Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 58 от 26.VI

СЪДИЛИЩА

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.I.1998 г. по ф.д. № 95/98 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Ибис-98”-ООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ж.к. Осогово, бл. 54, ап. 18, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видео- и звукозаписи, издателска или печатарска дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, геологопроучвателна дейност в страната и в чужбина, и с капитал 5 000 000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

30055

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.I.1998 г. по ф.д. № 73/98 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Олимпия”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Гладстон 24, бл. 14, ет. 3, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, търговия с петролни продукти, технически масла-внос-износ-реекспорт на такива продукти, търговия с промишлени стоки, външнотърговска дейност, бартерни сделки и дейност на търговско представителство и посредничество, и с капитал 5 000 000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

30056

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.V.1998 г. по ф.д. № 388/98 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “МДМ”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Д. Димитрий 31, и с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, обработен и преработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионни, спедиционни, лизингови сделки, търговско представителство и посредничество, пътнически и товарни таксиметрови превози в страната и в чужбина, външнотърговски, превозни, рекламни и импресарски сделки, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба (при спазване ограниченията на българското законодателство). Дружеството е с капитал 5 000 000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Митко Солаков или от упълномощено от него лице-прокурист.

30418

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.IV.1998 г. по ф.д. № 384/98 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Габика”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Дупница, ул. Венелин 34А, с предмет на дейност: транспортна, спедиционна, складова и лизингова дейност, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид, комисионна дейност, търговско представителство и посредничество, рекламна и информационна дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, и с капитал 5 000 000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

30419

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 15.IV.1998 г. по ф.д. № 135/91 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятието на едноличния търговец X.X.X. с фирма “Ана Томова-Анаполи” на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Ана Томова-Анаполи-Таня Георгиева” със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Ал. Батенберг 21, ет. 5, ап. 16.

30424

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.IV.1998 г. по ф.д. № 367/98 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Мултико-Експрес”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Земен 32, с предмет на дейност: покупка на стоки, в т.ч. и строителни материали, или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност, сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видео- и звукозаписи, издателска и печатарска дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, инвестиционни и предпроектни проучвания, външнотърговска и таксиметрова дейност, търговия със строителни материали, машини и съоръжения, и с капитал 5 000 000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

30420

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.V.1998 г. по ф.д. № 389/98 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Интернешенъл трейд къмпани-комишън сървиз”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Хаджи Димитър 5, ет. 2, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, и с капитал 5 000 000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

30421

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.IV.1998 г. по ф.д. № 352/98 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Изотсервиз”-ООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Цар Освободител, бл. 3а, с предмет на дейност: търговия и сервизни услуги с изчислителна, размножителна, банкнотоброячна, офистехника, битова техника, касови апарати, електронна техника, пишеща машина и консумативи за тях в страната и в чужбина, производство и търговия с промишлени и селскостопански стоки в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, консигнационна и комисионна дейност, рекламни услуги, таксиметрови и транспортни услуги в страната и в чужбина, складова дейност, кафетерия, ресторантьорство, и с капитал 5 000 000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от Красимира Матуска.

30422

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.IV.1998 г. по ф.д. № 342/98 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “ИБА”-ООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Цар Петър 11, бл. 7, ет. 3, ап. 8, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки, търговско представителство и посредничество, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски дейности или предоставянето на други услуги, сделки с интелектуална собственост, издателски или печатарски услуги, импорт, експорт, консултантски услуги, лизинг, вътрешно- и външнотърговски сделки и услуги, и с капитал 5 000 000 лв. Дружеството е със съдружници Благоя Георгиевски и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

30423

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.IV.1998 г. по ф.д. № 1458/90 вписа в търговския регистър промени за “Комосс”-ЕООД, Дупница: освобождава X.X.X. като управител на дружеството и вписа X.X.X. като управител.

