Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 76 от 5.IX

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-547 от 1 август 2023 г.

На основание чл. 110 във връзка с чл. 113, ал. 2 и чл. 109, ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие и с постъпили в Министерството на околната среда и водите писма вх. № 05-08-653/2.03.2023 г. и вх. № 05-08-1735/21.06.2023 г. от РИОСВ – София, вх. № 05-08-937/29.03.2023 г. от РИОСВ – Шумен, вх. № 05-08-1387/9.05.2023 г. и вх. № 05-08-1539/29.05.2023 г. от РИОСВ – Хасково, вх. № 05-08-1908/6.07.2023 г. от РИОСВ – Стара Загора:

1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти следните вековни дървета:

1.1. Поради невъзстановимо увреждане – вековно дърво от вида зимен дъб (Quercus petraea), намиращо се в землището на с. Милославци, община Трън, област Перник, обявено със Заповед № 1762 от 28.06.1972 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда (ДВ, бр. 59 от 1972 г.). Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 516.

1.2. Поради невъзстановимо увреждане вследствие на ветролом – вековно дърво от вида цер (Quercus cerris), намиращо се в землището на с. Риш, община Смядово, област Шумен, обявено с Постановление № 8271 от 2.07.1948 г. на Министерството на земеделието и горите. Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 425.

1.3. Напълно унищожено вследствие на паднала мълния – вековно дърво от вида благун (Quercus frainetto), намиращо се в землището на с. Стамболово, община Стамболово, област Хасково, обявено със Заповед № 947 от 28.10.1982 г. на Комитета за опазване на природната среда при Министерския съвет. Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 1398.

1.4. Напълно унищожено вследствие на паднала мълния – вековно дърво от вида космат дъб (Quercus pubescens), намиращо се в землището на с. Стамболово, община Стамболово, област Хасково, обявено със Заповед № 947 от 28.10.1982 г. на Комитета за опазване на природната среда при Министерския съвет. Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 1397.

1.5. Поради невъзстановимо увреждане – вековно дърво от вида секвоя (Sequoia sempervirens), намиращо се в землището на Ивайловград, община Ивайловград, област Хасково, обявено със Заповед № 1301 от 5.05.1974 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда. Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 581.

1.6. Поради невъзстановимо увреждане – вековно дърво от вида зимен дъб (Quercus petraea), намиращо се в землището на с. Четирци, община Невестино, област Кюстендил, обявено със Заповед № 1241 от 22.11.1985 г. на Комитета за опазване на природната среда при Министерския съвет. Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 1697.

1.7. Поради изсъхване – вековно дърво от вида полски бряст (Ulmus minor), намиращо се в м. Кайнарджа, землището на гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, обявено със Заповед № 759 от 13.08.1981 г. на Комитета за опазване на природната среда при Министерския съвет. Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 1310.

2. Промяната да се отрази в регистрите по чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

3. Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в едномесечен срок от обнародването й в „Държавен вестник“.

Министър: Ю. Попов

6746

 

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 820-ДСИЦ от 21 август 2023 г.

На основание чл. 16, т. 4 във връзка с чл. 18 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация и чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) Комисията за финансов надзор реши:

Отнема издадения с Решение № 714-ДСИЦ от 18.08.2006 г. лиценз на „Люк“ – АДСИЦ, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цар Освободител № 6, за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел, инвестиращо в недвижими имоти.

На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН решението може да бъде обжалвано пред Административния съд – София област, в 14-дневен срок от съобщаването му.

Обжалването на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.

Председател: Б. Атанасов

6758

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

РЕШЕНИЕ № 410 от 28 юли 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ Общинският съвет – Благоевград, одобрява изменение на общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общинския съвет – Благоевград, за имот с идентификатор 30702.18.3, местност Зад ридо по кадастралната карта на с. Зелен дол, община Благоевград, с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона – „Пп“, с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона – „Пп“, със следните устройствени показатели:

Височина на застрояване – до 10 м;

Максимална стойност на Кинт. – 2,5;

Плътност на застрояване – максимум 60 %;

Минимална озеленена площ – 20 %.

Председател: Р. Тасков

6743

 

ОБЩИНА ТРОЯН

РЕШЕНИЕ № 1066 от 17 август 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, чл. 7, ал. 1, т. 3, подточка 4 от Правила и нормативи за прилагане на общия устройствен план на община Троян, Решение № ПН ЕО 13 от 2023 г. на РИОСВ – Плевен, и Решение № 2 от протокол № 15 от 1.08.2023 г. на общинския експертен съвет по устройство на територията Общинският съвет – Троян, реши:

1. Одобрява частична промяна на зона в общ устройствен план (ОУП) на община Троян на поземлен имот с идентификатор 53707.13.70, м. Ливадата по КККР на с. Орешак от зона „обработваеми земеделски земи – ливади“ в зона „обществено обслужване – Оо“.

2. Възлага на кмета на община Троян изпълнение на решението по т. 1.

Графичната част на проекта е неделима част от настоящото решение.

На основание чл. 127, ал. 12 при условията на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Ловеч.

Председател: П. Пенков

6750

 

РЕШЕНИЕ № 1067 от 17 август 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, чл. 7, ал. 1, т. 3, подточка 4 от Правила и нормативи за прилагане на общия устройствен план на община Троян, Решение № ПН ЕО 13 от 2023 г. на РИОСВ – Плевен, и Решение № 5 от протокол № 15 от 1.08.2023 г. на общинския експертен съвет по устройство на територията Общинският съвет – Троян, реши:

1. Одобрява частична промяна на зона в общ устройствен план (ОУП) на община Троян на поземлен имот с идентификатор 53707.13.45, м. Ливадата по КККР на с. Орешак от „обработваеми земеделски земи – ливади“ в „жилищни терени с ниско застрояване – Жм“.

