Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 95 от 21.XI

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ЗАПОВЕД № РД 10-536 от 7 ноември 2000 г.

На основание чл. 32, ал. 1, т. 3 и чл. 34, т. 3 от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина и становище № 2255 от 21.IХ.1999 г. на специализираната комисия за оценка на терапевтичната ефективност на лекарствените продукти заличавам разрешението за употреба на лекарствения продукт Purgativ tabl. 200 mg x 20 (Наименования на лекар-ствения продукт, лекарствена форма, количество на лекарствено вещество, количество на лекарствения продукт в една окончателна опаковка), Phenolphthalein (Международно непатентно наименование на всяко от лекарствените вещества)-“Балканфарма-Троян”-АД, ул. Крайречна 1, 5600 Троян-България (Притежател на разрешението за употреба, име, седалище, адрес).

Мотиви за заличаване-наличие на канцерогенен и мутагенен потенциал на продукта, съдържащ Phenolphthalein като лекарствено вещество.

Министър: И. Семерджиев

67473

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-46-1294 от 6 октомври 2000 г.

На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ нареждам:

1. Да бъде преработен частично планът за земеразделяне на с. Габер, община Драгоман, област София, в частта на масиви с № 39, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 и 80 с обща площ 827,1 дка.

2. Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на директора на дирекция “Земя и поземлена собственост”.

3. С тази заповед отменям Заповед № РД-46-165 от 27.Х.1999 г.

Министър: В. Върбанов

67416

 

ЗАПОВЕД № РД-46-1501 от 1 ноември 2000 г.

На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ нареждам:

1. Да бъде преработен планът за земеразделяне на с. Белчин, община Самоков, Софийска област, в частта на масиви с № 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 и 32 с обща площ 9357 дка.

2. Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на директора на дирекция “Земя и поземлена собственост”.

Министър: В. Върбанов

67408

 

ЗАПОВЕД № РД-46-1502 от 1 ноември 2000 г.

На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ нареждам:

1. Да бъде преработен частично планът за земеразделяне на Годеч, община Годеч, Софийска област, в частта на масиви с № 17, 22, 23, 24 и 27 с обща площ 533,8 дка.

2. Да бъде преработена частично одобрената карта на съществуващите стари реални граници на земеделските земи за землището на Годеч, община Годеч, Софийска област, в частта на парцели с № 4117 и 4119 с обща площ 8,9 дка.

3. Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на директора на дирекция “Земя и поземлена собственост”.

Министър: В. Върбанов

67409

 

ЗАПОВЕД № РД-46-1503 от 1 ноември 2000 г.

На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ нареждам:

1. Да бъде преработена частично одобрената карта на съществуващите стари реални граници на земеделските земи за с. Шума, община Годеч, област София, в частта на парцели с № 3038, 3340 и 3365 с обща площ 49,9 дка.

2. Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на директора на дирекция “Земя и поземлена собственост”.

Министър: В. Върбанов

67410

 

ЗАПОВЕД № РД-46-1513 от 1 ноември 2000 г.

На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ нареждам:

1. Да бъде преработен влезлият в сила план за земеразделяне на с. Каравелово, община Карлово, област Пловдив, в частта на масив № 50 с площ 14,7 дка.

2. Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на директора на дирекция “Земя и поземлена собственост”.

Министър: В. Върбанов

67411

 

ЗАПОВЕД № РД-46-1514 от 1 ноември 2000 г.

На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ нареждам:

1. Да се преработи частично влезлият в сила план за земеразделяне на землището на с. Желява, район “Кремиковци”, област София, в масиви с № 78-цялост-но; № 126, парцел 71; № 132, парцел 28, с обща площ на преработката 284 дка.

2. Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на директора на дирекция “Земя и поземлена собственост”.

Министър: В. Върбанов

67413

 

ЗАПОВЕД № РД-46-1515 от 1 ноември 2000 г.

На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ нареждам:

1. Да се преработи частично влезлият в сила план за земеразделяне на землището на с. Бухово, район “Кремиковци”, област София, в масиви с № 38, парцел 22; № 48, парцел 64; № 49, парцели 34, 35, 36 и 37; № 52, парцел 14, с обща площ на преработката 50 дка.

2. Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция “Земя и поземлена собственост”.

Министър: В. Върбанов

67412

ЗАПОВЕД № РД-46-1550 от 3 ноември 2000 г.

На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ нареждам:

1. Да бъде преработена одобрената карта на въз-становимите на терена стари реални граници на земеделските земи на землище с. Брестовец, община Плевен, в масив № 157 с площ 7,4 дка.

2. Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция “Земя и поземлена собственост”.

Министър: В. Върбанов

67414

 

ЗАПОВЕД № РД-46-1551 от 3 ноември 2000 г.

На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ нареждам:

1. Да бъде частично преработен влезлият в сила план за земеразделяне на землище с. Опанец, община Плевен, в масиви с № 15, 16, 18 и 75 с обща площ 67 дка.

2. Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция “Земя и поземлена собственост”.

Министър: В. Върбанов

67415

 

ЗАПОВЕД № РД-09-1110 от 16 ноември 2000 г.

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност във връзка с епизоотичната обстановка по отношение на заболяването Спонгиформ-на енцефалопатия по говедата (“луда крава”) и за опазване на страната от заболяването нареждам:

1. Забранявам вноса на живи говеда, месо и месни продукти, субпродукти, семенен материал, месокост-но брашно и белтъчен биоконцентрат, добити от говеда, и храни за месоядни животни, съдържащи говежди продукти от Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Република Ирландия, Конфедерация Швейцария, Кралство Белгия и Република Португалия.

2. Забранявам вноса на живи говеда, месо и месни продукти, субпродукти, семенен материал, месокостно брашно и белтъчен биоконцентрат, добити от говеда, и храни за месоядни животни, съдържащи говежди продукти от Република Франция, Кралство Холандия и Кралство Дания с изключение на обезкостено трупно месо, добито от говеда на възраст до 18 месеца, произхождащи от райони, в които не е констатирано заболяването Спонгиформна енцефалопатия.

3. Забранявам вноса на биопрепарати, ваксини, хормонални препарати, биостимулатори, алергени, козметични препарати и други продукти, приготвени от органи на говеда и овце, произхождащи от страните по т. 1 и от райони с констатирана Спонгиформна енцефалопатия на страните по т. 2.

Тази заповед отменя заповеди № РД-09-1132 от 4.VIII.1997 г., № РД-09-1210 от 8.VII.1998 г. и № РД-09-248 от 1.III.2000 г.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба.

Министър: В. Върбанов

68085

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

ЗАПОВЕД № РД-28-04 от 7 ноември 2000 г.

На основание чл. 3, ал.1, т. 1, чл. 20, ал. 1, чл. 25, ал. 1, т. 5, чл. 52, ал. 1, т. 2 ЗППДОбП във връзка с чл. 4, ал. 1 от Наредбата за реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции нареждам да се извърши продажба на държавния дял акции, нереализиран по реда на т. 3 на Заповед № РД-21-232 от 1999 г. (ДВ, бр. 54 от 1999 г.), чрез централизирани публични търгове за следните дружества:

1. “Елтек”-АД, гр. Бяла.

2. “МИК”-АД, гр. Исперих.

3. “Химпродукт”-АД, Горна Оряховица.

Министър: П. Жотев

67856

 

ЗАПОВЕД № РД-28-05 от 7 ноември 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 20, ал. 1, чл. 25, ал. 1, т. 5, чл. 52, ал. 1, т. 2 ЗППДОбП във връзка с чл. 4, ал. 1 от Наредбата за реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции нареждам да се извърши продажба на държавния дял акции, нереализиран по реда на т. 3 на Заповед № РД-16-54 от 2000 г. (ДВ, бр. 20 от 2000 г.), чрез централизирани публични търгове за следните дружества:

1. “Заваръчни машини”-АД, Перник.

2. “ИКО-Бизнес”-АД, София.

3. “Месокомбинат-Петрич”-АД, Петрич.

4. “СИМЕ ЕКО”-АД, Варна.

Министър: П. Жотев

67857

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА

ЗАПОВЕД № ПР-28-Д от 3 ноември 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 20, ал. 1, чл. 25, ал. 1, т. 5, чл. 26, ал. 1 и чл. 52, ал. 1 и 2 ЗППДОбП във връзка с чл. 4, ал. 1 от Наредбата за реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции и Заповед № Пр-28 от 27.V.1998 г. (ДВ, бр. 64 от 1998 г.) за откриване процедура за приватизация на “Автотранссервиз”-АД, София, нареждам продажбата на държавното участие в “Автотранссервиз”-АД, София, да се извърши чрез централизирани публични търгове в съответствие с Наредбата за реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции.

Министър: Ант. Славински

67380

 

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ

РЕШЕНИЕ № 724 от 14 септември 2000 г.

На основание чл. 27, т. 3 във връзка с чл. 79, ал. 1 от Закона за далекосъобщенията Държавната комисия по далекосъобщения

РЕШИ:

Изменя Обща лицензия № 207 за осъществяване на далекосъобщителна радиолюбителска дейност (ДВ, бр. 108 от 1999 г.) в съответствие с актуализирания Национален план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на отбраната и на сигурността, както и за съвместно ползване между тях (ДВ, бр. 66 от 2000 г.) съгласно приложението.

Председател: И. Таушанов

11111

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

РЕШЕНИЕ № 88 от 16 ноември 2000 г.

На основание чл. 25, ал. 1 ЗБНБ Българската народна банка пуска в обращение от 20 ноември 2000 г. сребърна възпоменателна монета с номинална стойност 10 лв. “Начало на новото хилядолетие”, емисия 2000 г., със следното описание:

емисия-2000;

номинална стойност-10 лева;

метал-сребро, проба 925/1000;

качество-мат-гланц;

тегло-10 г;

диаметър-34 мм;

гурт-гладък;

тираж-6000.

На лицевата страна на монетата са изобразени емблемата на Българската народна банка, годината на емисия 2000 с перфорирани нули, номиналът 10 лева, а в полукръг най-отдолу-текстът “БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”.

На гърба на монетата най-отгоре е изобразена камбана-символ на новото хилядолетие. Под нея са изписани числото “2000” с перфорирани нули, думата “ГОДИНА”, а в полукръг-текстът “НАЧАЛО НА НОВОТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ”.

Автор на художествения проект-колектив от “Монетен двор”-ЕООД.

Управител: Св. Гаврийски

67897

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РЕШЕНИЕ № 20 н от 9 октомври 2000 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 и ал. 2, чл. 21 и чл. 30, ал.1 и 3 ЗППДОбП, чл. 3 от Наредбата за търговете и чл. 2 от Наредбата за конкурсите Столичният общински съвет реши:

1. Да се открие процедура за приватизация: чрез търг за следните обекти: сладкарска работилница, ж.к. Западен парк, до бл. 71, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Красна поляна”; ателие за стъклопоставяне, ул. X.X. (бивша ул. X.X.), бл. 114А, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Красна поляна”; бакалия, ул. X.X. (бивша ул. X.X.), бл. 114А, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Красна поляна”; търговско помещение в трафопост, ж.к. Света Троица, до бл. 308, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Илинден”; търговско помещение в трафопост, кв. Драгалевци, ул. Лешникова гора 5, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Витоша”; магазин №1, ул. Връх Манчо, бл. 3, вх. 3, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Връбница”; магазин № 3, ул. Връх Манчо, бл. 3, вх. 3, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Връбница”; помещения, ул. Република, до бл. 39 и 40, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Надежда”; магазин за козметика (магазин № 6), ж.к. Христо Смирненски, бл. 47, вх. Г, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Слатина”, и чрез конкурс за следните обекти: магазин № 1 (магазин № 13), ж.к. Обеля 1, бл. 104, вх. Е, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Връбница”; интернет клуб, ж.к. Христо Смирненски, бл. 35, вх. Б, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Слатина”, заедно със съответното им право на строеж.

2. Да не се извършват разпоредителни сделки с имуществото на обектите, сключване на договори за дялово участие, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, отнасящи се до обектите.

3. Изпълнителният директор на Столичната общинска агенция за приватизация да сключи приватизационните сделки за обектите.

Председател: Ант. Николов

66574

 

РЕШЕНИЕ № 20 о от 9 октомври 2000 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 и ал. 2, чл. 21 и чл. 30, ал.1 и 3 ЗППДОбП, чл. 3 от Наредбата за търговете и чл. 2 от Наредбата за конкурсите Столичният общински съвет реши:

1. Да се открие процедура за приватизация: чрез търг за следните обекти: помещение в трафопост, ж.к. Христо Смирненски, ул. Роглец 9, до бл. 2А, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Слатина”; магазин № 2А-2 (магазин за печатно-рекламна дейност), ж.к. Дружба 2, бл. 228, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Искър”; магазин № 2Б-1 (магазин за шивашки услуги и обикновени дрехи), ж.к. Дружба 2, бл. 228, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Искър”; магазин № 2Б-2 (сервиз и склад за хладилна техника), ж.к. Дружба 2, бл. 228, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Искър”; магазин № 2А-1 (фризьорски салон), ж.к. Дружба 2, бл. 228, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Искър”; магазин № 1Б (магазин за хранителни стоки), ж.к. Дружба 2, бл. 228, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Искър”; магазин № 1А (магазин за битови стоки за дома), ж.к. Дружба 2, бл. 228, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Искър”, и чрез конкурс за следните обекти: помещение в трафопост (цех за производство и продажба на закуски), ж.к. Слатина, бл. 64, общин-ски нежилищен имот, стопанисван от район “Слатина”; помещение в трафопост (детска кухня и хранителни стоки), ж.к. Овча купел, пред бл.520, трафопост № 15, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Овча купел”, заедно със съответното им право на строеж.

2. Да не се извършват разпоредителни сделки с имуществото на обектите, сключване на договори за дялово участие, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, отнасящи се до обектите.

3. Изпълнителният директор на Столичната общинска агенция за приватизация да сключи приватизационните сделки за обектите.

Председател: Ант. Николов

66575

 

РЕШЕНИЕ № 20 п от 9 октомври 2000 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 и ал. 2, чл. 21 и чл. 30, ал. 1 и 3 ЗППДОбП, чл. 3 от Наредбата за търговете Столичният общински съвет реши:

1. Да се открие процедура за приватизация чрез търг за следните обекти: помещение в трафопост (баничарница), ж.к. Овча купел 1, до бл. 605, трафопост № 63А, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Овча купел”; помещение за социални контакти, ж.к. Овча купел 1, бл. 608, вх. Г, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Овча купел”; помещение за социални контакти, ж.к. Овча купел 1, бл. 516, вх. Д, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Овча купел”; помещение (аптека), ж.к. Овча купел 1, бл. 602, вх. Б, ет. 1, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Овча купел”; помещение за социални контакти, ж.к. Овча купел 1, бл. 602, вх. В, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Овча купел”; помещение (кафе-сладкарница), ж.к. Овча купел 1, бл. 602, вх. 3, ет. 1, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Овча купел”; помещение в трафопост, ж.к. Суха река, до бл. 219, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Подуяне”, заедно със съответното им право на строеж.

2. Да не се извършват разпоредителни сделки с имуществото на обектите, сключване на договори за дялово участие, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, отнасящи се до обектите.

3. Изпълнителният директор на Столичната общинска агенция за приватизация да сключи приватизационните сделки за обектите.

Председатeл: Ант. Николов

66576

 

РЕШЕНИЕ № 20 р от 9 октомври 2000 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 и ал. 2, чл. 21 и чл. 30, ал. 1 и 3 ЗППДОбП, чл. 3 от Наредбата за търговете Столичният общински съвет реши:

1. Да се открие процедура за приватизация чрез търг за следните обекти: магазин № 2 (магазин за мебели), ж.к. Левски-Зона В, бл. 18, вх. А, общин-ски нежилищен имот, стопанисван от район “Подуяне”; магазин № 2, ж.к. Левски-Зона В, бл. 6, вх. Г, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Подуяне”; магазин, ж.к. Надежда, бл. 464, вх. А, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Надежда”; търговско помещение (в трафопост), ж.к. Свобода, ул. Николай Чудотворец 142, до бл. 36, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Надежда”; магазин № 2, ж.к. Обеля 1, бл. 108 (стар 4), вх. А, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Връбница”; помещение за социални контакти, ж.к. Овча купел 1, бл. 608, вх. Б, общински нежилищен имот, стопансван от район “Овча купел”; помещение в трафопост, ж.к. Овча купел 1, пред бл. 609, трафопост № 78, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Овча купел”; помещение в трафопост (магазин за хранителни стоки), ж.к. Овча купел 1, пред бл. 601, трафопост № 53А, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Овча купел”, заедно със съответното им право на строеж.

2. Да не се извършват разпоредителни сделки с имуществото на обектите, сключване на договори за дялово участие, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, отнасящи се до обектите.

3. Изпълнителният директор на Столичната общинска агенция за приватизация да сключи приватизационните сделки за обектите.

Председател: Ант. Николов

66577

РЕШЕНИЕ № 20 с от 9 октомври 2000 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 и ал. 2, чл. 21 и чл. 30, ал.1 и 3 ЗППДОбП, чл. 3 от Наредбата за търговете и чл. 2 от Наредбата за конкурсите Столичният общински съвет реши:

1. Да се открие процедура за приватизация: чрез търг за следните обекти: помещение в трафопост, ж.к. Надежда, до бл. 412, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Надежда”; помещение в трафопост (ресторант и кафе), ж.к. Надежда, до бл. 334, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Надежда”; помещение в трафопост, ж.к. Надежда, до бл. 435, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Надежда”; помещение в трафопост, ж.к. Христо Смирненски, до бл. 69А, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Слатина”; помещение в трафопост (кафе-сладкарница), кв. Гео Милев, до бл. 254 (ул. Лидице и ул. Постоянство), общински нежилищен имот, стопанисван от район “Слатина”; помещение в трафопост (бакалия), ж.к. Дружба 1, до бл. 185, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Искър”; помещение (офис), бул. Ал. Стамболийски 194, бл. 56, вх. В, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Красна поляна”, и чрез конкурс за следните обекти: търговско помещение към трафопост (кафе-клуб), ж.к. Надежда, до бл. 263, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Надежда”; търговско помещение към трафопост, ж.к. Свобода, ул. Николай Чудотворец, срещу бл. 4, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Надежда”; търговско помещение към трафопост (сервиз за асансьори), ж.к. Хаджи Димитър, ул. Скайлер 20, между бл. 115 и 118, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Подуяне”; магазин (видеотека), ж.к. Слатина, до бл. 47А, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Слатина”, заедно със съответното им право на строеж.

2. Да не се извършват разпоредителни сделки с имуществото на обекта, сключване на договори за дялово участие, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, отнасящи се до обекта.

3. Изпълнителният директор на Столичната общинска агенция за приватизация да сключи приватизационната сделка за обекта.

Председател: Ант. Николов

66578

 

РЕШЕНИЕ № 20 т от 9 октомври 2000  г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 и ал. 2, чл. 21 и чл. 30, ал. 1 и 3 ЗППДОбП и чл. 3 от Наредбата за търговете Столичният общински съвет реши:

1. Да се открие процедура за приватизация чрез търг за следните обекти: магазин № 1 (№ 4), ж. к. Обеля 1, бл. 103, вх. Б, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Връбница”; магазин № 3 (№ 8), ж. к. Обеля 1, бл. 104 (3), вх. В, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Връбница”; магазин № 1 (№ 9), ж. к. Обеля 1, бл. 104, вх. Г, общински нежилищен имот, стопансван от район “Връбница”; магазин № 2 (№ 10), ж. к. Обеля 1, бл. 104, вх. Г, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Връбница”; магазин № 1 (№ 11), ж. к. Обеля 1, бл. 104 (3), вх. Д, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Връбница”; магазин № 2 (№ 12), ж. к. Обеля 1, бл. 107 (4), вх. Д (В), общински нежилищен имот, стопанисван от район “Връбница”; кафе (в трафопост), ж. к. Разсадника, до бл. 10, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Красна поляна”, заедно със съответното им право на строеж.

2. Да не се извършват разпоредителни сделки с имуществото на обектите, сключване на договори за дялово участие, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, отнасящи се до обектите.

3. Изпълнителният директор на Столичната общинска агенция за приватизация да сключи приватизационните сделки за обектите.

Председател: Ант. Николов

66579

 

РЕШЕНИЕ № 20 у от 9 октомври 2000  г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 и ал. 2, чл. 21 и чл. 30, ал. 1 и 3 ЗППДОбП, чл. 3 от Наредбата за търговете и чл. 2 от Наредбата за конкурсите Столичният общински съвет реши:

1. Да се открие процедура за приватизация чрез търг за следните обекти: кафе-сладкарница, ж. к. Младост 2, бл. 213, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Младост”; помещение в трафопост, ж. к. Дружба 1, между бл. 29 и 37, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Искър”; помещение в трафопост, ж. к. Дружба 1, между бл. 2 и 9, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Искър”; магазин за плодове и зеленчуци, ж. к. Красна поляна, ул. Мечка, срещу бл. 340 (стар № 40) и до бл. 339 (стар № 39), общински нежилищен имот, стопанисван от район “Красна поляна”; кафе, ж. к. Красна поляна, ул. Мечка, до бл. 340 (стар № 40), общински нежилищен имот, стопанисван от район “Красна поляна”; магазин (плод и зеленчук), ул. Суходолска 2, между бл. 5 и 6 и ул. Кракра Пернишки, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Красна поляна”; магазин № 1, ж. к. Обеля 1, бл. 106-108, вх. Б, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Връбница”; магазин № 1, ж. к. Обеля 1, бл. 110-111, вх. Г, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Връбница”; магазин № 2, ж. к. Обеля 1, бл. 104, вх. Е, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Връбница”; магазин № 8 (№ 10), ж. к. Обеля 1, бл. 102 (2), вх. Г, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Връбница”; магазин № 1, ж. к. Обеля 1, бл. 106-107-108, вх. Д, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Връбница”; магазин № 2, ж. к. Обеля 1, бл. 106-107-108, вх. Г, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Връбница”; магазин № 2, ж. к. Обеля 1, бл. 106-107-108, вх. В, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Връбница”; магазин № 1 (хранителни стоки), ж. к. Надежда 6, бл. 636, вх. А, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Връбница”, и чрез конкурс за следния обект: магазин № 2, ж. к. Обеля 1, бл. 110-111, вх. В, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Връбница”, заедно със съответното им право на строеж.

2. Да не се извършват разпоредителни сделки с имуществото на обектите, сключване на договори за дялово участие, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, отнасящи се до обектите.

3. Изпълнителният директор на Столичната общинска агенция за приватизация да сключи приватизационните сделки за обектите.

Председатeл: Ант. Николов

66580

РЕШЕНИЕ № 20 ф от 9 октомври 2000 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 и ал. 2, чл. 21 и чл. 30, ал.1 и 3 ЗППДОбП, чл. 3 от Наредбата за търговете и чл. 2 от Наредбата за конкурсите Столичният общински съвет реши:

1. Да се открие процедура за приватизация: чрез търг за следните обекти: помещене в трафопост (кафе), ж.к. Христо Ботев, ул. 514, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Слатина”; помещение в трафопост, ж.к. Красна поляна, ул. Добротич, срещу бл. 205 (стар 5), общински нежилищен имот, стопанисван от район “Красна поляна”; кафе-аперитив с магазин за хранителни стоки, ул. X.X., бл. 65, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Красна поляна”; кафе-аперитив, ул. X.X., бл. 65, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Красна поляна”; помещение в трафопост (кафе), ж.к. Разсадника, до бл. 14, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Красна поляна”, и чрез конкурс за следния обект: помещение в трафопост (ветеринарна лечебница), ж.к. Разсадника, до бл.14, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Красна поляна”, заедно със съответното им право на строеж.

2. Да не се извършват разпоредителни сделки с имуществото на обектите, сключване на договори за дялово участие, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, отнасящи се до обектите.

3. Изпълнителният директор на Столичната общинска агенция за приватизация да сключи приватизационните сделки за обектите.

Председатeл: Ант. Николов

66581

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

РЕШЕНИЕ № 606 от 3 октомври 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1, чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете и Решение № 17й от 15.IХ.1999 г. на Столичния общински съвет Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе търг с явно наддаване на 27.ХI.2000 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение (в трафопост), ж.к. Света Троица, до бл. 135 и 138, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Илинден”, заедно със съответното право на строеж при следните условия:

а) начална цена-35 000 лв.;

б) депозитът за участие-10 % от началната цена, или 3500 лв., да се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация № 501 028 353 0, код 13073590, при “Общинска банка”-АД, София, клон ул. Врабча 6;

в) цената да се изплати в деня на сключване на договора за продажба по посочената банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация.

2. Непроведеният по т. 1 търг да се проведе повторно на 1.ХII.2000 г. в 14 ч.

3. Тръжната документация се закупува в СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4, за 80 лв. за брой.

Председател на Надзорния съвет: П. Джорински

66582

РЕШЕНИЕ № 615 от 26 септември 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1, чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете и Решение № 19ф от 26.VI.2000 г. на Столичния общински съвет Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе търг с явно наддаване на 27.ХI.2000 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин, ж.к. Младост 1, бл. 68, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Младост”, заедно със съответното право на строеж при следните условия:

а) начална цена-29 000 лв.;

б) депозитът за участие-10 % от началната цена, или 2900 лв., да се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация № 501 028 353 0, код 13073590, при “Общинска банка”-АД, София, клон ул. Врабча 6;

в) цената да се изплати в деня на сключване на договора за продажба по посочената банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация.

2. Непроведеният по т. 1 търг да се проведе повторно на 4.ХII.2000 г. в 11 ч.

3. Тръжната документация се закупува в СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4, за 80 лв. за брой.

Председател на Надзорния съвет: П. Джорински

66583

 

РЕШЕНИЕ № 617 от 10 октомври 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1, чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете и Решение № 20в от 24.VII.2000 г. на Столичния общински съвет Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе търг с явно наддаване на 27.ХI.2000 г. в 15 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение в трафопост (кафе-сладкарница), ж.к. Суха река, до бл. 208, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Подуяне”, заедно със съответното право на строеж при следните условия:

а) начална цена-15 000 лв.;

б) депозитът за участие-10 % от началната цена, или 1500 лв., да се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация № 501 028 353 0, код 13073590, при “Общинска банка”-АД, София, клон ул. Врабча 6;

в) цената да се изплати в деня на сключване на договора за продажба по посочената банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация.

2. Непроведеният по т. 1 търг да се проведе повторно на 4.ХII.2000 г. в 15 ч.

3. Тръжната документация се закупува в СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4, за 80 лв. за брой.

Председател на Надзорния съвет: П. Джорински

66584

 

РЕШЕНИЕ № 619 от 10 октомври 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1, чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете и Решение № 20б от 24.VII.2000 г. на Столичния общински съвет Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе търг с явно наддаване на 23.ХI.2000 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин № 2, ж.к. Хаджи Димитър, ул. Макгахан, бл. 55А, вх. Б, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Подуяне”, заедно със съответното право на строеж при следните условия:

а) начална цена-27 000 лв.;

б) депозитът за участие-10 % от началната цена, или 2700 лв., да се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация № 501 028 353 0, код 13073590, при “Общинска банка”-АД, София, клон ул. Врабча 6;

в) цената да се изплати в деня на сключване на договора за продажба по посочената банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация.

2. Непроведеният по т. 1 търг да се проведе повторно на 30.ХI.2000 г. в 14 ч.

3. Тръжната документация се закупува в СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4, за 80 лв. за брой.

Председател на Надзорния съвет: П. Джорински

66585

 

РЕШЕНИЕ № 621 от 10 октомври 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1, чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете и Решение № 19л от 27.IV.2000 г. на Столичния общински съвет Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе търг с явно наддаване на 24.ХI.2000 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин, ул. X.X. 51-55, бивша обособена част от “Прогрес”-ЕАД, заедно със съответното право на строеж при следните условия:

а) начална цена-52 000 лв.;

б) депозитът за участие-10 % от началната цена, или 5200 лв., да се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация № 501 028 353 0, код 13073590, при “Общинска банка”-АД, София, клон ул. Врабча 6;

в) цената да се изплати в деня на сключване на договора за продажба по посочената банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация.

2. Непроведеният по т. 1 търг да се проведе повторно на 1.ХII.2000 г. в 10 ч.

3. Тръжната документация се закупува в СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4, за 80 лв. за брой.

Председател на Надзорния съвет: П. Джорински

66586

 

ОБЩИНА-АСЕНОВГРАД

РЕШЕНИЕ № 292 от 31 октомври 2000 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП във връзка с т. 1.1 от решение № 767 от 6.V.1998 г. Общинският съвет-Асеновград, реши:

1. Закрива процедурата за приватизация на обект “Магазин за трикотаж” на ул. Речна 8.

2. Изважда обекта от ГОПП-2000 г.

Председател: К. Трендафилов

67574

 

ОБЩИНА-ГР. БЯЛА СЛАТИНА

РЕШЕНИЕ № 240 от 2 ноември 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 25, ал. 2, т. 3 ЗППДОбП Общинският съвет-гр. Бяла Слатина, реши:

1. Открива процедура за приватизация на “Труд-Р”-ЕООД, Бяла Слатина.

2. Да не се извършват разпоредителни сделки с дълготрайните активи на дружеството, сключване на договори за дялово участие, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити.

Председател: П. Димитров

67227

 

ОБЩИНА-ГР. ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 108 от 3 ноември 2000 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП и чл. 6, ал. 5 от Наредбата за търговете и решение № 61 от 24.IV.2000 г. Общинският съвет-гр. Девин, реши:

1. Приема приватизационните оценки и обявява търгове за продажба на следните общински имоти с определена първоначална тръжна цена, както следва:

-стопанска сграда (свинарник) ОУ, с. Беден-1284 лв.;

-воденица, с. Гьоврен-1923 лв.

2. Приватизацията на имотите по т. 1 да се осъщест-ви чрез търг с тайно наддаване при условията и по реда, определени с Решение № 16 от 1999 г. (ДВ, бр. 110 от 1999 г.).

Председател: Кр. Шопова

67063

 

ОБЩИНА-ДИМИТРОВГРАД

РЕШЕНИЕ № 289 от 1 ноември 2000 г.

На основание чл. 67 ЗОП и чл. 27 от Наредбата за предоставяне на общински концесии Общинският съвет-Димитровград, реши:

1. Определя ЕТ “X.X.”-Пловдив, за спечелил търга за отдаване на концесия на плувен басейн с прилежащ терен-гр. Меричлери.

2. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за концесия с ЕТ “X.X.” при определените с Решение № 146 от 3.V.2000 г. на Общинския съвет условия и го обвърже с предложените концесионна премия и комплексен план, като основните са:

2.1. инвестиция в размер 3 000 000 лв.;

2.2. изграждане и доизграждане в прилежащия терен на мотел, ресторант, спортни съоръжения и необходимата инфраструктура и превръщането на обекта в привлекателен център за спорт и отдих;

2.3. концесионерът в срок един месец от сключването на концесионния договор да изплати еднократно парично възнаграждение в размер 1000 лв.

2.4. гаранция за изпълнение на концесионния договор-авансово внасяне до 31 януари на годишната концесионна вноска за предстоящата година;

2.5. начално концесионно възнаграждение-35 000 лв.: за първите 2 г. от влизане в сила на концесионния договор-по 1900 лв. годишна концесионна вноска; за следващите 13 г.-по 2400 лв. годишна концесионна вноска.

3. За използване на минерална вода от извор “Меричлери”-изключителна държавна собственост, концесионерът да изиска разрешение за водоползване от МОСВ съгласно чл. 52, ал. 1, т. 2, буква “ж” от Закона за водите, което също да намери отражение в концесионния договор.

Председател: Д. Данев

67695

ОБЩИНА-ГР. НОВИ ПАЗАР

РЕШЕНИЕ № 145-11 от 27 октомври 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 2, ал. 1 и 2 от Наредбата за конкурсите Общинският съвет-гр. Нови пазар, реши:

1. На основание чл. 21, ал. 1 ЗМСМА намалява определената продажна цена за обект “Наш дом” с 30 % от 57 500 лв. на 40 250 лв.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА отменя свое решение № 98-8 от 30.VI.2000 г. и приема решение за продажба чрез конкурс на основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП.

3. На основание чл. 3, ал. 2 от Наредбата за конкурсите избира 5-членна комисия в състав, както следва: инж. X.X.-председател, X.X.-член, Акиф Али-член, X.X.-член, и X.X.-член.

4. Да се проведе конкурс за продажба на общински нежилищен имот, частна общинска собственост, използван за търговия-магазин “Наш дом”, представляващ помещение от 200 кв.м застроена площ, намиращ се в партерен етаж от шестетажен блок на ул. Цар Освободител 16 в гр. Нови пазар (акт за общинска собственост № 286 от 5.VI.2000 г.).

5. Определя следните конкурсни условия:

5.1. участниците в конкурса представят проектонамерение за ползване на имота; съдържащите се в проекта предложения за видове дейности, работни места, инвестиции и др. се включват в договора за покупко-продажба като задължения на купувача;

5.2. участниците в конкурса предлагат схема на разсрочено плащане на цената до 12 месеца считано от датата на сключване на договора; първата вноска в размер не по-малко от 40 % се заплаща в 7-дневен срок от подписването на договора; въвод във владение-7-дневен срок след подписването на договора; правото на собственост преминава върху купувача след изплащане на пълния размер на цената; внесеният депозит не се възстановява в случай на отказ на участника от сключване на договора в 14-дневен срок след обявяването му за спечелил конкурса;

5.3. забрана за отчуждаване на обекта изцяло или отчасти за срок 3 години считано от момента на преминаване на правото на собственост;

5.4. при възникване на пречки за сключване на договора за покупко-продажба по причини, независещи от Община-Нови пазар, за период по-дълъг от 3 месеца след обявяване на спечелилия конкурса участник продавачът си запазва правото да актуализира цената на обекта.

Приоритетни условия на конкурса са условията, посочени в т. 5.1;

5.5. условия-изисквания към участниците да не дължат данъци и такси към държавата и общината за изминалата 1999 г.; да са изпълнявали данъчните и договорните си задължения към общината в срок; да нямат непогасени задължения към общината към 30.IХ.2000 г.

6. Конкурсната документация се закупува в сградата на Общинската администрация-Нови пазар, стая 212, в срок 10 дни от обнародването на решението в “Държавен вестник” за 150 лв. в брой.

7. Конкурсните предложения, изготвени в съответс-твие с изискванията на чл. 6 от Наредбата за конкурсите, се представят в сградата на Общинската администрация-Нови пазар, в стая 212, в срок 12 дни от обнародването на решението в “Държавен вестник”.

8. Депозит за участие-10 % от първоначалната продажна цена в размер 4025 лв.; за депозит се приема парична вноска в касата на счетоводството на Община-Нови пазар.

9. Оглед на обекта-всеки работен ден до крайния срок за подаване на конкурсните предложения в рамките на работното време на обекта след закупуване на конкурсните документи.

10. Офертна цена на обекта-40 250 лв.

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за конкурсите одобрява конкурсната документация.

На основание чл. 3, ал. 3 ЗППДОбП упълномощава кмета на Община-Нови пазар, да проведе конкурса и сключи договора за покупко-продажба със спечелилия кандидат.

Председател: П. Ангелова

67590

 

ОБЩИНА-ГР. ПЛЕВЕН

РЕШЕНИЕ № 186 от 2 ноември 2000 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4, чл. 30, ал. 1 и § 2 ЗППДОбП Общинският съвет-гр. Плевен, реши:

1. Приема приватизационната оценка на обект-ресторант “Люляците” в Плевен, м. “Кайлъка”, в размер 23 240 лв.

2. Обявява преговори с потенциални купувачи за обект-ресторант “Люляците” в Плевен, м. “Кайлъка”, заедно с отстъпеното право на строеж, които да се проведат до 30 дни от датата на обнародването на обявлението в “Държавен вестник” при следните условия: начална цена 23 240 лв.; депозит за участие 2324 лв.; предложената цена да не е по-ниска от началната; начинът на плащане е елемент на офертата; предметът на дейност на обекта да не се променя за срок 3 години от датата на окончателното му изплащане; място на провеждане-ритуалната зала на ет. 1 на общината в 10 ч.; информационен меморандум се закупува до 16 ч. два дни преди провеждането на преговорите на цена 50 лв.; депозитът за участие се приема до два дни преди провеждането на преговорите в “Общинска банка”-АД, клон Плевен.

3. В случай че на преговорите не се явят кандидати, да се проведат повторни преговори в 20-дневен срок след първите при утвърдените условия в информационния меморандум.

4. Възлага на кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба със спечелилия преговорите.