30405

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.1996 г. по ф.д. № 1012/96 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Атина”-ООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Одрин 10, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност, битови и автоуслуги, сделки с интелектуална собственост, производство на видео- и звукозаписи с цел продажба и отдаване под наем, бартерни сделки, внос, износ и реекспорт на стоки, строителна дейност, таксиметрови превози в страната и в чужбина, шивашки, фризьорски и козметични услуги, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X.-джийска и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

30407

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.IV.1998 г. по ф.д. № 1012/96 вписа в търговския регистър промени за “Атина”-ООД, Кюстендил: вписа напускането на съдружника X.X.X.; вписа новия съдружник X.X.X.; премества седалището и адреса на управление от Кюстендил, ул. Одрин 10, в с. Пиперков чифлик, община Кюстендил, ул. Цар Освободител 31.

30406

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.IV.1998 г. по ф.д. № 257/98 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ел”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, кв. Запад, бл. 93, вх. Б, ет. 1, ап. 23, и с предмет на дейност: производство на селскостопанска продукция и реализация, услуги със селскостопанска техника, ремонтна дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, дърводелски услуги, производство на мебели от дърво и реализация, производство и реализация на тестени и сладкарски изделия и осветителни тела, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна, товарна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, сделки с интелектуална собственост, производство на видео- и звукозаписи, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговска дейност, търговия с лекарства и медикаменти, авторемонтна и автотенекеджийска дейност, счетоводни, таксиметрови услуги с леки, лекотоварни и товарни автомобили, транспортни услуги на фирми, консултантски услуги, организиране и провеждане на образователни курсове, и с капитал 5 000 000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

30408

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.VI.1998 г. по ф.д. № 3007/91 вписа в търговския регистър промени за “Механик”-ЕООД, Кюстендил: освобождава X.X.X. като управител на дружеството; вписва X.X.X. за управител.

30409

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.III.1998 г. по ф.д. № 838/96 вписа в търговския регистър промени за “Общинска фармация-Здраве”-ЕООД, гр. Сапарева баня: освобождава управителя на дружеството X.X.X.; вписва като управител X.X.X..

30410

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 18.III.1998 г. по ф.д. № 1493/94 вписа в търговския регистър заличаване на “Карат 93”-ООД, в ликвидация, Кюстендил.

30411

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 25.III.1998 г. по ф.д. № 556/89 вписа промени за “Кюстендилски плод”-АД, Кюстендил: освобождава X.X.X. от състава на съвета на директорите; вписва X.X.X. в съвета на директорите-изпълнителен директор, който ще представлява дружеството.

30412

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.III.1998 г. по ф.д. № 147/97 вписа в търговския регистър промяна за “Соната”-ЕООД, Кочериново: увеличава капитала на дружеството на 10 000 000 лв.

30413

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от 18.II.1998 г. по ф.д. № 320/96 вписа в търговския регистър прекратяването на “Опал”-ООД, Кюстендил, и го обявява в ликвидация с ликвидатор X.X.X. и с 3-месечен срок за ликвидацията.

30414

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 22.IV.1998 г. по ф.д. № 174/90 вписа в търговския регистър промяна за “Кюстендилски строител”-ЕАД, Кюстендил: допълва предмета на дейност с “търговия с твърди и течни горива”.

30415

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 13.V.1998 г. по ф.д. № 174/90 вписа в търговския регистър преобразуването на “Кюстендилски строител”-ЕАД, Кюстендил, в акционерно дружество “Кюстендилски строител”-АД, Кюстендил: вписа промяна в органите на управление на дружеството, което се управлява от съвет на директорите в състав: X.X.X.-председател, X.X.X. и X.X.X.-изпълнителен директор и представляващ дружеството; вписа капитал на дружеството-50 240 100 лв.

30416

Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.V.1998 г. по ф.д. № 314/94 вписа промяна за “Нестандарт”-ООД, Кюстендил: увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.

30417

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.IV.1999 г. по ф.д. № 478/94 регистрира промяна за “Вакуумпласт”-ЕООД: увеличава капитала на дружеството на 5 000 000 лв.

30733

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 13.IV.1999 г. по ф.д. № 415/92 регистрира прехвърляне на ЕТ “Варош-М-Веска Маринова” от едноличния търговец Веска Маринова като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на X.X.X. и го вписва като едноличен търговец с фирма “Варош-М-Веска Маринова-Цветан Томчев”.