2. Възлага на кмета на община Троян изпълнение на решението по т. 1.

Графичната част на проекта е неделима част от настоящото решение.

На основание чл. 127, ал. 12 при условията на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Ловеч.

Председател: П. Пенков

6751

 

РЕШЕНИЕ № 1068 от 17 август 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, чл. 7, ал. 1, т. 3, подточка 4 от Правила и нормативи за прилагане на общия устройствен план на община Троян, Решение № ПН ЕО 13 от 2023 г. на РИОСВ – Плевен, и Решение № 3 от протокол № 15 от 1.08.2023 г. на общинския експертен съвет по устройство на територията Общинският съвет – Троян, реши:

1. Одобрява частична промяна на зона в общ устройствен план (ОУП) на община Троян на поземлен имот с идентификатор 53707.15.83, м. Кравая по КККР на с. Орешак от зона „обработваеми земеделски земи – ниви“ в зона „за обществено обслужване“.

2. Възлага на кмета на община Троян изпълнение на решението по т. 1.

Графичната част на проекта е неделима част от настоящото решение.

На основание чл. 127, ал. 12 при условията на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Ловеч.

Председател: П. Пенков

6752

 

РЕШЕНИЕ № 1069 от 17 август 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, чл. 7, ал. 1, т. 3, подточка 4 от Правила и нормативи за прилагане на общия устройствен план на община Троян, Решение № ПН ЕО 13 от 2023 г. на РИОСВ – Плевен, и Решение № 4 от протокол № 15 от 1.08.2023 г. на общинския експертен съвет по устройство на територията Общинският съвет – Троян, реши:

1. Одобрява частична промяна на зона в общ устройствен план (ОУП) на община Троян на поземлен имот с идентификатор 53707.14.241, м. Ливадата по КККР на с. Орешак от зона „обработваеми земеделски земи – ниви“ в зона „жилищни терени с ниско застрояване – Жм“.

2. Възлага на кмета на община Троян изпълнение на решението по т. 1.

Графичната част на проекта е неделима част от настоящото решение.

На основание чл. 127, ал. 12 при условията на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Ловеч.

Председател: П. Пенков

6753

 

РЕШЕНИЕ № 1070 от 17 август 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, чл. 7, ал. 1, т. 3, подточка 4 от Правила и нормативи за прилагане на общия устройствен план на община Троян, Решение № ПН ЕО 13 от 2023 г. на РИОСВ – Плевен, и Решение № 1 от протокол № 15 от 1.08.2023 г. на общинския експертен съвет по устройство на територията Общинският съвет – Троян, реши:

1. Одобрява частична промяна на зона в общ устройствен план (ОУП) на община Троян на поземлен имот с идентификатор 53707.15.41, м. Кравая по КККР на с. Орешак от зона „обработваеми земеделски земи – ниви“ в зона „терени със смесени обслужващо-производствени функции – Смф“.

2. Възлага на кмета на община Троян изпълнение на решението по т. 1.

Графичната част на проекта е неделима част от настоящото решение.

На основание чл. 127, ал. 12 при условията на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Ловеч.

Председател: П. Пенков

6754

 

РЕШЕНИЕ № 1071 от 17 август 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, чл. 7, ал. 1, т. 3, подточка 4 от Правила и нормативи за прилагане на общия устройствен план на община Троян, Решение № ПН ЕО 13 от 2023 г. на РИОСВ – Плевен, и Решение № 7 от протокол № 15 от 1.08.2023 г. на общинския експертен съвет по устройство на територията Общинският съвет – Троян, реши:

1. Одобрява частична промяна на зона в общ устройствен план (ОУП) на община Троян на поземлени имоти с идентификатори 20300.260.58, 20300.260.59 и 20300.260.60 по КККР на с. Дебнево от „за друг поземлен имот за движение и транспорт, транспортни терени на пътища, улици, паркинги – Тр“ в зона „терени за промишлени и складови обекти – Пп“.

2. Възлага на кмета на община Троян изпълнение на решението по т. 1.

Графичната част на проекта е неделима част от настоящото решение.

Председател: П. Пенков

6755

741. – Българската народна банка на основание чл. 35 от Закона за БНБ и методика, приета с Решение № 149 от 16.12.2004 г., изм. с решения № 118 от 26.11.2015 г. и № 37 от 16.03.2017 г. на Управителния съвет на БНБ, обявява основен лихвен процент (проста годишна лихва) в размер 3,53 на сто, считано от 1 септември 2023 г.

6822

82. – Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет:

1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 във връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт процедура за избор на административен ръководител – председател на Окръжния съд – Перник – изтичащ мандат.

2. В едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в „Държавен вестник“ предложения за назначаване на административни ръководители на съответния орган на съдебната власт могат да се подават: в администрацията на Висшия съдебен съвет; по електронен път с квалифициран електронен подпис на официалния имейл адрес на Висшия съдебен съвет – vss@vss.justice.bg, или чрез лицензиран пощенски оператор на официалния адрес на Висшия съдебен съвет – гр. София, ул. Екзарх Йосиф № 12. Към предложението се прилагат: подробна автобиография, подписана от кандидата; копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право“; копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; концепция за работата му като административен ръководител, която трябва да съдържа: лична мотивация за заемане на длъжността, анализ и оценка на състоянието на органа на съдебната власт, очертаване на достиженията и проблемите в досегашната му дейност, набелязване на цели за развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба, Столичната следствена служба или от окръжните следствени отдели към окръжните прокуратури за образувани досъдебни производства; документи, удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170 от ЗСВ, и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.

