Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 43 от 16.V

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72 ОТ 12 МАЙ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КЛАСИФИКАТОРА НА ДЛЪЖНОСТИТЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30 Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71 ОТ 11 МАЙ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРИДОБИТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ЗАВЪРШЕНИ ПЕРИОДИ НА ОБУЧЕНИЕ В ЧУЖДЕСТРАННИ ВИСШИ УЧИЛИЩА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 НА МИНИСТЕРСК Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 ОТ 11 МАЙ 2023 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ИНСТИТУТ ЗА ПРОДОВОЛСТВЕНА СИГУРНОСТ В СТРУКТУРАТА НА ТРАКИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА Виж повече
  • УКАЗ № 53 ОТ 15.05.2023 Г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КАНДИДАТА ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ ИВАНОВА ГАБРИЕЛ ДА СЪСТАВИ ПРАВИТЕЛСТВО Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73 ОТ 12 МАЙ 2023 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА Виж повече
  • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ОТМЕНЯНЕ НА НАРЕДБА № РД-02-20-14 ОТ 2011 Г. ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ И НА ОДИТА ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО ИМ И ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ПРИЗНАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2001 Г. ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ ЦЕЛИ (ДВ, БР. 30 ОТ 2001 Г.) Виж повече
Промени настройката на бисквитките