Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 5 от 16.I

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 ОТ 11 ЯНУАРИ 2024 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИ И СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА ОТ БЕНЕФИЦИЕНТИ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ ПРИ СП Виж повече
  • НАРЕДБА № Е-РД-04-1 ОТ 5 ЯНУАРИ 2024 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА И ИЗПЛАЩАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ДОГОВОРИ С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ, ВОДЕЩИ ДО ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ В СГРАДИ - ДЪРЖАВНА И/ИЛИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ Виж повече
  • УКАЗ № 5 ОТ 05.01.2024 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Д-Р МИТКО ТЕНЕВ ВАСИЛЕВ С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • ЗАПОВЕД № РД-05-879 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2023 Г. НА НСИ, № З-ЦУ-2666 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2023 Г. НА ЦУ НА НАП, № РД-01-878 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2023 Г. НА АВ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РЕДА, НАЧИНА И СРОКОВЕТЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА (ГОД), КОНСОЛИДИРАНИЯ ГОДИШ Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЯ (ДВ, БР. 107 ОТ 2018 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ОТМЕНЯНЕ НА НАРЕДБА № Н-1 ОТ 16 АПРИЛ 2007 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ОТЧЕТ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИЗВЪНРЕДНИТЕ СИТУАЦИИ (ДВ, БР. 36 ОТ 2007 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, СЕМЕЙСТВОТО, МЛАДЕЖТА И СПОРТА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА ПО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Виж повече
Промени настройката на бисквитките