Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 5 от 17.I

  • ЗАПОВЕД № РД-05-612 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. № З-ЦУ-2432 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РЕДА, НАЧИНА И СРОКОВЕТЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА И КОНСОЛИДИРАНИЯ ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 ОТ 13 ЯНУАРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 302 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОМИТЕТИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА ПРОГРАМИТЕ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 209 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПЕРСОНАЛ ЗА НУЖДИТЕ И В СРОКА НА ПРИЛАГАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 4 ОТ 16.01.2023 Г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" ДА ПОСОЧИ КАНДИДАТ ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ (ДВ, БР. 21 ОТ 2009 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА СЕКРЕТАРИТЕ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ДЪРЖАВНА ПАРИЧНА НАГРАДА ЗА ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ КЪМ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И НАЦИЯТА Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-10 ОТ 2006 Г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАТЕН ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА, КОИТО НЕ СА УСТАНОВЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ДВ, БР. 77 ОТ 2006 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 39 ОТ 28 МАРТ 2019 Г. ЗА НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ, СЪДЪРЖАНИЕТО, ФОРМАТА И ДИЗАЙНА НА БАНКНОТИТЕ И МОНЕТИТЕ, ПУСКАНИ В ОБРАЩЕНИЕ (ДВ, БР. 29 ОТ 2019 Г.) Виж повече
  • МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА МОРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ (ИМО) ОТНОСНО УЧАСТИЕТО В СХЕМАТА ЗА ОДИТ НА ДЪРЖАВА - ЧЛЕНКА НА ИМО(Одобрен с Решение № 940 от 24 ноември 2022 г. на Министерския съвет. В сила от датата на по Виж повече
Промени настройката на бисквитките