30060

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.IV.1999 г. по ф.д. № 300/99 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Булконто”-ООД, със седалище и адрес на управление, гр. Троян, ул. Незабравка 66, и с предмет на дейност: данъчни консултации, икономически анализи, посреднически услуги и консултации, бизнеспрограми и оценки, представителство (без процесуално) и посредничество на наши и чуждестранни физически и юридически лица, маркетингова дейност, бизнесанализи и разработки, информационно обслужване и търговия с информационни продукти и носители, всякакви други дейности и услуги в страната и в чужбина, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5 000 000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

30061

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.IV.1999 г. по ф.д. № 288/98 вписа промени за “МТМ”-ООД, Троян: дружественият договор е продължен за неограничен срок.

30062

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 26.IV.1999 г. по ф.д. № 319/95 вписа в търговския регистър прехвърляне на ЕТ “Цветелина Колева” със седалище гр. Троян, Ловешка област, от едноличния търговец X.X.X. заедно с всички права и задължения на X.X.X. и я вписва като едноличен търговец с фирма “Цветелина Колева-Пена Бояджиева” със седалище и адрес на управление гр.Троян, ул. Борово 8, Ловешка област.

30734

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.ХI.1998 г. по ф.д. № 168/94 вписа промени за “Диел”-ЕООД, гр. Троян: увеличава капитала на дружеството на 5 000 000 лв.; вписва ново седалище и адрес на управление-гр. Троян, ул. Захари Зограф 13.

30735

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.IV.1999 г. по ф.д. № 292/99 регистрира дружество с ограничена отговорност “Хоризонт Интернешънъл”-ООД, със седалище и адрес на управление Ловеч, ул. Осъмска, бл. Калоян, ет. 9, ап. 35, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност с всякакви стоки, незабранени със закон, производство на стоки и извършване на услуги от всякакъв вид, незабранени със закон в страната и в чужбина, търговско представителство (без процесуално) и посредничество, ноу-хау, маркетингова и лизингова дейност, организиране на курсове по чужди езици, компютърни услуги, преводаческа дейност, организиране на всякакъв вид индивидуален и колективен труд, незабранен със закон. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5 000 000 лв., със съдружници Роналд Джеймс Смит, Робин Брус Силвърс и Мери Дейлийн Силвърс и се представлява и управлява от Роналд Джеймс Смит.

30977

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.IV.1999 г. по ф.д. № 795/97 вписа промени за “Балкан-Паркет”-ООД, Троян: заличава седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Троян, ул. 34-ти троянски полк 47В; вписва ново седалище и адрес на управление-с. Българене, област Ловеч, фабрика “Балкан-Паркет”; заличава управителя X.X.X..

30978

Окръжният съд-Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.ХII.1998 г. вписа промяна по ф.д. № 649/96 за “Вега”-ЕООД, гр. Вълчедръм, област Монтана: увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.

30979

Окръжният съд-Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 649/97 вписа промяна за “Аспида”-ООД, Монтана: заличава управителя на дружеството X.X.X.; като вместо досегашния назначава X.X.X. за управител, който ще управлява и представлява дружеството.

30980

Окръжният съд-Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.II.1999 г. вписа промяна по ф.д. № 430/97 за “Еталон”-ООД, Монтана: увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 050 000 лв.

30981

Окръжният съд-Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от 22.II.1999 г. вписа по ф.д. № 786/97 прекратяване дейността и обявява в ликвидация “Хранс”-ООД, гр. Бойчиновци, с ликвидатор X.X.X..

30982

Окръжният съд-Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.1998 г. регистрира по ф.д. № 733/98 еднолично дружество с ограничена отговорност “Сортоизпитване-Медковец”-ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Медковец, област Монтана, и с предмет на дейност: изпитване на български и чуждестранни сортове и хибриди растения, както и други дейности в областта на сортоизпитването, селекцията на растения, семе-производството и агротехниката, търговия със семена и посадъчен материал. Дружеството е с капитал 5 366 000 лв. и се управлява и представлява от X.X.X..

