Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 97 от 6.XII

  • УКАЗ № 277 ОТ 02.12.2022 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ № 1 НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩНИ УСЛУГИ В ПОДКРЕПА НА ИЗГОТВЯНЕТО НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ И НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВ Виж повече
  • УКАЗ № 279 ОТ 05.12.2022 Г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КАНДИДАТА ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ГАБРОВСКИ ДА СЪСТАВИ ПРАВИТЕЛСТВО Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 391 ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2022 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 392 ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2022 Г. ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ОТ РОДИТЕЛИТЕ РАЗХОДИ ЗА ПЕРИОДА 15 СЕПТЕМВРИ - 31 ОКТОМВРИ 2022 Г. ЗА ОТГЛЕЖДАНЕТО И ОБУЧЕНИЕТО НА Д Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 393 ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2022 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2022 Г., ПРИЕТА С П Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 396 ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОСНОВНИТЕ ДОКУМЕНТИ, ИЗДАВАНИ ОТ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г. (ДВ, БР. 75 ОТ 2004 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ № 1 НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩНИ УСЛУГИ В ПОДКРЕПА НА ИЗГОТВЯНЕТО НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ И НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 2019 Г. ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИАГНОСТИКА, ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛ НА ОТДЕЛНИ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА (ДВ, БР. 56 ОТ 2019 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ОТМЕНЯНЕ НА НАРЕДБА № I-13 ОТ 19 ЯНУАРИ 2005 Г. ЗА ОХРАНАТА НА РЕЧНИЯ УЧАСТЪК ОТ ДЪРЖАВНАТА ГРАНИЦА И ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 11 ОТ 2005 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 398 ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА МЕ Виж повече
Промени настройката на бисквитките