Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 75 от 1.IX

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА

 

АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ

РЕШЕНИЕ № 3948-П от 17 август 2023 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала (Наредба за електронната платформа), във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол, Решение № 1870 от 16.01.2023 г. на Агенцията за публичните предприятия и контрол (ДВ, бр. 9 от 2023 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение № 7541 от 17.08.2023 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

1. Продажбата на недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Бургас, представляващ поземлен имот с идентификатор 07079.602.838 с площ 918 кв. м, намиращ се в ж.к. Славейков, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас (наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 200 000 лв. (без включен ДДС);

2.2. стъпка на наддаване – 10 000 лв. (без включен ДДС);

2.3. депозитът за участие е парична вноска – 36 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията за публичните предприятия и контрол в срока и съгласно изискванията на правилата за провеждане на електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата процедура е един месец считано от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ с възможност да бъде удължен с 20 работни дни в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за електронната платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано от регистрацията за участие на първия кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден считано от регистрацията за участие на първия регистрирал се кандидат от 12 ч. българско време и е с продължителност 30 минути.

3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.

4. Режийните разноски за имота в размер две на сто върху цената, достигната на търга, се заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор: П. Александрова

6629

 

РЕШЕНИЕ № 3949-П от 17 август 2023 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала (Наредба за електронната платформа), във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол, Решение № 1869 от 16.01.2023 г. на Агенцията за публичните предприятия и контрол (ДВ, бр. 9 от 2023 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение № 7542 от 17.08.2023 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

1. Продажбата на недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Бургас, представляващ поземлен имот с идентификатор 07079.602.839 с площ 840 кв. м, намиращ се в ж.к. Славейков, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас (наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 180 000 лв. (без включен ДДС);

2.2. стъпка на наддаване – 10 000 лв. (без включен ДДС);

2.3. депозитът за участие е парична вноска – 32 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията за публичните предприятия и контрол в срока и съгласно изискванията на правилата за провеждане на електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата процедура е един месец считано от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ с възможност да бъде удължен с 20 работни дни в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за електронната платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано от регистрацията за участие на първия кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден считано от регистрацията за участие на първия регистрирал се кандидат от 13 ч. българско време и е с продължителност 30 минути.

3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.

4. Режийните разноски за имота в размер две на сто върху цената, достигната на търга, се заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор: П. Александрова

6630

 

РЕШЕНИЕ № 3950-П от 17 август 2023 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала (Наредба за електронната платформа), във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол, Решение № 1868 от 16.01.2023 г. на Агенцията за публичните предприятия и контрол (ДВ, бр. 9 от 2023 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение № 7543 от 17.08.2023 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

1. Продажбата на недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Бургас, представляващ поземлен имот с идентификатор 07079.602.840 с площ 1020 кв. м, намиращ се в ж.к. Славейков, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас (наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 220 000 лв. (без включен ДДС);

2.2. стъпка на наддаване – 10 000 лв. (без включен ДДС);

2.3. депозитът за участие е парична вноска – 40 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията за публичните предприятия и контрол в срока и съгласно изискванията на правилата за провеждане на електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата процедура е един месец считано от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ с възможност да бъде удължен с 20 работни дни в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за електронната платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано от регистрацията за участие на първия кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден считано от регистрацията за участие на първия регистрирал се кандидат от 14 ч. българско време и е с продължителност 30 минути.

3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.

4. Режийните разноски за имота в размер две на сто върху цената, достигната на търга, се заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор: П. Александрова

6631

 

РЕШЕНИЕ № 3951-П от 17 август 2023 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала (Наредба за електронната платформа), във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол, Решение № 1842 от 4.07.2022 г. на Агенцията за публичните предприятия и контрол (ДВ, бр. 55 от 2022 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение № 7544 от 17.08.2023 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

1. Продажбата на недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Кърджали, представляващ поземлен имот с идентификатор 48996.57.9 с площ 2531 кв. м, намиращ се в гр. Момчилград, община Момчилград, област Кърджали (наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 165 000 лв. (без включен ДДС);

2.2. стъпка на наддаване – 8000 лв. (без включен ДДС);

2.3. депозитът за участие е парична вноска – 30 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията за публичните предприятия и контрол в срока и съгласно изискванията на правилата за провеждане на електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата процедура е един месец считано от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ с възможност да бъде удължен с 20 работни дни в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за електронната платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано от регистрацията за участие на първия кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден считано от регистрацията за участие на първия регистрирал се кандидат от 14 ч. българско време и е с продължителност 30 минути.

3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.

4. Режийните разноски за имота в размер две на сто върху цената, достигната на търга, се заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор: П. Александрова

6632

 

РЕШЕНИЕ № 3952-П от 17 август 2023 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала (Наредба за електронната платформа), във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол, Решение № 1848 от 18.08.2022 г. на Агенцията за публичните предприятия и контрол (ДВ, бр. 71 от 2022 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение № 7545 от 17.08.2023 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

1. Продажбата на недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Сливен, представляващ поземлен имот с идентификатор 72165.505.1841 с площ 15 559 кв. м, намиращ се в гр. Твърдица, община Твърдица, област Сливен (наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 160 000 лв. (без включен ДДС);

2.2. стъпка на наддаване – 8000 лв. (без включен ДДС);

2.3. депозитът за участие е парична вноска – 30 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията за публичните предприятия и контрол в срока и съгласно изискванията на правилата за провеждане на електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата процедура е един месец считано от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ с възможност да бъде удължен с 20 работни дни в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за електронната платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано от регистрацията за участие на първия кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден считано от регистрацията за участие на първия регистрирал се кандидат от 10 ч. българско време и е с продължителност 30 минути.

3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.

4. Режийните разноски за имота в размер две на сто върху цената, достигната на търга, се заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор: П. Александрова

6628

 

СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ

РЕШЕНИЕ № РД-05-82 от 24 август 2023 г.

Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое заседание, проведено на 24.08.2023 г., разгледа въпроса за обявяване на конкурс за издаване на лицензия за радиодейност за гр. Монтана, област Монтана.

След отправено запитване Комисията за регулиране на съобщенията със свое Решение № 222 от 27.07.2023 г. е предоставила на Съвета за електронни медии актуална информация относно свободна радиочестота за гр. Монтана. Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване, и приложение, съдържащо технически параметри.

В съответствие с разпоредбата на чл. 116а от ЗРТ и получената информация за наличие на свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе един конкурс, като честотата, за която взема настоящото решение, е посочена в приложението към него.

Съветът като специализиран орган, в чиито правомощия е да регулира медийната среда в интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да се разпространява на честота 98.2 MHz за гр. Монтана.

Съветът прецени, че с оглед демографската картина на района (по данни, публикувани на електронната страница на НСИ) възможността да бъде използван ефективно радиочестотният спектър в зоната на обслужване, да се създадат възможности за конкурентна медийна среда и условия за нейното развитие на регионално ниво, слушателската аудитория в региона да получи достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което е предпоставка за високо качество на предлаганата услуга, програмата, за създаването на която ще бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с настоящото решение конкурс, следва да бъде с общ (политематичен) профил. В нея задължително следва да присъстват предавания с информационна, образователна, културна и развлекателна насоченост, предназначени за преобладаващата част от населението на гр. Монтана.

С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице предвидените от ЗРТ условия за откриване на конкурс за осъществяване на радиодейност чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Монтана.

На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията и Решение на КРС № 222 от 27.07.2023 г. Съветът за електронни медии реши да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма с общ (политематичен) профил, разпространявана чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Монтана, за честотно назначение с технически параметри, посочени в приложението от настоящото решение.

Датата, мястото и часът на провеждане на конкурса са: 16.11.2023 г., на адрес: гр. София, бул. Шипченски проход № 69, ет. 5, от 14 ч.

СЕМ приема заявления за участие до 20.10.2023 г. включително на адрес – гр. София, бул. Шипченски проход № 69, ет. 5, деловодство, от 9,00 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.

Конкурсните книжа се закупуват от 14.09.2023 г. до 15.09.2023 г. включително на адрес – гр. София, бул. Шипченски проход № 69, ет. 6, ст. 606б (каса), от 9,00 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.

