X.X. (правоспособен юрист).

4. Информационен меморандум и приватизационна оценка на общински нежилищен имот, намиращ се във Варна, ул. Шипка № 1, ет. 2, представляващ част от сграда – помещения, предмет на АОС № 6400/5.05.2011 г., изготвени от „Булкарго“ – ООД (независим оценител).

5. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, намиращ се във Варна, ул. Шипка № 1, ет. 3, представляващ част от сграда – помещения, предмет на АОС № 6401/5.05.2011 г., изготвен от X.X.X. (правоспособен юрист).

6. Информационен меморандум и приватизационна оценка на общински нежилищен имот, намиращ се във Варна, ул. Шипка № 1, ет. 3, представляващ част от сграда – помещения, предмет на АОС № 6401/5.05.2011 г., изготвени от X.X.X. (независим оценител).

7. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, намиращ се във Варна, ул. Шипка № 2, ет. 2, представляващ част от сграда – помещения, предмет на АОС № 7070/24.08.2012 г., изготвен от X.X.X. (правоспособен юрист).

8. Информационен меморандум и приватизационна оценка на общински нежилищен имот, намиращ се във Варна, ул. Шипка № 2, ет. 2, представляващ част от сграда – помещения, предмет на АОС № 7070/24.08.2012 г., изготвени от X.X.X. (независим оценител).

9. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, намиращ се във Варна, ул. Стефан Богориди № 3, представляващ част от сграда – магазин, предмет на АОС № 9024/20.05.2016 г., изготвен от X.X.X. (правоспособен юрист).

10. Информационен меморандум и приватизационна оценка на общински нежилищен имот, намиращ се във Варна, ул. Стефан Богориди № 3, представляващ част от сграда – магазин, предмет на АОС № 9024/20.05.2016 г., изготвени от „Пасаж Консулт“ – ЕООД (независим оценител).

11. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, намиращ се в община Варна, с. Каменар, ул. Княз Борис І № 8, представляващ магазин, предмет на АОС № 3898/15.06.2006 г., изготвен от X.X.X. (правоспособен юрист).

12. Информационен меморандум и приватизационна оценка на общински нежилищен имот, намиращ се в община Варна, с. Каменар, ул. Княз Борис І № 8, представляващ магазин, предмет на АОС № 3898/15.06.2006 г., изготвени от X.X.X. (независим оценител).

13. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, намиращ се в община Варна, с. Каменар, ул. Княз Борис І № 11, представляващ сграда и земя, предмет на стар АОС № 409/7.11.1997 г. и нов АОС № 10475/6.11.2020 г., изготвен от X.X.X. (правоспособен юрист).

14. Информационен меморандум и приватизационна оценка на общински нежилищен имот, намиращ се в община Варна, с. Каменар, ул. Княз Борис І № 11, представляващ сграда и земя, предмет на стар АОС № 409/7.11.1997 г. и нов АОС № 10475/6.11.2020 г., изготвени от X.X.X. (независим оценител).

15. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, намиращ се в община Варна, с. Звездица, представляващ сграда и земя, предмет на АОС № 10322/17.12.2019 г., изготвен от X.X.X. (правоспособен юрист).

16. Информационен меморандум и приватизационна оценка на общински нежилищен имот, намиращ се в община Варна, с. Звездица, представляващ сграда и земя, предмет на АОС № 10322/17.12.2019 г., изготвени от X.X.X. (независим оценител).

17. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, намиращ се във Варна, ул. Охрид № 25, представляващ магазин, предмет на АОС № 218/28.07.1997 г., изготвен от X.X.X. (правоспособен юрист).

18. Информационен меморандум и приватизационна оценка на общински нежилищен имот, намиращ се във Варна, ул. Охрид № 25, представляващ магазин, предмет на АОС № 218/28.07.1997 г., изготвени от X.X.X. (независим оценител).

19. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, намиращ се във Варна, ул. Охрид № 25, представляващ част от сграда – помещения, предмет на АОС № 218/28.07.1997 г., изготвен от X.X.X. (правоспособен юрист).

20. Информационен меморандум и приватизационна оценка на общински нежилищен имот, намиращ се във Варна, ул. Охрид № 25, представляващ част от сграда – помещения, предмет на АОС № 218/28.07.1997 г., изготвени от X.X.X. (независим оценител).

Председател: Т. Балабанов

6162

 

РЕШЕНИЕ № 893-3 от 20 април 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое Решение № 1768-8(36) от 11, 12.11.2014 г. Общинският съвет – Варна, реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, намиращ се във Варна, район „Аспарухово“, ул. Капитан I ранг X.X. № 37, по АОС № 6683/29.12.2011 г., представляващ част от сграда с идентификатор 10135.5510.789.5, състояща се от СОС с идентификатор 10135.5510.789.5.2, със застроена площ 230 кв. м на втори етаж, ведно с изба № 4 – СОС с идентификатор 10135.5510.789.5.6, с площ 10,40 кв. м на минус първи етаж, заедно с 57,62% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, по КК и КР на гр. Варна, одобрени със Заповед № РД-18-73 от 23.06.2008 г. на ИД на АГКК, при начална тръжна цена 57 500 лв. Сделката не се облага с ДДС.

2. Стъпка за наддаване – в размер 1500 лв.

3. Депозит в размер 5000 лв., платими по сметка IBAN: BG36 СЕСВ 9790 3362 1500 00 и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

4. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на 12-ия етаж в сградата на Община Варна срещу представяне на документ за платени 700 лв. с включен ДДС по сметка IBAN: BG49 СЕСВ 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, и фактура, удостоверяваща плащането, до 16,30 ч. на 10-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат представени следните документи: документ за самоличност, актуално състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице, се представя и нотариално заверено пълномощно.

5. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязват името на участника (фирмата) и цялостното наименование на обекта на приватизация, в стая 1210 на 12-ия етаж в сградата на Община Варна до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

6. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден след представяне на документ за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

7. Търгът да се проведе на 16-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 9,30 ч. в сградата на Община Варна.

Председател: Т. Балабанов

6163

 

РЕШЕНИЕ № 894-3 от 20 април 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое Решение № 1662-9(34) от 21.07.2014 г. Общинският съвет – Варна, реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, намиращ се във Варна, район „Одесос“, бул. Христо Ботев № 18, вх. 9, ет. 13, по АОС № 10171/3.07.2019 г., представляващ ателие № 3, СОС с идентификатор 10135.1.720.1.49, със застроена площ 46,83 кв. м, заедно с 0,1266 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, по КК и КР на гр. Варна, одобрени със Заповед № РД-18-194 от 27.03.2019 г. на ИД на АГКК, при начална тръжна цена 41 300 лв. Сделката не се облага с ДДС.

2. Стъпка за наддаване – в размер 1500 лв.

3. Депозит в размер 2000 лв., платими по сметка IBAN: BG36 СЕСВ 9790 3362 1500 00 и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

4. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на 12-ия етаж в сградата на Община Варна срещу представяне на документ за платени 700 лв. с включен ДДС по сметка IBAN: BG49 СЕСВ 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, и фактура, удостоверяваща плащането, до 16,30 ч. на 10-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат представени следните документи: документ за самоличност, актуално състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице, се представя и нотариално заверено пълномощно.

5. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязват името на участника (фирмата) и цялостното наименование на обекта на приватизация, в стая 1210 на 12-ия етаж в сградата на Община Варна до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

6. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден след представяне на документ за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

7. Търгът да се проведе на 16-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 11,30 ч. в сградата на Община Варна.

Председател: Т. Балабанов

6164

 

РЕШЕНИЕ № 895-3 от 20 април 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое Решение № 1663-9(34) от 21.07.2014 г. Общинският съвет – Варна, реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, намиращ се във Варна, район „Одесос“, бул. Христо Ботев № 18, вх. 9, ет. 13, по АОС № 10167/3.07.2019 г., представляващ ателие № 1, СОС с идентификатор 10135.1.720.2.47, със застроена площ 61,36 кв. м, ведно с изба с полезна площ 9,61 кв. м, заедно с 0,1792% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, по КК и КР на гр. Варна, одобрени със Заповед № РД-18-194 от 27.03.2019 г. на ИД на АГКК, при начална тръжна цена 59 200 лв. Сделката не се облага с ДДС.

2. Стъпка за наддаване – в размер 1500 лв.

3. Депозит в размер 2000 лв., платими по сметка IBAN: BG36 СЕСВ 9790 3362 1500 00 и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

4. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на 12-ия етаж в сградата на Община Варна срещу представяне на документ за платени 700 лв. с включен ДДС по сметка IBAN: BG49 СЕСВ 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, и фактура, удостоверяваща плащането, до 16,30 ч. на 10-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат представени следните документи: документ за самоличност, актуално състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице, се представя и нотариално заверено пълномощно.

5. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязват името на участника (фирмата) и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 1210 на 12-ия етаж в сградата на Община Варна до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

6. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден след представяне на документ за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

7. Търгът да се проведе на 16-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 14,30 ч. в сградата на Община Варна.

Председател: Т. Балабанов

6165

 

РЕШЕНИЕ № 896-3 от 20 април 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свои решения № 1664-9(34) от 21.07.2014 г. и № 1770-8(36) от 11, 12.11.2014 г. Общинският съвет – Варна, реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, намиращ се във Варна, район „Одесос“, бул. Христо Ботев № 18, вх. 5, ет. 13, по АОС № 10164/3.07.2019 г., представляващ ателие № 3, СОС с идентификатор 10135.1.720.4.49, със застроена площ 46,83 кв. м, заедно с 0,1266 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, по КК и КР на гр. Варна, одобрени със Заповед № РД-18-194 от 27.03.2019 г. на ИД на АГКК, при начална тръжна цена 41 000 лв. Сделката не се облага с ДДС.

2. Стъпка за наддаване – в размер 1500 лв.

3. Депозит в размер 2000 лв., платими по сметка IBAN: BG36 СЕСВ 9790 3362 1500 00 и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

4. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на 12-ия етаж в сградата на Община Варна срещу представяне на документ за платени 700 лв. с включен ДДС по сметка IBAN: BG49 СЕСВ 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, и фактура, удостоверяваща плащането, до 16,30 ч. на 10-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат представени следните документи: документ за самоличност, актуално състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице, се представя и нотариално заверено пълномощно.

5. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязват името на участника (фирмата) и цялостното наименование на обекта на приватизация, в стая № 1210 на 12-ия етаж в сградата на Община Варна до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

6. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден след представяне на документ за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

7. Търгът да се проведе на 16-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 16 ч. в сградата на Община Варна.