Председател: Г. Спартански

67064

 

РЕШЕНИЕ № 187 от 2 ноември 2000 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4, чл. 30, ал. 1 и § 2 ЗППДОбП и чл. 3, ал. 1 от Наредбата за търговете Общинският съвет-гр. Плевен, реши:

1. Приема приватизационната оценка на обект-магазин в Плевен, ул. Скобелев 20, бл. 2, вх. А, в размер 17 200 лв.

2. Обявява търг с тайно наддаване за обект-магазин в Плевен, ул. Скобелев 20, бл. 2, вх. А, заедно с отстъпеното право на строеж, който да се проведе до 30 дни от датата на обнародването на обявлението в “Държавен вестник” при следните условия: начална тръжна цена 17 200 лв.; депозит за участие 1720 лв.; цената се заплаща съгласно договора, приложен в тръжната документация; място за провеждане-ритуалната зала на ет. 1 на общината, 10 ч.; тръжната документация се закупува до 16 ч. два дни преди провеждането на търга на цена 50 лв.; депозитът за участие се приема до два дни преди провеждането на търга в “Общинска банка”-АД, клон Плевен.

3. В случай че на търга не се явят кандидати, търгът да се проведе повторно в 20-дневен срок след първия при утвърдените условия в тръжната документация.

4. Възлага на кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга.

Председател: Г. Спартански

67065

РЕШЕНИЕ № 188 от 2 ноември 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4, чл. 30, ал. 1, т. 1 и § 2а ЗППДОбП, чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА Общинският съвет-гр. Плевен, реши:

1. Изменя Решение № 147 от 13.VII.2000 г. относно метода на приватизация от “търг с тайно наддаване” в “преговори с потенциални купувачи”.

2. Обявява преговори с потенциални купувачи за продажба на обект-Цех за производство на хляб с магазин в Плевен, ж.к. Дружба, стр. кв. 12, парцел IV, заедно с отстъпеното право на строеж, които да се проведат до 30 дни от датата на обнародването в “Държавен вестник” при следните условия: начална цена-87 800 лв.; предложената цена да не е по-ниска от началната; депозит за участие-8780 лв.; начинът на плащане е елемент от офертата; забрана за отчуждаване или използване като обезпечение до пълното изплащане на обекта; място на провеждане-ритуалната зала на общината в 10 ч.; информационен меморандум се закупува до 16 ч. два дни преди провеждането на преговорите на цена 50 лв., платими в брой; депозит за участие се приема до два дни преди провеждането на преговорите в “Общинска банка”-АД, клон Плевен.

3. В случай че на преговорите не се явят кандидати, те да се проведат повторно в 20-дневен срок след първите при утвърдените условия в информационния меморандум.

4. Възлага на кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба с утвърдения от комисията купувач.

Председател: Г. Спартански

67066

 

РЕШЕНИЕ № 189 от 2 ноември 2000 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА, чл. 12, ал. 4 и чл. 70, т. 6 ЗОС Общинският съвет-гр. Плевен, реши:

1. Открива процедура за предоставяне на концесия за извършване на търговска дейност в обект, публична общинска собственост-летен театър, включващ следните подобекти: сцена, кинокабина, железобетонен мост, площадка пред моста, кабина на входа, гримьорни, пейки, сладкарница, канализация, прожекторни кули, кабина, тоалетни, находящ се в м. “Кайлъка”, Плевен, при следните условия:

1.1. Предмет на концесията-извършване на търговска дейност в имот-публична общинска собственост-м. “Кайлъка”, Плевен.

1.2. Срок на концесията-концесията се предоставя за 15 години.

1.3. Начин на определяне на концесионера-концесионерът се определя чрез присъствен конкурс, който да се проведе до 20 дни след обнародването в “Държавен вестник” в 10 ч. в заседателната зала на ет. 3 на общината.

1.4. Основни права и задължения на концесионера:

1.4.1. в срок до 18 месеца концесионерът да възстанови експлоатационната годност на обекта за своя сметка: всички видове работи в т.ч. и проектът да бъдат съгласувани по срок и обем с концедента;

1.4.2. минимален размер на инвестициите-60 000 лв.;

1.4.3. контролът по спазване на условията и по изпълнението на правата и задълженията по концесионния договор се осъществяват от концедента или оторизирани негови представители, като концесионерът е длъжен да им осигури достъп до обекта и да им предостави необходимите за контрола документи и информация;

1.4.4. концесионерът се задължава да запази функционалното предназначение на обекта за целия срок на концесията: кинопрожекции, концертна дейност, театрални постановки и продукти на шоу-бизнеса;

1.4.5. всички други права и задължения на страните се уговарят в концесионния договор.

1.5. Начален срок на концесията-датата на подписване на договора.

1.6. Концесионно възнаграждение:

1.6.1. концесионното възнаграждение е не по-ниско от 18 000 лв./г., платими на две равни вноски; плащанията започват не по-късно от 24-ия месец след подписване на договора;

1.6.2. кандидатът внася депозит за участие в конкурса в размер 2000 лв.;

1.6.3. депозитът на спечелилия кандидат се прихваща от първоначалната концесионна такса, която е в размер не по-малък от 2000 лв.;

1.6.4. страните по договора се съгласяват концесионната такса да бъде коригирана с коефициента на инфлация, с промяната на нормативните актове, както и в тези, издавани от Общинския съвет-гр. Плевен.

2. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на конкурса за определяне на концесионера.

3. Определя за председател на Комисията за провеждане на конкурса X.X.-общински съветник.

4. Възнаграждението на комисията при успешно провеждане на конкурса е, както следва: за председателя-40 лв., за членовете-по 30 лв.

Председател: Г. Спартански

67060

 

РЕШЕНИЕ № 190 от 2 ноември 2000 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА, чл. 12, ал. 4 и чл. 70, т. 6 ЗОС Общинският съвет-гр. Плевен, реши:

1. Предоставя концесия за ползване на обект-плувен басейн в СОУ “X.X.”, Плевен, стр.кв. 141, парц. IХ, по плана на града при следните условия:

1.1. Предмет на концесията-незавършен плувен басейн в СОУ “X.X.”, Плевен, стр.кв. 141, парц. IХ, по плана на града.

1.2. Срок на концесията-15 години.

1.3. Начин за определяне на концесионера-концесионерът се определя чрез конкурс, който ще се проведе 30 дни след обнародването в “Държавен вестник” в 10 ч. в заседателната зала на ет. 3 в общината.

1.4. Основни права и задължения на концесионера:

1.4.1. концесионерът да довърши обекта за своя сметка съгласно проектната документация. Всички видове работи да бъдат съгласувани по срок и обем с концедента;

1.4.2. минималният размер на необходимите инвестиции за завършване на обекта и въвеждането му в експлоатация е 623 000 лв.;

1.4.3. контролът по спазване на условията и по изпълнението на правата и задълженията по концесионния договор се осъществяват от концедента или оторизирани негови представители, като концесионерът е длъжен да им осигури достъп до обекта и да им представи необходимите за контрола документи и информация;

1.4.4. всички други права и задължения на страните се уговарят в концесионния договор.

1.5. Начален срок на концесията-датата на подписване на договора.

1.6. Срок за въвеждане в експлоатация-срокът за довършване и въвеждане в експлоатация е не по-дълъг от 18 месеца от датата на подписване на концесионния договор. Срокът за разработване на обекта-не по-дълъг от 6 месеца.

1.7. Концесионно възнаграждение-концесионното възнаграждение е не по-ниско от 12 000 лв./г., раз-пределени на вноски съгласно договора. Плащанията започват от първо число на 25-ия месец от подписването на договора за концесия:

1.7.1. кандидатът внася депозит за участие в конкурса в размер 2500 лв.;

1.7.2. депозитът на спечелилия кандидат се прихваща от първоначалната концесионна такса, която е в размер не по-малък от 2500 лв.;

1.7.3. страните по договора се съгласяват концесионната такса да бъде коригирана с коефициента на инфлация, с промяната на нормативните актове, както и в тези, издавани от Общинския съвет-гр. Плевен.

2. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на конкурса за определяне на концесионера.

Председател: Г. Спартански

67061

 

ОБЩИНА-РАЗГРАД

РЕШЕНИЕ № 199 от 6 ноември 2000 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 и ал. 3, чл. 30 и § 2а ЗППДОбП във връзка с решение № 45 от 24.I.2000 г. Общинският съвет-Разград, реши:

1. Да се проведат преговори с потенциални купувачи за продажба на следните общински нежилищни имоти:

1.1. сграда (бивша баня) в с. Раковски с дворно място 2830 кв. м в кв. 50, парцел ХХIХ по плана на с. Раковски, по акт за общинска собственост № 9 от 26.I.1998 г. при начална цена 4000 лв.;

1.2. сграда (бивша здравна служба) в с. Раковски, със застроена площ 458 кв.м в кв. 59, парцел ХХIХ по плана на с. Раковски при начална цена 9500 лв.;

1.3. магазин “Дружба”, клетка № 3, в кв. 300 по ЗРП на Разград, ж.к. Орел, със застроена площ 53 кв.м, по акт за общинска собственост № 743 от 28.III.2000 г. при начална цена 7070 лв.;

1.4. магазин за хранителни стоки на ул. Костур 4 в кв. 96 по ЗРП на Разград, по акт за общинска собственост № 86 от 30.ХI.1994 г., със застроена площ 143 кв.м при начална цена 14 600 лв.;

1.5. магазин за хранителни стоки на ул. Жеравна 31, пл. № 1457, парцел Х в кв. 54 по ЗРП на Разград, по акт за общинска собственост № 401 от 26.IХ.1997 г., със застроена площ 40 кв.м при начална цена 2700 лв.

2. За начална дата за провеждане на преговорите с потенциални купувачи се определя 8.ХII.2000 г.

3. Приоритетни условия на преговорите да бъдат:

а) офертна цена-не по-ниска от обявената;

б) начини и срок на плащане (100 % в брой или разсрочено плащане);

в) размер на инвестициите и разкриване на работни места.

4. Общи условия:

а) представяне на декларация по § 9 ЗППДОбП, отговаряща на всички изисквания на Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по § 9 ЗППДОбП;

б) стойността на неизплатената част (при разсрочено плащане) се увеличава с размера на основния лихвен процент за съответния изтекъл период;

в) за обезпечаване на вземането си по договора (при разсрочено плащане) продавачът вписва законна ипотека върху продадения недвижим имот.

5. Депозитната вноска в размер 10 % от обявената цена за общинските нежилищни имоти да се внася по банкова сметка № 3000006920, БИН 7444010003, код 40083214, при SG “Експресбанк”-АД, клон Разград, или в стая 406 на общината най-късно до 7.ХII.2000 г.

6. Възлага на сектор “Приватизация и ИП” при дирекция “Собственост и приватизация” да извърши необходимите корекции в информационните меморандуми на общинските нежилищни имоти по т. 1.

7. Възлага на кмета на общината да назначи комисия, която да проведе преговорите с потенциалните купувачи.

8. В комисията за водене на преговорите да бъдат включени председателите на постоянните комисии по “Стопанисване на общинското имущество и приватизация” и по “Икономическа политика” към Общин-ския съвет-Разград.

9. Информационните меморандуми за общинските нежилищни имоти по т. 1 да се закупуват от сектор “Приватизация и ИП” при дирекция “Собственост и приватизация”, стая 402, срещу 50 лв. в брой до 7.ХII.2000 г.

10. Офертите за участие в преговорите да се приемат в стая 402 на сектор “Приватизация и ИП” най-късно до 17 ч. на 7.ХII.2000 г. в запечатан плик след завеждането им в деловодството на общината, стая 302.

11. Изключва от списъка за приватизация през 2000 г. кафе-аперитив и тапицерско ателие на ул. Силистра, Западна промишлена зона.

12. Недвижимите имоти по т. 11 да бъдат продадени по реда на ЗОС поради временния им статут.

Председател: Д. Монева

67259

 

РЕШЕНИЕ № 201 от 6 ноември 2000 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 и ал. 3, чл. 30 и § 2а ЗППДОбП, чл. 3 и 6 от Наредбата за търговете и чл. 13а НООПП във връзка с решение № 181 от 25.IХ.2000 г. Общинският съвет- Раз-град, реши:

1. Приема правния анализ и бизнесоценката на складово помещение в сградата на бившия Битов комбинат, ж.к. Орел, кв. 300, парцел III по ЗРП на Разград, по акт за общинска собственост № 774 от 26.IХ.2000 г., със застроена площ 12 кв. м при начална цена 1565 лв.

2. Да се проведе търг с явно наддаване на 1.ХII.2000 г. в 10 ч. в зала 102, ет. 1, на административната сграда на общината за продажба на общинския нежилищен имот по т. 1.

3. Депозитната вноска в размер 10 % от обявената цена да се внася по банкова сметка № 3000006920, БИН 7444010003, код 40083214, при SG “Експресбанк”-клон Разград, или в стая 406 на общината, най-късно до един ден преди датата на провеждане на търга.

4. Цената да се изплати след сключване на договора при предвидените в него условия.

5. Утвърждава тръжната документация, договора за покупко-продажба и определя цена 20 лв. за ком-плект от тръжната документация.

6. При неявяване на купувач за общинския нежилищен имот по т. 1 да се проведе повторен търг с явно наддаване на 8.ХII.2000 г. в 10 ч. в зала 102, ет. 1, на административната сграда на общината при посочените условия.

7. Възлага провеждането на търга и сключването на договора за покупко-продажба на кмета на общината.

Председател: Д. Монева

67260

ОБЩИНА-ГР. САМОКОВ

ЗАПОВЕД № ЛС-01-566 от 8 ноември 2000 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 и ал. 2 ЗМСМА във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 4 и чл. 30, ал. 1 ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1 от Наредбата за търговете и в изпълнение на Решение № 378 от 28.IХ.2000 г. на Общинския съвет-гр. Самоков, нареждам:

1. Да се проведе търг с тайно наддаване на 12.ХII.2000 г. от 10 ч. в заседателната зала на общината, ет. 5, за продажба на обект-бивш “Бикарник”, представляващ сграда със застроена площ от 90,54 кв.м, заедно с парцел II в кв. 19 по плана на с. Шипочан, целият с площ от 942 кв.м при начална тръжна цена левовата равностойност на 1316 щ.д. към деня на провеждане на търга.

2. Депозитът, представляващ 10 % от началната тръжна цена, или в размер на 131,60 щ.д., да се внесе до деня, предхождащ търга, по банкова сметка № 3010000127, код 20084480, БИН 7444030000, в ОББ-клон гр. Самоков.

3. Тръжната документация да се получава в стая 420 на Община-гр. Самоков, след заплащане на такса 50 лв. в касата на общината.

4. При неявяване на кандидат-купувачи на обявената дата повторен търг да се проведе на 19.ХII.2000 г. на същото място и в същия час.

Кмет: А. Немов

67381

 

ЗАПОВЕД № ЛС-01-567 от 8 ноември 2000 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 и ал. 2 ЗМСМА във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 4 и чл. 30 ЗППДОбП и в изпълнение на Решение № 380 от 28.IХ.2000 г. на Общинския съвет-гр. Самоков, нареждам:

1. Да се проведат преговори с потенциални купувачи за продажбата на обект-плажен комплекс “Белчин бани”, включващ открит плувен басейн и парцел II с площ от 6075 кв.м в кв. 4 по плана на к.к. Белчин бани при начална цена не по-ниска от 76 909 лв., като общината не се ангажира с осигуряване на концесия за полз-ване на минералната вода.

2. Информационният меморандум да се продава в стая 420 на Община-гр. Самоков, при цена 50 лв., внесени в касата на общината.

3. Депозитът в размер на 10 % от началната тръжна цена, или в размер на 7690,90 лв., да се внесе по банкова сметка № 3010000127, код 20084480, БИН 7444030000, в ОББ-клон гр. Самоков.

4. Офертите да се подават до 17 ч. на 18.ХII.2000 г. в стая 217 на Община-гр. Самоков.

Кмет: А. Немов

67382

 

ЗАПОВЕД № ЛС-01-576 от 10 ноември 2000 г.

На основание чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 53 от Наредба № 4 за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС, чл. 3, ал. 1 от Наредбата за търговете и в изпълнение на Решение № 406 по Протокол № 15 от 28.IХ.2000 г. на Общинския съвет-гр. Самоков, нареждам:

1. Да се проведе търг с тайно наддаване за продажба на свободни общински парцели в кв. 291, 291а, 291б, 291д по ЗРП на гр. Самоков, както следва:

-на 13.ХII.2000 г. от 10 ч. в заседателната зала на Община-гр. Самоков, ет. 5, за продажбата на парцели за индивидуално жилищно строителство при начална тръжна цена 27,30 лв./кв.м;

-на 14.ХII.2000 г. от 10 ч. в заседателната зала на Община-гр. Самоков, ет. 5, за продажбата на парцели, отредени за гаражи в кв. 291 и 291б по плана на гр. Самоков, при начална тръжна цена 18,20 лв./кв.м;

-на 15.ХII.2000 г. от 10 ч. в заседателната зала на Община-гр. Самоков, ет. 5, за продажбата на парцели, отредени за гаражи в кв. 291а по плана на гр. Самоков, при начална тръжна цена 18,20 лв./кв.м;

-на 19.ХII.2000 г. от 10 ч. в заседателната зала на Община-гр. Самоков, ет. 5, за продажбата на парцели, отредени за масивни търговски обекти в кв. 291а и 291б по ЗРП на гр. Самоков, при начална тръжна цена 36,40 лв./кв.м.

2. Депозитът, представляващ 10 % от посочената в тръжната документация начална тръжна цена, да се внася по сметка № 3010077704, код 20084480, БИН 7311560000, данъчна служба в ОББ-клон гр. Самоков, до деня, предхождащ търга.

3. Тръжната документация да се получава в стая 420 на Община-гр. Самоков, след заплащане на такса 50 лв. в касата на общината.

4. При неявяване на кандидат-купувачи за някои от посочените по-горе обекти повторен търг да се проведе на 19.ХII.2000 г. от 10 ч. в заседателната зала на Община-гр. Самоков.

Кмет: А. Немов

67385

 

РЕШЕНИЕ № 378 от 28 септември 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 и ал. 3 ЗППДОбП във връзка с чл. 3, ал. 1, чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете Общинският съвет-гр. Самоков, реши:

1. Упълномощава кмета на Община-гр. Самоков, да проведе търг с тайно наддаване за приватизация на общински нежилищен имот-Бикарник, с. Шипочан, при начална тръжна цена-1316 щ.д. (левовата равно-стойност на хиляда триста и шестнадесет долара към деня на плащане).

2. Упълномощава кмета на общината да сключи приватизационна сделка със спечелилия търга.

Председател: И. Деянова

67381

 

РЕШЕНИЕ № 380 от 28 септември 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 и ал. 3 ЗППДОбП Общинският съвет-гр. Самоков, реши:

1. Упълномощава кмета на Община-гр. Самоков, да проведе преговори с потенциални купувачи за приватизация на общински нежилищен имот-плажен комплекс “Белчин бани”, като цената на сделката да не бъде по-малка от 76 909 лв.

2. Упълномощава кмета на общината да сключи приватизационна сделка със спечелилия преговорите, като в договора бъде изрично включена клауза, с която общината да не се ангажира с осигуряване на концесия за ползване на минерална вода.

Председател: И. Деянова

67382

 

РЕШЕНИЕ № 403 от 28 септември 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4, чл. 21, ал. 1 ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1 и 2 от Наредбата за оценка на обектите, подлежащи на приватизация Общинският съвет-гр. Самоков, реши:

1. Открива процедура за приватизация на “Ридо”-ЕАД, гр. Самоков.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на предприятието, сключване на договори за дялово участие, наем, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредит, освен с разрешение на Общинския съвет-гр. Самоков.

3. Упълномощава кмета на Община-гр. Самоков, да проведе публичен конкурс за изготвяне на правен анализ и оценка на “Ридо”-ЕАД, като докладва пред Общинския съвет резултатите от конкурса в срок до 15.ХI.2000 г.

Председател: И. Деянова

67383

 

РЕШЕНИЕ № 406 от 28 септември 2000 г.

На основание чл. 35, ал. 1 ЗОС и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във връзка с чл. 3, ал. 1 от Наредбата за търговете Общинският съвет-гр. Самоков, реши:

1. Възлага на кмета на Община-гр. Самоков, да организира и проведе търг с тайно наддаване за продажбата на общински парцели в кв. 291, 291а, 291б, 291д по ЗРП на гр. Самоков, при следните условия:

-за парцели индивидуално жилищно строителство при начална тръжна цена 27,30 лв./кв.м;

-за парцели, отредени за гаражи, при начална тръжна цена 18,20 лв./кв.м;

-за парцели, отредени за масивни търговски обекти, при начална тръжна цена 36,40 лв./кв.м.

Председател: И. Деянова

67384

 

РЕШЕНИЕ № 411 от 28 септември 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 и ал. 3 ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1 и 2 от Наредбата за оценка на обектите, подлежащи на приватизация и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА Общинският съвет-гр. Самоков, реши:

1. Открива процедура за приватизация на обект сграда (бившо училище)-с. Поповяне, парцел IV, кв. 21.

2. Забранява извършването на всякакви разпоредителни сделки.

3. Упълномощава кмета на Община-гр. Самоков, да организира изготвянето на правен анализ и приватизационна оценка на бившо училище в с. Поповяне.

Председател: И. Деянова

67383

 

ОБЩИНА-ГР. ТЪРГОВИЩЕ

ЗАПОВЕД № 664 от 9 ноември 2000 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3 и 30 ЗППДОбП, чл. 1 от Наредбата за конкурсите и решение № 19 от 29.VI.2000 г. на Общинския съвет-гр. Търговище, нареждам:

1. Да се проведе пореден конкурс за продажба на обект-механа “Роден кът”, с разгъната застроена площ 1382,36 кв. м и начална цена 145 054 лв. при следните конкурсни условия:

а) предмет на дейност-заведение за обществено хранене;

б) брой работни места;

в) инвестиции;

г) цена-не по-малка от началната;

д) начин на плащане на обекта-не по-малко от 50 % от офертната цена при сключване на договора, а останалата част разсрочено за срок 3 години;

е) прехвърлянето на собствеността на обекта върху купувача преминава след заплащане на пълната цена на обекта;

ж) забрана за продажба на обекта за срок 3 години;

з) поддържане на чешмата с минерална вода и парковата зона в непосредствена близост до обекта.

Приоритетни са условията по букви “г”, “а”, “б”, “д” и “е”.

2. Определям депозит за участие-10 % от началната конкурсна цена, която се внася по банкова сметка № 501 000 403 9, код 20085012-“ОББ”-АД, клон Търговище.

3. Конкурсната документация се закупува в стая 39 на общината срещу 120 лв.

4. Срок за подаване на конкурсните предложения-до 16 ч. на 12.ХII.2000 г. в деловодството на общината.

5. Предложенията да съдържат:

а) представяне на кандидата;

б) наименование на обекта на конкурса;

в) разработки по условията на конкурса.

6. Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден след закупуване на конкурсна документация.

7. Когато постъпи предложение само от един кандидат или не постъпи предложение за участие в конкурса, срокът за подаване на документи се удължава до 16 ч. на 14.ХII.2000 г.

Кмет: Кр. Мирев

67226

 

ЗАПОВЕД № 668 от 9 ноември 2000 г.

На основание чл. 21, ал. 1 ЗМСМА, чл. 3 и 30 ЗППДОбП, чл. 1 от Наредбата за конкурсите и Решение № 9 от 31.VIII.2000 г. на Общинския съвет-гр. Търговище, нареждам:

I. Да се проведе конкурс за продажба на инвестиционни парцели IV, ХХI, ХХII и ХIII от кв. 20 на Промишлена зона-Търговище, при следните условия:

А) Приоритетни условия:

1. цени не по-малко от:

1.1. за парцел IV с площ 5129 кв.м-33 339 лв.;

1.2. за парцел ХХI с площ 5129 кв.м-33 339 лв.;

1.3. за парцел ХХII с площ 3451 кв.м-17 945 лв.;

1.4. за парцел ХХIII с площ 4070 кв.м-21 164 лв.;

2. не по-малко от 50 % от цената да се заплати от спечелилия конкурса участник в 14-дневен срок от подписване на договора, а останалата-разсрочено за срок 3 години;

3. писмена разработка на инвестиционния проект, включваща: строителство на обекти със съответното предназначение (производство, преработка, складова дейност, транспорт), размер на инвестициите, брой работни места, опазване на екологичната обстановка.

Б) Общи условия:

4. срок за започване на строежа по утвърден проект не по-късно от 18 месеца;

5. забрана за промяна избраното от купувача предназначение на обекта по т. 3-три години от датата на въвеждането му в експлоатация;

6. забрана за извършване на правни сделки (отчуждаване) на имота или част от него за срок 10 години.

II. Определям депозит за участие-10 % от началната конкурсна цена на парцелите, която се внася по банкова сметка № 5010004039, банков код 20085012, “ОББ”-АД, клон Търговище, или в касата на общината.

III. Конкурсната документация се закупува в стая 39 на общината срещу 120 лв.

IV. Срок за подаване на конкурсните предложения-до 16 ч. на 18.ХII.2000 г. в запечатан плик в деловод-ството на общината.

V. Предложението да съдържа:

а) представяне на кандидата;

б) наименование на обекта на конкурса;

в) разработки по условията на конкурса.

VI. Оглед на обектите-всеки работен ден след закупуване на конкурсна документация.

VII. Когато постъпи предложение само от един кандидат или не постъпи предложение за участие в конкурса, срокът за подаване на документи да се удължи до 16 ч. на 20.ХII.2000 г.

Кмет: Кр. Мирев

67258

63.-Българската народна банка на основание чл. 35 от Закона за БНБ обявява въз основа на постигнатата средногодишна доходност на аукциона за тримесечни ДЦК, организиран от Министерството на финансите на 13.ХI.2000 г., основен лихвен процент (проста годишна лихва) в размер 4,50 на сто считано от 15.ХI.2000 г.

67431

600.-“НЕК”-ЕАД, предприятие ВЕЦ група “Рила”-София, на основание чл. 2, ал. 2, т. 3 от Наредбата за търговете обявява явен публичен търг за продажба на магазин за хранителни стоки с площ 104,88 кв.м, обособена част от предприятие ВЕЦ група “Рила”-София, находящ се в Белово, ул. Юндола 3, бл. 2, партерен етаж. Търгът ще се проведе на 20.ХII.2000 г. в административната сграда на предприятието, София, бул. Симеоновско шосе 85 в 13 ч. Повторни търгове-всеки следващ четвъртък на декември по същото време и на същото място. Начална тръжна цена 24 100 лв. без ДДС. Тръжната документация с цена 80 лв. се закупува от стая 1 и 2, ет. 1, от 20.ХI. до 11.ХII.2000 г. Молби за участие се подават до 12 ч. на 18.ХII.2000 г. в деловодството на предприятието. Оглед и внасяне на депозит се допускат само след представен документ за закупена тръжна документация. Огледът ще се проведе на 24.ХI. и на 1, 8 и 15.ХII. от 9 до 15 ч. До участие в търга се допускат кандидати, внесли депозит в размер 10 % от първоначално обявената цена, платими в брой в касата на предприятие ВЕЦ група “Рила”, бул. Симеоновско шосе 85. За справки-тел. 02/62-30-71, вътр. 132, 176.

67348

734.-“Балканкар 6-и септември”-АД, София, на основание чл. 3 от Наредбата за търговете и решение № 1144 от 15.IХ.2000 г. на Агенцията за приватизация обявява повторен търг с тайно наддаване за продажба на обособена част-почивна база-Каварна. Начална цена за участие е левовата равностойност на 282 370 щ.д. без ДДС. Търгът ще се проведе на 4.ХII.2000 г. в 10 ч. в дружеството, София, бул. Горнобански 151. Огледът се извършва всеки работен ден от 23.ХI. до 1.ХII.2000 г. от 10 до 16 ч. Справки за огледа-тел.: (0570)8-21-30 и (0570)8-30-02. Депозит в размер 10 % от първоначалната стойност се внася до 1.ХII.2000 г. по банков път. Тръжната документация се закупува в отдел “Строителство” на дружеството, София, бул. Горнобански 151, до 1.ХII.2000 г. При неявяване на кандидат търг ще се провежда всеки вторник в 10 ч. до продажба на обекта. Справки-тел.: (02)22-93-17 и (02)2-12-51, вътр. 425 и 581.

67869

1.-Съветът на директорите на “ПРО”-ЕАД, София, на основание чл. 20, ал. 3 ЗППДОбП и чл. 18, ал. 2 ПРУПСДП и решения на надзорния съвет на НОИ № 46 от 5.VIII.1999 г.; № 63 от 25.Х.1999 г.; № 7 от 18.II.2000 г. обявява продажба на обособени обекти чрез преговори с потенциални купувачи, както следва: клон Банско-п.д. “Рила”, м. Семково; клон Варна-спомагателно стопанство “Ален мак”, в т.ч.: гараж, блок 3, перално стопанство, сладкарски цех (склад централен); клон Габрово-п.д. “Битова къща”, с. Боженци, база за отдих “Богатовски язовир”; клон Костенец-вила № 18 “Снежанка”; клон Приморско-п.д. “Черноморка”; клон Сапарева баня-п.д. “Детелина”, включително незавършено строителство; клон Троян-п.д. “Къпина-1, 2, 3”; хотел “Беклемето”; п.д. “Незабравка”, м. Шипково. Заявки за участие в преговорите в свободен текст се изпращат по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или в деловодството на дружеството, 1797 София, ж.к. Изгрев, ул. 172 № 11, в срок 10 дни от датата на обнародване в “Държавен вестник”. Допълнителна информация-на тел.: 709547, 704283.

67489

836.-“Брикел”-ЕАД, Гълъбово, на основание чл. 18, ал. 1 ПРУПСДП, чл. 1 и 3 от Наредбата за конкурсите обявява конкурс за предоставяне под наем на машини, съоръжения и сгради, обслужващи сектор “Пералня” в търговското дружество. Желаещите за участие в конкурса могат да закупят конкурсна документация от отдел “Маркетинг и продажба” всеки работен ден от 8 до 16 ч. до 13.ХII.2000 г. срещу такса 100 лв. Оферти за участие ще се приемат след внасянето на депозит в размер 10 % от посочената в конкурсната документация първоначална наемна цена. Офертите се подават в запечатан плик с ненарушена цялост в административната сграда на “Брикел”-ЕАД (бивша административна сграда на Брикетна фабрика), в Гълъбово най-късно до 16 ч. на 13.ХII.2000 г. Отваряне на офертите-на 14.ХII.2000 г. Конкурсът е неприсъствен за кандидатите. За допълнителна информация-тел. (0418)35-28.

67723

837.-“Брикел”-ЕАД, Гълъбово, на основание чл. 18, ал. 1 ПРУПСДП, чл. 1 и 3 от Наредбата за конкурсите обявява конкурс за предоставяне под наем на технологична линия за производство на пелети, собственост на търговското дружество. Желаещите за участие в конкурса могат да закупят конкурсна документация от отдел “Маркетинг и продажба” всеки работен ден от 8 до 16 ч. до 11.ХII.2000 г. срещу такса 100 лв. Оферти за участие ще се приемат след внасянето на депозит в размер 10 % от посочената в конкурсната документация първоначална наемна цена. Офертите се подават в запечатан плик с ненарушена цялост в административната сграда на “Брикел”-ЕАД (бивша административна сграда на Брикетна фабрика), в Гълъбово най-късно до 16 ч. на 11.ХII.2000 г. Отваряне на офертите-на 13.ХII.2000 г. Конкурсът е неприсъствен за кандидатите. За допълнителна информация-тел. (0418)35-28.

67724

48.-Общинска администрация-гр. Долна баня, на основание чл. 6 от Наредбата за търговете с решение № 169 по протокол № 10 от 10.ХI.2000 г. на Общинския съвет-гр. Долна баня, обявява търг с тайно наддаване за продажба на бивша детска градина и ясла със застроена площ 882 кв.м и прилежащ терен 3972 кв.м на 14.ХII.2000 г. в 10 ч. в залата на общината. При неявяване на кандидати на първоначално обявения търг повторен търг да се проведе на 3.I.2001 г. в 10 ч. на същото място и при същите условия. Тръжната документация в размер 80 лв. се закупува от сп. “Общинска собственост” на Община-гр. Долна баня. Огледът на посочения обект се извършва всеки работен ден, предшестващ търга, след закупена тръжна документация. За допълнителна информация-тел.: (07120)20-51, 21-21, 30-82.

67713

270.-“Балканкар-Искър”-АД, Мездра, на основание чл. 1 и 3 от Наредбата за търговете, чл. 21, ал. 1 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2 ЗППДОбП и решение на съвета на директорите обявява търг с явно наддаване за продажба на ДМА, както следва: стругове полуавтомати, стругове с КПУ, външно- и вътрешношлифовални машини, заточни машини, машини за напластяване на дълбяци, отрезни автомати, координатна машина, протяжни машини, йонни инсталации. Търгът ще се проведе на 5.I.2001 г. в 10 ч. в дружеството-Мездра, ул. Брусенско шосе 1. Запознаването с тръжната документация и оглед на машините се извършва в дружеството всеки работен ден до датата на търга. Депозитът за участие е в размер 10 % от първоначалната цена, внесен в касата на дружеството. Повторен търг при условията на чл. 6 от Наредбата за търговете ще се проведе на седмия ден от деня, определен за първоначалния търг (12.I.2001 г.), на същото място и при същите условия.

67458

9.-СУ “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за: професори по: 05.03.06 история на България (нова българска история)-един; 05.03.04 нова и най-нова обща история (съвременна история)-един; 05.04.10 журналистика (теории на масовата комуникация)-един; 05.04.10 журналистика (теория и история на връзките с обществеността)-един; 05.04.10 журналистика (увод в журналистиката и медиите)-един; 05.04.10 журналистика (чуждестранна журналистика)-един, със срок 3 месеца; доценти по: 01.06.03 ботаника (анатомия и морфология на растенията)-един; 01.06.11 хидробиология (ихтиология)-един; 05.03.01 стара история (тракология)-един; 01.01.04 математически анализ-двама; 05.03.01 стара история-един; 01.01.02 алгебра и теория на числата-един; 01.05.05 физикохимия-един; 05.08.02 музикознание и музикално изкуство (симфонична оркестрация)-един, със срок 3 месеца; асистенти по: международни отношения-един; криминалистика-един; практически турски език-един; западноевропейска литература-един; управление на образованието-един, стара история-един; нова руска и нова обща история-един; нова и най-нова обща история (нова и най-нова история на балканските народи)-един, със срок 3 месеца; съвременен френски език-практически курс-един, със срок 2 месеца; информатика (програмиране и изкуствен интелект)-един; теория и практика на превода по английски език-двама; история на американската литература-един; нидерландски език-един; неутронна физика и физика на ядрените реактори-един, със срок 1 месец; асистенти по чл. 68 от КТ: ботаника (систематика на висши растения)-един; португалска литература-един, със срок 1 месец от обнародването в “Държавен вестник”. Справки и документи-в ректората, стая 6.

67867

8.-Институтът по зоология при БАН-София, обявява конкурс за старши научен сътрудник I ст. по 01.06.11 хидробиология със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи-в института, бул. Цар Освободител 1, София 1000.

67868

319.-Институтът по механика при БАН-София, обявява конкурс за старши научен сътрудник II степен по 01.02.02 приложна механика със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Справки и документи-в института, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4, тел. 71-71-86, факс 70-74-98.

67354

1.-Кирило-Методиевският научен център към БАН-София, обявява конкурси за: старши научен сътрудник I ст. по 05.04.17 български език със срок 3 месеца; научен сътрудник по 05.04.01 теория и история на литературата със срок 1 месец от обнародването в “Държавен вестник”. Документи-на адрес: София 1000, ул. Московска 13, ет. 2, Кирило-Методиевски научен център, тел. 987-02-61.

67432

10.-Научноизследователският институт по механизация и електрификация на селското стопанство-София, към Националния център за аграрни науки, обявява конкурси за старши научни сътрудници II степен по: 02.18.01 механизация и електрификация на растениевъдството-един; 02.18.02 механизация и електрификация на животновъдството-двама, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Справки и документи-НИМЕСС, ул. Шосе Банкя 3, тел. 257-170.

67735

1477.-Специализираната болница за активно лечение по неврология и психиатрия “Св. Наум” обявява конкурс към Катедрата по неврология при МФ за доцент по 03.01.19 неврология (детска неврология) в Детска неврологична клиника на база СБАЛНП “Св. Наум”-IV км, със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Справки на тел. 72-86-50.