6089

59. – Медицинският университет – Плевен, обявява конкурс за професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по „Онкология“ – един в Мултидисциплинарна изследователска група за научни изследвания „Онкогенетика и молекулярна патология“ на Научноизследователския институт, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая № 139, тел. 064/884-172.

6730

82. – Медицинският университет – Плевен, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по хирургия – един в катедра „Хирургически болести“ на Факултет „Медицина“ за нуждите на „Отделение по жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия“, Първа клиника по хирургия на УМБАЛ „Г. Странски“ – ЕАД – Плевен, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая № 139, тел. 064/884-172.

6731

83. – Медицинският университет – Плевен, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по очни болести – един в сектор „Очни болести“ на катедра „Очни болести, УНГ болести и ЛЧХ“, Факултет „Медицина“, за нуждите на Клиника по очни болести на УМБАЛ „Г. Странски“ – ЕАД – Плевен, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая № 139, тел. 064/884-172.

6732

9. – Националният институт по метеорология и хидрология – София, обявява конкурс за прием на докторанти в НИМХ за учебната 2023/2024 г. в съответствие с Решение № 441 от 22.06.2023 г. на Министерския съвет и Заповед № НД-04-11 от 21.07.2023 г. на генералния директор на НИМХ, както следва: по докторска програма „Метеорология“ в професионално направление 4.4. Науки за земята от област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика в департамент „Прогнози и информационно обслужване“ на тема „Спътникови приложения за анализ и прогноза на състоянието на растителна земна повърхност“ в научна секция „Числено моделиране“ – една редовна докторантура, на тема „Изграждане на автоматизирана система за дългосрочна прогноза на времето в България за адаптация към климатичните промени“ в научна секция „Морски и специализирани прогнози“ – една редовна докторантура, и на тема „Асимилация на данни в регионалния нехидростатичен числен модел за прогноза на времето AROME-BG“ в научна секция „Числено моделиране“ – една задочна докторантура; по докторска програма „Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство“ в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия от област на висше образование 5. Технически науки в департамент „Хидрология“, научна секция „Повърхностни и подземни води“ на тема „Сравнителен анализ на аналитични методи за изчисление на кривата на зависимостта: воден стоеж – водно количество за речни течения и експериментално внедряване в НИМХ“ – една редовна докторантура, и на тема „Моделиране и експериментално измерване на хидроложкото влияние на горска растителност в Родопите“ – една редовна докторантура. Конкурсът е със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в деловодството на НИМХ, София, бул. Цариградско шосе № 66. За справки: тел. +359 2 462 4628.

6740

4. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение на СОС № 613 по протокол № 80 от 13.07.2023 г. е одобрен проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация за одобряване на УПИ І-15, 458, кв. 117а, м. Бул. Сливница – Люлин – 10 мр (част „Североизток“), район „Люлин“, по червените и сини линии и цифри, съгласно приложения проект, представляващ неразделна част от проекта за изменение на плана за регулация на м. Бул. Сливница – Люлин – 10 мр (част „Североизток“), в граници: бул. Сливница, бул. Петър Дертлиев, ул. Ген. Владимир Динчев и бул. Луи Пастьор, одобрен с Решение № 396 по протокол № 64 от 26.06.2014 г. на СОС. Решението и одобрените проекти са публикувани на интернет страницата на Столичната община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com), и са изложени за запознаване в Район „Люлин“. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в Район „Люлин“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

6759

75. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите страни, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация на улици и поземлени имоти за обекти на публичната собственост и прилежащи територии с обхват: бул. Ломско шосе, Софийски околовръстен път и източната граница на зона „Смф“ (Смесена многофункционална зона), съгласно ОУП на СО/2009 г., прилежаща на ул. Васил Левски (Мраморско шосе), район „Връбница“ – СО, включващ ПУР с регламентиране на две кръгови кръстовища и прилежащи нови квартали – кв. 11 до кв. 20; ИПУР на прилежащи улици и свързаното с това изменение на плана за регулация на контактни УПИ, попадащи в нови кв. 4; кв. 4а; кв. 5; кв. 5а; кв. 18; устройствен режим и линии на застрояване в обхвата на разработвания план; вертикална планировка и план-схеми по чл. 108 от ЗУТ на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура в обхвата на разработката, район „Връбница“. Графичните и текстови материали по проекта са изложени в Район „Връбница“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до главния архитект на Столичната община чрез Район „Връбница“.

6756

106. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение на СОС № 621 по протокол № 80 от 13.07.2023 г. е одобрен проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация за образуване на нов УПИ VІІ-124, 125, 126, 127 – „за ЖС, офиси, трафопост, магазини и гаражи“, в кв. 7, м. Ж.к. Люлин – център и ж.к. Люлин – главен център, район „Люлин“, съгласно приложения проект по сините и червените линии, цифри и текст, представляващ неразделна част от ПУП – ИПР на м. Ж.к. Люлин – център и ж.к. Люлин – главен център, в граници: бул. Панчо Владигеров, бул. Царица Йоанна и бул. Джавахарлал Неру, одобрен с Решение № 387 по протокол № 78 от 27.06.2019 г. на СОС; изменение на плана за застрояване с предвиждане на ново застрояване в нов УПИ VІІ-124, 125, 126, 127 – „за ЖС, офиси, трафопост, магазини и гаражи“, в кв. 7, м. Ж.к. Люлин – център и ж.к. Люлин – главен център, район „Люлин“, съгласно приложения проект, представляващ неразделна част от ПУП – ИПЗ на м. Ж.к. Люлин – център и ж.к. Люлин – главен център, в граници: бул. Панчо Владигеров, бул. Царица Йоанна и бул. Джавахарлал Неру, одобрен с Решение № 387 по протокол № 78 от 27.06.2019 г. на СОС. Решението и одобрените проекти са публикувани на интернет страницата на Столичната община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com), и са изложени за запознаване в Район „Люлин“. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в Район „Люлин“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

