Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 5 от 16.I

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА ПО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА ПО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.5 от 16 Януари 2024г.

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 19, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание


РЕШИ:


Освобождава Димитър Ангелов Иванов и Стефан Неделчев Мирев като членове на Комисията по електронно управление и информационни технологии.

-------------------------

Решението е прието от 49-ото Народно събрание на 11 януари 2024 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.


Промени настройката на бисквитките