Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 23 от 14.III

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

РАЗРЕШЕНИЕ № BG-BIO-17 от 12 януари 2023 г.

На основание чл. 18, ал. 1 и чл. 21, ал. 3, т. 1, ал. 6 и 7 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз във връзка със Заявление с рег. № 70-6280 от 10.11.2022 г., писмо с рег. № 70-6280/14.12.2022 г. и писмо с рег. № 70-6280/20.12.2022 г., Сертификат за акредитация с рег. № 5 ОСП от 9.01.2023 г., валиден до 9.01.2027 г., и Заповед № А 9 от 9.01.2023 г., издадени от ИА „Българска служба за акредитация“, и Заповед № РД-09-17 от 12.01.2023 г. на министъра на земеделието разрешавам на „Агенция за биологична сертификация“ – ЕООД, с БУЛСТАТ № 203055160, с адрес на управление: гр. Варна, 9020, ул. Прилеп № 173, Бизнес център „Бий гардън“, ет. 1, офис 7, и адрес на офис: гр. Шумен, 9700, ул. Цар Освободител № 97, ет. 1, офис № 26, да извършва контрол и сертификация на биологично производство и продукти съгласно Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета (ОВ, L 150, 14.6.2018 г.).

Продуктовият обхват на разрешението включва: непреработени растения и растителни продукти, включително семена и друг растителен репродуктивен материал; животни и непреработени животновъдни продукти; преработени селскостопански продукти, предназначени за ядене; фуражи; други продукти, изброени в приложение I към Регламент (ЕС) 2018/848: дрожди, използвани за храна или фураж; мате, сладка царевица, лозови листа, сърцевина от палмово дърво, хмелови леторасли и други подобни годни за консумация части от растения и продукти, произведени от тях; пчелен восък; етерични масла; традиционни билкови продукти на растителна основа; пчелни семейства и продуктите от тях.

Продуктовият обхват не включва: вино, продуктите от риболов или лов на диви животни, аквакултури и продукти от тях.

Разрешението е валидно до 9.01.2027 г.

МЗм, Рег. № BG-BIO-17

Министър: Я. Гечев

1386

 

РАЗРЕШЕНИЕ № BG-BIO-23 от 31 януари 2023 г.

На основание чл. 18, ал. 1 и чл. 21, ал. 3, т. 1, ал. 6 и 7 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз във връзка със Заявление № АО-2732 от 7.12.2022 г., писмо № 70-156/11.01.2023 г., Сертификат за акредитация БСА рег. № 24 ОСП от 31.01.2023 г., валиден до 31.01.2027 г., и Заповед № А 64 от 31.01.2023 г., издадени от ИА „Българска служба за акредитация“, и Заповед № РД-09-98 от 31.01.2023 г. на министъра на земеделието разрешавам на „Глобал Серт“ – ООД, ЕИК 204495974, със седалище и адрес на управление: област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, ул. Петьофи № 13, да извършва контрол и сертификация на биологично производство и продукти съгласно Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета (ОВ, L 150, 14.6.2018 г.).

Продуктовият обхват включва: непреработени растения и растителни продукти, включително семена и друг растителен репродуктивен материал, домашни животни и непреработени животински продукти, преработени селскостопански продукти, предназначени за храна, фуражи, вина, други: дрожди, използвани за храна или фураж, мате, сладка царевица, лозови листа, сърцевина от палмово дърво, хмелови леторасли и други подобни годни за консумация части от растения и продукти, произведени от тях, пчелен восък, етерични масла и традиционни билкови продукти на растителна основа. Продуктовият обхват не включва аквакултури и продукти от тях.

Разрешението е валидно до 31.01.2027 г.

МЗм, Рег. № BG-BIO-23

Министър: Я. Гечев

1387

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-119 от 22 февруари 2023 г.

На основание чл. 110, чл. 113, ал. 2 и чл. 109, ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие във връзка с постъпили в Министерството на околната среда и водите писма с вх. № 05-08-1760/22.07.2022 г. от Дирекция „Национален парк Пирин“, вх. № 05-08-3010/9.12.2022 г. и вх. № 05-08-2717/9.11.2022 г. от РИОСВ – Пловдив, вх. № 05-08-1848/3.08.2022 г. от РИОСВ – Хасково, и вх. № 05-08-72/9.01.2023 г. от РИОСВ – Враца:

1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти следните вековни дървета:

1.1. Поради невъзстановимо увреждане и в напреднал стадий на гниене – вековно дърво от вида черна мура (Pinus heldreichii), намиращо се в местност Средоноз, землището на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград, обявено със Заповед № 1571 от 20.05.1976 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда (ДВ, бр. 50 от 1976 г.). Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 879.

1.2. Поради невъзстановимо увреждане – вековно дърво от вида летен дъб (Quercus robur), намиращо се в местност Радеш, землището на с. Куртово Конаре, община Стамболийски, област Пловдив, обявено със Заповед № 3383 от 8.12.1966 г. на Министерството на горите и горската промишленост. Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 229.

1.3. Напълно унищожено вследствие на паднала мълния – вековно дърво от вида цер (Quercus cerris), намиращо се в поземлен имот с идентификатор 81308.34.172 по кадастралната карта и кадастралните регистри (към датата на обявяване – в поземлен имот № 000172 съгласно картата на възстановената собственост) за землището на с. Чехларе, община Брезово, област Пловдив, обявено със Заповед № РД-923 от 24.10.2005 г. на Министерството на околната среда и водите (ДВ, бр. 94 от 2005 г.). Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 2016.

1.4. Напълно изсъхнали 4 броя вековни дървета от вида зимен дъб (Quercus petraea), обявени в група от вековни дъбови дървета – 8 броя зимен дъб и 1 брой цер, намиращи се в землището на с. Брястово, община Минерални бани, област Хасково, обявени със Заповед № 446 от 9.08.1978 г. на Комитета за опазване на природната среда при Министерския съвет (ДВ, бр. 77 от 1978 г.). Вековните дървета са заведени в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 1040.

1.5. Напълно унищожено – вековно дърво от вида благун (Quercus frainetto), намиращо се в поземлен имот с идентификатор 39846.770.873 по кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Криводол, община Криводол, област Враца, обявено със Заповед № 543 от 23.05.1984 г. на Комитета за опазване на природната среда при Министерския съвет (ДВ, бр. 48 от 1984 г.). Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 1654.

1.6. Напълно унищожено – вековно дърво от вида благун (Quercus frainetto), намиращо се в поземлен имот с идентификатор 39846.770.873 по кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Криводол, община Криводол, област Враца, обявено със Заповед № 543 от 23.05.1984 г. на Комитета за опазване на природната среда при Министерския съвет (ДВ, бр. 48 от 1984 г.). Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 1655.

1.7. Напълно унищожено – вековно дърво от вида цер (Quercus cerris), намиращо се в поземлен имот с идентификатор 39846.770.873 по кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Криводол, община Криводол, област Враца, обявено със Заповед № 543 от 23.05.1984 г. на Комитета за опазване на природната среда при Министерския съвет (ДВ, бр. 48 от 1984 г.). Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 1656.

1.8. Напълно унищожено – вековно дърво от вида цер (Quercus cerris), намиращо се в поземлен имот с идентификатор 39846.770.873 по кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Криводол, община Криводол, област Враца, обявено със Заповед № 543 от 23.05.1984 г. на Комитета за опазване на природната среда при Министерския съвет (ДВ, бр. 48 от 1984 г.). Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 1657.

2. Промяната да се отрази в регистрите по чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

3. Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в едномесечен срок от обнародването й в „Държавен вестник“.

Министър: Р. Карамфилова-Благова

1423

 

ЗАПОВЕД № РД-122 от 22 февруари 2023 г.

На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с ал. 5 от Закона за защитените територии (ЗЗТ), предвид извършени по-точни замервания:

1. Актуализирам площта на защитена територия – защитена местност „Червен божур“, в землището на гр. Върбица, община Върбица, област Шумен, обявена със Заповед № РД-311 от 30.05.2006 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 55 от 2006 г.), от 120,525 дка на 120,496 дка.

2. В границата на защитена местност „Червен божур“, определена със заповедта по т. 1, попадат поземлени имоти с идентификатори: 12766.79.95, 12766.79.96 и 12766.79.97 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Върбица, община Върбица, област Шумен, одобрена със Заповед РД-18-688 от 13.03.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с обща площ 120,496 дка.

3. Пълният опис на координатите на точките на границата на защитена местност „Червен божур“ и картният материал се съхраняват и са на разположение в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и в Регионалната инспекция по околната среда и водите – Шумен.

4. Актуализираните данни по настоящата заповед да се впишат в Държавния регистър на защитените територии при МОСВ.

На основание чл. 43 от ЗЗТ заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в едномесечен срок от обнародването й в „Държавен вестник“.

Министър: Р. Карамфилова-Благова

1365

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ЗАПОВЕД № З-ЦУ-396 от 21 февруари 2023 г.

На основание чл. 8, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) във връзка с т. III.2 от Заповед № ЗЦУ-1739 от 20.12.2017 г. на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) нареждам:

1. В приложение № 1 към Заповед № ЗЦУ-1739 от 20.12.2017 г. на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите да се впише следното задължено лице, за което Териториална дирекция (ТД) на НАП „Големи данъкоплатци и осигурители“ (ГДО) е компетентна, съгласно т. II от заповедта:

1193

205339444

ИНКО ГРУП ООД

 

2. Заповедта влиза в сила от 1.03.2023 г. и допълва Заповед № ЗЦУ-1739 от 20.12.2017 г. на изпълнителния директор на НАП.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани служители за сведение и изпълнение.

На основание чл. 8, ал. 4 от ДОПК заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор: Б. Михайлов

1384

 

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 265-ДФ от 28 февруари 2023 г.

На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 и 7 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 12, ал. 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) Комисията за финансов надзор реши:

Издава разрешение на управляващо дружество „Аркус Асет Мениджмънт“ – АД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. Шести септември № 152, ет. 4, ап. 3А, да организира и управлява договорен фонд (ДФ) „Навигатор Плюс“.

