Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 30 от 4.IV

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47 ОТ 31 МАРТ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ПО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 374 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г. (ДВ, Виж повече
  • УКАЗ № 45 ОТ 27.03.2023 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА СЕНАТОР ЙОНА МАРТИН - СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА ГРУПАТА ЗА ПРИЯТЕЛСТВО С БЪЛГАРИЯ В ПАРЛАМЕНТА НА КАНАДА, С ОРДЕН "МАДАРСКИ КОННИК" ВТОРА СТЕПЕН Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ РЕГ. № RB 102101-001-04/11-2844 ОТ 6 ФЕВРУАРИ 2023 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ДОСТЪП НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "РАЗУЗНАВАНЕ" ДО ИНФОРМАЦИОННИТЕ ФОНДОВЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ПОВЕРИТЕЛНО) Виж повече
  • НАРЕДБА № 4 ОТ 30 МАРТ 2023 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПЛОЩ И ЗА ЖИВОТНИ Виж повече
  • УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ОТПУСКАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПО ЧЛ. 262, АЛ. 6, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА, НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И НА ДИЕТИЧНИ Х Виж повече
  • МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ(Одобрен с Решение № 101 от 2 февруари 2 Виж повече
  • СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ (ДОПЪЛНЕН) ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - ДОБРИЧ, ЗА 2023 Г. Виж повече
Промени настройката на бисквитките