Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 5 от 16.I

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, СЕМЕЙСТВОТО, МЛАДЕЖТА И СПОРТА

 

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, СЕМЕЙСТВОТО, МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.5 от 16 Януари 2024г.

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 18, ал. 3 и чл. 19, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание


РЕШИ:


1. Освобождава Христина Иванова Георгиева като член на Комисията по въпросите на децата, семейството, младежта и спорта.

2. Избира Димитър Ангелов Иванов за член на Комисията по въпросите на децата, семейството, младежта и спорта.

-------------------------

Решението е прието от 49-ото Народно събрание на 11 януари 2024 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.


Промени настройката на бисквитките