Вписва на основание чл. 12, ал. 9 от ЗДКИСДПКИ ДФ „Навигатор Плюс“ в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, воден от Комисията за финансов надзор.

Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на ДФ „Навигатор Плюс“ на основание чл. 12, ал. 7 от ЗДКИСДПКИ.

На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН решението може да бъде обжалвано по съдебен ред пред Административния съд – София област, в 14-дневен срок от съобщаването му. Обжалването на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.

Председател: Б. Атанасов

1409

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

РЕШЕНИЕ № 438 от 8 декември 2022 г.

На основание чл. 25 от ЗБНБ Българската народна банка пуска в обращение, считано от 20 март 2023 г., сребърна възпоменателна монета „100 години от основаването на Българския олимпийски комитет“ със следното описание:

Технически параметри:

емисия – 2023 г.;

номинална стойност – 10 лева;

метал – сребро, проба 999/1000;

качество – мат-гланц, висше;

тегло – 23.33 г;

диаметър – 38.61 мм;

гурт – гладък;

тираж – 5000 броя.

Графични елементи:

На лицевата страна на монетата са изобразени следните елементи: горе – емблемата на БНБ с годината „1879“ върху лентата, а под нея номиналната стойност „10“, цифрите на която са стилизирани стадион и лекоатлетическа писта; от двете им страни са изписани годината на емисията „2023“ и думата „ЛЕВА“. В полукръг долу надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“.

На обратната страна на монетата е изобразена съвременната емблема на Българския олимпийски комитет, обградена с венец от традиционен български етномотив. Околовръст има надпис „100 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ ОЛИМПИЙСКИ КОМИТЕТ“.

Автор на художествения проект е X.X..

Управител: Д. Радев

1428

 

ОБЩИНА АКСАКОВО

РЕШЕНИЕ № 52.11 от 23 февруари 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 17, 18 и 23 и чл. 2 от ЗМСМА, чл. 24, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗАТУРБ и чл. 69 от ЗУТ Общинският съвет – Аксаково, реши:

1. Създава се ново селищно образувание с местно значение с наименование „Кичево – север“, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна, с площ 115,426 дка при граници, посочени на приложената извадка от КК, одобрена със Заповед № РД-18-57 от 5.07.2016 г. на и.д. на АГКК, която е неразделна част от настоящото решение.

2. Проводите и съоръженията на техническата инфраструктура се изграждат за сметка на собствениците при условия и по ред, определени с наредба на общинския съвет.

На основание чл. 25, т. 3 от ЗАТУРБ решението влиза в сила след обнародването му в „Държавен вестник“.

Председател: Св. Добрева

1400

ОБЩИНА КАРНОБАТ

РЕШЕНИЕ № 454.І от 23 февруари 2023 г.

На основание чл. 127, ал. 6 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ Общинският съвет – Карнобат, одобрява проект за изменение на общ устройствен план на община Карнобат в обхват на ПИ с идентификатор 36525.226.1, местност Чобан дере, по КККР на гр. Карнобат, вид на територията – земеделска, с НТП „друг вид имот без определено стопанско предназначение“, с площ 1472,554 дка, с цел промяна предназначение на земеделската територия в устройствена зона Пп (предимно производствена).

Председател: Т. Ченешев

1379

 

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ № 442 от 24 февруари 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ Общинският съвет – Малко Търново, одобрява изменение на общия устройствен план на община Малко Търново, с което за поземлен имот с идентификатор 46663.52.589 по КККР на гр. Малко Търново, м. Добържана, землище Малко Търново, се предвижда устройствена зона „Предимно производствена – безвредно производство (ППч)“.

Председател: Д. Войков

1413

 

ОБЩИНА ПОПОВО

РЕШЕНИЕ № 395 от 23 февруари 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ и чл. 62, ал. 2 от АПК Общинският съвет – Попово, реши:

1. Поправя допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 273 по протокол № 27 от 24.02.2022 г. на Общинския съвет – Попово (ДВ, бр. 21 от 2022 г.), за одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за изместване трасе на водопровод 400АС ведно със сервитута, като след думите „идентификатори“ да се чете: „57649.89.5, 57649.89.6, 57649.92.5, 57649.92.21 и 57649.92.22“.

2. В останалата си част решението остава непроменено.

Решението подлежи на обжалване по реда на АПК.

За председател: Н. Черкезов

1414

2. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС-13 от 7.03.2023 г. за обект: „Разширяване, реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Чайка“, гр. Бяла, и свързаните с него укрепване на свлачище и брегоукрепване“, със следните етапи: Първи етап: „Гр. Бяла – укрепване свлачище и брегоукрепване“, включващ подетапи: Подетап 1.1: „Брегоукрепителна дамба от т. 1 до т. ВК2 – L = 673.00 m“ и „Брегоукрепително съоръжение 1 – L = 37.50 m, B = 74.00 m“, и подобекти: Подетап 1.2: „Уловителна преградна система 1 – L = 40,00 m“, „Уловителна преградна система 2 – L = 80,00 m“, „Уловителна преградна система 3 – L = 80,00 m“, „Насипно равнище 1 – F = 3500,00 m2“, „Насипно равнище 5 – F = 7600,00 m2“ и „Буна – L = 160.00 m“; Подетап 1.3: „Насипно равнище 2 – F = 12235,00 m2“ и „Ремонтно-възстановителни работи на съществуващ Ограден мол“; Втори етап: „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Чайка“ и техническа инфраструктура за пристанищни нужди“, включващ подобекти: „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Чайка“ и техническа инфраструктура за пристанищни нужди – част ВиК“ и „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Чайка“ и техническа инфраструктура за пристанищни нужди – част Електрическа“; на територията на: област Варна, община Бяла, землище на гр. Бяла, с местонахождение: ПИ с идентификатори 07598.116.160, 07598.116.161, 07598.116.162, 07598.119.44 по КККР на гр. Бяла, община Бяла, област Варна, и проектни имоти съгласно Решение № 722 от 5.10.2022 г. на Министерския съвет за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху морското дъно с идентификатори 07598.116.157 и 07598.116.158“, при условията на чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс. Предварителното изпълнение може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

1481

19. – Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши:

1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 във връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт процедура за избор на административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжната прокуратура – Бургас – изтичащ мандат.

2. В едномесечен срок от датата на обнародване на свободната длъжност в „Държавен вестник“ предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет, по електронен път с квалифициран електронен подпис на официалния имейл адрес – vss@vss.justice.bg, или чрез лицензиран пощенски оператор на официалния адрес на Висшия съдебен съвет – гр. София, ул. Екзарх Йосиф № 12. Към предложението се прилагат: подробна автобиография, подписана от кандидата; копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право“; копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; концепция за работата като административен ръководител, която трябва да съдържа: лична мотивация за заемане на длъжността, анализ и оценка на състоянието на органа на съдебната власт, очертаване на достиженията и проблемите в досегашната му дейност, набелязване на цели за развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба, Столичната следствена служба или от окръжните следствени отдели към окръжните прокуратури за образувани досъдебни производства; документи, удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170 от ЗСВ, и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.

1466

21. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, офис Кюстендил, на основание чл. 253 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот № С230010-095-0000183/7.03.2023 г. възлага на X.X.X., ЕГН **********, с адрес: гр. Дупница, ул. Крайречна № 15, следния недвижим имот: гараж № 1, намиращ се на партерния етаж в сграда № 2, София, Столична община, район „Слатина“, с административен адрес: ул. Чар № 1 – 3, със застроена площ 22,20 кв. м, при съседи: от север – ул. Бетховен Л. В., от запад – двор, от юг – гараж, и от изток – гараж № 2, ведно с 1,59 % ид. ч. от ОЧС, равняващи се на 2,09 кв. м, и заедно със съответните ид. ч. от правото на строеж върху мястото, който гараж по данни от КАИС представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.702.667.1.19, област София (столица), община Столична, гр. София, район „Слатина“, п.к. 1000, ул. Бетховен Л. B. № 6-В, ет. 1, гараж 19, вид собственост – няма данни, тип – гараж в сграда, бр. нива – 1, при съседи: от север – ул. Бетховен Л. В., от запад – двор, от юг – СОС 68134.702.667.1.20, област София (столица), община Столична, гр. София, район „Слатина“, п.к. 1000, ул. Бетховен Л. В. № 6-В, ет. 1, гараж 20, вид собственост – няма данни, тип – гараж в сграда, бр. нива – 1, и от изток – СОС 68134.702.667.1.18, област София (столица), община Столична, гр. София, район „Слатина“, п.к. 1000, ул. Бетховен Л. В. № 6-В, ет. 1, гараж 18, вид собственост – няма данни, тип – гараж в сграда, бр. нива – 1, съгласно Заповед за одобрение на КККР № РД-18-138 от 24.07.2017 г. на и.д. на АГКК. Сумата на закупения имот възлиза на 78 101,00 лв. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението за възлагане и същото е вписано от съдията по вписванията при районния съд по местонахождение на имота.