Председател: Т. Балабанов

6166

 

РЕШЕНИЕ № 897-3 от 20 април 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свои решения № 106-3(4) от 11.02.2020 г. и № 131-3(4) от 11.02.2020 г. Общинският съвет – Варна, реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, намиращ се във Варна, район „Одесос“, ул. Двадесет и седми юли № 66, представляващ (две стаи в сутерен) СОС с идентификатор 10135.1507.109.1.1, със застроена площ 45 кв. м, както и 64,28 кв. м идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.1507.109, целият с площ 293 кв. м, по КК и КР на гр. Варна, одобрени със Заповед № РД-18-98 от 10.11.2008 г. на ИД на АГКК, идентичен с УПИ XVII-28, кв. 22, целият с площ 300,57 кв. м по АОС № 1790/15.05.2000 г., при начална тръжна цена 65 000 лв. Сделката не се облага с ДДС.

2. Стъпка за наддаване – в размер 2500 лв.

3. Депозит в размер 5000 лв., платими по сметка IBAN: BG36 СЕСВ 9790 3362 1500 00 и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

4. Комплектът тръжна документация се получава в стая № 1207 на 12-ия етаж в сградата на Община Варна срещу представяне на документ за платени 700 лв. с включен ДДС по сметка IBAN: BG49 СЕСВ 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, и фактура, удостоверяваща плащането, до 16,30 ч. на 10-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат представени следните документи: документ за самоличност, актуално състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице, се представя и нотариално заверено пълномощно.

5. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязват името на участника (фирмата) и цялостното наименование на обекта на приватизация, в стая № 1210 на 12-ия етаж в сградата на Община Варна до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

6. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден след представяне на документ за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

7. Търгът да се проведе на 17-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 9,30 ч. в сградата на Община Варна.

Председател: Т. Балабанов

6167

 

РЕШЕНИЕ № 898-3 от 20 април 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свои решения № 112-3(4) от 11.02.2020 г. и № 137-3(4) от 11.02.2020 г. Общинският съвет – Варна, реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, намиращ се във Варна, район „Одесос“, ул. Шипка № 1, ет. 2, представляващ СОС с идентификатор 10135.1507.250.1.12, със застроена площ 128 кв. м, изба с площ 19,27 кв. м идеални части от 51,40 кв. м, заедно с 26,60 % идеални части от общите части на сградата, предмет на АОС № 6400/5.05.2011 г., както и 42,29 кв. м идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.1507.250, целият с площ 159 кв. м, предмет на АОС № 6399/5.05.2011 г., по КК и КР на гр. Варна, одобрени със Заповед № РД-18-98 от 10.11.2008 г. на ИД на АГКК, при начална тръжна цена 240 000 лв. Сделката не се облага с ДДС.

2. Стъпка за наддаване – в размер 5000 лв.

3. Депозит в размер 10 000 лв., платими по сметка IBAN: BG36 СЕСВ 9790 3362 1500 00 и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

4. Комплектът тръжна документация се получава в стая № 1207 на 12-ия етаж в сградата на Община Варна срещу представяне на документ за платени 700 лв. с включен ДДС по сметка IBAN: BG49 СЕСВ 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, и фактура, удостоверяваща плащането, до 16,30 ч. на 10-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат представени следните документи: документ за самоличност, актуално състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице, се представя и нотариално заверено пълномощно.

5. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязват името на участника (фирмата) и цялостното наименование на обекта на приватизация, в стая № 1210 на 12-ия етаж в сградата на Община Варна до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

6. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден след представяне на документ за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

7. Търгът да се проведе на 17-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 11,30 ч. в сградата на Община Варна.

Председател: Т. Балабанов

6168

 

РЕШЕНИЕ № 899-3 от 20 април 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свои решения № 113-3(4) от 11.02.2020 г. и № 138-3(4) от 11.02.2020 г. Общинският съвет – Варна, реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, намиращ се във Варна, район „Одесос“, ул. Шипка № 1, ет. 3, представляващ СОС с идентификатор 10135.1507.250.1.13, със застроена площ 128 кв. м, изба с площ 19,27 кв. м идеални части от 51,40 кв. м, заедно с 26,60 % идеални части от общите части на сградата, предмет на АОС № 6401/5.05.2011 г., както и 42,29 кв. м идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.1507.250, целият с площ 159 кв. м, предмет на АОС № 6399/5.05.2011 г., по КК и КР на гр. Варна, одобрени със Заповед № РД-18-98 от 10.11.2008 г. на ИД на АГКК, при начална тръжна цена 230 000 лв. Сделката не се облага с ДДС.

2. Стъпка за наддаване – в размер 5000 лв.

3. Депозит в размер 10 000 лв., платими по сметка IBAN: BG36 СЕСВ 9790 3362 150000 и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

4. Комплектът тръжна документация се получава в стая № 1207, на 12-ия етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за платени 700 лв. с включен ДДС по сметка IBAN: BG49 СЕСВ 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, и фактура, удостоверяваща плащането, до 16,30 ч. на 10-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат представени следните документи: документ за самоличност, актуално състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице, се представя и нотариално заверено пълномощно.

5. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязват името на участника (фирмата) и цялостното наименование на обекта на приватизация, в стая № 1210 на 12-ия етаж в сградата на Община Варна, до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

6. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден след представяне на документ за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

7. Търгът да се проведе на 17-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 14,30 ч. в сградата на Община Варна.

Председател: Т. Балабанов

6169

 

РЕШЕНИЕ № 900-3 от 20 април 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свои решения № 113-3(4) от 11.02.2020 г. и № 138-3(4) от 11.02.2020 г. Общинският съвет – Варна, реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, намиращ се във Варна, район „Одесос“, ул. Шипка № 2, ет. 2, представляващ СОС с идентификатор 10135.1507.368.1.6 със застроена площ 204,82 кв. м, състоящ се от входно стълбище за етажа, вестибюл, 6 стаи, кухня с тераса, баня, тоалетна, килер и балкон, таванско складово помещение с площ 119,70 кв. м и изба с площ 35,25 кв. м, заедно с 49 % идеални части от общите части на сградата, както и 93,59 кв. м идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.1507.368, целият с площ 191 кв. м, предмет на АОС № 7070/24.08.2020 г., по КК и КР на гр. Варна, одобрени със Заповед № РД-18-98 от 10.11.2008 г. на ИД на АГКК, при начална тръжна цена 240 000 лв. Сделката не се облага с ДДС.

2. Стъпка за наддаване – в размер 5000 лв.

3. Депозит в размер 10 000 лв., платими по сметка IBAN: BG36 СЕСВ 9790 3362 150000 и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

4. Комплектът тръжна документация се получава в стая № 1207, на 12-ия етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за платени 700 лв. с включен ДДС по сметка IBAN: BG49 СЕСВ 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, и фактура, удостоверяваща плащането, до 16,30 ч. на 10-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат представени следните документи: документ за самоличност, актуално състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице, се представя и нотариално заверено пълномощно.

5. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязват името на участника (фирмата) и цялостното наименование на обекта на приватизация, в стая № 1210 на 12-ия етаж в сградата на Община Варна, до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

6. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден след представяне на документ за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

7. Търгът да се проведе на 17-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 16 ч. в сградата на Община Варна.

Председател: Т. Балабанов

6170

 

РЕШЕНИЕ № 901-3 от 20 април 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свои решения № 119-3(4) от 11.02.2020 г. и № 144-3(4) от 11.02.2020 г. Общинският съвет – Варна, реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, намиращ се във Варна, район „Одесос“, ул. Стефан Богориди № 3, представляващ СОС с идентификатор 10135.1507.515.1.6, със застроена площ 47 кв. м и 7 % идеални части от общите части на сградата, предмет на АОС № 9024/20.05.2016 г., както и 12,39 кв. м идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.1507.515, целият с площ 177 кв. м, предмет на АОС № 9575/18.07.2017 г., по КК и КР на гр. Варна, одобрени със Заповед № РД-18-98 от 10.11.2008 г. на ИД на АГКК, при начална тръжна цена 65 000 лв. Сделката не се облага с ДДС.

2. Стъпка за наддаване – в размер 3000 лв.

3. Депозит в размер 5000 лв., платими по сметка IBAN: BG36 СЕСВ 9790 3362 150000 и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

4. Комплектът тръжна документация се получава в стая № 1207, на 12-ия етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за платени 700 лв. с включен ДДС по сметка IBAN: BG49 СЕСВ 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, и фактура, удостоверяваща плащането, до 16,30 ч. на 10-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат представени следните документи: документ за самоличност, актуално състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице, се представя и нотариално заверено пълномощно.

5. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязват името на участника (фирмата) и цялостното наименование на обекта на приватизация, в стая № 1210 на 12-ия етаж в сградата на Община Варна, до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

6. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, след представяне на документ за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

7. Търгът да се проведе на 18-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 9,30 ч. в сградата на Община Варна.

Председател: Т. Балабанов

6171

 

РЕШЕНИЕ № 902-3 от 20 април 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свои решения № 124-3(4) от 11.02.2020 г. и № 149-3(4) от 11.02.2020 г. Общинският съвет – Варна, реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, намиращ се в община Варна, с. Каменар, ул. Княз Борис І № 8, по АОС № 3898/15.06.2006 г., представляващ магазин на първи етаж от сграда с идентификатор 35701.501.222.1 със застроена площ 44 кв. м, както и 1/2 идеална част от общите части на сградата, склад към магазина, представляващ сграда с идентификатор 35701.501.222.2 със застроена площ 19 кв. м, 1/2 идеална част от тоалетна, както и 115 кв. м идеални части от поземлен имот с идентификатор 35701.501.222, целият с площ 547 кв. м, по КК и КР на с. Каменар, община Варна, одобрени със Заповед № РД-18-69 от 30.01.2020 г. на ИД на АГКК, идентичен с УПИ XII-222, кв. 41, с площ 108 кв. м идеални части от 540 кв. м, при начална тръжна цена 20 000 лв. Сделката не се облага с ДДС.

2. Стъпка за наддаване – в размер 1500 лв.

3. Депозит в размер 2000 лв., платими по сметка IBAN: BG36 СЕСВ 9790 3362 150000 и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

4. Комплектът тръжна документация се получава в стая № 1207, на 12-ия етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за платени 700 лв. с включен ДДС по сметка IBAN: BG49 СЕСВ 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, и фактура, удостоверяваща плащането, до 16,30 ч. на 10-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат представени следните документи: документ за самоличност, актуално състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице, се представя и нотариално заверено пълномощно.

5. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязват името на участника (фирмата) и цялостното наименование на обекта на приватизация, в стая № 1210 на 12-ия етаж в сградата на Община Варна до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

6. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден след представяне на документ за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

7. Търгът да се проведе на 18-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 11,30 ч. в сградата на Община Варна.

