Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 5 от 16.I

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЯ (ДВ, БР. 107 ОТ 2018 Г.)

 

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЯ (ДВ, БР. 107 ОТ 2018 Г.)

В сила от 16.01.2024 г.
Издаден от министъра на отбраната

Обн. ДВ. бр.5 от 16 Януари 2024г.

§ 1. В приложение № 1 към чл. 18, ал. 2, раздел II "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) - ВАРНА", в т. 2 "Медицински специалности" се създава т. 2.31:

"2.31. Инфекциозни болести."

§ 2. В приложение № 2 към чл. 18, ал. 3, т. 4:

1. В раздел I "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) - СОФИЯ" се правят следните изменения:

а) в буква А. "Клиники и/или отделения с легла":

аа) в т. 14 думите "Клиника "Обща урология" се заменят с "Клиника "Урология";

бб) точка 15 се заличава;

б) в буква Б. "Клиники и/или отделения без легла" т. 6 се изменя така:

"6. Отделение "Функционална диагностика на нервната система", отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Нервни болести", към Клиника "Нервни болести"."

2. В раздел III "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) - ПЛОВДИВ", буква А. "Клиники и/или отделения с легла", се правят следните изменения:

а) в т. 1 думата "Клиника" се заменя с "Отделение";

б) в т. 2, буква "г" думите "І ниво на компетентност" се заменят с "ІІ ниво на компетентност".

Заключителни разпоредби

§ 3. Правилникът влиза в сила от деня на обнародване в "Държавен вестник".

§ 4. Правилникът е съгласуван с министъра на здравеопазването.

Промени настройката на бисквитките