Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 5 от 16.I

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА

 

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

ЗАПОВЕД

№ РД-05-879 от 21 декември 2023 г. на НСИ

№ З-ЦУ-2666 от 21 декември 2023 г. на ЦУ на НАП

№ РД-01-878 от 21 декември 2023 г. на АВ

(Продължение от брой 4)

Поради технически причини приложенията не могат да бъдат визуализирани в програмата.

(Продължава в брой 6)

327

АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ

РЕШЕНИЕ № 1914 от 22 декември 2023 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол във връзка с чл. 6, т. 5, чл. 9, ал. 1, т. 13 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол и протоколно решение № 7747 от 22.12.2023 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

Открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Сливен, представляващ: поземлен имот с идентификатор 67338.601.271 с площ 7889 кв. м, намиращ се в гр. Сливен, кв. Промишлена зона, община Сливен, област Сливен.

Изпълнителен директор: П. Александрова

283

 

ОБЩИНА С. КАЛОЯНОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ № 18 от 21 декември 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – с. Калояново, одобрява окончателен проект на общ устройствен план на община Калояново ведно с правилата и нормативите за неговото прилагане.

Възлага на кмета на община Калояново да представя ежегодно доклад за изпълнението на ОУП в неговия обхват и предложения за изменението му, ако такива се налагат, съгласно чл. 127, ал. 9 от ЗУТ.

Председател: Мл. Петров

287

5. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:

СПИСЪК

на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Старозагорския окръжен съд за 2024 г.

1. Клас „Криминалистични експертизи“

X.X.X., Нова Загора, радиоинженер, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи.

X.X.X., Раднево, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи.

X.X.X., Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства, ниво на достъп до класифицирана информация „Секретно“.

Д-р инж. X.X.X. н.с. I ст., Казанлък, специално машиностроене – производство на корпуси, доктор по „Въоръжение и военна техника“, 13 патента и 3 авторски свидетелства в специалното машиностроене, ръководител на лаборатория в отдел „Минометни боеприпаси“ БРВ в „Арсенал“ – АД, Казанлък, съдебно-балистични експертизи.

X.X.X., Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.

X.X.X., Пловдив, Академия на МВР – противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, разрешение за достъп до класифицирана информация на ниво „Секретно“, криминалистични експертизи на писмени доказателства, техническо изследване на документи.

X.X.X., Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи, ниво на достъп до класифицирана информация „Поверително“.

X.X.X., Пловдив, икономист-информатик, криминалистични експертизи на писмени доказателства, техническо изследване на документи.

X.X.X., Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства, ниво на достъп до класифицирана информация „Секретно“.

X.X.X., Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, оценка на МПС.

X.X.X., Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства, ниво на достъп до класифицирана информация „Секретно“.

X.X.X., Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи, биометрични криминалистични експертизи, право.

X.X.X., Стара Загора, електроинженер, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи, съдебно-дактилоскопни експертизи.

2. Клас „Съдебномедицински експертизи“

Д-р X.X.X., Стара Загора, УНГ, съдебномедицинска експертиза на живи лица, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

X.X.X., София, молекулярна биология, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек.

Д-р X.X.X., Стара Загора, акушерство и гинекология, съдебномедицинска експертиза на живи лица, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

Д-р X.X.X., Стара Загора, хирургия, гръдна хирургия, ендоскопии, съдебномедицинска експертиза на живи лица, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

X.X.X., Пловдив, медицина, съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части, съдебномедицинска експертиза на живи лица, съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства, съдебномедицинска експертиза по материали от досъдебното и съдебното производство, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

Д-р X.X.X., Стара Загора, детски болести, педиатрия, съдебномедицинска експертиза на живи лица, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

Д-р X.X.X., Стара Загора, съдебна медицина, обучение по защита на класифицираната информация, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части, съдебномедицинска експертиза на живи лица, съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства, съдебномедицинска експертиза по материали от досъдебното и съдебното производство, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

Д-р X.X.X., Стара Загора, ортопедия и травматология, съдебномедицинска експертиза на живи лица, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

Д-р X.X.X.-X., Стара Загора, дентална медицина (стоматология), съдебномедицинска експертиза на живи лица, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

Д-р X.X.X., с. Кирилово, неврохирургия, здравен мениджмънт, съдебномедицинска експертиза на живи лица, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

X.X.X., София 1000, молекулярна и функционална биология, биохимия и клинична химия, съдебномедицинска експертиза на родителския произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебно-химическа експертиза (определяне и количествен анализ на наркотични и упойващи вещества, алкохол и други в биологични проби и обекти); молекулярно-генетична информация и определяне на произход на животни и пол на птици; определяне на състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, включително генномодифицирани организми (ГМО) с молекулярно-генетични методи.

Д-р X.X.X., Стара Загора, ортопедия и травматология, съдебномедицинска експертиза на живи лица, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

X.X.X., София 1000, биохимик, микробиолог със специализация „Вирусология“, съдебномедицинска експертиза на родителския произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, съдебно-биологични експертизи, ДНК (генетичен анализ) със съвременни молекулярно-биологични техники.

Д-р X.X.X., Стара Загора, УНГ, онкология, съдебномедицинска експертиза на живи лица, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

X.X.X., Стара Загора, логопед, съдебномедицинска експертиза на живи лица, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

Д-р X.X.X., Стара Загора, съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части, съдебномедицинска експертиза на живи лица, съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства, съдебномедицинска експертиза по материали от досъдебното и съдебното производство, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

Д-р X.X.X., Стара Загора, съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части, съдебномедицинска експертиза на живи лица, съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства, съдебномедицинска експертиза по материали от досъдебното и съдебното производство, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

Д-р X.X.X., Стара Загора, съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части, съдебномедицинска експертиза на живи лица, съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства, съдебномедицинска експертиза по материали от досъдебното и съдебното производство, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

Д-р X.X.X., Стара Загора, съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части, съдебномедицинска експертиза на живи лица, съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства, съдебномедицинска експертиза по материали от досъдебното и съдебното производство, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

3. Клас „Съдебна експертиза на психично състояние“

X.X.X., Казанлък, психология, съдебно-психологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

X.X.X., Стара Загора, психология, сертификат „Психодрама асистент“, сертификат „Семеен и брачен консултант“, съдебно-психологична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни, съдебна психолого-психиатрична експертиза.

X.X.X., Стара Загора, медицинска психология и педагогическа рехабилитация, психотерапевт, съдебно-психологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

X.X.X., Стара Загора, специалист клиничен психолог, съдебно-психологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

X.X.X., Казанлък, психология, съдебно-психологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

Д-р X.X.X., Стара Загора, психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

X.X.X., Стара Загора, психология и социални дейност, фамилен консултант, системна, фамилна и брачна консултация, съдебно-психологична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

X.X.X., Стара Загора, психология, сертификати – изграждане на социални компетентности при ученици от начален и гимназиален етап на обучение, хранителни разтройства в детско-юношеска възраст, ранно откриване на тревожност депресия, превенция на училищното насилие, психологично оценяване на насилието в училище, защита правата на подрастващите, превенция на трафик на деца, съдебно-психологична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

X.X.X., Стара Загора, медицинска психология и педагогическа рехабилитация, съдебно-психологични експертизи, психологическа помощ за деца, преживели малтретиране, неглижирани или домашно насилие, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

Д-р X.X.X., Стара Загора, психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза.

Д-р X.X.X., Стара Загора, психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

X.X.X., Стара Загора, педагогика и психология, съдебно-психологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

X.X.X., Стара Загора, клиничен психолог, детски психолог – училищен и социален психолог, съдебно-психологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

X.X.X., Стара Загора, психология, клинична психология, съдебно-психологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

X.X.X., Стара Загора, социални дейности, психология, съдебно-психологична експертиза.

Д-р X.X.X., Стара Загора, психология, съдебно-психологична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

X.X.X., Стара Загора, консултативна психология, съдебно-психологична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

X.X.X., Стара Загора, психология, социална психология, съдебно-психологична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

X.X.X., Стара Загора, педагогика и социална педагогика, детска и юношеска психология, съдебно-психологична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни, защита правата на подрастващите.

Д-р X.X.X.-X., Стара Загора, психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

X.X.X., Стара Загора, психология, консултативна психология и психотерапия, съдебно-психологична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни, съдебна психолого-психиатрична експертиза.

X.X.X., Стара Загора, психолог, психология и психопатология на развитието, социална работа с деца и семейства в риск, сертификат: „Психодрама с деца“, сертификат: „Системен фамилен и брачен консултант“, съдебно-психологична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни, съдебна психолого-психиатрична експертиза.

X.X.X., Стара Загора, психология, социална психология, сертификат „Психодрама асистент“, сертификат „Семеен и брачен консултант“, съдебно-психологична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни, съдебна психолого-психиатрична експертиза.

X.X.X., Стара Загора, психология, съдебно-психологична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни, съдебна психолого-психиатрична експертиза.

X.X.X., Стара Загора, психолог, психология на социалните дейности, съдебно-психологична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни, съдебна психолого-психиатрична експертиза.

X.X.X., Казанлък, психология и социална педагогика, съдебно-психологична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни, съдебна психолого-психиатрична експертиза.

Д-р X.X.X., Стара Загора, психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“

X.X.X., Стара Загора, икономист, здравен мениджмънт, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

Ангелика Сава Теохариду-Господинова, Стара Загора, счетоводство и контрол, външен одитор за управление на система, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X.-X., Стара Загора, финанси, оценка на недвижими имоти и земеделски земи, оценка на цели предприятия, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, стопанско управление, съдебно-счетоводна експертиза.

X.X.X., Чирпан, счетоводство и контрол, икономика на кооперациите, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, международни икономически отношения, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Казанлък, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, икономист-счетоводител, одитор, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., Казанлък, счетоводство и контрол, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи, движимо имущество, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза, управленски контрол.

X.X.X., Стара Загора, счетоводство и контрол, корпоративни финанси, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Казанлък, икономика и управление на строителството, съдебно-счетоводни експертизи.

X.X.X., Стара Загора, икономика на промишлеността, счетоводство, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., Казанлък, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, икономист счетоводител, вътрешен одитор в публичния сектор, достъп до класифицирана информация ниво „Поверително“, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, икономист – аграрна икономика, анализ и оценка на риска, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, счетоводство и контрол, икономист, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, финанси и кредит, брокер на ценни книжа, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, счетоводство и контрол, корпоративни финанси, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, икономика, съдебно-счетоводни експертизи, международни счетоводни стандарти, оценка на машини и съоръжения, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Казанлък, икономист – бизнес икономика, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X.-X., Стара Загора, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X.-X., Стара Загора, счетоводство и контрол, финанси, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, икономист-стоковед, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, счетоводство и контрол, счетоводство и одит на нефинансови предприятия, право, удостоверение за оценка на стопанско имущество, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Казанлък, икономист по МТС, експерт по финансово-счетоводни проблеми, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, финанси, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, счетоводство и контрол, експерт-счетоводител, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., Казанлък, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., София, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, счетоводна отчетност, финанси и кредити, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., Гълъбово, финанси, учител по икономически науки, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X.-X., Стара Загора, икономика на промишлеността, електроинженер, международни счетоводни стандарти, оценка на цели предприятия, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Казанлък, експерт-счетоводител, дипломиран одитор, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, икономика на търговията, оценка на земеделски земи, оценка на недвижими имоти, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, счетоводство и контрол, право, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., Казанлък, икономист – системен организатор, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Пловдив, макроикономика, организация и технология на счетоводството, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X.-X., Казанлък, икономика на търговията, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза, оценка на движими и недвижими вещи, оценка на стопанско имущество, оценка на благородни метали, оценка на акции, облигации и инвестиционни бонове, оценка на валути и валутни операции.

X.X.X., Стара Загора, икономист-счетоводител, международни счетоводни стандарти, професионална компетентност за международен автомобилен превоз на товари, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, икономист по хранителна промишленост, съдебно-счетоводни експертизи.

X.X.X., Стара Загора, икономист-счетоводител, банково и бюджетно счетоводство, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, финанси и кредит, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, счетоводство и одит в банките, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, финанси и банково дело, застрахователно дело и осигурително дело, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, икономика, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Бургас, маркетинг и планиране, икономическа педагогика, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза, оценка на недвижими имоти, експерт-оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни, оценка на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини, съоръжения и други активи, оценка на недвижими имоти и земеделски земи, ниво на достъп „Строго секретно“.

X.X.X., Стара Загора, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, финанси, международни счетоводни стандарти, оценка на машини и съоръжения, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., Раднево, икономист по промишлеността, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, икономист-счетоводител, експерт- счетоводител, дипломиран одитор, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, инженер по микроелектроника.

X.X.X., Стара Загора, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, икономика и управление на промишлеността, медиация, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Казанлък, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., Чирпан, икономист по промишлеността, съдебно-счетоводни експертизи, оценка на недвижими имоти и земеделски земи, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, социално и застрахователно дело, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, финанси, банки и борси, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Чирпан, икономист-счетоводител, експерт- счетоводител, оценка на машини и съоръжения, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, регионална планиране и развитие на селските райони, оценка на стопанско имущество, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, планиране, счетоводство на предприятието, оценка на недвижими имоти, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, счетоводство и контрол, машинен инженер, оценител на оборотни и дълготрайни материални активи, експерт по финансови и счетоводни проблеми, съдебно-счетоводна експертиза.

X.X.X., Казанлък, счетоводство и контрол, корпоративни финанси, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X.-X., Стара Загора, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза, финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, счетоводство и контрол, данъчен контрол, съдебно-счетоводна експертиза.

X.X.X., Стара Загора, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, икономическа информатика, съдебно-счетоводна експертиза, финансово-икономическа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, финанси, счетоводство, съдебно-счетоводни експертизи, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокови експертизи.

X.X.X., Стара Загора, икономика на индустрията, данъчен контрол, съдебно-счетоводни експертизи, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокови експертизи.

X.X.X., Стара Загора, фирмени финанси, съдебно-счетоводни експертизи, съдебни финансово-икономически експертизи.

X.X.X., Стара Загора, маркетинг и мениджмънт, публична администрация, вътрешен одитор в публичния сектор, ниво на класифицирана информация „Строго секретно“, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, управление и планиране на народното стопанство, вътрешен одитор в публичния сектор, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Чирпан, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводни експертизи, банки и банково дело, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, икономика, финанси на предприятията, оценка на недвижими имоти, оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат „Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи“, одитор в областта на пренос и разпределение на природен газ и уреди с повишена рискова опасност, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, макроикономика и финансов мениджмънт, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза

5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза

X.X.X., Стара Загора, инженер по електроника и автоматика, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.

X.X.X., Стара Загора, машиностроителна техника и технологии, безопасност на труда, хладилен монтьор, хладилни и климатични инсталации, автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност, ликвидация на щети по МПС и ППС, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, съдебна автотехническа експертиза.

X.X.X., Гълъбово, минен инженер, технология на минното производство, майстор по ремонта на ръчно огнестрелно оръжие, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.

X.X.X., Стара Загора, инженер по механизация на горското стопанство и горската промишленост, патентно дело – представител по индустриална собственост, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.

X.X.X., Стара Загора, електроинженер, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.

X.X.X., Стара Загора, металургия на черните метали: металургия на чугун и стомана, металургия на феросплавите, леярство на черни метали и сплави, пластична обработка на метали, термична обработка на метали, икономика на производствената индустрия, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.

X.X.X., Казанлък, електроинженер, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна компютърно-техническа експертиза, оценка на машини и съоръжения.

X.X.X., Стара Загора, механизация и електрификация на мините – минен инженер, оценка на машини и съоръжения, строителен надзор, съдебна инженерно-техническа експертиза.

X.X.X., Казанлък, електроника и автоматика, счетоводство и контрол, банки и финансов миниджмънт, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, електроинженер, метролог, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, оценка на цели предприятия, безопасност и охрана на труда.

X.X.X., Стара Загора, водоснабдяване и канализация, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, оценка на недвижими имоти.

X.X.X., Стара Загора, машинен инженер – хидро- и пневмотехника, оценка на машини и съоръжения, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.

