Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 23 от 14.III

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34 ОТ 8 МАРТ 2023 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК НА ЗАЩИТЕНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА И НА АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК СЪС СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ, ПО КОИТО Е НАЛИЦЕ ОЧАКВАН НЕДОСТИГ ОТ СПЕЦ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 ОТ 8 МАРТ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТРИ ИНСТИТУТА В СТРУКТУРАТА НА УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО (ДВ, БР. 26 ОТ 2017 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35 ОТ 10 МАРТ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г. (ДВ, БР. 73 ОТ 2012 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА № 3 ОТ 10 МАРТ 2023 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕРВЕНЦИИТЕ ПОД ФОРМАТА НА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН, ЗА ПРОВЕРКИТЕ, НАМАЛЕНИЯ НА ПЛАЩАНИЯТА И РЕДА ЗА НАЛАГАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 23 ЯНУАРИ 2020 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ПО КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ (ДВ, БР. 11 ОТ 2020 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 39 ОТ 2007 Г. ЗА ПРИНЦИПИТЕ И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ДОБРАТА ДИСТРИБУТОРСКА ПРАКТИКА (ДВ, БР. 77 ОТ 2007 Г.) Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАБОТА НА ЕТИЧНАТА КОМИСИЯ ЗА КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА (ДВ, БР. 35 ОТ 2019 Г.) Виж повече
Промени настройката на бисквитките