1442

6. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Пловдив, офис Кърджали, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижими имоти с № С230009-091-0000126/23.02.2023 г. възлага на „БТ 96“ – ЕООД, идентификационен номер на ЮЛ/ЕТ 205264568, адрес по чл. 8 от ДОПК: София, ж.к. Манастирски ливади, ул. Казбек № 35, вх. А, ет. 7, ап. 31, адрес за кореспонденция: София, ж.к. Манастирски ливади, ул. Казбек № 35, вх. А, ет. 7, ап. 31, представлявано от X.X.X., следните недвижими имоти: 1. поземлен имот с идентификатор № 40909.15.42 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали, одобрени със Заповед № РД-18-66 от 18.10.2006 г. на изпълнителния директор на АК, изменена със Заповед № КД-14-09-291 от 14.12.2011 г. на началника на СГКК – Кърджали, образуван от имот със стар идентификатор 40909.15.41 от кв. 15 съгласно одобрен с протокол № 7 и Решение № 14 от 28.04.2010 г. на ЕСУТ ПУП – ПЗ, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот, е от 1.07.2015 г. с площ 579 кв. м, намиращ се в гр. Кърджали, местност Ерана, с трайно предназначение на територията: земеделска, съгласно скица на поземления имот, а съгласно ПУП – ПЗ – жилищно строителство, с начин на трайно ползване: ниско застрояване до 10 м, при граници на имота по кадастрална карта: имот с идентификатор № 40909.15.40, имот с идентификатор № 40909.15.43, имот с идентификатор № 40909.15.53 и имот с идентификатор № 40909.27.4, за сумата 14 095 лв.; 2. поземлен имот с идентификатор № 40909.15.43 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали, одобрени със Заповед № РД-18-66 от 18.10.2006 г. на изпълнителния директор на АК, изменена със Заповед № КД-14-09-291 от 14.12.2011 г. на началника на СГКК – Кърджали, образуван от имот със стар идентификатор 40909.15.41 от кв. 15 съгласно одобрен с протокол № 7 и Решение № 14 от 28.04.2010 г. на ЕСУТ ПУП – ПЗ, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот, е от 1.07.2015 г. с площ 572 кв. м, намиращ се в гр. Кърджали, местност Ерана, с трайно предназначение на територията: земеделска, съгласно скица на поземления имот, а съгласно ПУП – ПЗ – жилищно строителство, с начин на трайно ползване: ниско застрояване до 10 м, при граници на имота по кадастрална карта: имот с идентификатор № 40909.15.40, имот с идентификатор № 40909.15.44, имот с идентификатор № 40909.15.53 и имот с идентификатор № 40909.15.42, за сумата 14 045 лв.; 3. поземлен имот с идентификатор № 40909.15.44 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали, одобрени със Заповед № РД-18-66 от 18.10.2006 г. на изпълнителния директор на АК, изменена със Заповед № КД-14-09-291 от 14.12.2011 г. на началника на СГКК – Кърджали, образуван от имот със стар идентификатор 40909.15.41 от кв. 15 съгласно одобрен с протокол № 7 и Решение № 14 от 28.04.2010 г. на ЕСУТ ПУП – ПЗ, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот, е от 1.07.2015 г. с площ 617 кв. м, намиращ се в гр. Кърджали, местност Ерана, с трайно предназначение на територията: земеделска, съгласно скица на поземления имот, а съгласно ПУП – ПЗ – жилищно строителство, с начин на трайно ползване: ниско застрояване до 10 метра, при граници на имота по кадастрална карта: имот с идентификатор № 40909.15.40, имот с идентификатор № 40909.15.20, имот с идентификатор № 40909.15.47, имот с идентификатор № 40909.15.53 и имот с идентификатор № 40909.15.43 за сумата 15 020 лв.; 4. поземлен имот с идентификатор № 40909.15.46 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали, одобрени със Заповед № РД-18-66 от 18.10.2006 г. на изпълнителния директор на АК, изменена със Заповед № КД-14-09-291 от 14.12.2011 г. на началника на СГКК – Кърджали, образуван от имот със стар идентификатор 40909.15.41 от кв. 15 съгласно одобрен с протокол № 7 и Решение № 14 от 28.04.2010 г. на ЕСУТ ПУП – ПЗ, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот, е от 1.07.2015 г. с площ 495 кв. м, намиращ се в гр. Кърджали, местност Ерана, с трайно предназначение на територията: земеделска, съгласно скица на поземления имот, а съгласно ПУП – ПЗ – жилищно строителство, с начин на трайно ползване: ниско застрояване до 10 м, при граници на имота по кадастрална карта: имот с идентификатор № 40909.15.47, имот с идентификатор № 40909.15.48 и имот с идентификатор № 40909.15.53 за сумата 12 065 лв.; 5. поземлен имот с идентификатор № 40909.15.47 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали, одобрени със Заповед № РД-18-66 от 18.10.2006 г. на изпълнителния директор на АК, изменена със Заповед № КД-14-09-291 от 14.12.2011 г. на началника на СГКК – Кърджали, образуван от имот със стар идентификатор 40909.15.41 от кв. 15 съгласно одобрен с протокол № 7 и Решение № 14 от 28.04.2010 г. на ЕСУТ ПУП – ПЗ, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот, е от 1.07.2015 г., с площ 488 кв. м, намиращ се в гр. Кърджали, местност Ерана, с трайно предназначение на територията: земеделска, съгласно скица на поземления имот, а съгласно ПУП – ПЗ – жилищно строителство, с начин на трайно ползване: ниско застрояване до 10 м, при граници на имота по кадастрална карта: имот с идентификатор № 40909.15.44, имот с идентификатор № 40909.15.20, имот с идентификатор № 40909.15.48, имот с идентификатор № 40909.15.53 и имот с идентификатор № 40909.15.46 за сумата 12 015 лв. Недвижимите имоти се продават такива, каквито са в момента на продажбата, и купувачът не може да претендира за недостатъци на закупените имоти. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението.

1375

1. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък Разделен пост Петърч – Драгоман“ от проект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, част от Трансевропейската железопътна мрежа“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на собствениците на 58 кв. м от имот с идентификатор с кадастрален идентификатор 67372.1.229, намиращ се в гр. Сливница, община Сливница, Софийска област, за постановяването на Решение № 144 от 23.02.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждава имот – частна собственост, за държавна нужда. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

1424

5. – Техническият университет – София, обявява конкурси за: Инженерно-педагогическия факултет – Сливен, за академични длъжности: доцент по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електротехнология“ – един; доцент по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електрически мрежи и системи“ – един, за нуждите на Инженерно-педагогическия факултет – Сливен, катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии“; Колеж – Сливен, за академична длъжност доцент по професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Механика на флуидите“ – един, за нуждите на Колеж – Сливен, секция „Автотранспорт, текстил и дизайн“. Всички конкурси са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в отдел „Човешки ресурси“, тел. 044 667 323.

1425

6. – Техническият университет – София, обявява конкурси за Факултета по машиностроене и уредостроене в гр. Пловдив за: доцент, висше училище, в професионално направление 3.7. Администрация и управление, специалност „Икономика и управление“ – един, за нуждите на катедра „Индустриален мениджмънт“; за доцент, висше училище, в професионално направление 3.7. Администрация и управление, специалност „Икономика и управление“ – един, за нуждите на катедра „Индустриален мениджмънт“; доцент, висше училище, в професионално направление 5.13. Общо инженерство, специалност „Инженерна химия“ – един, за нуждите на катедра „Математика, физика, химия“; доцент, висше училище, в професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Технологии, машини и системи за леярското производство“ – един, за нуждите на катедра „Машиностроителна техника и технологии“, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се приемат във Филиала на Техническия университет – София, в гр. Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов № 25, тел. 032/659 552.

1473

7. – Техническият университет – София, обявява конкурси за: професори по професионални направления: 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика“ – един, към катедра „Информатика“ – ФПМИ; 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Автоматизация на производството“ – един, към катедра „Автоматизация на непрекъснатите производства“ – ФА; 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ – един, към катедра „Електроснабдяване, електрообзавеждане и електротранспорт“ – ЕФ; 5.1. Машинно инженерство, специалност „Механика на флуидите“ – един, към катедра „Хидроаеродинамика и хидравлични машини“ – ЕМФ; 5.1. Машинно инженерство, специалност „Механика на флуидите“ – един, към катедра „Хидроаеродинамика и хидравлични машини“ – ЕМФ; 5.4. Енергетика, специалност „Термични и ядрени електрически централи“ – един, към катедра „Топлоенергетика и ядрена енергетика“ – ЕМФ; 5.13. Общо инженерство, специалност „Организация и управление на производството“ – един, към катедра „Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт“ – СФ; доценти по професионални направления: 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика“ – един, към катедра „Информатика“ – ФПМИ; 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане (Електрообзавеждане на производствени процеси)“ – един, към катедра „Електроенергетика“ – ЕФ; 5.4. Енергетика, специалност „Топлоснабдяване, газоснабдяване, вентилация, климатизация, акустика и осветителна техника“ – един, към катедра „Топлоенергетика и ядрена енергетика“ – ЕМФ; 5.4. Енергетика, специалност „Енергопреобразуващи технологии и системи“ – един, към катедра „Топлинна и хладилна техника“ – ЕМФ; 4.5. Математика, специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката“ – един, към катедра „Математическо моделиране и числени методи“ – ФПМИ; 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „ Индустриална електроника“ – един, към катедра „Силова електроника“ – ФЕТТ; 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Компютърни системи, комплекси и мрежи“ – един, към катедра „Програмиране и компютърни технологии“ – ФКСТ, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в Техническия университет – София, във факултетните канцеларии на: ФЕТТ – каб. 1355, тел.: 02/965 22 60; ЕФ – каб. 12222, тел.: 02/965 23 70; ЕМФ – каб. 2344, тел.: 02/965 32 90; ФПМИ – каб. 2228а, тел.: 02/965 33 79; СФ – каб. 3235, тел.: 02/965 37 04; ФКСТ – каб. 1443а, тел.: 02/965 25 13; ФА – каб. 2340, тел.: 02/965 24 06.

1483

241. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р X.X., дмн“, обявява следния конкурс: едно място за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве и специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за нуждите на преподаването в професионално направление 7.5. Здравни грижи, с изискване кандидатите да притежават висше образование на ОКС „магистър“ по специалност „Управление на здравните грижи“ за Катедрата по социална медицина на ФОЗ „Проф. д-р X.X., дмн“ при МУ – София, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ за нуждите на Факултета по обществено здраве „Проф. д-р X.X., дмн“. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р X.X., дмн“, ет. 5, тел. +359 2 9432 579 – сектор „Наука“.

1421

61. – Висшето училище по телекомуникации и пощи – София, обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022 – 2023 г. в съответствие с Решение № 363 от 1.06.2022 г. на МС със срок за подаване на документи – 1 месец от обнародването в „Държавен вестник“. За справки: София, ул. Академик X.X. № 1, Висше училище по телекомуникации и пощи, стая 202, тел. (02) 86 21 034.

Списък на специалностите, брой места по професионални направления и форма на обучение, по които се обявява конкурс за докторанти във Висшето училище по телекомуникации и пощи за учебната 2022 – 2023 г.

Шифър

Професионално направление

Докторска програма

Форма на обучение

редовна

задочна

1.