30983

Окръжният съд-Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 13.VIII.1998 г. по ф.д. № 1125/91 регистрира прехвърлянето на ЕТ “Питис-МТД-Красимир Филипов” от X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Питис-МТД-Мария Филипова” със седалище и адрес на управление Берковица, ул. Тимок 16, и с непроменен предмет на дейност.

30984

Окръжният съд-Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.I.1999 г. регистрира по ф.д. № 100/99 дружество с ограничена отговорност “Ани-99”-ООД, със седалище и адрес на управление Монтана, ул. Панайот Хитов 15А, и с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова дейност, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, както и предоставянето на други услуги, производство на филми, видео- и звукозаписи, както и други подобни дейности, издателска и печатарска дейност, покупка, строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, вносно-износна, ветеринарномедицинска, лечебнопрофилактична дейност, производство и реализация на хранителни продукти, месопреработка и производство и реализация на тестени изделия, шивашка дейност и услуги. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв. и се управлява и представлява от X.X.X., X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

30985

Окръжният съд-Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.II.1999 г. регистрира по ф.д. № 670/98 дружество с ограничена отговорност “Мототехника-М”-ООД, със седалище и адрес на управление Монтана, ул. Искър 1, и с предмет на дейност: приватизация на дялове от “Михайловград авто”-ЕООД, гр. Монтана, търговия и сервиз на МПС. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв. и се управлява и представлява от X.X.X..

30986

Окръжният съд-Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.II.1999 г. вписа промяна по ф.д. № 224/97 за “Скай прес”-ЕООД, гр. Берковица: увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.

30987

Окръжният съд-Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.II.1999 г. вписа промяна по ф.д. № 270/93 за “Клисура”-ЕООД, гр. Берковица: увеличава капитала от 10 239 000 лв. на 12 021 000 лв.

30988

Окръжният съд-Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл.119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХI.1998 г. вписа промяна по ф.д. № 587/97 за “Мастър”-ЕООД, Берковица: увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.

30436

Окръжният съд-Монтана, на основание чл. 45, ал. 2 ЗК с решение от 12.I.1999 г. вписа прекратяване и обявява в ликвидация кооперация “Обединение” със седалище и адрес на управление с. Горна Вереница, област Монтана, с ликвидатор X.X.X. и срок за ликвидация 6 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

30437

Окръжният съд-Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.ХI.1998 г. вписа промяна по ф.д. № 471/96 за “Д и К-95”-ООД, Лом: увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.

30438

Окръжният съд-Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.I.1999 г. вписа промяна по ф.д. № 488/96 за “Медковец”-ЕООД, с. Медковец, област Монтана: увеличава капитала от 1 523 270 лв. на 6 379 318 лв.

30439

Окръжният съд-Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.I.1999 г. вписа промени по ф.д. № 465/97 за “Галата-Секвоя”-ООД, гр. Вършец: приема за нов съдружник X.X.X.; увеличава капитала на дружеството от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.

30440

Окръжният съд-Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от 4.I.1999 г. вписа прекратяване дейността и обявява в ликвидация по ф.д. № 412/97 “Вирджиния”-ООД, Монтана, с ликвидатор X.X.X..

30441

Окръжният съд-Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.I.1999 г. вписа промяна по ф.д. № 405/96 за “Търговия”-ЕООД, Лом: увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.

30442

Окръжният съд-Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.ХII.1998 г. вписа промяна по ф.д. № 400/96 за “Фарма-96”-ЕООД, със седалище с. Георги Дамяново, област Монтана: увеличава капитала от 50 000 лв. на 17 138 000 лв.

30443

Окръжният съд-Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.I.1999 г. вписа промяна по ф.д. № 398/97 за “Сибо-Ем-Ди”-ООД, Лом: увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.

30444

Окръжният съд-Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от 18.I.1999 г. вписа промяна по ф.д. № 26/90 за ОФ “Дорна”-Монтана: заличава ликвидатора X.X.X.; вписва за нов ликвидатор X.X.X..

