Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 2 от 6.I

  • НАРЕДБА № Н-5 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ, ЗА ВЕРИФИКАЦИЯ И СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ, ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА НЕПРАВОМЕРНИ РАЗХОДИ И ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ, КАКТО И СРОКОВЕТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА Виж повече
  • ЗАПОВЕД № РД-05-612 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. № З-ЦУ-2432 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РЕДА, НАЧИНА И СРОКОВЕТЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА И КОНСОЛИДИРАНИЯ ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 106 ОТ 2013 Г.) Виж повече
Промени настройката на бисквитките