Решението подлежи на обнародване в „Държавен вестник“.

За председател: С. Велева

Приложение

Честота:

98.2 Mhz

Населено място:

гр. Монтана

Адрес, точка на излъчване:

община Монтана,

 

гр. Монтана,

 

РРТС „Монтана“

Географски координати:

 

северна ширина

43N24 38

Географски координати:

 

източна дължина

23E12 23

Надморска височина на

 

кота терен:

259 m

Необходима мощност на

 

изхода на предавателя:

до 200 W

Необходима ефективно

 

излъчена мощност:

до 400 W

Максимална ефективна

 

височина на АФС:

до 800 m

Медианна стойност на

 

интензитета на ЕМП:

66 dB ( V/m)

6684

РЕШЕНИЕ № РД-05-83 от 24 август 2023 г.

Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое заседание, проведено на 24.08.2023 г., разгледа въпроса за обявяване на конкурс за издаване на лицензия за радиодейност за гр. Търговище, област Търговище.

След отправено запитване Комисията за регулиране на съобщенията със свое Решение № 222 от 27.07.2023 г. е предоставила на Съвета за електронни медии актуална информация относно свободна радиочестота за гр. Търговище. Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване, и приложение, съдържащо технически параметри.

В съответствие с разпоредбата на чл. 116а от ЗРТ и получената информация за наличие на свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе един конкурс, като честотата, за която взема настоящото решение, е посочена в приложението към него.

Съветът като специализиран орган, в чиито правомощия е да регулира медийната среда в интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да се разпространява на честота 105.6 MHz за гр. Търговище.

Съветът прецени, че с оглед демографската картина на района (по данни, публикувани на електронната страница на НСИ) възможността да бъде използван ефективно радиочестотният спектър в зоната на обслужване, да се създадат възможности за конкурентна медийна среда и условия за нейното развитие на регионално ниво, слушателската аудитория в региона да получи достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което е предпоставка за високо качество на предлаганата услуга, програмата, за създаването на която ще бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с настоящото решение конкурс, следва да бъде със специализиран профил, предназначена за аудитория от 20 до 45 години.

С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице предвидените от ЗРТ условия за откриване на конкурс за осъществяване на радиодейност чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Търговище.

На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията и Решение на КРС № 222 от 27.07.2023 г. Съветът за електронни медии реши да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма със специализиран профил, предназначена за аудитория от 20 до 45 години, разпространявана чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Търговище, за честотно назначение с технически параметри, посочени в приложението от настоящото решение.

Датата, мястото и часът на провеждане на конкурса са: 16.11.2023 г. на адрес: гр. София, бул. Шипченски проход № 69, ет. 5, от 14 ч.

СЕМ приема заявления за участие до 20.10.2023 г. включително на адрес – гр. София, бул. Шипченски проход № 69, ет. 5, деловодство, от 9,00 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.

Конкурсните книжа се закупуват от 14.09.2023 г. до 15.09.2023 г. включително на адрес – гр. София, бул. Шипченски проход № 69, ет. 6, ст. 606б (каса), от 9,00 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.

Решението подлежи на обнародване в „Държавен вестник“.

За председател: С. Велева

Приложение

Честота:

105.6 Mhz

Населено място:

гр. Търговище

Адрес, точка на излъчване:

област Търговище,

 

гр. Търговище,

 

РРТС „Търговище“,

 

м. Дервент коджакус

Географски координати:

 

северна ширина

43N11 29

Географски координати:

 

източна дължина

26E31 04

Надморска височина на

 

кота терен:

659 m

Необходима мощност на

 

изхода на предавателя:

до 100 W

Необходима ефективно

 

излъчена мощност:

до 400 W

Максимална ефективна

 

височина на АФС:

до 800 m

Медианна стойност на

 

интензитета на ЕМП:

66 dB ( V/m)

6685

 

ОБЩИНА РАКОВСКИ

ЗАПОВЕД № ДЗ-173 от 24 август 2023 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 310, ал. 5 и чл. 321, ал. 1 от ЗПУО и в изпълнение на Решение № 838, взето с протокол № 47 от 27.06.2023 г. на Общинския съвет – Раковски, и чл. 60, ал. 1 от АПК за разпореждане на предварително изпълнение на настоящия акт нареждам:

I. Откривам общинска детска градина в сграда, намираща се в поземлен имот № 2465, за който е образуван УПИ III-2465, отреден за „детска градина и социални дейности“, в кв. 144 по регулационния план на кв. Секирово, гр. Раковски, община Раковски, както следва:

1. Наименование и седалище: Детска градина „Феникс“, със седалище гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив, ул. Първи май № 30А.

2. Вид на детската градина: детска градина с четири целодневни групи – яслени и градински, за деца от 10-месечна възраст до постъпването им в първи клас.

3. Сведения за броя на децата, които ще се отглеждат, възпитават, социализират и обучават в детската градина: 120 деца.

4. Персонал: числеността на персонала се определя съобразно броя на групите, като приоритетно се осигуряват работните места за педагогически специалисти, за да се гарантира изпълнението на държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

5. Финансово осигуряване: чрез държавните стандарти за съответните делегирани от държавата дейности, чрез бюджета на Община Раковски.

II. На основание чл. 60, ал. 1 и 2 от АПК разпореждам предварително изпълнение на настоящата заповед, което се налага от необходимостта от финансиране на новооткритата институция. Община Раковски като първостепенен разпоредител с бюджет по смисъла на Закона за публичните финанси е орган, от чийто бюджет се финансират дейностите в детската градина, и като такъв трябва да заяви необходимите бюджетни средства за следващата година. С прилагането на цитираното предварително изпълнение ще се защитят интересите на местната общност от евентуалната невъзможност за финансиране дейността на общинската институция.

III. Възлагам изпълнение на настоящата заповед на X.X. – зам.-кмет на Община Раковски.

Кмет: П. Гуджеров

6688

 

ЗАПОВЕД № ДЗ-174 от 24 август 2023 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 310, ал. 5 и чл. 321, ал. 1 от ЗПУО и в изпълнение на Решение № 837, взето с протокол № 47 от 27.06.2023 г. на Общинския съвет – Раковски, и чл. 60, ал. 1 от АПК за разпореждане на предварително изпълнение на настоящия акт нареждам:

I. Откривам общински Център за подкрепа за личностно развитие с дейност съгласно чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПУО в сграда, намираща се в поземлен имот № 2465, за който е образуван УПИ III-2465, отреден за „детска градина и социални дейности“, в кв. 144 по регулационния план на кв. Секирово, гр. Раковски, община Раковски, както следва:

1. Наименование и седалище: Център за подкрепа за личностно развитие – Раковски, гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив, ул. Първи май № 30А.

2. Вид на институцията: Център за подкрепа за личностно развитие с дейност съгласно чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПУО за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.

3. Сведения за броя на децата, които ще бъдат обхванати: ще се определи с Правилника на Центъра за подкрепа за личностно развитие.

4. Персонал: числеността на персонала ще се определи с Правилника на Центъра за подкрепа за личностно развитие съгласно определените дейности, които ще бъдат развивани.

5. Финансово осигуряване: чрез държавните стандарти за съответните делегирани от държавата дейности, чрез бюджета на Община Раковски.

II. На основание чл. 60, ал. 1 и 2 от АПК разпореждам предварително изпълнение на настоящата заповед, което се налага от необходимостта от финансиране на новооткритата институция. Община Раковски като първостепенен разпоредител с бюджет по смисъла на Закона за публичните финанси е орган, от чийто бюджет се финансират дейностите в детската градина, и като такъв трябва да заяви необходимите бюджетни средства за следващата година. С прилагането на цитираното предварително изпълнение ще се защитят интересите на местната общност от евентуалната невъзможност за финансиране дейността на общинската институция.

III. Възлагам изпълнение на настоящата заповед на X.X. – зам.-кмет на Община Раковски.

Кмет: П. Гуджеров

6689

 

ОБЩИНА СЛИВЕН

ЗАПОВЕД № РД-15-1646 от 23 август 2023 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 310, ал. 5 и чл. 313, ал. 1, т. 3 от ЗПУО и Решение № 1692 от 27.07.2023 г. на Общинския съвет – Сливен, нареждам:

1. Преобразувам Център за личностно развитие – Детски комплекс – Сливен (ЦПЛР – ДК), чрез вливане на Център за подкрепа личностно развитие – Център за кариерно ориентиране (ЦПЛР – ЦКО), от началото на учебната 2023 – 2024 г.