X.X.X., Стара Загора, електроинженер, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.

X.X.X., Стара Загора, елетроинженер – ел. машини и апарати, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, съдебно-енергийна експертиза, електрическа пълна проектантска правоспособност, удостоверение „План по безопасност и здраве за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи“, удостоверение „Строително-технически правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност при пожар“, сертификат „Основни положения по приложението на наредба за управление на строителни отпадъци за влагане на рециклирани строителни материали“, удостоверение „Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради“.

X.X.X.-X., Стара Загора, транспортно строителство, счетоводство и контрол, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.

X.X.X., Стара Загора, инженер по автоматика – автоматика, информационна и управляваща техника, метрология, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна компютърно-техническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, машинен инженер, санитарно инженерство, пълна проектантска правоспособност, отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване, оценка на качество на атмосферния въздух, време и физични фактори, здравна оценка.

X.X.X., Стара Загора, машинен инженер – механично уредостроене, оценка на машини и съоръжения, съдебни автотехнически експертизи, съдебни инженерно-технически експертизи.

X.X.X., Стара Загора, машинен инженер, технология на машиностроенето, оценка на машини и съоръжения, оценка на цели предприятия, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, съдебна инженерно-строителна експертиза.

5.2. Съдебна автотехническа експертиза

5.8. Съдебнооценителска автотехническа експертиза

X.X.X., Стара Загора, машинен инженер – ДВГ, организация и безопасност на движението, съдебна автотехническа експертиза, съдебнооценителска автотехническа експертиза, оценка на машини и съоръжения, първоначално обучение по защита на класифицираната информация.

X.X.X., Раковски, инженер по автотехнически експертизи, автотранспортна техника, ремонт и експлоатация на автотранспортна техника, удостоверение „Експерт и оценител на МПС“, експерт по автомобилно обезщетяване, съдебна автотехническа експертиза, съдебнооценителна автотехническа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, транспорнта техника и технологии, съдебна автотехническа експертиза, съдебнооценителска автотехническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, машинен инженер – жп транспорт, автомобилен транспорт, съдебна автотехническа експертиза.

X.X.X., Пловдив, транспортна техника и технологии, верижни и колесни машини, сертификат „Автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност, методология за експертиза на ПТП“, удостоверение „Автотехнически експертизи“, съдебна автотехническа експертиза, съдебнооценителска автотехническа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, автомобилен транспорт – оценка на автомобили кари и щети по тях.

Дикран Бохос Бохосян, Ямбол, машинен инженер транспортна техника и технологии, съдебна автотехническа експертиза, съдебнооценителска автотехническа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза.

X.X.X., Раднево, транспорт и енергетика, съдебна автотехническа експертиза.

X.X.X., Бургас, ремонт и експлоатация на автотранспортна техника, удостоверение „Експерт оценител на МПС“, съдебнооценителска автотехническа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, транспорт и енергетика, автотехнически експертизи, съдебнооценителска автотехническа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, инженер по ДВГ, съдебна автотехническа експертиза.

X.X.X., Ямбол, машинен инженер – двигатели с вътрешно горене, съдебна автотехническа експертиза, съдебнооценителска автотехническа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза, оценка на машини и съоръжения.

X.X.X., Стара Загора, промишлено и гражданско строителство – военен инженер, оценка на МПС, автотехнически експертизи, съдебнооценителска автотехническа експертиза.

X.X.X., Казанлък, инструктор за обучение на водачи за МПС, съдебни автотехнически експертизи, съдебнооценителска автотехническа експертиза.

X.X.X., гр. Шипка, военен инженер по експлоатация и ремонт на автотранспортна техника, съдебни автотехнически експертизи, съдебнооценителска автотехническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, преподавател – инструктор, експерт по автомобилни гуми, съдебнооценителска автотехническа експертиза.

X.X.X., Казанлък, транспортна техника и технологии, съдебни автотехнически експертизи, съдебнооценителска автотехническа експертиза.

X.X.X., Чирпан, машинен инженер – транспорт и енергетика, съдебна автотехническа експертиза, съдебнооценителска автотехническа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза, оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество.

X.X.X., София, автомобилна техника, съдебни автотехнически експертизи, съдебнооценителска автотехническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, машинен инженер – автомобилен транспорт, трактори и кари, съдебна автотехническа експертиза, съдебнооценителска автотехническа експертиза.

Проф. X.X.X., Сливен, автотранспорт, автотехнически експертизи, съдебнооценителска автотехническа експертиза, разследване на ПТП, теория на автомобила и МПС, физикомеханични експертизи, механика и механични технологии.

Доц. д-р X.X.X., Ямбол, машинен инженер – двигатели с вътрешно горене, съдебна автотехническа експертиза, съдебнооценителска автотехническа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза, оценка на машини и съоръжения.

X.X.X., Стара Загора, транспорт и енергетика, съдебна автотехническа експертиза, съдебнооценителска автотехническа експертиза.

X.X.X., Казанлък, машинен инженер, инженер по експлоатация и ремонт на БТТ, ДВГ, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна автотехническа експертиза, съдебнооценителска автотехническа експертиза, оценителна експертиза на бронетанкова техника.

X.X.X., Стара Загора, технология и управление на транспорта, експлоатация и ремонт на електрически локомотиви, експертизи на катастрофи (аварии) в железопътния транспорт, съдебна автотехническа експертиза, съдебнооценителска автотехническа експертиза.

X.X.X., Чирпан, машинен инженер – ДВГ, съдебна автотехническа експертиза, съдебнооценителска автотехническа експертиза.

5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза

X.X.X., Стара Загора, комуникационна техника и технологии, управление на качеството, сертификат: вътрешен одитор на системи за управление БДС ENISO 19011:2018, сертификат: вътрешен одит в органи за контрол, съдебна компютърно-техническа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.

X.X.X., Стара Загора, инженер по електроника и автоматика – изчислителна техника, съдебна компютърно-техническа експертиза.

X.X.X., Казанлък, компютърни науки, приложни компютърни науки, сертификати за придобита квалификация: Microsoft Certified Professional (MCP) и Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) – SQL Server, съдебна компютърно-техническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, комуникационна техника и технологии, компютърна техника, съдебна компютърно-техническа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.

X.X.X., Стара Загора, инженер по компютърни системи и технологии, удостоверения за: обучение по тема „Централизирана ел. платформа за обществени поръчки, промени в ЗОП и ППЗОП“, „Оперативна съвместимост и информационна сигурност“, „Въведение в общия регламент за защита на лични данни“, „Минимални изисквания за мрежова и информационна сигурност“, „Работа с ГИС платформа – Единна Информационна Точка“, „Компютърни атаки в организационната инфраструктура“, разрешение за достъп до класифицирана информация – ниво „Секретно“ (валидно до 25.03.2024 г.), съдебна компютърно-техническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, изчислителна техника, организация и управление на образованието, съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност, съдебна компютърно-техническа експертиза, свидетелство за професионално-педагогическа специализация.

X.X.X., Стара Загора, техническа безопасност и електротехническа експертиза, информатика и компютърни науки, съдебна компютърно-техническа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.

X.X.X., Стара Загора, компютърни системи и технологии, машиностроителна техника и технологии, съдебна компютърно-техническа експертиза, работа с база данни, софтуерни технологии в интернет, квалифицирани електронни подписи, разрешение за достъп до класифицирана информация на ниво „Поверително“.

X.X.X., Стара Загора, компютърна техника и технологии, монтаж и измерване на комуникационна система CTSe, съдебна компютърно-техническа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, съдебна автотехническа експертиза.

5.5. Съдебна строително-техническа експертиза

X.X.X., Казанлък, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, пълна проектантска правоспособност, съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, ландшафтна архитектура, съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, удостоверение за пълна проектантска правоспособност, строително-технически експертизи.

X.X.X., Стара Загора, геодезия и картография, оценка на недвижими имоти, оценка на цели държавни и общински предприятия, дейности по кадастъра, съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, геодезия, съдебна строително-техническа експертиза, оценител на имоти.

X.X.X., Чирпан, техник по геодезия и картография, съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна строително-техническа експертиза, автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, методология за експертиза на ПТП.

X.X.X., Казанлък, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X., Казанлък, техник по геодезия и картография, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X., Димитровград, инженер по транспортно строителство, строителен инженер – пътно строителство, съдебна строително-техническа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, временна и постоянна организация и безопасност на движението, одитор по пътна безопасност на движението, пълна проектантска правоспособност.

Арх. X.X.X., Стара Загора, архитектура, учител по специалността, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, строителство на сгради и съоръжения, член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, съдебна строително-техническа експертиза.

Арх. X.X.X., Казанлък, архитектура и градоустройство, съдебна инженерно-техническа експертиза и съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X., Чирпан, техник по геодезия и картография, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, геодезия и картография, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, пътно строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза, строителен надзор и инвеститорски контрол.

X.X.X., Казанлък, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, пълна проектантска правоспособност, технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти, съдебна строително-техническа експертиза.

Арх. X.X.X., Стара Загора, архитектура, съдебна инженерно-техническа експертиза и съдебна строително-техническа експертиза.

Арх. X.X.X.-X., Стара Загора, архитектура, съдебна инженерно-техническа експертиза и съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, промишлено и гражданско строителство – конструкции, пълна проектантска правоспособност, контрол в проектирането на част „Конструктивна“, съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, водоснабдяване и канализация – пречистване на водите, пълна проектантска правоспособност, съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, строителен инженер – технология на строителството, оценка на недвижими имоти, оценка на цели предприятия, съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X., Казанлък, хидротехническо строителство, удостоверение за пълна проектантска правоспособност, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X.-X., Стара Загора, пътно строителство, оценка на цели предприятия, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза, оценка на търговски предприятия и вземания.

X.X.X., Стара Загора, геодезия и картография, оценка на недвижими имоти, дейности по кадастъра, пълна проектантска правоспособност, съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, инженер по хидроенергийно строителство, оценка на машини и съоръжения в сферата на строителството, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.

5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза

X.X.X., Стара Загора, пожарна и аварийна безопасност, съдебна пожаротехническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, пожарна и аварийна безопасност, съдебна пожаротехническа експертиза.

X.X.X., Казанлък, пожарна и аварийна безопасност, съдебна пожаротехническа експертиза.

6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“

X.X.X., Стара Загора, биотехнология, индустриална биотехнология, аналитична химия с инструментални методи, микробиология на храните, функционални храни и биохрани, сензорен анализ, добавки в храните, добри лабораторни практики, технология на козметичните форми, биохимия, молекулярна биология, социална и възрастова психология и психология на развитието, оценка на въздействието върху околната среда, етология и зоопсихология, медицински растения.

X.X.X.-X., Пловдив, биология, екология, съдебно-ботаническа експертиза, съдебно-зоологическа експертиза, съдебно-микробиологична експертиза, съдебно-ентомологична експертиза, съдебно-екологична експертиза – опазване на околната среда, биоразнообразие, отпадъци – битови, производствени, медицински, строителни, опасни, биоотпадъци, разрешителни и лицензионни режими във връзка с прилагане на екологично законодателство, води, почви, атмосферен въздух – качество, екологични щети.

7. Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия“

7.1. Съдебно-химическа експертиза

X.X.X., Стара Загора, химия, доктор по биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества, химико-токсикологичен анализ на токсични вещества в биологични обекти, съдебно-химическа експертиза, съдебна физико-химична експертиза.

Доц. д-р инж. X.X.X., София, инженер-химик, висше военно, доцент по специалността „Техника и технология на взривните работи“, съдебно-химическа експертиза, съдебна физико-химическа експертиза, съдебно-физическа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, съдебна строително–техническа експертиза, съдебна пожаротехническа експертиза и взривотехническа експертиза, оценъчни експертизи по въоръжение и бойни припаси, сертификация на качеството на военна и специална продукция, ниво на достъп до класифицирана информация „Секретно“.

X.X.X., Стара Загора, химия, опазване на околната среда, съдебно-химическа експертиза, съдебна физико-химическа експертиза, съдебно-екологични експертизи.

X.X.X.-X., Стара Загора, инженер-химик, безопасност на труда.

X.X.X.-X., Стара Загора, инженер-химик, оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето и технологията на пластмасите, съдебно-химическа експертиза, съдебна физико-химическа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.

7.2. Съдебно-физическа експертиза

X.X.X., Казанлък, физика, екология, съдебно-физическа експертиза, съдебно-екологична експертиза, екологичен контрол в областта на ядрената и атомна физика – радиоактивност, вредни йонизиращи и нейонизиращи лъчения, гама спектрометрични анализи за съдържание на радиоактивни елементи, шума, екологични оценки, оценки за въздействие върху околната среда, комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, комплексни разрешителни, екологичен риск, изготвяне на екологични оценки и оценки за въздействието върху околната среда.

8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“

8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза

X.X.X., Стара Загора, ветеринарна медицина, съдебна ветеринарномедицинска експертиза.

X.X.X., Стара Загора, ветеринарна медицина, съдебна ветеринарномедицинска експертиза.

Проф. д-р X.X.X., Стара Загора, ветеринарна медицина, съдебна ветеринарномедицинска експертиза.

8.2. Съдебна агротехническа експертиза

X.X.X.-X., Стара Загора, инженер-агроном, полевъдство, оценител на земеделски земи, педагог, регионално планиране, съдебни агротехнически експертизи.

X.X.X., Стара Загора, агроном, оценка на стопанско имущество, съдебни агротехнически експертизи.

Доц. X.X.X., Стара Загора, агроном-растениевъд, оценка на частни земи, гори и имущество в България, на земеделски земи и трайни насаждения, съдебна агротехническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, инженер-агроном, еколог, растителна защита, съдебни агротехнически експертизи.

X.X.X., Казанлък, агроном – лозаро-градинар, съдебна агротехническа експертиза.

X.X.X., Пловдив, агроном – лозаро-градинар, съдебни агротехнически експертизи, съдебно-икономическа експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, оценка на земеделски земи и трайни насаждения, съдебно-стокова експертиза в селското стопанство.

X.X.X., Казанлък, агроном – лозаро-градинарство, оценка на земеделски земи, съдебна агротехническа експертиза.

10. Клас „Оценителни експертизи“

(включени са всички вещи лица, декларирали, че извършват съответната оценка)

X.X.X.-X., Стара Загора, финанси, оценка на недвижими имоти и земеделски земи, оценка на цели предприятия, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, агроном, оценка на стопанско имущество, съдебни агротехнически експертизи.

X.X.X., Казанлък, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, пълна проектантска правоспособност, съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, машинен инженер – ДВГ, организация и безопасност на движението, автотехнически експертизи, оценка на машини и съоръжения, първоначално обучение по защита на класифицираната информация.

Ст.н.с.к.н. X.X.X., Стара Загора, агроном-растениевъд, оценка на частни земи, гори и имущество в България, на земеделски земи и трайни насаждения, съдебна агротехническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, икономика, съдебно-счетоводни експертизи, международни счетоводни стандарти, оценка на машини и съоръжения, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, геодезия и картография, оценка на недвижими имоти, оценка на цели държавни и общински предприятия, дейности по кадастъра, съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, геодезия, съдебна строително-техническа експертиза, оценител на имоти.

X.X.X., Казанлък, електроинженер, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна компютърно-техническа експертиза, оценка на машини и съоръжения.

X.X.X., Стара Загора, счетоводство и контрол, счетоводство и одит на нефинансови предприятия, право, удостоверение за оценка на стопанско имущество, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, механизация и електрификация на мините – минен инженер, оценка на машини и съоръжения, строителен надзор, съдебна инженерно-техническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна строително-техническа експертиза, автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, методология за експертиза на ПТП.

X.X.X., Казанлък, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X., Казанлък, техник по геодезия и картография, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, електроинженер, метролог, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, оценка на цели предприятия, безопасност и охрана на труда.

X.X.X., Стара Загора, промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X., София, топлинна и масообменна техника, икономика и управление на патентно-лицензионната дейност, оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, съдебно-маркови експертизи, патентни експертизи, експертизи в областта на промишления дизайн, авторско право, оценка на обекти на интелектуална и индустриална собственост.