5.3.

Комуникационна и компютърна техника

Теоретични основи на комуникационната техника

7

6

2.

3.7.

Администрация и управление

Организация и управление в телекомуникациите и пощите

2

2

Общо

9

8

 

1429

5. – Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН, София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Етнография – Обгрижване на деца в риск – политики и практики) – един, за нуждите на секция „Историческа етнология“. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в канцеларията на ИЕФЕМ – БАН – София, ул. Московска № 6А, тел. 02/988 42 09.

1426

178. – МБАЛ „Национална кардиологична болница“ – ЕАД, София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурс за академична длъжност доцент в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Медицинска радиология и рентгенология“ за нуждите на Отделение по образна диагностика към МБАЛ „НКБ“. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се приемат в секретариата на НКБ, ул. Коньовица № 65, 1309 София, тел.: 02/9211-410, 02/9211-409.

1385

6. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на плана за регулация за: улица между о.т. 359 – о.т. 176 – о.т. 174, кв. 77, 85, 66, 69 и 55; УПИ ІІ – „за училище“, от кв. 57; УПИ І-651 – „за апартаментен хотел и трафопост“, от кв. 67, м. Манастирски ливади – изток, който е изложен в Район „Триадица“ – СО. Заинтересованите лица могат да направят писмени възражения и искания по проекта на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Район „Триадица“ – СО.

1419

12. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на приет парцеларен план за площадка за резервоар „Бистрица“ с хлораторна станция в ПИ 0216 и трасе на водопровод от „Рилски водопровод“ до кв. 42 на с. Бистрица – разширение, и от кв. 13а на с. Бистрица до резервоар „Кокаляне“ в частта между ПИ 04234.6066.434 (площадка за резервоар „Бистрица“ с хлораторна станция, стар № ПИ 0216) и кв. 42 на м. С. Бистрица – разширение, във връзка с добавяне на трасе за консумативен водопровод за с. Бистрица и кабелно трасе за ел. захранване на резервоар „Бистрица“, район „Панчарево“. Проектът е изложен в Район „Панчарево“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината чрез Район „Панчарево“.

1374

21. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – ПРЗ по реда на чл. 22, ал. 8 във връзка с чл. 16 от ЗУТ в обхвата на УПИ V – „за детска градина и ясла“, и УПИ XVIII – „за ТП“, кв. 7, м. Ж.к. Свобода, ПИ с идентификатори 68134.1376.2132, 68134.1376.2133, 68134.1376.1325 и 68134.1376.1456; изменение на уличната регулация от о.т. 144 до о.т. 50 и на пешеходна алея и изменение на плана за регулация на контактни УПИ I-2007 – „за ЖС“, УПИ II – „за озеленяване с режим на ТГО“, УПИ IV – „за озеленяване с режим на ТГО“, и УПИ V-2007 – „за ЖС“, от кв. 7а, район ,,Надежда“, и протокол № ЕС-ПО-3 от 17.02.2023 г. за приемане на пазарни оценки на поземлените имоти. Проектът е изложен за запознаване в Район ,,Надежда“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината чрез Район ,,Надежда“.

1373

27. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите страни, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за улична регулация (ИПУР) в участъка от о.т. 116 до о.т. 106; от о.т. 106 – о.т. 107 – о.т. 14 – о.т. 13; от о.т. – 105 – о.т. 104 – о.т. 103 – о.т. 102 – о.т. 101 – о.т. 100А – о.т. 100, която отпада, и от о.т. 37 до о.т. 203 и изменение на контактни УПИ в кв. 20, 25, 83 и 83а, създаване на алея-делител между кв. 83 и 25, ПРЗ за нов УПИ IV-1275 – „за ЖС“, кв. 25, м. Северен парк, район „Надежда“ и район „Връбница“. Графичните и текстовите материали по проекта са изложени в Район „Надежда“ и Район „Връбница“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до главния архитект на Столичната община чрез Район „Надежда“ и Район „Връбница“.

1418

767. – Община Аксаково на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Външно кабелно ел. захранване от БКТП 25 до нов кабелен шкаф ШК-7 пред ПИ с идентификатор 00182.8.45, м-ст Ментеше по КК на гр. Аксаково, община Аксаково“, с териториален обхват: ПИ с идентификатор 00182.39.156 – общинска публична собственост, с НТП – за движение и транспорт, и ПИ с идентификатор 00182.39.1 – общинска публична собственост, с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път. Дължината на трасето е 404 м. Проектът за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в отдел „Устройствено планиране“ към Община Аксаково, ет. 4, стая № 4. Приемен ден на отдел УП е всеки вторник от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация – Аксаково.

1433

3. – Община Балчик на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че е постъпил проект за ПУП – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Кабелна линия 20 kV от СРС – РОМ „Орехите“ до трафопост в имот с идентификатор 53120.105.51 по КККР на с. Оброчище, община Балчик“. Общата дължина на проектното трасе е приблизително 284 м и преминава през следните поземлени имоти (ПИ):

№ на имота

Землище

НТП

Собственост

Площ на имота в дка

Засегната площ в дка

Дължина в м

53120.105.290

с. Оброчище

Територия на транспорта

Община Балчик

17,055

1,137

284

Общо

17,055

1,137

284

 

Справки и допълнителна информация – в стая № 004 в сградата на Община Балчик. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

1367

3. – Община Балчик на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заявление вх. № УТ-2117-7 от 26.01.2023 г. е постъпил проект за одобряване на ПУП – парцеларен план с придружаващата план-схема в обхвата на урбанизираните територии за обект „Изграждане на нова ВЛ 110 kV от п/ст 33/110 kV към ВяЕЦ „Стражица“ до п/ст „Балчик“ с възложители „Тесса Грийн Енерджи“ – ЕООД, и „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД. Внесеният за одобряване окончателен ПУП – ПП за обекта засяга съответно следните ПИ: 02508.507.1, 02508.507.12, 02508.507.17, 02508.507.19, 02508.507.21, 02508.507.28, 02508.507.29, 02508.507.30, 02508.507.36, 02508.507.39, 02508.507.46, 02508.507.102, 02508.507.103, 02508.507.104, 02508.507.245, 02508.507.250, 02508.507.251, 02508.507.253, 02508.523.24, 02508.523.25, 02508.523.33, 02508.523.34, 02508.523.49, 02508.523.50, 02508.523.650, 02508.523.651, 02508.523.652, 02508.524.22, 02508.524.23, 02508.524.24, 02508.524.25, 02508.524.61, 02508.524.65, 02508.524.66, 02508.524.102, 02508.524.202, 02508.524.501, 02508.524.502, 02508.526.3, 02508.526.13, 02508.526.18, 02508.526.19, 02508.526.23, 02508.526.26, 02508.526.27, 02508.526.28, 02508.526.31, 02508.526.32, 02508.526.33, 02508.526.34, 02508.526.41, 02508.526.42, 02508.526.52, 02508.526.53, 02508.526.101, 02508.526.216, 02508.526.220, 02508.526.221, 02508.526.262, 02508.526.264 и 02508.526.265 по кадастралната карта на гр. Балчик, община Балчик, област Добрич, и ПИ 69643.4.2, 69643.4.3, 69643.4.5, 69643.6.10, 69643.12.25, 69643.12.39, 69643.12.50 по кадастралната карта на с. Стражица, община Балчик, област Добрич. Справки и допълнителна информация – в стая № 004 в сградата на Община Балчик. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

1368

43. – Община Белица на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за ПУП – план за регулация на с. Краище, одобрен с Решение № 114 по протокол № 9 от 26.09.2011 г. на Общинския съвет – Белица, с цел промяна на границата и площта на УПИ ХХІV-928, кв. 6, от 790,57 кв. м на 875,33 кв. м. Предназначението на новия УПИ ХХІV-928, кв. 6, се предвижда да бъде „за жилищно строителство“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Белица, с адрес: гр. Белица 2780, ул. Георги Андрейчин № 15.

1461

2. – Община Болярово на основание чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите граждани, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементи на техническата инфраструктура – трасе на подземен кабел ниско напрежение за външно ел. захранване на ФЕЦ 30 kW, намираща се в ПИ с идент. 46958.325.9 по КК на с. Мамарчево, община Болярово, област Ямбол, с начало от табло ТЕПО на „ЕР-ЮГ“ – ЕАД, на фасадата на ТП, изв. „В“ от „ТП/БКТП 1 Мамарчево на КЛ/ВЛ „Болярово“ от т/ст Елхово“, намиращ се в ПИ с идент. 46958.51.2 с НТП – за друг вид застрояване, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 46958.27.185 – местен път, 46958.325.363 – селскостопански път, и завършващо до ГРТ в ПИ с идентификатор 46958.325.9 – за друг вид производствен складов обект, по КК на с. Мамарчево, община Болярово, област Ямбол. Проектът се намира в отдел УСТУ при Община Болярово. Заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ могат да разгледат проекта и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП – ПП до общинската администрация.

1397

5. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП – ПУР) за утвърждаване на трасета на нови обслужващи улици за достъп между отделни квартали по регулационния план на в.з. Росенец, гр. Бургас, одобрен със Заповед № 136 от 21.02.1991 г. на ОНС – Бургас, осигуряване на транспортен достъп до главен път II-99 и промяна на подробния устройствен план – за улична регулация (ИПУП – ПУР) за улица между осови точки 46, 107, 106, 105 и 104, в.з. Росенец, гр. Бургас. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“.

1383

2. – Община Велико Търново на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линеен обект на техническата инфраструктура по чл. 64, ал. 1, т. 4 от ЗУТ, представляващ подземна кабелна линия 0,4 kV, разположено в ПИ с идентификатори 20242.33.32, 20242.33.199 и 20242.35.21 по КККР на гр. Дебелец, с цел създаване на устройствена основа за външно електрозахранване на ПИ с идентификатор 20242.35.15 по КККР на гр. Дебелец от МТП „Вятъра“. Проектът се намира в Кметство гр. Дебелец, стая № 8. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до кмета на община Велико Търново в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

1480

307. – Община Враца на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 812 от протокол № 55 от 31.01.2023 г. на Общинския съвет – Враца, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементи на техническата инфраструктура, за удължаване на заустващата канализация на обект: „Пречиствателни съоръжения за третиране на отпадъчни води от ПОК „Леденика“ на „АЕЦ Козлодуй“ – ЕАД, в природен парк „Врачански балкан“ до новата точка на заустване“. Общата дължина на трасето на удължения канализационен колектор на територията на община Враца е приблизително 60 л.м, преминаващо през ПИ 006066 и ПИ 122053 до нова точка на заустване с географски координати: ИД 23°28'30,93", СШ 43°10'33,75". Решението може да бъде обжалвано чрез Община Враца пред Административния съд – Враца, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.