2. Дейността на ЦПЛР – ДК – Сливен, да се допълни с дейност по кариерно ориентиране в съответствие с чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПУО.

3. Определям числеността на център ЦПЛР – ДК, с 4 щатни бройки за кариерни консултанти

4. Определям следния адрес като административен адрес и адрес за провеждане на дейността на ЦПЛР – ДК: гр. Сливен, ул. Петко Славейков № 8.

5. Предоставям наличния инвентар, техническо оборудване и задължителна документация на преобразувания чрез вливане ЦПЛР – ЦКО, на директора на ЦПЛР – ДК – Сливен.

6. Финансирането на ЦПЛР – ДК, се извършва според разпоредбите на Наредбата за финансиране на институциите в предучилищното и училищното образование (ПМС № 219 от 5.10.2017 г.). Разходите за кариерно консултиране се финансират със средства от държавния бюджет в размер 80/100 и от общинския бюджет в размер 20/100 от определения норматив за кариерни консултанти.

7. Трудовите правоотношения на служителите на преобразуваните центрове за подкрепа на личностно развитие да се уредят при условията на чл. 123, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.

Заповедта да се сведе до знанието на началника на Регионалното управление на образованието – Сливен, и на министъра на образованието и науката за сведение.

На основание чл. 15, ал. 3 от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. на МОН за институциите в системата на предучилищното и училищното образование заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“ и влиза в сила от 1.09.2023 г.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на X.X.-Чиликова, заместник-кмет „Хуманитарни дейности“.

За кмет: Р. Иванов

6680

 

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

РЕШЕНИЕ № 715 от 28 юни 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 103а, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 5 от ЗУТ Общинският съвет – Харманли, реши:

Разрешава поправка на допусната явна фактическа грешка и одобрява изменение на ОУПО – Харманли, за ПИ 83377.95.1, ПИ 83377.95.7, ПИ 83377.95.18 и ПИ 83377.95.755, м. До гробето, по КККР на землище с. Шишманово, община Харманли, като се предвиди територия „ПИ с жилищни функции“.

Председател: Й. Малинов

6711

74. – Академията на Министерството на вътрешните работи – София, обявява конкурс за приемане на задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2023/2024 г. в съответствие с Решение № 441 от 22.06.2023 г. на Министерския съвет (приложение № 1.3), както следва:

Шифър

Професионално направление, докторска програма

Образователна и научна степен „доктор“, задочна форма на обучение

3.

Социални, стопански и правни науки

3.6.

Право (Административно право и административен процес)

1

3.6.

Право (Наказателно право)

1

3.6.

Право (Наказателен процес)

1

3.6.

Право (Криминалистика)

1

3.6.

Право (Криминология)

1

5.

Технически науки

5.7.

Архитектура, строителство и геодезия (Техника на безопасността на труда и противопожарната техника)

2

9.

Сигурност и отбрана

9.1.

Национална сигурност (Организация и управление извън сферата на материалното производство)

1

 

В срок 2 месеца след обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните документи до ректора на Академията на МВР: 1. заявление по образец, в което се посочва професионалното направление и докторската програма, за която кандидатстват; 2. автобиография; 3. диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението или нотариално заверено копие от нея; 4. декларация по чл. 91, ал. 7, т. 2 от ЗВО; 5. други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област; 6. документ за платена такса за кандидатстване в размер на 30 лв. за пьрви и 30 лв. за всеки следващ изпит; таксата се заплаща по банков път чрез всяка търговска банка по сметката на: титуляр: Академия на МВР; IBAN: BG72UBBS80023106073404; ВИС: UBBSBGSF.

6657

7. – Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2023 – 2024 г. съгласно Решение № 441 от 22.06.2023 г. на Министерския съвет по следните докторски програми:

Области на висше образование, професионални направления и докторски програми

Форми на обучение

редовна

задочна

1. Педагогически науки

1.2. Педагогика

Теория на възпитанието и дидактика – ПФ

4

4

Специална педагогика – ПФ

-

1

Методика на обучението по математика в предучилищното образование и в начален етап на основната образователна степен – ПФ

1

2

4. Природни науки, математика и информатика

4.3. Биологически науки

Биохимия – АФ

3

Ботаника – АФ

1

Микробиология – АФ

1

Биохимия с обучение на български и английски език – МФ

1

Молекулярна биология – МФ

1

5. Технически науки

5.1. Машинно инженерство

Механизация и електрификация на растениевъдството – ФТТ

1

Технология на шевното производство – ФТТ

1

Двигатели с вътрешно горене – ФТТ

1

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли) – ФТТ

2

5.4. Енергетика

Отопление, вентилация, климатизация – ФТТ

1

Енергопреобразуващи технологии и системи – ФТТ

1

5.12. Хранителни технологии

Технология на храните – ФТТ

2

5.13. Общо инженерство

Механизация и електрификация на животновъдството – АФ

1

1

Технология на млякото и млечните продукти – АФ

1

Технология на месните и рибните продукти – АФ

1

6. Аграрни науки и ветеринарна медицина

6.1. Растениевъдство

Агрохимия – АФ

1

-

6.3. Животновъдство

Птицевъдство – АФ

-

1

Специални отрасли (коне, буби, зайци, промишлен дивеч, пчели и др.) – АФ

3

-

Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов – АФ

1

3

Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите – АФ

1

-

Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването – АФ

1

-

Говедовъдство и биволовъдство – АФ

1

-

Овцевъдство и козевъдство – АФ

1

-

Свиневъдство – АФ

1

-

Генетика – АФ

1

-

Физиология на животните и човека – АФ

1

-

6.4. Ветеринарна медицина

Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване – ВМФ

1

1

Патология на животните – ВМФ

6

-

Морфология – ВМФ

1

1

Ветеринарна хирургия – ВМФ

1

2

Акушерство и гинекология на животните и болести на новородените животни – ВМФ

1

-

Анатомия, хистология и цитология – ВМФ

1

1

Паразитология и инвазионни болести на животните и човека – ВМФ

1

-

Физиология на животните и човека – ВМФ

1

-

Генетика – ВМФ

1

1

7. Здравеопазване и спорт

7.1. Медицина

Патологоанатомия и цитопатология – МФ

2

-

Дерматология и венерология – МФ

2

-

Имунопатология и алергология – МФ

1

-

Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.) – МФ

1

-

Оториноларингология – МФ

1

-

Обща хирургия – МФ

1

1

Неонатология – МФ

-

2

Паразитология и хелминтология – МФ

1

-

Анестезиология и реаниматология – МФ

1

-

Гръдна хирургия – МФ

1

-

Епидемиология – МФ

1

-

Клинична лаборатория – МФ

1

-

Неврология – МФ

1

-

Педиатрия – МФ

1

-

Фармакология – МФ

1

-

Физиология на човека – МФ

2

-

Общо за ТрУ

68

21

 

В срок 2 месеца считано от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните документи: 1. заявление до декана за участие в конкурса с избор на чужд език за изпит по него (по образец от сайта на университета – www.trakia-uni.bg), заведено в деловодството на факултета; 2. автобиография (европейски формат) със задължително посочени електронен адрес и телефон за връзка; 3. диплома с приложението (оригинал или нотариално заверено копие) за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ или академична справка за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“ за кандидатите, които нямат изготвена диплома (оригинал или нотариално заверено копие); 4. диплома с приложението (оригинал или нотариално заверено копие) за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“; 5. удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; 6. кандидати, които са завършили чуждестранни висши училища, признати по законодателството на съответната държава, могат да кандидатстват за докторанти, след като придобитото висше образование им бъде признато по процедурата „За признаване от Тракийски университет на придобита в чужбина степен на висше образование“; кандидатите прилагат и решението на комисията; 7. други документи, удостоверяващи интересите и постиженията им в съответната научна област; 8. документ за платена такса за кандидатстване в размер, определен с РМС № 317 от 26.04.2023 г.; таксите за кандидатстване и обучение на докторантите са поместени в сайта на ТрУ. Подаване на документи в: Медицински факултет – научен отдел – Стара Загора, ул. Армейска № 11, тел. 042/664468; Аграрен факултет – стая № 410, тел. 042/699387; Ветеринарномедицински факултет – научен отдел, тел. 042/699506; Педагогически факултет – научен отдел, Стара Загора, ул. Армейска № 9, тел. 042/613758; Факултет „Техника и технологии“ – гр. Ямбол, ул. Граф Игнатиев № 38, тел. 046/669181.