Председател: Т. Балабанов

6172

 

РЕШЕНИЕ № 903-3 от 20 април 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свои решения № 125-3(4) от 11.02.2020 г. и № 150-3(4) от 11.02.2020 г. Общинският съвет – Варна, реши:

1. Да се проведе публичен тьрг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, намиращ се в община Варна, с. Каменар, ул. Княз Борис І № 11, по АОС № 409/7.11.1997 г. и АОС № 10475 от 6.11.2020 г., представляващ: сграда с идентификатор 35701.501.419.3, със застроена площ 85 кв. м, сграда с идентификатор 35701.501.419.2, със застроена площ 19 кв. м и поземлен имот с идентификатор 35701.501.419, целият с площ 1809 кв. м, по КК и КР на с. Каменар, община Варна, одобрени със Заповед № РД-18-69 от 30.01.2020 г. на ИД на АГКК, при начална тръжна цена 80 000 лв. Сделката не се облага с ДДС.

2. Стъпка за наддаване – в размер 3000 лв.

3. Депозит в размер 5000 лв., платими по сметка IBAN: BG36 СЕСВ 9790 3362 150000 и ВIС: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

4. Комплектът тръжна документация се получава в стая № 1207, на 12-и етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за платени 700 лв. с включен ДДС по сметка IBAN: BG49 СЕСВ 9790 8462 1500 00 и ВIС: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, и фактура, удостоверяваща плащането, до 16,30 ч. на 10-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат представени следните документи: документ за самоличност, актуално състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице, се представя и нотариално заверено пълномощно.

5. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязват името на участника (фирмата) и цялостното наименование на обекта на приватизация, в стая № 1210 на 12-ия етаж в сградата на Община Варна до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

6. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден след представяне на документ за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

7. Търгът да се проведе на 18-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 14,30 ч. в сградата на Община Варна.

Председател: Т. Балабанов

6173

 

РЕШЕНИЕ № 904-3 от 20 април 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свои решения № 126-3(4) от 11.02.2020 г. и № 151-3(4) от 11.02.2020 г. Общинският съвет – Варна, реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, намиращ се в община Варна, с. Звездица, по АОС № 10322/17.12.2019 г., представляващ сграда с идентификатор 30497.501.241.1 със застроена площ 56 кв. м и поземлен имот с идентификатор 30497.501.241, целият с площ 1704 кв. м, по КК и КР на с. Звездица, община Варна, одобрени със Заповед № РД-18-17 от 6.03.2015 г. на ИД на АГКК, при начална тръжна цена 76 000 лв. Сделката не се облага с ДДС.

2. Стъпка за наддаване – в размер 3000 лв.

3. Депозит в размер 5000 лв., платими по сметка IBAN: BG36 СЕСВ 9790 3362 150000 и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

4. Комплектът тръжна документация се получава в стая № 1207, на 12-ия етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за платени 700 лв. с включен ДДС по сметка IBAN: BG49 СЕСВ 9790 8462 1500 00 и ВIС: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, и фактура, удостоверяваща плащането, до 16,30 ч. на 10-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат представени следните документи: документ за самоличност, актуално състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице, се представя и нотариално заверено пълномощно.

5. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязват името на участника (фирмата) и цялостното наименование на обекта на приватизация, в стая № 1210 на 12-ия етаж в сградата на Община Варна до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

6. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден след представяне на документ за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

7. Търгът да се проведе на 18-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 16 ч. в сградата на Община Варна.

Председател: Т. Балабанов

6174

 

РЕШЕНИЕ № 905-3 от 20 април 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свои решения № 110-3(4) от 11.02.2020 г. и № 135-3(4) от 11.02.2020 г. Общинският съвет – Варна, реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, намиращ се във Варна, район „Одесос“, ул. Охрид № 25, представляващ магазин – СОС с идентификатор 10135.1506.744.1.5, със застроена площ 21,60 кв. м, заедно с 3,2857 % идеални части от общите части на сградата и 8,02 кв. м идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.1506.744, целият с площ 244 кв. м, по КК и КР на гр. Варна, одобрени със Заповед № РД-18-98 от 10.11.2008 г. на ИД на АГКК, идентичен с пл. № 9, кв. 79, подрайон 7, целият с площ 214 кв. м по АОС № 218/28.07.1997 г., при начална тръжна цена 35 000 лв. Сделката не се облага с ДДС.

2. Стъпка за наддаване – в размер 2000 лв.

3. Депозит в размер 5000 лв., платими по сметка IBAN: BG36 СЕСВ 9790 3362 150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

4. Комплектът тръжна документация се получава в стая № 1207, на 12-ия етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за платени 700 лв. с включен ДДС по сметка IBAN: BG49 СЕСВ 9790 8462 1500 00 и ВIС: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, и фактура, удостоверяваща плащането, до 16,30 ч. на 10-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат представени следните документи: документ за самоличност, актуално състояние на едноличен тьрговец или друго юридическо лице по Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице, се представя и нотариално заверено пълномощно.

5. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязват името на участника (фирмата) и цялостното наименование на обекта на приватизация, в стая № 1210 на 12-ия етаж в сградата на Община Варна до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

6. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден след представяне на документ за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

7. Търгът да се проведе на 19-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 9,30 ч. в сградата на Община Варна.

Председател: Т. Балабанов

6175

РЕШЕНИЕ № 906-3 от 20 април 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свои решения № 111-3(4) от 11.02.2020 г. и № 136-3(4) от 11.02.2020 г. Общинският съвет – Варна, реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, намиращ се във Варна, район „Одесос“, ул. Охрид № 25, представляващ помещения – СОС с идентификатор 10135.1506.744.1.2, със застроена площ 125,95 кв. м, заедно с 19,7143 % идеални части от общите части на сградата и 48,10 кв. м идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.1506.744, целият с площ 244 кв. м, по КК и КР на гр. Варна, одобрени със Заповед № РД-18-98 от 10.11.2008 г. на ИД на АГКК, идентичен с пл. № 9, кв. 79, подрайон 7, целият с площ 214 кв. м, по АОС № 218/28.07.1997 г., при начална тръжна цена 118 000 лв. Сделката не се облага с ДДС.

2. Стъпка за наддаване – в размер 3000 лв.

3. Депозит в размер 5000 лв., платими по сметка IBAN: BG36 СЕСВ 9790 3362 150000 и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“

4. Комплектът тръжна документация се получава в стая № 1207, на 12-ия етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за платени 700 лв. с включен ДДС по сметка IBAN: BG49 СЕСВ 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, и фактура, удостоверяваща плащането, до 16,30 ч. на 10-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат представени следните документи: документ за самоличност, актуално състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице, се представя и нотариално заверено пълномощно.

5. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязват името на участника (фирмата) и цялостното наименование на обекта на приватизация, в стая № 1210 на 12-ия етаж в сградата на Община Варна до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“

6. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден след представяне на документ за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

7. Търгът да се проведе на 19-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 11,30 ч. в сградата на Община Варна.

Председател: Т. Балабанов

6176

РЕШЕНИЕ № 907-3 от 20 април 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свои решения № 1515-3(37) от 30.01.2019 г. и № 1520-3(37) от 30.01.2019 г. Общинският съвет – Варна, реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, намиращ се във Варна, район „Одесос“, ул. Славянска № 1 – 3 – 5, представляващ помещения: СОС с идентификатор 10135.1508.283.5.1 на две нива: ниво 1 със застроена площ 135,40 кв. м и ниво 2 със застроена площ 328,70 кв. м, и СОС с идентификатор 10135.1508.283.5.2 със застроена площ 175 кв. м, заедно с 19,81 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, по КК и КР на гр. Варна, одобрени със Заповед № РД-18-98 от 10.11.2008 г. на ИД на АГКК, изменени със Заповед № 18-3740 от 27.03.2014 г. на началника на СГКК – Варна, по АОС № 7755/5.09.2014 г., при начална тръжна цена 790 000 лв. Сделката не се облага с ДДС.

2. Стъпка за наддаване – в размер 5000 лв.

3. Депозит в размер 10 000 лв., платими по сметка IBAN: BG36 СЕСВ 9790 3362 150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

4. Комплектът тръжна документация се получава в стая № 1207, на 12-ия етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за платени 700 лв. с включен ДДС по сметка IBAN: BG49 СЕСВ 9790 8462 1500 00 и ВIС: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, и фактура, удостоверяваща плащането, до 16,30 ч. на 10-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат представени следните документи: документ за самоличност, актуално състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице, се представя и нотариално заверено пълномощно.

5. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязват името на участника (фирмата) и цялостното наименование на обекта на приватизация, в стая № 1210 на 12-ия етаж в сградата на Община Варна до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

6. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден след представяне на документ за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

7. Търгът да се проведе на 19-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 14,30 ч. в сградата на Община Варна.

Председател: Т. Балабанов

6177

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

РЕШЕНИЕ № 435 от 29 август 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 5, ал. 3 и чл. 12, ал. 2 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и чл. 2, ал. 1, т. 6, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите при кворум от 11 общински съветници и след проведено съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 10 гласа „за“, „против“ – няма, и „въздържал се“ – 1, Общинският съвет – Златарица, реши:

1. Приема анализ на правното състояние и приватизационна оценка в размер 73 124 лв. без ДДС, в т.ч. стойността на земята – 12 185 лв. без ДДС, за продажба на поземлен имот с идентификатор № 30962.501.1872 с площ 5642 кв. м, както и за принадлежащите към този имот сгради – складови бази, а именно: сграда с идентификатор № 30962.501.1872.4 – складова база, склад с площ 2080 кв. м, сграда с идентификатор № 30962.501.1872.5 – складова база, склад с площ 2070 кв. м, и сграда с идентификатор № 30962.501.1872.6 – складова база, склад с площ 2074 кв. м, намиращи се в гр. Златарица, ул. Проф. X.X., по кадастралната карта на гр. Златарица.

2. Определя начин за продажба на посочения в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване при стъпка на наддаване в размер 2 на сто от началната тръжна цена за имота, предмет на приватизацията.

3. Определя депозит за участие в търга – парична вноска в размер 100 % от началната тръжна цена, описана в т. 1, която се внася в набирателна сметка на Община Златарица с IBAN BG68 CECB 9790 3359 473000, ЦКБ – Велико Търново, офис Златарица, BIC CECBBGSF, в срок до 16 ч. на последния работен ден, предхождащ датата на провеждане на търга.

4. Начин на плащане – еднократно, при подписване на договора за приватизация.

5. Тръжната документация се закупува от информационния център за обслужване на граждани при общинската администрация – Златарица, ул. Ст. Попстоянов № 22, след заплащане на сумата от 100 лв. без ДДС в срок до 16 ч. на последния работен ден, предхождащ датата на провеждане на търга.

6. Условия за закупуване на тръжна документация – представяне на следните документи:

6.1. по отношение на физическите лица: документ за самоличност; нотариално заверено пълномощно за закупуване на тръжна документация, в случай че закупуват документация от името на друго физическо лице;

6.2. по отношение на юридическо лице: нотариално заверено пълномощно за закупуване на документацията, ако представителната власт на лицето, закупуващо документацията, не може да се установи от документ за регистрация.

7. Предложенията за участие в търга се подават до 17 ч. на последния работен ден, предхождащ датата на провеждане на търга, в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва името на участника и пълното наименование на обекта на приватизация. Място на подаване на предложенията е информационният център за обслужване на граждани при общинската администрация – Златарица, ул. Ст. Попстоянов № 22.

8. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от датата на обнародването на настоящото решение в „Държавен вестник“ в срок до 16 ч. на последния работен ден, предхождащ датата на провеждане на търга.

9. Определя търгът за обявения с Решение № 349 от 31.05.2013 г. на ОбС – гр. Златарица, изменено в т. 1.2 и 2.2 с Решение № 375 от 17.07.2013 г., обект за приватизация да се проведе в заседателната зала в приземния етаж на сградата на общинската администрация – Златарица, на 16-ия ден след датата на обнародване на настоящото решение в „Държавен вестник“ от 10 ч. В случай че денят, в който изтича 16-дневният срок, е неработен, търгът да се проведе на следващия работен ден.

10. Утвърждава тръжната документация за провеждане на публичен търг, която съдържа:

10.1. обстоятелствата по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите с конкретни данни за всяко от тях;

10.2. изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите при участие в търга;

10.3. основанията за недопускане до участие в търга;

10.4. разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор за приватизация;

10.5. проект на договор за продажбата на обектите, предмет на търга;

10.6. информационен меморандум.

11. Упълномощава кмета на общината да извърши всички законови процедури по провеждането на търга и да сключи договор за приватизационна продажба.

Решението влиза в сила от датата на приемането му.

Председател: Ст. Бранзелов

6158

5. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, на основание чл. 253 от ДОПК съобщава, че с постановление за възлагане на недвижим имот с изх. № С220022-091-0000957/30.08.2022 г. възлага на X.X. с адрес: ул. Кокиче № 4, ет. 1, ап. 1, гр. Плевен, следния недвижим имот: апартамент с кадастрален идентификатор: 56722.660.129.3.19 съгласно Заповед № РД-18-71 от 6.06.2008 г. за одобрение на кадастралната карта и регистри на изпълнителния директор на АГКК с площ 62,95 кв. м, и административен адрес на самостоятелния обект: Плевен, община Плевен, ул. Гренадирска № 86, вх. Г, ет. 7, ап. 19, заедно с избено помещение № 19 с площ от 4,01 кв. м и 0,714 % идеални части от общите части на сграда с кадастрален идентификатор: 56722.660.129.3, в която е построено жилището, при съседни самостоятелни обекти с кадастрален идентификатор: 56722.660.129.3.16 и 56722.660.129.3.20.

6182

41. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление с изх. № С200022-091-0000818/12.07.2022 г. възлага на X.X.X., адрес: София, област София Столична община, ул. Никола Недев № 2, ет. 4, ап. 11, следните недвижими имоти: 1. самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67653.656.50.2.64, намиращ се в Смолян, община Смолян, област Смолян, по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-14 от 10.05.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: Смолян, комплекс „Долината на Орфей“, курорт Пампорово, местност Караманджа, кв. 31 (нов), бл. D, ет. 6, ап. 37а; самостоятелният обект се намира на ет. 6 в сграда с идентификатор 67653.656.50.2, с площ 42,85 кв. м; 2. самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67653.656.50.1.46, намиращ се в Смолян, община Смолян, област Смолян, по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-14 от 10.05.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: Смолян, комплекс „Долината на Орфей“, курорт Пампорово, местност Караманджа, кв. 31 (нов), бл. Е, ет. 2, ап. 7а; самостоятелният обект се намира на ет. 2 в сграда с идентификатор 67653.656.50.1, с площ 36,63 кв. м; 3. самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67653.656.50.1.54, намиращ се в Смолян, община Смолян, област Смолян, по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-14 от 10.05.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: Смолян, комплекс „Долината на Орфей“, курорт Пампорово, местност Караманджа, кв. 31 (нов), бл. Е, ет. 3, ап. 17а; самостоятелният обект се намира на ет. 3 в сграда с идентификатор 67653.656.50.1, с площ 53,61 кв.м. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението, което подлежи на вписване от съдията по вписванята по местонахождението на имота.

6141

61. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с постановление за възлагане на недвижим имот № С220022-091-0001033/19.09.2022 г. възлага на „Маркетинг-Б“ – ЕООД, с ЕИК 203219396, следния недвижим имот, намиращ се в с. Храбърско, община Божурище, м. Боте: поземлен имот с идентификатор 77400.28.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31 от 28.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ 1400 кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска земя, IV категория.

6149

73. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление изх. № С220022-091-0000987/7.09.2022 г. възлага на „Гергов Строй“ – ЕООД, ЕИК 201720273, адрес: гр. Радомир, община Радомир, област Перник, ул. Братя Миленкови № 24, следния недвижим имот: административна сграда № 61577.502.9606.4, заедно с правото на строеж върху мястото, върху което е построена, ведно с всички подобрения върху имота. Сградата е масивна, двуетажна, ЗП 167 кв. м и РЗП 334 кв. м, ситуирана в имот № 61577.502.9606, намираща се в гр. Радомир, община Радомир, област Перник, ул. Райко Даскалов № 45, който е собственост на трето лице. Граници на сградата: 61577.502.9606.5, 61577.502.9606.9 и имот 61577.502.9606, граници на имота: 61577.501.3205, 61577.502.1225, 61577.502.9607, 61577.502.1215, за сумата 30 262 лв. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението, което подлежи на вписване от съдията по местонахождението на имота.

6183

73а. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление изх. № С220022-091-0000988/7.09.2022 г. и постановление за допълване и поправка на очевидна фактическа грешка № С220022-026-0046892/20.09.2022 г. възлага на „Гергов Строй“ – ЕООД, с ЕИК 201720273, адрес: гр. Радомир, община Радомир, област Перник, ул. Братя Миленкови № 24, следния недвижим имот: производствена сграда № 61577.502.9607.2 (бивш цех „Поялници“ и сушилня), на един етаж, ЗП – 307 кв. м, заедно с недвижим имот с идентификатор 61577.502.9607, с площ 2105 кв. м, намиращ се в гр. Радомир, община Радомир, област Перник, ул. Райко Даскалов № 45, с граници: 61577.501.3205; 61577.502.1225; 61577.502.1226; 61577.502.1233; 61577.502.1234; 61577.502.9590; 61577.502.1220; 61577.502.1219; 61577.502.1218; 61577.502.1217; 61577.502.1216; 61577.502.1215. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението, което подлежи на вписване от съдията по вписванията по местонахождението на имота.

6184

14. – Военната академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурси за заемане на академична длъжност доцент и за академична длъжност професор за военнослужещи, както следва: за академична длъжност доцент, за военнослужещ, в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“ за преподаване по учебните дисциплини: „Мениджмънт на сигурността и отбраната“, „Мениджмънт на отбраната и въоръжените сили“, „Публична администрация на отбраната“, „Административен мениджмънт“ и „Противодействие на корупцията“, за нуждите на катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“ – един; за академична длъжност професор, за военнослужещ, в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили“ за преподаване по учебните дисциплини: „Инженерно осигуряване на операциите на Сухопътните войски“, „Инженерно осигуряване на боя“, „Инженерно осигуряване на операцията“, „Организиране на използването и управлението на EOD органите в БА“ и „Инженерно оборудване и маскировка“, за нуждите на катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации“ – един. Срок за подаване на документи за участие в конкурсите: 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“. За дата на подаване на документите от кандидатите се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военна академия „Г. С. Раковски“. Изискванията към кандидатите и необходимите документи за участие в конкурсите са определени със Заповед № ОХ-870 от 14.09.2022 г. и Заповед № ОХ-873 от 14.09.2022 г. на министъра на отбраната на Република България. Документи и справки – София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 82, тел.: 02/92-26-512, 02/92-26-675.

6142

48. – Военната академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурси за заемане на академична длъжност главен асистент за военнослужещи, както следва: в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили“ за преподаване по учебните дисциплини: „Архитектура на системата за командване и управление при провеждане на многонационални операции“, „Командване, управление и служба на щабовете“, „Използване на TOPFAS – OPT при планиране на операциите“, „Административно-правни основи на командно-управленските процеси в Сухопътните войски“, „Основи на управлението на войските“, „Подготовка на операциите от маневрените формирования“ и курсове „Работа с „Инструмент за оценка на операцията“ – Campaign assessment tool (CAT) от системата за планиране на операции и анализ – TOPFAS“, курс „Работа с „Инструмент за планиране на операции“ – Оperations planning tool (OPT) от системата за планиране на операции и анализ – TOPFAS“ и курс „Работа с „Инструмент за системен анализ“ – System analysis tool (SAT) от системата за планиране на операции и анализ – TOPFAS“, за нуждите на катедра „Сухопътни войски“ – един; в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, докторска програма „Киберсигурност“ за преподаване по учебните дисциплини: „Основи на киберсигурността – 1 част“, „Основи на киберсигурността – 2 част“, „Основи на киберсигурността“, „Мениджмънт на системите за киберсигурност“, „Системи за моделиране и симулации на комуникационните и информационните системи“ и „ОУ на КИС в оперативните и тактическите формирования“, за нуждите на катедра „Комуникационни и информационни системи“ – един. Срок за подаване на документи за участие в конкурсите: 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“. За дата на подаване на документите от кандидатите се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военна академия „Г. С. Раковски“. Изискванията към кандидатите и необходимите документи за участие в конкурсите са определени със Заповед № ОХ-861 от 13.09.2022 г. на министъра на отбраната на Република България. Документи и справки – София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 82, тел.: 02/92-26-512, 02/92-26-675.

6143

321. – Институтът по оптически материали и технологии „Акад. И. Малиновски“ при БАН – София, обявява конкурси за: професор – един за Научно-техничиския отдел по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Физикохимия“; доцент – двама за Направление „Оптична метрология и холография“ по професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Оптика на вълновите процеси“, и главен асистент – един за Направление „Оптична метрология и холография“ по професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“, със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Справки и подаване на документи – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 109, тел. 02-9793501.

6186

94. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 11 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за регулация и застрояване за преструктуриране по чл. 22 от ЗУТ, план-схеми на инженерната инфраструктура по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и приети с протокол № ЕС-ПО-11 от 16.08.2022 г., т. 1, експертни оценки по чл. 22, ал. 8 от ЗУТ на част от м. Горубляне 2 в обхват: УПИ II, III, IV, V, VI, VII и VIII от кв. 112; улица от о.т. 274 – о.т. 275 до о.т. 15б включително; северна и западна граница на УПИ V, от кв. 113; улица от о.т. 295 до о.т. 35 включително; УПИ II от кв. 5; улица от о.т. 34 до о.т. 35б; УПИ IV, V и VI от кв. 117; задънена улица о.т. 283г – о.т. 283д; западна граница на УПИ XLVI, XXI и алея от кв. 113; западна граница на УПИ I, VI, VII от кв. 114, съгласно посочения с черна пунктирна линия обхват. Проектите са изложени в Район „Младост“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до главния архитект на Столичната община чрез Район „Младост“.

