Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 41 от 9.V

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68 ОТ 3 МАЙ 2023 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА Виж повече
  • НАРЕДБА № 5 ОТ 2 МАЙ 2023 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И ПРЕРАБОТКА НА СУРОВО МЛЯКО, ПРЕДЛАГАНЕТО НА ПАЗАРА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ И ОФИЦИАЛНИЯ ИМ КОНТРОЛ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 ОТ 3 МАЙ 2023 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ФАКУЛТЕТ "СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ" В СТРУКТУРАТА НА ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69 ОТ 4 МАЙ 2023 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ВЪЗДУХА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 343 ОТ 4 МАЙ 2023 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАНА ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА ПО ПЛАНИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАДИОЧЕСТОТНИЯ СПЕКТЪР В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ, ПРОВЕЖДАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ ОБУЧЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ЗА ЗАЩИТА НА ОТЕЧЕСТВОТО Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 ОТ 3 МАЙ 2023 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ, ПРОВЕЖДАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ ОБУЧЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ЗА ЗАЩИТА НА ОТЕЧЕСТВОТО Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ (ДВ, БР. 39 ОТ 2023 Г.) Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА (ДВ, БР. 75 ОТ 2016 Г.) Виж повече
Промени настройката на бисквитките