X.X.X., Стара Загора, водоснабдяване и канализация, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, оценка на недвижими имоти.

X.X.X.-X., Стара Загора, икономика на промишлеността, електроинженер, международни счетоводни стандарти, оценка на цели предприятия, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, икономика на търговията, оценка на земеделски земи, оценка на недвижими имоти, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, машинен инженер – хидро- и пневмотехника, оценка на машини и съоръжения, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.

X.X.X.-X., Казанлък, икономика на търговията, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза, оценка на движими и недвижими вещи, оценка на стопанско имущество, оценка на благородни метали, оценка на акции, облигации и инвестиционни бонове, оценка на валути и валутни операции.

X.X.X., Стара Загора, фармация, оценка на оборотни и дълготрайни активи, фармакология, биотехнология, технология на лекарствата и билките.

X.X.X., Стара Загора, елетроинженер – ел. машини и апарати, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, съдебно-енергийна експертиза, електрическа пълна проектантска правоспособност, удостоверение „План по безопасност и здраве за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи“, удостоверение „Строително-технически правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност при пожар“, сертификат „Основни положения по приложението на наредба за управление на строителни отпадъци за влагане на рециклирани строителни материали“, удостоверение „Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради“.

X.X.X., Димитровград, маркетинг и планиране, икономическа педагогика, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза, оценка на недвижими имоти, експерт-оценител на благородоподобни метали, бижута и скъпоценни камъни, оценка на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини, съоръжения и други активи, оценка на недвижими имоти и земеделски земи, ниво на достъп „Строго секретно“.

X.X.X., Стара Загора, финанси, международни счетоводни стандарти, оценка на машини и съоръжения, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Чирпан, техник по геодезия и картография, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X., Пловдив, агроном – лозаро-градинар, съдебни агротехнически експертизи, съдебно-икономическа експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, оценка на земеделски земи и трайни насаждения, съдебно-стокова експертиза в селското стопанство.

X.X.X., Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X., Казанлък, агроном – лозаро-градинарство, оценка на земеделски земи, съдебна агротехническа експертиза.

X.X.X., Чирпан, икономист по промишлеността, съдебно-счетоводни експертизи, оценка на недвижими имоти и земеделски земи, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Ямбол, машинен инженер – двигатели с вътрешно горене, съдебна автотехническа експертиза, съдебнооценителска автотехническа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза, оценка на машини и съоръжения.

X.X.X., Стара Загора, пътно строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза, строителен надзор и инвеститорски контрол.

X.X.X., Чирпан, икономист-счетоводител, експерт- счетоводител, оценка на машини и съоръжения, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Казанлък, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, пълна проектантска правоспособност, технически контрол по част „Конструктивна“ на инвестиционните проекти, съдебна строително-техническа експертиза.

Доц. д-р инж. X.X.X., София, инженер-химик, висше военно, доцент по специалността „Техника и технология на взривните работи“, съдебно-химическа експертиза, съдебна физико-химическа експертиза, съдебно-физическа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, съдебна строително-техническа експертиза, съдебна пожаротехническа експертиза и взривотехническа експертиза, оценъчни експертизи по въоръжение и бойни припаси, сертификация на качеството на военна и специална продукция.

X.X.X., Стара Загора, регионално планиране и развитие на селските райони, оценка на стопанско имущество, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, промишлено и гражданско строителство – конструкции, пълна проектантска правоспособност, контрол в проектирането на част „Конструктивна“.

X.X.X., Чирпан, машинен инженер – транспорт и енергетика, автотехнически експертизи на ПТП, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна автотехническа експертиза, оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество.

X.X.X., Стара Загора, счетоводство на предприятието, оценка на недвижими имоти, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X., Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, машинен инженер, санитарно инженерство, пълна проектантска правоспособност, отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване, оценка на качество на атмосферния въздух, време и физични фактори, здравна оценка.

Доц. д-р X.X.X., Ямбол, машинен инженер – двигатели с вътрешно горене, съдебна автотехническа експертиза, съдебнооценителска автотехническа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза, оценка на машини и съоръжения.

X.X.X., Стара Загора, машинен инженер – механично уредостроене, оценка на машини и съоръжения, съдебни автотехнически експертизи, съдебни инженерно-технически експертизи.

X.X.X., Стара Загора, строителен инженер – технология на строителството, оценка на недвижими имоти, оценка на цели предприятия, съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X., Казанлък, хидротехническо строителство, удостоверение за пълна проектантска правоспособност, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X.-X., пътно строителство, оценка на цели предприятия, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза, оценка на търговски предприятия и вземания.

X.X.X., Стара Загора, геодезия и картография, оценка на недвижими имоти, дейности по кадастъра, пълна проектантска правоспособност, съдебна строително-техническа експертиза.

X.X.X., Стара Загора, машинен инженер, технология на машиностроенето, оценка на машини и съоръжения, оценка на цели предприятия, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, съдебна инженерно-строителна експертиза.

X.X.X., Стара Загора, икономика, финанси на предприятията, оценка на недвижими имоти, оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат „Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи“, одитор в областта на пренос и разпределение на природен газ и уреди с повишена рискова опасност, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.

X.X.X.-X., Стара Загора, инженер-химик, оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето и технологията на пластмасите, съдебно-химическа експертиза, съдебна физико-химическа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.

X.X.X., Стара Загора, инженер по хидроенергийно строителство, оценка на машини и съоръжения в сферата на строителството, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.

11. Клас „Други съдебни експертизи“

X.X.X., Стара Загора, обществено здраве и здравен мениджмънт, медицинска сестра, управление на здравните грижи, специализиран курс по английски език за усвояване на професионална терминология, свидетелство за призната специалност по анестезиология и интензивни грижи.

X.X.X., Стара Загора, машинно средно специално образование – механизация на селското стопанство, консултант по безопасността при превоз на опасни товари – класове – 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9, удостоверение за професионална компетентност за международен автомобилен превоз на товари.

X.X.X., Варна, инженер – технология на металите и металообработващата техника, д-р на техническите науки, доцент по металознание и термична обработка на металите, трасологични експертизи, съдебна автотехническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, съдебна пожаротехническа експертиза, съдебно-физическа експертиза, съдебна физико-химическа експертиза, съдебно-изкуствоведски експертизи – металографически – фрактографически – трасологически експертизи, относно автентичност на бижутерийни артикули и монети, свързани с благородни и цветни метали и сплави, фрактодиагностични експертизи: експертизи относно веществено доказване на причини, условия, момент и механизъм на възникване на експлоатационни разрушавания, разкъсвания, откъсвания, електротермични (механизъм КС), (механизъм ЕлЕ) разрушавания, прекъсвания и взривявания на метални и неметални композитни и стоманобетонни веществени доказателства и обекти; взломявания (момент, посока и оръдие на взлом на обекти с различна природа и степен на сложност).

X.X.X., Стара Загора, фармация, оценка на оборотни и дълготрайни активи, фармакология, биотехнология, технология на лекарствата и билките.

X.X.X., Казанлък, горско стопанство и механизация, дърводобив, залесяване, горско законодателство.

СПИСЪК

на специалистите, утвърдени за преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Старозагорския окръжен съд за 2024 г.

X.X.X., Смолян, преводач по английски език.

X.X.X., Стара Загора, преводач по английски, немски и руски език.

X.X.X., Сливен, преводач по английски език.

X.X.X., София, преводач по полски език.

X.X.X., София, преводач по словенски, сръбски и хърватски език.

X.X.X., София, преводач по английски и арабски език.

X.X.X., Стара Загора, преводач по италиански език.

X.X.X., Стара Загора, преводач по френски език.

X.X.X., Стара Загора, преводач по английски език.

X.X.X., Стара Загора, преводач – тълковник от и на жестомимичен език.

X.X.X., София, преводач по полски и литовски език.

X.X.X., Стара Загора, преводач по френски език.

X.X.X., Стара Загора, преводач по испански език.

X.X.X., Стара Загора, преводач по английски език (писмен и устен) и немски език (само писмен).

X.X.X., Хасково, преводач по немски и руски език.

X.X.X., Пловдив, преводач по английски език.

X.X.X., Стара Загора, преводач по английски език.

295

6. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:

СПИСЪК

на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за 2024 г. за съдебния район на Окръжния съд – Хасково, и Административния съд – Хасково

1. Клас „Криминалистични експертизи“

1.1. Вид: Криминалистични експертизи на писмени доказателства

X.X.X. – гр. Хасково, дактилоскопни, почеркови експертизи, техническо изследване на документи и експертиза на видеозапис.

X.X.X. – гр. Хасково, техническо изследване на документи, почеркови, трасологични и балистични експертизи.

X.X.X. – Димитровград, разузнавач.

X.X.X. – гр. Казанлък, експертно-криминалистична дейност, изготвяне на почеркови експертизи и техническо изследване на документи.

X.X.X. – гр. Пловдив, криминалистични изследвания, експертно-криминалистична дейност, икономист-информатик, почерк и техническо изследване на документи.

X.X.X. – гр. Хасково, машинен инженер, специалност „Комплексна механизация и поточни линии в машиностроенето“, специализирана подготовка по криминалистични изследвания в НИК, системен оператор в БДС, експерт-криминалист.

1.2. Вид: Трасологични експертизи

X.X.X. – гр. Хасково, техническо изследване на документи, почеркови, трасологични и балистични експертизи.

X.X.X. – Димитровград, разузнавач.

X.X.X. – гр. Хасково, машинен инженер, специалност „Комплексна механизация и поточни линии в машиностроенето“, специализирана подготовка по криминалистични изследвания в НИК, системен оператор в БДС, експерт-криминалист.

1.3. Вид: Съдебно-балистични експертизи

X.X.X. – гр. Хасково, техническо изследване на документи, почеркови, трасологични и балистични експертизи.

X.X.X. – Димитровград, разузнавач.

X.X.X. – гр. Хасково, машинен инженер, специалност „Комплексна механизация и поточни линии в машиностроенето“, специализирана подготовка по криминалистични изследвания в НИК, системен оператор в БДС, експерт-криминалист.

1.4. Вид: Дактилоскопни експертизи

X.X.X. – гр. Хасково, дактилоскопни, почеркови експертизи, техническо изследване на документи и експертиза на видеозапис.

X.X.X. – гр. Хасково, техническо изследване на документи, почеркови, трасологични и балистични експертизи.

X.X.X. – Димитровград, разузнавач.

X.X.X. – гр. Хасково, машинен инженер, специалност „Комплексна механизация и поточни линии в машиностроенето“, специализирана подготовка по криминалистични изследвания в НИК, системен оператор в БДС, експерт-криминалист.

1.5. Вид: Биометрични криминалистични експертизи

2. Клас „Съдебномедицински експертизи“

2.1. Вид: Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части

X.X.X. – гр. Хасково, съдебна медицина.

2.2. Вид: Съдебномедицинска експертиза на живи лица

X.X.X. – гр. Хасково, съдебна медицина.

X.X.X. – гр. Харманли, лекар – ординатор, специалност „Хирургия“.

2.3. Вид: Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства

X.X.X. – гр. Хасково, съдебна медицина.

X.X.X. – гр. София, д-р по биохимия – специалност „Молекулярна и функционална биохимия“, квалификация – „Биохимия – ензимен анализ, хроматографски и електрофоретични техники за разделяне на белтъци, блотинг, имунохимични техники за детекция, фосфорилиране“, Молекулярна биология – ДНК и РНК анализ чрез PCR.

X.X.X. – гр. София, специалист „Молекулярна биология“.

X.X.X. – гр. София, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, специалност „Молекулярна биология“, специализация „Микробиология“.

2.4. Вид: Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство

X.X.X. – гр. Хасково, съдебна медицина.

X.X.X. – гр. Харманли, лекар – ординатор, специалност „Хирургия“.

X.X.X. – гр. София, д-р по биохимия – специалност „Молекулярна и функционална биохимия“, квалификация – „Биохимия – ензимен анализ, хроматографски и електрофоретични техники за разделяне на белтъци, блотинг, имунохимични техники за детекция, фосфорилиране“, Молекулярна биология – ДНК и РНК анализ чрез PCR.

X.X.X. – гр. София, специалист „Молекулярна биология“.

X.X.X. – гр. София, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, специалност „Молекулярна биология“, специализация „Микробиология“.

2.5. Вид: Съдебномедицинска експертиза за телесното здраве

X.X.X. – гр. Хасково, съдебна медицина.

X.X.X. – гр. Харманли, лекар – ординатор, специалност „Хирургия“.

2.6. Вид: Съдебномедицинска експертиза за индентификация на човека

X.X.X. – гр. Хасково, съдебна медицина.

X.X.X. – гр. София, д-р по биохимия – специалност „Молекулярна и функционална биохимия“, квалификация – „Биохимия – ензимен анализ, хроматографски и електрофоретични техники за разделяне на белтъци, блотинг, имунохимични техники за детекция, фосфорилиране“, Молекулярна биология – ДНК и РНК анализ чрез PCR.

X.X.X. – гр. София, специалист „Молекулярна биология“.

X.X.X. – гр. София, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, специалност „Молекулярна биология“, специализация „Микробиология“.

2.7. Вид: Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход

X.X.X. – гр. София, д-р по биохимия – специалност „Молекулярна и функционална биохимия“, квалификация – „Биохимия – ензимен анализ, хроматографски и електрофоретични техники за разделяне на белтъци, блотинг, имунохимични техники за детекция, фосфорилиране“, Молекулярна биология – ДНК и РНК анализ чрез PCR.

X.X.X. – гр. София, специалист „Молекулярна биология“.

X.X.X. – гр. София, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, специалност „Молекулярна биология“, специализация „Микробиология“.

3. Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние“

3.1. Вид: Съдебно-психиатрична експертиза

X.X.X. – гр. Хасково, психиатър.

3.2. Вид: Съдебно-психологична експертиза

Д-р X.X.X. – гр. Варна и гр. Харманли, доктор по психология на труда и инженерна психология, експерт психиатрично-психологични експертизи.

X.X.X. – гр. Хасково, психолог-консултант, работа по случаи за превенция и интервенция на синдрома родителско отчуждение, базисно обучение по позитивна психология.

X.X.X. – гр. Хасково, магистър по психология, консултативна психология.

X.X.X. – гр. Хасково, магистър по психология, фамилна и брачна психотерапия, техники за работа с деца – жертви на сексуално насилие, техники за работа с деца, преживели насилие, „Рейтинг скала за оценка на детското развитие Developmental Profile 3“, „Диагностика на деца с Рейтинг скалата за оценка на хиперактивност и дефицит на вниманието на Конърс“, „Дортмундски скрининг тест за детско развитие DESK 3-6 R“, „Мултикултурен тематичен аперцептивен тест за оценяване на деца и юноши TEMAS“.

X.X.X. – Свиленград, специалност „Психология. Социална психология“.

X.X.X. – гр. Любимец, психолог, магистър по приложна психология.

X.X.X. – гр. Хасково, психолог, приложна социална психология, обща и клинична психопатология.

3.3. Вид: Съдебна психолого-психиатрична експертиза

Д-р X.X.X. – гр. Варна и гр. Харманли, доктор по психология на труда и инженерна психология, експерт психиатрично-психологични експертизи (само в състава на комплексна експертиза).

3.4. Вид: Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни

X.X.X. – гр. Хасково, психиатър.

Д-р X.X.X. – гр. Варна и гр. Харманли, доктор по психология на труда и инженерна психология, експерт психиатрично-психологични експертизи.

X.X.X. – гр. Хасково, психолог, приложна социална психология, обща и клинична психопатология.

4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“

4.1. Вид: Съдебно-счетоводна експертиза

Елмон Жирай Дайлерян – гр. Хасково, икономист-счетоводител, специалност „Счетоводна отчетност“, експерт-оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – гр. Хасково, счетоводство и контрол.

X.X.X. – гр. Хасково, съдебно-счетоводни и икономически експертизи.

X.X.X. – гр. Хасково, счетоводител.

X.X.X. – Димитровград, експерт съдебно-счетоводни експертизи, дипломиран патентен специалист.

X.X.X. – гр. Харманли, експерт съдебно-счетоводни експертизи.

