Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 4 от 13.I

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 ОТ 6 ЯНУАРИ 2023 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ПЧЕЛНИЯ МЕД, ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ПЧЕЛНИЯ МЕД, ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА Виж повече
  • УКАЗ № 2 ОТ 10.01.2023 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОГОДБАТА ЗА ВЪЗДУШНИ СЪОБЩЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КРАЛСТВО САУДИТСКА АРАБИЯ, ПОДПИСАНА НА 27 ОКТОМВРИ 2022 Г. В РИЯД, КРАЛСТВО САУДИТС Виж повече
  • УКАЗ № 3 ОТ 10.01.2023 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ФИНАНСОВ ПРИНОС МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАЗДЕЛ "ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА" ПО ПРОГРАМА INVESTEU Виж повече
  • ЗАПОВЕД № РД-05-612 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. № З-ЦУ-2432 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РЕДА, НАЧИНА И СРОКОВЕТЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА И КОНСОЛИДИРАНИЯ ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Iз-895 ОТ 1 АПРИЛ 2011 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ УСТРОЙСТВОТО НА ОБЕКТИТЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ТЪРГОВИЯ С ОРЪЖИЯ, БОЕПРИПАСИ, ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ, И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВИЯ (Д Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-12 ОТ 17.07.2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ИЛИ МАТЕРИАЛНА ПОМОЩ И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ ВЪВ ВОЕННИТЕ КЛУБОВЕ ИЛИ В СГРАДИ В УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ИЛ Виж повече
  • СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА УКРАЙНА ОТНОСНО БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪОРЪЖЕНИЕ, ТЕХНИКА И БОЕПРИПАСИ (Ратифицирано със закон, приет от 48-ото Народно събрание на 16 декемв Виж повече
  • РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ФЕДЕРАЛНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ВТОРИЯ ШВЕЙЦАРСКИ ПРИНОС КЪМ ИЗБРАНИ ДЪРЖАВИ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИ Виж повече
  • ПРОГРАМА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА МОНГОЛИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА (Одобрена с Решение № 690 от 21 септември 2022 г. на Министерския съвет. В сила от 21 декември 2022 г Виж повече
Промени настройката на бисквитките