30445

Окръжният съд-Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.II.1999 г. регистрира дружество с ограничена отговорност “Компласт-99”-ООД, със седалище и адрес на управление гр. Берковица, ул. Антон Страшимиров 1, и с предмет на дейност: участие на съдружниците-работници и служители, в “Компласт”-ЕАД, в приватизацията на дружеството по чл. 25 ЗППДОбП. Дружеството е с капитал 7 190 000 лв. и се управлява и представлява от X.X.X..

30446

Окръжният съд-Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 2.ХI.1998 г. вписа промяна по ф.д. № 356/96 за “Алмина”-АД, Лом: увеличава капитала от 19 774 000 лв. на 51 412 400 лв., разпределен в 19 774 акции с номинална стойност 2600 лв.

30447

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 796 от 24.VII.1998 г. по ф.д. № 545/98 вписа дружество с ограничена отговорност “Байт-БМ”-ООД, със съдружници X.X.X. и X.X.X., със седалище и адрес на управление Перник, ул. Вела Пеева 49, и с предмет на дейност: изграждане на компютърни мрежи и комуникации и изработване на програмни продукти, производство на всякакви разрешени със закон стоки с цел продажба, в т.ч. и алкохол и цигари (след получаване на лиценз по предвидения със закон ред), покупка на стоки и други вещи за продажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство, и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа дейност (след получаване на лиценз от Комитета по туризма), рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност и предоставяне на всякакви услуги, разрешени със закон, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външна търговия-внос, износ и реекспорт на всички разрешени със закон стоки. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

30063

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 783 от 17.VII.1998 г. по ф.д. № 537/98 вписа акционерно дружество “Аптечно-Перник-98”-АД, със седалище и адрес на управление Перник, ул. Кракра 20, с предмет на дейност: участие в приватизацията на “Аптечно-Перник”-ЕООД, със седалище Перник. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., разпределен на 5000 поименни акции с номинална стойност 1000 лв., с двустепенна система на управление с надзорен съвет, избран за срок 3 години, в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и управителен съвет, избран за срок 3 години, в състав: X.X.X.-председател, X.X.X. и X.X.X.-изпълнителен директор, и се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

30064

Плевенският окръжен съд на основание чл. 670, ал. 1 ТЗ с определение от 4.VI.1999 г. обявява, че отсрочва първото общо събрание на кредиторите по т. д. № 119/98 на “Инвестком-Холдинг”-ЕООД, Плевен, определено за 4.VI.1999 г. 14 ч. и насрочва ново общо събрание на кредиторите на 7.VII.1999 г. в 15 ч. в зала № 8 на Съдебната палата-Плевен.

39146

Плевенският окръжен съд на основание чл. 630, ал. 1 във връзка с чл. 608, ал. 3, т. 2 ТЗ обявява, че с решение от 22.IV.1999 г. по т. д. № 118/98 обявява неплатежоспособността на ЕТ “Атанасов-Медо-Пламен Иванов”-гр. Тръстеник, представляван от X.X.X.; открива производство по несъстоятелност; спира плащанията с начална дата на неплатежоспособността 17.ХII.1993 г.; назначава за временен синдик X.X.X. от Плевен, ж. к. Дружба, бл. 411-А, вх. И, ап. 11; допуска обезпечение чрез налагане на запор върху имуществото на длъжника X.X.X. като физическо лице и едноличен търговец, както и върху това на неговата съпруга X.X.X. и чрез налагане възбрана върху недвижимите им имоти, както и върху всички сметки в банките; лишава длъжника от правото да се разпорежда и да управлява имуществото от масата на несъстоятелността, като възлага това право на синдика; длъжникът да окаже на кредитора необходимото съдействие, като предаде на синдика всички търговски книги; определя за дата на първото събрание на кредиторите 7.VII.1999 г., 15 ч. и 30 мин. в зала № 8 на Съдебната палата-Плевен.

39145

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 656 ТЗ с определение от 4.VI.1999 г. по т.д. № 89/99 назначава за постоянен синдик на “Пълдин Ер”-АД, с. Войсил, област Пловдив (в несъстоятелност), X.X.X. от Пловдив, ул. Георги Икономов 47.