X.X.X. – гр. Хасково, счетоводни и общоикономически експертизи.

X.X.X. – гр. Хасково, магистър по счетоводство и контрол, професионална квалификация „съдебно-счетоводен експерт“ – лицензиран оценител на недвижими имоти, сертифициран оценител на търговски предприятия и вземания от КНОБ, притежава удостоверение за достъп до класифицирана информация.

X.X.X. – Свиленград, икономист-счетоводител, специалист – банки и банково дело, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, експерт-оценител на земеделски земи и трайните насаждения, експерт-оценител на недвижими имоти и строителство, съдебно-стокови експертизи, съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни експертизи, съдебно-митнически експертизи.

X.X.X. – гр. Харманли, икономист, оценка на държавни предприятия.

X.X.X. – Димитровград, специалист ТРЗ.

X.X.X. – Димитровград, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на движими вещи и недвижими имоти и други активи – машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка на бижута и скъпоценни камъни.

X.X.X. – гр. Хасково, специалист по банково дело, финанси, застраховане, счетоводна дейност и финансов контрол.

X.X.X. – Димитровград, съдебно-счетоводни и съдебно-стокови експертизи.

X.X.X. – гр. Хасково, икономист, съдебно-счетоводни експертизи.

X.X.X. – гр. Хасково, магистър по международни икономически отношения, аграрна икономика.

X.X.X. – гр. Хасково, икономист по транспорта.

X.X.X. – гр. Хасково, икономист.

X.X.X. – гр. Хасково, икономика и организация на вътрешната търговия, счетоводител.

X.X.X. – Димитровград, счетоводство и контрол.

X.X.X. – гр. Харманли, икономист, счетоводител.

X.X.X.-X. – гр. Хасково, икономика и управление на индустрията, оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.

X.X.X. – гр. Хасково, счетоводство и контрол, счетоводител.

X.X.X. – гр. София, икономист, специалност „Международни икономически отношения“, експерт по дела в областта на митническата и външнотърговската дейност, митнически режим и процедури, митнически и валутни нарушения и престъпления, митнически информационни системи, вътреобщностни доставки и Интрастат отчетност в ЕС, съдебно-счетоводни експертизи.

X.X.X. – гр. Хасково, счетоводна отчетност.

X.X.X. – гр. Хасково, икономист-счетоводител, вътрешен одитор в публичния сектор.

X.X.X. – гр. Пловдив, счетоводство и анализ, оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – гр. Хасково, счетоводство и контрол.

X.X.X. – гр. Хасково, счетоводна отчетност, оценител на цели предприятия, недвижими имоти и земеделски земи.

X.X.X. – Свиленград, счетоводство и контрол, счетоводител, оценител на машини и съоръжения.

X.X.X. – гр. Хасково, счетоводство и контрол, икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност.

X.X.X. – гр. Хасково, икономист, управление и икономика на аграрно-промишленото производство.

X.X.X. – Димитровград, икономист-счетоводител.

X.X.X. – Свиленград, счетоводител, счетоводство и контрол.

X.X.X. – гр. Хасково, икономист, счетоводство и анализ, маркетинг.

X.X.X. – гр. Хасково, счетоводител, специалност „Счетоводство и анализ“, „Маркетинг“, икономист-счетоводител, специалност „Счетоводна отчетност“.

X.X.X. – гр. Хасково, икономика, вътрешна търговия.

X.X.X. – Свиленград, счетоводство и контрол.

X.X.X. – Димитровград, счетоводство и контрол.

4.2. Вид: Съдебна финансово-икономическа експертиза

Елмон Жирай Дайлерян – гр. Хасково, икономист-счетоводител, специалност „Счетоводна отчетност“, експерт-оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – гр. Хасково, счетоводство и контрол.

X.X.X. – гр. Хасково, съдебно-счетоводни и икономически експертизи.

X.X.X. – гр. Хасково, счетоводител.

X.X.X. – Димитровград, експерт съдебно-счетоводни експертизи, дипломиран патентен специалист.

X.X.X. – гр. Харманли, експерт съдебно-счетоводни експертизи.

X.X.X. – гр. Хасково, счетоводни и общоикономически експертизи.

X.X.X. – гр. Хасково, магистър по счетоводство и контрол, професионална квалификация „съдебно-счетоводен експерт“ – лицензиран оценител на недвижими имоти, сертифициран оценител на търговски предприятия и вземания от КНОБ, притежава удостоверение за достъп до класифицирана информация.

X.X.X. – Свиленград, икономист-счетоводител, специалист – банки и банково дело, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, експерт-оценител на земеделски земи и трайните насаждения, експерт-оценител на недвижими имоти и строителство, съдебно-стокови експертизи, съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни експертизи, съдебно-митнически експертизи.

X.X.X. – гр. София, икономист, специалност „Международни икономически отношения“, експерт по дела в областта на митническата и външнотърговската дейност, митнически режим и процедури, митнически и валутни нарушения и престъпления, митнически информационни системи, вътреобщностни доставки и Интрастат отчетност в ЕС, съдебно-счетоводни експертизи.

X.X.X. – Димитровград, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на движими вещи и недвижими имоти и други активи – машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка на бижута и скъпоценни камъни.

X.X.X. – гр. Хасково, инженер по горско стопанство.

X.X.X. – гр. Хасково, специалист по банково дело, финанси, застраховане, счетоводна дейност и финансов контрол.

X.X.X. – гр. Хасково, икономист, съдебно-счетоводни експертизи.

X.X.X. – гр. Хасково, магистър по международни икономически отношения, аграрна икономика.

X.X.X. – гр. Хасково, икономист по транспорта.

X.X.X. – гр. Хасково, икономист.

X.X.X. – гр. Хасково, икономика и организация на вътрешната търговия, счетоводител.

X.X.X. – Димитровград, счетоводство и контрол.

X.X.X. – гр. Харманли, икономист, счетоводител.

X.X.X.-X. – гр. Хасково, икономика и управление на индустрията, оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.

X.X.X. – гр. Пловдив, счетоводител, агроном – лозаро-градинар, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.

X.X.X. – гр. Хасково, социално подпомагане и услуги.

X.X.X. – гр. Хасково, счетоводна отчетност.

X.X.X. – гр. Хасково, икономист-счетоводител, вътрешен одитор в публичния сектор.

X.X.X. – гр. Пловдив, счетоводство и анализ, оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – гр. Хасково, счетоводство и контрол.

X.X.X. – гр. Хасково, счетоводна отчетност, оценител на цели предприятия, недвижими имоти и земеделски земи.

X.X.X. – Свиленград, счетоводство и контрол, счетоводител, оценител на машини и съоръжения.

X.X.X. – гр. Хасково, счетоводство и контрол, икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност.

X.X.X. – гр. Хасково, икономист, управление и икономика на аграрно-промишленото производство.

X.X.X. – Димитровград, икономист-счетоводител.

X.X.X. – Свиленград, счетоводител, счетоводство и контрол.

X.X.X. – гр. Хасково, счетоводител, специалност „Счетоводство и анализ“, „Маркетинг“, икономист-счетоводител, специалност „Счетоводна отчетност“.

X.X.X. – гр. Хасково, икономика и управление на търговията.

X.X.X. – гр. Хасково, икономика, вътрешна търговия.

X.X.X. – Свиленград, счетоводство и контрол.

4.3. Вид: Съдебно-стокова експертиза

Елмон Жирай Дайлерян – гр. Хасково, икономист-счетоводител, специалност „Счетоводна отчетност“, експерт-оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – гр. Хасково, счетоводство и контрол.

X.X.X. – гр. Хасково, съдебно-счетоводни и икономически експертизи.

X.X.X. – Димитровград, експерт съдебно-счетоводни експертизи, дипломиран патентен специалист.

X.X.X. – гр. Харманли, експерт съдебно-счетоводни експертизи.

X.X.X. – гр. Хасково, счетоводни и общоикономически експертизи.

X.X.X. – гр. Хасково, магистър по счетоводство и контрол, професионална квалификация „съдебно-счетоводен експерт“ – лицензиран оценител на недвижими имоти, сертифициран оценител на търговски предприятия и вземания от КНОБ, притежава удостоверение за достъп до класифицирана информация.

X.X.X. – Свиленград, икономист-счетоводител, специалист – банки и банково дело, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, експерт-оценител на земеделски земи и трайните насаждения, експерт-оценител на недвижими имоти и строителство, съдебно-стокови експертизи, съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни експертизи, съдебно-митнически експертизи.

X.X.X. – гр. София, икономист, специалност „Международни икономически отношения“, експерт по дела в областта на митническата и външнотърговската дейност, митнически режим и процедури, митнически и валутни нарушения и престъпления, митнически информационни системи, вътреобщностни доставки и Интрастат отчетност в ЕС, съдебно-счетоводни експертизи.

X.X.X. – Димитровград, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на движими вещи и недвижими имоти и други активи – машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка на бижута и скъпоценни камъни.

X.X.X. – гр. Хасково, инженер по горско стопанство.

X.X.X. – Димитровград, съдебно-счетоводни и съдебно-стокови експертизи.

X.X.X. – гр. Хасково, магистър по международни икономически отношения, аграрна икономика.

X.X.X. – гр. Хасково, икономист.

X.X.X. – гр. Хасково, икономика и организация на вътрешната търговия, счетоводител.

X.X.X. – Димитровград, счетоводство и контрол.

X.X.X. – гр. Харманли, икономист, счетоводител.

X.X.X. – гр. Пловдив, счетоводител, аграрна икономика, растениевъдство, животновъдство, агроном – лозаро-градинар, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.

X.X.X. – гр. Хасково, икономист по транспорта.

X.X.X. – гр. Хасково, счетоводна отчетност.

X.X.X. – Свиленград, счетоводство и контрол, счетоводител, оценител на машини и съоръжения.

X.X.X. – гр. Хасково, икономист, управление и икономика на аграрно-промишленото производство.

X.X.X. – Свиленград, счетоводител, счетоводство и контрол.

X.X.X. – гр. Хасково, икономика и управление на търговията.

X.X.X. – гр. Хасково, икономика, вътрешна търговия.

X.X.X. – Свиленград, счетоводство и контрол.

5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“

5.1. Вид: Съдебна инженерно-техническа експертиза

X.X.X. – гр. Хасково, машинен инженер, оценител на търговски предприятия и вземания, дялове и акции, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения.

X.X.X. – гр. Хасково, машинен инженер – електромеханик – минна електромеханика, оценител на машини и съоръжения.

X.X.X. – гр. Хасково, строителен инженер и оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – гр. Хасково, строителен инженер по транспортно строителство, оценител недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.

X.X.X. – община Хасково, с. Динево, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.

X.X.X. – Свиленград, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения, работа с аналогови и цифрови тахографи, изтегляне и анализ на данни от цифрови тахографи и карти на водачи.

Инж. X.X.X. – Димитровград, инженерно-технически експертизи, други съдебни експертизи, оценител на машини и съоръжения, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи.

Инж. X.X.X. – гр. Хасково, строителен инженер, оценител на недвижими имоти, извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражнява строителен надзор.

X.X.X. – гр. Хасково, икономист – организатор в строителството, строителен инженер на транспортно строителство, оценка на недвижими имоти.

X.X.X. – Свиленград, специалност „Технология на машиностроенето и металите“, квалификация „Дипломиран стопански ръководител“ (мениджър), вид експертизи: „Съдебна инженерно-техническа експертиза“ и „Съдебна инженерно-технологична експертиза“.

Инж. X.X.X. – гр. Хасково, магистър-инженер по геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти, вписан в регистъра на правоспособните лица по кадастър.

X.X.X. – гр. Хасково, оценител на машини и съоръжения.

X.X.X. – Димитровград, двигатели с вътрешно горене.

X.X.X. – гр. Харманли, експлоатация на жп транспорт, автотехническа експертиза, локомотивен машинист на дизелови и електрически локомотиви, машинист оператор на транспортно технологична машина.

X.X.X. – гр. Хасково, промишлено и гражданско строителство, лицензиран оценител за „Оценка на недвижими имоти“.

X.X.X. – гр. Харманли, електроинженер, автоматизация на производството.

X.X.X. – гр. София, строителен инженер, хидромелиоративно строителство, водоснабдяване и канализация – пречистване на води, отводнителни системи и корекция на река.

X.X.X. – гр. Елхово, специалност „Горско стопанство“, професионална квалификация „инженер по горско стопанство“, оценка на поземлени имоти в горски територии, промишлено и гражданско строителство.

X.X.X. – с. Сусам, община Минерални бани, област Хасково, инженер, съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност, компютърни системи и технологии, електронна техника и микроелектроника, преподавател – инструктор на водачи на моторни превозни средства.

X.X.X. – гр. Стара Загора, двигатели с вътрешно горене, организация и безопасност на движението, инструктор за обучение на водачи за МПС.

X.X.X. – гр. Ямбол, двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения, инструктор за обучение на водачи за МПС.

X.X.X. – гр. Хасково, машинен инженер, работа със системата AutoExpert.Net за изготвяне на автотехнически експертизи, автотехнически експертизи.

X.X.X. – гр. Хасково, инженер по безопасност и охрана на труда, инженер-мениджър, ръководител проекти.

X.X.X. – Димитровград, строителен инженер, специалност „Пътно строителство“, постоянна организация и безопасност на движението, временна организация и безопасност на движението, одити по пътна безопасност на движението.

X.X.X. – гр. Стара Загора, магистър инженер, комуникационна техника и технологии, инженер по качество.

X.X.X. – гр. Хасково, доцент – Технически науки по професионално направление „машинно инженерство“ (автомобили, трактори и кари), доктор по технически науки, машинно инженерство „Машини и апарати за хранителната и вкусовата промишленост“, магистър по специалност „Транспортна техника и технологии“, инструктор за обучение на водачи на МПС – кат. „С“.

X.X.X. – гр. Пловдив, машинен инженер, транспортна техника и технологии, автоексперт, автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност. Методология за експертиза на ПТП.

X.X.X. – гр. Пловдив, машинен инженер, каростроене и автотранспортна техника, автотехническа експертиза.

5.2. Вид: Съдебна автотехническа експертиза

X.X.X. – Свиленград, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения, работа с аналогови и цифрови тахографи, изтегляне и анализ на данни от цифрови тахографи и карти на водачи.

X.X.X. – гр. Хасково, автоекспертизи и оценки.

X.X.X. – гр. Стара Загора, строителен инженер, автотехнически експерт.

X.X.X. – Димитровград, двигатели с вътрешно горене.

X.X.X. – гр. Харманли, експлоатация на жп транспорт, автотехническа експертиза, локомотивен машинист на дизелови и електрически локомотиви, машинист-оператор на транспортно-технологична машина.

X.X.X. – гр. Харманли, инженер по транспорта, технология и управление на транспорта, техник по железопътна техника, железопътна техника – вагони, автотехнически експертизи.

X.X.X. – с. Сусам, община Минерални бани, област Хасково, инженер, съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност, компютърни системи и технологии, електронна техника и микроелектроника, преподавател – инструктор на водачи на моторни превозни средства.

X.X.X. – гр. Стара Загора, двигатели с вътрешно горене, организация и безопасност на движението, инструктор за обучение на водачи за МПС.

X.X.X. – гр. Ямбол, двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения, инструктор за обучение на водачи за МПС.

X.X.X. – гр. Хасково, машинен инженер, работа със системата AutoExpert.Net за изготвяне на автотехнически експертизи, автотехнически експертизи.

X.X.X. – гр. Раднево, област Стара Загора, машинен инженер с педагогическа правоспособност, „Транспорт и енергетика“, автоексперт.

X.X.X. – гр. Хасково, доцент – Технически науки по професионално направление „машинно инженерство“ (автомобили, трактори и кари), доктор по технически науки, машинно инженерство „Машини и апарати за хранителната и вкусовата промишленост“, магистър по специалност „Транспортна техника и технологии“, инструктор за обучение на водачи на МПС – кат. „С“.

X.X.X. – гр. Пловдив, машинен инженер, транспортна техника и технологии, автоексперт, автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност. Методология за експертиза на ПТП.