1464

308. – Община Враца на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 770 от протокол № 53 от 29.11.2022 г. на Общинския съвет – Враца, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Частична реконструкция с промяна трасе на въздушна мрежа НН ТП 2, клон А, и изнасяне на електромерни табла с. Веслец, община Враца“, стартиращо от съществуващ стълб № 26, разположен в ПИ 10789.502.206, преминава през ПИ 10789.502.1204 – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомствен път“, през ПИ 10789.64.140 – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ 10789.64.27 – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ 10789.64.5 – публична държавна собственост, с начин на трайно ползване „за път от републиканската пътна мрежа“, ПИ 10789.64.26 – публична държавна собственост, с начин на трайно ползване „за път от републиканската пътна мрежа“, ПИ 10789.111.79 – публична държавна собственост, с начин на трайно ползване „за път от републиканската пътна мрежа“, и завършаващо в последен проектен стълб в ПИ 10789.60.535 – частна собственост, с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомствен път“. Общата дължина на трасето на въдушната кабелна линия на територията на община Враца е 1603 л.м. Решението може да бъде обжалвано чрез Община Враца пред Административния съд – Враца, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.

1465

1. – Община Девня на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен окончателен проект на подробен устройствен план (ПУП) – план за улична регулация (ПУР) за разширение на кв. Река Девня, гр. Девня, в ПИ 20482.111.29, ПИ 20482.111.57, ПИ 20482.111.308, ПИ 20482.111.309, ПИ 20482.112.601, ПИ 20482.114.297, ПИ 20482.124.1, ПИ 20482.143.671, ПИ 20482.145.1, ПИ 20482.145.654, ПИ 20482.145.655, ПИ 20482.304.2, ПИ 20482.304.3, ПИ 20482.304.4, ПИ 20482.304.5, ПИ 20482.304.6, ПИ 20482.304.7, ПИ 20482.304.9, ПИ 20482.304.12, ПИ 20482.304.13, ПИ 20482.304.14, ПИ 20482.304.15, ПИ 20482.304.16, ПИ 20482.304.17, ПИ 20482.304.18, ПИ 20482.304.19, ПИ 20482.304.20, ПИ 20482.304.21, ПИ 20482.304.23, ПИ 20482.304.25, ПИ 20482.304.375, ПИ 20482.304.439, ПИ 20482.304.440, ПИ 20482.304.471, ПИ 20482.304.472, ПИ 20482.304.473, ПИ 20482.305.1, ПИ 20482.305.2, ПИ 20482.305.3, ПИ 20482.305.4, ПИ 20482.305.7, ПИ 20482.305.8, ПИ 20482.305.9, ПИ 20482.305.10, ПИ 20482.305.11, ПИ 20482.305.13, ПИ 20482.305.19, ПИ 20482.305.20, ПИ 20482.305.23, ПИ 20482.305.28, ПИ 20482.305.30, ПИ 20482.305.32, ПИ 20482.305.33, ПИ 20482.305.34, ПИ 20482.305.36, ПИ 20482.305.37, ПИ 20482.305.38, ПИ 20482.305.39, ПИ 20482.305.40, ПИ 20482.305.41, ПИ 20482.305.42, ПИ 20482.305.43, ПИ 20482.305.44, ПИ 20482.305.45, ПИ 20482.305.46, ПИ 20482.305.47, ПИ 20482.305.48, ПИ 20482.305.53, ПИ 20482.305.56, ПИ 20482.305.57, ПИ 20482.305.58, ПИ 20482.305.59, ПИ 20482.305.60, ПИ 20482.305.61, ПИ 20482.305.62, ПИ 20482.305.63, ПИ 20482.305.65, ПИ 20482.305.67, ПИ 20482.305.68, ПИ 20482.305.73, ПИ 20482.305.74, ПИ 20482.305.75, ПИ 20482.305.76, ПИ 20482.305.77, ПИ 20482.305.78, ПИ 20482.305.79, ПИ 20482.305.80, ПИ 20482.305.81, ПИ 20482.305.82, ПИ 20482.305.83, ПИ 20482.305.84, ПИ 20482.305.85, ПИ 20482.305.87, ПИ 20482.305.88, ПИ 20482.305.89, ПИ 20482.305.90, ПИ 20482.305.91, ПИ 20482.305.92, ПИ 20482.305.93, ПИ 20482.305.94, ПИ 20482.305.95, ПИ 20482.305.104 по кадастралната карта на гр. Девня и ПИ 36868.31.8 и ПИ 36868.31.11 по кадастралната карта на с. Кипра. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината.

1444

2. – Община Етрополе, Софийска област, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 1 от ЗУТ и чл. 60, ал. 1 от АПК съобщава, че с Решение № 550 по протокол № 42 от 23.02.2023 г. на Общинския съвет – Етрополе, е одобрен проект за изменение на подробния устройствен план на гр. Етрополе, Софийска област, в частта на улица с о.т. 479-474а-474, между кв. 132, 133 и 228, както следва: изменение на улично-регулационната линия, поставянето й в съответствие с имотните граници на имот пл. № 1563 в частта, предвидена за отчуждаване; изменение на улично-регулационната линия на УПИ І – „техническо училище по сградостроителство и общежитие“, кв. 133, поставянето й по изградената ограда на училището; премахване на о. т. № 479, 479а, 479б и 474б и проектиране на нова о.т. 479д; обособяване на улично озеленяване пред УПИ IV-1563, УПИ V-1563 и УПИ VI-1563, кв. 228, гр. Етрополе. Решението и проектьт са изложени в общинската администрация, отдел ТСУ, ИП и Е, стая № 102, за обявяване на заинтересуваните лица всеки работен ден от 8 до 17 ч. На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Етрополе до Административния съд – София област.

1376

3. – Община Етрополе, Софийска област, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за трасе на два броя електрокабелни линии 20 kV, преминаващо през имоти общинска и държавна собственост, землищата на с. Рибарица и на гр. Етрополе, към ФвЕЦ в поземлени имоти № 62582.409.112, м. Здравеца по КККР на с. Рибарица, и 44313.93.25, м. Падеш по КККР на с. Лопян. Проектът и придружаващата го документация са изложени в сградата на общинската администрация, ет. 1, стая № 102. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения и предложения по проекта до общинската администрация.

1390

72. – Община Ихтиман на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава за изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (МП) за обект: „Участък от път, предвиден за полагане на трайна настилка, осигуряваща транспортен достъп до кариера за добив и първична преработка на строителни материали – гнайсгранити в находище „Камъка“, с. Черньово“, за имоти с идентификатори по КККР: № 81253.51.502, 81253.52.502 и 81253.52.501, м. Юртищата, с. Черньово, община Ихтиман, София област. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта в сградата на техническата служба на Община Ихтиман (стая № 16) и да направят писмени възражения, предложения и искания по него.

1380

824. – Община Казанлък на основание чл. 30 от ЗПСК обявява, че през февруари 2023 г. е извършена продажба на УПИ II-350 с площ 2743 кв. м, отреден за „ОДО“ в кв. 46 по действащ подробен устройствен план на гр. Крън, одобрен със Заповед № 380 от 4.05.2007 г. на кмета, с адрес: гр. Крън, община Казанлък, при граници на имота: север – улица, изток – улица, юг – УПИ V-1410, запад – УПИ I-351, УПИ IV-352, УПИ III-353, ведно с построената в него сграда – тоалетна с площ 22 кв. м, етаж: 1, продаден на „Нова – Ф-49“ – ЕООД, представлявано от управителя Ислям Шабан Ислям, за сумата 137 697 лв. без ДДС. На основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗДДС върху достигнатата на търга цена е начислен 20% ДДС в размер 26 269,71 лв. Продажната цена на обекта с ДДС е в размер 163 966,71 лв., изплатени изцяло от купувача към момента на подписване на договора за покупко-продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК.

1472

5. – Община Кресна на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен и допуснат с Решение № 435 по протокол № 33 от 28.10.2022 г. на ОбС – Кресна, проект за ПУП – ПП (парцеларен план) за елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия на гр. Кресна за осъществяване на транспортен достъп до имот с идентификатор 14492.18.15, намиращ се в местността Пороя, землище на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-476 от 16.07.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК с площ = 6247 кв. м и начин на трайно ползване „нива“ в за „изграждане на фотоволтаична централа до 1 MW за производство на ел. енергия“. Транспортният достъп ще се осъществи чрез учредяване право на преминаване по реда на чл. 192, ал. 3 от ЗУТ през част от поземлен имот с идентификатор 14492.16.122 със засегната площ 762 кв. м; вид собственост – общинска частна; вид територия – земеделска; НТП – дере, площ – 29 082 кв. м, „Касапницата“ – гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, собственик и възложител „Солар 21 МВ“ – ЕООД, по силата на н.а. за покупко-продажба на н.и. № 130, том 2, рег. № 1083, дело № 317/2022 г.

1366

6. – Община Кресна на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен допуснат с Решение № 400 по протокол № 31 от 31.08.2022 г. на ОбС – Кресна, проект за ПУП – ПП (парцеларен план) за елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия на гр. Кресна за трасе на кабелна линия СрН за нов БКТП 20/0,4 kVA, 1х160 kVA, за обект „Складова база“ в имот с идентификатор 14492.5.201. местност Завоя, попадаща извън регулационните линии на гр. Кресна, община Кресна, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-476 от 16.07.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ 17 653 кв. м. Проектното трасе на ел. захранването започва от трасе на кабел СрН до нов КТП през имот с идентификатор 14492.5.46, м. Завоя (частна собственост), и имот с идентификатор 14492.51.89, м. Завоя (общински път – 39,60 м, и площ с ограничение в ползването й – 158,40 кв. м). Трасето завършва в нов БКТП, намиращ се в имот с идентификатор 14492.5.201, м. Завоя – урбанизирана територия, собственост на възложителя „Транстрейт“ – ЕООД, съгласно договор № BU-42-29 от 22.04.2021 г., акт № 97, том 4, дело № 163 от 27.04.2021 г.