39444

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 45, ал. 2 ЗК с решение № 3884 от 7.VI.1999 г. по ф.д. № 7633/92 вписа прекратяване дейността и обявяване в ликвидация на “Производствено-потребителна земеделска кооперация Чешнегирово” със срок на ликвидация 1 година, с ликвидационна комисия: X.X.X., X.X.X., X.X.X.. Кооперацията ще се представлява от председателя на ЛК X.X.X..

38863

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 630, ал. 1 ТЗ обявява по т.д. № 3489/98 неплатежоспособността на СД “Певимекс” със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Пере Тошев 45, ет. 2, ап. 20, със съдружници X.X.X. и X.X.X., с начална дата 9.Х.1991 г.; открива производство по несъстоятелност и назначава за временен синдик X.X.X. от Пловдив, бул. Пещерско шосе 141; спира всички съдебни и арбитражни производства по имуществени, граждански и търговски дела срещу СД “Певимекс”-Пловдив, както и всички изпълнителни производства срещу имуществото, включено в масата на несъстоятелността; налага възбрана и запор върху цялото движимо и недвижимо имущество на СД “Певимекс”-Пловдив; насрочва първото събрание на кредиторите на 6.VII.1999 г. в 10 ч. и 30 мин., което ще се проведе в Пловдивския окръжен съд, ул.Шести септември 167, кръглата зала на партерния етаж.

38921

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 84/96 за “Агрогос”-ЕАД: освобождава изпълнителния директор X.X.X.; вписва X.X.X. за изпълнителен директор на дружеството.

30638

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 84/96 за “Агрогос”-ЕАД: заличава като член на съвета на директорите X.X.X.; вписва за член на съвета на директорите X.X.X..

30639

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 27/92 за “Лира”-ООД: увеличава капитала от 50 000 на 5 000 000 лв.

30640

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 82/95 за “Перун”-ООД: увеличава капитала от 50 000 на 5 000 000 лв.

30641

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 21/93 за “Търговия на едро-Разград”-ЕООД: вписа увеличение на капитала на дружеството от 2 576 000 на 26 930 000 лв.

30642

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 19/96 за “Хранкомерс”-ООД: увеличава капитала от 50 000 на 5 000 000 лв.; освобождава като съдружник X.X.X..

30643

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 28/92 за “Асимет”-ООД: вписа нов адрес на управление-Разград, бул. Бели Лом 58, вх. В, ап. 60, увеличава капитала от 76 000 на 5 000 000 лв.

30644

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 251/99 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Сортоизпитване Кубрат”-ООД, със седалище и адрес на управление гр. Кубрат, ул. Витоша 60, с предмет на дейност: участие в приватизацията на “Сортоизпитване-Кубрат”-ЕООД, гр. Кубрат, и с капитал 500 000 лв. Дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

30645

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 216/99 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Галакс”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Разград, Индустриална зона, гара Разград-Птицекланица, с предмет на дейност: маркетинг, производство и търговия с птиче месо и изделия от него, както и всякакви други разрешени дейности, които следва да се водят по търговски начин, и с капитал 5 000 000 лв. Дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

30646

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 43 от 23.II.1999 г. по ф.д. № 43/90 прекратяването и обявяването в ликвидация на “Детелина-4-90”-ЕООД, с ликвидатор X.X.X..

30647

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 223/99 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Търново-туризъм”-ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Исперих, ул. Христо Ясенов 2, с предмет на дейност: покупка и производство на промишлени и непромишлени стоки в първоначален, обработен или преработен вид с цел търговия в страната и в чужбина, всякаква търговска дейност-ресторантьорство, хотелиерство, оказионна, комисионна търговия, продажба на всякакви алкохолни и безалкохолни напитки, захарни и тестени изделия, разносна търговия и др., изкупуване, отглеждане и търговия с животни, животинска и селскостопанска продукция, селскостопанска техника и услуги на населението с такава техника, транспортна дейност-превоз на пътници и товари в страната и в чужбина с всякакви МПС за развитието на туризма и транспортните услуги, строителство и строително-монтажна дейност, всякакви дейности и услуги, незабранени със закон, посредническа дейност и търговия в страната и в чужбина, внос и износ на стоки, касаещи предмета на дейност, и с капитал 5 000 000 лв. Дружеството се управлява и представлява от Мурад Херсек.

