Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 5 от 16.I

  • НАРЕДБА № РД-16-347 ОТ 2 АПРИЛ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЛАНИРАНИТЕ СРЕДСТВА ПО ДОГОВОРИ С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ, ВОДЕЩИ ДО ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ В СГРАДИ - ДЪРЖАВНА И/ИЛИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ Виж повече
  • НАРЕДБА № Н-1 ОТ 16 АПРИЛ 2007 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ОТЧЕТ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИЗВЪНРЕДНИТЕ СИТУАЦИИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 5 ОТ 2009 Г.) Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЯ Виж повече
  • СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА СТАРОЗАГОРСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД ЗА 2023 Г. Виж повече
  • СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ПРЕВОДАЧИ ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА СТАРОЗАГОРСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД ЗА 2023 Г. Виж повече
  • СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА 2023 Г. ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД - ХАСКОВО, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - ХАСКОВО Виж повече
  • СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА СЪДЕБНИ ПРЕВОДАЧИ ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401 АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА 2023 Г. ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД - ХАСКОВО, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - ХАСКОВО Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86 ОТ 1 ЮНИ 2023 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПРОГРАМИТЕ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ ПРИ СПОДЕЛЕНО УПРАВЛЕНИЕ, ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021 - 2027 Г. Виж повече
Промени настройката на бисквитките