1475

7. – Община Кресна на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: Доизграждане на пв „Кресна“ (пътна връзка № 4, 5 и 6) на км 401+691.90 по километража на АМ „Струма“, Лот 3.2=397+000 по километража на АМ „Струма“, Лот 3.3, попадащ в обхвата на АМ „Струма“, Лот 3.2. Парцеларният план засяга поземлени имоти в землището на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения проект в сградата на Община Кресна и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

1490

227. – Община Кърджали на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че с Решение № 17 от протокол № 1 от заседание на Общинския съвет – Кърджали, проведено на 30.01.2023 г., е одобрен проект за подробен устройствен план – специализирана план-схема за обект: „Външно кабелно ел. захранване през имоти 40909.116.183, 40909.116.181 и 40909.116.121 за нови жилищни сгради в поземлени имоти 40909.116.405 и 40909.116.404 в кв. 133, ж.к. Възрожденци, гр. Кърджали“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват решението за одобряване на проекта чрез кмета на община Кърджали до Административния съд – Кърджали, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

1381

227а. – Община Кърджали на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че с Решение № 18 от протокол № 1 от заседание на Общинския съвет – Кърджали, проведено на 30.01.2023 г., е одобрен проект за подробен устройствен план – специализирана план-схема за обект: „Външно кабелно електрозахранване на многофамилна жилищна сграда с гаражи секция 1 и секция 2, изградени в имот с идентификатор 40909.111.630 и ЦСЗГДУППМГ на МЗ в имот 40909.112.437, преминавайки през имоти 40909.111.97, 40909.111.89, 40909.112.140 и 40909.112.143, до нови ел. табла, кв. 90, ж.к. Възрожденци, гр. Кърджали“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват решението за одобряване на проекта чрез кмета на община Кърджали до Административния съд – Кърджали, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

1382

32. – Община Мизия на основание чл. 128, ал. 1 и 2 във връзка с ал. 13 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Преносни газопроводи високо налягане с АГРС от ПГХ „Чирен“ до гр. Козлодуй и гр. Оряхово“, и план-схема за електрозахранване на ЛКВ „Манастирище“ с цел ползването му за обект: „Газопровод, свързващ ПГХ „Чирен“ със съществуващата газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, в района на с. Бутан“, включващ парцеларни планове за трасето на газопровода, неговите технологични съоръжения и елементите на обслужващата техническа инфраструктура през землището на с. Софрониево на територията на община Мизия. Проектната документация е изложена за разглеждане в Община Мизия. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

1389

2. – Община Нова Загора, област Сливен, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 754 от 28.02.2023 г. на Общинския съвет – Нова Загора, е одобрен ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Ново трасе кабел средно напрежение за присъединяване на ФЕЦ с инсталирана мощност 32 MW, намиращи се в ПИ с идентификатори 48725.38.442, 48725.38.446 и 48725.38.454 по КККР на с. Млекарево, община Нова Загора“, с който се засяга ПИ 48725.38.300 по КККР на с. Млекарево, община Нова Загора, област Сливен. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Нова Загора до Административния съд – Сливен.

1391

2а. – Община Нова Загора, област Сливен, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 753 от 28.02.2023 г. на Общинския съвет – Нова Загора, е одобрен ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабел 1 kV за присъединяване на ФЕЦ в УПИ ІІІ-50, кв. 11 по ПУП на с. Караново, община Нова Загора“, с който се засяга ПИ 36395.10.129 по КККР на с. Караново, община Нова Загора, област Сливен. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Нова Загора до Административния съд – Сливен.

1392

2б. – Община Нова Загора, област Сливен, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 752 от 28.02.2023 г. на Общинския съвет – Нова Загора, е одобрен ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на водопровод за ПИ с идентификатор 24760.2.90 в землището на с. Дядово, община Нова Загора“, с който се засягат ПИ 24760.2.10 и 24760.2.1054 по КККР на с. Дядово, и ПИ 27111.16.221 по КККР на с. Езеро, община Нова Загора, област Сливен. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Нова Загора до Административния съд – Сливен.

1393

2в. – Община Нова Загора, област Сливен, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 751 от 28.02.2023 г. на Общинския съвет – Нова Загора, е одобрен ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабел 1 kV за присъединяване на ФЕЦ в УПИ XVI-131, кв. 7 по ПУП на с. Омарчево, община Нова Загора“, с който се засягат ПИ 53518.89.1104 и ПИ 53518.33.26 по КККР на с. Омарчево, община Нова Загора, област Сливен. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Нова Загора до Административния съд – Сливен.

1394

4. – Община Нова Загора, област Сливен, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на кабели ниско напрежение за присъединяване на 1 брой ФЕЦ в кв. 3 по ПУП на с. Стоил войвода, община Нова Загора“, с който се засяга ПИ 69314.37.140 по КККР на с. Стоил войвода, община Нова Загора, област Сливен. Проектът е изложен за разглеждане в отдел КРВП на общината. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

1459

6. – Областният управител на област Плевен на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № АУ-33-1 от 6.03.2023 г. е одобрен технически инвестиционен проект и на основание чл. 148, ал. 3, т. 1 от ЗУТ по повод заявление с вх. рег. № АУ-24-2 от 22.02.2023 г. от „ЕРМ Запад“ – АД, е издадено Разрешение за строеж № АУ-25-1 от 6.03.2023 г. за строеж: „Изграждане на кабелна електропроводна линия 20 kV, свързваща МКЗРУ 20 kV, в поземлен имот 268045.2043.5 с подстанция „Никопол“ в ПИ 80697.259.9, с. Черковица, община Никопол“. Местонахождение: трасето на кабелната линия е с обща дължина 6772,9 м и започва от МКЗРУ 20 kV в ПИ 68045.243.5, преминава през 20 броя поземлени имоти съгласно трасировъчен план и достига до ЗРУ 20 kV на подстанция „Никопол“ в ПИ 80697.259.9. Строежът е трета категория на основание чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗУТ, както и съгласно чл. 6, ал. 2, т. 6 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. На основание чл. 215, ал. 4, изр. първо, предл. второ от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ чрез областния управител на област Плевен.

1435

9. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Нова кабелна линия 20 kV от съществуващ ТП „Стопански двор“, попадащ в ПИ 47295.105.16 в с. Марково, община „Родопи“, до съществуващ БКТП „Плиска“, попадащ в ПИ 47295.70.33, с. Марково, община „Родопи“. Проектното трасе преминава през поземлени имоти с идентификатори: 47295.70.33, 47295.70.38, 47295.105.16 и 47295.105.49, по кадастралната карта на с. Марково, община „Родопи“, както и през улици от регулацията с идентификатори: 47295.124.9505, 47295.124.9501, 47295.124.1176. Дължината на трасето е 516,68 м съгласно приложените ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения ПУП – ПП в сградата на Община „Родопи“ и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

1369

87. – Община Провадия на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че с Решение № 42-670 от протокол № 42 от 27.02.2023 г. на ОбС – Провадия, е одобрен ПУП – ПЗ (план за застрояване) в обхват на ПИ с идентификатор 31005.15.423 и ПИ с идентификатор 31005.15.424 по КККР на с. Златина, община Провадия, област Варна, с който се променят видът територия на поземлените имоти от „земеделска“ в „урбанизирана територия“ и начинът на трайно ползване от „пасище“ с конкретно отреждане на двата имота „за фотоволтаична централа“, установява се устройствена зона Пп (предимно производствена) и се определят максимално допустими параметри, начин и характер на застрояване в имотите. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – Провадия, пред Административния съд – Варна, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

1460

22. – Община Разлог на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за трасе на „Кабел НН“ – съоръжение на техническата инфраструктура за захранване на приемно-предавателна станция № 2196, намираща се в ПИ 27293.30.166, землище на с. Елешница, община Разлог. Трасето на кабелната линия започва от съществуващ стълб, разположен в ПИ 27293.30.161, преминава през ПИ 27293.30.161, ПИ 27293.30.162 и достига до работно табло на ППС 2196 в ПИ 27293.30.166, с възложител „Цетин България“ – ЕАД. Дължината на проектната кабелна линия е 299 м. Проектът е изложен в стая № 306 на Община Разлог. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

1417

4. – Община Сандански на основание чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № ОА-АК-30 от 8.02.2023 г. на областния управител на област с административен център Благоевград е върнато за ново обсъждане Решение № 2 от 26.01.2023 г. на Общинския съвет – Сандански, относно одобряване на Окончателен проект на ПУП – ПРЗ на парк „Свети Врач“, гр. Сандански, което е обнародвано в ДВ, бр. 15 от 2023 г.

1412

5. – Община Свищов на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за корекция на довеждащ водопровод (съоръжение за водовземане и доставяне на поливна вода до орехови градини) от поземлен имот с идентификатор 65766.303.57 до поземлен имот с идентификатор 65766.133.23 по КККР на гр. Свищов. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 22 в сградата на общината и може да бъде разгледан всеки работен ден от 8,30 до 12 ч. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

1377

1. – Община Севлиево на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за план-схема за трасе на електропровод до имот с идентификатор 69417.585.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище с. Стоките, община Севлиево, област Габрово. Трасето на електропровода е с дължина 209,50 м. Същото започва от съществуваща въздушна мрежа НН към ТП „Петлите Селище“ – Стоките, и ще се изпълни чрез изграждане на стълбова линия със стоманобетонови и стоманотръбни стълбове, изцяло в местен път с идентификатор 69417.123.90 – собственост на Община Севлиево. Сервитутът на електропровода е 4,5 м от едната и 1 м от другата страна на въздушната електропроводна линия с усукани проводници, намален съгласно чл. 7, ал. 2 от Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти. Линията на трасето е съгласно графичната част на проекта. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.