X.X.X. – гр. Пловдив, машинен инженер, каростроене и автотранспортна техника, автотехническа експертиза.

X.X.X. – гр. Стара Загора, машинен инженер с педагогическа правоспособност, транспорт и енергетика, инженер съоръжения с повишена опасност, автоексперт.

5.3. Вид: Съдебна инженерно-технологична експертиза

X.X.X. – Свиленград, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения, работа с аналогови и цифрови тахографи, изтегляне и анализ на данни от цифрови тахографи и карти на водачи.

X.X.X. – Свиленград, специалност „Технология на машиностроенето и металите“, квалификация „Дипломиран стопански ръководител“ (мениджър), вид експертизи: „Съдебна инженерно-техническа експертиза“ и „Съдебна инженерно-технологична експертиза“.

X.X.X. – гр. Хасково, промишлено и гражданско строителство, лицензиран оценител за „Оценка на недвижими имоти“.

X.X.X. – гр. Хасково, икономист – организатор в строителството, строителен инженер на транспортно строителство, оценка на недвижими имоти.

X.X.X. – гр. Харманли, електроинженер, автоматизация на производството.

X.X.X. – гр. София, строителен инженер, хидромелиоративно строителство, водоснабдяване и канализация – пречистване на води, отводнителни системи и корекция на река.

X.X.X. – гр. Хасково, инженер по безопасност и охрана на труда, инженер-мениджър, ръководител проекти.

X.X.X. – Димитровград, строителен инженер, специалност „Пътно строителство“, постоянна организация и безопасност на движението, временна организация и безопасност на движението, одити по пътна безопасност на движението.

X.X.X. – гр. Хасково, доцент – Технически науки по професионално направление „машинно инженерство“ (автомобили, трактори и кари), доктор по технически науки, машинно инженерство „Машини и апарати за хранителната и вкусовата промишленост“, магистър по специалност „Транспортна техника и технологии“, инструктор за обучение на водачи на МПС – кат. „С“.

X.X.X. – гр. Пловдив, машинен инженер, каростроене и автотранспортна техника, автотехническа експертиза.

X.X.X. – гр. Стара Загора, машинен инженер с педагогическа правоспособност, транспорт и енергетика, инженер съоръжения с повишена опасност, автоексперт.

5.4. Вид: Съдебна компютърно-техническа експертиза

X.X.X. – гр. Хасково, инженер по електроника и автоматика, оценка на машини и съоръжения, експерт-оценител на машини, сгради, съоръжения и оборотни средства.

X.X.X. – гр. Стара Загора, магистър инженер, комуникационна техника и технологии, инженер по качество.

5.5. Вид: Съдебна строително-техническа експертиза

X.X.X. – гр. Хасково, строителен инженер и оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – гр. Хасково, строителен инженер по транспортно строителство, оценител недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.

X.X.X. – гр. Хасково, инженер – промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти.

X.X.X. – община Хасково, с. Динево, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.

X.X.X. – Димитровград, архитект, проектант.

Инж. X.X.X. – Димитровград, инженерно-технически експертизи, други съдебни експертизи, оценител на машини и съоръжения, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи.

Инж. X.X.X. – гр. Хасково, строителен инженер, оценител на недвижими имоти, извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражнява строителен надзор.

X.X.X. – гр. Хасково, икономист – организатор в строителството, строителен инженер на транспортно строителство, оценка на недвижими имоти.

X.X.X. – гр. Хасково, промишлено и гражданско строителство, лицензиран оценител за „Оценка на недвижими имоти“.

X.X.X. – гр. Хасково, архитектура.

X.X.X. – гр. Хасково, архитектура.

X.X.X. – гр. Хасково, архитектура.

X.X.X. – гр. София, строителен инженер, хидромелиоративно строителство, водоснабдяване и канализация – пречистване на води, отводнителни системи и корекция на река.

X.X.X. – гр. Хасково, архитект, оценител.

X.X.X. – гр. Хасково, геодезия, фотограметрия и картография.

X.X.X. – Шамлиева – гр. Хасково, архитектура, устройствено планиране, устройствени и инвестиционни проекти и процедури по ЗУТ.

X.X.X. – гр. Хасково, инженер по безопасност и охрана на труда, инженер-мениджър, ръководител проекти.

X.X.X. – Димитровград, строителен инженер, специалност „Пътно строителство“, постоянна организация и безопасност на движението, временна организация и безопасност на движението, одити по пътна безопасност на движението.

5.6. Вид: Съдебна пожаротехническа експертиза

5.7. Вид: Съдебно-енергийна експертиза

X.X.X. – Свиленград, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения, работа с аналогови и цифрови тахографи, изтегляне и анализ на данни от цифрови тахографи и карти на водачи.

X.X.X. – гр. Харманли, електроинженер, автоматизация на производството.

5.8. Вид: Съдебнооценителска – автотехническа експертиза

X.X.X. – гр. Хасково, оценител на машини и съоръжения.

X.X.X. – гр. Хасково, автоекспертизи и оценки.

X.X.X. – Свиленград, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения, работа с аналогови и цифрови тахографи, изтегляне и анализ на данни от цифрови тахографи и карти на водачи.

X.X.X. – Димитровград, двигатели с вътрешно горене.

X.X.X. – гр. Стара Загора, двигатели с вътрешно горене, организация и безопасност на движението, инструктор за обучение на водачи за МПС.

X.X.X. – гр. Ямбол, двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения, инструктор за обучение на водачи за МПС.

X.X.X. – гр. Харманли, експлоатация на жп транспорт, автотехническа експертиза, локомотивен машинист на дизелови и електрически локомотиви, машинист оператор на транспортно технологична машина.

X.X.X. – гр. Раднево, област Стара Загора, машинен инженер с педагогическа правоспособност, „Транспорт и енергетика“, автоексперт.

X.X.X. – гр. Хасково, доцент – Технически науки по професионално направление „машинно инженерство“ (автомобили, трактори и кари), доктор по технически науки, машинно инженерство „Машини и апарати за хранителната и вкусовата промишленост“, магистър по специалност „Транспортна техника и технологии“, инструктор за обучение на водачи на МПС – кат. „С“.

X.X.X. – гр. Пловдив, машинен инженер, транспортна техника и технологии, автоексперт, автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност. Методология за експертиза на ПТП.

6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“

6.1. Вид: Съдебно-ботаническа експертиза

X.X.X. – Димитровград, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, инженер-агроном, специалист – маркетинг и мениджмънт.

X.X.X. – гр. Пловдив, агроном – лозаро-градинар, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, счетоводител.

X.X.X.-X. – гр. Пловдив, биология, екология, експерт-еколог и опазване на околната среда.

6.2. Вид: Съдебно-зоологическа експертиза

X.X.X. – гр. Хасково, ветеринарен лекар.

X.X.X.-X. – гр. Пловдив, биология, екология, експерт-еколог и опазване на околната среда.

6.3. Вид: Съдебно-микробиологична експертиза

X.X.X.-X. – гр. Пловдив, биология, екология, експерт-еколог и опазване на околната среда.

6.4. Вид: Съдебно-ентомологична експертиза

X.X.X. – Димитровград, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, инженер-агроном, специалист – маркетинг и мениджмънт.

X.X.X.-X. – гр. Пловдив, биология, екология, експерт-еколог и опазване на околната среда.

6.5. Вид: Съдебно-екологична експертиза

X.X.X. – Димитровград, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, инженер-агроном, специалист – маркетинг и мениджмънт.

X.X.X. – гр. Пловдив, агроном – лозаро-градинар, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, счетоводител.

X.X.X.-X. – гр. Пловдив, биология, екология, експерт-еколог и опазване на околната среда, биоразнообразие, отпадъци – битови, производствени, медицински, строителни, опасни, биоотпадъци, биоразградими и специфични потоци отпадъци, разрешителни и лицензионни режими във връзка с прилагане на екологично законодателство, води, почви, атмосферен въздух, качество на атмосферен въздух (КАВ), замърсяване на компонентите на околната среда, екологични щети, ОВОС и ЕО.

7. Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия“

7.1. Вид: Съдебно-химическа експертиза

X.X.X. – гр. София, д-р по биохимия – специалност „Молекулярна и функционална биохимия“, квалификация – „Биохимия – ензимен анализ, хроматографски и електрофоретични техники за разделяне на белтъци, блотинг, имунохимични техники за детекция, фосфорилиране“, Молекулярна биология – ДНК и РНК анализ чрез PCR.

7.2. Вид: Съдебно-физическа експертиза

7.3. Вид: Съдебна физико-химическа експертиза

X.X.X. – гр. София, д-р по биохимия – специалност „Молекулярна и функционална биохимия“, квалификация – „Биохимия – ензимен анализ, хроматографски и електрофоретични техники за разделяне на белтъци, блотинг, имунохимични техники за детекция, фосфорилиране“, Молекулярна биология – ДНК и РНК анализ чрез PCR.

7.4. Вид: Съдебна химико-токсикологична (токсикохимична) експертиза

8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“

8.1. Вид: Съдебна ветеринарномедицинска експертиза

X.X.X. – гр. Харманли, ветеринарен техник.

X.X.X. – гр. Хасково, ветеринарен лекар.

8.2. Вид: Съдебна агротехническа експертиза

X.X.X. – Димитровград, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, инженер-агроном, специалист – маркетинг и мениджмънт.

X.X.X. – гр. Хасково, специалност „Икономика и организация на промишленото производство“ – съдебно-стокови експертизи, агроном, оценител на земеделски земи, трайни насаждения и земеделска продукция.

X.X.X. – гр. Пловдив, растениевъдство, животновъдство, аграрна икономика, агроном – лозаро-градинар, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, счетоводител.

X.X.X. – Димитровград, агроном.

X.X.X. – с. Лозен, община Любимец, област Хасково, агрономство – полевъдство.

X.X.X. – гр. Първомай, инженер-агроном, лозаро-градинарство, биологична и интегирана борба срещу вредителите по селскостопанските култури. Европейски фондове в земеделието – подпомагане на българските фермери по мерките от Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и мерките от Програмата за развитие на селските райони.

9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“

X.X.X. – гр. София, специалност „Керамика“, допълнителна квалификация – художник, в областта на скулптура, графика, живопис, приложно изкуство, иконография, стари предмети с художествена стойност.

X.X.X.-X. – гр. Хасково, археолог.

10. Клас „Оценителни експертизи“

10.1. Вид: Оценка на недвижими имоти

X.X.X. – гр. Хасково, магистър по счетоводство и контрол, професионална квалификация „съдебно-счетоводен експерт“ – лицензиран оценител на недвижими имоти, сертифициран оценител на търговски предприятия и вземания от КНОБ, притежава удостоверение за достъп до класифицирана информация.

X.X.X. – Свиленград, икономист-счетоводител, специалист – банки и банково дело, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, експерт-оценител на земеделски земи и трайните насаждения, експерт-оценител на недвижими имоти и строителство, съдебно-стокови експертизи, съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни експертизи, съдебно-митнически експертизи.

X.X.X. – Димитровград, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на движими вещи и недвижими имоти и други активи – машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка на бижута и скъпоценни камъни.

X.X.X. – гр. Хасково, машинен инженер, оценител на търговски предприятия и вземания, дялове и акции, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения.

X.X.X. – гр. Хасково, строителен инженер и оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – гр. Хасково, строителен инженер по транспортно строителство, оценител недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.

X.X.X. – гр. Хасково, инженер – промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти.

X.X.X. – Димитровград, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.

Инж. X.X.X. – Димитровград, инженерно-технически експертизи, други съдебни експертизи, оценител на машини и съоръжения (без леки коли), оценител на недвижими имоти (без паметници на културата), оценител на земеделски земи (без гори).

Инж. X.X.X. – гр. Хасково, строителен инженер, оценител на недвижими имоти, извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражнява строителен надзор.

X.X.X. – гр. Хасково, икономист – организатор в строителството, строителен инженер на транспортно строителство, оценка на недвижими имоти.

Инж. X.X.X. – гр. Хасково, магистър-инженер по геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти, вписан в регистъра на правоспособните лица по кадастър.

X.X.X. – Димитровград, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, инженер-агроном, специалист – маркетинг и мениджмънт.

X.X.X.-X. – гр. Хасково, икономика и управление на индустрията, оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.

X.X.X. – гр. Хасково, промишлено и гражданско строителство, лицензиран оценител за „Оценка на недвижими имоти“.

X.X.X. – гр. Пловдив, счетоводство и анализ, оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – гр. Хасково, счетоводна отчетност, оценител на цели предприятия, недвижими имоти и земеделски земи.

X.X.X.-X. – гр. Хасково, оценител на недвижими имоти.

X.X.X. – гр. Хасково, архитект, оценител.

10.2. Вид: Оценка на недвижими културни ценности

10.3. Вид: Оценка на машини и съоръжения

X.X.X. – гр. Хасково, съдебно-счетоводни и икономически експертизи, оценителна експертиза на ДМА (движими вещи).

X.X.X. – Свиленград, икономист-счетоводител, специалист – банки и банково дело, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, експерт-оценител на земеделски земи и трайните насаждения, експерт-оценител на недвижими имоти и строителство, съдебно-стокови експертизи, съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни експертизи, съдебно-митнически експертизи.

X.X.X. – Димитровград, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на движими вещи и недвижими имоти и други активи – машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка на бижута и скъпоценни камъни.

X.X.X. – гр. Хасково, машинен инженер, оценител на търговски предприятия и вземания, дялове и акции, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения.

X.X.X. – гр. Хасково, машинен инженер – електромеханик – минна електромеханика, оценител на машини и съоръжения.

X.X.X. – Свиленград, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения, работа с аналогови и цифрови тахографи, изтегляне и анализ на данни от цифрови тахографи и карти на водачи.

X.X.X. – Димитровград, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.

X.X.X. – гр. Хасково, автоекспертизи и оценки, оценка стойността на автомобили и оценка щети на автомобили.

Инж. X.X.X. – Димитровград, инженерно-технически експертизи, други съдебни експертизи, оценител на машини и съоръжения (без леки коли), оценител на недвижими имоти (без паметници на културата), оценител на земеделски земи (без гори).

X.X.X. – гр. Хасково, инженер по електроника и автоматика, оценка на машини и съоръжения, експерт-оценител на машини, сгради, съоръжения и оборотни средства.

X.X.X. – гр. Хасково, оценител на движими вещи, машини и съоръжения.

X.X.X.-X. – гр. Хасково, икономика и управление на индустрията, оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.

X.X.X. – Свиленград, счетоводство и контрол, оценител на машини и съоръжения.

X.X.X. – гр. Хасково, машинен инженер, експерт на оборотни и дълготрайни активи, сътрудник по управление на индустриални отношения.

X.X.X. – гр. Ямбол, двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения, инструктор за обучение на водачи за МПС.

X.X.X. – гр. Харманли, експлоатация на жп транспорт, автотехническа експертиза, локомотивен машинист на дизелови и електрически локомотиви, машинист-оператор на транспортно-технологична машина.

X.X.X. – гр. Раднево, област Стара Загора, машинен инженер с педагогическа правоспособност, „Транспорт и енергетика“, автоексперт.

X.X.X. – гр. Хасково, специалност „Финанси“, независим оценител „машини и съоръжения“.

X.X.X. – гр. Хасково, доцент – Технически науки по професионално направление „машинно инженерство“ (автомобили, трактори и кари), доктор по технически науки, машинно инженерство „Машини и апарати за хранителната и вкусовата промишленост“, магистър по специалност „Транспортна техника и технологии“, инструктор за обучение на водачи на МПС – кат. „С“.

10.4. Вид: Оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения

X.X.X.-X. – гр. Хасково, икономика и управление на индустрията, оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.

X.X.X. – Димитровград, експерт съдебно-счетоводни експертизи, дипломиран патентен специалист.

10.5. Вид: Оценка на търговски предприятия и вземания

X.X.X. – Свиленград, икономист-счетоводител, специалист – банки и банково дело, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, експерт-оценител на земеделски земи и трайните насаждения, експерт-оценител на недвижими имоти и строителство, съдебно-стокови експертизи, съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни експертизи, съдебно-митнически експертизи.