30648

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 928 от 22.III.1999 г. по ф.д. № 552/99 дружество с ограничена отговорност “Вакулински”-ООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Плиска 56, бл. Средец, и с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия на едро и дребно с промишлени стоки и стоки за бита, импорт, експорт и реекспорт на стоки, превозна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, търговия и сервиз на моторни превозни средства и резервни части за тях, лек и товарен таксиметров превоз в страната и в чужбина, лизингова и складова дейност, маркетинг, рекламна дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, вътрешен и международен туризъм, хотелиерска и ресторантьорска дейност, фризьорски и козметични услуги и търговия с козметични материали, шивашка дейност, обмяна на валута (след получаване на лиценз), отдаване под наем и търговия с недвижими имоти, производство и продажба на строителни материали и строително-монтажна дейност, производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция, както и всякаква друга производствена, търговска и стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., със съдружници Тадеуш Ян Вакулински и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

30649

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 318 от 4.IV.1999 г. по ф.д. № 193/99 дружество с ограничена отговорност “ОРТ”-ООД, със седалище и адрес на управление гр. Дулово, кв. Черник, ул. Люлин 10, и с предмет на дейност: производство, преработка, търговия с дърводелски стоки и материали в страната и в чужбина, обработка на дървен материал, вътрешна и външна търговия, производство и търговия със селскостопански и промишлени стоки в страната и в чужбина, външнотърговска, комисионна и складова дейност, търговско представителство, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, сервизни услуги, ресторантьорство, хотелиерство, производство и разпространение на видео- и звукозаписи, покупко-продажба на недвижими имоти, развлекателни игри и спортни съоръжения. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок, със съдружници Шенол Хасан Сефер, X.X.X. и X.X.X.и се управлява и представлява от управителя Шенол Хасан Сефер.

30068

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 292 от 29.III.1999 г. по ф.д. № 687/92 промени за “Бекер”-ЕООД: вписва за едноличен собственик фирма “Брамак дахсистеме интернационал ГМБХ”-ООД, Австрия; увеличава капитала от 35 067 000 лв. на 35 070 000 лв.; дружеството се управлява и представлява от управителя X.X.X..

30069

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ регистрира с решение № 272 от 24.III.1999 г. по ф.д. № 570/97 прехвърляне собствеността на ЕТ “Хъс-97-Пена Илиева” като съвкупност от права и задължения от едноличния собственик X.X.X. на X.X.X. и я вписва като едноличен търговец с фирма “Хъс-97-Славянка Йорданова”.

30070

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 366 от 20.IV.1999 г. по ф.д. № 220/99 еднолично дружество с ограничена отговорност “Генерална агенция България Силистра”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Силистра, ул. Добруджа 8, и с предмет на дейност: посредническа дейност, представителство на физически и юридически лица, консултантска дейност, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

30452

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 277 от 25.III.1999 г. по ф.д. № 168/99 еднолично дружество с ограничена отговорност “Устрем-99”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Силистра, ул. Янко Тодоров 34, ет. 4, ап. 11, и с предмет на дейност: покупка на стоки и вещи с цел продажба в първоначален или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, валутни сделки, превоз, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, сделки с интелектуална собственост, звуко- и видеозаписи, импресарска дейност, ресторантьорство, туроператорска дейност, казина, производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска продукция, всякакви незабранени дейности със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