1372

3. – Община Септември на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план за трасе на електропровод СН от съществуващо трасе в ПИ 66264.27.1117 по КК на землище гр. Септември до регулацията на гр. Септември. Трасето на електропровод СН започва от съществуващо трасе на подземен електропровод в имот с идентификатор 66264.27.1117 в посока югоизток, пресича имот с идентификатор 66264.27.183 с НТП – напоителен канал, и достига регулацията на гр. Септември. Дължината на проектното трасе на електропровода е 32 м. Заинтересованите лица могат да се запознаят със съдържанието на проекта в отдел АТУ, ет. 3 в Община Септември. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

1436

8. – Община Сливен на основание чл. 25, ал. 4 от ЗОС съобщава на собствениците на поземлен имот с идентификатор 67338.415.123 по КК на гр. Сливен – X.X.X., X.X.X. и X.X.X., лица, които не могат да бъдат открити по постоянен и настоящ адрес, че със Заповед № РД-15-2057 от 14.11.2022 г. на кмета на община Сливен се отчуждава част от имота за реализиране на обект, публична общинска собственост – улица от о.т. 1435 през о.т. 1436 до о.т. 1438 по плана за регулация на улици, на поземлени имоти за обществени мероприятия и устройствени зони на м. Сухата чешма, с.о. „Изгрев“, землище Сливен. Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – Сливен, чрез Община Сливен в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

1449

8а. – Община Сливен на основание чл. 25, ал. 4 от ЗОС съобщава на собствениците на поземлен имот с идентификатор 67338.415.127 по КК на гр. Сливен – X.X.X. и X.X.X., лица, които не могат да бъдат открити по постоянен и настоящ адрес, че със Заповед № РД-15-2053 от 14.11.2022 г. на кмета на община Сливен се отчуждава част от имота за реализиране на обект, публична общинска собственост – улица от о.т. 1435 през о.т. 1436 до о.т. 1438 по плана за регулация на улици, на поземлени имоти за обществени мероприятия и устройствени зони на м. Сухата чешма, с.о. „Изгрев“, землище Сливен. Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – Сливен, чрез Община Сливен в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

1450

8б. – Община Сливен на основание чл. 25, ал. 4 от ЗОС съобщава на X.X.X. – собственик на 1/12 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 68864.74.5, м. Гробищата по КК на землище с. Стара река, община Сливен, лице, което не може да бъде открито по постоянен и настоящ адрес, че със Заповед № РД-15-2181 от 29.11.2022 г. на кмета на община Сливен се отчуждава имотът за реализиране на обект, публична общинска собственост – „Разширение на съществуващ гробищен парк“, с. Стара река, община Сливен. Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – Сливен, чрез Община Сливен в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

1451

8в. – Община Сливен на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания за трасе на подземен ел. кабел 20 kV от съществуваща кабелна линия в участъка между ТП „Скала“ и ТП „Хидрострой“, ВЛ „Багра“, ПС „ТЕЦ Сливен“, до ПИ 67338.99.141, отреден „за фотоволтаична централа“, преминаващ и засягащ със своя сервитут ПИ 67338.99.1 и ПИ 67338.99.2 с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ 67338.99.127 с НТП „за местен път“, общинска собственост, всички в местност Кише дермен, землище гр. Сливен. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация.

1452

8г. – Община Сливен на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания за трасе на подземни ел. кабели НН от табло на имотната граница на ПИ 67338.98.51, ТП/БКТП „Данлиб“, КЛ/ВЛ „Летище“, ПС „ТЕЦ Сливен“, до ПИ 67338.98.43, отреден „за фотоволтаична централа“, преминаващ и засягащ със своя сервитут ПИ 67338.98.18 с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост, и ПИ 67338.98.43 с НТП „за електроенергийно производство“, собственост на юридическо лице, всички в местност Аркара коруч, землище гр. Сливен. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация.

1453

8д. – Община Сливен на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания за трасе на подземен ел. кабел от ПИ 67338.76.15, местност Сливенски кър, до ПИ 67338.75.47, местност Кютюклюка, и от ПИ 67338.75.47, местност Кютюклюка, до ПИ 67338.75.15, местност Кютюклюка, всички отредени „за фотоволтаична централа“, преминаващ и засягащ със своя сервитут ПИ 67338.75.6 с НТП „овощна градина“, ПИ 67338.75.11 с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ 67338.75.16 с НТП „овощна градина“ и ПИ 67338.76.31 с НТП „нива“, всички в местности Кютюклюка и Сливенски кър, землище гр. Сливен. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация.

1454

49. – Община Средец, дирекция „УТСБКС“, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Местен път, започващ от ІІІ-908 П.К. „Босна“ – с. Варовник км 16+925 дясно до ПИ с идентификатор 04621.163.1000 по КККР на землището на с. Богданово, община Средец“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите могат да се запознаят с проекта (Община Средец, стая № 110, ет. 1) и да направят писмени предложения и възражения по него пред общинската администрация.

1420

303. – Община Троян на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на допълнително водоснабдяване на мах. Селището, с. Белиш, от ВВМ на гр. Троян, преминаващ през имот с идентификатор № 73198.12.3 по КККР на гр. Троян и имоти с идентификатори № 03558.28.124 и 03558.30.59 по КККР на с. Белиш. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация. Проектът е изложен в сградата на Община Троян, ет. 2, стая № 31.

1395

311. – Община Троян съобщава на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, че с Решение № 895 по протокол № 39 от 23.02.2023 г. на Общинския съвет – Троян, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) на трасе за подземна кабелна линия 20 kV с цел присъединяване към електроразпределителната мрежа на фотоволтаична електрическа централа до 2000 kW, попадаща в поземлен имот с идентификатор 73198.21.76 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, местност Орничето. Планът е изложен в сградата на Община Троян, стая № 30, от 9 до 12 ч. всеки работен ден. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Ловеч.

1396

2. – Община Чирпан на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че са изработени проект за изменение на ПУП – план за улична регулация (ПУР) на улица с о.т. 553 ч 552, улица с о.т.553 ч 564, и план за регулация (ПР) за УПИ ІII-3641 в кв. 139 по плана на гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора. Проектът за изменение на плана за улична регулация предвижда изменение на улично-регулационните линии на улица с о.т. 553 ч 552 и улица с о.т. 553 ч 564, като същите се поставят в съответствие с границата на ПИ с идентификатор 81414.502.3641 по КККР на гр. Чирпан, област Стара Загора, поради неприложена улична регулация. Ширината на улицата в посочения обхват остава 10 м, а площта на УПИ III-3641 от 390 кв. м след промяната става 392 кв. м. Проектът за изменение на плана за регулация предвижда изменение на регулационния план за УПИ ІІI-3641 в кв. 139 по плана на гр. Чирпан, като се променя отреждането на УПИ ІІI-3641 в УПИ ІІI-502.3641. Проектът може да бъде разгледан в стая № 1, ет. 1, в сградата на общинската администрация. На основание чл. 128 ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Чирпан в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.

1446

18. – Областният управител на област Шумен в изпълнение на чл. 149, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 148, ал. 3, т. 1 от ЗУТ е издал Разрешение за строеж № 2 от 1.03.2023 г. на възложителя „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ – ООД, гр. Шумен, да извърши строително-монтажни работи съгласно одобрения от областния управител на област Шумен работен инвестиционен проект за обект: „Реконструкция на довеждащ водопровод от язовир „Тича“ до РШ Търговище HDPE или чугун. тр. (в местата на пресичане на реката – стомана)“, Обособена позиция № 1 по проект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособена територия, обслужвана от „ВиК – Шумен“ – ООД, гр. Шумен“, намиращ се на територията на община Върбица и община Велики Преслав, с допуснато предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 от АПК. Предварителното изпълнение може да се обжалва чрез областния управител на област Шумен пред Административния съд – Шумен, в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали административният акт е бил оспорен. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ издаденото разрешение за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица чрез областния управител на област Шумен пред Административния съд – Шумен, в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

1430

157. – Община Якоруда на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 26 (протокол № ОбС-02 от 20.02.2023 г.) на Общинския съвет – Якоруда, е одобрен проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване в обхват кв. 50, 51 и 23А по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, за образуване на нов УПИ IV – „за култова сграда“, в кв. 51, както и разширение на север на УПИ V – „за основно училище“, и УПИ VI – „за култова сграда“, в кв. 23А, за сметка на площта на УПИ VII – „за озеленяване“, и изменение на плана за улична регулация на улица по о.т. 238 – о.т. 254 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ всички заинтересовани лица могат да обжалват решението чрез общинската администрация – Якоруда.

1445

167. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на подземна кабелна линия от съществуваща ел. подстанция, намираща се в ПИ с идентификатор 72240.38.271, до ПИ с идентификатор 72240.37.461 по КККР в землището на с. Тенево, област Ямбол. Частичното изменение се налага от промяна в съгласуването на проекта от ДП „НКЖИ“ за участъка, пресичащ жп линията Ямбол – Елхово, в района на гара Маломир, а след това се отклонява и минава през имоти в землището на с. Маломир. Изменението се състои в преместване на мястото и пресичане на жп линията, което води до изместване на трасето на подземния кабел и промяна на мястото на присъединяване на подземния кабел към ел. подстанцията. Трасето на подземната кабелна линия започва от съществуваща ел. подстанция, намираща се в ПИ с идентификатор 72240.38.271 – с НТП – за съоръжение на електропровод, частна собственост – обществени организации, преминава през ПИ с идентификатор 72240.38.446 – с НТП – селскостопански, горски, ведомствени пътища, публична общинска собственост, ПИ с идентификатор 72240.38.253 с НТП – селскостопански, горски, ведомствени пътища, публична общинска собственост, ПИ с идентификатор 72240.38.619, ПИ с идентификатор 72240.38.618, ПИ с идентификатор 72240.38.334 с НТП – за линии на релсов транспорт, държавна частна собственост, и достига до ПИ с идентификатор 72240.38.461 с НТП – селскостопански, горски, ведомствени пътища, публична общинска собственост, по КККР в землището на с. Тенево, област Ямбол. Проектът за подробен устройствен план е на разположение на заинтересуваните лица в сградата на Община „Тунджа“, Ямбол, стая № 103. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация.