67456

СЪДИЛИЩА

Пловдивският окръжен съд, гр. колегия, призовава X.X.X. с последен адрес Пловдив, ул. Лайпциг 34, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.I.2001 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 2230/97, заведено от X.X.X. и X.X.X., и двамата от Пловдив, ул. Ген. Д. Николаев 25, за издръжка. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

67554

Софийският градски съд, гр. колегия, I отделение, 3 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Младост, бл. 325, вх. 3, ет. 5, ап. 7, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 12.II.2001 г. в 14 ч. като ответница по гр. д. № 705/99, заведено от X.X.X. от София, по чл. 135 ЗЗД. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

67433

Софийският градски съд, гр. колегия, I отделение, 3 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Младост, бл. 325, вх. 3, ет. 5, ап. 7, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 12.II.2001 г. в 14 ч. като ответник по гр. д. № 705/99, заведено от X.X.X. от София, по чл. 135 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

67434

Софийският градски съд, гр. колегия, I отделение, 3 състав, призовава X.X.X. и X.X.X. като законни представители на малолетния X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Младост, бл. 325, вх. 3, ет. 5, ап. 7, сега с неизвестни адреси, да се явят в съда на 12.II.2001 г. в 14 ч. като ответници по гр. д. № 705/99, заведено от X.X.X. от София, по чл. 135 ЗЗД. Ответниците да посочат съдебни адреси, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

67435

Софийският градски съд, гр. колегия, I отделение, 3 състав, призовава X.X.X. и X.X.X. като законни представители на малолетния X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Младост, бл. 325, вх. 3, ет. 5, ап. 7, сега с неизвестни адреси, да се явят в съда на 12.II.2001 г. в 14 ч. като ответници по гр. д. № 705/99, заведено от X.X.X. от София, по чл. 135 ЗЗД. Ответниците да посочат съдебни адреси, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

67436

Бургаският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Бургас, ж.к. Славейков, бл. 37, вх. 4, ет. 2, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 15.I.2001 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 2353/2000, заведено от БТК “Далекосъобщения”-Бургас, за иск за 90,71 лв. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

67594

Бургаският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес м.с. Черно море, ул. Градинарска 14, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 15.I.2001 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 2353/2000, заведено от БТК “Далекосъобщения”-Бургас, за иск за 90,71 лв. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

67595

Дупнишкият районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Дупница, ж.к. Бистрица, бл. 50, ет. 1, ап. 2, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 22.I.2001 г. в 13 ч. и 35 мин. като ответник по гр. д. № 1186/2000, заведено от X.X.X. от Дупница, по чл. 99, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

67862

Ломският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Дружба 121, вх. А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 23.I.2001 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д.№ 329/2000, заведено от X.X.X. от Лом, за облигационен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

67783

Мездренският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Струпец, община Роман, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 30.I.2001 г. в 10 ч. като ответница по гр.д. № 757/2000, заведено от Районна прокуратура-Мездра, област Враца, по чл. 75, ал. 1, т. 2 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

67370

Петричкият районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Боровичене, област Благоевград, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 23.I.2001 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр. д. № 337/2000, заведено от X.X.X. от Петрич, по чл. 99, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

67601

Плевенският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Плевен, кв. Дружба, бл. 319, вх. Г, ап. 2, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 15.I.2001 г. в 10 ч. като ответница по гр.д. №1166/2000, заведено от “БТК”-ЕАД, РУ “Далекосъобщения”-Плевен, по чл. 79 ЗЗД. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

67593

Плевенският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Плевен, ул. Раковски 57, вх. А, ап. 2, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 7.II.2001 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 2106/2000, заведено от “БТК”-ЕАД, РУ “Далекосъобщения”-Плевен, по чл. 79 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

67592

Пловдивският районен съд, 3 бр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Пловдив, бул. Александър Стамболийски 14, ап. 9, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 17.I.2001 г. в 14 ч. като ответник по бр.д. № 504/2000, заведено от X.X.X. от Пловдив, за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

67376

Поповският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Люблен, община Попово, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 31.I.2001 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 467/2000, заведено от X.X.X. от Русе, за делба. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

67727

Русенският районен съд, 1 гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Русе, ул. Инж. Бъркли 2, бл. П. Вичев, вх. 3, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 15.I.2001 г. в 13 ч. като ответник по гр.д. № Б-267/2000, заведено от X.X.X. от Русе, за лишаване от родителски права. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

67596

Русенският районен съд, IV гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Варна, ж.к. Чайка, бл. 14, вх. Г, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 25.I.2001 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 2646/2000, заведено от РДВР-Русе, по чл. 79 и 86 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

67597

Русенският районен съд, 2 гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Русе, ул. Цар Асен 26, вх. 7, ет. 7, ап. 25, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 29.I.2001 г. в 8 ч. и 15 мин. като ответница по гр.д. № 3040/2000, заведено от X.X.X., по чл. 82, ал. 2 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

67377

Софийският районен съд, 32 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ул. X.X. 3, вх. А, ап. 1, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 25.I.2001 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 2906/2000, заведено от “Мобилтел”-АД, София, за облигационен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

67353

Софийският районен съд, 32 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ул. X.X. 3, вх. А, ап. 1, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 25.I.2001 г. в 14 ч. като ответник по гр.д. № 2907/2000, заведено от “Мобилтел”-АД, София, за облигационен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

67355

Софийският районен съд, 69 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж. к. Младост 4, вх. Б, ет. 6, ап. 35, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 22.II.2001 г. в 11 ч. като ответник по гр. д. № 69000331/2000, заведено от X.X.X. от София, по чл. 38а ЗЖСК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

67665

Тервелският районен съд призовава ЕТ “X.X.-Тракия”, представляван от X.X.X. с последен адрес Тервел, ул. Д. Дончев 75, сега в Германия с неизвестен адрес, да се яви в съда на 2.II.2001 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 197/2000, заведено от “Хлебна мая ИНВ”-АД, Русе, по чл. 79 във връзка с чл. 200, чл. 86 ЗЗД и чл. 126а, ал. 1, буква “а” ГПК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

67733

Тервелският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Росица, област Добрич, сега в Република Турция с неизвестен адрес, да се яви в съда на 12.II.2001 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 201/2000, заведено от X.X.X. от с. Зърнево, по чл. 99, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

67732

Хасковският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Войводово, област Хасково, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 18.I.2001 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д.№ 1164/2000, заведено от X.X.X. от Хасково, по чл. 86 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

67734

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ вписа промяна по ф.д. № 1007/96 за “Гогов-Транс”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

65812

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ по ф.д. № 1177/93 вписа в търговския регистър прехвърляне на фирма “X.X.-Пиетро” заедно с предприятието от едноличния търговец X.X.X. от Благоевград на X.X.X. от Благоевград, ул. Хърсовска 3, и го вписа като едноличен търговец с фирма “X.X.-Пиетро-X.X.”.

65813

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ вписа промени с решение № 4205 от 25.Х.2000 г. по ф.д. № 2382/99 за “ГБС-Благоевград”-АД: увеличава капитала от 51 000 лв. на 710 000 лв.; вписва промени в устава.

65814

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ вписа промени с решение № 4221 от 26.Х.2000 г. по ф.д. № 2424/95 за “Ню Лайн-Димитриос Авгостинос Илиадис и сие”-ООД: премества седалището и адреса на управление в с. Първомай, община Петрич, в Петрич, ул. X.X. 58; деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

65815

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 1925/2000 дружество с ограничена отговорност “Кузманов Миалче”-ООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. X.X. 21, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел пре-продажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионни, спедиционни и превозни сделки, търговско представителство и посредничество, лизинг, продажба на стоки от собствено производство, хотелиерски, туристически, рекламни, маркетингови, информационни, програмни, импресарски или други услуги, продуциране, лизингови сделки, сделки с интелектуална собственост, складови сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници Кузманов Миалче и Йованов Коле, които ще управляват и представляват дружеството заедно и поотделно.

65816

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 1946/2000 дружество с ограничена отговорност “Вива Милениум”-ООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Илинден 26, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, услуги в областта на проектирането и строителството, услуги по разпространение на печатни изделия, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X., управлява се и се представлява от управителя X.X.X. и е с неопределен срок.

65817

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ вписва промени с решение № 4207 от 25.Х.2000 г. по ф.д. № 851/98 за “Марти Мед”-ООД, гр. Сандански: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.; премества адреса на управление от гр. Сандански, ул. Македония 53, на пл. България 2; увеличава капитала от 5000 лв. на 5200 лв.; освобождава като съдружници X.X.X. и X.X.X.; вписва новия съдружник “Септи три”-ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Възраждане”, ж.к. Зона Б-5, бл. 2, вх. 3, ет. 9, ап. 171; дружеството ще се управлява и представлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

65818

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ вписа промяна по ф.д. № 2351/94 за “Инфомак”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

65819

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ по ф.д. № 2677/93 вписа в търговския регистър прехвърляне на фирма “Яна-X.X.” заедно с предприятието от едноличния търговец X.X.X. от Благоев-град на X.X.X. от Благоевград, ул. Бадеми 16, и го вписа като едноличен търговец с фирма “Яна-X.X.”.

65820

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 1922/2000 дружество с ограничена отговорност “Камачо”-ООД, със седалище и адрес на управление Благоев-град, ж.к. Еленово, бл. 207, вх. В, ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X. и X.X., които ще го представляват и управляват заедно и поотделно, и е с неопределен срок.

65821

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 1947/2000 еднолично дружество с ограничена отговорност “Зуна”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ж.к. Ален мак, бл. 7, ет. 7, ап. 19, с предмет на дейност: одиторски и счетоводни услуги, услуги в областта на строителството, таксиметрови услуги в страната и в чужбина, машинописни, рекламни, информационни, програмни, импресарски, хотелиерски и туристически услуги, услуги по проектиране и извършване на приватизационни оценки, търговско представителство и посредничество, сервизни и административни услуги, складови, спедиционни, превозни и комисионни сделки, покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с интелектуална собственост, лицензионни и лизингови сделки, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от X.X.-едноличен собственик, и е с неопределен срок.

65822

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 4 ЗК регистрира по ф.д. № 1332/2000 кооперация за напояване “Места” със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. X.X. 27, с предмет на дейност: стопанисване, поддържане и експлоатация на напоителните съоръжения, обслужващи площта на кооперацията, разпределяне на водата за напояване между членовете на кооперацията съобразно одобрените планове за водоползване, създаване на организация и контрол за всички технически дейности по ремонта, реконструкцията и поддръжката на напоителните съоръжения, стопанисвани от кооперацията, осигуряване, организиране и контролиране на всички дейности по финансиране на напояването в поливните площи, договаряне на водата за напояване, събиране на такси и вноски за водата и изплащане на кредити, строителство на нови напоителни съоръжения, изграждане на съоръжения за енергодобив на напоителни съоръжения, ползвани от кооперацията, производство на бетонови и стоманобетонови изделия и разтвори за нуждите на кооперацията, търговия и производство на земеделска продукция, добив на инертни материали, добив на дървесина от сервитути на напоителни съоръжения, ползвани от кооперацията, рибовъдство и производство на рибни продукти, проектиране и технически контрол на хидромелиоративни обекти. Кооперацията се управлява от управителен съвет в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и контролен съвет в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и се представлява от председателя на управителния съвет X.X.X..

65823

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 1509/2000 дружество с ограничена отговорност “СААВ-2000”-ООД, със седалище и адрес на управление с. Падеж, област Благоевград, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, покупка на леки и товарни автомобили, автобуси и селскостопанска техника от чужбина с цел продажба в страната, вкл. и резервни части за тях, продажба на стоки от собствено производство в страната и в чужбина, производство, изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска и животинска продукция, диворастящи плодове, билки, гъби, мед и пчелни продукти в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни, складови, лизингови, консигнационни, оказионни, лицензионни сделки, търговско представителство и посредничество, агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, хотелиерски, туристически, ресторантьорски, рекламни, програмни, информационни услуги, превозни сделки в страната и в чужбина, таксиметрови услуги, икономически, административни и копирни услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, проучвателни, проектантски, строителни, доставни и монтажни услуги, авторемонтни услуги, дърводелски услуги, строителни услуги, стругаро-фрезистки, металообработващи и галванични услуги, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X., управлява се и се представлява от X.X.X. и X.X.X.-заедно и поотделно, като кредити се теглят заедно, и е с неопределен срок.

66211

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 1959/2000 еднолично дружество с ограничена отговорност “Джина Тексас Деян”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Илинден 22, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел пре-продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, проектиране, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от Цветановски Деян-едноличен собственик, и е с неопределен срок.

66212

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени с решение № 4202 от 24.Х.2000 г. по ф.д. № 382/99 за “Трафик груп”-ООД: освобождава съдружника и управител X.X.X.; вписва за нов съдружник X.X.X..

66213

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени с решение № 4259 от 30.Х.2000 г. по ф.д. № 1604/2000 за “Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар-Благоевград”-ЕООД: вписва ново седалище и адрес на управление-Благоевград, ул. Братя Миладинови 21.

66214

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени с решение № 4219 от 26.Х.2000 г. по ф.д. № 1792/2000 за “Омега”-ООД: вписва за нов съдружник X.X..

66215

Бургаският окръжен съд, гр. колегия, на основание чл. 631 ТЗ с решение от 6.ХI.2000 г. по т. д. № 224/98 отхвърля молбата на “Юнайтед ойл”-АД, Бургас, хотел “България”, чрез изпълнителния директор X.X.X. за откриване на производство по несъстоятелност на “Аспида”-ЕООД, в ликвидация, Бургас, ж. к. Братя Миладинови, бл. 90, вх. А, представлявано от управителя X.X.X..

67602

Бургаският окръжен съд, търговско отделение, на основание чл. 630 ТЗ с решение от 3.Х.2000 г. по т. д. № 186/2000 обявява неплатежоспособността на ЕТ “X.X.” със седалище и адрес на управление гр. Средец, ул. Комсомолска 21, вх. 1, ет. 2, с начална дата 25.V.1998 г.; обявява ЕТ “X.X.” в несъстоятелност; прекратява производството по несъстоятелност на ЕТ “X.X.”.

67604

Бургаският окръжен съд, търговско отделение, на основание чл. 630 ТЗ с решение от 6.ХI.2000 г. по т. д. № 315/99 обявява неплатежоспособността на “Генетикс”-ООД, със седалище и адрес на управление с. Влас, община Несебър, с начална дата 19.ХI.1998 г.; обявява длъжника “Генетикс”-ООД, в несъстоятелност; прекратява “Генетикс”-ООД, и дейността му; прекратява производството по несъстоятелност; постановява заличаване на “Генетикс”-ООД, с. Влас, община Несебър.

67605

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 14.Х.1999 г. по ф.д. № 4969/94 вписа промяна за “Бета-Бург”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

65466

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 21.VII.1999 г. по ф.д. № 5453/94 вписа промяна за “2 плюс Бургас”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

65467

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 21.VII.1999 г. по ф.д. № 4083/94 вписа промяна за “Дакар”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

65468

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 28.IХ.1999 г. по ф.д. № 4082/94 вписа промяна за “Асмик”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

65469

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 30.VIII.1999 г. по ф.д. № 4090/94 вписа промяна за “Орион-100”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

65470

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 12.I.2000 г. по ф.д. № 4274/94 вписа промяна за “Метални панели и конструкции”-АД: деноминира капитала от 186 293 000 лв. на 186 293 лв. с номинал на една акция 1 лв.

65471

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 26.VII.1999 г. по ф.д. № 5116/94 вписа промяна за “Интрейд Груп”-АД: деноминира капитала от 50 000 000 лв. на 50 000 лв. с номинал на една акция 25 лв.

65472

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 21.IХ.1999 г. по ф.д. № 4097/92 вписа промяна за “Италиано-българска търговска компания”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

65473

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 17.III.2000 г. по ф.д. № 4821/92 вписа промяна за “Мастерс”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

65474

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 22.VII.1999 г. по ф.д. № 5768/92 вписа промяна за “Витера Тур”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

65475

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 14.I.2000 г. по ф.д. № 8155/92 вписа промяна за “АТЕ Интернешинъл”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

65476

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 14.I.2000 г. по ф.д. № 1347/92 вписа промяна за “Черно море”-ЕООД: деноминира капитала от 5 050 000 лв. на 5050 лв.

65477

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 4.II.2000 г. по ф.д. № 748/92 вписа промяна за “Каекс”-ООД: деноминира капитала от 254 700 000 лв. на 254 700 лв.

65478

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 11.ХI.1999 г. по ф.д. № 6040/92 вписа промяна за “Кеномат”-ООД: деноминира капитала от 5 100 000 лв. на 5100 лв.

65479

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 28.VII.1999 г. по ф.д. № 7969/91 вписа промяна за “Бургас такси”-ЕООД: деноминира капитала от 20 323 000 лв. на 20 323 лв.

65480

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 20.VII.1999 г. по ф.д. № 7898/91 вписа промяна за “Булгарикум-Бургас”-АД: деноминира капитала от 59 976 000 лв. на 59 976 лв. с номинал на една акция 1 лв.

65481

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 18.Х.1999 г. по ф.д. № 7968/91 вписа промяна за “Камбана 1899”-АД: деноминира капитала от 186 859 000 лв. на 186 859 лв. с номинал на една акция 1 лв.

65482

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2000 г. по ф.д. № 2716/2000 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Хера-2000”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Стефан Караджа 8, с предмет на дейност: посредничество при информиране и наемане на работа (след снабдяване със съответния лиценз), покупко-продажба на стоки и други вещи, вкл. и собствено производство или след преработването и обработването им, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки, лизинг, предоставяне на хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба, външнотърговски сделки и маркетинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

65913

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2000 г. по ф.д. № 2709/2000 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско имущество “Специализирана болница за долекуване и продължително лечение-Малко Търново”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Малко Търново, ул. Княз Борис 52, с предмет на дейност: осъществяване на болнична помощ, с капитал 183 000 лв., собственик на катитала е Община-гр. Малко Търново. Дружеството поема активите и пасивите на Общинска болница-Малко Търново, по баланса є към 31.ХII.2000 г. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

65914

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 12.ХI.1999 г. по ф.д. № 2168/94 вписа промяна за “Лагуна”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

65915

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 22.ХII.1999 г. по ф.д. № 2165/94 вписа промяна за “Ел Семир”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

65916

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 29.IХ.1999 г. по ф.д. № 2368/94 вписа промяна за “Изот-Комерс”-ООД: деноминира капитала от 8 000 000 лв. на 8000 лв.

65917

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 20.IХ.1999 г. по ф.д. № 2516/94 вписа промяна за “Бинком”-ЕООД: деноминира капитала от 5 050 000 лв. на 5050 лв.

65918

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 5.VIII.1999 г. по ф.д. № 2588/94 вписа промяна за РТК “Южен бряг”-АД: деноминира капитала от 50 000 000 лв. на 50 000 лв.

65919

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 22.ХI.1999 г. по ф.д. № 1847/94 вписа промяна за “Маяк-Р”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

65920

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 1.II.2000 г. по ф.д. № 1634/94 вписа промяна за “Интеркъмпани-Авр”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

65921

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 16.III.2000 г. по ф.д. № 1914/94 вписа промяна за “Полигруп Холдинг”-АД: деноминира капитала от 50 000 000 лв. на 50 000 лв.

65922

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 25.II.2000 г. по ф.д. № 2592/94 вписа промяна за “Одесос Инвест”-АД: деноминира капитала от 50 000 000 лв. на 50 000 лв.

65923

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 10.I.2000 г. по ф.д. № 1775/94 вписа промяна за “Дива”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

65924

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 5.VIII.1999 г. по ф.д. № 1660/94 вписа промяна за “Вени”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

65925

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 6.ХII.1999 г. по ф.д. № 2035/94 вписа промяна за “Артел СН”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

65926

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 23.ХI.1999 г. по ф.д. № 2243/94 вписа промяна за “Сас”-ООД: деноминира капитала от 5 100 000 лв. на 5100 лв.

65927

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2000 г. по ф.д. № 2708/2000 вписа дружество с ограничена отговорност “Медика Фарм”-ООД, със седалище и адрес на управление Несебър, ул. Г.С. Раковски 27Б, с предмет на дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти, комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки, лизинг, търговско представителство и посредничество. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

65928

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2000 г. по ф.д. № 2707/2000 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Сеа Комерс”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Александровска 98, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни, складови и лизингови, превозни, валутни сделки, стоков контрол, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и други услуги, търговско представителство и търговско посредничество, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

65929

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2000 г. по ф.д. № 2706/2000 вписа дружество с ограничена отговорност “Ди-Ем”-ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Александровска 98, с предмет на дейност: сделки по покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лизингови, валутни, лицензионни, външнотърговски сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

65930

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 20.Х.2000 г. по ф.д. № 1379/96 вписа промени за “Телеком инвест”-ООД: увеличава капитала от 50 000 стари лв. на 5000 деноминирани лв.

65931

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2000 г. по ф.д. № 1035/97 вписа промяна за “Гал”-ЕООД: вписва ново седалище и адрес на управление-Бургас, ул. Възраждане 25.

65932

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2000 г. по ф.д. № 2715/2000 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Топстрой”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Несебър, ул. Хан Крум 45, ет. 3, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, внос и износ, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, магазинерство и ресторантьорство, туристически, хотелиерски, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

65933

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2000 г. по ф.д. № 2693/2000 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Аргента”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. X.X. 12, вх. Д, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, внос, износ и реекспорт на стоки и услуги, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки, всякакви други сделки или услуги, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

65934

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 18.Х.2000 г. по ф.д. № 702/94 вписа промяна за “Емона”-ООД: деноминира капитала от 10 000 000 лв. на 10 000 лв.

65935

Бургаският окръжен съд на основание чл. 3 и 4 ЗК с решение от 10.Х.2000 г. по ф.д. № 2638/2000 вписа кооперация ЗКПУ “Дъга” със седалище и адрес на управление с. Карагеоргиево, община Айтос, и с предмет на дейност: производство, преработка и реализация на земеделска продукция, извършване на различни видове услуги (механизирани, транспортни, строителни и др.) за задоволяване на своите потребности, както и на други физически и юридически лица, всякакви други дейности, незабранени със закон. Кооперацията се управлява от управителен съвет в състав от 5 членове и контролен съвет в състав от 3 членове и се представлява от председателя на управителния съвет X.X.X..

65936

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 18.Х.2000 г. по ф.д. № 866/95 вписа прехвърляне на ЕТ “Опал-X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Опал-X.X.” със седалище и адрес на управление Карнобат, ул. Освобождение 24.

65937

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение от 20.Х.2000 г. по ф.д. № 3533/93 вписа прехвърляне на ЕТ “Поасон-X.X.X.”-Бургас, в собственост на “Жордия”-ООД, Бургас.

65938

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 18.Х.2000 г. по ф.д. № 3840/97 вписа прехвърляне на ЕТ “Дикенс-X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Дикенс-X.X.” със седалище и адрес на управление Бургас, ул. X.X. 2А, вх. А, ет. 3.

65939

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 17.Х.2000 г. по ф.д. № 595/92 вписа прехвърляне на ЕТ “Картел-Осман Мехмед Халил” от едноличен търговец Осман Мехмед Халил на Йосджан Мехмед Халил и го вписа като едноличен търговец с фирма “Картел-Йосджан Халил” със седалище и адрес на управление с. Скалак, община Руен, област Бургас.

65940

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение от 18.Х.2000 г. по ф.д. № 1556/96 вписа прехвърляне на ЕТ “Лина-Ко-X.X.”-Бургас, в собственост на “Нав-Трейд”-ООД, София.

65941

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 19.Х.2000 г. по ф.д. № 1579/90 вписа прехвърлянето на ЕТ “Екзотика-90-X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Екзотика-90-X.X.” със седалище и адрес на управление Камено, ул. X.X. 28, област Бургас.

65942

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 18.Х.2000 г. по ф.д. № 282/91 вписа прехвърляне на ЕТ “Йоанна-6-X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Йоанна-6-X.X.” със седалище и адрес на управление с. Рудник, община Бургас, ул. Ж. Карамфилова 28.

65943

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от 17.Х.2000 г. по ф.д. № 3491/92 вписа промени за “Транстрейд”-ООД, в ликвидация: вписва продължаване срока на ликвидация с 1 година.

65944

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 18.Х.2000 г. по ф.д. № 412/99 вписа промяна за “Маркал”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

65945

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 18.Х.2000 г. по ф.д. № 932/94 вписа промяна за “Сапис”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

65946

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 27.Х.1999 г. по ф.д. № 6625/93 вписа промяна за “Булмар Форуардинг”-ООД: деноминира капитала от 5 100 000 лв. на 5100 лв.

66256

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 31.VIII.1999 г. по ф.д. № 4111/93 вписа промяна за “Бургаски Корабостроителници-Бургас”-ЕАД: деноминира капитала от 760 465 000 лв. на 760 465 лв.

66257

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 2.ХI.1999 г. по ф.д. № 3480/93 вписа промяна за “Риба Комерс”-ООД: деноминира капитала от 26 358 000 лв. на 26 358 лв.

66258

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 15.II.1999 г. по ф.д. № 3573/93 вписа промяна за “ГП-Комерс”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

66259

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 18.II.2000 г. по ф.д. № 2600/93 вписа промяна за “Комекс”-ЕООД: деноминира капитала от 5 050 000 лв. на 5050 лв.

66260

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 23.II.2000 г. по ф.д. № 2808/93 вписа промяна за “Монолит”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

66261

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 29.IХ.2000 г. по ф.д. № 6232/93 вписа промяна за “X.X. и Ко”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

66262

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 3.ХII.1999 г. по ф.д. № 3415/93 вписа промяна за “Сирома”-ООД: деноминира капитала от 8 000 000 лв. на 8000 лв.

66263

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 7.III.2000 г. по ф.д. № 11/89 вписа промяна за “Бургас Камаз”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

66264

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2000 г. по ф.д. № 2420/2000 вписа промени за “Дева-57”-ЕООД: вписва за съдружник X.X.X.; вписва промяна в наименованието-“Дева-57”-ООД; заличава като управител и представляващ X.X.X.; вписва като управител и представляващ X.X.X..

65483

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2000 г. по ф.д. № 3647/99 вписа промяна за “Нико-Комерс”-ЕООД: заличава едноличния собственик на капитала X.X.X. и вписва като такъв “Инфоком”-ЕООД; заличава като управител и представляващ X.X.X. и вписва като такъв X.X.X..

65484

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2000 г. по ф.д. № 3167/2000 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “МК Маринов”-ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Младост, бл. 119, ет. 11, ап. 61, с предмет на дейност: интернет услуги, копирни и консултантски услуги, търговска дейност, реекспорт, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, промишлени стоки и предмети за бита. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от двамата съдружници заедно и поотделно.

65485

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.IХ.2000 г. по ф.д. № 4202/98 вписа промени за “Синигер”-ООД: освобождава като съдружници и заличава като управители X.X.X. и X.X.X.; вписва като съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва новия управител X.X.X.; вписа нов адрес на управление-Варна, м. Св.св. Константин и Елена, мотел “Славяни”, ап. 4.

65486

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.IХ.2000 г. по ф.д. № 3762/98 вписа промени за “Синигер-Златни пясъци”-ЕООД: вписва ново наименование-“Славяни”-ЕООД; заличава като управители X.X.X. и X.X.X.; вписва новия управител X.X.X.; вписва нов адрес на управление-Варна, м. Св.св. Константин и Елена, мотел “Славяни”, ап. 4.

65487

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2000 г. по ф.д. № 3911/99 вписа промени за “Байдоган”-ООД: преобразува дружеството в еднолично дружество с ограничена отговорност “Байдоган”-ЕООД; заличава като съдружник Нурсел Байдоган.

65488

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 12.Х.2000 г. по ф.д. № 5660/94 вписа прекратяване на “ЕСМ-Консулт”-АД, и го обявява в ликвидация, с ликвидатор X.X.X. и със срок за ликвидация 200 дни.

65509

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2000 г. по ф.д. № 4853/94 вписа промени за “Бри Варна”-ЕООД: преобразува дружеството в дружество с ограничена отговорност “Бри Варна”-ООД; вписва за съдружник X.X.X.; дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

65510

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 4.Х.2000 г. по ф.д. № 1404/98 вписа промени за “Полихронов компютърс”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.; вписва новия съдружник Тетяна Удод; вписва промяна в наименованието-“Полихронов компютърс”-ООД.

65511

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.Х.2000 г. по ф.д. № 8568/92 вписа промяна за “Тера-Т”-ООД: заличава като съдружници X.X.X. и X.X.X.; дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

65512

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2000 г. по ф.д. № 6258/93 вписа прекратяване и обявява в ликвидация “Монтрей”-ООД, с ликвидатор X.X.X. със срок за ликвидация 6 месеца.

66223

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 7.VI.2000 г. по ф.д. № 6281/94 вписа промени за “Авто-инвест-94”-ООД: заличава съдружниците X.X.X. и X.X.X.; увеличава капитала от 32 900 000 неденоминирани лв. на 46 400 000 неденоминирани лв.; деноминира капитала от 46 400 000 лв. на 46 400 лв.

66224

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 3226/2000 от 27.Х.2000 г. вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Будак”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. X.X. 16, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: производство, изкупуване, съхраняване, преработка, обработка, консервиране и търговска дейност с гъби, обществено хранене-ресторантьорство и хотелиерство, оказионна, комисионна, консигнационна и бартерна търговия, внос и износ, външноикономическа дейност, търговска дейност в страната и в чужбина, на-права на компост-хранителна среда за гъби. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

66225

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 4.Х.2000 г. по ф.д. № 5273/95 вписа промяна за “СОП одит-Варна”-ООД: вписва ново наименование “СОП одит алианс”-ООД, и ново седалище и адрес на управление-Варна, ул. Бенковски 40, ет. 3, ап. 5; заличава съдружника X.X.X.; вписва за нов съдружник X.X.X.; деноминира капитала от 6 000 000 лв. на 6000 лв.

66226

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.Х.2000 г. по ф.д. № 1570/97 вписа промяна за “Амбулатория за специализирана медицинска помощ-Медицински център-Еквита”-ООД: допълва предмета на дейност с “дейност на служба по трудова медицина-извършване на трудово-медицинска оценка (анализ) на риска за здравето и безопасността на работници и служители”.

66229

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2980/2000 от 26.IХ.2000 г. вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Ахилеас груп”-ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. X.X. 23, с предмет на дейност: агентиране на кораби, плаващи под български и чужд флаг, бункероване на кораби, шипшандлерство, наемане на кораби, брокерство, посредничество при договаряне на превоз по море, суша и въздух, ръководство (мениджмънт) на наети кораби и моторни превозни средства, талиманска дейност, частично или изцяло подмяна на корабни екипажи, осигуряване на ремонт на плавателни средства, протекторско агентиране на морски превозни средства чрез оторизация на корабособствениците, търговско посредничество и представителство, импорт, експорт на стоки, вътрешна и външна търговия, експорт и реекспорт, спедиторска и комисионна дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници “Ахилеас Шипинг”-ООД, “Ахилеас-Фоуърдинг енд трейдинг”-ЕООД, “Ахилеас чартъринг”-ЕООД, и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

66230

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от 10.Х.2000 г. по ф.д. № 675/98 вписа прекратяването и открива производство по ликвидация на “Медия прима”-ООД, Варна, с ликвидатор X.X.X..

66231

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1263/2000 от 28.III.2000 г. вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Ойл груп”-ООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. Македония 41, вх. А, ет. 2, ап. 12, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, производство и покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, селскостопанска и животинска продукция, цветарство, вина, спиртни и безалкохолни напитки, кланица, месо и млеко-преработка, захарни и хлебни изделия, комисионна, спедиционна и складова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа в страната и в чужбина, рекламна и информационна, програмна и импресарска, счетоводна, ресторантьорство и увеселителни заведения и игри, авторемонтна, дървопреработвателна дейност и дърводелски услуги, шивашки, ръчно и машинно плетиво, бродерия, козметични и фризьорски услуги, пране и химическо чистене, вещи под наем и оказиони, ремонт на ел. техника, направа на конструкции и остъкляване, строителни и бояджийски и предоставяне на други услуги, производство на филми, видео- и звукозаписи, както и други подобни дейности, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, преводаческа дейност от чужди и на чужди езици. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

66232

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2000 г. по ф.д. № 1263/2000 вписа промяна за “Ойл груп”-ООД: освобождава съдружника и управител X.X.X.; вписва за съдружник X.X.X. и за нов управител X.X.X.; вписва ново седалище и нов адрес на управление-Варна, ж.к. Младост, бл. 127, вх. 2, ет. 5, ап. 24.

66233

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2570/2000 от 27.IХ.2000 г. вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “X.X.X.г”-ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Възраждане, бл. 44, вх. 2, ет. 4, ап. 47, с предмет на дейност: консултации по производство, изработка и продажба на синтетични влакна, строеж и развитие на заводи (предприятия), пускане на предприятия в експлоатация, покупка, строеж или оборудване и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговия с горива и петролни продукти, реекспорт, транспортни, сервизни, битови, складови и специализирани дейности и услуги, консултинг, лизинг, информационно обслужване, маркетинг, туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, търговско представителство и посредничество, производство, преработка и реализация на суровини, материали, селскостопанска, специална продукция, счетоводни услуги, търговия с медицински инструменти и апаратура и консумативи, сделки с интелектуална собственост. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X.и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

66703

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 24.Х.2000 г. по ф.д. № 138/97 вписа в търговския регистър промени за “Ексес”-ООД, Велико Търново: деноминира капитала на дружеството от 5 100 000 лв. на 5100 лв.; заличава съдружника X.X.X.; вписа за съдружник X.X.X..

65855

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2000 г. по ф.д. № 1528/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Неда 88”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Горна Оряховица, ул. Хан Крум 5, вх. Д, ет. 4, ап. 20, с предмет на дейност: търговия с хранителни, промишлени и селскостопански стоки, ресторантьорство в собствени и наети помещения, посредничество при сделки с недвижими имоти, наеми и управление, консултантски дейности във връзка със сделки за наеми и управление на недвижими имоти, комисионна и оказионна дейност, антиквариат, всякакви други дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

65856

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.Х.2000 г. по ф.д. № 1550/2000 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Инфотех”-ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Горна Оряховица, ул. Струма 2, вх. Б, с предмет на дейност: услуги в сферата на информационните технологии, организиране на чуждоезикови и други квалификационни курсове, търговия с промишлени и непромишлени стоки, продажба на стоки и услуги по интернет, доставка и продажба на интернет, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, внос и износ, туроператорска дейност, транспортни услуги, производство, преработка и реализация на селскостопанска продукция, всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., които ще управляват и представляват дружеството заедно и поотделно.

65857

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с реешение от 24.Х.2000 г. по ф.д. № 1533/2000 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “С и Н-Универсал”-ООД, с чуждестранно участие (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление с. Малък чифлик, ул. Трета 34, с предмет на дейност: производство и търговия (внос, износ) на едро и дребно със селскостопанска продукция, хранителни и промишлени стоки, търговски и туристически представителства и агенции за туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, посредничество и реклама на чуждестранни физически и юридически лица, сделки с интелектуална собственост, международни транспортни услуги и свързаните с тях представителства и агенции, посредническа външнотърговска дейност, внос, износ, реекспорт, бартерни и други специфични търговски операции, всякакви други дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X. и Сади Шахин, които ще управляват и представляват дружеството заедно и поотделно.

65858

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 31.Х.2000 г. по ф.д. № 1033/98 вписа в търговския регистър промени за “Арбанаси-2000”-АД, Велико Търново: заличава члена на съвета на директорите “Ником-97”-АД, Велико Търново; вписа за член на съвета на директорите X.X.X.; дружеството се управлява и представлява от изпълнителния директор X.X.X..

65859

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 30.Х.2000 г. по ф.д. № 2025/94 вписа в търговския регистър прекратяване на дейността и обявява в ликвидация “Артекс”-АД, Велико Търново, с ликвидатор X.X.X..

65860

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2000 г. по ф.д. № 1536/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Хоспис Светлина”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. X.X. 19, вх. Б, с предмет на дейност: осъществяване на продължително медицинско наблюдение, поддържащо лечение, предписано от лекар, и специфични грижи по домовете на лица с хронични инвалидизиращи заболявания и медико-социални проблеми, както и търговски сделки единствено за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите съобразно чл. 3, ал. 4 ЗЛЗ, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, едноличен собственик на капитала е клуб “Отворено общество”-Велико Търново, и се управлява и пред-ставлява от управителката X.X.X..

65861

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.ХI.2000 г. по ф.д. № 1535/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Мах”-ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Мармарлийска 10, ап. 18, с предмет на дейност: търговска дейност, автомонтьорски услуги-монтаж, демонтаж, смяна на масла, автомивка и др., внос-износ, кафе-бар, други дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Мартино Сторни.