6713

6. – Висшето военновъздушно училище „X.X.“ – Долна Митрополия, обявява конкурс за академична длъжност доцент за военнослужещ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност „Радиоелектронни и комуникационни системи в авиацията“. Срок за подаване на документите за конкурса: 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. За дата на подаване на документите от кандидатите се счита датата на завеждането им в регистратурата на ВВВУ или датата на изпращането им от пощенския клон. Изискванията към кандидатите за участие в конкурса са определени със заповеди № ОХ-926 от 19.11.2018 г. и № ОХ-643 от 4.08.2023 г. на министъра на отбраната на Република България, публикувани на сайта на училището. За контакти: GSM: 0885368666.

6712

363. – Институтът по невробиология при БАН – София, обявява конкурс за академичната длъжност доцент – един, в професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Физиология на животните и човека“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Информация и подаване на документи – в канцеларията на института, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, блок 23, стая 213, тел. 02-979-2151.

6687

20. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 609 по протокол № 80 от 13.07.2023 г. на СОС е одобрен проект за подробен устройствен план: план за регулация на ПИ с идентификатори 04234.6937.72 и 04234.6937.124 за образуване на нови УПИ XXII-72, 124 – „за жилищно строителство“, и УПИ XXIII-72, 124 – „за жилищно строителство“, кв. 4м, м. В.з. Бистрица – Манастира; изменение на плана за улична регулация между о.т. 35д и о.т. 35н за обособяване на тротоар и създаване на хомогенен профил на уличната регулация, район „Панчарево“; план за застрояване на нови УПИ XXI-72, 124 – „за жилищно строителство“, и УПИ XXII-72, 124 – „за жилищно строителство“, кв. 4м, м. В.з. Бистрица – Манастира, район „Панчарево“, съгласно приложения проект с корекциите в зелен цвят и без допускане на намалени разстояния към съседни имоти и/или сгради, включително през улица. Решението и одобрените проекти са публикувани на интернет страницата на Столичната община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com), и са изложени за запознаване в Район „Панчарево“. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в Район „Панчарево“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

6658

7. – Община Благоевград на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 396 от протокол № 10 от 28.07.2023 г. на Общинския съвет – Благоевград, е одобрен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на „Кабел 20 kV външно захранване за КТП – І-20/0,4 kV – 50 kVa“ за електрозахранване на имот с идентификатор 04279.78.129 по кадастралната карта на Благоевград, с трасе и сервитут, засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 04279.78.93 (селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост), 04279.131.13 (път от републиканската пътна мрежа – държавна собственост – пътно управление), 04279.39.30 (селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост) и 04279.321.2 (водно течение, река – държавна собственост – МОСВ) по кадастралната карта на Благоевград. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Благоевград, пред Административния съд – Благоевград.

6708

1. – Община Божурище, Софийска област, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 18174.22.30, м. Шеовица, с. Гурмазово, община Божурище, в обхват: част от полски път с идентификатор 18174.22.169 по КККР на с. Гурмазово, община Божурище, одобрени със Заповед № РД-18-24 от 28.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската администрация, както и на интернет страницата на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6655

3. – Община Божурище, Софийска област, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 68 от протокол № 9 от 29.06.2023 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Довеждаща ел. мрежа средно напрежение 20 kV за захранване на трафопост в поземлен имот с идентификатор 58606.24.64, м. Средобърдина, с. Пролеша“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6654

111. – Община Божурище, Софийска област, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 58606.13.13, м. Черна бара, с. Пролеша, община Божурище, в обхват: част от полски пътища с идентификатори 58606.13.91 и 58606.13.100 по КККР на с. Пролеша, община Божурище, одобрени със Заповед № РД-18-28 от 28.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската администрация, както и на интернет страницата на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6659

701. – Община Божурище, Софийска област, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 58606.16.19, м. Локви, с. Пролеша, община Божурище, в обхват: част от полски пътища с идентификатори 58606.16.93 и 58606.16.97 по КККР на с. Пролеша, община Божурище, одобрени със Заповед № РД-18-28 от 28.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската администрация, както и на интернет страницата на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6656

16. – Община Бургас на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 54-8 от 25.07.2023 г. на Общинския съвет – Бургас, е одобрен подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП – ПУР) за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица в устройствена зона 10/Смф съгласно ОУП на гр. Бургас, бивш масив 20 в местност Под село, землище кв. Лозово, гр. Бургас, и изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР), състоящо се в корекция на североизточната регулационна граница на УПИ I-8, отреден „за автосервиз“, отговарящ на ПИ с идентификатор 07079.4.751 по КК на гр. Бургас. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет – Бургас, пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6725

1. – Община Варна на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че с протокол № 158 от 19.07.2023 г. на комисията по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед № РД-22-7712-53 от 9.12.2022 г. на областния управител на област с административен център Варна, са изработени и приети проекти за план на новообразувани имоти в случаите по § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ (в изпълнение на съдебни решения) на зони по § 4 от ЗСПЗЗ за местност Боровец-север, землище кв. Галата, община Варна, като част от имотите по този план представляват земеделска земя, а останалата част попадат в околовръстния полигон на селищно образувание по § 4, ал. 2 от ПЗРЗСПЗЗ относно ПИ № 728, 792, 1013, 3310, 4068 КР 5401. Проектите за изменение са предоставени за разглеждане в Община Варна, дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“, отдел „Земеделие“. На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по проектите до кмета на общината.

6692

3. – Община Вълчи дол на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементи на техническата инфраструктура – трасе на „Кабелна линия 20 kV от МКРУ, монтирано до съществуващ СРС на ВЕЛ 20 kV „Вълчи дол юг“, намиращ се в ПИ 12574.501.1706, гр. Вълчи дол, до БКТП в ПИ 70175.11.14 в землището на гр. Суворово, област Варна“. Проектът на ПУП – ПП предвижда трасето на кабелната линия да премине през следните имоти в урбанизираната територия на гр. Вълчи дол: 12574.501.1706, 12574.501.1636, 12574.501.1703 и 12574.501.1696 по КККР. ПУП – ПП включва и имоти по трасето на кабелната линия извън урбанизираната територия в землището на гр. Вълчи дол, както следва: 12574.47.60, 12574.46.160 и 12574.46.161. Всички засегнати имоти са публична общинска собственост. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Вълчи дол.

6679

52. – Община Елена на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линеен обект – кабел СрН от нов СРС в оста на Електропровод 20 kV „Буйновци“ в имот с идентификатор 06896.107.11, с НТП „нива“ (частна собственост) по КККР до нов ТП в имот с проектен идентификатор 06896.87.12 (частна собственост) по КККР на неурбанизираната територия на землище с. Буйновци. Трасето на кабела преминава през имот с идентификатор 06896.107.11, с НТП „нива“ (частна собственост), през имот с идентификатор 06896.29.521, с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“ (собственост на Община Елена) и през имот с идентификатор 06896.108.34, с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“ (собственост на Община Елена). Общата дължина на трасето е 515 лин. м и площ на сервитута 1886 кв. м. Парцеларният план се намира в дирекция УТОС при Община Елена, ул. Ил. Макариополски № 24, гр. Елена, където пряко заинтересованите лица могат да се запознаят със същия. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.