6762

3. – Областният управител на област с административен център Варна на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1, ал. 4 и 5 от ЗУТ съобщава, че е издал Разрешение за строеж № 116 от 24.08.2023 г. за обект: „Преустройство на приемо-предавателна станция VAR 0011.А007 „Boing“ с честотен обхват 900/1800/2100/2600 MHz“, разположен върху сграда с идентификатор 00182.307.41.4 по КККР на община Аксаково (терасата на втори етаж и покрива на съществуващия пътнически Терминал 1 на летище Варна) в УПИ IV-18, 41, кв. 4 по плана на летище Варна. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Административния съд – Варна, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез областния управител на област с административен център Варна.

6744

18. – Община Велинград на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава за изработен проект на ПУП – ПП за обект: „Нов подземен водопровод за минерална вода от т. А – общински резервоар за минерална вода от находище „Велинград – Чепино“ № 18 (хидравличен каптаж „Чепино“), попадащ в ПИ 10450.212.73, с НТП – „дървопроизводителни горски площи“, до т. Б, попадаща в ПИ 10450.503.1684 (УПИ Х-6409, кв. 11) по КК и РП на Велинград, ЕКАТТЕ 10450, община Велинград, област Пазарджик“. Дължината на новия подземен водопровод ще бъде 312,55 л. м, като 245,67 л. м са в регулация и 66,88 л. м – извън регулация (съгласно регистър на засегнатите територии ПИ 10450.212.73, ПИ 10450.212.104, ул. Тарас Шевченко и ул. Еделвайс), показан със зелена непрекъсната линия съгласно изготвения идеен проект на ПУП – ПП. Новото трасе на подземния водопровод за минерална вода от т. А – общински резервоар за минерална вода в ПИ 10450.212.73 от находище „Велинград – Чепино“ (хидравличен каптаж „Чепино“), тръгва на североизток през ПИ 10450.212.73 и ПИ 10450.212.104. Оттам трасето продължава на югоизток през ул. Тарас Шевченко и ул. Еделвайс, докато стигне до крайната си точка – т. Б, представляваща ПИ 10450.503.1684 (УПИ Х-6409, кв. 11) по КК и РП на Велинград, ЕКАТТЕ 10450, община Велинград, област Пазарджик.

6741

26. – Община Елин Пелин на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1201 от протокол № 52 от 29.06.2023 г. на Общинския съвет – Елин Пелин, е одобрен проект за ПУП – парцеларен план (ПП) за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатори по КККР 52012.34.29 и 52012.34.30, намиращи се в м. Милковица, землище на с. Нови хан, община Елин Пелин, през части от ПИ с идентификатори по КККР 52012.33.856 и 52012.34.802, землище на с. Нови хан, община Елин Пелин, Софийска област. Преписката се намира в отдел УТКС на Община Елин Пелин, ет. 1, в сградата на общината. Съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

6767

24. – Община Лъки на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за ПУП – ПР за ул. Преспа между о.т. 166 и о.т. 87 и прилежащите УПИ в кв. 34 и 35 по ПУП на гр. Лъки, община Лъки, област Пловдив. Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 ч. и от 13 до 17 ч. в стая № 18 в сградата на общинската администрация – Лъки, на адрес: гр. Лъки, ул. Възраждане № 18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.com, в раздел: „Обявления, съобщения и уведомления по ЗУТ, ЗКИР и др.“. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Община Лъки в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6769

74. – Община Павликени на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 804 от 27.07.2023 г. Общинският съвет – Павликени, одобрява проект за корекция на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – ел. кабел – външно ел. трасе за присъединяване на обект ФВЕЦ към енергийната мрежа, намиращ се в УПИ ІІ – „За производство на електроенергия“, в кв. 162 по ПУП на гр. Павликени, община Павликени, област Велико Търново, с възложител „Евклипс Енерджи 1“ – ООД, ЕИК 206337414, с адрес на управление с. Бачево, ул. Рила № 35, община Разлог, област Благоевград.

6727

24. – Областният управител на област Перник на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 148, ал. 3, т. 1 от ЗУТ е издадено Разрешение за строеж № РС-02 от 30.08.2023 г. на строеж: „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Ерма“ от п/ст „Брезник“ до границата с Република Сърбия“. Възложител: „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД. Строежът е втора категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „б“ от ЗУТ и чл. 4, ал. 2, т. 3 от Наредба № 1 от 2003 г. на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване чрез областния управител на област Перник пред Административния съд – Перник, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК издаденото разрешение за строеж подлежи на предварително изпълнение. На основание чл. 60, ал. 5 от АПК разпореждането за предварително изпълнение подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ по реда за оспорване на разрешението за строеж.

6770

1. – Община Пловдив на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 243, взето с протокол № 14 от 2.08.2023 г. на Общинския съвет – Пловдив, е одобрен проект на ПУП – специализирана план-схема за линеен обект на техническата инфраструктура „Уличен водопровод и канализация по ПИ с ид. 56784.510.16, 56784.510.100 и ПИ с ид. 56784.510.61 до УПИ ХI-510.109 – жил. застр., от кв. 61 – нов, по ПУП – ПР на кв. Хр. Смирненски, гр. Пловдив“. Решението и одобреният проект са изложени за запознаване в Община Пловдив, пл. Централен № 1, ет. 8, стая № 6. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Пловдив, пред Административния съд – Пловдив.