65862

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 1.ХI.2000 г. по ф.д. № 1556/2000 вписа в търговския регистър акционерно дружество “Прима-Дент”-АД, със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. X.X. 6, с предмет на дейност: участие в приватизацията на “Стоматологичен център I”-ЕООД, Велико Търново, и с капитал 5200 лв. Дружеството е с неопределен срок, с едностепенна система на управление с избран съвет на директорите от 3 членове за срок 3 г. в състав: X.X.X.-председател, X.X.X.-зам.-председател, и X.X.X.-X.-изпълнителен директор, и се управлява и представлява от изпълнителния директор X.X.X.-X..

65863

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2000 г. по ф.д. № 1515/95 вписа в търговския регистър промени за “Бултрейдинг”-ООД, Горна Оряховица: вписа за съдружник в дружеството X.X.X.; заличава съдружниците, управители и представляващи дружеството X.X.X. и X.X.X.; преобразува дружеството в еднолично дружество с ограничена отговорност “Хриси”-ЕООД, с ново седалище и адрес на управление-Горна Оряховица, ул. Осъм 1, вх. А; вписа за едноличен собственик на капитала, управител и представляващ дружеството X.X.X..

65864

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 42, ал. 2 ЗК с решение от 30.Х.2000 г. по ф.д. № 333/92 вписа в търговския регистър прекратяване дейността и обявява в ликвидация ПК “Възраждане-91”-гр. Килифарево, с ликвидатор X.X.X. от гр. Килифарево.

65865

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 30.Х.2000 г. по ф.д. № 222/96 вписа в търговския регистър промени за “Топлофикация”-ЕАД, Велико Търново: деноминира капитала на дружеството от 1 196 708 000 лв. на 1 196 708 лв., разпределен в 1 196 708 поименни акции с номинална стойност 1 лв.; заличава члена на съвета на директорите X.X.X.; вписа за член на съвета на директорите X.X.X..

65866

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.Х.2000 г. по ф.д. № 1555/2000 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Авия”-ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. X.X. 1, вх. В, с предмет на дейност: осъществяване на всички видове автобусни пътнически превози и всички други дейности и услуги, разрешени със закон, и с капитал 6000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

65867

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2000 г. по ф.д. № 1551/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Белада”-ЕООД (с чуждестранно участие) (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия на едро и дребно, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален или преработен вид, както и продажба на стоки от собствено производство в страната и в чужбина, производство и търговия с текстилни изделия, производство, преработка и реализация на селскостопанска продукция, производство и търговия със стоки от хранително-вкусовата и леката промишленост, транспортна дейност в страната и в чужбина със собствени и наети леки и товарни автомобили и автобуси, търговия с машини, апаратури, съоръжения, уреди и резервни части за тях, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, превозна, комисионна, спедиторска, складова, лизингова, дистрибуторска, рекламна, импресарска и информационна дейност, както и сделки с интелектуална собственост, придобиване на недвижими имоти за собствени на дружеството нужди и продажбата им с цел печалба, хотелиерство, туристически и таксиметрови услуги, вкл. и международен туризъм, ресторантьорство, кафе-аперитиви, всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

65868

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 24.Х.2000 г. по ф.д. № 300/99 вписа в търговския регистър промени за “Сортоизпитател”-ООД, гр. Елена: деноминира капитала на дружеството от 500 000 лв. на 500 лв.; вписа увеличение на капитала на дружеството от 500 лв. на 5000 лв., разпределен в 100 дяла по 50 лв.; заличава вписания предмет на дейност; вписа нов предмет на дейност: производство на посевен и посадъчен материал, производство на селскостопанска продукция, търговия и всякакви дейности, незабранени със закон.

65877

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2000 г. по ф.д. № 1484/2000 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “X.X.-X.X.”-ООД, със седалище и адрес на управление Свищов, ул. Отец Паисий 1, с предмет на дейност: производство и търговия (вътрешна и външна) със зърно, зърнени храни и техните производни, както и други стоки и имущества, търговско представителство и посредничество, комисионна, спедиционна, складова, лизингова, превозна дейност, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, всякакви други сделки, разрешени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници “Мел Инвест-Холдинг”-АД, Сливен, и “X.X.”-ООД, гр. Левски, и се управлява и представлява от управителката X.X.X..

65878

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 25.Х.2000 г. по ф.д. № 2787/93 вписа в търговския регистър промени за “Издателска къща Времена”-ООД, Велико Търново: деноминира капитала на дружеството от 214 000 лв. на 214 лв.; заличава съдружника в дружеството X.X.X..

65879

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 23.Х.2000 г. по ф.д. № 1519/2000 вписа в търговския регистър прехвърляне на ЕТ “Пробев-Н-X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Пробив-X.X.”.

65880

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2000 г. по ф.д. № 575/98 вписа в търговския регистър промени за “Теле Видео Сат”-ООД, с. Ресен: заличава съдружниците в дружеството X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписа за съдружник в дружеството X.X.X..

65881

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 23.Х.2000 г. по ф.д. № 1509/2000 вписа в търговския регистър прехвърляне на ЕТ “Детелина-X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Съни-X.X.”.

65882

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2000 г. по ф.д. № 1510/99 вписа в търговския регистър промяна за “Кони-99”-ООД, Велико Търново: заличава управителя и представляващ дружеството X.X.X..

65883

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2000 г. по ф.д. № 988/98 вписа в търговския регистър промени за “Елитстрой-91”-ЕООД, гр. Стражица: вписа за съдружник в дружеството X.X.X.; преобразува дружеството в дружество с ограничена отговорност “Елитстрой-2000”-ООД: вписва за управител и представляващ дружеството X.X.X., която ще го управлява заедно и поотделно с управителя X.X.X..

65884

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 24.Х.2000 г. по ф.д. № 3848/91 вписа в търговския регистър промени за “Дървообработване-ВТ”-АД, Велико Търново: заличава членовете на съвета на директорите; вписа нов съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; дружеството се управлява и представлява от изпълнителните членове X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно; вписа промяна във вида на акциите, като вместо поименни, налични и безналични акциите са поименни безналични.

65885

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 24.Х.2000 г. по ф.д. № 924/96 вписа в търговския регистър промени за “Елмот”-АД, Велико Търново: заличава изпълнителния директор и представляващ дружеството X.X.X.; вписа за изпълнителен директор и представляващ дружеството X.X.X..

65887

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2000 г. по ф.д. № 1490/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Кооперативен бизнес-гр. Елена”-ЕООД, образувано вследствие преобразуването на Кооперативен съюз, клон гр. Елена, със седалище и адрес на управление гр. Елена, ул. Трети март 3, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно, производство и изкупуване на селскостопанска продукция, промишлена дейност, внос и износ, всякакви услуги за населението, хотелиерство и туризъм, всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв.; едноличен собственик на капитала е Кооперативен съюз-Велико Търново. Дружеството поема активите и пасивите на кооперативното предприятие по баланса към 31.V.2000 г. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

65888

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2000 г. по ф.д. № 1515/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Медико-техническа лаборатория-Ортолаб”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. X.X. 11, с предмет на дейност: извършване на предписани от стоматолог специфични (зъботехнически) дейности, производство на специализирани медицински и помощни средства и извършване на търговски сделки за нуждите на осъществяваните специфични (зъботехнически) дейности, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

65889

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2000 г. по ф.д. № 1491/2000 вписа в търговския регистър промяна за “Флеш-А”-ЕООД, София: вписа промяна в седалището-Велико Търново, ул. Независимост 3.

65890

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2000 г. по ф.д. № 1487/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Кооп. Теди”-ЕООД (образувано вследствие преобразуването на Кооперативен съюз клон-гр. Горна Оряховица), със седалище и адрес на управление Горна Оряховица, ул. Свети Княз Борис I № 44, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно, производство и изкупуване на селскостопанска продукция, промишлена дейност, внос и износ, всякакви услуги на населението, хотелиерство и туризъм и други дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 14 150 лв. Дружеството е с неопределен срок, с едноличен собственик на капитала Кооперативен съюз-Велико Търново, поема активите и пасивите на кооперативното предприятие по баланса му към 31.V.2000 г. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

65963

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2000 г. по ф.д. № 1485/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Коопром”-ЕООД (образувано вследствие преобразуването на кооперативно предприятие “Кооппром”), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. X.X. 15, с предмет на дейност: извличане на благородни метали от технологични и битови отпадъци и други съдържащи такива метали, производство на предмети за потребление, внос и износ, търговия на едро и дребно, транспортна дейност, всякакви други дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, с едноличен собственик на капитала Кооперативен съюз-Велико Търново, поема активите и пасивите на кооперативното предприятие по баланса му към 31.V.2000 г. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

65964

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 26.Х.2000 г. по ф.д. № 1258/98 вписа в търговския регистър прекратяването и обявяването в ликвидация на “С.П.А.”-АД, Велико Търново, с ликвидатор X.X.X..

65965

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 и чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение от 26.Х.2000 г. по ф.д. № 1534/2000 вписа в търговския регистър преобразуване на “Астерия-2000”-ООД, Свищов, в акционерно дружество “Астерия-2000”-АД, със седалище и адрес на управление Свищов, ул. 33 свищовски полк, “Месокомбинат”-ООД, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска и икономическа дейност, производство, търговия и комисионна дейност със селскостопанска продукция, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговско представителство и посредничество на фирми в страната и в чужбина, спедиционни и превозни сделки, всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е с неопределен срок, с едностепенна система на управление с избран съвет на директорите от 3 членове в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от изпълнителния директор X.X.X..

65869

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2000 г. по ф.д. № 1486/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Кооперативен бизнес гр. Велико Търново”-ЕООД (образувано вследствие преобразуването на “Кооперативен съюз клон гр. Велико Търново”), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. X.X. 15, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно, производство и изкупуване на селскостопанска продукция, промишлена дейност, внос и износ, всякакви услуги на населението, хотелиерство и туризъм и други дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, едноличен собственик на капитала е Кооперативен съюз-Велико Търново. Дружеството поема активите и пасивите на кооперативното предприятие по баланса към 31.V.2000 г. и се управлява и представлява от управителката X.X.X..

65870

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2000 г. по ф.д. № 1489/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Кооперативен бизнес-гр. Свищов”-ЕООД (образувано вследствие преобразуването на Кооперативен съюз-клон Свищов), със седалище и адрес на управление Свищов, ул. Отец Паисий 1, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно, производство и изкупуване на селскостопанска продукция, промишлена дейност, внос и износ, всякакви услуги на населението, хотелиерство и туризъм, всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Едноличен собственик на капитала е Кооперативен съюз-Велико Търново. Дружеството е с неопределен срок, поема активите и пасивите на кооперативното предприятие по баланса към 31.V.2000 г. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

65871

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 25.Х.2000 г. по ф.д. № 1435/2000 вписва в търговския регистър прехвърляне на ЕТ “Жистем-X.X.” от едноличния търговец X.X.X.-X. на X.X.X. и го вписва като едноличен търговец с фирма “Жистем-X.X.”.

65872

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 26.Х.2000 г. по ф.д. № 399/2000 вписа в търговския регистър промени за “Болярка-ВТ”-АД, Велико Търново: заличава члена на УС, изпълнителен директор и представляващ дружеството X.X.X.; вписа за член на УС X.X.X.; вписа за изпълнителен директор X.X.X.; дружеството се управлява и представлява от изпълнителния директор X.X.X.-самостоятелно, или от изпълнителните директори X.X.X. и X.X.X.-винаги двамата заедно.

65873

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2000 г. по ф.д. № 1538/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Много-профилна болница за активно лечение “Д-р X.X.”-Елена”-ЕООД (с общинско имущество), със седалище и адрес на управление гр. Елена, ул. Хаджи Йордан Брадата 69, с предмет на дейност: осъществяване на болнична помощ, и с капитал 393 000 лв. Дружеството е с неопределен срок, едноличен собственик на капитала е Община-гр. Елена, поема активите и пасивите на Общинска болница-гр. Елена, по баланса є към 30.V.2000 г. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

65874

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 26.Х.2000 г. по ф.д. № 1480/99 вписа в търговския регистър промени за “Хранинвест”-АД, гр. Полски Тръмбеш: заличава членовете на СД X.X.X. и X.X.X.; заличава управляващия и представляващ дружеството X.X.X.; вписа за членове на СД X.X.X. и X.X.X.; дружеството се управлява и представлява от изпълнителния директор X.X.X..

65875

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.Х.2000 г. по ф.д. № 1493/2000 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Цветмари-ИГ”-ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление гр. Павликени, ул. Кл. Охридски 8, с предмет на дейност: производство и реализация на промишлени, хранителни, селскостопански и други стоки, изделия и детайли, търговия с хранителни и нехранителни стоки, машини, съоръжения, резервни части, автомобили, външнотърговска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, издателска, рекламна и импресарска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, вътрешен и международен туризъм, туроператорска дейност, вътрешен и международен транспорт, всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които ще управляват и представляват дружеството заедно и поотделно.

65876

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2000 г. по ф.д. № 1508/99 вписа в търговския регистър промени за “ТМ Лайтинг”-ООД, Велико Търново: заличава като управител на дружеството Томас Мартинец; вписва за съдружник, управител и представляващ дружеството Тобиас Мартинец, който ще го управлява и представлява заедно и поотделно с досегашния управител X.X.X.; вписа ново седалище и адрес на управление-с. Първомайци, община Горна Оряховица, ул. X.X. 20.

66132

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение № 479 от 6.ХI.2000 г. по ф.д. № 35/2000 вписа в търговския регистър прекратяването и обявяването в ликвидация на “Перфект-X.X.”-ЕООД, с ликвидатор X.X.X. и срок за ликвидация 3 месеца.

67359

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 458 от 17.Х.2000 г. по ф.д. № 107/99 вписа в търговския регистър промени за “Строително промишлено предприятие”-ООД: освобождава съдружника X.X.X.; вписва за съдружник X.X.X.; увеличава капитала на дружеството от 500 лв. на 10 000 лв.; допълва предмета на дейност с “както и всяка друга стопанска дейност, незабранена със закон”; дружеството се управлява и представлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

65901

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 455 от 12.Х.2000 г. по ф.д. № 138/2000 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Флам”-ООД, със седалище и адрес на управление Видин, ул. Шипка 6, и с предмет на дейност: сделки в страната и в чужбина с движими вещи и недвижими имоти, посредничество и представителство на наши и чуждестранни физически и юридически лица, външнотърговска дейност, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

65902

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 477 от 2.ХI.2000 г. по ф.д. № 146/2000 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Меркурий 2000”-ООД, със седалище и адрес на управление Видин, ж.к. Васил Левски, бл. 2, вх. А, ап. 23, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговия на едро и дребно с аудио-визуална техника, импорт, експорт и реекспорт на стоки, комисионна, спедиционна, складова, транспортна и превозна дейност, търговско представителство и посредничество, лизингова дейност, сделки с интелектуална собственост, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, проектиране и предприемачество, всякаква друга, незабранена със закон, търговска дейност в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от съдружниците заедно и поотделно.

66759

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 473 от 31.Х.2000 г. по ф.д. № 145/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско имущество “БКС-Тошевци”-ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Грамада, пл. Мико Нинов 1, област Видин, и с предмет на дейност: търговия с петрол и петролни продукти, извършване на строителство и ремонт, покупка на стоки или други вещи с цел пре-продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговска дейност без ограничение на вида и местоизвършването, транспортна дейност и транспортни услуги, вкл. международен автомобилен транспорт, комисионна и предприемаческа дейност, представителство и посредничество, всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон, в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 42 700 лв. и се управлява от X.X.X..

66760

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 476 от 2.ХI.2000 г. по ф.д. № 100/97 вписа в търговския регистър промени за “Бъдинтурист”-АД: заличава членовете на съвета на директорите X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва за членове на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X.; дружеството се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

66761

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 299 от 17.VII.2000 г. по ф.д. № 95/2000 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Ицис-груп”-ООД, със седалище и адрес на управление гр. Грамада, област Видин, с предмет на дейност: производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска продукция (животновъдна и растителна), живи животни, птици и риба, вътрешна и външна търговия, производство и търговия с всякакви безалкохолни напитки, минерални води и сладоледи, откриване на заведения с безалкохолни напитки, студени закуски, сладкарски изделия, ресторантьорство, хотелиерство, строително-ремонтни работи и поддръжка на отоплителни, водопроводни и канализационни инсталации, ремонт и сервизно обслужване на битова техника, селскостопанска техника и автомобили, транспорт и таксиметрови услуги-превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

66762

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 465 от 23.Х.2000 г. по ф.д. № 142/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Медико-техническа лаборатория-X.X.”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Видин, ж.к. Вида, бл. 7, вх. В, ап. 35, и с предмет на дейност: изработване на зъбопротезни конструкции и извършване свързаните с това услуги и дейности, всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

66763

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 466 от 23.Х.2000 г. по ф.д. № 143/2000 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Простор Комерс”-ООД, със седалище и адрес на управление Видин, ж.к. Химик, бл. 14, вх. А, ет. 3, ап. 7, и с предмет на дейност: търговска и външнотърговска дейност със суровини, материали, оборудване, стоки за бита, лечебни растения, хранителни продукти и други, производство на месни и растителни продукти, извършване на специфични търговски операции, международен туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, търговско представителство, комисионерство и представителство в страната и в чужбина, всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

66764

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 464 от 23.Х.2000 г. по ф.д. № 141/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Медико-техническа лаборатория-X.X.”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Видин, ж.к. Химик, бл. 13, вх. Д, ап. 68, и с предмет на дейност: изработване на зъбопротезни конструкции и извършване свързаните с това други услуги, всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

66765

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 471 от 27.Х.2000 г. по ф.д. № 144/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско имущество “Здравец”-ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Бойница, област Видин, и с предмет на дейност: търговия с лекарствени средства, билки, козметични и санитарно-хигиенни средства, извършване на строителство и ремонт, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговска дейност без ограничение на вида и местоизвършването, транспортна дейност и транспортни услуги, вкл. международен автомобилен транспорт, комисионна и предприемаческа дейност, представителство и посредничество, всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон, в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

66767

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 18.Х.2000 г. по ф.д. № 226/89 вписа в търговския регистър промяна за “Неутрон”-в ликвидация, АД, Козлодуй: продължава срока на ликвидация с 3 месеца считано от обнародването на решението в “Държавен вестник”.

67506

Добричкият окръжен съд на основание чл. 632, ал. 1 ТЗ с решение № 340 от 2.ХI.2000 г. по т.гр.д. № 22/99 по описа на ДОС обявява “Търговско-инвестиционен фонд Югоагент”-АД, Добрич, представлявано от X.X.X., ЕГН **********, в неплатежоспособност с начална дата 30.I.1999 г.; обявява дружеството в несъстоятелност; прекратява производството по несъстоятелност.

67374

Добричкият окръжен съд на основание чл. 632 ТЗ с решение № 309 от 6.ХI.2000 г. по т.гр.д. № 1/2000 обявява в неплатежоспособност ЕТ “X.X.-92”, Добрич, представляван от X.X.X., ЕГН **********, с начална дата 25.VI.1998 г.; обявява длъжника в несъстоятелност; прекратява производството по несъстоятелност.

67375

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 1492/93 за “Алвина”-ООД: вписва промяна в наименованието: “Винпром Алвина”-ООД; вписва като съдружник X.X.X.; вписва като управител X.X.X.; вписва увеличение на капитала на 172 000 лв.; вписва промени в устава; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. само заедно.

65811

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 881/2000 за “Експрес 2000-ТХ”-ООД: вписва като съдружници X.X.X. и X.X.X..

66775

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 1264/99 за “Хамелион”-ООД: заличава като съдружник и управител Николае Флорета; вписва като съдружник и управител X.X..

66776

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 986/99 за “Униконцепт”-ООД: допълва предмета на дейност с “проектантска дейност-строителни проекти на жилищни и индустриални обекти, туроператорска дейност”.

66777

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 985/96 за “Калиакра”-АД: допълва предмета на дейност с “учредяване на публичен склад на зърно, съхранение на вложеното зърно и издаване на складови записи”; заличава X.X.X. като прокурист; заличава X.X.X. като изпълнителен директор и представляващ дружеството; вписва X.X.X. като изпълнителен директор, която ще представлява и управлява заедно и поотделно с прокуриста X.X.X..

66778

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 342/96 за “Производствено-складова база”-ЕООД: вписва като съдружник X.X.X.; вписва преобразуване на дружеството от еднолично дружество с ограничена отговорност в дружество с ограничена отговорност; заличава като съдружник X.X.X.; вписва преобразуване на дружеството от дружество с ограничена отговорност в еднолично дружество с ограничена отговорност; вписва като представляващ и управляващ X.X.X..

66779

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 628/2000 за “България-тур”-ЕООД: заличава като управител X.X.X.; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X..

66780

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 1207/98 за “Алс”-ООД: заличава като съдружник X.X.X.; вписва ново седалище и адрес на управление-Добрич, бул. 25 септември 60, вх. А, ет. 1, ап. 2.

66781

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 824/99 за “Гранит 99”-АД: вписва увеличение на капитала на 50 000 лв. чрез издаване на нови 45 000 поименни акции по 1 лв.; заличава като член на надзорния съвет X.X.X.; вписва като член на надзорния съвет X.X.X.; заличава като член на управителния съвет X.X.X.; вписва като член на управителния съвет X.X.X.; заличава като изпълнителни директори и представляващи дружеството X.X.X. и X.X.X.; вписва като представляващ дружеството X.X.X..

66782

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 569/91 прекратяване на “Елпром-АВН-инженеринг”-ООД, и го обявява в ликвидация, със срок на ликвидация 1 година и с ликвидатор X.X.X..

66783

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф. д. № 1443/96 за “Простромат”-ЕООД: вписва намаляване на капитала от 127 177 лв. на 110 961 лв.

66823

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф. д. № 1049/99 за “Консулт инвест контрол”-ООД: заличава съдружника X.X.X.; заличава управителя X.X.X.; вписва за управител X.X.X.; вписва нов адрес на управление-гр. Балчик, ул. Черно море 24Б, ет. 2.

66824

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 3187/93 за “ТиВиЕс Добрич”-АД: вписва ново седалище и адрес на управление-Добрич, пл. Свобода 8, хотел “България”, сутерен.

66825

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 152/89 за “Здравец”-ООД: заличава съдружника X.X.X..

66826

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 655/2000 за “Многопрофилна болница за активно лечение “Авицена”-ЕООД: заличава досегашния предмет на дейност и вписва нов: осъществяване на болнична хирургична дейност; заличава досегашното наименование на дружеството и вписва ново наименование “Специализирана хирургична болница за активно лечение “Авицена”-ЕООД.

66827

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 610/2000 за “Новотрейд”-ООД: вписва за съдружник X.X.X.; вписва за управител X.X.X., който ще представлява и управлява с досегашния управител X.X.X. само заедно.

66828

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 42, ал. 2 ЗК с решение от 30.Х.2000 г. по ф.д. № 2798/90 регистрира прекратяване и обявяване в ликвидация на ТПК “Бефкооп”-Троян, като назначава за ликвидатор X.X.X. и определя 3-месечен срок за извършване на ликвидацията от обнародването в “Държавен вестник”.

66219

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.ХI.2000 г. по ф.д. № 758/98 регистрира промени за “Фалкон Плюс”-ЕООД: заличава едноличния собственик, управител и представител на дружеството X.X.X.; вписва за едноличен собственик, управител и представител на дружеството X.X.X., която поема всички активи и пасиви на “Фалкон Плюс”-ЕООД, Тетевен, като собственик на 100 % от капитала на дружеството; дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

66220

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 3.Х.2000 г. по ф.д. № 777/91 регистрира промени за “Аптечно-Ловеч”-АД: заличава като член на съвета на директорите X.X.X.; вписва за член на съвета на директорите X.X.X.; заличава седалището и адреса на управление на дружеството-Ловеч, ул. Търговска 56; вписва ново седалище и адрес на управление-Ловеч, ул. X.X., бл. X.X. 1.

66784

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 2.ХI.2000 г. по ф.д. № 2745/90 регистрира прехвърляне на предприятието на едноличния търговец X.X.X. с фирма “X.X.-Даскала-90” със седалище Ловеч заедно с всичките му права, задължения и фактически отношения на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “X.X.-Даскала-90-X.X.” със седалище Ловеч.

66786

Окръжният съд-Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.VIII.2000 г. регистрира по ф.д. № 762/2000 еднолично дружество с ограничена отговорност “Оникс”-ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Берковица, ул. X.X. 6, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка на ценни книги с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лизингови, лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, дейността ще се извършва в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., разпределен на 50 дяла по 100 лв., собственик е X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

66216

Окръжният съд-Монтана, на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 12.Х.1999 г. вписа промяна по ф.д. № 1240/92 за “Стройкерамика”-ООД, Монтана: деноминира капитала на дружеството от 43 790 000 лв. на 43 790 лв.

66217

Окръжният съд-Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.IХ.2000 г. регистрира по ф.д. № 751/2000 еднолично дружество с ограничена отговорност “Прогрес-консулт-2000”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Монтана, ж.к. Младост 2, бл. 9, вх. А, ап. 9, и с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, търговия на едро и дребно в страната и в чужбина; складови, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, вносно-износна дейност, всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., собственик е X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

66829

Окръжният съд-Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 2.II.2000 г. по ф. д. № 63/2000 регистрира прехвърлянето на ЕТ “Галя-99-X.X.” от X.X.X. на X.X.X. и я вписва като едноличен търговец с фирма “Галя-99-X.X.-X.X.” със седалище и адрес на управление Монтана, ул. Веренишка 21, ап. 3.

66830

Окръжният съд-Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 3.IV.2000 г. по ф.д. № 368/2000 регистрира прехвърлянето на ЕТ “Кодекс-ЖК-X.X.” от X.X.X. на X.X.X. и я вписва като едноличен търговец с фирма ЕТ “Кодекс-ЖК-X.X.-X.X.” със седалище и адрес на управление с. Замфирово, област Монтана.

66831

Окръжният съд-Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 14.VII.2000 г. по ф.д. № 638/2000 регистрира прехвърлянето на ЕТ “Ками-X.X.” от X.X.X. на X.X.X. и я вписва като едноличен търговец с фирма “Ками-X.X.-X.X.” със седалище и адрес на управление Монтана, ул. Хр. Ясенов 8.

66832

Окръжният съд-Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 25.IХ.2000 г. по ф. д. № 489/2000 вписа в регистъра за еднолични търговци прехвърлянето на ЕТ “Монтспектър-X.X.” от X.X.X. на X.X.X. и го вписва като едноличен търговец с фирма ЕТ “Монтспектър-X.X.-X.X.” със седалище и адрес на управление с. Трифоново, област Монтана.

66833

Окръжният съд-Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 20.IХ.2000 г. по ф.д. № 770/2000 вписа прехвърлянето на ЕТ “Петина-X.X.” от X.X.X. на X.X.X. от Монтана и го вписва като едноличен търговец с фирма “Петина-X.X.-X.X.” със седалище и адрес на управление Монтана, ул. В. Априлов 9, ап. 1.

66834

Окръжният съд-Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 19.Х.2000 г. по ф.д. № 784/2000 вписа в регистъра за еднолични търговци прехвърляне на ЕТ “X.X.” от X.X.X. на X.X.X. от Монтана и я вписва като едноличен търговец с фирма “X.X.-X.X.” със седалище и адрес на управление с. Замфирово, област Монтана.

66835

Окръжният съд-Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 9.Х.2000 г. по ф. д. № 777/2000 вписа в регистъра за еднолични търговци прехвърлянето на ЕТ “Монтана експрес-X.X.-X.X.” от X.X.X. на X.X.X. и я вписва като едноличен търговец с фирма ЕТ “Монтана експрес-X.X.-X.X.-X.X.” със седалище и адрес на управление Монтана, ул. Хан Тервел 8.

66836

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 141, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 78/2000 промени за “Дървоекспорт”-ООД, Перник: увеличение капитала на дружеството от 5000 лв. на 6000 лв.; вписва приемането на X.X.X. и X.X.X. за съдружници в дружеството; промяна в дружествения договор; допълване предмета на дейност на дружеството с: покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, производство и търговска реализация на всички видове стоки, незабранени със закон, комисионна, спедиционна, складова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна дейност-превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност след издаването на лиценз, сделки с интелектуална собственост, извършване на услуги на фирми и граждани, които не са забранени от закона, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаването им под наем, разкриване на верига фирмени магазини, заведения за обществено хранене, кафе, кафе-аперитиви, клубове за забавни и развлекателни игри в страната и в чужбина, издателска дейност, разпространение на всякакви печатни произведения, консултантска и експертна дейност, обработка и търговия с черни и цветни метали и техните сплави, след издаване на лиценз, производство и търговска реализация на всякаква селскостопанска продукция, външно- и вътрешнотърговска дейност по целия предмет на дейност. Дружеството се управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно наред с двамата досегашни управители Димитриос Леонидас Келлас и Стилианос Антониос Стергиу.

65803

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1693 от 31.Х.2000 г. по ф.д. № 857/2000 вписа дружество с ограничена отговорност “Джиорджиа-2000”-ООД, със седалище и адрес на управление Перник, ул. Ю. Гагарин, бл. 11, вх. А, ет. 2, ап. 7, и с предмет на дейност: производство и покупко-продажба на авточасти и аксесоари за всякакъв вид автомобили, таксиметрова и транспортна дейност в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм с всички съпътстващи го дейности и услуги, селскостопанска дейност в пълен обем, комисионна, спедиционна, рекламно-информационна и лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, производство и търговия с всякакви стоки и услуги за населението и стопанството, незабранени със закон, разкриване и експлоатация на заведения за обществено хранене, кафе и кафе-аперитиви, вериги от фирмени магазини, ателиета и бутици, както и складова база към тях (след получаване на разрешително или лиценз), външноикономическа и външнотърговска дейност в рамките на действащото законодателство в пълен обем по целия предмет на дейност, покупко-продажба и сделки с цветни и черни метали след получаването на лиценз. Съдружници са X.X.X. и X.X.X.. Капиталът на дружеството е в размер 5000 лв. Дружеството се учредява безсрочно и се управлява и представлява заедно и поотделно от управителите X.X.X. и X.X.X..

65804

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1694 от 31.Х.2000 г. по ф.д. № 858/2000 вписа дружество с ограничена отговорност “X.X.-Коко 1”-ООД, със седалище и адрес на управление Перник, ул. X.X. 8, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродаване в първоначален, преработен и обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионна, спедиционна, складова, консултантска, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, проектантска, строителна и импресарска дейност и извършване на всякакъв вид други услуги, незабранени със закон, сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видео- и звукозаписи, издателска и печатарска дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговска дейност във всички видове и форми, незабранени със закон, сделки с акцизни стоки след предварително разрешение от компетентен държавен орган за всяка от посочените дейности, когато действащото законодателство предвижда това. Дружеството се учредява без срок и е с капитал 5000 лв. Съдружници са X.X.X. и X.X.X.. Дружеството се управлява и представлява от съдружниците X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

65805

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 18/96 промяна за “Скорпион-66”-ЕООД, Перник: вписва ново наименование-“Кастамо Трейдинг”-ЕООД.

66218

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2000 г. по ф.д. № 1455/2000 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “А и Б”-ООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Република 2, с предмет на дейност: производство, изкупуване, съхранение, преработка и продажба на стоки на селското стопанство, леката и тежката, хранително-вкусовата, химическата промишленост и електрониката, вътрешно- и външнотърговска дейност с такива стоки, автомобилни превози във вътрешно и международно съобщение и свързаните с това дейности, спедиторска дейност (без пощенски пратки), хотелиерство, ресторантьорство, комисионна и лизингова дейност, търговия със спиртни напитки и тютюневи изделия (след лиценз), туристическа дейност в страната и в чужбина, издателска и печатарска дейност и разпространение на печатни произведения, търговско представителство (без процесуално) и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, автосервизна дейност и търговия с авточасти, автокъща, предприемачество и посредничество с недвижими имоти, всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X., които ще представляват дружеството заедно и поотделно.

65684

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ вписа промяна по ф.д. № 1719/98 за “Авия”-ООД, Плевен: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

65685

Плевенският окръжен съд на основание чл. 3 и 4 ЗК с решение от 26.Х.2000 г. по ф.д. № 1445/2000 вписа в кооперативния регистър земеделска кооперация “МЗК Божур 2000” със седалище и адрес на управление с. Божурица, област Плевен, и с предмет на дейност: производство, преработка и реализация на земеделска продукция, извършване на различни видове услуги (механизирани, транспортни и др.) за задоволяване на своите потребности, както и за други физически и юридически лица, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Кооперацията се управлява от управителен съвет в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и контролен съвет в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и се представлява от председателя на управителния съвет X.X.X..

65686

Плевенският окръжен съд на основание чл. 3 и 4 ЗК с решение от 18.Х.2000 г. по ф.д. № 1409/2000 вписа в кооперативния регистър земеделска кооперация “Обнова-1934” със седалище и адрес на управление с. Обнова, област Плевен, и с предмет на дейност: производство, преработка и търговия с всякаква селскостопанска и животинска продукция, да извършва всякакви дейности, свързани с производството, търговията, услугите и маркетинга в селското стопанство, ремонт и поддръжка на селскостопански машини и техника, агрохимическа дейност, водоползване, доставка на торове и препарати за нуждите на кооперацията, да предоставя съдействие и защита на интересите на членовете си в икономическата и финансовата сфера, социалното и здравното осигуряване, влогово-кредитна дейност. Коперацията се управлява от управителен съвет в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и контролен съвет в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и се представлява от X.X.X..

65687

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2000 г. по ф.д. № 1412/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Многопрофилна болница за активно лечение-Никопол”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Никопол, ул. X.X. 27, с предмет на дейност: осъществяване на болнична помощ, и с капитал 2 490 000 лв., соб-ственост на Община-гр. Никопол. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

65688

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 9.Х.2000 г. по ф.д. № 1404/97 вписа промени за “Марал-1”-ООД, Плевен: заличава съдружника в дружеството Сирус Махмуд Данеш Парси; вписва за нов съдружник X.X.X.; деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

65689

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 ТЗ с решение от 11.Х.2000 г. по ф.д. № 1454/99 вписа прекратяване без ликвидация на “Валстрой инженеринг”-ЕООД, Плевен, поради вливането му в “Марена”-ООД, Ловеч, вписано по ф.д. № 358/98 на Ловешкия окръжен съд.

65690

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ вписа промяна по ф.д. № 1403/97 за “Стефинтертранс”-ООД, Плевен: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

65691

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 ТЗ с решение от 11.Х.2000 г. по ф.д. № 1511/99 вписа прекратяване без ликвидация на “Комерсиал България”-ЕООД, Плевен, като го заличава поради вливането му в “Марена”-ООД, Ловеч.

65692

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2000 г. по ф.д. № 978/92 вписа промени за “Златен клас-Т”-ЕООД, Тръстеник: заличава управителя на дружеството X.X.X.; вписва за управител на дружеството X.X.X..

65693

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 18.Х.2000 г. по ф.д. № 1085/98 вписа в търговския регистър прехвърлянето на ЕТ “Има 98-X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Има 98-X.X.-X.X.”.

66242

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 20.IХ.2000 г. по ф.д. № 852/98 вписа промяна за “Елинда-А”-ООД, Плевен: деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв., разпределен в 500 дяла с номинална стойност 10 лв.

66243

Плевенският окръжен съд на основание чл. 3 и 4 ЗК с решение от 19.Х.2000 г. по ф.д. № 1397/2000 вписа в кооперативния регистър кооперация “Земеделско сдружение Герена” със седалище и адрес на управление с. Българене, община Левски, и с предмет на дейност: осъществяване на съвременно конкурентноспособно производство върху арендувани (наети) земи, както и производствени услуги на стопанствата на кооператорите и други физически и юридически лица, производство, преработка, изкупуване, съхранение и реализация на селскостопанска продукция и търговия с нея, извършване на агротехнически, механизирани, транспортни, строителни и ремонтни услуги, ветеринарно-медицински и фитосанитарни услуги. Кооперацията се управлява от управителен съвет в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и контролен съвет в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и се представлява от X.X.X..