6709

311. – Община Ихтиман на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗУТ, собственици на ПИ с идентификатори по КККР 10690.200.135, 10690.200.61, 10690.20.1, 10690.20.55, 10690.20.58, 10690.21.34, 10690.21.35, 10690.21.55, 10690.22.1, 10690.22.10, 10690.22.11, 10690.22.12, 10690.22.13, 10690.22.14, 10690.22.15, 10690.22.16, 10690.22.17, 10690.22.18, 10690.22.19, 10690.22.2, 10690.22.3, 10690.22.зз, 10690.22.4, 10690.22.49, 10690.22.5, 10690.22.6, 10690.22.7, 10690.22.8, 10690.22.9, 10690.23.1, 10690.23.10, 10690.23.11, 10690.23.12, 10690.23.15, 10690.23.16, 10690.23.18, 10690.23.19, 10690.23.2, 10690.23.21, 10690.23.3, 10690.23.4, 10690.23.5, 10690.23.50, 10690.23.6, 10690.23.7, 10690.23.8, 10690.23.9, 29338.300.34, 29338.300.49, 29338.300.50, 29338.300.58 като съседни на ПИ с идентификатор по КККР 10690.200.66, с. Веринско, община Ихтиман, Софийска област, и собственици на ПИ с идентификатори по КККР 10690.200.66, 29338.300.34, 29338.300.36, 29338.300.50, 29338.300.51, 29338.300.52, 29338.300.55, 29338.300.56, 29338.300.57, 29338.300.61 като съседни на ПИ с идентификатор по КККР 29338.300.58, м. Копаница, с. Живково, община Ихтиман, Софийска област, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ). Целта на проекта е разделянето и смяна на предназначението на: ПИ 10690.200.66 от „горска територия“, НТП – „друг вид дървопроизводителна гора“, и образуване на поземлени имоти с проектни идентификатори по КККР 10690.200.700, 10690.200.701, 10690.200.702, 10690.200.703, 10690.200.704, 10690.200.705, 10690.200.706, 10690.200.707 и 10690.200.708, с. Веринско, община Ихтиман, с устройствена зона „предимно производствена“, с предназначение „за фотоволтаична централа“; ПИ 29338.300.58 от „горска територия“, НТП – „друг вид дървопроизводителна гора“, и образуване на поземлени имоти с проектни идентификатори по КККР 29338.300.78, 29338.300.79, 29338.300.80, 29338.300.81, 29338.300.82 и 29338.300.83, с. Живково, община Ихтиман, с устройствена зона „предимно производствена“, с предназначение „за фотоволтаична централа“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта в сградата на техническата служба на Община Ихтиман (стая № 16) и да направят писмени възражения, предложения и искания по него.

6619

87. – Община Куклен на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на пътен достъп до имоти в местност Кушла по кадастралната карта на гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.

6652

4. – Община Кърджали на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че с Решение № 179, протокол № 7 от заседание на Общинския съвет – Кърджали, проведено на 20.07.2023 г., е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) и подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) за ПИ с идентификатор 65975.1.26 по КККР на землище с. Седловина, община Кърджали. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват решението за одобряване на проекта чрез кмета на община Кърджали до Административния съд – Кърджали, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6609

2. – Община Нови пазар на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че Общинският съвет – гр. Нови пазар, с Решение № 642-57 от 27.07.2023 г. е одобрил проект за ПУП (подробен устройствен план) – ПП (парцеларен план) за трасе на техническа инфраструктура – кабелна линия СрН 33 kV до ПИ 52009.120.1 по КК на гр. Нови пазар за частта от трасето извън урбанизираната територия и ПУП (подробен устройствен план) – СПС (специализирана план-схема) за частта от трасето в урбанизираната територия. Трасето на ел. провода преминава през имоти, както следва: ПИ 52009.121.306 – „друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение“, земеделска територия, частна общинска собственост, ПИ 52009.119.324 – „пасище“, земеделска територия, публична общинска собственост, ПИ 52009.119.323 – „пасище“, земеделска територия, публична общинска собственост, ПИ 52009.502.18 – „за друг поземлен имот за движение и транспорт“, урбанизирана територия, публична общинска собственост, ПИ 52009.502.15 – „за друг поземлен имот за движение и транспорт“, урбанизирана територия, публична общинска собственост, ПИ 52009.502.36 – „за второстепенна улица“, урбанизирана територия, публична общинска собственост, ПИ 52009.502.10 – „за местен път“, територия на транспорта, урбанизирана територия, публична общинска собственост, ПИ 52009.501.1488 – „за второстепенна улица“, урбанизирана територия, публична общинска собственост, ПИ 52009.502.643 – „за друг вид застрояване“, урбанизирана територия, частна общинска собственост, ПИ 52009.91.430 – „пасище“, земеделска територия, публична общинска собственост, ПИ 52009.123.131 – „водно течение, река“, територия, заета от води и водни обекти, публична държавна собственост, ПИ 52009.123.132 – „пасище“, земеделска територия, публична общинска собственост, ПИ 52009.123.164 – „за селскостопански, горски, ведомствен път“, земеделска територия, публична общинска собственост, ПИ 52009.123.434 – „пасище“, земеделска територия, публична общинска собственост, ПИ 52009.123.426 – „друг вид земеделска земя“, земеделска територия, частна общинска собственост, ПИ 52009.501.1450 – „за второстепенна улица“, урбанизирана територия, публична общинска собственост, ПИ 52009.501.1 – „за второстепенна улица“, урбанизирана територия, публична общинска собственост, ПИ 52009.501.223 – „за друг вид застрояване“, урбанизирана територия, частна общинска собственост, ПИ 52009.501.485 – „за второстепенна улица“, урбанизирана територия, публична общинска собственост, ПИ 52009.501.486 – „за местен път“, територия на транспорта, публична общинска собственост, ПИ 52009.501.487 – „за второстепенна улица“, урбанизирана територия, публична общинска собственост, ПИ 52009.338.339 – „за селскостопански, горски, ведомствен път“, земеделска територия, публична общинска собственост, ПИ 52009.338.230 – „за селскостопански, горски, ведомствен път“, земеделска територия, публична общинска собственост, ПИ 52009.68.209 – „за селскостопански, горски, ведомствен път“, земеделска територия, публична общинска собственост, ПИ 52009.69.229 – „за селскостопански, горски, ведомствен път“, земеделска територия, публична общинска собственост, ПИ 52009.68.356 – „друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение“, земеделска територия, частна общинска собственост, ПИ 52009.504.179 – „за второстепенна улица“, урбанизирана територия, публична общинска собственост, ПИ 52009.57.233 – „за селскостопански, горски, ведомствен път“, земеделска територия, публична общинска собственост, ПИ 52009.504.83 – „за второстепенна улица“, урбанизирана територия, публична общинска собственост, ПИ 52009.504.303 – „за второстепенна улица“, урбанизирана територия, публична общинска собственост. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението на Общинския съвет – гр. Нови пазар, за одобряване на плана, може да се обжалва в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез органа, издал акта, пред Административния съд – Шумен.

6714

41. – Община Пазарджик на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план за трасе на кабелна линия НН до УПИ XII-200, произв. дейност, търг. и услуги (ПИ 55155.12.200) в местност Атчаир, землището на гр. Пазарджик, община Пазарджик. Предвижда се трасето на кабелната линия НН да започне от съществуващо ЕТ пред ПИ 55155.12.5, продължавайки на юг около 160 м в обхвата на ПИ 55155.11.61 (НТП – местен път), до достигане на ново ЕТ, монтирано пред УПИ XII-200, произв. дейност, търг. и услуги (ПИ 55155.12.200), в местност Атчаир, землището на гр. Пазарджик, община Пазарджик. Дължината на трасето е около 160 м. Засегнатата площ е около 320 кв. м, общинска, публична собственост. Във връзка с чл. 7, ал. 2 от Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти сервитутът на електропровода е намален на 1 м от двете му страни със съгласието на носителя на сервитутни права. Проектът е изложен в Община Пазарджик, ет. 5, стая 501. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.

6663

42. – Община Пазарджик на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план за трасе на обслужващ път до ПИ с идент. 32010.33.132, съставляващ УПИ I-90, тържище за непреработена селскостопанска продукция, местност Бръждовица, землище на с. Ивайло, община Пазарджик. Предвижда се пътният достъп да започне от ПИ с идент. 32010.33.133 (НТП – за второстепенна улица), частна собственост на инвеститора, граничеща с имота, предвиден за обслужване, ПИ с идент. 32010.33.132, съставляващ УПИ I-90, тържище за непреработена селскостопанска продукция, местност Бръждовица, землище на с. Ивайло, община Пазарджик. След което трасето се насочва на юг и продължава около 175 м, обхващайки част от ПИ 32010.33.103 (НТП – напоителен канал) и ПИ 32010.33.102 (НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път), до достигане на местен път (ПИ 32010.33.94). Дължината на трасето е около 175 м. Засегнатата площ е около 1,056 дка (1056 кв. м), общинска, публична собственост. Проектът е изложен в Община Пазарджик, ет. 5, стая 501. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.