6132

2. – Община Балчик на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че е постъпил проект за ПУП – ПР на обект от първостепенно значение за УПИ ХХІ, кв. 10, по плана на в.з. Фиш-Фиш, гр. Балчик, община Балчик, област Добрич. За справки и допълнителна информация: стая № 004 в сградата на Община Балчик. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

6179

10. – Община Белене на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 62 от 7.09.2022 г. на Общинския съвет – Белене, е допуснато изработване на проект за ПУП – ПП на техническата инфраструктура – кабелна линия 20 kV за нов трафопост в ПИ с идентификатор 03366.180.4 в местността Трояне в землището на гр. Белене с трасе по полски пътища, собственост на Община Белене – ПИ с идентификатор 03366.180.4 с дължина 99 м и ПИ с идентификатор 03366.180.41 с дължина 97 м. Проектът е изложен за разглеждане в сградата на общинската администрация – гр. Белене, стая № 12. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Белене.

6178

13. – Община Благоевград на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за укрепване на свлачищно-срутищен участък над път BLG 2061 (I-1) Благоевград – Бистрица – летовище „Бодрост“ – м. Картала, имоти с проектни идентификатори 04279.310.59 и 04279.310.60, образувани от имот с идентификатор 04279.310.1 (друг вид дървопроизводителна гора – държавна частна собственост). Проектът се намира в стая № 219 в сградата на Община Благоевград. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Благоевград.

6180

1. – Община Божурище на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 77246.11.78, м. Локви, с. Хераково, община Божурище, в обхват: част от полски път с идентификатор 77246.137.25 и част от полски път с идентификатор 77246.136.39 по КККР на с. Хераково, община Божурище, одобрени със Заповед № РД-18-30 от 28.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската администрация, както и на интернет страницата на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6122

2. – Община Божурище на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 65 от протокол № 8 от 25.08.2022 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за външно електрозахранване на помпена станция към „Водопровод за водоснабдяване на община Костинброд и с. Волуяк, Столична община, от мрежата на „Софийска вода“, чрез изграждане на нов трансформаторен пост КТП в поземлен имот с идентификатор 58606.9.3 и отклонение на кабел СрН 20 kV от съществуваща въздушна електропроводна линия (ВЕЛ) СрН 20 kV „Комплекс“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6123

3. – Община Божурище на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 66 от протокол № 8 от 25.08.2022 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 18174.21.60, м. Новините, с. Гурмазово, община Божурище, в обхват полски път с идентификатор 18174.21.125 по КККР на с. Гурмазово, община Божурище. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6124

13. – Община Божурище на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 69 от протокол № 8 от 25.08.2022 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии в обхват: част от поземлен имот (ПИ) 58606.29.298 – за селскостопански, горски, ведомствен път, и част от ПИ 58606.40.117 – за селскостопански, горски, ведомствен път, по кадастралната карта на с. Пролеша, за външно електрозахранване с кабел НН на жилищна сграда, намираща се в УПИ ХVІІ-40.267, кв. 65, с. Пролеша, община Божурище, ПИ с идентификатор 58606.40.267. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6125

23. – Община Божурище на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 70 от протокол № 8 от 25.08.2022 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии в обхват част от поземлен имот (ПИ) 77400.81.502 – за селскостопански, горски, ведомствен път, и част от ПИ 77400.81.610 – за второстепенна улица, по кадастралната карта на с. Храбърско, за външно електрозахранване с кабел НН на еднофамилна жилищна сграда, намираща се в УПИ ХХШ-081026, кв. 2, м. Лозище, с. Храбърско, община Божурище, ПИ с идентификатор 77400.81.609. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6126

43. – Община Божурище на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 68 от протокол № 8 от 25.08.2022 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии в обхват: част от имоти с идентификатори 18174.8.6, 18174.18.302, 18174.8.132, 18174.18.297 и 18174.18.306 по кадастралната карта на с. Гурмазово, за външно електрозахранване с кабелни линии НН на двуетажна жилищна сграда, намираща се в УПИ І-18.244, кв. 5, м. Мъртвак, с. Гурмазово, община Божурище, ПИ с идентификатор 18174.18.305 и еднофамилна жилищна сграда, намираща се в УПИ XXV-008005, кв. 40, с. Гурмазово, ПИ с идентификатор 18174.8.130. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6127

61. – Община Божурище на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: външно електрозахранване с нова въздушна линия НН 1 kV за „Работилница за сглобяване на алуминиеви конструкции и тенти, склад и административна сграда“, намиращи се в УПИ IV-040148, 040149, 040146, кв. 6, м. Стопански двор, с. Пролеша, община Божурище. Трасето на новопроектираната въздушна електропроводна линия НН започва от съществуващ СБС, разположен в урбанизираната територия на с. Пролеша, и достига до имотната граница на УПИ IV, кв. 6, м. Стопански двор, с. Пролеша, като извън урбанизирана територия преминава единствено през ПИ 58606.81.73 с НТП – за местен път. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската администрация, както и на интернет страницата на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6128

93. – Община Божурище на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 67 от протокол № 8 от 25.08.2022 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор № 18174.22.18, м. Шеовица, с. Гурмазово, община Божурище, в обхват част от полски път с идентификатор 18174.22.362 (стар идентификатор 18174.22.145) по КККР на с. Гурмазово, община Божурище. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6129

6. – Община Брацигово на основание § 4к, ал. 1 ПЗРЗСПЗЗ във връзка с чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен помощен план и е приета контактна зона на земите на ползвателите и на бившите собственици, намиращи се в местността Кантона, с. Бяга, за ПИ с 07586.167.672; 07586.167.673; 07586.167.674; 07586.167.675; 07586.167.676; 07586.167.679 и 07586.167.805, община Брацигово, област Пазарджик. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плана и придружаващата го документация, изложени в сградите на Кметство с. Бяга и Община Брацигово, дирекция СА, до кмета на община Брацигово.

6133

1. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП – ПУР) за трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 7/Пп по ОУП на гр. Бургас, в предвиденото разширение на кв. Лозово, гр. Бургас. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“.

6152

13. – Община Велико Търново на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и Решение № 69 от протокол № 5 от 22.06.2022 г. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Велико Търново съобщава, че с Решение № 1083 от 25.08.2022 г. на Общинския съвет – Велико Търново, са одобрени: 1. проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ с идентификатор 00583.31.14 по КККР на с. Арбанаси, м. До село, община Велико Търново, с цел създаване на устройствена основа за промяна предназначението на земеделска земя с НТП „пасище“ в територия – „за паркинг“, при задължително спазване на условията за охранителната зона и режим; 2. план-схема за електроснабдяване за ПИ с идентификатор 00583.31.14 по КККР на с. Арбанаси, м. До село, община Велико Търново, съгласно предварително становище с изх. № ПУПРОК-7169/22.11.2018 г. от „Електроразпределение Север“ – АД; 3. план-схема за водоснабдяване за ПИ с идентификатор 00583.31.14 по КККР на с. Арбанаси, м. До село, община Велико Търново, съгласно предварителен договор от 16.11.2018 г. и съгласувана на 2.10.2020 г. водоснабдителна схема от „ВиК Йовковци“ – ООД. На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново пред Административния съд – Велико Търново.

6155

14. – Община Велико Търново на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на линеен обект на техническата инфраструктура – физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи, в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 10447.520.1345, 10447.520.34, 10447.520.1347, 10447.520.1351 и 10447.16.2 по КККР на гр. Велико Търново. Трасето започва в ПИ с идентификатор 10447.520.1345 по КККР на гр. Велико Търново, м. Козлуджа, общинска частна собственост, земеделска територия, начин на трайно ползване (НТП) „За селскостопански, горски, ведомствен път“, продължава в м. Козлуджа през ПИ с идентификатор 10447.520.34 по КККР на гр. Велико Търново, м. Козлуджа, общинска частна собственост, земеделска територия, НТП – „За селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 10447.520.1347 по КККР на гр. Велико Търново, м. Козлуджа, общинска частна собственост, земеделска територия, НТП – „За селскостопански, горски, ведомствен път“, и ПИ с идентификатор 10447.520.1351 по КККР на гр. Велико Търново, м. Козлуджа, общинска частна собственост, земеделска територия, НТП – „За селскостопански, горски, ведомствен път“, и завършва в ПИ с идентификатор 10447.16.2 по КККР на гр. Велико Търново, м. Козлуджа, общинска публична собственост, земеделска територия, НТП – „За селскостопански, горски, ведомствен път“. Проектът се намира в стая № 510 в сградата на общинската администрация – Велико Търново. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

6151

84. – Община Грамада на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – кабелна линия 20 kV от съществуващ електропровод ВЕЛ 20 kV „Вейкьовец“ до поземлен имот с идентификатор 72919.125.1, м. Полето, по КККР на с. Тошевци, община Грамада, област Видин. Трасето на подземната кабелна линия преминава през имоти – публична и частна общинска собственост, намиращи се в землището на с. Тошевци. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с предложения проект в сградата на Община Грамада и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

6156

75. – Община Ихтиман на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица, че е внесен проект от Самир Джамал Баргути с вх. № Гр-2575/12.09.2022 г. за ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за обект „подземна кабелна линия ниско напрежение (0,4 kV) по трасето на общински път извън регулация, в изкоп за външно електрозахранване на „Еднофамилна жилищна сграда с изгребна яма и гараж“ в ПИ 10029.237.54, местност Койкьовец, землище Вакарел, община Ихтиман, област София. Поземлен имот 10029.237.54 е собственост на Самир Джамал Баргути с документ за собственост: нотариален акт № 184, том ІІ, рег. № 2889, дело № 319 от 25.08.2020 г. Проектът се намира в дирекция „Специализирана администрация“ в сградата на техническата служба на Община Ихтиман. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с него, като при необходимост могат да направят писмени искания, предложения и възражения по проекта до общинската администрация – Ихтиман.

6150

1. – Община Казанлък на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план на водопроводно отклонение за захранване на ПИ с идентификатор 53179.2.10 с възложител X.X., преминаващ през ПИ 53179.2.69, 53179.2.70 и 53179.2.74 с НТП – „за селскостопански, горски, ведомствен път“, всички в землище Овощник, община Казанлък, с дължина на трасето 467 м. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да разгледат проекта в стая № 18 на Община Казанлък и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

6154

607. – Община Камено на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава за изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания за обект: „Трасе на кабел 20 kV за ПИ 80916.76.36, м. Кантона по КК на с. Черни връх, община Камено“. Проектът е изложен в Община Камено (техническа служба). На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

6134

17. – Община Карнобат на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 378.I от 14.09.2022 г. на Общинския съвет – Карнобат, одобрява проект за ПУП – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура: „Трасе на обслужващ път до ПИ с идентификатор 36525.46.3, отреден „за ПСОВ“ – Карнобат, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Карнобат“. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Карнобат до Административния съд – Бургас.