66244

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 11.Х.2000 г. по ф.д. № 539/97 вписа промени за “ВСВ”-ООД, Плевен: вписа за съдружници в дружеството Нусрет Салкович и X.X. съгласно договор за прехвърляне на дружествени дялове от съдружника “Миливан”-ООД, Плевен: деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

66245

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2000 г. по ф.д. № 1413/2000 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Агро-АВС”-ООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. В. Априлов 20, ап. 2, с предмет на дейност: търговия с фитофармацевтични препарати, минерални торове и услуги в областта на растителната защита, производство и търговия със сортови семена и посадъчен материал, наемане земя под наем и аренда, производство и търговия със селскостопанска продукция в областта на растениевъдството и животновъдството, услуги със селскостопански машини, транспортни услуги с товарни автомобили и автобуси, ремонт на селскостопански машини и търговия с резервни части за тях, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство (без процесуално) и посредничество, комисионни, превозни и складови сделки, хотелиерство, ресторантьорство и други услуги, покупка, строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговия на едро и дребно, всякаква стопанска дейност, незабранена със закон, и с капитал 5100 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

66246

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2000 г. по ф.д. № 1398/96 вписа промени за “Фарма-Д-Д”-ЕООД, гр. Долни Дъбник: заличава управителя на дружеството X.X.X.; вписва за управител и представляващ дружеството X.X.X.-X..

66247

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2000 г. по ф.д. № 1417/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Рекламно-информационен център-Плевен”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Гренадерска 40, вх. Г, ап. 2, с предмет на дейност: производство и търговия със стъклен амбалаж, охранителна дейност (след лиценз), детективски услуги, търговия с лекарства и лекарствени продукти (след лиценз), златарство и търговия със златни накити (след разрешение), търговия с нефтопродукти, бои и други стоки на химическата промишленост, производство и търговия със зелени храсти, цветя, овощни дървета и селскостопански стоки, производство и търговия с хранителни стоки, сладкарски изделия, топли и студени закуски, търговия със стоки на леката промишленост и алкохолни напитки (след лиценз), вътрешно- и външнотърговска дейност, вкл. внос и износ на стоки, суровини, материали и съоръжения, отдаване на вещи под наем, търговско представителство (без процесуално), посредничество и агентство на местни и чуждестранни фирми, физически и юридически лица в страната и в чужбина, организиране на туристическа дейност в страната и в чужбина, бутик, дърводелски, тапицерски, авторемонтни и автобоя-джийски услуги, ресторантьорство и хотелиерство, организиране на магазинна мрежа за продажба на едро и дребно на хранителни и нехранителни стоки, безалкохолни напитки, на промишлени и непромишлени стоки, транспортна, спедиционна (без пощенски пратки), складова, инженерингова и проектантска дейност, комисионна търговия, реекспортни, бартерни и лизингови операции и сделки, рекламна и консултантска дейност, полиграфска, издателска и печатарска дейност, компютърна обработка и графичен дизайн, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от собственика X.X.X..

66248

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2000 г. по ф.д. № 2011/94 вписа промени за “Айземан”-ЕООД, Плевен: заличава Герхард Айземан като едноличен собственик на капитала на дружеството; вписа за съдружници в дружеството X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; дружеството е с капитал 4 098 459 лв.; заличава наименованието “Айземан”-ЕООД, и вписа ново наименование-“Астра груп”-ООД; заличава вписания предмет на дейност и вписа нов предмет на дейност: производство и търговия с промишлени и селскостопански стоки, вътрешно- и външнотърговска дейност, вкл. внос и износ на стоки, суровини, материали, машини и съоръжения, търговия със стоки на леката промишленост, производство и търговия с алкохолни напитки и тютюневи изделия (след издаване на лиценз), организиране на магазинна мрежа за продажба на едро и дребно на хранителни и нехранителни, промишлени и непромишлени стоки, търговско представителство (без процесуално), посредничество и агентство на местни и чуждестранни фирми, физически и юридически лица в страната и в чужбина, търговия с нефтопродукти, финансова и брокерска къща за движимо и недвижимо имущество и валутни сделки, разрешени със закон (след издаване на лиценз), предприемачество и строителство, посредничество за работа в чужбина (след издаване на лиценз), печат и разпространение на печатни изделия, ресторантьорство и хотелиерство, транспортна, спедиционна и складова дейност, инженерингова и проектантска дейност, комисионна търговия, реекспортни, бартерни и лизингови операции и сделки, рекламна и консултантска дейност, услуги в областта на земеделието; “Астра груп”-ООД, Плевен, поема всички активи и пасиви на “Айземан”-ЕООД, и е негов универсален правоприемник.

66249

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 23.VI.2000 г. по ф.д. № 189/99 вписа промяна за “Марисат”-ООД, Плевен: деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

66250

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 23.VI.2000 г. по ф.д. № 1578/98 вписа промяна за “Елия-Н”-ООД, Плевен: деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

66251

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 23.VI.2000 г. по ф.д. № 1720/98 вписа промяна за “Ником”-ООД, Плевен: деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

66252

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 27.Х.2000 г. по ф.д. № 17/97 вписа промени за “Дани-68”-ЕООД, Плевен: капиталът на дружеството се увеличава от 50 000 неденоминирани лв. на 5050 деноминирани лв.

66253

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 27.Х.2000 г. по ф.д. № 1453/2000 вписа в търговския регистър еднолично акционерно дружество с държавно имущество “Многопрофилна болница за активно лечение-Плевен”-ЕАД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. X.X. 8А, с предмет на дейност: осъществяване на болнична помощ и диспансерна дейност, и с капитал 9 721 000 лв., разпределен в 972 100 поименни акции с номинална стойност 10 лв. Дружеството поема активите и пасивите на Болнична диагностично-лечебна структура към Висшия медицински институт-Плевен, по баланса є към 30.VI.2000 г. Дружеството е със съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

66254

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.Х.2000 г. по ф.д. № 4288/91 вписа промени за “Комплектстрой”-ООД, Плевен: заличава държавата, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройството, като съдружник в дружеството поради прехвърляне на 633 дяла с номинална стойност 10 лв. всеки един, представляващи 20 % от капитала, на “Комплектстрой-2000”-ООД, Плевен; заличава наименованието “Комплектстрой”-ООД, и вписа ново наименование-“Комплектстрой”-ЕООД; вписва “Комплектстрой-2000”-ООД, Плевен, като едноличен собственик на капитала, представлявано от X.X.X.; дружеството се представлява и управлява от досегашния управител X.X.X..

66255

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9998 от 19.IХ.2000 г. по ф.д. № 643/95 вписа промени за “Борид”-ООД: заличава X.X.X. като съдружник; променя фирмата на “Борид”-ЕООД, с едноличен собственик на капитала X.X.X., който ще представлява и управлява дружеството.

66176

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9610 от 7.IХ.2000 г. по ф.д. № 2736/99 вписа промяна за “Ертрул-2000”-ООД: вписа Ремзие Челиктепе и Шеяип Челиктепе като съдружници.

65826

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 10928 от 18.Х.2000 г. по ф.д. № 505/99 вписа промени за “Сибира Дистилерс”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.; заличава X.X.X. като съдружник.

65828

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 11038 от 25.Х.2000 г. по ф.д. № 4278/2000 вписа дружество с ограничена отговорност “Протеа-2000”-ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Пещерско шосе 129в, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, вкл. с алкохол и цигари (след снабдяване с лиценз), транспорт и спедиция, складова, лизингова дейност, дейност на търговско представителство и посредничество, импресарска дейност, програмиране, сделки с интелектуална собственост, издателска и печатарска дейност, услуги на населението, производство и търговия със селскостопански произведения, недвижими имоти, вътрешна архитектура и дизайн, други дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

65829

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 11024 от 23.Х.2000 г. по ф.д. № 4054/97 вписа промяна за “Амицбол Текстайл”-ООД: вписа нов адрес на управление-ул. Мусала 9, ет. 2.

65830

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 9316 от 29.VIII.2000 г. по ф.д. № 4420/96 вписа промяна за “Да Капо”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

65831

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 9569 от 5.IХ.2000 г. по ф.д. № 4361/96 вписа промяна за “Праксис”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

65832

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 8431 от 28.VII.2000 г. по ф.д. № 4697/96 вписа промяна за “Хеско”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

65833

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 10892 от 18.Х.2000 г. по ф.д. № 10982/91 вписа прехвърляне на фирма “X.X.-шанс” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “X.X.-шанс-X.X.”.

65834

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 10869 от 17.Х.2000 г. по ф.д. № 3797/98 вписа прехвърляне на фирма “X.X.-53” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “X.X.-53-X.X.”.

65835

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10834 от 16.Х.2000 г. по ф.д. № 4080/2000 вписа дружество с ограничена отговорност “Чин-чин”-ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Петко Д. Петков 49, с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност, спедиционна, складова, лизингова дейност, дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, рекламна, туристическа, хотелиерска, информационна и импресарска дейност, програмиране, сделки с интелектуална собственост, издателска и печатарска дейност, услуги за населението, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с търговска цел, вътрешна архитектура и дизайн, други дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и ЕТ “Чинчин-X.X.”, с неопределен срок и се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X..

65836

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение № 10934 от 19.Х.2000 г. по ф.д. № 4251/2000 вписа преобразуване на СД “Вълчев с-ие” в дружество с ограничена отговорност “Вълчев”-ООД, със седалище и адрес на управление Асеновград, ул. Раковска 2, с предмет на дейност: търговия с млечни и други хранителни продукти, разфасовка и пакетаж на масло и други продукти и всякаква стопанска дейност, разрешена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

65838

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10684 от 10.Х.2000 г. по ф.д. № 4358/99 вписа промени за “Дърво Промкомерс-Парциале”-ООД: вписа Джулио Парциале като съдружник; заличава Серджо Лучано като управител; вписва като втори управител Джулио Парциале, който ще представлява и управлява дружеството заедно и поотделно с Умберто Парциале.

65956

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10952 от 19.Х.2000 г. по ф.д. № 427/99 вписа промени за “Е-Ем-Ти”-ООД: заличава ЕТ “X.X.”, “Анел 98”-ЕООД, и X.X.X. като съдружници; заличава X.X.X. като управител; вписа X.X.X. и X.X.X. като съдружници; вписа за нови управители с мандат 5 г. X.X.X. и X.X.X., които ще представляват и управляват дружеството заедно и поотделно.

65957

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10856 от 17.Х.2000 г. по ф.д. № 4897/99 вписа промяна за “Медико-техническа лаборатория I-Пловдив”-ЕООД: вписа X.X.X. за управител на основание на проведен конкурс.

65958

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10463 от 3.Х.2000 г. по ф.д. № 4053/99 вписа промени за “Юпитер Консулт”-ЕООД: заличава X.X.X. като съдружник и управител; променя фирмата на “Юпитер Консулт”-ООД; вписа X.X.X. и X.X.X. като съдружници и управители; вписа нов предмет на дейност: консултантска и/или посредническа дейност, производствена, търговска, спедиторска и транспортна дейност, други услуги и дейности, изрично незабранени със закон, като дружеството може да извършва дейностите си в страната и в чужбина; вписа нов адрес на управление-Пловдив, ул. Капитан Райчо 70, ет. 13; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

65959

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10937 от 19.Х.2000 г. по ф.д. № 4878/93 вписа промени за “Рубин 778”-ООД: заличава X.X.X. като съдружник; променя наименованието на дружеството на “Рубин 778”-ЕООД.

65960

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10512 от 4.Х.2000 г. по ф.д. № 4516/99 вписа промени за “Меди Хелд-Медицински център”-ООД: заличава X.X.X.-X. и X.X.X. като съдружници; вписа X.X.X. като съдружник; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

65962

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 9882 от 15.IХ.2000 г. по ф.д. № 7233/95 вписа промяна за “Ривър”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

66032

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 10965 от 20.Х.2000 г. по ф.д. № 3917/2000 вписа промени за “Булгрейн”-АД: вписа ново седалище и адрес на управление-Пловдив, бул. Руски 15; освобождава X.X.X., X.X.X. и X.X.X. като членове на съвета на директорите; вписва нов съвет на директорите в състав: X.X.X.-председател, X.X.X.-изпълнителен директор, и X.X.X.; дружеството ще се представлява от X.X.X..

66033

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 9884 от 15.IХ.2000 г. по ф.д. № 3450/97 вписа промяна за “Пемитекс”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

66034

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 10294 от 28.IХ.2000 г. по ф.д. № 2937/97 вписа промяна за “Стройизол-Комплект”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

66035

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 11035 от 25.Х.2000 г. по ф.д. № 2703/99 вписа промяна за “ЕМК”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

66036

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 9860 от 14.IХ.2000 г. по ф.д. № 3041/99 вписа промени за “Теракоминженеринг-99”-АД: заличава X.X.X. като член на съвета на директорите; вписва за член на съвета на директорите X.X.X.; вписва нов адрес на управление-Пловдив, ул. Генерал Тотлебен 38.

66037

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 9902 от 15.IХ.2000 г. по ф.д. № 5495/95 вписа промяна за “Неди Модели Пиколи”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

66038

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 9858 от 14.IХ.2000 г. по ф.д. № 6158/95 вписа промяна за “Вимарк”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

66039

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 9923 от 15.IХ.2000 г. по ф.д. № 6316/95 вписа промяна за “Гюнеш”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

66040

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 10824 от 16.Х.2000 г. по ф.д. № 1886/97 вписа промени за “Хим-пласт 98”-АД: вписа промяна в устава; деноминира капитала от 111 000 000 лв. на 111 000 лв., вкл. и стойността на една акция от 1000 лв. на 1 лв.; преизбира за членове на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X.; заличава X.X.X. като член на съвета на директорите; вписа новия член на съвета на директорите X.X.X..

66043

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 7445 от 5.VII.2000 г. по ф.д. № 5064/95 вписа промени за “Строймат-96”-ООД: освобождава X.X.X. като съдружник в дружеството; деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

66044

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 7736 от 12.VII.2000 г. по ф.д. № 5031/96 вписа промяна за “Братя Ганзурови”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

66045

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 11031 от 24.Х.2000 г. по ф.д. № 4186/2000 вписа дружество с ограничена отговорност “Иракбул-ойл”-ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 10, вх. Б, ет. 5, ап. 14, с предмет на дейност: търговия с петролни продукти, покупка на стоки с цел продажба, външнотърговска дейност, външнотърговско посредничество и представителство, комисионерство, транспортни услуги в страната и в чужбина, извършване на всякакви дейности и услуги и всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и със съдружници X.X.X. и X.X.X. които го представляват и управляват заедно и поотделно.

66133

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 10023 от 19.IХ.2000 г. по ф.д. № 4601/98 вписа промени за “Каламата-2”-ЕООД: вписа нов адрес на управление-Пловдив, ул. Сливница 8; деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

66134

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10845 от 17.Х.2000 г. по ф.д. № 9651/93 вписа промени за “Венеция футура”-ООД: вписва X.X.X. и X.X.X. за съдружници и управители; освобождава Ан-джело Читерино и X.X.X.-X. като съдружници и управители; вписва нов адрес на управление-ж.к. Тракия, бл. 314, вх. Г, ет. 4, ап. 12.

66135

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 7563 от 7.VII.2000 г. по ф.д. № 4555/96 вписа промени за “X.X.”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

66136

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 9804 от 13.IХ.2000 г. по ф.д. № 4519/96 вписа промяна за “Виа Ком”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

66137

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 11039 от 25.Х.2000 г. по ф.д. № 4269/2000 вписа дружество с ограничена отговорност “Интерспорт”-ООД, със седалище и адрес на управление Сопот, ул. X.X. 29, вх. А, ет. 1, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни и складови сделки, сделки с интелектуална собственост, информационни, програмни и други услуги, внос, износ и реекспорт, спедиционни и превозни сделки и международна транспортна дейност, всякакви търговски сделки, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

66138

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10836 от 16.Х.2000 г. по ф.д. № 4143/2000 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Стоев”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Ландос 24, с предмет на дейност: търговско представителство, агентство, комисионна и рекламна дейност, производство на всякакви стоки, продукти и суровини, незабранени със закон, и търговия (вътрешна и външна) с тях във всичките є позволени от закона форми, превози на пътници и товари в страната и в чужбина, спедиция, товарно-разтоварна и охранителна дейност, автооказион, охраняем паркинг, както и всякаква друга търговска дейност, с изключение на забранената със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

66139

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10836 от 16.Х.2000 г. по ф.д. № 4131/2000 вписа дружество с ограничена отговорност “Гарик”-ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Кедър 18, ет. 7, ап. 21, с предмет на дейност: продажба на стоки в първоначален, преработен или обработен вид, комисионна, складова, лизингова, търговска, хотелиерска, ресторантьорска, транспортна дейност в страната и в чужбина и друга дейност на търговско представителство и посредничество, реекспорт, туризъм, производство и продажба на алкохол, производните му спиртни напитки и цигари (след съответно разрешение), проектантски, консултантски услуги, посреднически услуги при информиране и наемане на работа в страната и в чужбина, брокерски услуги, извършване на дейности и предоставяне на услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Сукиасян Кармен, Мурадян (Х) Акоб, Мурадян Жора, Сукиасян Гаруш и се представлява и управлява от Сукиасян Кармен.

66140

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10775 от 12.Х.2000 г. по ф.д. № 4119/2000 вписа дружество с ограничена отговорност “Ека”-ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Богомил 29, ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност: проектиране, производство, монтаж и сервиз, както и търговия с всякакви средства за производство и технологии за тях, предназначени за всички стопански отрасли, резервни части и екипировка, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия на едро и дребно със стоки за бита, хранителни и нехранителни стоки, месодобив и месопреработка, производство на месни произведения, търговия с месо и месни произведения на едро и дребно, търговия с битова техника на едро и дребно, транспортна дейност, търговско посредничество и представителство, комисионни и лизингови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, извършване на всички останали търговски сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Бакалъм Мустафа Нуреттин, Карагюл Йозджан и X.X.X. и се представлява и управлява от Бакалъм Мустафа Нуреттин.

66141

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 11028 от 24.Х.2000 г. по ф.д. № 4189/2000 вписа дружество с ограничена отговорност “Първомай-Транспорт”-ООД, със седалище и адрес на управление Първомай, ул. Братя Миладинови 9, с предмет на дейност: осъществяване на превозно-транспортна дейност за превоз на пътници и товари в страната и в чужбина-вътрешен и международен транспорт, производство и търговия в първоначален и преработен вид с всякакви хранителни и нехранителни суровини и продукти, стоки, цигари, алкохол, питиета и др., производство и търговия с дрехи, облекла, шивашки услуги, производство и търговия със селскостопански продукти и промишлени стоки, вътрешна и външна търговия, експорт и реекспорт на посочените стоки, както и на дивечова и рибна продукция, плетачество, кафетерия, ресторантьорство и хотелиерство, участие в строителството и експлоатацията на инженерни съоръжения, жилищни и нежилищни сгради, хотели, мотели, увеселителни и други заведения и станции за отдих и почивка, производство на стоки и услуги за бита на гражданите, добиване, преработка и търговия с продукти, суровини и материали, дейността с които не е забранена със закон, сделки с интелектуална собственост, електротехнически, преводни, печатарски, разпространителски, размножителни, спедиторски услуги, както и всякакви други услуги, незабранени със закон, сделки с движими и недвижими имоти, посредничество и комисионерство при търговия с всякакви незабранени със закон сделки, както и други незабранени със закон дейности и сделки. Дружеството е с капитал 5200 лв., със съдружници ЕТ “X.X.”, ЕТ “Вихър-X.X.”, ЕТ “Росица-X.X.”, ЕТ “X.X.-99”, ЕТ “X.X.-Тани”, ЕТ “X.X. 60”, ЕТ “Вили-X.X.”, ЕТ “Мими-X.X.”, ЕТ “X.X.-Диди 69”, ЕТ “Теди-X.X.”, ЕТ “Снеки-X.X.”, ЕТ “X.X.”, ЕТ “Старс-X.X.”, с неопределен срок и се представлява и управлява от X.X.X..

66142

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10946 от 19.Х.2000 г. по ф.д. № 4055/2000 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Виан Комерс”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. X.X. 4а, с предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина-експорт, импорт, реекспорт на стоки, производствена дейност, търгов-ско посредничество и представителство, строителни и дърводелски услуги, производство, преработка, покупка и продажба на селскостопанска и животинска продукция, търговия на едро с лекарствени средства, консумативи и медицинска апаратура, както и други незабранени със закон дейности и услуги, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

66143

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10728 от 11.Х.2000 г. по ф.д. № 3909/2000 вписа промяна за “Рино Къмпани”-ООД: премества седалището и адреса на управление от Варна, ул. Д-р Ал. Недялков 2, ет. 5, в Пловдив, ул. Околчица 43, ет. 1.

66144

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 9880 от 15.IХ.2000 г. по ф.д. № 3816/95 вписа промени за “ДВД”-ООД: вписва промяна в наименованието на дружеството от “ДВД”-ООД, на “ДВД”-ЕООД; заличава като съдружници и управители на дружеството X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; приема новия съдружник “Баргейм”-ЕООД, София, който става едноличен собственик на капитала; назначава за търговски управител (прокурист) на дружеството X.X.X., който ще представлява и управлява дружеството; деноминира капитала от 5 100 000 лв. на 5100 лв.; вписва нов предмет на дейност: организиране на хазартни игри-лотарии, томболи, тото, лото, числови лотарийни игри “бинго” и “кено”, игри с игрални автомати и други подобни съоръжения, игри на игрални маси в казино и залагания върху резултати от спортни състезания и случайни събития, както и помощни спомагателни дейности във връзка с тях (след получаване на съответно разрешение-съгласно действащото законодателство).

66145

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 10705 от 10.Х.2000 г. по ф.д. № 292/95 вписа промени за “Маг-77”-ЕООД: заличава X.X.X. като съдружник и управител; приема X.X.X. и X.X.X. като съдружници; вписва промяна във фирмата на дружеството от “Маг-77”-ЕООД, на “Маг-77”-ООД; деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.; избира новите управители X.X.X. и X.X.X., които представляват и управляват дружеството заедно и поотделно.

66146

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10776 от 12.Х.2000 г. по ф.д. № 134/95 вписа промени за “Търговски колеж-Пловдив”-ООД: заличава X.X.X. като съдружник и управител; приема X.X.X. като съдружник; вписва новия управител X.X.X..

66147

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10286 от 27.IХ.2000 г. по ф.д. № 4882/99 вписа промяна за “Диагностично-консултативен център II-Пловдив”-ЕООД: вписва за управител X.X.X..

66148

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 10036 от 19.IХ.2000 г. по ф.д. № 4529/98 вписа промени за “Регионално дружество за заетост и структурно развитие-Асеновград, Лъки, Садово”-ООД: вписва нов адрес на управление-ул. Цар Асен II № 38; деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

66149

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10926 от 18.Х.2000 г. по ф.д. № 4226/2000 вписа дружество с ограничена отговорност “Карина Груп”-ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 44А, вх. А, ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност: проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на спортно-увеселителен комплекс, ресторантьорство и свързаните с него дейности, строителна дейност, търговска дейност в страната и в чужбина, производствена дейност, както и други незабранени със закон дейности и услуги. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява заедно от X.X.X. и X.X.X..

66150

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 9772 от 12.IХ.2000 г. по ф.д. № 998/96 вписа промени за “Пом-фрит-Къмпани”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.; заличава като съдружник X.X.X..

66151

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 10064 от 20.IХ.2000 г. по ф.д. № 2646/97 вписа промяна за “А З 2”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

66152

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10174 от 25.IХ.2000 г. по ф.д. № 4691/98 вписа промяна за “Багра”-ЕООД: вписа нов адрес на управление-Пловдив, бул. Княгиня Мария-Луиза 124.

66154

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 11019 от 23.Х.2000 г. по ф.д. № 4260/2000 вписа дружество с ограничена отговорност “Ларедо”-ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. X.X.X. 63, ап. 1, с предмет на дейност: производство, търговия, внос, износ и представителство на хранителни стоки и напитки от всякакъв вид, всякакви незабранени със закон дейности, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници Антонино Джузепе Пичоло и X.X.X., с неопределен срок и се представлява и управлява от X.X.X..

66155

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 11034 от 25.Х.2000 г. по ф.д. № 461/99 вписа промяна за “Попов и син”-ООД: деноминира капитала от 15 000 000 лв. на 15 000 лв.

66156

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 10831 от 16.Х.2000 г. по ф.д. № 4135/2000 вписа акционерно дружество “Средна гора-2000”-АД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. 6 септември 93, ет. 2, с предмет на дейност: сключване на приватизационна сделка по чл. 25, ал. 3 и чл. 31, ал. 1 ЗППДОбП за придобиването на акции от капитала на “Средна гора”-ЕАД, Пловдив. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 49 700 лв., разпределен в 4970 обикновени поименни акции с номинална стойност 10 лв., със съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и се представлява от X.X.X..

66157

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 10826 от 16.Х.2000 г. по ф.д. № 1073/97 вписа промени за “Възход 1”-АД: заличава X.X.X. и X.X.X. като членове на съвета на директорите; вписа промени в устава.

66158

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 10825 от 16.Х.2000 г. по ф.д. № 6294/95 вписа промяна за “Мототехника”-АД: увеличава капитала от 50 400 лв. на 453 600 лв. чрез емитиране на нови 403 200 акции с номинал 1 лв.

66159

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 10084 от 20.IХ.2000 г. по ф.д. № 2111/95 вписа промяна за “Обединена финансова компания”-АД: вписа нов адрес на управление-Пловдив, ул. X.X. 10.

66160

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 9249 от 28.VIII.2000 г. по ф.д. № 5028/96 вписа промяна за “Пловдив-такси”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

66161

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 9261 от 28.VIII.2000 г. по ф.д. № 4942/96 вписа промяна за “Катюша-96”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

66162

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 9738 от 12.IХ.2000 г. по ф.д. № 4934/96 вписа промяна за “Бари-Пласт”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

66163

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 9816 от 13.IХ.2000 г. по ф.д. № 7123/95 вписа промяна за “НТС-Инженеринг”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

66164

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 10075 от 20.IХ.2000 г. по ф.д. № 5098/98 вписа промяна за “Нестинарка”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

66165

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 10721 от 11.Х.2000 г. по ф.д. № 2724/96 вписа промяна за “Калоян-Комерс”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

66166

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 10031 от 19.IХ.2000 г. по ф.д. № 1699/98 вписа промяна за “Е И А-Комерс”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

66167

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 9946 от 18.IХ.2000 г. по ф.д. № 6806/95 вписа промени за “Автомотор Пловдив”-АД: деноминира капитала от 50 000 000 лв. на 50 000 лв.; увеличава капитала от 50 000 лв. на 57 000 лв. чрез издаване на нова емисия от 1400 поименни акции с право на глас с номинал 5 лв.

66168

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 10849 от 17.Х.2000 г. по ф.д. № 2812/99 вписа промяна за “Сара Комерс”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

66169

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 9810 от 13.IХ.2000 г. по ф.д. № 2910/96 вписа промяна за “Армо Кабел”-ООД: деноминира капитала от 5 100 000 лв. на 5100 лв.

66170

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 10357 от 29.IХ.2000 г. по ф.д. № 3249/96 вписа промяна за “Термоспектър”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

66171

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 11093 от 27.Х.2000 г. по ф.д. № 4162/2000 вписа дружество с ограничена отговорност “Виктория-Д”-ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. X.X. 117, ет. 6, ап. 26, с предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина, разпространение на печатни издания, услуги, транспорт и търговско представителство, посредничество и агентство с български и чуждестранни физически и юридически лица, маркетинг и реклама, търговия на едро и дребно с хранителни стоки, туризъм в страната и в чужбина, изкупуване, преработка и пласмент на всякакви селскостопански и промишлени стоки, всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

66172

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 11091 от 27.Х.2000 г. по ф.д. № 4195/2000 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Мустанг 2000”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. X.X. 141, ет. 3, ап. 9, с предмет на дейност: транспортна и таксиметрова дейност, превоз на пътници и товари (след получаване на разрешение), всякаква търговска дейност, външна и вътрешна търговия, строителство и предприемачество, комисионерска, посредническа, производствена, складова, спедиторска, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа дейност, вкл. с разкриване на заведения, рекламна, издателска, информационна дейност, търговско представителство и посредничество, всякакви други дейности, сделки и услуги, разрешени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

66173

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 4 ЗК с решение № 10872 от 17.Х.2000 г. по ф.д. № 3748/2000 вписа кооперация “Триумф-2000” със седалище и адрес на управление с. Първенец, ул. Симеон 15, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, обществено хранене, хотелиерство и почивно дело, производство на стоки за широко потребление, хляб и хлебни и захарни изделия, сладкарство и закуски, производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска продукция, цветя, билки, гъби, диворастящи плодове и пчелни продукти, услуги на населението и юридически лица в областта на покупко-продажбата и наемането на недвижими имоти, рекламна дейност, счетоводни услуги, организиране на курсове за повишаване на квалификацията, трудовоправни и синдикални консултации, застрахователна дейност, таксиметрова, транспортна, спедиторска, проектантска и строителна дейност и всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон. Кооперацията е с УС в състав: X.X.X.-председател, X.X.X., X.X.X., и КС в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., и се представлява от X.X.X..

66174

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10958 от 19.Х.2000 г. по ф.д. № 4272/2000 вписа дружество с ограничена отговорност “Търговски център Север”-ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Кипарис 1, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, вътрешен и международен туризъм, спедиция, вътрешни и международни превози на пътници и товари, производство и търговия с алкохолни и тютюневи изделия (след получаване на съответните разрешения за това), производство на промишлени, селскостопански, хранителни и битови стоки, търговия със зърно и зърнени продукти, внос и търговия в търговската мрежа на страната с резервни части-нови и втора употреба, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, аудио- и видеозаписи, рекламна и импресарска дейност, отдаване на движими и недвижими имоти, инженерингова дейност, трансфер на технологии и ноу-хау, производствена и сервизна дейност в областта на промишлеността, селското стопанство, търговията, спорта и услугите, ресторантьорство, хотелиерство, строителна дейност, битови и сервизни услуги, изграждане на магазинна мрежа, вкл. и на консигнационен принцип, търговска дейност с резервни части на моторни превозни средства (след получаване на необходимите разрешения), всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X., фондация “Интеграция за малцинствата”, X.X.X., с неопределен срок и се представлява и управлява от X.X.X..

66177

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение № 9588 от 5.IХ.2000 г. по ф.д. № 2712/2000 вписа промяна за “Кемен”-ЕООД: вписва прехвърляне на търговското предприятие на едноличния търговец X.X.X. с фирма “Камен-X.X.” на “Камен”-ЕООД.

66178

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10993 от 20.Х.2000 г. по ф.д. № 4101/2000 вписа дружество с ограничена отговорност “Комсо”-ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 100, вх. А, ап. 14, с предмет на дейност: производство и търговия на едро и дребно със стоки за селското стопанство и промишлеността, растениевъдство, животновъдство, млекодобив и млекопреработка, внос и износ, транспортна дейност, представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, други дейности, незабранени със закон, и с капитал 406 000 лв. Дружеството е със съдружници ЕТ “Комсо 29-X.X.” и X.X.X., с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

66179

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10757 от 12.Х.2000 г. по ф.д. № 4113/2000 вписа дружество с ограничена отговорност “Хикари”-ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Кичево 22, бл. 163, вх. Д, ет. 4, ап. 15, с предмет на дейност: строително-ремонтна, вътрешно- и външнотърговска дейност, услуги за населението, посредническа, комисионерска, рекламна, издателска дейност у нас и в чужбина, оказионна търговия и отдаване вещи под наем, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

66180

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10753 от 12.Х.2000 г. по ф.д. № 1073/99 вписа промяна за “Агролизинг”-ООД: заличава X.X.X. като съдружник и управител; вписва X.X.X., X.X.X. и X.X.X. като управители на дружеството, които ще го управляват и представляват заедно и поотделно.

66181

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10832 от 16.Х.2000 г. по ф.д. № 4136/2000 вписа дружество с ограничена отговорност “Кристалфлекс”-ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Освобождение 3, хотел “SPS”, офис 802, с предмет на дейност: производство на изделия от дърво с всякакво предназначение и търговия с тях, всякаква търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Джовани Кристало, Емануеле Зито, Марио Калегари, X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

66182

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 10596 от 6.Х.2000 г. по ф.д. № 861/96 вписа прехвърляне на фирма “Ват-X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Ват-X.X., X.X.”.

66183

Разградският окръжен съд на основание чл. 692 и чл. 702, ал. 1 ТЗ съобщава, че списъкът на вземанията на ЧЗК “Възраждане”-с. Островче, област Разград, в производство по несъстоятелност по гр.д. № 435/2000, е одобрен от съда и свиква второ събрание на кредиторите на 30.ХI.2000 г. в 15 ч. в зала № 3 на съда при следния дневен ред: 1. изслушване доклад на синдика за дейността му и приетите от него мерки за събиране вземанията на длъжника по съхраняване масата на несъстоятелността и действията на бившия председател на кооперацията; 2. изслушване предложение на синдика за прекратяване дейността на кооперацията и обявяването є в несъстоятелност при условията на чл. 710 ТЗ.

67513

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 342/2000 за “Догукан груп”-ООД: вписа за съдружници Фатма Орхон, Юксел Догукан; дружеството се управлява и представлява от X.X.X., Сабахаттин Догукан, Юксел Догукан и Фатма Орхон заедно и поотделно.

66265

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 62 от 25.Х.2000 г. по ф.д. № 62/96 прекратяването дейността и обявяването в ликвидация на “Аптеки-Разград”-ЕООД, с ликвидатор X.X.X..

66266

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 200/99 за “Алкатур”-ЕООД: вписва ново седалище и адрес на управление-Разград, ул. Жеравна, хотел “Разград”, партерен етаж.

66267

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 664/2000 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Хипократ”-ООД, със седалище и адрес на управление Разград, ул. X.X. 1, с предмет на дейност: участие в приватизацията на обособена част от лечебно заведение “Диагностично-консултативен център I-Разград”-ЕООД, и с капитал 500 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X.-джиев, X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

66268

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 281/2000 за “Хан Аспарух-КЗ”-АД: увеличава капитала от 107 431 лв. на 312 741 лв., разпределен в 312 741 акции по 1 лв.

66269

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 912 от 23.Х.2000 г. по ф.д. № 912/93 вписа в регистъра за еднолични търговци прехвърляне на ЕТ “Сали Кязим” от едноличния търговец Сали Ахмед Кязим на Амет Кязъм Ялама и го вписа като едноличен търговец с фирма “Амет Кязъм”.

66270

Русенският окръжен съд с определение от 26.Х.2000 г. по т.гр.д. № 654/96 на основание чл. 655 ТЗ назначава за синдик на “Натали”-ЕООД, Русе, в несъстоятелност, X.X.X., ЕГН ********** от гр. Омуртаг, ул. Марица 26; постановява синдика да встъпи в длъжност на 6.ХI.2000 г.

67372

Русенският окръжен съд с определение от 28.Х.2000 г. по т.гр.д. № 218/2000 на основание чл. 655 ТЗ назначава за синдик в производството по несъстоятелност на ППК “Люляк”-с. Табачка, X.X.X., ЕГН ********** от Русе, ул. Пирот 5.

67373

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 3487 от 25.IХ.2000 г. по ф.д. № 1300/2000 еднолично дружество с ограничена отговорност “Агро-Енчева”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. X.X., бл. МНО 1, вх. А, ет. 4, ап. 11, и с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия, производство, изкупуване, продажба, доставка, внос и износ на хранителни и промишлени стоки, производ-ство на изделия за механзация и автоматизаця на селското стопанство, търговско представителство, посредничество, агентство и комисионерство, консултантска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, туризъм, превоз на хора и товари в страната и в чужбина, рекламна дейност, всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

65526

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 3609 от 16.Х.2000 г. по ф.д. № 1451/2000 еднолично дружество с ограничена отговорност “Фероса”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Хан Аспарух 31, ет. 1, и с предмет на дейност: външ-нотърговска дейност, вътрешна търговия на едро и дребно, корабно снабдяване, агентски услуги, транспортно-спедиторска дейност, комисионерска и посредническа дейност, търговско представителство на местни и чуждестранни юридически лица, всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

65527

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 3614 от 2.Х.2000 г. по ф.д. № 1396 дружест-во с ограничена отговорност “Интеркомерс-2000”-ООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Доспат 1, и с предмет на дейност: сделки за услуги-научноизследователски, проектоконструкторски, консултантски, строителни, туристически, хотелиерски, импресарски, маркетинг, транспортни сделки (вътрешни и международни), покупка на стоки и вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина (вътрешна и външна търговия), валутни сделки (след съответно разрешение), търгов-ско представителство и посредничество, интернет и компютърни сделки, комисионни сделки, всякакви други дейности, незбранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

65528

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 3631 от 16.Х.2000 г. по ф.д. № 1459/2000 дружество с ограничена отговорност “Апекс Пул”-ООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Тетово 7, вх. 1, ет. 2, ап. 2, и с предмет на дейност: производство и реализация на изделия от дърво, метал и други материали, външна и вътрешна търговия, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство, агентство и посредничество, консултантска и маркетингова дейност, спедиционна дейност, услуги в областта на софтуера и хардуера, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и “Алгемайнер Хандел”-ЕООД, и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

65529

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 3535 от 9.Х.2000 г. по ф.д. № 1427/2000 дружество с ограничена отговорност “Динакс”-ООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. А. Кънчев 18, ет. 1, и с предмет на дейност: производство и търговия със стоки и услуги, производство и търговия със селскостопански стоки, откриване на заведения за обществено хранене и търговия, магазини за хранителни и промишлени стоки, търговско представителство и посредничество, външнотърговска дейност, внос и износ, комисионна, складова, лизингова, превозна и таксиметрова дейност, предприемачество, извършване на строителство, строителни, монтажни и ремонтни услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

65530

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 1087 от 26.IХ.2000 г. по ф.д. № 446/2000 промени за СД “Офис техника-Киров, Жечев, Ангелов и с-ие”-Силистра: прекратява дружеството поради преобразуването му в дружество с ограничена отговорност с фирма “Офис техника”-ООД, което поема активите и пасивите на прекратеното дружество, седалище и адрес на управление Силистра, ул. X.X. 1, вх. Б, ап. 1. Дружеството е с капитал 35 000 лв., разпределен в 100 дяла по 350 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.-управител, който представлява и управлява дружеството.