6664

43. – Община Пазарджик на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план за трасе на водопровод до УПИ в ПИ с идентификатори: 55155.27.107, 55155.27.108, 55155.27.109, 55155.27.111 и 55155.27.159, м. Татар Мезар, землището на гр. Пазарджик, община Пазарджик. Предвижда трасето на захранващия водопровод да започне от съществуващ уличен водопровод 100АЦ, разположен на около 460 м североизточно, извън платното за движение на републикански път I-8 – ПИ 55155.27.119. След около 4 м навлиза в ПИ 55155.27.125 (НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път), насочва се на юг и след около 240 м навлиза в ПИ 55155.27.120 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, след което чупи на запад и след около 160 м при ПИ 55155.27.158 чупи на юг и след още около 60 м достига до захранваните имоти. Навлиза в ПИ 55155.27.130, алея, собственост на инвеститора, и оттам се определят отклонения до собствените му имоти с идентификатори: 55155.27.107, 55155.27.108, 55155.27.109, 55155.27.111 и 55155.27.159, с обособени УПИ за жилищно строителство, търговия и услуги в м. Татар Мезар, землището на гр. Пазарджик, община Пазарджик. Дължината на трасето е около 470 м. Засегнатата площ е около 613 кв. м, от които земеделска територия около 608 кв. м, общинска, публична собственост, и около 5 кв. м територия на транспорта (урбанизирана територия), собственост на държавата. Диаметърът на тръбата ще бъде 90 мм със сервитут по 0,60 м от двете страни съгласно Закона за водите. Проектът е изложен в Община Пазарджик, ет. 5, стая 501. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.

6665

46. – Община Пазарджик на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 199 от 27.07.2023 г., взето с протокол № 8 на Общинския съвет – Пазарджик, е одобрен проект на ПУП – парцеларен план за трасе на обслужващ път до УПИ IV-494 – за автосервиз и шоурум (ПИ с идент. 55155.10.486), местност Татар Екин, землище гр. Пазарджик, община Пазарджик. Предвижда се пътният достъп да започне от обслужващата зона на републикански път II-37 „Пазарджик – Панагюрище“ при км 123+141 дясно пред ПИ с идент. 55155.10.38, където е ситуиран входът към локала, и, насочвайки се на югозапад, пресича ПИ с идент. 55155.10.102 с НТП – напоителен канал, държавна собственост, с дължина около 2 м, след което чупи на югоизток и продължава в обхвата на ПИ с идент. 55155.10.3 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, и след около 125 м достига до югозападната граница на имота, предвиден за обслужване, УПИ IV-494 – за автосервиз и шоурум (ПИ с идент. 55155.10.486), местност Татар Екин, землище гр. Пазарджик, община Пазарджик. Дължината на трасето е около 127 м. Засегнатата площ е около 0,526 дка (526 кв. м), от която около 502 кв. м общинска, публична собственост и около 24 кв. м държавна собственост съгласно означеното в червено трасе за пътен достъп и регистър на засегнатите имоти. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет – Пазарджик, пред Административния съд – Пазарджик, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6671

48. – Община Пазарджик на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 198 от 27.07.2023 г., взето с протокол № 8 на Общинския съвет – Пазарджик, е одобрен проект на ПУП – парцеларен план за трасе на обслужващ път до ПИ с идент. 23457.5.69, за който са обособени УПИ II, III и IV с предназначение „за жил. строит., търг. и усл.“, местност Татар Екин, землище на с. Драгор, община Пазарджик. Предвижда се пътният достъп да започне от обслужващата зона на републикански път III-803 „Мухово – Драгор – II-37“ при км 59+040 и продължава в югоизточна посока около 22 м в обхвата на ПИ 23457.5.505 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, до достигане на югоизточната граница на имота, предвиден за обслужване, ПИ с идент. 23457.5.69, местност Татар Екин, землище на с. Драгор, община Пазарджик. Дължината на трасето е около 22 м. Засегнатата площ е около 0,107 дка (107 кв. м), общинска, публична собственост. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет – Пазарджик, пред Административния съд – Пазарджик, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6666

5. – Община Пловдив на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 245, взето с протокол № 14 от 2.08.2023 г. на Общинския съвет – Пловдив, е одобрен проект на ПУП – специализирана план-схема за линеен обект на техническата инфраструктура „Уличен водопровод по общинска улица с идентификатори 56784.539.418, 56784.106.4 и общински път 06447.5.880 до УПИ 004003-I и УПИ 004003-II, местност Кабата, с. Брестник, в обхвата на община Пловдив“. Решението и одобреният проект са изложени за запознаване в Община Пловдив, пл. Централен № 1, ет. 8, стая 6. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Пловдив, пред Административния съд – Пловдив.

6693

12. – Община Пловдив на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ, че с Решение № 176, взето с протокол № 11 от 29.06.2023 г., и Решение № 225, взето с протокол № 13 от 26.07.2023 г., на Общинския съвет – Пловдив, е одобрен ПУП – ПР (подробен устройствен план – план за регулация) за Централна градска част, гр. Пловдив, и план-схеми: „Зелена система“, „Недвижими културни ценности“, „Територии за археологическо проучване“, „Монументални и художествени елементи“, „Водоснабдителни мрежи и съоръжения“, „Канализационни мрежи и съоръжения“, „Електроснабдителни мрежи и съоръжения“, „Електронно-снабдителни мрежи и съоръжения“, „Топлоснабдителни мрежи“, „Газоснабдителни мрежи“ и „Комуникационно-транспортна“, и Правила и нормативи за прилагане на плана. Проектът е изложен за запознаване в Район „Централен“, ул. Хр. Г. Данов № 39, гр. Пловдив. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – Пловдив, пред Административния съд – Пловдив, в 30-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.

6649

27. – Община „Марица“, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) на трасе за транспортен достъп към ПУП – ПРЗ за УПИ 23.24 – обществено обслужващи и складови дейности, местност Ганеви брести по КК на с. Царацово, община „Марица“. Проектът се намира в сградата на общинската администрация, стая 406, и може да се разгледа от заинтересованите лица, които на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация „Марица“, област Пловдив.

6720

390. – Община Провадия на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че с Решение № 48-759 от 31.07.2023 г. на Общинския съвет – Провадия, е одобрен проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) в обхват ПИ с идентификатор 39829.17.315 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Кривня, община Провадия, област Варна, местност Кайряна, като се променя начинът на трайно ползване на имота от „земеделска“ в „урбанизирана територия“, установява се устройствена зона „предимно производствена“ (Пп) – производство и търговия на електрическа енергия от възобновяеми източници, конкретно предназначение „за фотоволтаична електроцентрала и трафопост“ и се определят параметрите на застрояване в имота. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Провадия, до Административния съд – Варна.

6672

390а. – Община Провадия на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че с Решение № 48-761 от 31.07.2023 г. на Общинския съвет – Провадия, е одобрен проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) в обхват ПИ с идентификатор 39829.2.180 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Кривня, община Провадия, област Варна, с който се променя начинът на трайно ползване на имота от „земеделска“ в „урбанизирана територия“, установява се устройствена зона „предимно производствена“ (Пп) – производство и търговия на електрическа енергия от възобновяеми източници, конкретно предназначение „за фотоволтаична електроцентрала и трафопост“ и се определят параметрите на застрояване в имота. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Провадия, до Административния съд – Варна.

6673

390б. – Община Провадия на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че с Решение № 48-760 от 31.07.2023 г. на Общинския съвет – Провадия, е одобрен подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) в обхват: ПИ с идентификатор 46975.17.964 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Манастир, община Провадия, област Варна, местност Кювлюка, с който се променя начинът на трайно ползване на имота от „земеделска“ в „урбанизирана територия“, установява се устройствена зона „предимно производствена“ (Пп) – производство и търговия на електрическа енергия от възобновяеми източници, конкретно предназначение „за фотоволтаична електроцентрала и трафопост“ и се определят параметрите на застрояване в имота. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Провадия, до Административния съд – Варна.