6121

285. – Община Котел, област Сливен, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 506 от 31.08.2022 г. на Общинския съвет – Котел, е одобрен проект за ПУП – ПП за трасе на ел. кабел с цел захранване с ел. енергия на ПИ с идентификатор 29283.50.4 по к.к. на с. Жеравна, област Сливен. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

6130

2. – Община Ловеч на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен и внесен за одобрение проект за подробен устройствен план – парцеларен план извън границите на урбанизираната територия (ПУП – ПП) на техническата инфраструктура за трасе на довеждаща инфраструктура – водопроводно трасе за съществуваща бензиностанция, намираща се в ПИ с идентификатор 46396.2.2 по КККР на с. Малиново, м. Юртулука, с възложител „Фуего Транс“ – ООД. В едномесечен срок от датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до кмета на община Ловеч. Проектът е на разположение за разглеждане и справки от заинтересуваните лица в сградата на Община Ловеч – стая № 227.

6153

515. – Община Несебър на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 729 по протокол № 29 от 20.09.2022 г. на Общинския съвет – Несебър, е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. Слънчев бряг – Запад, в частта му по отношение на УПИ I-601, поземлен имот с идентификатор № 51500.508.2 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 1001 по ПУП на к.к. Слънчев бряг – Запад, с който проект УПИ I-601 (ПИ 51500.508.2) с площ 5048 кв. м се разделя на УПИ I-601 (проектен идентификатор № 51500.508.242) с площ 2524 кв. м и УПИ ХIII-601 (проектен идентификатор № 51500.508.243) с площ 2524 кв. м, новообразуваните имоти се отреждат „за сгради за отдих и курорт“, въвежда се устройствена зона „Ок“ и се установяват следните устройствени показатели за УПИ I-601 и УПИ ХIII-601: плътност на застрояване – 30 %, Кинт. – 1,5, Н корниз – 10 м, минимално озеленена площ – 50 %, и паркиране в границите на имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението. Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас.

6188

33. – Община „Марица“, област Пловдив, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 109, чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 413, взето с протокол № 10 от 29.08.2022 г. на Общинския съвет „Марица“, одобрява представения ПУП – парцеларен план за обект: „Пътна връзка за ПИ 11845.9.43 по к.к. на с. Войводиново“, за промяна предназначението на част от полски път с ид. № 11845.9.58 в път с трайна настилка във връзка с процедура за промяна предназначението на земеделска земя.

6135

34. – Община „Марица“, област Пловдив, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 109, чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 414, взето с протокол № 10 от 29.08.2022 г. на Общинския съвет „Марица“, одобрява представения ПУП – парцеларен план за транспортен достъп и промяна предназначението на общински полски път с идентификатор ПИ 73242.63.30 и полски път с идентификатор ПИ 73242.63.31 в „територия за транспорт“ за осигуряване на транспортен достъп до ПИ 73242.65.34 и 73242.65.33, представляващо УПИ с променено предназначение 65.15 – складова база и офиси до път с трайна настилка, землище с. Труд, община „Марица“.

6136

6. – Община Разград на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация на улици и поземлени имоти без режим на застрояване (ПР) на кв. 700 по плана на Разград, като от него се образуват нови квартали с № 700 (с 6 бр. нови УПИ) и № 911 (със 7 бр. нови УПИ) по плана на Разград, община Разград, както и план-схеми за водоснабдяване и канализация. Проектът е изложен в стая № 202 на Община Разград и съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до кмета на община Разград.

6157

6. – Община Чирпан на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че са изработени проект за изменение на ПУП – план за улична регулация (ПУР) на улица-тупик с о.т. 266 ч 265 ч 264 и план за регулация – ПР за УПИ VI – ЗНА „X.X.“, в кв. 7 по плана на гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора, предвиждащ: промяна на регулацията от юг, като отпада предвиденото изграждане на тупик към улица с о.т. 264 ч 265 ч 266 и образуване на нов УПИ VI – ЗНА „X.X.“, в кв. 7 по плана на гр. Чирпан, община Чирпан; заличаване на о.т. 266 и образуване на нова о.т. 266а; привеждане на променената улична регулация в съответствие с границите на имот с идентификатор 81414.501.58 по КККР на гр. Чирпан. Проектът може да бъде разгледан в стая № 1, ет. 1 в сградата на общинската администрация. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Чирпан в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.

6138

318. – Община Чирпан на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че са изработени проект за изменение на ПУП – план за улична регулация (ПУР) на улица с о.т. 86 ч 114 и план за регулация (ПР) за УПИ VIII-185, кв. 22 по плана на с. Средно градище, община Чирпан, област Стара Загора, предвиждащ: промяна на регулацията на улица с о.т. 86 ч 114 в частта й към УПИ VIII-185 в кв. 22, така че улично-регулационната линия да съвпадне със съществуващата на място кадастрална граница на имот с планоснимачен номер 185, поради неприложена регулация на улица с о.т. 86 ч 114 по плана на с. Средно градище, вследствие на което ширината на улицата в изменения участък от 8 м става 7,05 м, а новообразуваният УПИ VIII-185 става с площ 1380 кв. м. Проектът може да бъде разгледан в стая № 1, ет. 1 в сградата на общинската администрация. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Чирпан в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.

6185

55. – Община Ямбол на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № XLIV-11 от 25.08.2022 г. на Общинския съвет – Ямбол: 1. приема проекта за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на парк „Боровец“ и частично изменение на улична регулация съгласно графичната и текстовата част на проекта, представляващи неразделна част от решението; 2. одобрява проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на парк „Боровец“ и частично изменение на улична регулация, изработен в съответствие с ОУП и придружен от сборна схема на подземните комуникации, схема за електроснабдяване, схема за водоснабдяване, схема за канализация, съгласно графичната и текстовата част на проекта, представляващи неразделна част от решението, и съгласно която: се образува нов кв. 110А по плана на гр. Ямбол – Първи градски район; образуват се следните урегулирани поземлени имоти в кв. 110А: УПИ I-6 – „за парк, озеленяване, трафопост, обществено обслужване и инженерна инфраструктура“, с проектен ПИ 87374.524.72; УПИ II-11 – „за инженерна инфраструктура“, с проектен ПИ 87374.524.69; УПИ III-20 – „за обществено обслужване и хотел“, с проектен ПИ 87374.524.67; УПИ IV-15 – „за инженерна инфраструктура“, ПИ 87374.524.15; УПИ V-16 – „за инженерна инфраструктура“, ПИ 87374.524.16; УПИ VI-14 – „за инженерна инфраструктура“, с проектен ПИ 87374.524.68; УПИ VII – „за инженерна инфраструктура и монументално декоративен елемент с h=60,0 м“, с проектен ПИ 87374.524.70; УПИ VIII-8 – „за сеизмична станция“, с проектен ПИ 87374.524.71 и с алея за осигуряване достъп до него; създава се нова улица с о.т. 316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-204; създава се нова улица с о.т. 258Б-344-345-346-347-348-326-327-349-350-351-352-353 с обръщало; по периферните улици на парка се предвижда двупосочна велоалея; изменя се уличната регулация източно от кв. 91, 90, 85, 84, 83, 82, 72 и южно от кв. 71 и 70 на Първи градски район, отпада кв. 82; променя се УПИ VII – „за заведение за обществено хранене“, кв. 72, и в същия квартал се образува УПИ – „за озеленяване“, южно от УПИ VII; променя се УПИ I – „за търговски комплекс“, в кв. 71 и в същия квартал се образува УПИ – „за озеленяване“; променя се УПИ – „за озеленяване“, в кв. 91; за новообразуваните урегулирани поземлени имоти в кв. 110А в съответствие с ОУП се предвиждат устройствени зони, както следва: за УПИ I-6 – устройствена зона Оз; за УПИ II-11, УПИ IV-15, УПИ V-16, УПИ VI-14 и УПИ VII – зона Ти; за УПИ III-20 и УПИ VIII-8 – устройствена зона за обществено обслужване (Оо); 3. одобрява план-схема за разполагане на преместваеми обекти и рекламни съоръжения (схема на преместваемите съоръжения по чл. 56 от ЗУТ) – задължителен елемент и неразделна част от проекта за подробния устройствен план по т. 2, съгласно графичната и текстовата част на проекта, представляващи неразделна част от решението. Съгласно чл. 215 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Ямбол до Административния съд – Ямбол.

6140

81. – Община Ямбол на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № XLIV-12 от 25.08.2022 г. на Общинския съвет – Ямбол, е одобрен проект за изменение на действащия подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) на част от кв. 151 и 152 по плана на гр. Ямбол – промишлена зона, по отношение на ПИ 87374.519.57 и проект на ПУП – план за застрояване (ПЗ) за ПИ 87374.519.57 от кв. 151 и 152 по плана на гр. Ямбол – промишлена зона, придружени от план-схема за водоснабдяване и канализация, и план-схема за електрификация, съгласно приетите и одобрени текстови и графични части, представляващи неразделна част от решението. Изменението на действащия ПУП – ПР и изработения ПУП – ПЗ предвижда следното: в източната част на ПИ 87374.519.57 се запазва улицата с о.т. 506 – о.т. 507 между кв. 151 и 151а по действащия регулационен план (проектен поземлен имот 87374.519.141); в западната част на ПИ 87374.519.57 по границата му с ПИ 87374.519.112 се обособява улична отсечка с о.т. 188 – нова о.т. 188а за достъп до ПИ 87374.519.113, който участва в УПИ I – за Бакаджик, в кв. 152 (уличната отсечка съответства на проектен поземлен имот 87374.519.140 и част от ПИ 87374.519.16); за останалата част на ПИ 87374.519.57 се обособява урегулиран поземлен имот УПИ I-519.139 в кв. 151 с отреждане „за производствено-складова и обслужваща дейност“, като в индекс се вписва номерът на съответния проектен поземлен имот – 87374.519.139; вътрешните регулационни линии на новообразувания УПИ I-519.139 в кв. 151 съвпадат със съответните кадастрални граници на проектен ПИ 87374.519.139, а уличната регулационна линия в по-голямата си част не се променя, а в останалата си част е съобразена с подземните комуникации; променя се източната вътрешна регулационна линия на УПИ I – за Бакаджик, в кв. 152, като същата преминава по част от източната кадастрална граница на ПИ 87374.519.112 и по северната и източната кадастрална граница на ПИ 87374.519.113; за новопроектирания УПИ I-519.139 в кв. 151 се въвежда предимно производствена (Пп) устройствена зона съобразно предвижданията на ОУП, с градоустройствени показатели – плътност на застрояване (П застр.) – до 80 %, интензивност на застрояване (Кинт.) – до 2,0, височина – до 15 м, минимално озеленяване (П озел.) – 20 %, като една трета от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност; начин на застрояване – свободно, с ограничителни линии на застрояване; паркиране в имота при условията на чл. 43, ал. 1 от ЗУТ. Съгласно чл. 215 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Ямбол до Административни съд – Ямбол.