6742

6. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Трасе за изграждане на канализация за УПИ 22.180 – производствена, складова, търговска и общественообслужваща дейност и жилище на собственика (ПИ с ид. 06447.22.180 по КК), землище с. Брестник, местност Шопарови миндали, община „Родопи“. Проектното трасе преминава през поземлени имоти с идентификатори 06447.22.41 и 06447.22.61 по кадастралната карта на землище с. Брестник, община „Родопи“. Дължината на трасето е 270,6 м съгласно приложените ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения ПУП – ПП в сградата на Община „Родопи“ и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

6736

7. – Община Поморие, област Бургас, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 15 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с Решение № 1232 от 1.08.2023 г. Общинският съвет – Поморие, одобрява изменение на ПУП – ПР за УПИ V в кв. 18а (ПИ 57491.503.580 по КК), УПИ IV в кв. 18а (ПИ 57491.503.581 по КК), УПИ ІІ в кв. 19а (ПИ 57491.503.469 по КК), УПИ ІІІ-294 в кв. 19а (ПИ 57491.503.468 по КК), УПИ ІV в кв. 19а (ПИ 57491.503.464 по КК), УПИ ІІІ-355 в кв. 27 (ПИ 57491.503.355 по КК) по рег. план на гр. Поморие, ПИ 57491.503.525 по КК и ПИ 57491.503.526 по КК на гр. Поморие съгласно приложения проект за изменение на ПУП – ПР, който е неразделна част от решението; приложение № 1. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет – Поморие, пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6747

4. – Община Раковски на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че с Решение № 853, взето с протокол № 49 от 30.08.2023 г. на Общинския съвет – Раковски, във връзка със заявление от „Инса Спирит“ – АД, е одобрен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за нова кабелна линия, средно напрежение 20 kV от подстанция „Раковски“ до нова възлова станция в поземлен имот № 03620.501.1751 по кадастрален и регулационен план на с. Белозем, община Раковски, област Пловдив, одобрен със Заповед № АБ-45 от 20.08.1992 г. на кмета на община Раковски, при трасе с дължина приблизително 9755 м, от които 1210 м преминават през урбанизираната територия на с. Шишманци, община Раковски. Присъединяването ще се извърши от подстанция „Раковски“, разположена в поземлен имот с идентификатор 62075.75.319, намиращ се в гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив, собственост на „ЕСО“ – ЕАД. Засегнати имоти от трасето: поземлен имот с идентификатор 62075.75.767 с НТП – друг вид земеделска земя; поземлен имот с идентификатор 62075.75.675 с НТП – за местен път; поземлен имот с идентификатор 62075.75.761 с НТП – за друг вид водно течение; поземлен имот с идентификатор 83380.22.396 с НТП – за местен път; поземлен имот с идентификатор 83380.22.246 с НТП – за местен път; поземлен имот с идентификатор 83380.22.17 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път; поземлен имот с идентификатор 62075.75.675 с НТП – за местен път; 1210 м – с. Шишманци, урбанизирана територия с НТП – друг вид застрояване; поземлен имот с идентификатор 83380.15.54 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път; поземлен имот с идентификатор 83380.15.260 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път; поземлен имот с идентификатор 83380.38.118 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път; поземлен имот с идентификатор 83380.38.39 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път; поземлен имот с идентификатор 83380.38.40 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път; поземлен имот с идентификатор 83380.38.262 с НТП – напоителен канал; поземлен имот с идентификатор 83380.38.407 с НТП – пасище; поземлен имот с идентификатор 83380.41.329 с НТП – за автомагистрала; поземлен имот с идентификатор 83380.39.16 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път; поземлен имот с идентификатор 03620.3.38 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път; поземлен имот с идентификатор 03620.3.40 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път; поземлен имот с идентификатор 03620.3.240 с НТП – напоителен канал; поземлен имот с идентификатор 03620.3.146 с НТП – за линии на релсов транспорт; поземлен имот с идентификатор 03620.3.49 с НТП – изоставена нива; поземлен имот с идентификатор 03620.4.399 с НТП – за местен път; поземлен имот с идентификатор 03620.4.175 с НТП – нива. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване по законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Раковски, пред Административния съд – Пловдив.

6760

19. – Община Русе на основание чл. 30 от ЗПСК обявява, че през август 2023 г. е извършена продажба на застроен поземлен имот с идентификатор 63427.8.1152 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с адрес: гр. Русе, кв. Източна промишлена зона, ул. Потсдам № 1, с площ 18 968 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, и построените в него сгради:

1.1. сграда 63427.8.1152.1 със застроена площ 392 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: складова база, склад;

1.2. сграда 63427.8.1152.2 със застроена площ 448 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда;

1.3. сграда 63427.8.1152.3 със застроена площ 264 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда;

1.4. сграда 63427.8.1152.4 със застроена площ 551 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: гараж;

1.5. сграда 63427.8.1152.5 със застроена площ 275 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда;

1.6. сграда 63427.8.1152.7 със застроена площ 175 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: сграда за енергопроизводство;

1.7. сграда 63427.8.1152.8 със застроена площ 316 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда;

1.8. сграда 63427.8.1152.9 със застроена площ 360 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда;

1.9. сграда 63427.8.1152.10 със застроена площ 317 км. м, брой етажи: 4, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда;

1.10. сграда 63427.8.1152.11 със застроена площ 238 кв. м, брой етажи: 4, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда;

1.11. сграда 63427.8.1152.12 със застроена площ 28 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда;

1.12. сграда 63427.8.1152.13 със застроена площ 1188 кв. м, брой етажи: 3, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда;

1.13. сграда 63427.8.1152.14 със застроена площ 1006 кв. м, брой етажи: 2, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда;

1.14. сграда 63427.8.1152.15 със застроена площ 419 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда;

1.15. сграда 63427.8.1152.16 със застроена площ 275 кв. м, брой етажи: 5, предназначение: административна, делова сграда;

1.16. сграда 63427.8.1152.17 със застроена площ 353 кв. м, брой етажи: 2, предназначение: административна, делова сграда;

1.17. сграда 63427.8.1152.18 със застроена площ 68 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия;

1.18. сграда 63427.8.1152.19 със застроена площ 473 кв. м, брой етажи: 4, предназначение: промишлена сграда;

1.19. сграда 63427.8.1152.20 със застроена площ 298 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: складова база, склад, предмет на АОС № 7438/12.05.2015 г.,

продадена по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на „София Франс Ауто“ – АД, ЕИК 040823148, с достигната цена 4 394 189 лв. с включен ДДС, платени на 4.08.2023 г.

