Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 79 от 4.X

  • НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС Виж повече
  • МЕТОДИКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ УПРАВИТЕЛЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА Виж повече
  • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ" Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 ОТ 10 АПРИЛ 2014 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОМИТЕТИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА ПРОГРАМИТЕ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕСИФ, ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 - 2020 Г. (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 46 ОТ 2016 Г., В СИ Виж повече
  • НАРЕДБА № РД-02-20-2 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. ЗА ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТНАТА СИСТЕМА НА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ Виж повече
  • АКТУАЛЕН СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАЗНАЧАВАНИ ЗА СИНДИЦИ В ПРОИЗВОДСТВА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 183 ОТ 7 МАЙ 2021 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО 2026 Г. Виж повече
  • ЗАПОВЕД № ЛС-04-336 ОТ 23 МАЙ 2019 Г. ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА СПИСЪКА НА ЛИЦАТА, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАЗНАЧАВАНИ ЗА СИНДИЦИ В ПРОИЗВОДСТВА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 154 ОТ 5 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ ІІ, Т. 5.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2022 Г. ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 ОТ 21 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ ІІ, Т. 5.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2022 Г. ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВ Виж повече
Промени настройката на бисквитките