X.X.X. – гр. Хасково, магистър по счетоводство и контрол, професионална квалификация „съдебно-счетоводен експерт“ – лицензиран оценител на недвижими имоти, сертифициран оценител на търговски предприятия и вземания от КНОБ, притежава удостоверение за достъп до класифицирана информация.

X.X.X. – гр. Харманли, икономист, оценка на държавни предприятия.

X.X.X. – гр. Хасково, машинен инженер, оценител на търговски предприятия и вземания, дялове и акции, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения.

X.X.X.-X. – гр. Хасково, икономика и управление на индустрията, оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.

X.X.X. – гр. Хасково, счетоводна отчетност, оценител на цели предприятия, недвижими имоти и земеделски земи.

10.6. Вид: Оценка на финансови активи и финансови институции

X.X.X. – Димитровград, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на движими вещи и недвижими имоти и други активи – машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка на бижута и скъпоценни камъни.

10.7. Вид: Оценка на други активи, включително произведения на изкуството, които не са движими културни ценности

X.X.X. – гр. София, специалност „Керамика“, допълнителна квалификация – художник, в областта на скулптура, графика, живопис, приложно изкуство, иконография, стари предмети с художествена стойност – оценка на произведения на изкуството.

10.8. Оценка на земеделски земи и трайни насаждения

X.X.X. – Свиленград, икономист-счетоводител, специалист – банки и банково дело, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, експерт-оценител на земеделски земи и трайни насаждения, експерт-оценител на недвижими имоти и строителство, съдебно-стокови експертизи, съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни експертизи, съдебно-митнически експертизи.

X.X.X. – Димитровград, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на движими вещи и недвижими имоти и други активи – машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка на бижута и скъпоценни камъни.

X.X.X. – гр. Хасково, машинен инженер, оценител на търговски предприятия и вземания, дялове и акции, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения.

Инж. X.X.X. – Димитровград, инженерно-технически експертизи, други съдебни експертизи, оценител на машини и съоръжения (без леки коли), оценител на недвижими имоти (без паметници на културата), оценител на земеделски земи (без гори).

Инж. X.X.X. – гр. Хасково, магистър-инженер по геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти, вписан в регистъра на правоспособните лица по кадастър.

X.X.X. – гр. Хасково, специалност „Икономика и организация на промишленото производство“ – съдебно-стокови експертизи, агроном, оценител на земеделски земи, трайни насаждения и земеделска продукция – оценител на земи, гори, трайни насаждения, всички видове селскостопанска продукция, всичко свързано със селското стопанство.

X.X.X. – Димитровград, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, инженер-агроном, специалист – маркетинг и мениджмънт.

X.X.X.-X. – гр. Хасково, икономика и управление на индустрията, оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.

X.X.X. – гр. Пловдив, агроном – лозаро-градинар, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, счетоводител.

X.X.X. – Димитровград, агроном.

X.X.X. – гр. Хасково, счетоводна отчетност, оценител на цели предприятия, недвижими имоти и земеделски земи.

X.X.X. – гр. Хасково, архитект, оценител.

X.X.X. – гр. Хасково, магистър по счетоводство и контрол, професионална квалификация „съдебно-счетоводен експерт“ – лицензиран оценител на недвижими имоти, сертифициран оценител на търговски предприятия и вземания от КНОБ, притежава удостоверение за достъп до класифицирана информация.

10.9. Вид: Оценка на поземлени имоти в горски територии

X.X.X. – гр. Хасково, специалност „Икономика и организация на промишленото производство“ – съдебно-стокови експертизи, агроном, оценител на земеделски земи, трайни насаждения и земеделска продукция – оценител на земи, гори, трайни насаждения, всички видове селскостопанска продукция, всичко свързано със селското стопанство.

X.X.X. – гр. Елхово, специалност „Горско стопанство“, професионална квалификация „инженер по горско стопанство“, оценка на поземлени имоти в горски територии, промишлено и гражданско строителство.

X.X.X. – Димитровград, инженер по горско стопанство, оценител на земи в горски територии, горско-технически експертизи – залесяване, дърводобив, ерозия на горските територии; ловно-технически експертизи – организация и провеждане на лова, ловни дейности (таксация, подхранване на дивеча, план за отстрел, отстрел, ловни съоръжения, дивеч, дивечови продукти и др.).

11. Клас „Други съдебни експертизи“

X.X.X. – гр. Хасково, дактилоскопни, почеркови експертизи, техническо изследване на документи и експертиза на видеозапис, съдържание на видеозапис.

X.X.X. – гр. София, д-р по биохимия – специалност „Молекулярна и функционална биохимия“, квалификация – „Биохимия – ензимен анализ, хроматографски и електрофоретични техники за разделяне на белтъци, блотинг, имунохимични техники за детекция, фосфорилиране“, молекулярна биология – ДНК и РНК анализ чрез PCR, молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици, определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, включително генномодифицирани организми (ГМО), с молекулярно-генетични методи, експертиза по писмени данни.

X.X.X. – гр. София, специалист „Молекулярна биология“.

X.X.X. – гр. София, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, специалност „Молекулярна биология“, специализация „Микробиология“.

X.X.X. – гр. Хасково, инженер по горско стопанство, съдебно-лесотехническа експертиза.

X.X.X. – Димитровград, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на движими вещи и недвижими имоти и други активи – машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка на бижута и скъпоценни камъни.

X.X.X. – Димитровград, експерт съдебно-счетоводни експертизи, дипломиран патентен специалист, оценител на търговски марки.

X.X.X. – гр. Хасково, социално подпомагане и услуги.

X.X.X. – гр. Харманли, златар, външнотърговски сделки с благородни метали и скъпоценни камъни, изкупуване на изделия от благородни метали и скъпоценни камъни, изработка, преработка и ремонт на благородни метали и скъпоценни камъни, продажба на изделия от благородни метали и скъпоценни камъни от местно производство и внос.

Инж. X.X.X. – Димитровград, инженерно-технически експертизи, други съдебни експертизи, оценител на машини и съоръжения (без леки коли), оценител на недвижими имоти (без паметници на културата), оценител на земеделски земи (без гори).

X.X.X. – гр. София, специалност „Керамика“, допълнителна квалификация – художник, в областта на скулптура, графика, живопис, приложно изкуство, иконография, стари предмети с художествена стойност – оценка на произведения на изкуството.

X.X.X. – гр. Хасково, архитектура.

X.X.X.-X. – гр. Хасково, архитектура, устройствено планиране, устройствени и инвестиционни проекти и процедури по ЗУТ.

X.X.X. – гр. Първомай, инженер-агроном, лозаро-градинарство, биологична и интегрирана борба срещу вредителите по селскостопанските култури. Европейски фондове в земеделието-подпомагане на българските фермери по мерките от Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и мерките от Програмата за развитие на селските райони.

X.X.X. – Димитровград, инженер по горско стопанство, оценител на земи в горски територии, горско-технически експертизи – залесяване, дърводобив, ерозия на горските територии; ловно-технически експертизи – организация и провеждане на лова, ловни дейности (таксация, подхранване на дивеча, план за отстрел, отстрел, ловни съоръжения, дивеч, дивечови продукти и др.).

X.X.X. – Димитровград, строителен инженер, специалност „Пътно строителство“, постоянна организация и безопасност на движението, временна организация и безопасност на движението, одити по пътна безопасност на движението.

X.X.X. – Свиленград, икономика и управление на образованието, математика и информатика, експерт в областта на митническата дейност, митнически режими и процедури, валутни нарушения и престъпления, митнически информационни системи.

СПИСЪК

на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за 2024 г. за съдебния район на Окръжния съд – Хасково, и Административния съд – Хасково

1. Съдебни преводачи от английски език на български език и от български език на английски език:

X.X.X. – гр. Хасково.

X.X.X. – Свиленград.

X.X.X.сио Марте – гр. Хасково.

Ерхан Раим Еюб – гр. Хасково.

X.X.X. – гр. Пловдив.

X.X.X. – гр. Хасково.

2. Съдебни преводачи от немски език на български език и от български език на немски език:

X.X.X. – гр. Хасково.

X.X.X. – гр. Хасково.

X.X.X.сио Марте – гр. Хасково.

3. Съдебни преводачи от френски език на български език и от български език на френски език:

X.X.X. – Свиленград.

X.X.X. – гр. Хасково.

X.X.X. – гр. Хасково.

4. Съдебни преводачи от италиански език на български език и от български език на италиански език:

X.X.X. – гр. Хасково.

5. Съдебни преводачи от гръцки език на български език и от български език на гръцки език:

X.X.X. – гр. Хасково.

6. Съдебни преводачи от турски език на български език и от български език на турски език:

Шахин Нешат Юсеин – гр. Джебел.

X.X.X. – гр. Хасково.

Мюмюн Кадир Местан – гр. Хасково.

Ерхан Раим Еюб – гр. Хасково.

Лейла Айнур Елмаз – гр. Хасково.

Хатидже Рамадан Мехмед – гр. Хасково.

7. Съдебни преводачи от арабски език на български език и от български език на арабски език:

Таха Абдул-Кадер Хусеин-Абдулла – гр. Хасково.

Абир Закка Мохамад Каяли – Свиленград.

8. Съдебни преводачи от персийско-дарийски език на български език и от български език на персийско-дарийски език:

Мохамад Наджиб Хамнауа – гр. Пловдив.

9. Съдебни преводачи от полски език на български език и от български език на полски език:

X.X.X. – гр. София.

10. Съдебни преводачи от руски език на български език и от български език на руски език:

X.X.X. – гр. Хасково.

X.X.X. – гр. Хасково.

11. Съдебни преводачи от македонски език на български език и от български език на македонски език:

X.X.X. – гр. София.

12. Съдебни преводачи от словенски език на български език и от български език на словенски език:

X.X.X. – гр. София.

13. Съдебни преводачи от сръбски език на български език и от български език на сръбски език:

X.X.X. – гр. София.

14. Съдебни преводачи от хърватски език на български език и от български език на хърватски език:

X.X.X. – гр. София.

15. Съдебни преводачи от испански език на български език и от български език на испански език:

X.X.X. – Димитровград.

16. Съдебни преводачи от румънски език на български език и от български език на румънски език:

X.X.X. – гр. Хасково.

303

33. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали, в площ „Стрелбището“, разположена в землището на с. Мулдава, община Асеновград, област Пловдив, описана със следните гранични точки в координатна система БГС 2005, зона 35:

Х (m)

Y (m)

1.

4650102.8

327631.2

2.

4649860.6

327866.1

3.

4649849.7

327882.5

4.

4649842.4

327924.3

5.

4649769.0

328127.3

6.

4649842.4

328164.6

7.

4649624.7

328418.3

8.

4649431.6

328297.0

9.

4649516.8

328251.2

10.

4649535.8

328130.9

11.

4649587.9

328042.3

12.

4649613.6

327972.4

13.

4649487.2

327945.0

14.

4649319.1

327953.2

15.

4649685.5

327269.8

16.

4650019.0

327577.7

324

34. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали, в площ „Йон“, разположена в землищата на с. Златна ливада и с. Зетьово, община Чирпан, област Стара Загора, описана със следните гранични точки в координатна система БГС 2005, кадастрална:

Х (m)

Y (m)

1.

4663679

490878

2.

4663697

491049

3.

4663695

491186

4.

4663675

491328

5.

4663648

491435

6.

4663581

491603

7.

4663445

491822

8.

4663181

492072

9.

4662617

492423

10.

4662510

492516

11.

4662405

492655

12.

4662100

493179

13.

4662017

493357

14.

4661909

493630

15.

4661790

494061

16.

4661710

494049

17.

4661779

493795

18.

4661834

493705

19.

4661862

493474

20.

4662001

493352

21.

4662167

492960

22.

4662190

492863

23.

4662527

492411

24.

4662541

492346

25.

4662713

492203

26.

4663037

492017

27.

4663157

492036

28.

4663230

491956

29.

4663306

491775

30.

4663561

491559

31.

4663579

491508

32.

4663602

491351

33.

4663634

491310

34.

4663672

491130

35.

4663566

490909

36.

4663562

490864

329

3. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Разрешение за строеж № РС-97 от 22.12.2023 г. за обект: „Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово“, по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“ с местонахождение: община Чирпан, област Стара Загора, с въведени етапи на изпълнение по смисъла на чл. 152, ал. 2 от ЗУТ: Етап 14: РП Чирпан изток – РП Чирпан запад: Железен път и съоръжения Път 2: от км 56+675 до 61+140, включително: Контактна мрежа Път 2: от км 56+366 до 61+431, Сигнализация Път 2: от км 56+360 до 61+445, Предпазни огради Път 2: от км 56+675 до 61+140, Етап 15: Надлез на км 59+315.20, при условията на чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Предварителното изпълнение може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

332

8. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) във връзка с чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава, че със Заповед № РД-02-15-1 от 3.01.2024 г. е поправена очевидна фактическа грешка в Разрешение за строеж № РС-88 от 20.11.2023 г. (ДВ, бр. 100 от 2023 г.), както следва: думите „технически проект“ да се четат „работен проект“. На основание чл. 62, ал. 2 от АПК заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

307

37. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, дирекция „Събиране“, отдел „Публични вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с постановление за възлагане на недвижим имот № 53-00-9/2.01.2024 г. възлага на X.X.X. с ЕГН **********, адрес: София, ул. Бряст № 3, ет. 1, ап. 4, следния недвижим имот: сграда с идентификатор: 87014.701.116.5, намиращ се в област Ловеч, община Ябланица, гр. Ябланица, ул. Ген. Гурко, заснета като парцел I-118, кв. 110 по ПУП на гр. Ябланица, област Ловеч, със застроена площ 200 кв. м съобразно АДС № 420/19.12.1986 г., АДС № 114/29.06.1967 г. и Заповед № РД-08-27 от 29.03.2018 г. на областния управител на област Ловеч. Съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ябланица, община Ябланица, с функционално предназначение – сграда на транспорта, брой етажи: 1, застроена площ: 134 кв. м, одобрени със Заповед № РД-18-1612 от 17.09.2018 г. на изп. директор на АГКК, с граници на имота с идентификатори: 87014.701.2268, 87014.701.2120, 87014.701.116.6 и 87014.701.116.2.