6757

57. – Община Симеоновград на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че в общинската администрация – Симеоновград, е внесен за разглеждане и съгласуване проект на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за въздушни електропроводи 220 kV през землищата на с. Константиново, Симеоновград, с. Калугерово и с. Пясъчево, община Симеоновград, област Хасково. Проектът е разгледан на ОЕСУТ и е допуснат с решение, вписано в протокол № 10 от 30.08.2023 г. Регистрите със засегнатите собственици за селата Пясъчево, Калугерово и Константиново са при кметовете на населените места, а регистърът за Симеоновград – в стая 22 на общинската администрация. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по него до общинската администрация.

6761

631. – Община Суворово на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 58-935 по протокол № 58 от 28.07.2023 г. на Общинския съвет – Суворово, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на техническата инфраструктура за общински път VAR 2250 Суворово – Туристически комплекс „Горски кладенец“ в поземлен имот с идентификатор 70175.11.29 по кадастралната карта на землище Суворово, община Суворово, област Варна, одобрена със Заповед № РД-18-58 от 8.07.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Суворово пред Административния съд – Варна.

6645

12. – Община Твърдица на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания за нов кабелен електропровод 20 kV на п/ст 110/20 kV „Твърдица“ до нов БКТП в ПИ 65499.67.980, местност Тепята по КККР на с. Сборище, община Твърдица, област Сливен, одобрен със Заповед № РД-18-58 от 24.01.2020 г. Трасето преминава през следните имоти: 72165.287.226, 72165.315.916, 72165.220.821, 72165.220.92, 72165.285.233, 72165.285.234, 72165.285.164, 72165.278.292, 72165.278.1291, 72165.277.291, 72165.277.219, 72165.277.295, 72165.276.300, 72165.276.294, 72165.276.424, 72165.269.302, 72165.268.302, 72165.268.930, 72165.268.307, 72165.267.307, 72165.266.307, 72165.265.307, 72165.264.307, 65499.80.660, 65499.80.669, 65499.81.660 и 65499.67.666. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в сградата на Община Твърдица. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6710

65. – Община Троян на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план за застрояване и регулация за частично изменение на застроителния и регулационен план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) на парцели IХ-1267, 1268 и VIII-1268, 1730 в кв. 62А и ХV – „за битово заведение и хан“, в кв. 62Б по плана на с. Орешак, като за имот с идентификатор 53707.501.589 се обособи нов УПИ VIII-589, отреден „за жилищно застрояване“, в устройствена зона „Жм“, съгласно действащия ОУП на община Троян. Премахва се улица между о.т. 186а-192. Сливат се кв. 62А и част от кв. 62Б в нов кв. 96. Променя се регулацията на улица с о.т. 186А-320-196 към новообособения кв. 96, без да се променя оста й. Проектът е изложен в сградата на Община Троян, ет. 2, стая № 31. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

6748

65а. – Община Троян на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1065 от протокол № 45 от 17.08.2023 г. на Общинския съвет – Троян, е одобрен подробен устройствен план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план на с. Орешак, на парцели ХV – „за битово заведение и хан“, и ХІV – „за атракционно заведение“, кв. 62Б по плана на с. Орешак, като за имоти с идентификатори 53707.501.272, 53707.501.611, 53707.501.275, 53707.501.277 и 53707.501.273 (проек- тен идентификатор 53707.501.9548) се урегулира нов УПИ ХХІ-9548 – „за жилищно застрояване“, в кв. 62В, за имоти с идентификатори 53707.501.247 и 53707.501.248 (проектен идентификатор 53707.501.9549) се урегулира нов УПИ ХVІІІ-9549 – „за жилищно застрояване“, кв. 62Б, в устройствена зона „Жм“ съгласно действащия ОУП на община Троян. Урегулира се нова улица между кв. 62Б и 62В с о.т. 182-1190-1191-1192-1193-1194-1195-195. Планът е изложен в сградата на Община Троян, ет. 2, стая № 31. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

6749

2. – Община Царево на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за ПУП – ПП (парцеларен план) във връзка с изграждане на обект „Външно ел. захранване на ПИ 44094.21.99 по КККР на с. Лозенец, м. Рибарницата, община Царево“. Проектът се съхранява в дирекция „Устройство на територията“ и може да бъде предоставен за разглеждане по всяко време на работния ден. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ недоволните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

6768

3. – Община Царево на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за ПУП – ПП (парцеларен план) във връзка с изграждане на обект „Външно ел. захранване на гараж в ПИ 48619.2.468 по КККР на гр. Царево, м. Диньов гьол, община Царево“. Проектът се съхранява в дирекция „Устройство на територията“ и може да бъде предоставен за разглеждане по всяко време на работния ден. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ недоволните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