65808

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 1186 от 27.Х.2000 г. по ф.д. № 494/2000 еднолично дружество с ограничена отговорност “Многопрофилна болница за активно лечение-Тутракан”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Тутракан, ул. Трансмариска 81, и с предмет на дейност: осъществяване на болнична помощ. Дружеството е с капитал 271 270 лв., разпределен в 27 127 дяла по 10 лв., с неопределен срок, поема активите и пасивите на Общинска болница-Тутракан, по баланса є към 31.Х.1999 г., със собственик Община-Тутракан, и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

65809

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 1179 от 25.Х.2000 г. по ф.д. № 489/2000 дружество с ограничена отговорност “Еко-форест”-ООД, със седалище и адрес на управление Дулово, ул. Васил Лев-ски 5, вх. 1, ет. 4, ап. 8, с предмет на дейност: дърводобив, лесокултурна дейност, вътрешна и външна търговия с обработен и необработен дървен материал и негови производни, фиданки, билки и посадъчен материал, международен ловен туризъм, производствена дейност, туристически, рекламни, хотелиерски услуги, ресторантьорство, комисионни, спедиционни, превозни и складови дейности, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговско представителство и посредничество, вътрешна и външна търговия с промишлени стоки, реекспорт, внос и износ, производство, преработка и съхранение на селскостопански продукти-животински и растителни, производство и реализация на хранителни и нехранителни стоки, извършване на технически дейности при прилагането на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ, геодезически дейности, изготвяне на проекти за кадастрални планове, оценки на недвижими имоти и земеделски земи, консултантски услуги, управление на гори и на земите от горския фонд, собственост на физически и юридически лица, маркиране на подлежащи на сеч дървета и изготвяне на съпровождащите тази дейност отчетни документи, събиране и добив на семена и производство на фиданки и репродуктивни материали от горскодървесни и храстови видове, създаване на горски култури и изготвяне на съпровождащите тази дейност отчетни документи, инвентаризация на горски ресурси, изработване на устройствени проекти, планове и програми за гори и за земите от горския фонд, изработване на проекти, планове и програми за борба с ерозията и рекултивация на нарушени терени, изработване на транспортно-технологични проекти, планове и схеми за ползвания от гори и от земите на горския фонд, изработване на задания за устройствени проекти, планове и програми за гори и за земите от горския фонд, изработване на задания за проекти с борба с ерозията и рекултивация на нарушени терени, опазване (защита и охрана) на гори и на земите от горския фонд, странични ползвания от горите, експертни оценки по проучвателни и проектантски дейности в горите, експертизи и консултации за лесовъдни дейности по Закона за горите, оценка на гори и на земите от горския фонд, професионална квалификация и преквалификация на лица, извършващи дейности по ЗГ, ползване на дървесина от горите и провеждане на дърводобивна дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

65810

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ вписа в търговския регистър с решение № 763 от 28.VI.2000 г. по ф.д. № 112/92 промяна за “Балканмилк-97”-ООД: деноминира капитала от 94 920 000 лв. на 94 920 лв., разпределени в 94 920 дяла по 1 лв.

66704

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ вписа в търговския регистър с решение № 822 от 7.VII.2000 г. по ф.д. № 139/91 промяна за “Ромб”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5 000 лв., разпределени в 50 дяла по 100 лв.

66705

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ регистрира с решение № 922 от 27.VII.2000 г. по ф.д. № 732/91 промяна за “Топ метал”-ООД, Силистра: деноминира капитала от 10 000 000 лв. на 10 000 лв.

66706

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1366 от 31.Х.2000 г. по ф.д. № 713/2000 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Тиса”-ООД, със седалище и адрес на управление с. Загражден, община Баните, област Смолян, с предмет на дейност: производство на машинни детайли и възли и търговия с тях, шивашка дейност, конфекция, търговска и външнотърговска дейност, международен транспорт, туристическа, рекламна, информационна, спедиционна, лизингова дейност на наши и чуждестранни фирми, хотелиерска, ресторантьорска, всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от управителя X.X.X..

66221

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1356 от 27.Х.2000 г. по ф.д. № 305/93 вписа промени за “Бапа-Спорт”-ООД, Рудозем, представлявано от управителя X.X.X.: прехвърля на “Бапа-Сокс”-ЕООД, Сливен, представлявано от управителя X.X.X., предприятието “Цех-чорапен” на “Бапа-Спорт”-ООД, Рудозем, в Сливен, промишлена зона, като съвкупност от правото на собственост върху 2300/34650 идеални части от терен, образуващ парцел III в кв. 20 по плана на града, с площ на целия парцел 34 650 кв.м, заедно със сградата с обща застроена площ 368 кв.м, представляваща шивашки цех, и всички други права, задължения и фактически отношения по баланса към 31.VIII.2000 г.

66222

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 2 от 23.Х.2000 г. по ф.д. № 5550/91 вписа в търговския регистър промени за “Ачита комерс”-ООД, с. Круша, Софийска област: деноминира капитала на дружеството от 700 000 лв. на 700 лв.; прекратява участието на X.X.X. в дружеството; увеличава капитала на дружеството от 700 лв. на 5000 лв.; вписва нова фирма-“Ачита комерс”-ЕООД, с едноличен собственик X.X.X.; дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

66709

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3 от 23.Х.2000 г. по ф.д. № 815/99 вписа в търговския регистър промени за “Щраус и Ко”-ООД, с. Малки Искър, Софийска област: името на съдружника X.X.X. да се чете “X.X.X.” и името на съдружника X.X.X. да се чете “X.X.X.”.

66710

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от 24.Х.2000 г. по ф.д. № 1433/99 вписа в търговския регистър промени за “Витафарм-Правец-99”-ООД, гр. Правец: увеличава капитала на дружеството от 510 лв. на 5100 лв., разпределени на 510 дяла по 10 лв.; предметът на дейност е: съхранение, преработване, опаковане, контролиране, даване на консултации, продажба на дребно по лекарско предписание и без лекарско предписание на регистрирани в България лекарствени средства, както и на козметични и санитарно-хигиенни средства по списък, определен от министъра на здравеопазването, търговско представителство, посредничество и агент-ство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, всякакви други дейности, свързани с посочените, за които няма законова забрана.

66711

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3 от 23.Х.2000 г. по ф.д. № 91/98 вписа в търговския регистър промени за “Санипко”-ООД, гр. Костинброд: прекратява участието на Майк Гарби и Джордж Фарадж Фрейдж в дружеството; вписва нова фирма-“Санипко”-ЕООД, с едноличен собственик Уалид Гарби; дружеството се управлява и представлява от управителя Уалид Гарби.

66712

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2000 г. по ф.д. № 1028/94 вписа в търговския регистър промяна за “Роял Агро 2000”-ООД, с. Поповяне, Софийска област: допълва решение № 1 от 10.VII.2000 г. по ф.д. № 1110/2000, като постановява, че “Роял Агро 2000”-ООД, със седалище с. Поповяне, възникнало чрез отделянето от “Роял Агро”-ООД, със седалище с. Белчин, Софийска област, и поема активи по разделителни баланси към 30.IV.2000 г.

66713

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8 от 30.Х.2000 г. по ф.д. № 1028/94 вписа в търговския регистър промени за “Санитекс Пейпър Продуктс”-ООД, гр. Костин-брод: прекратява участието на Майк Гарби и Уалид Гарби в дружеството; дружеството се управлява и представлява от Фарадж Туфик Фрейдж и Джордж Фарадж Фрейдж заедно и поотделно.

66714

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 9.Х.2000 г. по ф.д. № 1494/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Марго-2000-ДТ”-ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Ихтиман, ул. Цар Самуил 18, вх. А, ет. 6, ап. 18, с предмет на дейност: лесокултурни мероприятия, дърводобив, дървопреработване и търговия с дървен материал в страната и в чужбина, производ-ство и търговия с лесопосадъчен материал, залесяване, разсадникова и други лесокултурни дейности, семесъбиране и производство на фиданки, залесяване, производство и отглеждане на култури и млади насаждения, производство и търговия на едро и дребно с промишлени и хранителни стоки, стоки за широко потребление, производство, преработка, изкупуване и търговия със селскостопанска продукция, рибовъдство, външнотърговска дейност, транспортна дейност в страната и в чужбина, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, всякаква дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и пред-ставлява от собственика X.X.X..

66715

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от 12.Х.2000 г. по ф.д. № 572/97 вписа в търговския регистър прекратяването на “Витро-България”-ООД, гр. Елин Пелин, и го обявява в ликвидация, като ликвидацията да завърши в 6-месечен срок считано от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” и с ликвидатор X.X.X..

66742

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 17.Х.2000 г. по ф.д. № 1533/2000 вписа в търговския регистър дружество с граничена отговорност “Свогелес”-ООД, със седалище и адрес на управление Своге, ул. Звънче 4, създадено с изключителна цел: участие в приватизацията на “Свогелес”-ЕАД, Своге, или обособена негова част. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 500 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X.-X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

66732

Софийският окръжен съд на основание чл. 4 ЗК с решение № 1 от 27.Х.2000 г. по ф.д. № 1346/2000 вписа в търговския регистър кооперация ЗПК “Гея-21” със седалище и адрес на управление Сливница, ул. X.X. 9, с предмет на дейност: производство и търговия със селскостопански стоки, външнотърговска дейност със селскостопански продукти и всякакви други дейности, разрешени със закон. Органи на кооперацията са общо събрание, управителен съвет, контролен съвет и председател. Кооперацията образува фонд “Резервен” и може да образува и други фондове по решение на общото събрание, като размерът на фонд “Резервен” не може да бъде по-малък от 20 % от размера на дяловия капитал (конкретният размер се определя от общото събрание), и се представлява от председателя X.X.X..

66733

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 1 от 13.Х.2000 г. по ф.д. № 1423/2000 вписа в търговския регистър промени за “Мабрук-карс”-ЕООД, София, премества седалището и адреса на управление от София в Костинброд, ул. X.X. 17; деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

66734

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 13.Х.2000 г. по ф.д. № 1485/2000 вписа в търговския регистър промени за “Венто инженеринг”-ООД, София: премества седалището и адреса на управление от София в с. Храбърско, ул. Кокиче 7; прекратява участието в дружеството на X.X.X.; изменя фирмата на “Венто инженеринг”-ЕООД; дружеството ще се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

66735

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 17.Х.2000 г. по ф.д. № 1191/2000 вписа в търговския регистър промяна за “Олимпиа”-ЕООД, Кюстендил: премества седалището и адреса на управление от Кюстендил в с. Костенец, пл. Константин Костенечки.

66736

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 1 от 12.Х.2000 г. по ф.д. № 1102/2000 вписа в търговския регистър промени за “Еко оранжерии-ДБ”-ООД, София: премества седалището на дружеството в гр. Долна баня, ул. Пчелински път; деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв.; вписа X.X.X. за съдружник в дружеството и прекратява участието в дружеството на X.X.X..

66737

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 19.Х.2000 г. по ф.д. № 1528/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Арт Студио 2000”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Самоков, кв. Самоково, бл. 6, вх. Б, ап. 11, с предмет на дейност: графичен дизайн, предпечатна подготовка, проектиране и производство на всякакъв формат плакати и билбордове, маркетингови изследвания, моделиране и подпомагане на рекламирането, наемане на рекламно време и място, организиране на изложби за търговски цели и рекламни кампании, организация и реализация на аудио- и видеорекламни клипове, ноу-хау и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

66738

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от 30.Х.2000 г. по ф.д. № 19/2000 вписа в търговския регистър промени за “Елма-Л.Е.”-ООД, Ихтиман: прекратява участието на X.X.X. в дружеството; изменя фирмата на “Елма-Л.Е.”-ЕООД, с едноличен собственик X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от управителя X.X.X..

66739

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 266, ал. 3 ТЗ с решение № 3 от 27.Х.2000 г. по ф.д. № 2509/93 вписа в търговския регистър промяна за “Самоков Импорт Експорт”-ЕООД, в ликвидация, Самоков: продължава срока за завършване на ликвидацията до 1.ХI.2002 г.

66740

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение № 4 от 12.Х.2000 г. по ф.д. № 165/89 вписа в търговския регистър прекратяването на еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско имущество “Шиндар”-ЕООД, Ихтиман, и го обявява в ликвидация, като ликвидацията да завърши в 6-месечен срок считано от датата на обнародване на решението в “Държавен вест-ник” и с ликвидатор X.X.X..

66741

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 629а и чл. 635, ал. 1 ТЗ с определение № 773 от 7.ХI.2000 г. по гр.д. № 1577/2000 назначава предварително за временен синдик на “Фарма Боруй”-ЕООД, Стара Загора, с правомощията по чл. 635, ал. 1 ТЗ X.X.X. от Стара Загора, ул. X.X. 32, вх. В, ап. 1; постановява спиране на изпълнителните дела срещу имуществото на “Фарма Боруй”-ЕООД, Стара Загора, с изключение на изпълнителните дела, образувани по Закона за събиране на държавните вземания.

67507

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ регистрира по ф.д. № 3539/91 промяна за “Автомобилни превози”-ЕООД, с. Братя Даскалови, област Стара Загора: деноминира капитала от 15 560 000 лв. на 15 560 лв., разпределен в 1556 дяла по 10 лв.

66972

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ регистрира по ф.д. № 3503/91 промяна за “Комерсиал”-ЕООД, Стара Загора: деноминира капитала от 72 800 000 лв. на 7280 лв., разпределен на 72 800 дяла по 10 лв.

66973

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ регистрира по ф.д. № 3590/91 промяна за “Енина”-ЕООД, с. Енина, област Стара Загора: деноминира капитала от 19 697 000 лв. на 19 697 лв., разпределен в 1968 дяла по 10 лв.

66974

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ регистрира по ф.д. № 1359/97 промяна за “X.X. 7”-ЕООД, Стара Загора: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

66975

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ регистрира по ф.д. № 65/97 промяна за “Виго”-ООД, Стара Загора: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

66976

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ регистрира по ф.д. № 1189/97 промяна за “Янита”-ЕООД, Стара Загора: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

66977

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ регистрира по ф.д. № 597/95 промени за “Казанлъшка искра”-ЕООД, Казанлък: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.; избира за управител X.X.X..

66978

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3918 от 10.Х.2000 г. по ф.д. № 1782/2000 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Булгартехноком”-ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Цар Иван Асен II № 135, вх. А, ет. 3, ап. 9, и с предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина, производствена дейност, транспортна, услуги, строително-предприемаческа дейност, търговия със селскостопанска продукция и ней-ни производни, експортна и рекламна дейност, и с капитал 5100 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

66989

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3965 от 17.Х.2000 г. по ф.д. № 1819/2000 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Одит Консулт”-ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, бул. X.X. 7, вх. А, ет. 4, ап. 14, и с предмет на дейност: проверка и заверка на годишни счетоводни отчети, счетоводни и данъчни консултации, покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, посредническа и комисионна дейност, производство на стоки с цел продажба и всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

66990

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3783 от 10.Х.2000 г. по ф.д. № 1743/2000 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Строител Инженеринг”-ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Братя Жекови 60, и с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски сделки, проектиране, строеж, ремонт и реконструкция на недвижими имоти, сделки с недвижими имоти и всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

66991

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3769 от 4.Х.2000 г. по ф.д. № 1738/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Самарско знаме”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. X.X. 152, вх. А, ап. 35, и с предмет на дейност: производство и търговия на едро и дребно с разрешени със закон стоки, строителство, строително-ремонтни, транспортни услуги, обществено хранене, туристически услуги, придобиване и търговия с недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, импорт, експорт и реекспорт и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

66992

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3835 от 6.Х.2000 г. по ф.д. № 1760/2000 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Форевър груп”-ООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, ул. Отец Паисий 1, и с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия, внос, износ на стоки, разкриване и експлоатация на собствена търговска мрежа, производство, изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска и хранително-вкусова продукция, на машини и съоръжения за хранително-вкусовото производство, на всякакви промишлени изделия и стоки за бита, ремонтна, сервизна дейност, обществено хранене, ресторантьорство и услуги, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство (след лиценз), раз-криване и експлоатация на забавни и увеселителни заведения, импресарска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни лица, транспорт и спедиция, таксиметрова дейност (след лиценз), строителство, реализация на готов строителен продукт, маркетинг, инженеринг, инвестиции в страната и в чужбина и всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 5600 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява от X.X.X..

66993

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3931 от 13.Х.2000 г. по ф.д. № 1802/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Стомила”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, ул. 23 пехотен шипченски полк 60, вх. Б, ап. 27, и с предмет на дейност: производство и продажба на хранителни стоки, внос, износ и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

66994

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение № 3848 от 13.Х.2000 г. по ф.д. № 1769/2000 вписа в търговския регистър преобразуване на СД “Абсолют-С-Чичеков, Георгиев и сие” в дружество с ограничена отговорност “Абсолют-ТВ”-ООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, ул. Цар Освободител 6, ап. 15, и с предмет на дейност: консултантска, научноизследователска и развойно-внедрителска дейност в областта на автоматизираните управленски и информационни системи и информационно обслужване и всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

66995

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 1070 от 7.ХI.2000 г. по ф.д. № 600/96 вписа прекратяването правомощията на ликвидатора на дружеството X.X.X.; заличава от търговския регистър при Търговищкия окръжен съд “Мизия Холдинг”-АД, в ликвидация-Търговище.

67360

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 784 от 21.VII.2000 г. регистрира по ф.д. № 240/99 промяна за “Борово око”-ООД, Търговище: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

65891

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 782 от 21.VII.2000 г. по ф.д. № 240/99 вписа промени за “Борово око”-ООД, Търговище: заличава ЕТ “Матеев-син-X.X.-X.X.”-Горна Оряховица, като съдружник в дружеството; вписва за съдружник в дружеството X.X.X..

65892

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 1056 от 1.ХI.2000 г. по ф.д. № 75/94 вписа промяна за “Ему”-АД, с. Разбойна, община Търговище: допълва предмета на дейност с оказионна къща; продажба на стоки втора употреба, изкупуване и продаване на вторични суровини, пред-приемаческа строителна и строително-монтажна дейност, вкл. производство, ремонт и монтаж на стомано-решетъчни и стомано-бетонни стълбове”.

65893

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 1028 от 26.Х.2000 г. по ф.д. № 497/97 вписа прекратяване дейността и обявява в ликвидация “Аида”-АД, Търговище, със срок на ликвидация 6 месеца считано от 26.Х.2000 г. и с ликвидатори X.X.X. и X.X.X..

65894

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1055 от 1.ХI.2000 г. по ф.д. № 135/89 вписа промени за “Хлебопроизводство и сладкарство”-ЕООД, Попово: освобождава управителя X.X.X.; вписва X.X.X. за управител на дружеството; дружеството се представлява от управителя X.X.X..

65895

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1039 от 31.Х.2000 г. по ф.д. № 479/2000 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Балкан-Интер”-ООД, със седалище и адрес на управление Омуртаг, ул. X.X. 9, с предмет на дейност: търговска дейност (комисионна, лизингова, бартерна и други разновидности) на едро и дребно с всички разрешени със закон стоки и вещи (хранителни, промишлени, стоки за бита, суровини, нефтопродукти), оборудване за производство и др. чрез магазини, павилиони, едрови складове и заведения за обществено хранене, внос и износ на стоки, маркетинг, посредничество и представителство на чуждестранни и наши фирми в страната и в чужбина, производство и реализация на селскостопански продукти-растителни, животински, мляко и млечни произведения в сурово и преработено състояние, производство на пластмасови изделия, обувки, чехли, сандалети, домашни пантофи, всякакви гумени изделия, производство на мебели и дървени въглища, производство на текстил и конфекция, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство и ресторантьорство и съответните им спомагателни дейности, сделки с движими и недвижими имоти, проектиране и строителство-високо, ниско, жилищно и промишлено, ремонт на сгради и съоръжения, проектиране, изграждане и поддръжка на отоплителни, топлопроводни, водопроводни, газо- и канализационни, електро- и други инсталации, транспортни и превозни услуги на пътници и товари в страната и в чужбина, селскостопански услуги на населението с машини и инвентар, битоворемонтни услуги на граждани и юридически лица, фирми; всякакви дейности, незабранени със закон (след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв). Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници Музаффер Йозер, Емин Аксу и X.X.X. и се управлява и представлява от съуправителите Музаффер Йозер, Емин Аксу и X.X.X. заедно и поотделно.

65896

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1010 от 18.Х.2000 г. по ф.д. № 468/2000 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “X.X.-База Ломци”-ООД, със седалище и адрес на управление с. Ломци, община Попово, и с предмет на дейност: производство и търговия (вътрешна и външна) със зърно, зърнени храни и техните производни, както и други стоки и имущества, търговско представителство и посредничество, комисионна, спедиционна, складова, лизингова, превозна дейност, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, всякакви други сделки, разрешени със закон (след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв). Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници “Мел Инвест Холдинг”-АД, със седалище Сливен, и “ФЗ-Търговище”-ООД, със седалище Търговище, и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

65897

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1029 от 26.Х.2000 г. по ф.д. № 478/2000 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Самостоятелна медико-диагностична лаборатория-Контраст”-ООД, със седалище и адрес на управление Търговище, ул. Бенковски 14, с предмет на дейност: специализирана медицинска дейност, включваща рентгенова диагностика, изработка и разчитане на рентгенови графии, закупуване и продажба на стоматологична техника и медицинско оборудване с източник на йонизиращо лъчение, консумативи и дрогерия. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

65898

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение № 1053 от 1.ХI.2000 г. по ф.д. № 452/96 вписа прекратяване дейността и обявява в ликвидация “Левина”-ЕООД, Търговище, със срок 1 г., считано от 19.Х.2000 г. и с ликвидатор X.X.X..

66241

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1061 от 2.ХI.2000 г. по ф.д. № 413/98 вписа промени за “Три-С-Търговище”-ООД, Търговище: заличава съдружника в дружест-вото X.X.X.; вписва нова фирма-“Три-С-Търговище”-ЕООД, с едноличен собственик на капитала “3 С СОТ”-ООД, София; вписва нов устройствен акт на дружеството, приет от общото събрание на съдружниците на 14.IХ.2000 г.; дружеството се представлява от управителя X.X.X..

66766

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от 29.IХ.2000 г. регистрира по ф.д. № 185/2000 прекратяване дейността и обявява в ликвидация “Мина-Маришки басейн”-ЕООД, със срок за ликвидация 12 месеца и с ликвидатор X.X.X..

65907

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 12.IХ.2000 г. регистрира по ф.д. № 168/94 промяна за “Евро-94”-ООД: деноминира капитала на 5000 лв.

65908

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 20.Х.2000 г. регистрира по ф.д. № 1/94 промяна за “Харманли-БТ”-АД: деноминира капитала на 79 962 лв.

65909

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от 19.IХ.2000 г. регистрира по ф.д. № 415/97 прекратяване дейността и обявява в ликвидация “Липа-импорт експорт”-ЕООД, с ликвидатор Ибрахим Таштекин и срок за ликвидация 3 месеца.

65910

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.IХ.2000 г. регистрира по ф.д. № 244/99 промяна за “Възход”-ООД: заличава съдружниците Елена Одиноченко, Светлана Бокман и Марина Сирбу.

65911

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.Х.2000 г. регистрира по ф.д. № 263/2000 еднолично дружество с ограничена отговорност “Сертранс”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ж.к. Бадема, бл. 34, вх. А, ап. 10, с предмет на дейност: покупка на всякакви стоки и вещи с цел препродажби в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на всякакви стоки-собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски сделки, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос и износ, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от Ведат Дилемре.

65912

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2000 г. по ф.д. № 962/2000 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Хоспис-Маргарита”-ООД, със седалище и адрес на управление Шумен, ул. X.X. 16, и с предмет на дейност: осъществяване само на извънболнична помощ, изразяваща се в осъществяване на продължително медицинско наблюдение, поддържащо лечение, предписано от лекар, и специфични грижи по домовете на лица с хронични инвалидизиращи заболявания и медико-социални проблеми. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., с управител и представител X.X.X..

66561

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2000 г. по ф.д. № 963/2000 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Хелм”-ООД, със седалище и адрес на управление Шумен, ул. Цар Освободител 114, и с предмет на дейност: проектиране, строителство, външнотърговска дейност (внос и износ), търговско представителство и посредничество, транспортна и сервизна дейност, агентство и комисионерство, спортни и развлекателни игри, организирани по предвидения от закона ред, и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които ще представляват и управляват дружеството заедно и поотделно.

66562

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.Х.2000 г. по ф.д. № 906/2000 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Ак Балкан мениджмънт”-ООД, със седалище и адрес на управление Шумен, ул. Добруджа 9, ет. 5, ап. 116, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, външнотърговска и външноикономическа дейност и консултации във връзка с такава дейност, комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки, внос, износ, реекспорт, бартерни и консигнационни сделки с всякакви стоки, машини и съоръжения, разрешени със закон, маркетинг, мениджмънт и лизинг, операции по факторинг на дългове, управление на финансови активи, сделки с финансови активи и менителнично посредничество. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници Гюнай Арас, Ердоан Шуекинджи и Емруллах Гюнгьор, който е управител и представител на дружеството.

66563

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 30.Х.2000 г. по ф.д. № 160/93 вписа промени за “Августа-мебел”-АД, Шумен: заличава като член и председател на съвета на директорите X.X.X. и вписва като такъв X.X.X.; вписва като зам.-председател на съвета на директорите X.X.X..

66564

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.Х.2000 г. по ф.д. № 151/91 вписа промени за “Мадара автотранспорт”-ООД, Шумен: заличава държавата като съдружник в дружеството; вписва като съдружници лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП, придобили общ дял, както следва: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X..

66565

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 25.Х.2000 г. по ф.д. № 979/2000 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятието с фирма “X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “X.X.-X.X.”.

66566

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 25.Х.2000 г. по ф.д. № 751/97 вписа промени за “Постика-Л.Л.”-ЕООД, Шумен: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.; вписва като съдружник Татяна Постика; преобразува дружеството от еднолично дружество с ограничена отговорност в дружество с ограничена отговорност със същото наименование, седалище и адрес на управление, предмет на дейност и капитал, със съдружници Лариса Постика и Татяна Постика, които ще представляват и управляват дружеството заедно и поотделно.

66567

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 25.Х.2000 г. по ф.д. № 1281/97 вписа промени за “Екани”-АД, Шумен: деноминира капитала от 51 000 000 лв. на 51 000 лв.; заличава X.X.X. като председател на съвета на директорите и вписва като председател Рехшан Шефкет Исмаил; заличава X.X.X. като член на съвета на директорите и вписва като член Рушен Мехмед Риза; заличава Рехшан Шефкет Исмаил като изпълнителен директор и вписва като изпълнителен директор Нуридин Басри Исмаил; вписва промени в устава на дружеството.

66568

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 25.Х.2000 г. по ф.д. № 1149/98 вписа в търговския регистър прекратяването и обявяването в ликвидация на “Търговска мрежа”-АД, Шумен, с ликвидатор X.X.X. и срок на ликвидация 6 месеца.

66569

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 25.Х.2000 г. по ф.д. № 73/95 вписа промяна за “Комигети”-ЕООД, Шумен: деноминира капитала от 5 030 000 лв. на 5030 лв.

66570

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2000 г. по ф.д. № 942/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Владение Мелшизедек-България”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Шумен, ул. Цар Самуил 9, и с предмет на дейност: търговско представителство и посредничество, покупка на предприятия, обекти и обособени части от тях, покупка на дялове и акции, търговия с промишлени стоки, полуфабрикати, суровини, материали, оборудване, резервни части, транспортна техника, моторни превозни средства и всякакви стоки, за които не съществува изрична законова забрана, производство на месни продукти с цел продажба, покупка на стоки и други вещи с цел продажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, производство, преработка и търговия със селскостопанска и животинска продукция, външнотърговска дейност, реекспорт, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, както и свързаните с това товарно-разтоварни дейности, спедиционна, складова, лизингова, комисионна, хотелиерска, рекламна, програмна, информационна и импресарска дейност, експлоатация на административни сгради, ресторанти и други подобни заведения, туристическо обслужване в страната и в чужбина, инженеринг и маркетинг, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, с управител и представител едноличния собственик на капитала Мехмед Рамадан Ибрям.

66571

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2000 г. по ф.д. № 960/2000 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Астра-2000”-ООД, със седалище и адрес на управление Шумен, ул. К. Иречек 5, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, охранителна дейност-охрана на лица, недвижими имоти, превозни средства, движими вещи и материални ценности (след надлежно разрешение), производство и търговия с петрол и всички видове петролни продукти и деривати, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска и консултантска дейност, организиране на школи и курсове (след съответното разрешение от надлежни държавни органи), издателска и печатарска дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строително-ремонт-на дейност, изготвяне, проектиране и реализация на строителни проекти, тенекеджийски и други услуги, външнотърговска и външноикономическа дейност, международен транспорт и туризъм, автосервизни услуги и всякаква друга дейност, незабранена със закон или други нормативни актове. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., Раиф Ериш и Хашим Байрам, с управител и представител X.X.X..

66572

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ по ф.д. № 560/97 съобщава, че “Ники-БТ”-АД, Шумен, е представило в търговския регистър проверения и приет годишен счетоводен отчет за 1999 г.

66573

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 19.Х.2000 г. по ф.д. № 200/96 вписа промени за “Хлебопроизводство и сладкарство”-ЕАД, Шумен: вписва преобразуване на дружеството от еднолично акционерно дружество в акционерно дружество; вписва ново наименование: “Хлебозавод Брадърс Комерс”-АД; вписва нов устав; заличава X.X.X., X.X.X. и X.X.X. като членове на съвета на директорите и вписва като членове X.X.X. и X.X.X.; заличава X.X.X. като председател на съвета на директорите и вписва като председател X.X.X.; заличава X.X.X. като изпълнителен директор и представляващ дружеството и вписва като такъв X.X.X..

66594

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 25.Х.2000 г. по ф.д. № 990/98 вписа промяна за “Алумина Инвест”-АД, Шумен: заличава X.X.X. като изпълнителен директор на дружеството.

66551

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2000 г. по ф.д. № 956/2000 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Милениум-Консулт”-ООД, със седалище и адрес на управление Шумен, бул. Велики Преслав 6, вх. 1, ет. 2, ап. 11, и с предмет на дейност: търговско и рекламно представителство и посредничество, информационни, консултантски, маркетингови и финансово-счетоводни услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., с управител и представител X.X.X..

66552

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 25.Х.2000 г. по ф.д. № 560/97 вписа промени за “Ники-БТ”-АД, Шумен: вписва изменение и допълнение на устава на дружеството; вписва промяна на броя на членовете на съвета на директорите от 4 на 3; освобождава поради изтичане на мандата им досегашните членове на съвета на директорите X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва за членове на съвета на директорите с 5-годишен мандат X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва като изпълнителен директор X.X.X., който ще представлява дружеството.

66553

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2000 г. по ф.д. № 50/92 вписа промени за “Велпа”-ЕООД, Каспичан: вписва като съдружник “Ерия-2”-ЕООД, Шумен; преобразува дружеството от еднолично дружество с ограничена отговорност в дружество с ограничена отговорност; заличава като управител X.X.X.; вписва като управител Ерджеб Иляз Ахмед, който ще управлява и представлява дружеството.

66554

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.ХI.2000 г. по ф.д. № 990/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Виеснер”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Шумен, ул. X.X. 1, ет. 2, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговска и външноикономическа дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, с управител и представител едноличния собственик на капитала Клаус Вилхелм Виснер.

66555

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2000 г. по ф.д. № 66/93 вписа промяна за “Стройресурс”-ООД, Шумен: заличава като управител и представител на дружеството Хайк Хачадур Гарабедян и вписва като такъв X.X.X..

66556

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.Х.2000 г. по ф.д. № 143/96 вписа промяна за “Кребс-ОБ”-ООД, Шумен: вписва ново седалище и адрес на управление-Шумен, ул. Цар Освободител 22.

66557

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.I.2000 г. по ф.д. № 143/96 вписа промяна за “Кребс-ОБ”-ООД, Шумен: заличава X.X.X. като съдружник в дружеството.

66558

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 25.Х.2000 г. по ф.д. № 607/99 вписа промени за “Аптечно-99”-АД, Шумен: заличава X.X.X. като член на съвета на директорите и вписва като член X.X.X.; вписва ново седалище и адрес на управление-Шумен, ул. Преслав 25; дружеството ще се представлява и управлява от изпълнителния директор X.X.X., а в негово отсъствие или при невъзможност да изпълнява задълженията си-от председателя на съвета на директорите X.X.X..

66559

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2000 г. по ф.д. № 958/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Агроинвест-ДД”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Шумен, ул. X.X. 16, вх. В, ап. 32, и с предмет на дейност: производство, обработка, дообработка и търговия със селскостопанска продукция, външнотърговска дейност, търговия с нефтопродукти, промишлени и хранителни стоки и стоки за бита, търговия с цигари и алкохол (след съответните разрешения), ресторантьорство, хотелиерство, туристически услуги, комисионерство, търговско представителство и посредничество, лизингова и транспортна дейност, валутни сделки (след съответното разрешение), складови сделки, сделки с интелектуална собст-веност, рекламни, информационни, програмни, импресарски дейности, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, с управител и представител едноличния собственик на капитала X.X.X..

66560

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1811 от 30.Х.2000 г. по ф.д. № 860/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Медико-техническа лаборатория Радента”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Цар Иван Александър 7, вх. Б, ап. 35, с предмет на дейност: извършване на предписани от лекар-стоматолог специфични технически дейности и производство на специализирани медицински и помощни средства, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се представлява от едноличния собственик на капитала и управител X.X.X..

65513

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1810 от 30.Х.2000 г. по ф.д. № 838/2000 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Халев”-ООД, със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Св.св. Кирил и Методий, с предмет на дейност: изработване на зъбо-протезни конструкции, търговия със зъботехнически и стоматологични машини, апарати, инструменти и консумативи, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

65514

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1806 от 30.Х.2000 г. по ф.д. № 861/2000 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Хидекс”-ООД, със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Черни Дрин 10А, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, строителна дейност-покупка, строеж, обзавеждане и продажба на недвижими имоти и изграждане на промишлени обекти, маркетингова, импресарска, рекламна, информационна, спедиционна, складова и лизингова дейност, дейност на търговско представителство и посредничество, търговия на едро и дребно с промишлени и хранително-вкусови стоки, разкриване на заведения за обществено хранене, производство, преработка и продажба на селскостопанска продукция, внос и износ по предмета на дейност, производство и разпространение на видео- и звукозаписи, хотелиерство и ресторантьорство, транспортна и туристическа дейност в страната и в чужбина, и с капитал 5100 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява за неопределен срок от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

65515

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1514 от 23.VIII.2000 г. по ф.д. № 671/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Пътно поддържане-Ямбол”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Преслав 275, с предмет на дейност: текущ ремонт и поддържане на пътища, пътни принадлежности и съоръжения, град-ски и общински комуникации и инфраструктурата около тях, зимно поддържане на пътища, проектантска, инженерингова и търговска дейност в страната и в чужбина, всички видове услуги със строителна и друга техника, превоз на пътници и товари и всякакви други дейности, незабранени със закон, и с капитал 310 130 лв., еднолична собственост на държавата, чиито права се упражняват от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Дружеството е с неопределен срок, поема съответната част от активите и пасивите на Пътно управление-Ямбол, по баланса му към 30.VI.2000 г. и се управлява и представлява от X.X.X..