309

1. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имоти с идентификатори: 53117.72.164 (72.7), 53117.108.82 (108.14) и 53117.109.22 (109.22), намиращи се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

56

2. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 53117.96.309 (96.1), намиращ се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

57

3. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Евстатиос Пападопулос, наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 53117.96.309 (96.1), намиращ се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

58

4. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X. и X.X.X., собственици съответно на имоти с идентификатори 53117.107.29 (107.29) и 53117.107.30 (107.30), намиращи се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

59

5. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 53117.107.30 (107.30), намиращ се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

60

6. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 53117.107.77 (107.42), намиращ се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

61

7. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 53117.109.102 (109.3), намиращ се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

62

8. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 07603.159.713 (159.13), намиращ се в землището на гр. Бяла, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

63

9. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на собственика на училищни фондови земи, имот с идентификатор 07603.166.878 (166.304), намиращ се в землището на гр. Бяла, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

64

10. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Косю-син на X.X.X., наследник на X.X.X. (Мутафски) (Мутавски), собственик на имот с идентификатор 57368.19.521 (19.30), находящ се в землището на с. Полско Косово, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

65

11. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на неустановен собственик на имот с идентификатор 55720.51.12 (51.12), намиращ се в землището на с. Пейчиново, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

66

12. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на неустановен собственик на имот с идентификатор 55720.52.117 (52.33), намиращ се в землището на с. Пейчиново, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

67

13. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 55720.104.31 (104.31), намиращ се в землището на с. Пейчиново, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

68

14. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Атанасиос Йоанис Фуркиотис, наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 55720.104.31 (104.31), намиращ се в землището на с. Пейчиново, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

69

15. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 03745.75.52 (75.11), намиращ се в землището на с. Белцов, община Ценово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

70

16. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 55720.104.23 (104.23), намиращ се в землището на с. Пейчиново, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

71

17. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X. (Узунов) (или на неговите наследници), собственик на имот с идентификатор 57368.14.508 (14.12), намиращ се в землището на с. Полско Косово, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

72

18. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 53117.107.30 (107.30), намиращ се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

73

19. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 53117.107.82 (107.47), намиращ се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

74

20. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 53117.18.110 (18.34), намиращ се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

75

21. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 55720.48.86 (48.40), намиращ се в землището на с. Пейчиново, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

76

22. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 55720.51.12 (51.12), намиращ се в землището на с. Пейчиново, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

77

23. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 70130.34.125 (34.10), намиращ се в землището на с. Стърмен, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

78

24. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 53117.109.27 (109.27), намиращ се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

79

25. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 53117.27.104 (27.5), намиращ се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

80

26. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 55720.51.12 (51.12), намиращ се в землището на с. Пейчиново, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

81

27. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на Костадина (Костадинка) X.X., собственик на имот с идентификатор 53117.71.18 (71.18), намиращ се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

82

28. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 53117.109.64 (109.64), намиращ се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

83

29. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 55720.49.11 (49.11), намиращ се в землището на с. Пейчиново, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

84

30. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 53117.107.82 (107.47), намиращ се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

85

31. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X.-X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 53117.100.12 (100.12), намиращ се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

86

32. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 03745.75.54 (75.13), намиращ се в землището на с. Белцов, община Ценово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

87

33. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 53117.109.64 (109.64), намиращ се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

88

34. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 53117.108.17 (108.17), намиращ се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

89

35. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X. и на Калуша П. Танев, собственик на имот с идентификатор 55720.49.106 (49.18), намиращ се в землището на с. Пейчиново, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

90

36. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 55720.104.31 (104.31), намиращ се в землището на с. Пейчиново, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

91

37. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Ремзие Кемал Саид, собственик на имот с идентификатор 53117.27.120 (27.39), намиращ се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

92

38. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X. (Христов), собственик на имот с идентификатор 53117.107.79 (107.44), намиращ се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

93

39. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 53117.107.82 (107.47), намиращ се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

94

40. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 53117.109.36 (109.36), намиращ се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

95

41. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X. (Докова), собственик на имот с идентификатор 53117.100.13 (100.13), намиращ се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

96

42. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 53117.107.30 (107.30), намиращ се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

97

43. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 53117.107.82 (107.47), намиращ се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

98

44. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 53117.74.201 (74.18), намиращ се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

99

45. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 57368.17.112 (17.48), намиращ се в землището на с. Полско Косово, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

100

46. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 53117.107.82 (107.47), намиращ се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

101

47. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 53117.11.72 (11.38), намиращ се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

102

48. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 07603.159.734 (159.24), намиращ се в землището на гр. Бяла, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

103

49. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X. К Иванов, собственик на имот с идентификатор 53117.72.162 (72.5), намиращ се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

104

50. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 57368.17.108 (17.13), намиращ се в землището на с. Полско Косово, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

105

51. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 55720.122.24 (122.24), намиращ се в землището на с. Пейчиново, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

117

52. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Венета (Венетка) X.X., собственик на имот с идентификатор 53117.95.183 (95.18), намиращ се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

118

53. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 70130.33.132 (33.14), намиращ се в землището на с. Стърмен, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

119

54. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 07603.171.378 (171.2), намиращ се в землището на гр. Бяла, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

120

55. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 55720.107.166 (107.39), намиращ се в землището на с. Пейчиново, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

121

56. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 07603.171.378 (171.2), намиращ се в землището на гр. Бяла, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

122

57. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X. и на Калуша (Калушка) X.X., собственик на имот с идентификатор 55720.49.106 (49.18), намиращ се в землището на с. Пейчиново, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

123

58. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 55720.48.86 (48.40), намиращ се в землището на с. Пейчиново, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

124

59. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 53117.11.8 (11.8), намиращ се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

125

60. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X.X., собственик на имот с идентификатор 57368.17.101 (17.5), намиращ се в землището на с. Полско Косово, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

126

61. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X. (Среброва) Златева, собственик на имот с идентификатор 55720.52.115 (52.31), намиращ се в землището на с. Пейчиново, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

127

62. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 55720.104.17 (104.17), намиращ се в землището на с. Пейчиново, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

128

63. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 53117.109.102 (109.3), намиращ се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

129

64. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 07603.159.713 (159.13), намиращ се в землището на гр. Бяла, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

130

65. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 70130.33.124 (33.6), намиращ се в землището на с. Стърмен, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

131

66. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 53117.96.309 (96.1), намиращ се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

132

67. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 53117.12.91 (12.12), намиращ се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

133

68. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X. и на Калуша (Калушка) X.X., собственик на имот с идентификатор 55720.49.106 (49.18), находящ се в землището на с. Пейчиново, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

134

69. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 55720.104.17 (104.17), намиращ се в землището на с. Пейчиново, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

135

70. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 55720.104.28 (104.28), намиращ се в землището на с. Пейчиново, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

136

71. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 55720.48.86 (48.40), намиращ се в землището на с. Пейчиново, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

137

72. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 03745.75.56 (75.19), намиращ се в землището на с. Белцов, община Ценово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

138

73. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 55720.105.21 (105.21), намиращ се в землището на с. Пейчиново, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

139

74. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 53117.70.158 (70.17), намиращ се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

140

75. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 53117.110.43 (110.43), намиращ се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

141

76. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 53117.67.115 (67.35), намиращ се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

142

77. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 03745.75.52 (75.11), намиращ се в землището на с. Белцов, община Ценово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

143

78. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 55720.48.86 (48.40), намиращ се в землището на с. Пейчиново, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

144

79. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 03745.75.52 (75.11), намиращ се в землището на с. Белцов, община Ценово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

145

80. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 53117.107.27 (107.27), намиращ се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

146

81. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 57368.17.112 (17.48), намиращ се в землището на с. Полско Косово, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

147

82. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 53117.12.91 (12.12), намиращ се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

148

83. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 55720.104.18 (104.18), намиращ се в землището на с. Пейчиново, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

149

84. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 53117.27.104 (27.5), намиращ се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

150

85. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 07603.171.378 (171.2), намиращ се в землището на гр. Бяла, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

151

86. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 53117.109.64 (109.64), намиращ се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

152

87. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 53117.108.25 (108.25), намиращ се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

153

88. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 07603.171.378 (171.2), намиращ се в землището на гр. Бяла, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

154

89. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X.-X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 57368.14.513 (14.28), намиращ се в землището на с. Полско Косово, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

155

90. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 70130.33.127 (33.9), намиращ се в землището на с. Стърмен, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

156

91. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 53117.96.309 (96.1), намиращ се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

157

92. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 03745.75.54 (75.13), намиращ се в землището на с. Белцов, община Ценово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

158

93. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 53117.11.73 (11.39), намиращ се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

159

94. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 53117.107.27 (107.27), намиращ се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

160

95. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 53117.94.234 (94.42), намиращ се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

161

96. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 55720.104.17 (104.17), намиращ се в землището на с. Пейчиново, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

162

97. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 55720.52.114 (52.30), намиращ се в землището на с. Пейчиново, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

163

98. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 55720.104.17 (104.17), намиращ се в землището на с. Пейчиново, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

164

99. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 53117.108.34 (108.34), намиращ се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

165

100. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 70130.33.124 (33.6), намиращ се в землището на с. Стърмен, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

166

101. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 53117.96.310 (96.2), намиращ се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

194

102. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 53117.96.310 (96.2), намиращ се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

195

103. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 53117.94.224 (94.32), намиращ се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

196

104. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 55720.104.117 (104.51), намиращ се в землището на с. Пейчиново, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

197

105. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X. и на Калуша (Калушка) X.X., собственик на имот с идентификатор 55720.49.106 (49.18), находящ се в землището на с. Пейчиново, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

198

106. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 03745.75.54 (75.13), намиращ се в землището на с. Белцов, община Ценово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

199

107. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 03745.82.360 (82.1), намиращ се в землището на с. Белцов, община Ценово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

200

108. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 55720.104.17 (104.17), намиращ се в землището на с. Пейчиново, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

201

109. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 55720.104.17 (104.17), намиращ се в землището на с. Пейчиново, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

202

110. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 55720.104.17 (104.17), намиращ се в землището на с. Пейчиново, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

203

111. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 55720.104.117 (104.51), намиращ се в землището на с. Пейчиново, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

204

112. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 55720.104.109 (104.13), намиращ се в землището на с. Пейчиново, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

205

113. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 53117.107.82 (107.47), намиращ се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

206

114. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 55720.104.31 (104.31), намиращ се в землището на с. Пейчиново, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

207

115. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X.-X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 03745.75.52 (75.11), намиращ се в землището на с. Белцов, община Ценово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

208

116. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 53117.107.82 (107.47), намиращ се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

209

117. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 53117.95.181 (95.16), намиращ се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

210

118. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 07603.159.744 (159.29), намиращ се в землището на гр. Бяла, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

211

119. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 53117.107.27 (107.27), намиращ се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

212

120. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 07603.159.713 (159.13), намиращ се в землището на гр. Бяла, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

213

121. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 03745.75.52 (75.11), намиращ се в землището на с. Белцов, община Ценово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

214

122. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X. (Мутафски) (Мутавски), собственик на имот с идентификатор 57368.19.521 (19.30), намиращ се в землището на с. Полско Косово, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

215

123. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 53117.13.109 (13.44), намиращ се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

216

124. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 53117.107.82 (107.47), намиращ се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

217

125. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 55720.48.87 (48.57), намиращ се в землището на с. Пейчиново, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

218

126. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 53117.107.27 (107.27), намиращ се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

219

127. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 57368.18.518 (18.8), намиращ се в землището на с. Полско Косово, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

220

128. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 55720.48.86 (48.40), намиращ се в землището на с. Пейчиново, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

221

129. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 57368.18.518 (18.8), намиращ се в землището на с. Полско Косово, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

222

130. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 53117.13.101 (13.10), намиращ се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

223

131. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 03745.75.52 (75.11), намиращ се в землището на с. Белцов, община Ценово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

224

132. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 55720.48.87 (48.57), намиращ се в землището на с. Пейчиново, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

225

133. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 55720.48.86 (48.40), намиращ се в землището на с. Пейчиново, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

226

134. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имоти с идентификатори 57368.14.518 (14.33); 57368.19.518 (19.5), намиращи се в землището на с. Полско Косово, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

227

135. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X. и на X.X.X., собственици съответно на имот с идентификатор 53117.107.29 (107.29) и на имот с идентификатор 53117.107.30 (107.30), намиращи се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

228

136. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 03745.75.52 (75.11), намиращ се в землището на с. Белцов, община Ценово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

229

137. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 07603.159.736 (159.25), намиращ се в землището на гр. Бяла, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

230

138. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 07603.159.740 (159.27), намиращ се в землището на гр. Бяла, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

231

139. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 53117.20.104 (20.11), намиращ се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

232

140. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на Яна (Янка) X.X., собственик на имот с идентификатор 53117.108.27 (108.27), намиращ се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

233

141. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имоти с идентификатори 53117.67.34 (67.34); 53117.108.28 (108.28), намиращи се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

234

142. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., собственик на имоти с идентификатори 55720.104.21 (104.21); 55720.104.27 (104.27), намиращи се в землището на с. Пейчиново, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

235

143. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X. и на X.X.X., собственици съответно на имот с идентификатор 53117.107.29 (107.29) и на имот с идентификатор 53117.107.30 (107.30), намиращи се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

236

144. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на „Юрокапитал Финанс“ – АД, собственик на имот с идентификатор 53117.74.206 (74.23), намиращ се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

237

145. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 53117.107.29 (107.29), намиращ се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

238

146. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 53117.107.30 (107.30), намиращ се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

239

147. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имоти с идентификатори 55720.104.20 (104.20); 55720.104.116 (104.50), намиращи се в землището на с. Пейчиново, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

240

148. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на Пенка (Пена) X.X., собственик на имоти с идентификатори 53117.70.164 (70.26); 53117.107.34 (107.34), намиращи се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

241

149. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имоти с идентификатори 53117.67.34 (67.34); 53117.108.28 (108.28), намиращи се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

242

150. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имоти с идентификатори 57368.14.518 (14.33); 57368.19.518 (19.5), намиращи се в землището на с. Полско Косово, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

243

151. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на Пенка (Пена) X.X., собственик на имоти с идентификатори 53117.70.164 (70.26); 53117.107.34 (107.34), намиращи се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

244

152. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имоти с идентификатори 57368.14.518 (14.33); 57368.19.518 (19.5), намиращи се в землището на с. Полско Косово, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

245

153. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X. (Соловьов), собственик на имот с идентификатор 07603.159.755 (159.36), намиращ се в землището на гр. Бяла, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

246

154. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 57368.14.508 (14.12), намиращ се в землището на с. Полско Косово, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

247

155. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X. (Ставрева), наследник на X.X.X. (Соловьов), собственик на имот с идентификатор 07603.159.755 (159.36), намиращ се в землището на гр. Бяла, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

248

156. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X. (Ставрева), наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 57368.14.508 (14.12), намиращ се в землището на с. Полско Косово, община Бяла, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

249

157. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Сибял Юсеин Мемиш (X.X.X.), собственик на имоти с идентификатори 53117.109.41 (109.41); 53117.109.57 (109.57), намиращи се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

250

158. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имоти с идентификатори 53117.72.164 (72.7); 53117.108.82 (108.14); 53117.109.22 (109.22), намиращи се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе, за постановяването на Решение № 744 от 20.10.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

251

1. – Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. X.X.“ – Пловдив, обявява конкурси за заемане на академични длъжности: професор в област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство, специалност „Стенопис“ – един за нуждите на катедра „Изящни изкуства“; доцент в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, специалност „Психология и педагогика“ – един за нуждите на катедра „Музикална педагогика и дирижиране“. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документи се подават в сградата на ректората на АМТИИ „Проф. X.X.“ – Пловдив, на адрес: Пловдив 4000, ул. Тодор Самодумов № 2, стая № 31, тел.: 032/601470; 0877 884 955; приемно време: 10 – 12 ч. и 14 – 16 ч.

175

57. – Нов български университет – София, обявява следните конкурси за: един доцент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Финанси, данъци и данъчно облагане); един доцент в област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (Тонрежисура, саунд дизайн, музикална теория и аранжимент); един доцент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата; един доцент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“. Документите се подават в Нов български университет, ул. Монтевидео № 21, отдел „Човешки ресурси“, офис 215, тел. 02/8110235.

325

114. – Националният военен университет „X.X.“ – гр. Велико Търново, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, висше училище от област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство, научна специалност „Колесни, верижни машини и логистика“, за нуждите на катедра „Управление на ресурси и технологии“ във факултет „Логистика и технологии“ на НВУ „X.X.“ – едно място, за цивилен служител. Условията и изискванията за кандидатстване са обявени със Заповед № РД-02-71 от 4.01.2024 г. на началника на НВУ „X.X.“ и на сайта на университета, линк: https://www.nvu.bg/bg/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8/konkurs-za-zaemane-na-akademichna-dlazhnost-glaven-asistent-visshe-uchilishte-ot-civilen. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“. Документи се подават в регистратурата за некласифицирана информация на университета. За контакт: 062/618822; Siemens: 62364, e-mail: ras@nvu.bg.

308

67. – Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив, обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност (Финансова сигурност) – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават във висшето училище на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе № 13, тел. 032/622 522.

275

1. – Община Бургас на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 3-7 от 30.11.2023 г. на Общинския съвет – Бургас, е одобрен подробен устройствен план (ПУП – ПП) за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – ново оптично отклонение от съществуваща мрежа на „Виваком България“ – ЕАД, до ПИ с идентификатор 07079.2.3860 по КК на гр. Бургас, отговарящ на УПИ II-3860 в бивш масив 18 в землището на гр. Бургас. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет – Бургас, пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

318

11. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за рехабилитация на довеждащ водопровод ф 200, преминаващ през ПИ с идентификатор 07079.11.278 по КК на гр. Бургас. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“.

319

11а. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – реконструкция на довеждащ водопровод на кв. Банево, гр. Бургас, и с. Миролюбово, община Бургас. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“.