6771

50. – Община с. Аврен, област Варна, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с Решение № 1159 от 28.07.2023 г. на Общинския съвет – с. Аврен, е одобрен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за изграждане на обект: „Външно кабелно ел. захранване и уличен водопровод“, преминаващи през ПИ с идентификатори 58445.65.258, 58445.115.2, 58445.115.3, 58445.115.7 и 58445.116.244 по КККР, землище на с. Приселци, община Аврен – общинска публична собственост, за присъединяване потребителите на съответното експлоатационно дружество от съществуващите проводи до границата на имотите им. Съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, като жалбите се подават чрез Общинския съвет – с. Аврен, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6662

92. – Община с. Кайнарджа, област Силистра, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 385 от 31.07.2023 г. на Общинския съвет – Кайнарджа, е одобрен проект за изменение на кадастрален план и изменение на ПУП – ПР за УПИ ІІІ-74, кв. 16, УПИ VІІ-74, кв. 17, и изменение на улична регулация от ос.т. 30 до ос.т. 53 по плана на с. Господиново, община Кайнарджа. Проектът е изложен в стая 206 в сградата на общинската администрация – с. Кайнарджа, ул. Димитър Дончев № 2, и е публикуван на сайта на Община Кайнарджа. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6721

93. – Община с. Кайнарджа, област Силистра, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 384 от 31.07.2023 г. на Общинския съвет – с. Кайнарджа, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план и план-схема за изграждане на нова въздушна линия НН от съществуващ стоманобетонов стълб до ПИ № 30346.61.97 по КККР на с. Зарник, община Кайнарджа. Проектът е изложен в стая 206 в сградата на общинската администрация – с. Кайнарджа, ул. Димитър Дончев № 2, и е публикуван на сайта на Община Кайнарджа. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6726

921. – Община с. Калояново, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите страни, че е постъпил проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Подземна кабелна линия НН (1 kV) от ТНН на БКТП „Пречиствателна станция Житница“ до ТЕПО в ПИ с идентификатор 29475.15.470 по КККР на с. Житница, засягащ УПИ 15.469 за пречиствателна станция и ПИ 29475.15.460 (полски път)“, и обект: „Уличен водопровод РЕ-НD 90 по ПИ с идентификатор 29475.15.460 (полски път) до ПИ с идентификатор 29475.15.470, засягащ ПИ 29457.15.460 (полски път), ПИ 29475.15.468 (пасище и мера), м. Караишлика по КККР на с. Житница, община Калояново“. Проектът е изложен за разглеждане в сградата на Община Калояново, стая № 7. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания до Община Калояново.

6765

10. – Община с. Калояново, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 502 на Общинския съвет – с. Калояново, прието с протокол № 58 от 27.07.2023 г., влязло в сила на 9.08.2023 г., е одобрен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Подземна кабелна линия НН от съществуващ ТП-2 до ново ТЕПО 1ТЧ+ с ТТ, монтирано на имотната граница на ПИ с идентификатор 29475.10.145, урегулиран за УПИ 10.70 – за жил. строителство, м. Бодурски исаци, землището на с. Житница, община Калояново, с обща дължина на трасето – 437 л.м, от които 236 л.м са извън урбанизираната територия. Проектното трасе минава през ПИ 29475.7.181, 29475.10.71, 29475.10.146 – общинска собственост. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да обжалват решението чрез Община Калояново до Административния съд – Пловдив.

6766

6. – Община с. Хитрино, област Шумен, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план (ПП) за елементите на транспортната техническа инфраструктура във връзка с осигуряване на транспортен достъп по чл. 21 от ЗОЗЗ за ПИ 72285.26.406, с. Тервел, община Хитрино, област Шумен, с обект: „Поземлен имот с идентификатор 72285.28.419, с. Тервел, община Хитрино, област Шумен“. Площта от поземления имот, подлежаща на промяна на предназначението, е 7,070 дка. Проектът се намира в сградата на Община Хитрино, ул. Възраждане № 45. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

6733

6а. – Община с. Хитрино, област Шумен, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план (ПП) за елементите на транспортната техническа инфраструктура във връзка с осигуряване на транспортен достъп по чл. 21 от ЗОЗЗ за ПИ 72285.28.432 и 72285.29.433, с. Тервел, с обект: „Поземлени имоти с идентификатори 72285.29.429 и 72285.29.430, с. Тервел, община Хитрино, област Шумен“. Площта, подлежаща на промяна за имот 72285.29.429, е 0,896 дка и за 72285.29.430 – 6,242 дка. Проектът се намира в сградата на Община Хитрино, ул. Възраждане № 45. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

6734

6б. – Община с. Хитрино, област Шумен, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план (ПП) за елементите на транспортната техническа инфраструктура във връзка с осигуряване на транспортен достъп по чл. 21 от ЗОЗЗ за ПИ 61697.22.541, с. Развигорово, с обект: „Поземлени имоти с идентификатори 61697.22.426 и 61697.22.430, с. Развигорово, община Хитрино, област Шумен“. Площта от поземления имот, подлежаща на промяна на предназначението за имот 61697.22.426, е 0,176 дка и за имот 61697.22.430 – 1,674 дка. Проектът се намира в сградата на Община Хитрино, ул. Възраждане № 45. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

6735

5. – Община с. Черноочене, област Кърджали, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 72 от 17.08.2023 г. на Общинския съвет – с. Черноочене, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на подземен ел. кабел 20 kV от бъдещ трафопост в ПИ с идентификатор 38176.49.15 по КККР на землище с. Комунига, община Черноочене, до стоманорешетъчен стълб № 16 от BЛ 20 kV „Женда“, електрозахранена чрез BЛ 20 kV „Божурци“ от П/Ст „Арпезос“ 110/20 kV. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Черноочене до Административния съд – Кърджали.

