Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 76 от 5.IX

  • РЕШЕНИЕ № 8442 ОТ 22 АВГУСТ 2023 Г. ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 4920 ОТ 2023 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2023 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118 ОТ 31 АВГУСТ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ПО ПОДГОТОВКАТА И ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ 2023 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. (ДВ, БР. 25 ОТ 2010 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2023 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123 ОТ 31 АВГУСТ 2023 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЕДИННАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 262 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. (ДВ, БР. 90 ОТ 2009 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 ОТ 31 АВГУСТ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЖИВОТНИ В СЛУЧАИТЕ ПО ЧЛ. 47, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ, ПРИЕ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128 ОТ 31 АВГУСТ 2023 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ/ТРАНСФЕРИТЕ ПО ПОДГОТОВКАТА И ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ПЪРВИ И ВТОРИ ТУР НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ ПРЕЗ 2023 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2023 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА", ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ Виж повече
  • НАРЕДБА № РД-06-10 ОТ 24 АВГУСТ 2023 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 14, АЛ. 1, Т. 4 - 7 ОТ ЗАКОНА ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ, С КОИТО ТРЯБВА ДА РАЗПОЛАГАТ СТРАТЕГИЧЕС Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 119 ОТ 31 АВГУСТ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2023 Г. Виж повече
Промени настройката на бисквитките