Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 23 от 14.III

  • НАРЕДБА № 39 ОТ 13 СЕПТЕМВРИ 2007 Г. ЗА ПРИНЦИПИТЕ И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ДОБРАТА ДИСТРИБУТОРСКА ПРАКТИКА Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54 ОТ 23 МАРТ 2017 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТРИ ИНСТИТУТА В СТРУКТУРАТА НА УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАБОТА НА ЕТИЧНАТА КОМИСИЯ ЗА КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА Виж повече
  • НАРЕДБА № 2 ОТ 23 ЯНУАРИ 2020 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ПО КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Виж повече
Промени настройката на бисквитките