6722

6. – Община с. Черноочене, област Кърджали, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 68 от 17.08.2023 г. на Общинския съвет – с. Черноочене, е одобрен проект за подробен устройствен план – специализирана устройствена схема за трасе на електрически кабел до 1 kV, преминаващ през ХХ-120, 123, кв. 17, до точката на свързване – трафопост ТП2 – Петелово, в УПИ XV, кв. 13 по плана на с. Петелово, община Черноочене. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Черноочене до Административния съд – Кърджали.

6723

7. – Община с. Черноочене, област Кърджали, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 74 от 17.08.2023 г. на Общинския съвет – с. Черноочене, е одобрен проект за подробен устройствен план – специализирана схема на трасето на подземния ел. кабел 20 kV за обект „Изместване на ВЛСН извод „Железник – Арпезос“ в участъка от ст. 16 до ТП-2 Черноочене, преминаващ през УПИ в кв. 12 и 14 по ПУП на с. Пряпорец, община Черноочене“, преминаващо в урбанизираната територия на с. Пряпорец през имоти с идентификатори 58731.703.111 и 58731.703.121 – за второстепенни улици, публична общинска собственост, и през земеделски земи – имоти с идентификатори 58731.10.118 – селскостопански, ведомствен път – публична общинска собственост, и 58731.10.119 – пасище, стопанисвано от Община Черноочене, публична общинска собственост, по КККР на с. Пряпорец. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Черноочене до Административния съд – Кърджали.

6724

Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181, ал. 2 във връзка с чл. 188 от АПК съобщава, че по жалба от сдружение с нестопанска цел „Аз обичам Пловдив“ срещу Заповед № ЗРИ 303 от 10.05.2023 г. на кмета на район „Източен“ при община Пловдив, с която е разрешено на директора на ПГАСГ „Арх. X.X.“ премахване на шест броя конски кестен, един брой шестил, един брой айлант, един брой див рожков, три броя японска софора, един брой пауловния, един брой дребнолистна липа и един брой хартиено дърво, намиращи се в двора на гимназията, е образувано адм. д. № 2036/2023 г. по описа на Административния съд – Пловдив, ІІІ състав. Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 19.10.2023 г. от 15 ч. Всеки, който има правен интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна по реда на чл. 182, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс.

6728

Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба, с която се оспорва чл. 49, ал. 1, т. 3 и ал. 2, т. 5 от Наредба № 16 за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Димитровград, по която е образувано адм. д. № 887/2023 г. по описа на Административния съд – Хасково, насрочено за 11.10.2023 г. от 11 ч. Съгласно чл. 189, ал. 2 АПК всеки, който има правен интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна наред с административния орган до началото на устните състезания при всяко положение на делото, без да има право да иска повтаряне на извършени процесуални действия.

6745

Плевенският районен съд, 12-и граждански състав, призовава ответника Жихад Мансур, роден на 17.03.1993 г., в момента с неизвестен по делото адрес, в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ да се яви в Плевенския районен съд, стая 114, за връчване на препис от исковата молба ведно с приложенията по гр.д. № 3814/2023 г. на ПлРС за отговор по чл. 131 от ГПК. Гражданско дело № 3814/2023 г. на РС – Плевен, е образувано по предявен от X.X.X. иск с правно основание чл. 49 от СК. В случай че не се яви, за да получи съдебните книжа в указания срок, съдът ще му назначи особен представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.

6729

Софийският градски съд с решение от 23.02.2016 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от ЗПП вписва промени по ф.д. № 135/2001 г. на политическо движение с наименование „Евророма“, както следва: Вписва нов устав на политическата партия, приет на конгреса на ПД „Евророма“, проведен на 12.12.2015 г., който следва да се счита, че е неразделна част от решението. Вписва промяна в наименованието на политическата партия – политическа партия „Евророма“.

6823

Софийският градски съд с решение от 29.12.2020 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от ЗПП вписва промени по партидата на ПП „Евророма“, регистрирана по ф.д. № 135/2001 г., както следва: Заличава като членове на Политическия съвет: X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.. Вписва като членове на Политическия съвет: X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X..

6824

Софийският градски съд с решение от 13.07.2021 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от ЗПП вписва промени по ф.д. № 135/2001 г. на ПП „Евророма“, както следва: Вписва нов устав съгласно решенията на Националната конференция, проведена на 12.06.2021 г.

6825

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителният съвет на сдружение „Настоятелство към ОДЗ „Здравец“ – Созопол“ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на настоятелството на 16.10.2023 г. от 17,30 ч. в Созопол, ул. Одеса № 47 (сградата на ОДЗ „Здравец“), при следния дневен ред: 1. приемане на изготвения съгласно изискванията на ЗЮЛНЦ и устава на сдружението – годишен отчет на сдружението през 2022 г.; 2. доклад за дейността на сдружението съгласно чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ; 3. обсъждане на документи, които следва да бъдат представени в ЦРЮЛНЦ при МП; 4. прием на нови и отписване на членове; 5. промени в броя на членовете на управителния съвет; 6. избор на председател и заместник-председател на УС; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.

6788

1. – Управителният съвет на СНЦ „Организация на животновъдите в Дорково“, с. Дорково, област Пазарджик, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 17, ал. 2 от устава свиква редовно годишно ОС на членовете на сдружението на 9.11.2023 г. (четвъртък) в 17 ч. в сградата на читалище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Дорково, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на сдружението, разисквания по доклада и финансов отчет; 2. освобождаване на членовете на УС поради изтекъл мандат и избор на нов УС; 3. освобождаване на членовете на КС поради изтекъл мандат и избор на нов КС; 4. промени в устава; 5. одобряване на ГФО на сдружението за 2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021 г. и 2022 г.; 6. предложения за други актуални за сдружението въпроси. Поканват се всички членове на сдружението да присъстват на общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.

6772

Промени настройката на бисквитките