6674

390в. – Община Провадия на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че с Решение № 48-766 от 31.07.2023 г. на Общинския съвет – Провадия, е одобрен подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) в обхват: ПИ с идентификатор 46975.17.66 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Манастир, местност Кювлюка, община Провадия, област Варна, с който се променя начинът на трайно ползване на имота от „земеделска“ в „урбанизирана територия“, установява се устройствена зона „предимно производствена“ (Пп) – производство и търговия на електрическа енергия от възобновяеми източници, конкретно предназначение „за фотоволтаична електроцентрала и съоръжения за друг вид проводи“ и се определят параметрите на застрояване в имота. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Провадия, до Административния съд – Варна.

6675

20. – Община Русе на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за нова пътна връзка за ПИ 63427.182.6 в м. Над линията, землище на гр. Русе. Трасето засяга ПИ с идентификатор 63427.182.17 с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска публична собственост. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

6660

21. – Община Русе на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план на водопровод до ПИ 63427.181.5 в м. Над линията, землище на гр. Русе. Трасето засяга имоти с идентификатори: ПИ 63427.181.19 с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“ – общинска публична собственост, и ПИ 63427.181.2 с НТП „нива“, частна собственост. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

6661

99. – Община гр. Стамболийски, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите страни, че с Решение № 101 от 11.08.2023 г. на Общинския съвет – гр. Стамболийски, е одобрен проект за ПУП – ПП за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за частта от линейния обект, попадаща извън регулация – от регулацията на гр. Стамболийски до съществуващ ЖР № 24, попадащ в ПИ 40717.13.292, местност Тировете по КК на землището на с. Куртово Конаре, община Стамболийски, и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, част „Електрификация“, за частта от трасето, минаващо по улична регулация в обхвата на действащия регулационен план на гр. Стамболийски, за обект: „Нова кабелна линия 20 kV от съществуващ ТП „Парка“, попадащ в регулационните граници на гр. Стамболийски, до съществуващ ЖР № 24, попадащ в ПИ 40717.13.292, местност Тировете по КК на землището на с. Куртово Конаре, община Стамболийски, област Пловдив“. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Стамболийски, до Административния съд – Пловдив.

6653

47. – Община Стара Загора на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на външен водопровод за ПИ с идентификатор 07199.28.5, землище на с. Бъдеще, община Стара Загора.

6690

57. – Община Стара Загора на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 2685 от 27.07.2023 г. на Общинския съвет – Стара Загора, е одобрен подробен устройствен план – план за регулация на кадастрален район 507 по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, представляващ територия на бивш АТЗ. Решението подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ.

6691

86. – Община Стара Загора на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за външен водопровод за ПИ с идентификатор 31276.47.261, местност Божурица, землище на с. Змейово, община Стара Загора. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

6694

86а. – Община Стара Загора на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за външен водопровод за ПИ с идентификатор 46417.107.145, ПИ с идентификатор 46417.107.146, ПИ с идентификатор 46417.107.147, ПИ с идентификатор 46417.107.139, ПИ с идентификатор 46417.107.140 и ПИ с идентификатор 46417.107.141, местност Атюрен, землището на с. Малка Верея, община Стара Загора. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

6695

86б. – Община Стара Загора на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация за УПИ I-5548, УПИ II-5547, УПИ III-5555, УПИ IV-5558, УПИ V-5559, УПИ VI-5554, кв. 1310, УПИ I-5540, УПИ II-5539, УПИ III-5538, УПИ IV-5542, УПИ V-5541, кв. 1311, УПИ LIII-5557, УПИ LV-5556, УПИ LVI-5546, УПИ LVII-5545, УПИ LIX-5544, кв. 1301, и улица с о.т. 368-371-387-398-399-369-341-401-406-447-444-445-446, кв. Индустриален по плана на гр. Стара Загора и изменение на плана за застрояване на новообразуван УПИ С-5849 в новообразуван кв. 1303, кв. Индустриален по плана на гр. Стара Загора, община Стара Загора. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

6696

86в. – Община Стара Загора на основание чл. 128, ал. 1 и чл. 16, ал. 4 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП – изменение на плана за регулация на УПИ V-608, УПИ VI-611, УПИ VIІ-613, УПИ VIIІ-610, кв. 3 Голиш, и УПИ І-609, УПИ ІІ-612, кв. 10 Голиш, и улица с о.т. 17 – о.т. 273, представляващи ПИ с идентификатор 68850.517.1, ПИ с идентификатор 68850.517.2, ПИ с идентификатор 68850.517.608, ПИ с идентификатор 68850.517.611, ПИ с идентификатор 68850.517.612, ПИ с идентификатор 68850.517.1610, ПИ с идентификатор 68850.517.1061 и ПИ с идентификатор 68850.517.1502 по КККР на гр. Стара Загора, и план за застрояване на новообразуваните УПИ VIII-1061 и УПИ XXII-1, кв. 3 Голиш, и УПИ І-2, УПИ II-612, УПИ VI-611, УПИ VII-1 и УПИ VIII-608, 1610, кв. 10 Голиш по плана на гр. Стара Загора. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

6697

86г. – Община Стара Загора на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 2623 от 29.06.2023 г. на Общинския съвет – Стара Загора, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за изграждане на пътна връзка към ПИ с идентификатор 68850.200.16, местност Конопището, землище на гр. Стара Загора, община Стара Загора. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6698

86д. – Община Стара Загора на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 2624 от 29.06.2023 г. на Общинския съвет – Стара Загора, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за външен водопровод и изменение на ВиК схема за ПИ с идентификатор 46417.278.13, местност Шумата, землище на с. Малка Верея, община Стара Загора. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6699

86е. – Община Стара Загора на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 2625 от 29.06.2023 г. на Общинския съвет – Стара Загора, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план и план-схема за трасе на водопровод за УПИ XIII-919, УПИ XI-917, УПИ VIII-913 и УПИ IV-909, КР 33, местност Бойчов кладенец, землище на гр. Стара Загора, община Стара Загора. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6700

86ж. – Община Стара Загора на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 2626 от 29.06.2023 г. на Общинския съвет – Стара Загора, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Изграждане на нова физическа инфраструктура – електронна съобщителна мрежа, през с. Могила“, община Стара Загора. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6701

86з. – Община Стара Загора на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 2627 от 29.06.2023 г. на Общинския съвет – Стара Загора, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за пътна връзка към ПИ № 42.1 и ПИ № 42.2 по плана на новообразуваните имоти, местност Глуханя, землище на с. Люляк, община Стара Загора. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6702

68. – Община Стражица на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – план-схема по реда на чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за обект: „Кабел ниско напрежение от разпределителна касета в УПИ II-602 в кв. 71 до трафопост № 9 (Сушица), намиращ се в УПИ I – „за ветеринарна лечебница“, в кв. 69 по плана на с. Сушица, община Стражица, област Велико Търново“. Предметът на предложението е трасе за кабелна линия ниско напрежение, свързващо бъдеща фотоволтаична електрическа централа до трафопост № 9 (Сушица). Трасето започва от новопроектирана разпределителна касета в УПИ II-602 в кв. 71 по подробен устройствен план – план за регулация на с. Сушица, върви в югозападната част на улица с о.т. 239 – 252, след което в т. 4 пресича улицата до достигане на трафопост № 9 (Сушица), намиращ се в УПИ I – „за ветеринарна лечебница“, в кв. 69. Общата дължина на трасето е 120 м, като от тях 4 м попадат в имот на възложителя, а останалите 116 м – в улица с о.т. 239 – 252. Възложител – X.X.. Преписката се намира в стая № 112 в общинската администрация – гр. Стражица. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните и пряко засегнати страни имат право на писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

