Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 29 от 31.III

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 ОТ 30 МАРТ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 139 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г. (ДВ, БР. 67 ОТ 2002 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА № 4 ОТ 21 МАРТ 2023 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УНИВЕРСАЛНАТА УСЛУГА ПО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 11.04.2007 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИ КУЛТУРНИ ДЕЙЦИ ЗА ПОСТИГНАТИ ВИСОКИ ТВОРЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ ИЛИ ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА КУЛТУРАТА (ДВ, БР. 34 ОТ 2007 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-406 ОТ 14 АПРИЛ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ПО-ВИСОКА ПО ВИД ДЛЪЖНОСТ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ДВ, БР. 29 ОТ 2015 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 29 ОТ 12.07.2006 Г. ЗА МИНИМАЛНОТО НИВО НА КРЕДИТНИТЕ РЕЙТИНГИ НА БАНКИТЕ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЪРЖАВИТЕ, МЕЖДУНАРОДНИТЕ ФИНАНСОВИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПАЗАРИТЕ И ИНДЕКСИТЕ НА ТЕЗИ ПАЗАРИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 176, АЛ. 3 ОТ КОДЕКСА ЗА Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 27.05.2021 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПРИЗНАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА БРОКЕРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И ИНВЕСТИЦИОННИТЕ КОНСУЛТАНТИ (ДВ, БР. 48 ОТ 2021 Г.) Виж повече
  • МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КРАЛСТВО БЕЛГИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ДЕПАРТАМЕНТА НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА КАНАДА, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА Виж повече
Промени настройката на бисквитките