65516

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1533 от 28.VIII.2000 г. по ф.д. № 673/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Междуучилищен център-Елхово”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Елхово, ул. Ал. Стамболийски 36, с предмет на дейност: обучение на ученици по предметите домашна техника и икономика, технологии, безопасност на движението и информационни технологии, производство на стоки, отглеждане на билки и посадъчен материал, извършване на метални, дърводелски, шивашки услуги и други дейности, незабранени със закон, и с капитал 158 196,80 лв., разпределен в 15 819 дяла по 10 лв., еднолична собственост на Община-Елхово, чиито права на собственост се упражняват от Общинския съвет-Елхово. Дружеството поема активите и пасивите на Междуучилищен център за трудово-политехническо обучение-Елхово, по баланса му към 30.VI.2000 г. и се управлява и представлява от X.X.X..

65517

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1483 от 17.VIII.2000 г. по ф.д. № 682/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Дезинфекционна станция-Ямбол”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. X.X. 71, с предмет на дейност: извършване на ДД мероприятия в огнища на заразни заболявания и при епидемични ситуации, на дезинсекция и дератизация, производство и предоставяне на формулации за дезинсекция и дератизация, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 14 000 лв. Дружеството е с неопределен срок, приема всички активи и пасиви на Дезинфекционна станция-Ямбол, и се представлява и управлява от X.X.X. до провеждане на конкурс.

65518

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 1500 от 18.VIII.2000 г. по ф.д. № 139/97 вписа промени за “Граничен комплекс “Изгрев”-АД, Елхово: увеличава капитала от 50 000 лв. на 651 500 лв.; вписва промени в устава на дружеството, приети с решение на общото събрание на акционерите на 23.VII.1999 г.

66234

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1604 от 14.IХ.2000 г. по ф.д. № 713/2000 вписа дъщерно еднолично дружество с ограничена отговорност “Лирвейл Ентерпрайсиз-България”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Преслав 14, и с предмет на дейност: производство и търговия със стоки и услуги, представителство, наемане и продажба на недвижими имоти, строителство и други дейности, разрешени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., чийто едноличен собственик е “Лирвейл Ентерпрайсиз”-ООД, Ларнака, Република Кипър, вписано на 9.ХI.1999 г. в Никозия, Република Кипър, и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

66236

Софийският градски съд на основание чл. 10 ЗПП регистрира по ф.д. № 10048/2000 политическа партия с наименование “Нова демокрация-21” със седалище София, район “Красно село”, ул. Нишава бл. 62-70, ет. 2, ап. 11; уставът на политическата партия е приет на учредително събрание от 21.VII.2000 г. и допълнително такъв от 9.Х.2000 г.; вписва висш съвет на партията в състав: X.X.X., ЕГН **********-председател, X.X.X., ЕГН **********-първи зам.-председател, X.X.X., ЕГН **********-зам.-председател, X.X.X., ЕГН **********-главен секретар. Партията се пред-ставлява от X.X.X., а в негово отсъствие от X.X.X..

66870

Софийският градски съд на основание чл. 10 ЗПП регистрира по ф. д. № 11519/2000 политическа партия с наименование “Християн-социален съюз” със седалище в София, район “Лозенец”, ул. Димитър Хад-жикоцев 65; уставът на политическата партия е приет на учредителното събрание на 7.Х.2000 г. и се счита за неразделна част от решението. Органи на партията са: конгрес, върховен съюзен съвет, върховна контролна комисия, централен управителен съвет, секретариат. Централният управителен съвет на партията е в състав: председател-X.X.X., зам.-председатели-X.X.X., X.X.X., X.X.X., секретар-Анна-X.X.-Голева, членове-X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X.. Партията се представлява от председателя X.X.X. (ЕГН **********).

67649

ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

85.-Съветът на директорите на “Комсист”-АД, София, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на 22.ХII.2000 г. в 9 ч. на адрес: София, район “Изгрев”, ул. Тинтява 9, при следния дневен ред: 1. промени в съвета на директорите на дружеството; проекторешение-общото събрание приема предложените промени в съвета на директорите на дружеството; 2. промяна на името на дружеството; проекторешение-общото събрание приема предложената промяна в името на дружеството; 3. промени в устава на дружеството; проекторешение-общото събрание приема предложените промени в устава на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите за общото събрание са на разположение на акционерите на регистрирания съдебен адрес на дружеството, където ще се проведе общото събрание.

67481

1.-Съветът на директорите на “Чистота-София”-АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 22.ХII.2000 г. в 10 ч. в София, ул. Стачник 1, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за увеличение на капитала на дружеството; проект за решение-ОС приема направеното предложение за увеличение капитала на дружеството; 2. разни. Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да присъстват на събранието. Материалите по дневния ред са на разположение в административния офис на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на посочения адрес.

67777

45.-Управителният съвет на СКПОК “Родина”-АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 22.ХII.2000 г. в 14 ч. в седалището на дружеството в София, ул. Искър 39, при следния дневен ред: 1 изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на Професионален спестовно кооперативен пенсионно осигурителен фонд “Родина”; проект за решение-ОС приема предложението на УС за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на Професионален спестовно кооперативен пенсионно осигурителен фонд “Родина”; 2. изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Универсален спестовно кооперативен пенсионно осигурителен фонд “Родина”; проект за решение-ОС приема предложението на УС за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Универсален спестовно кооперативен пенсионно осигурителен фонд “Родина”; 3. разни. Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да участват в общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.

67855

663.-Съветът на директорите на “Промстрой-проект “Приват”-АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква първото редовно общо годишно събрание на акционерите на 22.ХII.2000 г. в 10 ч. в София, в сградата на дружеството, бул. Искърско шосе 8, ет. 5, при следния дневен ред: 1. приемане отчета на изпълнителния директор за работата на дружеството през отчетния период; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет; 3. избор на експерт-счетоводител; 4. освобождаване от отговорност членовете на СД; 5. изменение и допълнение на устава на дружеството; 6. обсъждане и приемане на решение относно преразпределение на структурата на основния капитал на дружеството; 7. приемане на основните насоки за развитие на производствено-търговската и финансова дейност на “Промстройпроект-ПС”-ООД, в което дружеството е основен акционер. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и същия дневен ред независимо от представения на него капитал.

67854

662.-Съветът на директорите на “Хардинк Финанс БГ”-АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква първото редовно годишно общо събрание на акционерите на 28.ХII.2000 г. в 10 ч. в офиса на дружеството, София, ул. Голо бърдо 22, вх. А, офис 3, при следния дневен ред: 1. приемане доклада на изпълнителния директор за дейността на дружеството за отчетния период; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет; 3. извършване на промени в СД и определяне на тяхното възнаграждение; 4. назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за 2001 г.; 5. освобождаване от отговорност на членовете на СД; 6. промяна наименованието (фирмата) на дружеството; 7. преструктуриране на капитала на дружеството и акционерния състав; 8. изменения и допълнения в устава на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.

67853

1.-Съветът на директорите на “Девин”-АД, Девин, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 22.ХII.2000 г. в 11 ч. в офиса на дружеството, София, ул. Твърдишки проход 15, при следния дневен ред: 1. промени в устава на дружеството; проект за решение-ОС приема предложените от СД промени в устава на дружеството; 2. промяна в системата на управление на дружеството; проекторешение-ОС приема предложените от СД промени в системата на управление на дружеството; 3. освобождаване от длъжност на членовете на съвета на директорите; проекторешение-ОС освобождава от длъжност членовете на СД; 4. избор на членове на надзорния съвет на дружеството; проекторешение-ОС приема предложените от СД членове на надзорния съвет; 5. разни. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството, София, ул. Твърдишки проход 15. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 13 ч. на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на представените акции. Поканват се акционерите или писмено упълномощените от тях представители да вземат участие в събранието.

67863

9.-Управителният съвет на “Орбита-Инвест”-АД, Силистра, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 22.ХII.2000 г. в 10 ч. в Силистра, ул. Петър Берон 6, при следния дневен ред: 1. доклад на управителния съвет за дейността на дружеството през финансовата 1999 г.; проект за решение-ОС приема доклада на управителния съвет за дейността на дружеството през финансовата 1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и баланса за финансовата 1999 г.; проект за решение-ОС приема годишния счетоводен отчет и баланса за финансовата 1999 г.; 3. приемане доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.; проект за решение-ОС приема доклада на експерт-счетоводителя; 4. освобождаване от отговорност членовете на НС и УС за дейността им през финансовата 1999 г.; проект за решение-ОС освобождава от отговорност членовете на НС и УС за дейността им през 1999 г.; 5. изменение на устава на дружеството; проект за решение-ОС приема направените предложения за промени на устава; 6. увеличение капитала на дружеството по реда на чл. 194 и 195 ТЗ; проект за решение-ОС приема направеното предложение за увеличаване на капитала; 7. промени в състава на НС и определяне на възнаграждението му; проект за решение-ОС приема предложените промени в състава на НС и размера на възнаграждението му; 8. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение-ОС приема предложението на УС за избор на експерт-счетоводител. Поканват се да присъстват всички акционери на дружеството или писмено упълномощени от тях представители. Регистрацията на акционерите ще се извършва на 22.ХII.2000 г. от 9 ч. и 30 мин. до 9 ч. и 45 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите на адреса на дружеството-Силистра, комплекс “Орбита”.

67864

80.-Съветът на директорите на “Дюни”-АД, Созопол, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 23.ХII.2000 г. в 10 ч. в седалището на дружеството-в.с. Дюни, ресторант “Пеликан”, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството за 1999 г.; проект за решение-общото събрание приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството за 1999 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за резултатите от извършената проверка и заверката на годишния счетоводен отчет за финансовата 1999 г.; проект за решение-общото събрание приема доклада на експерт-счетоводителя за резултатите от извършената проверка и заверката на годишния счетоводен отчет за финансовата 1999 г.; 3. одобряване заверения годишен баланс и счетоводния отчет на дружеството за финансовата 1999 г.; проект за решение-общото събрание одобрява баланса и счетоводния отчет на дружеството за финансовата 1999 г.; 4. освобождаване членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 1999 г. и избор на нов съвет на директорите; проект за решение-общото събрание освобождава членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 1999 г. и избира нов съвет на директорите; 5. разпределение на печалбата за 1999 г.; проект за решение-общото събрание приема предложението на съвета на директорите за разпределение на печалбата за 1999 г.; 6. избор и назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение-общото събрание приема предложението и назначава дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; 7. деноминиране на размера на капитала и номиналната стойност на акциите съгласно Закона за деноминация на лева; проект за решение-общото събрание приема изменение на капитала на дружеството в съответствие с изискванията на Закона за деноминация на лева; 8. приемане на решение за увеличаване на капитала по реда на чл. 112, ал. 5 ЗППЦК във връзка с чл. 36 от Наредбата за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа от 691 806 деноминирани лв. на 3 459 030 деноминирани лв. чрез издаване на нови 2 767 224 акции с номинална и емисионна стойност 1 лв., които се предлагат за записване само на акционерите на дружеството; предложение за решение-ОС приема предложението на съвета на директорите за увеличаване на капитала на дружеството по реда на чл. 112, ал. 5 ЗППЦК чрез публично предлагане на акции само на акционери на дружеството при условия и по ред, както следва: 8.1. размер на заявения за набиране капитал и допустими отклонения, заявеният за набиране капитал е в размер 2 767 224 лв., но не по-малко от 1 851 472 лв., като 25 % от записания капитал се внася при записването, а останалата част-в едномесечен срок от вписване на решението за увеличение на капитала в търговския регистър; 8.2. брой, вид, номинална и емисионна стойност на акциите-предмет на публично предлагане: 2 767 224 обикновени поименни безналични акции с номинална и емисионна стойност по 1 лв.; 8.3. вид, класове акции и права по тях, вкл. и особени права и привилегии, ако такива се предвиждат-акциите на новата емисия са от един и същи клас с вече издадените и дават на акционерите право на един глас в общото събрание на емитента, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акциите, и при условията на действащото законодателство; акциите от новата емисия не дават привилегии и особени права; акциите не пораждат право на глас до пълното изплащане на емисионната им стойност; 8.4. минимален и максимален брой на акциите, които могат да бъдат записани или изкупени при поемане от едно лице: 8.4.1. минимален брой на акциите, които могат да бъдат записани от едно лице-една акция; 8.4.2. при записване на акции в едномесечния срок по чл. 112, ал. 1 ЗППЦК всеки акционер има право да запише акции, пропорционално на притежаваните от него акции преди увеличението на капитала съгласно чл. 112, ал. 1 ЗППЦК, но не повече от четири нови акции за всяка вече притежавана акция; записването на по-голям брой акции е частично невалидно и се удовлетворява до броя акции, които акционерът има право да запише съгласно чл. 112, ал. 1 ЗППЦК; след изтичане на едномесечния срок за записване на акции по реда на чл. 112, ал. 1 ЗППЦК всеки акционер има право да запише брой акции до размера на незаписаните акции от емисията към момента на постъпване на заявката; 8.5. място, адрес, начален и краен срок на подписката; място и адрес на подписката-записването на акции в срока на емисията ще се извършва в офиса на дружеството: хотел “Пеликан”, в.с. Дюни, гр. Созопол, всеки работен ден от 10 до 12 ч.; начален срок на подписката-датата, посочена в съобщението за публично предлагане на акции, което ще бъде публикувано в два централни ежедневника съгласно чл. 93 ЗППЦК, като тази дата не може да бъде по-ранна от датата на обнародването в “Държавен вест-ник” на решението за увеличаване на капитала; краен срок на подписката-един месец считано от началния срок; срок, в който се погасява правото на акционерите да запишат акции от новата емисия пропорционално на притежаваните от тях акции преди увеличението на капитала съгласно чл. 112, ал. 1 ЗППЦК-един месец считано от изтичане на началния срок на подписката; 8.6. условия, форма и начин за записване на акции: акции от новата емисия могат да записват само лица, които са акционери на “Дюни”-АД, съгласно данните от представен от “Централен депозитар”-АД, списък на акционерите на дружеството към 9.ХII.2000 г.; акциите се записват лично или чрез изрично упълномощено за емисионната продажба лице с нотариално заверено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116 ЗППЦК; акции могат да бъдат записвани най-рано на датата на началния срок на подписката и не по-късно от изтичането на крайния срок на подписката; записването на акции в едномесечния срок по реда на чл. 112, ал. 1 ЗППЦК се извършва чрез представяне на адреса, посочен в т. 8.5, на следните документи: писмена заявка за записване на акции по образец, оригинал на платежно нареждане или вносна бележка за превод на не по-малко от 25 % от емисионната стойност на заявените за записване акции по банковата сметка на емитента № 1013003105, банков код 89070235 при МБТР-АД, клон Бургас, с адрес: Бургас, ул. Цар Петър 17, оригинал (нотариално заверено копие) от удостоверение за актуална съдебна регистрация на заявителите юридически лица, издадено не по-рано от един месец от датата на подаване на писмената заявка, оригинал на изрично нотариално заверено пълномощно-в случай, че заявката е подписана от пълномощник; писмената заявка за записване на акции и платежното нареждане или вносната бележка, с които се записват акции в едномесечния срок по чл. 112, ал. 1 ЗППЦК, задължително следва да съдържат следните реквизити: име и ЕГН (респективно наименование и БУЛСТАТ) на акционера, адрес за кореспонденция, брой акции, които се записват, фирма и адрес на емитента, обща сума, дължима срещу записаните акции (като всяко записване на акции в нарушение на изискванията на тази точка ще се счита за невалидно), срок за внасяне на пълната стойност на записаните акции-едномесечен срок от вписване на решението за увеличение на капитала в търговския регистър; при невнасяне в срок на остатъка от емисионната стойност на акциите се прилага процедурата по чл. 189 ТЗ; след изтичане на едномесечния срок за записване на акции по реда на чл. 112, ал. 1 ЗППЦК евентуално останалите незаписани акции се записват чрез представяне на адреса, посочен в т. 8.5-офис на дружеството, на следните документи: писмена заявка за записване на акции по образец, оригинал на платежно нареждане или вносна бележка за превод на дължимата сума по банковата сметка на емитента № 1013003105, банков код 89070235 при МБТР-АД, клон Бургас, с адрес: Бургас, ул. Цар Петър 17, оригинал (нотариално заверено копие) от удостоверение за актуална съдебна регистрация на заявителите юридически лица, издадено не по-рано от един месец от датата на подаване на писмената заявка, оригинал на изрично нотариално заверено пълномощно-в случай, че заявката е подписана от пълномощник; 8.7. ред, който се прилага, ако всички акции от емисията бъдат записани преди крайния срок на подписката-при записване на всички акции от емисията преди изтичането на крайния срок на подписката същата се прекратява, като емитентът публикува съответно съобщение за прекратяването в два централни ежедневника; ред, който се прилага, ако до крайния срок на подписката не бъдат записани всички акции от емисията-ако при изтичане на крайния срок на подписката се запишат 1 851 472 или повече акции, но не са записани всички акции от емисията, подписката се смята за успешна и капиталът на дружеството се увеличава съобразно броя на записаните акции; ако при изтичане на крайния срок на подписката се запишат по-малко от 1 851 472 акции, подписката се счита за неуспешна, за което емитентът незабавно уведомява ДКЦК; в този случай внесените срещу записаните акции суми се връщат на правоимащите по реда и в срока по чл. 89, ал. 1 и 2 ЗППЦК; 8.8. условия и срокове за получаване на удостоверителните документи за издадените акции; удостоверителните документи (депозитарни разписки) за издадените акции могат да бъдат получени от акционерите на адреса на дружеството след вписването на увеличението на капитала в търговския регистър и заверяване на личните им сметки в “Централен депозитар”-АД; 8.9. ред за прехвърляне на акциите-регулираните пазари на ценни книжа, на които се предвижда да бъдат търгувани акциите от новата емисия след придобиването им от акционерите: на пода на “Българска фондова борса-София”-АД; 8.10. основни направления, в които ще бъде използван набраният чрез емисията капитал: набраният капитал ще бъде използван за продължаване на досега осъществения и продължаващ основен ремонт на сградния фонд и съоръженията на в.с.Дюни, както и изграждане на нови сгради и обслужващи съоръжения; 8.11. обща информация за финансово-икономическото състояние на дружеството за текущата финансова година и перспективи за развитие на дружеството-инвестиционната програма на “Дюни”-АД, за 2001 г. предвижда в резултат на инвестициите да бъде постигнато прекатегоризиране от три на четири звезди, както и усъвършенстване на материалната база, което да доведе до повишаване на нивото на предлагане на туристически услуги, като подробна информация е заложена в инвестиционната програма на дружеството и перспективи за 2001 г., които са на разположение на акционерите по реда на чл. 224 ТЗ; 9. изменение на устава на дружеството в съответствие с увеличението на капитала и настъпилите законодателни промени; предложение за решение-ОС приема предложението на СД за изменение на устава на дружеството в частта относно размера на капитала и броя на акциите в съответствие с регистрираното увеличените на капитала и в съответствие с настъпилите законодателни промени; 10. разни. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9 ч. на 23.ХII.2000 г. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще започне в 11 ч. на същия ден и на същото място, при същия дневен ред независимо от представения брой акции. Право на глас в общото събрание ще имат само лицата, придобили акции най-късно до 9.ХII.2000 г. вкл. съгласно списък на акционерите на дружеството, предоставен към тази дата от “Централен депозитар”-АД. Пред-ставените на общото събрание пълномощни се приемат, ако отговарят на изискванията на чл. 116 ЗППЦК. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите и техните пълномощници в седалището на дружеството.

66693

176.-Съветът на директорите на “Автоматика”-АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 22.ХII.2000 г. в 10 ч. в малката зала на Бизнесцентър, Хасково, ул. X.X. 1, при следния дневен ред: 1. отписване на дружеството от регистъра на Комисията по ценни книжа; проект за решение-ОС приема решението за отписване; 2. приемане доклада на СД за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за решение-ОС приема доклада за дейността на дружеството; 3. приемане доклада на експерт-счетоводителя за заверка на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; проект за решение-ОС приема доклада на експерт-счетоводителя; 4. освобождаване от отговорност на членовете на СД за финансовата 1999 г.; проект за решение-ОС приема предложението за освобождаване от отговорност на членовете на СД за финансовата 1999 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за заверка на годишния баланс за 2000 г.; проект за решение-ОС приема предложението за избор на експерт-счетоводител; 6. промени в СД; проект за решение-ОС приема предложението за промени в състава на СД. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството в Хасково, бул. X.X. 15, всеки работен ден от 10 до 17 ч.

67367

389.-Съветът на директорите на “Искър Транспорт”-АД, Червен бряг, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 22.ХII.2000 г. в 10 ч. в салона на дружеството в Червен бряг при следния дневен ред: 1. отчет на дейността на дружест-вото за 1999 г.; проект на решение-ОС приема отчета за дейността на дружеството за 1999 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя на дружеството за 1999 г.; проект на решение-ОС одобрява доклада на експерт-счетоводителя; 3. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 1999 г.; проект на решение-ОС приема счетоводния отчет и баланс за 1999 г.; 4. освобождава от отговорност членовете на СД; проект на решение-ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 1999 г.; 5. избор на експерт-счетоводител на дружеството за 2000 г.; проект на решение-ОС избира предложения експерт-счетоводител за 2000 г.; 6. промени в устава на дружеството; проект на решение-ОС приема предложените промени в устава на дружеството; 7. промени в състава на СД; проект на решение-ОС приема предложените промени в състава на СД; 8. разни. Поканват се всички акционери или писмено упълномощените им представители да носят със себе си и да представят при регистрацията личен паспорт, депозитарна разписка за притежаваните от тях акции, а упълномощените лица-личен паспорт и пълномощно, издадено съгласно изискванията на закона и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружеството, чиито акции са били предмет на публично предлагане. Регистрацията на участниците ще се извърши същия ден от 8 ч. и 30 мин. до 9 ч. и 45 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите един месец преди обявената дата в седалището на дружест-вото в Червен бряг.

67470

59.-Съветът на директорите на “Евро-99”-АД, Смолян, на основание чл. 196 ТЗ увеличава капитала на “Евро-99”-АД, Смолян, на 210 000 лв. чрез издаване на нови 400 поименни акции с номинал от 100 лв. Кани всички акционери да придобият новите акции в срок от 1 месец от обнародване на решението на съвета на директорите в “Държавен вестник” съобразно дела им в капитала на дружеството. При незаявено изкупуване и заплащане на новите акции те ще бъдат предложени свободно на заявилите акционери.

66688

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

X.X.X.-ликвидатор на “Развитие Комеро”-АД, София, в ликвидация по ф.д. № 3831/2000 на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си в 6-месечен срок.

65312

X.X.X.-ликвидатор на СД “Реклам-експрес-Дамянов, Тодоров и сие”, в ликвидация по ф.д. № 5098/90 на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

67858

X.X.X.-ликвидатор на СД “Амбулатория-групова практика за първична медицинска помощ-д-р Георгиева, д-р Станчева, д-р Геренкова и с-ие”-Костенец, в ликвидация по ф.д. № 892/2000 г. на Софийския окръжен съд, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си в двумесечен срок от датата на вписване на решението в Търговския регистър-12.Х.2000 г.

66852

X.X.X. и X.X.X.-ликвидатори на “България 2002”-АД, Холдинг, София, в ликвидация по ф.д. № 17964/92 на основание чл. 267 ТЗ канят кредиторите да предявят вземанията си в 6-месечен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

67241

X.X.X.-ликвидатор на “Егея-Инженеринг”-ООД, Златоград, в ликвидация по ф.д. № 261/99 на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си в 6-месечен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

66612

Ахмад Фахми Абдел Рахман Абдел Дайем-ликвидатор на “Петра-ФА”-ООД, Пловдив, в ликвидация по ф.д. № 464/96, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

66131

X.X.X.-ликвидатор на СД “Димитров и Бенков”, в ликвидация по ф.д. № 8531/99 на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

67490

X.X.X.-ликвидатор на кооперация “Хелиос”-с. Белополяне, община Ивайловград, област Кърджали, в ликвидация по ф.д. № 1021/95, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

65801

X.X.X.-ликвидатор на “Весна-95”-ЕООД, Пловдив, в ликвидация по ф.д. № 3358/95 на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

66175

X.X.X.-ликвидатор на “Общинска фармация”-ЕООД, Кюстендил, в ликвидация по ф.д. № 586/96, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

66013

X.X.X.-ликвидатор на “Павлов и Машев”-ООД, Пазарджик, в ликвидация по ф.д. № 977/99, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

67840

X.X.X.-ликвидатор на “ДАГС”-ООД, Ловеч, в ликвидация по гр.д. № 16/2000 на Ловешкия окръжен съд, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си в 3-месечен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

66785

X.X.X.-ликвидатор на СД “Фотографска къща”, Ямбол, в ликвидация по ф.д. № 134/90, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

65418

X.X.X.-ликвидатор на “Д Б Консулт”-ЕООД, София, в ликвидация по ф.д. № 7168/97 на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

65151

X.X.X.-ликвидатор на “Аримакс”-ООД, гр. Стамболийски, в ликвидация по ф.д. № 8906/93 на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите да предявят вземанията си.

65771

X.X.X.-ликвидатор на СД “А и П-Арабаджиев, Китов и с-ие”, гр. Стамболийски, в ликвидация по ф.д. № 1022/90 на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите да предявят вземанията си.

65723

X.X.X.-председател на ликвидационната комисия на “Изгрев”-ЕООД, с. Катунци, община Сандански, в ликвидация по ф.д. № 750/93, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си в тримесечен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

66323

X.X.X.-ликвидатор на “Студио 9”-ООД, Пловдив, в ликвидация по ф.д. № 2833/99, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

65671

X.X.X.-ликвидатор на “Интер Вега Транс”-ЕООД, София, в ликвидация по ф.д. № 2702/95 на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

66618

X.X.X.-ликвидатор на “РС-клуб”-ООД, Смолян, в ликвидация по ф.д. № 74/95 на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

65852

Йосиф Давид Герон-ликвидатор на “Интеркар 2001”-АД, София, в ликвидация по ф.д. № 7686/95 на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си в 6-месечен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

67196

Йосиф Давид Герон-ликвидатор на “Бен Гал Груп”-АД, София, в ликвидация по ф.д. № 19960/94 на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си в 6-месечен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

67194

X.X.X.-ликвидатор на “Стройкомплект-КТ”-ООД, Сливен, в ликвидация по ф.д. № 544/98 на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

66683

X.X.X.-ликвидатор на Месокомбинат-АД, Плевен, в ликвидация по ф.д. № 1290/96 на Плевенския окръжен съд на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

67371

X.X.X.-ликвидатор на СД “Сириус-ИС”-гр. Поморие, в ликвидация по ф.д. № 8613/90 на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

67117

X.X.X.-ликвидатор на “Бумеранг-ММ-Михайлови с-ие”-Пловдив, в ликвидация по ф.д. № 15987/90 на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

66042

X.X.X.-ликвидатор на “Булелит”-ООД, София, в ликвидация по ф.д. № 14880/99 на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

66547

X.X.X.-ликвидатор на “ЗАВН”-АД, Добрич, в ликвидация по ф.д. № 57/96 на Добричкия окръжен съд, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

67135

X.X.X.-ликвидатор на “Хайлифт-Ко”-ООД, Пловдив, в ликвидация по ф.д. № 3313/95 на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си в 6-месечен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

65708

X.X.X.-ликвидатор на СД “Митмар-90”, Ямбол, в ликвидация по ф.д. № 2909/90, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

65377

X.X.X.-ликвидатор на “Алфа трейд”-ООД, София, в ликвидация по ф.д. № 33671/92 на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

66191

Ниу Дзинпин-ликвидатор на “Гуд Лък”-ООД, София, в ликвидация по ф.д. № 6173/95 на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си в 6-месечен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

66331

X.X.X.-ликвидатор на ЗПК “Болярка”-гр. Болярово, в ликвидация по ф.д. № 1937/93 на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си в едномесечен срок.

66315

X.X.X.-ликвидатор на “Сортоизпитване-Бояново”-ЕООД, с. Бояново, в ликвидация по ф.д. № 389/99 на Ямболския окръжен съд, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си в 6-месечен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

67121

X.X.X.-ликвидатор на “Симек ойл”-ООД, София, в ликвидация по ф.д. № 8778/95 на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си в едномесечен срок от обнародване на поканата в “Държавен вестник”.

66867

X.X.X.-ликвидатор на “Либерекс”-ООД, София, в ликвидация по ф.д. № 93/94 на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си в едномесечен срок от обнародване на поканата в “Държавен вестник”.

66868

X.X.X.-ликвидатор на “Юръпиън Медиа груп”-ЕООД, в ликвидация по ф.д. № 8549/99 на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

67034

X.X.X.-ликвидатор на “Феникс-Огоста-97”-АД, Монтана, в ликвидация по ф.д. № 300/97, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

67124

X.X.X.-ликвидатор на “Левис”-ООД, Монтана, в ликвидация по ф.д. № 220/95 на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

66015

X.X.X.-ликвидатор на “Атлантик 2000”-ООД, Лом, в ликвидация по ф.д. № 487/99 на Окръжен съд-Монтана, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си в 1-месечен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

66014

X.X.X.-ликвидатор на “ЕСМ консулт”-АД, Варна, в ликвидация по ф.д. № 5660/94 на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

65382

X.X.X.-ликвидатор на СД “МИ-Бор-Атанасов с-ие”, в ликвидация по ф.д. № 15629/90 на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

66041

X.X.X.-ликвидатор на “ЖП Ремонтно-възстановително предприятие”-АД, в ликвидация по ф.д. № 8776/99, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си в 6-месечен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

66123

X.X.X.-ликвидатор на “Триада-СЛ”-ООД, Пловдив, в ликвидация по ф.д. № 4347/95, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

67696

X.X.X.-ликвидатор на “Център за развитие на промишлеността Пловдив”-ООД, Пловдив, в ликвидация по ф.д. № 11954/92, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

65160

X.X.X.-ликвидатор на “Холдинг бизнес център-Пловдив”-ООД, Пловдив, в ликвидация по ф.д. № 11998/92, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

65159

X.X.X.-ликвидатор на “Бинго нова-1”-ЕООД, София, в ликвидация по ф.д. № 6679/99, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружест-вото да предявят вземанията си в 6-месечен срок.

67195

X.X.X.-ликвидатор на “Медицински център Хипократ-2”-ООД, София, в ликвидация по ф. д. № 1623/99, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си в 4-месечен срок.

67058

X.X.X.-ликвидатор на “Перфект-X.X.”-ЕООД, Видин, в ликвидация по ф. д. № 35/2000 на Видинския окръжен съд, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

66684

X.X.X.-ликвидатор на “Чарлз”-ЕООД, София, в ликвидация по ф. д. № 3987/2000, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си в 6-месечен срок.

66122

Юсеин Мехмед Раим, Бейсим Реджеб Сюлейман и Мехмед Аптил Али-ликвидатори на кооперация “Младост-96”, с. Конево, община Кърджали, в ликвидация по ф. д. № 421/96, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

65800

Янис Стилос Адамидис-ликвидатор на “Белведере”-ЕООД, София, в ликвидация по ф. д. № 3402/94 на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.

67205

X.X.X.-ликвидатор на “Съншайн инн”-АД, София, в ликвидация по ф. д. № 14773/97 на СГС, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си в 6-месечен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

65169

X.X.X. и X.X.X.-сидници на “Армимекс”-АД, София, в производство по несъстоятелност по т. д. № 878/98 на основание чл. 689, ал. 2 ТЗ уведомяват, че съставените списъци и счетоводни отчети по чл. 686 ТЗ са на разположение на кредиторите и длъжника в канцеларията на Софийския градски съд.

65128

X.X.X.-синдик на “Фаворит лактис”-АД, Карнобат, в несъстоятелност по т. д. № 72/99, на основание чл. 688, ал. 1 ТЗ съобщава, че в канцеларията на съда е предоставен на разположение на кредиторите и на длъжника списък с допълнително предявени и приети вземания.

66343

X.X.X.-синдик на “Добруджанска търговска банка”-АД, в несъстоятелност по т. д. № 263/96, на основание чл. 688, ал. 1 във връзка с чл. 689 ТЗ и чл. 87, ал. 1, т. 2 ЗБ уведомява ,че е изготвен седми пореден списък (шести допълнителен) на приетите вземания. Списъкът включва вземанията, предявени след 6.IV.2000 г., и е предоставен на разположение на заинтересуваните в централното управление на “Добруджанска търговска банка”-АД, в несъстоятелност, Добрич, пл. България 1.

66358

X.X.X.-синдик на “Агроекохим Р”-АД, Разград, в производство по несъстоятелност по гр. д. № 229/99, на основани ечл. 695 ТЗ уведомява, че списъкът на допълнително предявените и приети вземания е изготвен и е на разположение на кредиторите и длъжника в канцеларията на Разградския окръжен съд.

65900

X.X.X.-синдик на “Оборище”-АД, София, в несъстоятелност по гр. д. № 21140/93, на основание чл. 689 ТЗ обявява, че списъците на приетите предявени вземания, на служебно предявените вземания по чл. 687 ТЗ, списъкът на неприетите от синдика предявени вземания и годишният счетоводен отчет на длъжника се намират в канцеларията на Софийския градски съд и са на разположение на кредиторите и на длъжника.

67455

X.X.X.-синдик на “Деси”-ЕООД, обявено в неплатежоспособност по т. д. № 329/2000 по описа на Софийския градски съд, VI търг. отделение, 2 състав, на основание чл. 689, ал. 2 ТЗ обявява, че списъкът по чл. 689, ал. 1 ТЗ на предявените от кредиторите и приети от синдика вземания е съставен и се намира на разположение на кредиторите и на длъжника в канцеларията на търговското отделение на Софийския градски съд.

65164

X.X.X.-синдик на “Аваком-Благоеви”-ООД, Габрово, в производство по несъстоятелност по гр. д. № 397/98, на основание чл. 689 ТЗ обявява, че списъкът на приетите предявени вземания на кредиторите е на тяхно разположение в канцеларията на Габровския окръжен съд.

65802

X.X.X.-синдик на “Юниън кар”-ООД, София, в производство по несъстоятелност по т. д. № 337/99 уведомява кредиторите, че списъкът на приетите предявени вземания е съставен и е на разположение в канцеларията на съда.

66190

X.X.X.-синдик на СД “Ганозови и сие-Атаник” (в несъстоятелност), Пловдив, на основание чл. 689, ал. 2 ТЗ по т. д. № 11/2000 обявява, че е изготвен трети списък на приетите от него допълнително предявени вземания, който се намира в търгов-ско деловодство на Пловдивския окръжен съд и е на разположение на кредиторите и на длъжника.

65168

X.X.X.-временен синдик на “Ремон строй”-АД, Козлодуй, в несъстоятелност по гр. д. № 1182/2000, на основание чл. 689 ТЗ обявява, че списъкът на предявените вземания съгласно чл. 686 ТЗ и счетоводните отчети са съставени и са на разположение в канцеларията на Врачанския окръжен съд, търговско отделение.

66980

X.X.X. и X.X.X.-синдици на “Стан Тех”-ЕООД, Пловдив, в открито производство по несъстоятелност по гр. д. № 2161/99, на основание чл. 689, ал. 2 ТЗ обявяват, че е изготвен списък на приетите от синдиците предявени вземания на кредиторите, който е на разположение на кредиторите и на длъжника в търговско деловодство на Пловдивския окръжен съд.

66290

X.X.X.-синдик на Инвестиционен фонд “Югоагент-Вложение”-АД, Добрич, в производство по несъстоятелност по гр. д. № 132/95, на основание чл. 689, ал. 2 ТЗ обявява, че списъкът на допълнително приетите вземания по чл. 688 ТЗ е съставен и е на разположение на длъжника и кредиторите в канцеларията на Добричкия окръжен съд.

66195

X.X.X.-синдик на “Интер-кварц”-ЕАД, София, в несъстоятелност по т. д. № 170/97, на основание чл. 689, ал. 2 и чл. 695 ТЗ обявява, че списъкът на приетите допълнително предявени вземания през периода от 1.ХI.1999 г. до 10.Х.2000 г. е в канцеларията на Софийския градски съд, търг. отделение, на разположение на кредиторите и длъжника.

66676

X.X.X.-синдик на “Армкомерс”-ООД, Варна, в несъстоятелност по т. д. № 388/97 уведомява, че на основание чл. 688, ал. 1 във връзка с чл. 689, ал. 2 ТЗ списъкът с допълнително приетото и предявено вземане е на разположение на кредиторите и на длъжника в канцеларията на търговско отделние на Варненския окръжен съд.