6718

68а. – Община Стражица на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план, план-схема по реда на чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за обект: „Външно ел. захранване на фотоволтаична електрическа централа в ПИ № 06731.13.15 – „за фотоволтаична електроцентрала“, местност Кьосюрлюка, с. Бряговица, община Стражица“. Обхватът на разработката е на територията на община Стражица, в землищните граници на с. Бряговица. В нея се включват ПИ 06731.11.3; ПИ 06731.11.6; ПИ 06731.11.9; ПИ 06731.11.13; ПИ 06731.12.50; ПИ 06731.13.13 – публична общинска собственост, и ПИ 06731.13.15 – собственост на възложителя, по КККР – неурбанизирана територия, през които ще преминава трасето на новата кабелна линия. Кабелната линия е с дължина 1434 м. Възложител – „Сън Технолоджи 1“ – ЕООД. Преписката се намира в стая № 112 в общинската администрация – гр. Стражица. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните и пряко засегнати страни имат право на писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

6719

Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е подаден протест от прокурор при Окръжната прокуратура – Плевен, срещу чл. 14 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общинското имущество в община Кнежа, приета с Решение № 84 от 27.09.2009 г. на Общинския съвет – Кнежа: ал. 1 – „За доказване правото на преференциално паркиране на МПС, които превозват хора с установена и определена трайна намалена работоспособност с над 51%, се легитимират пред проверяващите органи с талони, издавани от общинската администрация – Кнежа.“; ал. 2 – „За издаване на талон е необходимо лицето – инвалид с установена и определена трайна намалена работоспособност с над 51%, да представи решение на ТЕЛК, документ за самоличност и талон на собственото МПС. Талонът се издава в седемдневен срок от постъпване на молбата в Община Кнежа.“; ал. 3 – „На територията на община Кнежа важат документи, признаващи правото на ползване паркинг местата за хора с увреждания, издадени и от други общини.“ Разпоредбата на чл. 14 е приета с Решение № 220 от 22.08.2008 г. на Общинския съвет – гр. Кнежа. Образувано е адм.д. № 583 по описа на Административния съд – Плевен, за 2023 г.

6717

Административният съд – Стара Загора, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от X.X.X. от Димитровград против разпоредбата на чл. 23 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора, приета с Решение № 107 от 29.03.2012 г. и изменена с Решение № 695 от 16.05.2013 г. на Общинския съвет – Стара Загора, по което е образувано адм. д. № 278/2023 г. по описа на Административния съд – Стара Загора. Делото е насрочено за 25.10.2023 г. от 14,30 ч.

6678

Бургаският районен съд, гражданска колегия, 59-и състав, съобщава на X.X.X., ЕГН **********, гражданин на Република България, с постоянен адрес в гр. Созопол, ул. Кирил и Методий № 64, и с неизвестен адрес на пребиваване в чужбина, за заведеното срещу него от ищеца „АПС Бета България“ – ЕООД, ЕИК 203374133, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Триадица“, бул. България № 81В, представлявано от Петър Валента и X.X.X., гр.д. № 7783/2022 г. по описа на Районния съд – Бургас, за установяване дължимостта на вземане по Заповед № 2596 от 29.08.2022 г. за изпълнение по чл. 410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № 5128/2022 г. на БРС, като му указва, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви, респ. – да изпрати свой упълномощен процесуален представител, в деловодството на Районния съд – Бургас, за връчване (получаване) на исковата молба и приложенията към нея.

6667

Районният съд – Варна, гражданско отделение, 30-и състав, уведомява Сеит Джан Демир – гражданин на Република Турция, роден на 15.03.1999 г., без адрес в Република България, че има качеството на ответник по гр.д. № 6973/2023 г. по описа на ВРС, образувано по искова молба на X.X.X., родена на 28.06.1998 г., с адрес: гр. Варна, ул. Свобода № 20, вх. 1, ап. 95, с която против Сеит Джан Демир – гражданин на Република Турция, роден на 15.03.1999 г., без адрес в Република България, е предявен иск с правно основание чл. 49, ал. 1 СК за прекратяване на сключения между страните на 26.11.2019 г. във ФР Германия граждански брак с развод, като му указва, че в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ следва да се яви в канцеларията на Районния съд – Варна, за връчване на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с исковата молба и приложенията към нея. В случай че ответникът не посочи съдебен адрес, делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.

6704

Пловдивският районен съд, V брачен състав, съобщава на Кириякос Панаги, с неизвестен адрес, че в двуседмичен срок считано от датата на обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в съда и да получи съдебните книжа като ответник по гр.д. № 15967/2022 г. на ПдРС, V брачен състав, заведено от X.X.X., с предмет – други СК, с оглед депозиране на писмен отговор по чл. 131 от ГПК. Ако въпреки публикацията ответникът не се яви в съда при разглеждане на делото, съдът ще му назначи особен представител.

6703

Софийският градски съд на основание чл. 15, ал. 1 ЗПП с решение от 12.07.2023 г. вписва в регистъра на политическите партии към Софийския градски съд по ф.д. № 31/2023 г. политическа партия с наименование „Развитие за Септември и региона“ с абревиатура ПП „РСР“, със седалище гр. Септември, община Септември, област Пазарджик, и с адрес на управление гр. Септември, п.к. 4490, бул. България № 82. Вписва устав на политическа партия „Развитие за Септември и региона“, приет с решение на учредително събрание, проведено на 18.03.2023 г. Вписва Изпълнителен съвет на политическа партия „Развитие за Септември и региона“ в следния състав: X.X.X. – председател, X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.. Вписва Контролен съвет на политическа партия „Развитие за Септември и региона“ в следния състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X.. Вписва за председател на политическа партия „Развитие за Септември и региона“ X.X.X.. Политическа партия „Развитие за Септември и региона“ се представлява от председателя X.X.X..

6683

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителният съвет на сдружение „Балкански институт по труда и социалната политика“, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 15 от устава на сдружението свиква общо събрание на 11.10.2023 г. в 10 ч. в София, район „Триадица“, ул. Денкоглу № 7, ет. 2, ап. 6 (седалището на сдружението), по инициатива на управителния съвет при следния дневен ред: 1. приемане на нови членове в сдружението; 2. освобождаване на членове на управителния съвет на сдружението; 3. избор на нов управителен съвет на сдружението; 4. приемане на промени в устава на сдружението; 5. разни. Откриването на общото събрание е в 10 ч., при спадащ кворум по чл. 16 от устава на сдружението – в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

6705

1. – Управителният съвет чрез председателя на управителния съвет на СНЦ „Лингва франка“, София, на основание чл. 26, ал. 1, предл. 2 от ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 2 във връзка с чл. 24 от устава на сдружението, по инициатива на 1/3 от членовете на сдружението, свиква общо събрание на 30.10.2023 г. от 17 ч. в София, ул. Незабравка, бл. 315, ет. 16, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението до настоящия момент и приемане на основни насоки и програма за бъдещата му дейност; 2. приемане на промени в устава на сдружението; 3. приемане на нови членове на сдружението; 4. избор на членове на УС; 5. избор на председател и на зам.-председател на УС на сдружението; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи с един час на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

6681

1. – Управителният съвет на Лозаро-винарско сдружение „Керацуда“ – Кресна, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 9.10.2023 г. в 20 ч. в зала „5-и октомври“ на Община Кресна при следния дневен ред: 1. отчет на управителния и контролния съвет на сдружението за периода 2019 – 2022 г.; 2. избор на председател, УС и КС за следващия тригодишен период; 3. приемане на бюджет и програма на сдружението за 2023 и 2024 г.; 4. други. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

6686

14. – Управителният съвет на Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство в България – Плевен, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 14, ал. 1 от устава на асоциацията свиква общо отчетно-изборно събрание на членовете на сдружението на 18.10.2023 г. в 11 ч. в конферентната зала на хотел „Сити“, Плевен, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет на сдружението в периода 2018 – 2022 г.; 2. доклад на контролния съвет на сдружението за финансовото състояние в периода 2018 – 2022 г.; 3. освобождаване от длъжност и отговорност за дейността членовете на управителния съвет, членовете на контролния съвет и секретаря на асоциацията; 4. избор на членове на управителния съвет на сдружението; 5. избор на членове на контролния съвет на сдружението; 6. промени в устава на сдружението; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 15 от устава общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове на сдружението. Писмените материали, свързани с дневния ред, са на разположение на членовете в седалището на сдружението всеки ден от 8 до 16 ч.

6682

Промени настройката на бисквитките