1415

167а. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на кабел за външно ел. захранване на фотоволтаична електроцентрала за УПИ VIII-1065 в кв. 60 по ПУП на с. Тенево, област Ямбол. Трасето на кабела започва от стълб № 4, намиращ се в ПИ с идентификатор 72240.52.453, публична общинска собственост, вид на територията – земеделска, НТП – пасище, преминава през същия имот и достига до края на регулацията на с. Тенево, област Ямбол. Дължината на трасето е 97 м. Проектът за подробен устройствен план е на разположение на заинтересуваните лица в сградата на Община „Тунджа“, Ямбол, стая № 103. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация.

1416

1. – Община с. Невестино, област Кюстендил, на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че с протокол № КД-03-34 от 21.02.2023 г. на комисията, назначена със Заповед № ОА-РД-15-13 от 16.02.2023 г. на областния управител на област Кюстендил, са приети помощен план и план на новообразуваните имоти по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ за имот с идентификатор 10050.65.14 в землището на с. Ваксево, м. Валого, община Невестино, област Кюстендил. Плановете и придружаващата ги документация са предоставени за разглеждане от заинтересованите лица в сградата на Община Невестино, ет. 3, стая № 7. На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по помощния план, плана на новообразуваните имоти и придружаващата ги документация до кмета на община Невестино.

1479

861. – Община с. Хайредин, област Враца, на основание чл. 128, ал. 1 и 2 във връзка с ал. 13 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Преносни газопроводи високо налягане с АГРС от ПГХ „Чирен“ до гр. Козлодуй и гр. Оряхово“ и план-схема за електрозахранване на ЛКВ „Манастирище“ с цел ползването му за обект: „Газопровод, свързващ ПГХ „Чирен“ със съществуващата газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, в района на с. Бутан“, включващ парцеларни планове за трасето на газопровода, неговите технологични съоръжения и елементите на обслужващата техническа инфраструктура през землищата на с. Ботево, с. Бързина, с. Манастирище, с. Рогозен и с. Хайредин на територията на община Хайредин. Проектната документация е изложена за разглеждане в Община Хайредин. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

1378

Административният съд – Кюстендил, на основание чл. 181 от АПК обявява, че „ВОЛАН БО“ – ООД, оспорва Решение № 399 по протокол № 19 от 31.03.2021 г. на Общинския съвет – Кюстендил, с което е приета общинска транспортна схема за обществен превоз на пътници на територията на община Кюстендил, по която да бъдат възложени превозите по автобусни линии по реда на Закона за обществените поръчки. Релевират се основания за незаконосъобразност, свързани с допуснати нарушения на административнопроизводствените правила, противоречие с материалноправните разпоредби и несъответствие с целта на закона. По оспорването е образувано адм. д. № 70/2023 г. по описа на Административния съд – Кюстендил. Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 19.04.2023 г. от 10 ч.

1467

Административният съд – Пловдив, първо отделение, ХХVІІ състав, съобщава, че е образувано адм. д. № 126 по описа на съда за 2023 г. по жалба на „Ди ЕС Пропърти Билд“ – ЕООД, ЕИК 205538115, срещу Решение № 521, взето с протокол № 22 от 24.11.2022 г. на Общинския съвет – Пловдив, за одобряване на изменение на общия устройствен план на гр. Пловдив, в частта на имот к.и. 56784.521.1439 по КККР на гр. Пловдив, представляващ УПИ I – за бензиностанция и озеленяване, кв. 81, по плана на Централна градска част на гр. Пловдив. Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 19.04.2023 г. от 13 ч. Заинтересуваните лица могат да се конституират като ответници по делото в едномесечен срок от деня на обнародването на настоящото съобщение в „Държавен вестник“, като подадат писмена молба до съда със съдържание и приложения, посочени в чл. 218, ал. 5 и 6 от Закона за устройство на територията.

1468

Административният съд – Пловдив, на основание чл. 218, ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е образувано адм.д. № 133 по описа на съда за 2023 г. по жалба на „Централ – Пловдив“ – АД, с искане за отмяна като незаконосъобразно на Решение № 521, взето с протокол № 22 от 24.11.2022 г. на Общинския съвет – Пловдив, с което е одобрен окончателен проект за изменение на общия устройствен план на гр. Пловдив ведно с устройствени зони, устройствени показатели и правила и нормативи за прилагане, в частта относно собствения на дружеството поземлен имот с идентификатор 56784.520.1704 по КККР на гр. Пловдив. В едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се конституират като ответници в съдебното производство чрез подаване на заявление до Административния съд – Пловдив, което следва да съдържа: 1. трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; 2. трите имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър адрес на управление и електронния му адрес; 4. номера на делото; 5. акта, който се оспорва, и органа, който го е издал; 6. изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано в производството като ответник; 7. подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна на решението, както и за присъединяване към подадени жалби в законоустановения срок. Делото е насрочено в открито заседание за 20.04.2023 г. от 9 ч.

1469

Административният съд – Пловдив, първо отделение, пети състав, съобщава, че е образувано адм.д. № 111 по описа на съда за 2023 г. по жалба на ЕТ „ИРА – X.X.“, ЕИК 825014528, с искане за отмяна като незаконосъобразно на Решение № 521, взето с протокол № 22 от 24.11.2022 г. на Общинския съвет – Пловдив, с което е одобрен окончателен проект за изменение на общия устройствен план на гр. Пловдив ведно с устройствени зони, устройствени показатели и правила и нормативи за прилагане, в частта относно поземлен имот УПИ – осми – общественообслужващи дейности, в кв. 2, по действащия регулационен план на кв. Въстанически-север – гр. Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48 от 3.06.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК. Заинтересованите лица могат да се конституират като ответници по делото в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ чрез заявление, което съдържа: 1. трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; 2. трите имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър адрес на управление и електронния му адрес; 4. номер на делото; 5. акта, който се оспорва, и органа, който го е издал; 6. изявление, че заинтересованото лице желае да бъде конституирано в производството като ответник; 7. подпис на заявителя. Към заявлението следва да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересовано лице на заявителя. Административно дело № 111/2023 г. е насрочено в открито съдебно заседание на 25.04.2023 г. от 13,40 ч.

1470

Софийският градски съд, гражданско отделение, брачни състави, VІ брачен състав, призовава Юргент Гжинай, роден на 22.10.1997 г., гражданин на Албания, без постоянен и настоящ адрес в Република България, в двуседмичен срок от обнародването на настоящото съобщение в „Държавен вестник“ да се яви в канцеларията на Софийския градски съд, гражданско отделение, брачни състави, VІ брачен състав – гр. София, бул. Витоша № 2, в качеството на ответник по гр.д. № 13051/2022 г. на СГС, за да получи препис от подадената от X.X.X., ЕГН **********, искова молба заедно с приложените към нея писмени доказателства и разпореждане по чл. 131 от ГПК. Ако в указания срок ответникът не се яви в съда, за да получи преписи от съдебните книжа, или не посочи съдебен адрес, делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.

1471

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителният съвет на сдружение „За граждански прояви – КЛИН“, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ по инициатива на председателя на сдружението свиква извънредно общо събрание на членовете на сдружението на 22.04.2023 г. в 10 ч. в София, ул. Кричим № 12Б, вх. Б, ап. 25, при следния дневен ред: 1. избор на нови членове на сдружението; 2. избор на нов управителен съвет на сдружението; 3. промяна на устава на сдружението; 4. промяна на адреса на сдружението; 5. разни. При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 22.04.2023 г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

1371

11. – Управителният съвет на сдружение „Туристическо дружество „Кале“, гр. Стралджа, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание на 9.06.2023 г. в 18 ч. в залата до офиса на дружеството на ул. П. К. Яворов № 36, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за периода 2018 – 2022 г.; 2. промени в устава; 3. избор на председател на сдружението; 4. обсъждане и приемане на план за бъдещата дейност; 5. избор на делегат за ОС на БТС; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден, на същото място в 19 ч. независимо от броя на присъстващите членове на дружеството.

1458

1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза „Спортен клуб по тенис на маса „АВС“ – в ликвидация, Ямбол, на основание чл. 23, ал. 1 от устава и чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 28.04.2023 г. в 10 ч. в Ямбол, ул. Индже войвода № 35, при следния дневен ред и проекти на решения: 1. приемане на отчета на ликвидатора на сдружение „Спортен клуб по тенис на маса „АВС“ – в ликвидация, за дейността му и за извършените от него действия по приключване на ликвидацията на сдружението; проект за решение: общото събрание приема направеното предложение; 2. приемане на счетоводния баланс на сдружението към датата на приключване на ликвидацията и пояснителния доклад към него; проект за решение: общото събрание приема направеното предложение; 3. освобождаване на ликвидатора на сдружението от отговорност; проект за решение: общото събрание приема направеното предложение; 4. вземане на решения за разпределение на имуществото на сдружението; проект за решение: общото събрание приема направеното предложение; 5. вземане на решение за заличаване на сдружението; проект за решение: общото събрание приема направеното предложение. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на членовете на адреса на управление на сдружението. Регистрацията за участие ще започне в 9,30 ч. При липса на кворум на основание чл. 24 от устава събранието да се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

1427

1. – Управителният съвет на сдружение „Училищно настоятелство – Отец Паисий“ при СОУ „Отец Паисий“, с. Люляково, област Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 4.05.2023 г. в 10 ч. в с. Люляково, ОУ „Отец Паисий“‘, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за предходната година; 2. освобождаване на членовете на управителния съвет; 3. избор на нови членове на управителния съвет; 4. освобождаване на председателя на училищното настоятелство; 5. избор на нов председател на училищното настоятелство; 6. приемане на промени в устава на сдружението, актуализиран и съобразен с изискванията на ЗЮЛНЦ; вземане на решение училищното настоятелство да осъществява общественополезна дейност; 7. други. Поканват се всички членове или упълномощени от тях лица да присъстват. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

1456

Промени настройката на бисквитките