320

30. – Община Доспат на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с Решение № 17 от 5.12.2023 г. на Общинския съвет – Доспат, е одобрен ПУП – ПП за обект „Изграждане на оптична кабелна линия гр. Доспат до Почивна база „Сомат“ в поземлен имот с идентификатор № 23025.260.386 по КККР на гр. Доспат“ с възложител „Сириус Б“ – ЕООД. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Смолян.

346

1. – Община Златоград на основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 150, ал. 6 и 8 от ЗУТ съобщава, че с Решение № И от 28.12.2023 г. на Общинския съвет – Златоград, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за линеен обект: „Кабелна линия 20 кВ от ЖР стълб 83/1/извод „Пирийца“ до нов БКТП (п.с. Фабрика) за захранване на обект: „Фабрика за емулсионни взривни вещества“, в имоти: ПИ 2, 3, 5, 6, 9, 10, 10.4, 10.16, 10.17 и 009115, кадастрален район 10 по частичен кадастрален план на с. Фабрика/с. Цацаровци, община Златоград, като част от КПИИ. Кабелната линия започва от съществуващ ЖР стълб 83/1/извод „Пирийца“ ПИ 78241.4.22 – вид собств. – частна, вид територия – земеделска, категория 9, НТП – ливада, с дължина на трасето на ел. кабела 2 м и площ на сервитута 2 м2, преминава през: ПИ 78241.4.5 – вид собств. – частна, вид територия – земеделска, категория 9, НТП – нива, с дължина на трасето на ел. кабела 35 м и площ на сервитута 35 м2; ПИ 78241.4.6 – вид собств. – общинска частна, вид територия – земеделска, категория 9, НТП – нива, с дължина на трасето на ел. кабела 33 м и площ на сервитута 33 м2; ПИ 78241.4.8 – вид собств. – частна, вид територия – земеделска, категория 9, НТП – нива, с дължина на трасето на ел. кабела 22 м и площ на сервитута 22 м2; ПИ 78241.4.9 – вид собств. – частна, вид територия – земеделска, категория 9, НТП – нива, с дължина на трасето на ел. кабела 52 м и площ на сервитута 52 м2; ПИ 78241.4.103 – вид собств. – държавна частна, вид територия – горска, НТП – друг вид дървопроизводителна гора, с дължина на трасето на ел. кабела 211 м и площ на сервитута 211 м2; ПИ 10.1 по частичен кадастрален план на с. Фабрика/с. Цацаровци, община Златоград – вид собств. – общинска публична, вид територия – урбанизирана, НТП – дере, с дължина на трасето на ел. кабела 6 м и площ на сервитута 6 м2; ПИ 10.2 по частичен кадастрален план на с. Фабрика/с. Цацаровци, община Златоград, вид собств. – частна, вид територия – урбанизирана, НТП – химическа и каучукова промишленост, с дължина на трасето на ел. кабела 18 м и площ на сервитута 18 м2; ПИ 10.6 по частичен кадастрален план на с. Фабрика/с. Цацаровци, община Златоград – вид собств. – частна, вид територия – урбанизирана, НТП – химическа и каучукова промишленост, с дължина на трасето на ел. кабела 39 м и площ на сервитута 39 м2; ПИ 10.7 по частичен кадастрален план на с. Фабрика/с. Цацаровци, община Златоград, вид собств. – общинска публична, вид територия – урбанизирана, НТП – улици, с дължина на трасето на ел. кабела 27 м и площ на сервитута 27 м2, до нов БКТП за захранване на обект: „Фабрика за емулсионни взривни вещества“ в поземлени имоти (ПИ): ПИ 2, 3, 5, 6, 9, 10, 10.4, 10.16, 10.17 и 009115, кадастрален район 10 по частичен кадастрален план на с. Фабрика/с. Цацаровци, община Златоград. Общата дължина на трасето е 445 л. м при сервитут 1 м (по 0,50 м от двете страни). На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Смолян, чрез Община Златоград в 30-дневен срок считано от обнародването в „Държавен вестник“.

331

81. – Община Ихтиман на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 27 от 21.12.2023 г., прието с протокол № 3 от 21.12.2023 г. на Общинския съвет – Ихтиман, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за изграждане на подземна кабелна линия средно напрежение (СН) 20 kV, предвидена за присъединяване на нов производител на електрическа енергия към електропроводната мрежа, ФЕЦ 600 kV, намиращ се в ПИ 10029.135.30, м. Церака, землището на с. Вакарел, община Ихтиман, област Софийска. Трасето е с дължина 53 м и започва от съществуващ въздушен електропровод ВЕП 20 kV „Липа“, разположен в ПИ 10029.600.31 (м. Скумска, вид собственост – общинска частна, вид територия – земеделска, НТП – ливада, категория 4); преминава през общински имоти 10029.135.617 (вид собственост – общинска публична, вид територия – земеделска, НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път) и 10029.135.869 (вид собственост – общинска публична, вид територия – територия на транспорта, НТП – за местен път) и достига до имотната граница на ПИ 10029.135.30. Решението подлежи на обжалване на основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

330

1. – Община Карнобат на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 4.33 от 28.12.2023 г. Общинският съвет – Карнобат, одобрява проект за ПУП – ПРЗ в обхват: поземлени имоти с идентификатори 36525.149.417, 36525.151.420, 36525.151.421, 36525.151.422, 36525.151.423 и 36525.151.567 по КККР на гр. Карнобат, с цел промяна предназначението на имотите в „кариера за добив на подземни богатства – строителни материали – андезитови туфи“ – I (първи етап). На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Карнобат до Административния съд – Бургас.

312

14. – Община Лъки, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 17 от 21.12.2023 г. на Общинския съвет – Лъки, е одобрен проект за изменение на ПУП – ПР за ул. Преспа между о.т. 166 и о.т. 87 и съответните урегулирани поземлени имоти, с които тази улица граничи в кв. 34 и кв. 35 по ПУП на гр. Лъки, община Лъки, област Пловдив. Решението може да бъде обжалвано чрез Общинския съвет – Лъки, пред Административния съд – Пловдив, в 30-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.

323

1. – Община Момчилград на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че на основание Решение № 18 от протокол № 3 от 29.11.2023 г. на Общинския съвет – Момчилград, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура (ПУП – ПП за външно електрозахранване), преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 48996.57.11, 48996.57.12, 48996.68.26 и 48996.68.28, към ПУП – ПЗ (подробен устройствен план – план за застрояване) за ПИ с идентификатор 48996.68.28 по КККР на Момчилград, община Момчилград, област Кърджали. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Момчилград до Административния съд – Кърджали.

301

2. – Община Момчилград на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че на основание Решение № 19 от протокол № 3 от 29.11.2023 г. на Общинския съвет – Момчилград, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура (ПУП – ПП) за електрозахранващо кабелно трасе, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 48996.52.23, 48996.52.24 и 48996.51.26, и водоснабдяване, преминаващо през поземлен имот с идентификатор 48996.52.53, към ПУП – ПЗ (подробен устройствен план – план за застрояване) за ПИ с идентификатор 48996.51.16 по КККР на Момчилград, община Момчилград, област Кърджали. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Момчилград до Административния съд – Кърджали.

302

3. – Община Момчилград на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с Решение № 35 от протокол № 5 от 21.12.2023 г. на Общинския съвет – Момчилград, одобрява проект на подробен устройствен план – изменение на план за регулация за обект: „ПУП – ИПР за регулационни квартали 5, 9 и 11 по плана на с. Свобода, община Момчилград, област Кърджали“. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Момчилград до Административния съд – Кърджали.

342

4. – Община Момчилград на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с Решение № 20 от протокол № 3 от 29.11.2023 г. на Общинския съвет – Момчилград, одобрява проект на подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура (ПУП – ПП) за електрозахранващо кабелно трасе, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 48996.72.5, 02155.1.105 и 02155.1.91, и водоснабдяване, преминаващо през поземлен имот с идентификатор 02155.1.91, към ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 02155.1.32 по КККР на с. Багрянка, община Момчилград, област Кърджали. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Момчилград до Административния съд – Кърджали.

343

642. – Община Несебър на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 49 по протокол № 3 от 19.12.2023 г. на Общинския съвет – Несебър, е одобрен проект за изменение на подробния устройствен план – план регулация и застрояване на к.к. Слънчев бряг – запад, в частта му по отношение на УПИ І-657, поземлен имот с идентификатор № 51500.508.185 в кв. 303 по плана на к.к. Слънчев бряг – запад, с който се променя номерът на УПИ І-657 на І-185, запазва се отреждането „за жилищно строителство и общ. обслужване“, в устройствена зона „Сц“ и се въвеждат следните устройствени показатели за УПИ І-185 (ПИ 51500.508.185): плътност на застрояване – 30%, Кинт. – 1,5, Н корниз – 15 м, минимално озеленена площ – 50%, и паркиране в границите на имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението. Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас, на основание чл. 215 от ЗУТ.

304

642а. – Община Несебър на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 50 по протокол № 3 от 19.12.2023 г. на Общинския съвет – Несебър, е одобрен проект за изменение на подробния устройствен план – план регулация и застрояване на к.к. Слънчев бряг – запад, в частта му по отношение на обединяване на УПИ І – общ. (51500.506.492), с площ 6180 кв. м и УПИ ІІ – общ. (51500.506.493), с площ 4491 кв. м в новообразуван УПИ І-492, 493 с проектен идентификатор 51500.506.761, с площ 10 672 кв. м в кв. 4801, с отреждане „за образователен комплекс“, запазване на устройствената зона „Сц“ от изходните имоти и установяване на следните устройствени показатели за УПИ І-492, 493: плътност на застрояване – 30%, Кинт. – 1,50, Н корниз – 15 м, и минимално озеленена площ – 50%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението. Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас, на основание чл. 215 от ЗУТ.

305

642б. – Община Несебър на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 54 по протокол № 3 от 19.12.2023 г. на Общинския съвет – Несебър, е одобрен ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на кабелна линия 20 kV от нов СРС В ПИ 53822.19.246 по КККР на с. Оризаре, община Несебър, до ПИ 00271.2.210 по КККР на с. Александрово, община Поморие“. Трасето на обекта започва от нов СРС във ВЛ 20 kV „Полевъд“ до границите на ПИ 00271.2.210. Дължината на кабелното трасе е 6,37 м. Определена е сервитутна зона от 2 м от оста на кабела съгласно Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните проекти съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението. Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас, на основание чл. 215 от ЗУТ.

306

2. – Община Рудозем на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 16 от 27.11.2023 г. на Общинския съвет – Рудозем, прието по протокол № 3, е одобрена устройствена план-схема на поземлени имоти с идентификатори 63207.501.128, 63207.501.141, 63207.501.149, 63207.501.150 и 63207.501.226 по кадастралната карта на гр. Рудозем за обект: „Външно ел. захранване на фотоволтаична инсталация в ПИ 63207.501.206 по КК на гр. Рудозем, община Рудозем, област Смолян“. Със същото решение е дадено съгласие за учредяване на сервитут по чл. 64 от ЗЕ – право на прокарване на линеен енергиен обект – подземен кабелен електропровод, в полза на „Викторио Трейд“ – ООД, с ЕИК 206314764, представлявано от управителя X.X., през общински поземлени имоти с идентификатори 63207.501.149, 63207.501.150 и 63207.501.226 по КККР на гр. Рудозем. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Рудозем пред Административния съд – Смолян.

322

8. – Община Садово, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: Ремонт и реконструкция на път, минаващ през част от ПИ 57621.12.890 и ПИ 57621.4.890 по КККР на с. Поповица, община Садово, за защитена местност Мъртвицата. Проектът се намира в сградата на Община Садово и може да бъде разгледан от заитересованите страни в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до кмета на община Садово.

313

20. – Община с. Баните, област Смолян, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява т. 1 от Решение № 20, взето с протокол № 3 на редовно заседание на Общинския съвет – с. Баните, проведено на 8.12.2023 г., с което се одобрява проект за подробен устройствен план (ПУП) за отреждане на терен за озеленяване и зимен тематичен парк, местност Киселка, по кадастралната карта на землището на с. Оряховец, община Баните; по имотните граници на ПИ с идентификатори 54002.10.24, 54002.10.25, 54002.10.26, 54002.10.27, 54002.10.35, 54002.10.36, 54002.10.48, 54002.10.49 и 54002.10.50 да се урегулира територия от разновидност „Озеленяване“ (Оз). Решението може да бъде обжалвано на основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ по реда на АПК чрез Общинския съвет – с. Баните, пред Административния съд – Смолян, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

340

Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че по жалба на сдружение „Българска асоциация за външна реклама“ против чл. 9, ал. 3, чл. 10, ал. 1 и 4 и чл. 16 от Наредбата за реда за издаване на разрешение за поставяне и ползване на рекламно-информационни елементи върху недвижими имоти на Община Пловдив, приета с Решение № 68, взето с протокол № 7 от 18.03.2010 г. на Общинския съвет – Пловдив, изменена и допълнена с Решение № 398, взето с протокол № 15 от 13.09.2016 г. на Общинския съвет – Пловдив, е образувано адм. д. № 3081 по описа на съда за 2023 г., насрочено за 19.02.2024 г. от 9,30 ч. Всеки, който има правен интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна наред с административния орган до началото на устните състезания при всяко положение на делото, без да има право да иска повтаряне на извършени процесуални действия. Препис от молбата за присъединяване или за встъпване се връчва на насрещните страни. Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 19.02.2024 г. от 9,30 ч.

341

Бургаският районен съд, пети граждански състав, призовава X.X.X., ответник по гр. д. № 7550/2022 г., в двуседмичен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ да се яви в канцеларията на Бургаския районен съд, гражданско отделение, на адрес: Бургас, ул. Александровска № 101, ет. 3, Съдебна палата, за да получи препис от исковата молба, подадена от X.X.X.-X. за допускане извършване на съдебна делба на недвижим имот, индивидуализиран в исковата молба и намиращ се в Бургас. Същият да се яви в Районния съд – Бургас, ул. Александровска № 101, ет. 3, за връчване на препис от исковата молба и приложенията към нея за отговор в едномесечен срок по реда на чл. 131 от ГПК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.

300

Районният съд – Поморие, призовава X.X., гражданин на Украйна, роден на 10.06.1986 г., с неизвестен адрес в Република България, като ответник по гр. д. № 700/2022 г. по описа на Районния съд – Поморие, да се яви в двуседмичен срок в съда считано от обнародването в „Държавен вестник“ за получаване на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с исковата молба и приложенията към нея. Делото е образувано по молба от Татьяна Клеванец, гражданка на Руската федерация, с която е предявен иск с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК.

310

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

6. – Управителният съвет на Българско пещерно дружество (БПД) – София, на основание чл. 12 от устава на БПД, чл. 26 от ЗЮЛНЦ и Решение № 1 от свое заседание, проведено на 22.12.2023 г., свиква редовно отчетно общо събрание на членовете на сдружението на 9.03.2024 г. от 14 ч. в Туристически учебен център „Момина крепост“ (Ксилифор) край гр. Велико Търново при следния дневен ред: 1. приемане на годишен отчет за дейността на дружеството през 2023 г.; 2. приемане на годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.; 3. приемане на финансов план (бюджет) на дружеството за 2024 г.; 4. утвърждаване на календарен план за проявите за текущата 2024 г.; 5. приемане на нови членове; 6. обсъждане и приемане на решения от общ характер. При липса на кворум на основание чл. 13 от устава на БПД и чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч. на същото място и при същия дневен ред с присъстващите на място членове на дружеството.

351

2. – Управителният съвет на Териториалната организация на научно-техническите съюзи – Кърджали, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл. 16 от устава на организацията свиква общо събрание на 28.03.2024 г. от 15,30 ч. в зала № 211 на Дома на науката и техниката – Кърджали, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на УС за дейността на ТО на НТС – Кърджали, за периода 2020 – 2023 г.; 2. приемане на решения по отчетния доклад; 3. приемане на рамков бюджет на ТО на НТС; 4. приемане на промени в устава на ТО на НТС. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 16,30 ч. на същото място и при същия дневен ред.

311

Промени настройката на бисквитките