Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 10 от 31.I

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12 ОТ 26 ЯНУАРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14 ОТ 27 ЯНУАРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. (ДВ, БР. 76 ОТ 2016 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 ОТ 26 ЯНУАРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. (ДВ, БР. 51 ОТ 2017 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 58 ОТ 25 ЯНУАРИ 2023 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - МРАМОРИЗИРАНИ ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ "КОНАГОВСКИ ЧАЛ", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩАТ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 59 ОТ 25 ЯНУАРИ 2023 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - АРКОЗНИ ПЯСЪЧНИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ "ГРАДЕЦ-2", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА Виж повече
  • УКАЗ № 19 ОТ 27.01.2023 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЖЕСТОВ ЕЗИК Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЖЕСТОВ ЕЗИК (ДВ, БР. 9 ОТ 2021 Г.) Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ (ДВ, БР. 16 ОТ 2017 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-344 ОТ 2014 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ДВ, БР. 64 ОТ 2014 Г.) Виж повече
  • КОНВЕНЦИЯ ЗА ДОГОВОРА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА СТОКИ (CMR)(Ратифицирана с Указ № 1143 от 29 юли 1977 г. на Държавния съвет на Народна република България - ДВ, бр. 61 от 1977 г., със следната резерва: "Народна република България не се счи Виж повече
Промени настройката на бисквитките