30071

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 268 от 24.III.1999 г. по ф.д. № 548/98 промени за “Агроком-Силистра”-ООД: освобождава съдружника X.X.X.; увеличава капитала от 500 000 лв. на 5 000 000 лв.; допълва предмета на дейност с “експертни оценки на машини, съоръжения, оборудване, движими и недвижими имоти, земеделски земи, проектиране, изготвяне на кадастрални планове и парцелиране, строителство, инженерно-внедрителска, консултантска и търговска дейност в страната и в чужбина, както и свързаните с нея спомагателни видове дейности, отдаване вещи под наем, хотелиерство, ресторантьорство, посредническа дейност при покупко-продажби, отдаване под наем и замени на недвижими имоти, предприемаческа, комисионна, складова и лизингова дейност, производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска продукция, животни, пчели и пчелни продукти, транспортна дейност, таксиметрови услуги, размножителни, козметични, фризьорски, инсталационни, звуко- и видеозаписни услуги, организиране на курсове за професионална подготовка”; прехвърляне на дружествени дялове, промени в дружествения договор.

30072

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение № 355 от 19.IV.1999 г. по ф.д. № 299/92 преобразуване на “Меком”-ЕАД, в акционерно дружеството “Меком”-АД; освобождава членовете на СД X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; приема нов устав; дружеството се управлява от управителен съвет в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и надзорен съвет в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; дружеството се представлява заедно от двама от изпълнителните директори X.X.X., X.X.X. и X.X.X..

30066

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение № 358 от 19.IV.1999 г. по ф.д. № 462/96 промяна за “Зърнени храни-Силистра”-АД: допълва предмета на дейност с “учредяване на публичен склад за зърно, съхранение на вложеното зърно и издаване на складови записи”.

30453

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 254 от 22.III.1999 г. по ф.д. № 160/99 промени за “Ай електроник импорт-експорт”-ООД: вписва ново седалище и адрес на управление-с. Вокил, ул. Хан Аспарух, община Дулово; освобождава съдружника Мехмед Салих; приема за съдружници Мухидин Мусамедин Вадет, Исмаил Коджаосманлар и Осман Коджаосманлар; преразпределение на дяловете.

30454

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 228 от 12.III.1999 г. по ф.д. № 145/99 дружество с ограничена отговорност “Силистар”-ООД, със седалище и адрес на управление Силистра, ул. Капитан Кръстев 18, вх. А, ет. 4, ап. 12, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност; закупуване и продажба на резервни части за автомобили и всякакви промишлени стоки; търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина; комисионни и консигнационни сделки. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които ще управляват и представляват заедно и поотделно.

30455

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 350 от 19.IV.1999 г. по ф.д. № 869/94 промяна за “Фригоинвест”-ООД: вписва нов адрес на управление-ул. Христо Смирненски 9.

30456

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 194 от 5.III.1999 г. по ф.д. № 123/99 дружество с ограничена отговорност “Ибомер-импекс”-ООД, със седалище и адрес на управление Силистра, ул. Хр. Смирненски 2, ет. 6, и с предмет на дейност: изкупуване, производство, преработка и търговия със селскостопански произведения и животни; производство и търговия с хранителни стоки и стоки за бита; строителство на жилища, промишлени обекти, бензиностанции в завършен вид, продажба и преработка на петролни продукти, изкупуване, преработка и продажба на дървен материал и изделия от дърво, сервизни услуги, транспортни услуги, бартерни сделки, туристически услуги, лизингова дейност, внос на строителни, пътни и селскостопански машини и съоръжения, продажба и отдаване под наем на същите, наемане на земя, селскостопанска техника, внос и износ. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок, със съдружници Ибрахим Динч и Йомер Кара и се управлява и представлява от управителя Ибрахим Динч.

30457

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 416 от 20.IV.1999 г. по ф.д. № 293/99 вписа в регистъра за търговски дружества акционерно дружество “Роял Холидей”-АД, със седалище и адрес на управление гр. Девин, ул. Дружба 1, с предмет на дейност: хотелиерски услуги, туристически услуги, туроператорска дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти, превоз на пътници и стоки, търговско представителство и посредничество, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 50 000 000 лв. Дружеството се управлява от съвет на директорите в състав: X.X.X.-председател, X.X.X. и X.X.X.-изпълнителен директор, и се представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

30448

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 389 от 19.IV