6139

Върховният административен съд, пето отделение, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от К.Д.Н. на Наредба № 16 от 1.07.2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование, издадена от министъра на образованието и науката, по което е образувано адм. д. № 7094/2022 г. по описа на Върховния административен съд, пето отделение.

6203

Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от „Ваклин Груп“ – ООД, срещу Наредба № РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията, в сила от 23.05.2022 г., на министъра на регионалното развитие и благоустройството, на 3.08.2022 г., по което е образувано адм. д. № 7259/2022 г. по описа на Върховния административен съд, насрочено за 6.02.2023 г.

6204

Административният съд – Кюстендил, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК обявява, че областният управител на област Кюстендил оспорва Решение № 777 по протокол № 34 от 30.06.2022 г. на Общинския съвет – Кюстендил, с което се определя размерът на наемните цени за ползване на земеделските земи за стопанската 2022 – 2023 година в приложение № 5 към чл. 30 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Иска се отмяната му като незаконосъобразно поради противоречие с императивните норми на чл. 11, ал. 3, чл. 26 и чл. 28, ал. 2 от ЗНА и чл. 77 и 79 от АПК. По оспорването е образувано адм. д. № 268/2022 г. по описа на Административния съд – Кюстендил, и същото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 16.11.2022 г. от 10 ч.

6145

Административният съд – Пловдив, Х състав, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано адм. д. № 1520 по описа за 2022 г. на Административния съд – Пловдив, по жалба на сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Дай лапа“ срещу Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Асеновград, приета с Решение № 658 от 21.04.2021 г. на Общинския съвет – Асеновград, в нейната цялост.

6196

Бургаският районен съд, пети граждански състав, по гр. д. № 1568/2022 г. призовава X.X.X., гражданин на Руската федерация, в двуседмичен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“ да се яви в канцеларията на Бургаския районен съд, гр. отделение, на адрес: Бургас, ул. Александровска № 101, ет. 3, Съдебна палата, за да получи препис от исковата молба, подадена от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, ЕИК 812115210, със седалище и адрес на управление: Бургас, кв. Победа, ул. Ген. Владимир Вазов № 3, сграда „Метални панели и конструкции“, ет. 4, представлявано от X.X.X., пълномощник: X.X.X. – юрисконсулт, за осъждане на X.X.X., гражданин на Руската федерация, да плати на ищеца сумата 496,63 лв., представляваща главница за потребени услуги – доставена, отведена и пречистена вода, през отчетен период от 19.02.2019 г. до 18.08.2021 г., сумата 111,75 лв., представляваща обезщетение за забава за периода от 26.07.2019 г. до датата на подаване на исковата молба, ведно със законната лихва върху главницата считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното й плащане, както и за присъждане на разноските, направени по водене на делото. Същият да се яви в Районния съд – Бургас, ул. Александровска № 101, ет. 3, за връчване на препис от исковата молба и приложенията към нея за отговор в едномесечен срок по реда на чл. 131 от ГПК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.

6217

Районният съд – гр. Бяла, област Русе, съгласно разпореждане в з.з. № 907 от 21.09.2022 г. на съдията от І гр. състав уведомява Аднан Хайдер, роден на 25.12.1992 г., с неизвестен адрес, за образуваното гр.д. № 682/2022 г. с предявен иск по чл. 49 от СК, като му указва, че следва да се яви в Районния съд – гр. Бяла, канцеларията на деловодството, в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“, за да получи препис от исковата молба и приложенията към нея, като в противен случай делото ще бъде разгледано при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.

6199

Великотърновският районен съд, осми съдебен състав, съобщава на ответника Ахмед Абдел Рахман Мохамед Ел-Хенди Шехата – гражданин на Египет, роден на 2.02.1982 г., без адресна регистрация в Република България, да се яви в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ в канцеларията на съда на адрес: гр. Велико Търново, ул. Васил Левски № 16, за да получи препис от исковата молба с приложенията към нея по гр.д. № 2250/2022 г. по описа на ВТРС, образувано по иск на X.X.X. с адрес: гр. Елена, ул. Пролет № 1, ет. 2, ап. 16, с правно основание чл. 49, ал. 1 от Семейния кодекс. В случай че ответникът не се яви, за да получи съдебните книжа в указания срок, на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК съдът ще назначи особен представител.

6181

Плевенският районен съд, 3-ти граждански състав, призовава ответника Мехмет Къзгън, роден на 3.08.1991 г., гражданин на Република Турция, в момента с неизвестен по делото адрес, в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ да се яви в Плевенския районен съд, стая 114, за връчване на препис от исковата молба ведно с приложенията по гр.д. № 2907/2022 г. на ПлРС. Гражданско дело № 2907/2022 г. на РС – Плевен, е образувано по предявен от X.X.X. иск с правно основание чл. 127а от СК във връзка с чл. 76, т. 9 от ЗБЛД. В случай че не се яви, за да получи съдебните книжа в указания срок, съдът ще му назначи особен представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.

6144

Районният съд – Раднево, граждански състав, съобщава на ответника Свен Евенс, роден на 10.08.1985 г., гражданин на Република Заир, за образуваното гр.д. № 533/2022 г. по описа на РС – Раднево, по предявен от X.X.X. иск с правно основание чл. 127, ал. 2 и чл. 127а, ал. 2 СК, като му указва, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в канцеларията на Районния съд – Раднево, за да получи препис от исковата молба и приложенията към нея, в противен случай делото ще бъде разгледано при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.

6216

Софийският градски съд, І гражданско отделение, 25 състав, на основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ уведомява, че има образувано гр.д. № 1052/2020 г. въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) срещу X.X.X., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: София, район „Витоша“, ул. Боянска река № 12, за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество на стойност 3 610 731,85 лв., както следва:

На основание чл. 145, ал. 1 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, с цена на иска в размер 10 000 лв.:

– равностойността на пет новоиздадени дружествени дяла от капитала на „ОЕТ – Обединени енергийни търговци“ – ООД, с номинална стойност 10 000 лв.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, с цена на иска в размер 2 887 510 лв.:

– равностойността на 1440 дружествени дяла с номинална стойност в размер 2 880 000 лв., представляващи 96 % от капитала на „ОЕТ – Обединени енергийни търговци“ – ЕООД;

– равностойността на 51 дружествени дяла с номинална стойност в размер 510 лв., представляващи 51 % от капитала на „Анрона“ – ООД;

– равностойността на 100 дружествени дяла с номинална стойност в размер 1000 лв., представляващи 100 % от капитала на „Болкан Адвайзърс БГ“ – ЕООД;

– равностойността на 50 дружествени дяла с номинална стойност в размер 5000 лв., представляващи 100 % от капитала на „Ситалк Секюрити“ – ЕООД;

– равностойността на 50 дружествени дяла с номинална стойност в размер 1000 лв., представляваща 50 % от капитала на „АБ Артис“ ООД.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, с цена на иска в размер 5390 лв.:

– сумата в размер 490 лв. от продажбата на дружествени дялове от капитала на „Анрона“ – ЕООД;

– сумата в размер 4900 лв. от продажбата на дружествените дялове от капитала на „ОЕТ – Румъния“ – ООД.

На основание чл. 151, пр. 1 във връзка с чл. 142 ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, с цена на иска в размер 707 831,85 лв.:

– сумата в общ размер 24 603,23 лв., представляваща вноски в брой, непреобразувана в друго имущество през периода 2010 – 2014 г. по безсрочен влог в левове BG03DEM192404000009680, открит в „Търговска банка Д“ – АД;

– сумата в общ размер 110 362,29 лв., представляваща вноски в брой по разплащателна сметка в евро BG17DEMI92401400018033, открита в „Търговска банка Д“ – АД;

– сумата в размер 59 871,86 лв., внесена в брой през периода от 2014 до 2016 г. по разплащателна сметка в евро BG38DEMI92401400121930, открита в „Търговска банка Д“ – АД;

– сумата в размер общо 263 544,27 лв., представляваща погасителни вноски по кредитна карта, направени по разплащателна сметка в евро BG87DEMI92401400018034, открита в „Търговска банка Д“ – АД;

– сумата в размер 42 535,60 лв., представляваща погасителни вноски по кредитна карта „Виза“ BG94RZBB91551003664073, открита в „Райфайзенбанк“ – АД;

– сумата в размер общо 205 864,03 лв., представляваща погасителни вноски по разплащателна сметка в евро BG29CREX92601411589300, открита в „Токуда Банк“ – АД;

– сумата в размер 1050,57 лв., представляваща част от вноска на каса и изтеглена от разплащателна сметка, кредитна карта в евро с № BG09FINV915010EUR070PS, открита в „Първа инвестиционна банка“ – АД.

Съгласно Определение № 265973 от 29.08.2022 г. по гр. д. № 1052/2020 г., Софийският градски съд, I гражданско отделение, 25 състав, указва на всички заинтересовани лица, че могат да предявят своите претенции върху имуществото в двумесечен срок считано от датата на обнародването в „Държавен вестник“ и датата на насроченото първо съдебно заседание. Те могат да направят това чрез писмена молба, която да подадат в регистратурата на СГС, като в нея впишат номера на настоящото дело – гр. дело № 1052/2020 г. на СГС, ГО, 25 състав. В молбата си всяко заинтересовано лице следва ясно да посочи срещу кое от имуществата, описани в настоящото обявление, има претенции, като посочи и в коя точка от обявлението е описаното имущество. При неизпълнение съдът ще наложи глоба.

Съдът определя датата на първото открито съдебно заседание на 9.02.2023 г. от 13,30 ч.

6235

Софийският градски съд, I гражданско отделение, 25 състав, на основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ уведомява, че има образувано гр. д. № 13369/2019 г. въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) срещу X.X.X., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: София, район „Красна поляна“, ул. Суходолска № 147, и X.X.X., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: София, бул. Константин Величков № 145, за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество на стойност 1 567 520, 68 лв., както следва:

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********:

– Сумата в размер 50 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на апартамент № 34, на четвърти етаж във вх. Б на жилищната сграда – блок № 168, а стар № 4-А, намираща се в София, СО, район „Искър“, ж.к. Дружба I част, със застроена площ 44,75 кв. м, заедно с избено помещение № 10, с полезна площ 3,40 кв. м, заедно с 3,208 % идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху мястото.

– Сумата в размер 270 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на жилище (апартамент) № 6, на втория, надпартерен етаж на сградата откъм двора, с площ на жилището 80 кв. м, заедно с таванско помещение без посочен номер по документ за собственост, с площ 5,00 кв. м, заедно с избено помещение без посочен номер по документ за собственост, с площ 12 кв. м, заедно със 167,5/1000 идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху имота, върху който е построена сградата, представляващ парцел VIІ-12, от кв. 93 по плана на гр. София, м. Лозенец.

