Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 3 от 10.I

  • РЕШЕНИЕ № 7741 ОТ 19 АВГУСТ 2022 Г. ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 11516 ОТ 2021 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 3 ОТ 2023 Г.) Виж повече
  • ЗАПОВЕД № РД-05-612 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. № З-ЦУ-2432 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РЕДА, НАЧИНА И СРОКОВЕТЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА И КОНСОЛИДИРАНИЯ ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 4 ЯНУАРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИГРАЧКИТЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 300 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. (ДВ, БР. 99 ОТ 2010 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 ОТ 4 ЯНУАРИ 2023 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ФИЛИАЛ В СТРУКТУРАТА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" В ГР. БУРГАС Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 3 ОТ 17.10.2008 Г. ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ДВ, БР. 97 ОТ 2008 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-02-20-3 ОТ 9.11.2022 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИ (ДВ, БР. 92 ОТ 2022 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА ПО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ПО ДОКЛАДА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА, СВЪРЗАНИ С ПОДПИСВАНЕТО И ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА МЕМОРАНДУМА ЗА 1 МЛРД. ДОЛАРА С GEMCORP HOLDINGS LIMITED И IP3 CORPORATION ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО С МИНИСТЪР Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 11823 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 9825 ОТ 2022 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 3 ОТ 2023 Г.) Виж повече
Промени настройката на бисквитките