– Сумата в размер 62 430 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на сграда с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, заснета с идентификатор № 68134.2822.510.1, намираща се в София, СО, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-39 от 20.07.2011 г. на и.д. на АГКК; адрес на имота: София, СО, район „Връбница“, ул. Справедливост № 68; сградата е разположена в ПИ с идентификатор 68134.2822.510, брой етажи – 1, застроена площ – 49 кв. м, стар идентификатор – няма, която сграда съгласно документ за собственост представлява: западния близнак от едноетажна жилищна сграда с площ 50 кв. м, построен върху ПИ, съставляващ имот с пл. № 510 от кв. 54 по плана на гр. София, м. НПЗ Орион, и съседни жилищни територии, целият с площ 300 кв. м, за който заедно с имот с пл. № 511 е отреден парцел 11-511, 510 от кв. 54 по плана на гр. София, м. НПЗ Орион, и съседни жилищни територии, целият с площ 624 кв. м, при съседи на парцела – улица, УПИ І-504, 505, УПИ VI – за озеленяване и трафопост, и

– Сграда с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, заснета с идентификатор № 68134.2822.510.3, намираща се в София, СО, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-39 от 20.07.2011 г. на и.д. на АГКК; адрес на имота: София, СО, район „Връбница“, ул. Справедливост № 68; сградата е разположена в ПИ с идентификатор 68134.2822.510, брой етажи – 1, застроена площ – 21 кв. м, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, която сграда съгласно документ за собственост представлява: вътрешна едноетажна жилищна сграда, състояща се от стая и антре, с площ 22 кв. м, построена върху описания в предходната точка ПИ.

– Сумата в размер 380 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на поземлен имот, намиращ се в София, СО, район „Триадица“, съставляващ имот с пл. № 274, в кв. 102 по плана на гр. София, м. Манастирски ливади – Изток, целият имот с площ 653 кв. м, при съседи: улица, ПИ с пл. № 273, ПИ с пл. № 275, ПИ с пл. № 276 и ПИ с пл. № 277.

– Сумата в размер 90 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.306.356.1.145, намиращ се в София, община Столична, област София, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-32 от 1.04.2016 г. на и.д. на АГКК, последно изменение със заповед – няма издадена заповед за изменение на КККР, с адрес на имота: София, район „Възраждане“, бул. Константин Величков № 165, бл. 6, вх. Г, ет. 1 – апартамент № 143, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 68134.306.356, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта – 1, с площ 43,76 кв. м, прилежащи части: мазе № 92, с площ 3 кв. м и заедно с 0,307/100 идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, стар идентификатор – няма.

– Сумата в размер 98 900 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на самостоятелен обект в сграда с предназначение: жилище, апартамент, заснет с идентификатор 68134.1108.48.10.70, намиращ се в София, СО, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-50 от 2.11.2011 г. на и.д. на АГКК; адрес на имота: София, СО, район „Красна поляна“, ж.к. Красна поляна, ул. Атанас Кирчев, бл. 8, вх. Б, ет. 12, ап. 70; самостоятелният обект се намира в сграда № 10, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1108.48; брой нива на обекта – 1, с посочена в документа площ 56,21 кв. м, прилежащи части: избено помещение № 55 – 2 кв. м, заедно с 0,562 % идеални части от общите части на сградата, който самостоятелен обект съгласно документ за собственост представлява: жилище (апартамент) № 70, намиращо се в София, СО, район „Красна поляна“, ж.к. Красна поляна, ул. Атанас Кирчев, бл. 8, вх. Б, на дванадесети етаж, със застроена площ на жилището 56,21 кв. м, заедно с прилежащото му избено помещение № 55 с площ 2 кв. м, заедно с 0,562 % идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото.

– Сумата в размер 10 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А8“, рег. № СА3052КА, дата на първа регистрация 22.08.2002 г., рама № WAUZZZ4E43N000501, двигател № BFL001084.

– Сумата в размер 21 728 лв., представляваща разликата между пазарната стойност на лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Е 200 ЦДИ“, рег. № СА6444ХК, дата на първа регистрация 28.06.2006 г., рама № WDB2110071А998853, двигател № 64682130004674, към датата на отчуждаване и общата сума за придобиване на МПС, марка „Мерцедес“, модел „Ц 180“, рег. № СВ3691АР, и МПС, марка „Мерцедес“, модел „С 320“, рег. № СА2073ХТ.

– Сумата в размер 32 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Ауди“, модел „Q7“, рег. № СВ0222АХ, дата на първа регистрация 13.04.2006 г., рама № WAUZZZ4L17D006881, двигател № BUG005335.

– Сумата в размер 13 900 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „БМВ“, модел „118 Д“, рег. № 838Н637, дата на първа регистрация 19.12.2007 г., рама № WBAUD71060P213259, двигател без номер.

– Сумата в размер 16 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка БМВ, модел „525 Д“, рег. № СВ1016ВН, дата на първа регистрация 6.08.2004 г., рама № WBANC51030B130509, двигател № 26255630.

– Сумата в размер 35 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „БМВ“, модел „X 6 X ДРАЙВ 35 Д“, рег. № СВ4004КР, дата на първа регистрация 18.06.2009 г., рама № WBAFG010X0L330874, двигател № 22817089.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********:

– Сумата в размер 293,37 лв., получена от трето лице през 2013 г. чрез системата Money Gram.

– Сумата в размер 219,05 лв., получена от трето лице през 2012 г. чрез системата Money Gram.

– Сумата в размер 9,78 лв., представляваща вноска на каса през 2014 г. по разплащателна сметка BG25BUIN95611000463491 в евро в „Алианц банк България“ – АД.

– Сумата в размер 930 лв., представляваща вноски по кредит през 2014 г. по разплащателна сметка BG09BUIN95611000463488 в левове в „Алианц банк България“ – АД.

– Сумата в размер 4800 лв., получена от трето лице през 2017 г. и изтеглена на каса от сметка № 800231062097640 в левове в „ОББ“ – АД.

– Сумата в общ размер 66 236,11 лв., представляваща вноски по кредит за периода от 2013 г. до 2015 г. по разплащателна сметка BG15UNCR70001520956599 в левове в „Уникредит Булбанк“ – АД, с титуляр „Джеймса“ – ЕООД, ЕИК 201715319.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********:

– Сумата в размер 344 лв., получена от трето лице през 2012 г. чрез системата Money Gram.

– Сумата в размер 100 лв., получена от трето лице през 2017 г. и изтеглена на каса от сметка BG79UBBS80022017802730 в левове в „ОББ“ – АД.

Съгласно Определение № 265979 от 29.08.2022 г. по гр. д. № 13369/2019 г. Софийският градски съд, I гражданско отделение, 25 състав, указва на всички заинтересовани лица, че могат да предявят своите претенции върху имуществото в двумесечен срок считано от датата на обнародването в „Държавен вестник“ и датата на насроченото първо съдебно заседание. Те могат да направят това чрез писмена молба, която да подадат в регистратурата на СГС, като в нея впишат номера на настоящото дело – гр. д. № 13369/2019 г. на СГС, ГО, 25 състав. В молбата си всяко заинтересовано лице следва ясно да посочи срещу кое от имуществата, описани в настоящото обявление, има претенции, като посочи и в коя точка от обявлението е описаното имущество. При неизпълнение съдът ще наложи глоба.

Съдът определя датата на първото открито съдебно заседание на 9.02.2023 г. от 15 ч.

6236

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителният съвет на Българската асоциация за ултразвук в акушерството и гинекологията, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и с решение от 8.08.2022 г. свиква общо събрание на 13.11.2022 г. от 11 ч. в зала „София“ на хотел „Маринела“ – София, бул. Джеймс Баучър № 100, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на БАУАГ за периода от 2015 г.; 2. финансов отчет на БАУАГ за периода от 2015 г.; 3. обсъждане и приемане на промени в устава на БАУАГ; 4. освобождаване от длъжност и от отговорност членовете на управителния съвет; 5. избор на управителен съвет и председател; 6. избор на главен редактор и редакционна колегия на „Българско списание за ултразвук в акушерството и гинекологията“; 7. обсъждане и приемане на план-програма и бюджет на БАУАГ за 2023 г.; 8. обсъждане на размера на годишния членски внос на БАУАГ; 9. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

6191

95. – Управителният съвет на Федерацията на независимите строителни синдикати, София, на основание чл. 26, ал. 1 и 2 и чл. 32 от ЗЮЛНЦ, чл. 29 от устава на ФНСС и протокол № 01 от 27.01.2022 г. с решения № 6, 6.1 и 6.2 на УС на ФНСС свиква на 21 и 22.11.2022 г. редовен конгрес на ФНСС в София, ж.к. Хиподрума, бул. Цар Борис ІІІ № 41, зала „Форум“, хотел „Форум“. Конгресът започва в 12 ч. на 21.11.2022 г. при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на ФНСС; 2. отчетен доклад на КРК на ФНСС; 3. изменения и допълнения на устава на ФНСС; 4. избор на ръководство, ръководни и контролни органи на ФНСС за мандат 2022 – 2027 г.; 5. обсъждане и приемане на програма на ФНСС за мандат 2022 – 2027 г.; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ конгресът ще се проведе същия ден, на същото място и при същия дневен ред един час по-късно.

6189

21. – Управителният съвет на сдружение „Съюз на нумизматичните дружества в България“ – Велико Търново, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на съюза на 3.12.2022 г. в 12 ч. в клуба на сдружението във Велико Търново, ул. Марно поле № 14-А, при следния дневен ред: 1. отчет на УС за изминалия период; 2. избор на ново ръководство; 3. приемане бюджета на съюза за 2022 г.; 4. други. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе на същото място и на същата дата, при същия дневен ред от 13 ч. Регистрацията на делегатите ще започне от 11 ч. в деня на събранието.

6131

160. – Управителният съвет на сдружение „Арт център Палитра“ – Добрич, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 19.11.2022 г. от 11 ч. в Добрич, ул. България № 1, ет. 2, офис 202, при следния дневен ред: 1. избор на нов управителен съвет; 2. промяна на устава на сдружението.

6237

1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб Белица 2017“ – гр. Килифарево, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на сдружението на 28.11.2022 г. от 18 ч. в гр. Килифарево, ул. Мариола Сиракова № 1, бл. 5, вх. А, ет. 1, ап. 1, при следния дневен ред: 1. избор на членове на управителния съвет поради изтичане на мандата на настоящия; 2. избор на председател на управителния съвет на сдружението и представителство на сдружението; 3. приемане на нов устав на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание се отлага с един час, при същия дневен ред и може да се проведе независимо от броя на явилите се членове.

6190

3. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Българско Балинтово общество“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 16.1 от устава на сдружението свиква общо събрание на БгБО на 26.11.2022 г. в 10 ч. в София, бул. Мария-Луиза № 38, ет. 2, зала „Корал“, при следния дневен ред: 1. представяне, обсъждане и приемане на отчетите на председателя, ковчежника и контрольора; 2. дискусия по дейностите на сдружението; 3. други. Поканени за участие са всички членове на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 18 от устава на сдружението събранието се отлага с един час при същия дневен ред и се счита за законно независимо от броя на присъстващите.

6231

Промени настройката на бисквитките