65261

БЮЛЕТИН ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

61.-Министерството на външните работи, София 1040, ул. Ал. Жендов 2, на основание чл. 22, ал. 1 във връзка с чл. 4, чл. 7, ал. 1 и чл. 14 ЗОП и чл. 6 и 10 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и Заповед № 95-00-124 от 10.ХI.2000 г. на министъра на външните работи обявява открит конкурс по възлагане на малка обществена поръчка: 1. предметът на поръчката се състои от две обособени позиции-абонамент и доставка на български ежедневни и периодични информационни печатни издания и абонамент и доставка на чуждестранни ежедневни и периодични информационни и печатни издания; 2. срок за изпълнение на поръчката-чрез извършване на ежедневни и периодични доставки в периода от 1.I до 31.ХII.2001 г. до окончателното изчерпването на доставката с място на доставка-София 1040, ул. Ал. Жендов 2, Централно управление на МВнР; 3. начин на плащане-авансово в левове за българските печатни издания и авансово в левовата равностойност на щатския долар по фиксинга на БНБ в деня на плащането за чуждестранни печатни издания; 4. квалификационните изисквания, изискванията, свързани с доставката на печатните издания, критериите за оценка на предложенията се съдържат в документацията за открития конкурс по възлагане на малка обществена поръчка; 5. срок на валидност на предложенията-60 дни от изтичане на срока за подаване на предложенията; 6. гаранция за участие-парична сума, платима в касата на МВнР, в размер 250 лв. относно предложенията за абонамент и доставка на българските печатни издания и 200 лв. относно предложенията за абонамент и доставка на чуждестранните печатни издания; 7. гаранция за изпълнение на поръчката при сключването на договор за нейното възлагане-10 % от стойността на всяка обособена позиция; 8. документацията за участие в процедурата се получава всеки работен ден от 14 до 16 ч. в сградата на МВнР на посочения адрес в дирекция “Финансово-стопански дейности”, ет. 3, стая 363, срещу заплащане на 100 лв., платими в касата на МВнР; 9. предложенията се представят лично от кандидатите или упълномощени от тях представители в надписан, запечатан и с ненарушена цялост плик в сградата на МВнР, София 1040, ул. Ал. Жендов 2, ет. 3, стая 363, в 14-дневен срок считано от датата на обнародването на поканата за участие в “Държавен вестник”; 10. отварянето и разглеждането на предложенията ще се извърши в 10 ч. на първия работен ден след изтичане на срока за представяне на предложенията в Министерството на външните работи, ул. Ал. Жендов 2, ет. 5, стая 569; резултатът ще бъде съобщен писмено на кандидатите в законоустановените срокове; 11. при възникване на необходимост възложителят си запазва правото да възложи допълнителна обществена поръчка по реда на чл. 16, т. 3 ЗОП. Телефон за контакти: 7143 2621.

67884

997.-Министерството на отбраната, София, ул. В. Левски 3, обявява, че поканата с № 66349 за възлагане на обществена поръчка, обнародвана в “Държавен вестник”, бр. 93 от 2000 г., стр. 101, се счита за невалидна; действаща е поканата с № 66066, обнародвана в “Държавен вестник”, бр. 92 от 2000 г., стр. 91.

68205

341.-Министерство на правосъдието, София, ул. Славянска 1, тел. 933-32-70, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” ЗОП, чл. 6, т. 2 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и решение № ЛС-03-3756 от 13.ХI.2000 г. на министъра на правосъдието открива процедура за възлагане на малка обществена поръчка при следните условия: 1. предмет на обществената поръчка: доставка на карти за безналично разплащане за закупуване на горивно-смазочни материали за нуждите на Министерството на правосъдието; 2. правно и фактическо основание за откриване на процедурата: чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” ЗОП и чл. 6, т. 2 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП; 3. вид на процедурата: открит конкурс; 4. срок и място за изпълнение на обществената поръчка: срок за изпълнение-една година от датата на сключване на договора; място за изпълнение-Министерството на правосъдието; 5. ограничения при изпълнението на обществената поръчка: за участие не се допускат фирми, които не отговарят на условията на чл. 24 и 27 ЗОП; 6. квалификационни изисквания към кандидатите: кандидатите да представят доказателства за търговска репутация и за технически възможности съгласно § 1, т. 12 и 13 ЗОП; 7. изисквания за качество: горивно-смазочните материали трябва да са с гарантиран произход, със сертификати, отговарящи на изискванията на БДС; 8. начин за образуване на предлаганата цена, вкл. и за плащане: начин за образуване на предлаганата цена: представя се в левове с включен ДДС; начин за плащане за изпълнението на обществената поръчка: по банков път в левове; 9. срок на валидност на предложенията: 90 календарни дни след провеждане на процедурата; 10. вид и размер на гаранцията за участие в процедурата: 460 лв., внесени по банкова сметка № 5000173730, банков код 66196611, БНБ-София, съгласно чл. 16, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП; задържането и освобождаването на банковата гаранция на кандидатите става по реда на чл. 32 и 33 ЗОП; 11. критерии за оценка: а) най-ниска предложена цена в предложението на кандидата; б) гаранция за качество; в) срок на изпълнение на доставката; с най-голяма тежест при избора на изпълнител на обществената поръчка е критерият по буква “а”-най-ниска предложена цена в предложението на кандидата; 12. място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията: в сградата на Министерството на правосъдието на 28.ХI.2000 г. в 11 ч.; 13. цена на конкурсната документация: 40 лв., внесени по сметка № 5000173730, банков код 66196611, БНБ-София, невъзстановима след приключване на процедурата; конкурсната документация се закупува от деловодството на Министерството на правосъдието от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник” до 24.ХI.2000 г. вкл. всеки работен ден от 9 до 16 ч.; 14. предложенията за участие в процедурата се приемат в деловодството на Министерството на правосъдието всеки работен ден от 9 до 16 ч. в срок до 16 ч. на 27.ХI.2000 г. вкл.; за справки: тел. (02) 933-32-70; 15. предложенията да се представят в непрозрачен чист запечатан плик лично от кандидатите или от упълномощени техни представители или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка; не се приемат предложения, получени по пощата след обявения краен срок.

67463

371.-Министерството на правосъдието, София, ул. Славянска 1, тел. 980-92-24, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” ЗОП, чл. 6, т. 2 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и решение № ЛС-03-3787 от 14.ХI.2000 г. на министъра на правосъдието открива процедура за възлагане на малка обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка-доставки на медикаменти, необходими за нуждите на Затвора-Ловеч. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата-чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” ЗОП и чл. 6, т. 2 от наредбата. 3. Вид на процедурата-открит конкурс. 4. Срок и място за изпълнение на обществената поръчка-1 г. от датата на сключване на договора-периодично по предварителни заявки от възложителя; място за изпълнение-Затвора-Ловеч. 5. Ограничения при изпълнението на обществената поръчка-за участие не се допускат фирми, които не отговарят на условията по чл. 24 и 27 ЗОП. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите-да представят доказателства за търговска репутация и за технически възможности съгласно § 1, т. 12 и 13 ЗОП. 7. Изисквания за качество-доставените медикаменти трябва да отговарят на изискванията на БДС и всяка доставка да се придружава от сертификат за качество. 8. Начин за образуване на предлаганата цена, вкл. и за плащане-предлаганата цена се представя в левове с включен ДДС франко Затвора-Ловеч; начин за плащане за изпълнението на обществената поръчка-в левове. 9. Срок на валидност на предложенията-90 календарни дни след провеждане на конкурса. 10. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата-460 лв., внесени по банкова сметка № 5000173730, банков код 66196611, БНБ-София, съгласно чл. 16, ал. 1, т. 2 от наредбата; задържането и освобождаването на банковата гаранция на кандидатите става по реда на чл. 32 и 33 ЗОП. 11. Критерии за оценка: а) най-ниска предложена цена в предложението на кандидата; б) гаранция за качество; в) срок на изпълнение на доставката. С най-голяма тежест при избора на изпълнител на обществената поръчка е критерият по буква “а”-най-ниска предложена цена в предложението на кандидата. 12. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията-в сградата на Затвора-Ловеч, на 30.ХI.2000 г. в 14 ч. 13. Цена на конкурсната документация-40 лв., внесени по сметка № 5000173730, банков код 66196611, БНБ-София, невъзстановима след приключване на процедурата. Конкурсната документаця се закупува от касата на Затвора-Ловеч, от датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник” до 28.ХI.2000 г. вкл. всеки работен ден от 9 до 16 ч. 14. Предложенията за участие в процедурата се приемат в деловодството на Затвора-Ловеч, всеки работен ден от 9 до 16 ч. в срок до 16 ч. на 29.ХI.2000 г. 15. Предложенията да се представят в непрозрачен чист запечатан плик лично от кандидатите или от упълномощени техни представители или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Не се приемат предложения, получени по пощата след обявения краен срок. За справки-тел. 068/2-00-37, 2-00-31.

67765

448.-Министерството на финансите, София 1040, ул. Раковски 102, тел. 9859-2710, на основание чл. 10 и 11 във връзка с чл. 6, т. 3 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и решение № 16 от 10.ХI.2000 г. открива процедура за възлагане на обществена поръчка за: 1. вид на процедурата-открит конкурс по реда на чл. 6, т. 3 от наредбата; 2. предмет на поръчката-извършване на независим строителен надзор в строителството и дейности по въвеждане на строежа в експлоатация на обект: ремонт, преустройство и обзавеждане на административна сграда на ТДД Видин; 3. място на получаване на документацията-Министерството на финансите, 1040 София, ул. Раковски 102, стая 16, тел. 9859 2605, от 14 до 16 ч. при цена 15 лв.; 4. предложенията за участие се подават лично от кандидатите или техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик в сградата на МФ, стая 7, от 10 до 12 ч. и от 14 до 17 ч. най-късно 15 календарни дни от обнародването на поканата, тел. 9859-2629.

67900

449.-Министерството на финансите, София 1040, ул. Раковски 102, тел. 9859-2710, на основание чл. 10 и 11 във връзка с чл. 6, т. 3 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и решение № 16 от 10.ХI.2000 г. открива процедура за възлагане на обществена поръчка за преустройство на закрит склад за нуждите на АДВ и открити складови площи-база Ботунец, София-НПЗ “Кремиковци”, при следните условия: 1. вид на поръчката-открит конкурс по реда на чл. 6, т. 3 от наредбата; 2. предмет на поръчката-извършване на независим строителен надзор в строителството и дейности по въвеждане на строежа в експлоатация на обект: преустройство на закрит склад за нуждите на АДВ и открити складови площи-база Ботунец, София, НПЗ “Кремиковци”; 3. място на получаване на документацията-Министерството на финансите, 1040 София, ул. Раковски 102, стая 16, тел. 9859 2605, от 14 до 16 ч. при цена 15 лв.; 4. предложенията за участие се подават лично от кандидатите или техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик в сградата на МФ, стая 7, от 10 до 12 ч. и от 14 до 17 ч. най-късно 15 календарни дни от обнародването на поканата, тел. 9859-2629.

67899

277.-Националната служба за охрана при Президента на Република България, София, бул. Черни връх 43, на основание чл. 31, ал. 2 и 3 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и заповед № 1113 от 14.ХI.2000 г. на началника на НСО отправя покана за участие в открит конкурс при следните условия: 1. предмет на поръчката-застраховане на автомобилната техника в НСО за 2001 г. по задължителна застраховка “Гражданска отговорност”; 2. вид на процедурата-открит конкурс; 3. срок за изпълнение-22.ХII.2000 г.; 4. изисквания към кандидатите-български или чуждестранни застрахователни компании, регистрирани по ТЗ и отговарящи на чл. 23, 24 и чл. 27, ал. 1 ЗОП; 5. цени-по договаряне, плащанията се извършват чрез банков превод; 6. срок на валидност на предложението-60 календарни дни; 7. критерии за оценка на предложението: най-ниска цена за съпоставими нива; преференции и отстъпки; 8. документацията за участие се закупува всеки работен ден от 14 ч. до 16 ч. и 30 мин. на адрес-София, бул. Черни връх 43; 9. предложенията се приемат всеки работен ден от 14 ч. до 16 ч. и 30 мин. на същия адрес до 15-ия календарен ден след обнародването на поканата в “Държавен вестник”; 10. предложенията ще се разглеждат и оценяват в срок до 3 работни дни след крайния срок за получаването им; за контакти-тел. 088 608 166.

67861

376.-Държавната агенция за младежта и спорта, София, бул. Васил Левски 75, с решение № 130 от 13.ХI.2000 г. на основание чл. 6, т. 1 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП открива процедура за провеждане на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за определяне на изпълнител, който да извърши ремонтно-строителни и монтажни работи на Национална гребна база “Панчарево”: 1. срок за изпълнение на поръчката-до 30.VI.2001 г.; 2. квалификационни изисквания към кандидатите-съдебно решение за регистрация по Търговския закон; банкова гаранция, че притежава финансови средства за изпълнение на поръчката; 3. изисквания за качество-съгласно БДС за одобрен работен проект по следните части: архитектурна, конструктивна, ОВИ, В и К, ел. и количествена сметка; 4. начин за образуване на предлаганата цена, вкл. и за плащане: заплащането става по банков път в левове-30 %-авансово до 3 дни след сключване на договора, и 70 %-след изпълнение на задълженията по договора с приемно-предавателен протокол; в цената да бъдат включени всички данъци, такси, митнически сборове; 5. срок на валидност на предложенията-до 30.VI.2001 г.; 6. вид и размер на гаранцията-банкова гаранция в размер 6000 лв.; 7. критерии за оценка на предложението-финансово-икономически анализ на офертите; икономически най-изгодно предложение; търговска репутация на кандидата; технически възможности на кандидата за изпълнение на поръчката; 8. място, ден и час за разглеждане и оценяване на офертите-ДАМС, бул. Васил Левски 75, 4.ХII.2000 г., 14 ч.; 9. място на получаване на документацията за участие в конкурса: ДАМС, бул. Васил Левски 75, деловодство, от 9 ч. и 30 мин. до 17 ч. всеки работен ден от 20 до 24.ХI.2000 г.; 10. цена на документацията за участие в процедурата-50 лв., които да бъдат заплатени в касата на ДАМС; 11. място и срок за представяне на предложенията-от 27.ХI до 1.ХII.2000 г. в сградата на ДАМС, бул. Васил Левски 75, деловодство, от 9 ч. и 30 мин. до 17 ч.

67428

31.-Агенция “Митници”, Регионална митническа дирекция-София, ул. Веслец 84, на основание чл. 10, ал. 4 ЗОП обявява, че планира да проведе през 2000 г. процедура за обществена поръчка за доставка на течни горива за отоплителния сезон 2000-2001 г. за нуждите на митническите учреждения, включени в състава на Регионална митническа дирекция-София.

67465

137.-Изпълнителната агенция “Национална съобщителна система”, София 1000, ул. Гурко 6, на основание чл. 34, ал. 6 ЗОП и заповед № 081 от 14.ХI.2000 г. удължава до 22.ХI.2000 г. срока за подаване на предложения по обявената открита процедура с предмет-доставка и монтаж на технологично оборудване за нуждите на РСЦ-София, Централна поща, и срока за изпълнение на обществената поръчка до 31.I.2001 г. (обявление № 57141, ДВ, бр. 79 от 2000 г.).

67847

86.-Община-гр. Антоново, област Търговище, на основание чл. 2 и 10 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и Заповед № 169 от 9.ХI.2000 г. на кмета на общината открива процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа в общината през зимния сезон 2000-2001 г., при следните условия: 1. правно основание за откриване на процедурата-чл. 2 и чл. 6, т. 3 от наредбата и чл. 4, т. 1 ЗОП; 2. вид на процедурата-открит конкурс; 3. срок за изпълнение на поръчката-зимния период на 2000-2001 г.; 4. място на изпълнение на поръчката-общинските пътища на общината, обособени в 6 района; 5. начин за изпълнение на поръчката-кандидатите могат да участват в процедурата както за изпълнение на поръчката в един район, така и за повече или за всички райони общо; 6. квалификационни изисквания към кандидатите-физически и юридически лица, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон, отговарящи на изискванията по чл. 23 и 24 ЗОП; кандидатите трябва да притежават опит в този вид дейност, да разполагат с квалифициран управленски и технически персонал, база за депониране на инертни материали, специална окомплектована техника за зимно поддържане на пътища; 7. изисквания за качество-да спазват всички нормативни актове, документи и технически изисквания при изпълнението предмета на обществената поръчка; 8. начин на образуване на предлаганата цена-съгласно изискванията за участие; 9. срок за валидност на предложенията-60 дни, считано от датата на крайния срок за подаване на предложенията; 10. вид и размер на гаранцията за участие-парична вноска в размер 354 лв. по банкова сметка № 3074101206, банков код 30025046, БИН 6304000000, Банка “ДСК”-гр. Антоново; 11. критерии за оценка на предложенията-предлагана цена, техническа и технологична обезпеченост, материално-техническа база, наличие на собствена или наета механизация и оборудване, технически и управленски опит в изпълнението на подобни дейности; 12. начин на разплащане-в левове, за действително извършени и приети от възложителя дейности; ограничения при изпълнение на поръчката-в рамките на финансовите средства, отпуснати от ИА “Пътища” на общината за тази дейност; 13. място и срок за подаване на предложенията-Община-гр. Антоново, бул. Тозлушки герои 26, тел. 22-22; 23-33; факс 24-28, стая 4, до 17 ч. на 29.ХI.2000 г.; 14. място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията-30.ХI.2000 г. в 14 ч., стая 4, ет. 2, Община-гр. Антоново; 15. тръжна документация за подготовка на предложенията може да се получи срещу заплащане на 20 лв. в общината всеки ден до 17 ч. до крайния срок за подаване на предложенията-29.ХI.2000 г.

67569

92.-Община-гр. Велико Търново, пл. Майка България 2, тел./факс 062/2-79-97, на основание чл. 34, ал. 6 и 7 ЗОП и заповед № РД-22-1108 от 10.ХI.2000 г. на кмета на общината удължава срока за подаване на предложения за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет-доставка на горива, до 16 ч. на 11.ХII.2000 г. Документацията за участие в процедурата се закупува в сградата на Община-гр. Велико Търново, стая 509, срещу 100 лв. по сметка № 5088000030, код 66072556, ТБ “Биохим”-АД, клон Велико Търново. Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 12.ХII.2000 г. в 14 ч. в стая 302 на Община-Велико Търново. За допълнителна информация-тел. 062/3-04-78.

67892

503.-Община-гр. Видин, пл. Бдинци 2, тел./факс 094-22748, на основание чл. 47 ЗОП и решение № 1 от 10.ХI.2000 г. на кмета на общината открива ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка и кани потенциални кандидати за изпълнители за участие в предварителен подбор при следните условия: 1. Предмет на поръчката-сметосъбиране, сметоизвозване, почистване на териториите за обществено ползване, миене на улици, обезвреждане на битовите отпадъци чрез депониране, снегопочистване на територията на Видин, поддържане на депото за строителни отпадъци и осъществяване на задълженията на оператор на градското сметище. 2. Срок на изпълнение-1 година от сключването на договора. 3. Място на изпълнение на поръчката-територията на Видин и градското сметище. 4. Ограничения при изпълнение на поръчката-кандидатите да отговарят на изискванията, посочени в глава трета, раздел I от ЗОП, и да притежават собствена сметосъбираща техника, съдове за смет и други необходими машини и съоръжения за осъществяване на дейността. 5. Технологични особености на поръчката-някои дейности от поръчката ще се изпълняват по обем, обхват и график, зададени от възложителя. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите-да имат опит в изпълнение на дейността, предмет на поръчката, да разполагат с квалифициран персонал за извършване на дейността, обезпечен технологичен процес за осъществяване на поръчката. 7. Изисквания за качество на услугата-да отговаря на изискванията на екологичното законодателство и да осъществява пълноценно всички технологични операции по отделните видове дейности (подробно регламентирани в документацията за участие). 8. Начин на образуване на предлаганата цена, вкл. и за плащане-цена за: а) извозване на съдовете по вид (за 1 контейнер от 4 м3; 1 контейнер от 0,64 м3; 1 контейнер от 0,11 м3; 1 контейнер “Бобър”) до мястото на разтоварване; б) 1 дка ръчно метене; в) 1 дка оборка на площи, които не се метат; г) 1 дка миене; д) 1 дка събиране и извозване на отпадъци, намиращи се извън контейнерите; е) 1 м3 отпадъци, извозени от претоварна площадка до градско сметище; ж) депониране на 1 м3 отпадъци на градското сметище; з) машиносмяна на снегоринна техника и техника за опесъчаване (осоляване) по видове машини; и) 1 м2 ръчно почистване на сняг и лед; к) машиносмяна на техниката за обработка на депото за строителни отпадъци. На база зададените обеми работа кандидатите предлагат глобална цена за 1 година; предлаганата цена не следва да надхвърля 1 050 000 лв. с ДДС. 9. Начин на плащане-в левове по банков път, ежемесечно, не по-рано от 20 календарни дни след актуване на осъществената дейност. 10. Срок на валидност на предложенията-60 дни считано от датата на отваряне на предложенията. 11. Вид и размер на гаранцията за участие-парична сума 10 500 лв., внесени в касата на Община-Видин. 12. Критерии за оценка на предложенията: 12.1. цена; 12.2. наличие на техника за изпълнение на поръчката; 12.3. опит в дейността, предмет на поръчката; 12.4. срок на разплащане; 12.5. допълнителни предложения на кандидата, които ще са в полза и интерес на общината. 13. Определяне на тежестта на предложенията в комплексната оценка на предложенията: за т. 12.1-45 %; за т. 12.2-25 %; за т. 12.3-20 %; за т. 12.4-5 %; за т. 12.5-5 %; предложенията ще се оценяват по точкова система от 0 до 10 за всеки критерий на тежест поотделно; комплексната оценка на всяко предложение се получава като сума от произведенията на съответния критерий на тежест по получените точки. 14. възложителят си запазва правото да възложи допълнителна поръчка при условията на чл. 16, т. 4 ЗОП. 15. Заявленията за участие в предварителния подбор следва да отговарят на изискванията по чл. 48, ал. 3 ЗОП. 16. Заявленията за участие в предварителния подбор се подават в сградата на Община-Видин, ет. 1, Център за информация и услуги на Община-Видин, в срок до 8.ХII.2000 г. 17. Критерии за предварителния подбор: 17.1. финансови възможности за изпълнение на поръчката; 17.2. технически възможности на кандидатите. 18. Предварителният подбор ще се извърши на 11.ХII.2000 г. от комисия, назначена от възложителя, в административната сграда на общината, ет. 6, заседателна зала, в 14 ч. 19. Разглеждането и оценяването на предложенията на кандидатите, поканени за участие в ограничената процедура, ще се извърши от комисия, назначена от възложителя, на първия работен ден след изтичане на 20-дневния срок за подаване на предложения в административната сграда на общината, ет. 6, заседателна зала, в 14 ч.

67890

504.-Община-гр. Видин, прави следните промени в обявление № 11, ДВ, бр. 81 от 2000 г., стр. 116, за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за обслужване на превозите по автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортна схема: място, ден и час за разглеждане на предложенията-Община-гр. Видин, на 30.ХI.2000 г. в 9 ч. в заседателната зала на ет. 6 в сградата на общината; предложенията за участие в откритата процедура ще се приемат до 16 ч. на 29.ХI.2000 г. в Центъра за услуги и информация на Община-гр. Видин.

67885

12.-Община-гр. Гълъбово, област Стара Загора, тел. 20-31, на основание чл. 3 във връзка с чл. 7 и чл. 13, ал. 2 ЗОП, решение № 91 от 31.VII.2000 г. на Общинския съвет-гр. Гълъбово, и заповед № 794 от 13.ХI.2000 г. на кмета на общината обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет-ученическо столово хранене, при следните условия: 1. Вид на процедурата-открита. 2. Място на изпълнение на поръчката-ученически стол в СОУ “В. Левски”, гр. Гълъбово; ученически стол в I ОУ, гр. Гълъбово; ученически стол във II ОУ, гр. Гълъбово; ученически стол в селата Обручище, Мъдрец и Главан. 3. Срок и изисквания за изпълнение на поръчката-31.ХII.2003 г.; предназначението на поръчката е осигуряване на ученическото столово хранене чрез стопанисване на предоставения по договор ученически стол. 4. Начин на плащане-плащанията да се извършват в левове чрез платежно нареждане по сметка на изпълнителя, като предлаганата цена се формира като процент от стойността на храната. 5. Срок на валидност на предложенията-30 календарни дни от датата на провеждане на процедурата. 6. Гаранция за участие в процедурата-500 лв. под формата на банкова гаранция със срок 60 календарни дни от датата на провеждане на процедурата. 7. Критерии за оценка на предложенията: икономическа изгодност; възможности за изпълнение на поръчката; предложена цена и начин на ценообразуването; начин и срок на плащане. 8. Начин на определяне на тежестта на критериите съгласно методика, посочена в документацията. 9. Разглеждане и оценяване на предложенията-на 20.ХII.2000 г. в 10 ч. в сградата на Община-гр. Гълъбово. 10. Документацията за участие в процедурата може да се получи от деловодството на Община-гр. Гълъбово, в срок до 18.ХII.2000 г. всеки работен ден от 8 до 16 ч. срещу заплатени в касата 50 лв. 11. Място на подаване на предложенията-деловодството на Община-гр. Гълъбово. 12. Срок за подаване на предложенията-16 ч. на 18.ХII.2000 г.

67894

3370.-Областният управител на област Добрич, ул. Независимост 5, тел. 058/290-93, на основание чл. 10 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и заповед № РД-11-611 от 13.ХI.2000 г. открива процедура за провеждане на конкурс за възлагане на малка обществена поръчка при следните условия: 1. предмет на обществената поръчка-доставка на 50 т промишлено гориво за отопление на сградата на Областна администрация-гр. Добрич, през отоплителен сезон 2000-2001 г.; 2. вид на процедурата-открит конкурс; 3. срок и място на изпълнение на поръчката: доставка-до 2 дни от подаване на заявка за необходимото количество гориво със спечелилия конкурса; място-Областна администрация-гр. Добрич, ул. Независимост 5; 4. ограничения при изпълнение на обществената поръчка-транспортните разходи по доставката са за сметка на доставчика; горивото да отговаря на БДС; 5. квалификационни изисквания към кандидатите-да са търговци по смисъла на Търговския закон; да имат собствен или нает специализиран транспорт, оборудван с броячи, замерени и пломбирани от Държавната агенция по стандартизация и метрология; да отговарят на изискванията по раздел I на глава трета от ЗОП; предложенията на кандидатите да отговарят на изискванията на раздел II на глава трета от ЗОП; 6. изисквания за качество-сертификат за качество; 7. начин на образуване на предлаганата цена и начин на плащане-в левове с ДДС; заплащането в левове е по банков път; 8. срок на валидност на предложенията-60 календарни дни от деня на представянето на предложенията на кандидатите; 9. вид и размер на гаранцията за участие в процедурата за възлагане-парична гаранция в размер 300 лв., внесена по сметка на Областна администрация-гр. Добрич, № 5000018035, банков код 62175412, при “Булбанк”-АД, клон Добрич; 10. критерий за оценка на предложението-най-ниската цена в левове за тон с ДДС-100 %; 11. място и срок за представяне на предложенията-в деловодството на областната администрация до 17 ч. на 30.ХI.2000 г.; 12. място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията-стая 215 в сградата на областната администрация, 1.ХII.2000 г., 10 ч.; 13. документацията се закупува срещу 10 лв., платими в касата на областната администрация, Добрич, ул. Независимост 5, всеки работен ден от 9 до 17 ч.

67429

48.-Община-гр. Казанлък, отдел Образование”, ул. Хр. Ботев 29, тел. 0431/22570, 24470 и 29451, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 4, т. 1, чл. 13 и 34 ЗОП и Заповед № 237 от 10.V.2000 г. на кмета на общината кани за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка за Община-гр. Казанлък, отдел “Образование”, на хранителни продукти; перилни и почистващи препарати съгласно приложение № 1 към документацията при следните условия: 1. кандидат за изпълнител на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения, които отговарят на условията по чл. 24 и 27 ЗОП; 2. срок за изпълнение-една година от подписване на договора, като ще се изпълнява на части след предварителна писмена заявка; за хляб и мляко поръчките са ежедневни, а за всички останали-периодични; 3. място за изпълнение-детски градини и училища от кон-кретната заявка; 4. изисквания към качеството-доставените продукти да отговарят на БДС, задължително придружени със сертификат за годност и качество от производителя; 5. начин на образуване на цената-офертната цена да включва всички разходи до обекта-детско заведение, и ДДС; 6. начин на плащане-разсрочено; 7. валидност на предложението-90 дни от датата на разглеждане на предложението; 8. гаранция за участие в процедурата-парична сума в размер 2000 лв., внесени по сметка № 3008095501, БИН 6304000000, банков код 66084634 в ТБ “Биохим”, клон Казанлък; гаранцията на спечелилия поръчката кандидат се трансформира в гаранция за изпълнение на договора и се освобождава след неговото приключване и класиране; 9. критерии за оценка и класиране на предложенията и тежести в комплексната оценка на предложението: офертна цена-60 %; срок на плащане-20 %; комплексност на доставката-10 %; данъчна регистрация на кандидата в ТДС-гр. Казанлък-10 %; 10. отваряне на предложенията-15.I.2001 г. в 9 ч. и 30 мин. в стая 21 на общината; 11. документите за участие в откритата процедура се приемат в отдел “Образование”, Казанлък, гл. счетоводител, всеки работен ден от 9 до 12 ч. и от 14 до 16 ч. срещу внесена в брой сума в касата на отдел “Образование” в размер 30 лв.; 12. предложенията се приемат в срок до 16 ч. на 22.ХII.2000 г. в стаята на началник отдел “Образование”.

67882

14.-Община-гр. Кюстендил, пл. Велбъжд 1, тел. (078) 21-31, вътр. 228, на основание чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “г” във връзка с чл. 22 и 34 ЗОП, чл. 4, т. 1 от Наредба № 33 от 1999 г. на Министерството на транспорта и решение № 0122 от 2000 г. на Общинския съвет-гр. Кюстендил, отправя покана за участие в открита процедура за възлагане обществен превоз на пътници по утвърдената общинска транспортна схема и съгласуваните курсове с насрещните общини по линиите от областната и републиканската транспортна схема. Право на участие имат всички български физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, със седалище община Кюстендил, които притежават лицензия и други документи в съответствие със Закона за автомобилните превози и Наредба № 33 от 1999 г. на МТ. Документацията за участие в процедурата се получава в стая 15 на общината срещу внесени в касата 50 лв. от 10.ХI до 10.ХII.2000 г. Офертите се представят най-късно до 17 ч. на 15.ХII.2000 г. в запечатан непрозрачен плик в канцеларията на общината, стая 23. Предложенията ще се разглеждат и оценяват по реда на тяхното представяне от 18 до 22.ХII.2000 г. За допълнителна информация-тел. 2-20-42, стая 15.

67653

17-Община-гр. Нови пазар, на снование чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “г”, чл. 4, т. 1, чл. 22 и 47 ЗОП открива процедура по възлагане на обществена поръчка. 1. Предмет на обществената поръчка-обслужване на автобусните линии от общинската транспортна схема. 2. Правно и фактическо основание за процедурата-чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “г”, чл. 4, т. 1, чл. 22 и 47 ЗОП и чл. 39 от Наредба № 33 от 1999 г. на МТ. 4. Вид на процедурата-ограничена. 5. Срок и място за изпълнение на обществената поръчка-срок-не повече от срока на действие на лиценза на кандидата; място за изпълнение-автобусни линии. 6. Квалификационни изисквания-само лица по чл. 41 от Наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници в Република България. 7. Ограничения за участие в процедурата-не се допускат лица, които не отговарят на чл. 24 ЗОП и чл. 41 от Наредба № 33 от 1999 г. 8. Изисквания за качество-осигуряване на хигиенно-санитарни условия при пътуване, култура на обслужване, комфортност на превозното средство. 9. Начин на образуване на предлаганата цена-всички разходи и ДДС за един пътникокилометър. 10. Срок на валидност на предложението-90 календарни дни от датата на разглеждане на предложението. 11. Гаранция за участие, вид-парична, в размер 500 лв. 12. Критерии, показатели, начин на оценка и класиране-на база набрани точки, определени по следния начин: а) наличие на собствен автобусен парк-от 1 до 15 т.; б) цени на билетите и обосновка на образуването им-от 1 до 15 т.; в) техническа обезпеченост на автобусния парк-до 30 т., в т.ч. възраст: до 5 г.-10 т.; от 5 до 10 г.-6 т.; от 10 до 15 г.-3 т.; комфортност-до 6 т.; брой седящи места в зависимост от обслужваната линия-до 4 т.; г) технологическа обезпеченост-до 30 т., в т.ч. принципи на работа по осигуряване на пътници с билети-от 1 до 8 т.; наличие на резервен автопарк-от 1 до 8 т.; възможност за оперативно ръководство и контрол-от 1 до 4 т.; наличие на собствена или договорена ремонтно-сервизна и гаражна база-от 1 до 10 т.; д) регистрация на фирмата-от 1 до 15 т.; е) допълнителни предложения, вкл. и със социално значение-от 1 до 20 т.; ж) допълнително изискване към кандидатите-да не са длъжници на общината. Общият брой точки за всеки кандидат се определя като сума от средноаритметичния брой точки за представените автобуси по критерий-техническа обезпеченост на автобусите и получените оценки по останалите критерии; за класиран се счита кандидатът, получил най-голям брой точки. 13. Начин на плащане за изпълнението на поръчката-в левове в касата на общината. 14. Предложенията за участие в предварителния подбор се подават в дирекция “Стопански дейности” на общината в срок до 15 календарни дни от обнародването в “Държавен вестник”; те трябва да бъдат окомплектовани съгласно изискванията на чл. 27 ЗОП. 15. Оценяване на кандидатите в предварителния подбор-въз основа на тяхната финансова и техническа възможност за изпълнение на обществената поръчка, извършва се от комисия, назначена от кмета на общината; докладът на комисията се внася в общинския съвет за вземане на решение. 16. Предварителният подбор ще се проведе в срок 15 календарни дни от обнародването на поканата в “Държавен вестник” в 9 ч. в зала 310 на Община-гр. Нови пазар. 17. Документацията за участие в ограничената процедура се получава в дирекция “Стопански дейности” на общината след представяне на квитанция за платена такса в размер 100 лв. в касата на общината, която сума не се възстановява.

67591

371.-Община-гр. Провадия, ул. Дунав 39, тел. 0518/21-74, на основание чл. 22 във връзка с чл. 4, т. 1, чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “г”, чл. 34 и чл. 50, ал. 1 ЗОП и Заповед № 674 от 7.ХI.2000 г. на кмета на общината се прекратява ограничената процедура и се отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за експлоатация на автобусните линии от транспортната схема на общината, като в обявлението за ограничената процедура (ДВ, бр. 77 от 2000 г.) се правят следните промени: 1. по т. 16 документацията за участие в откритата процедура се получава от Община-гр. Провадия, стая 217, срещу представен документ за платени 100 лв. в касата є в 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”; 2. по т. 13 предложенията да се представят в запечатан непрозрачен плик от кандидата или упълномощен представител до 45 дни от обнародването в “Държавен вестник”; 3. по т. 15 отварянето и оценяването на депозираните предложения ще се извърши на 46-ия ден от датата на обнародването в “Държавен вестник” в 10 ч. в зала 204 на общината. Всички останали условия и критерии, обнародвани в ДВ, бр. 77 от 2000 г., остават същите.

67550

10.-Община-гр. Самоков, бул. Македония 34, тел. 2-23-50, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 4, ал. 1 ЗОП, чл. 6, т. 2, чл. 10 и 31 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и заповед № ЛС-01-580 от 14.ХI.2000 г. на кмета на общината отправя покана към желаещите да участват в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка-доставка на 45 т течно гориво за отоплителния сезон 2000-2001 г. за нуждите на бюджетните звена в структурата на община Самоков. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата-чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” ЗОП, чл. 6, т. 2 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП. 3. Вид на процедурата-открит конкурс. 4. Място и срок на изпълнение-съгласно договор чрез периодично повтарящи се доставки в срок до 3 дни след подаване на заявката. 5. Квалификационни изисквания към кандидатите-всички български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, отговарящи на изискванията по чл. 24 ЗОП и регистрирани като търговци по смисъла на ТЗ. 6. Изисквания за качество-доставките да отговарят на БДС и задължително да са придружени със сертификат за годност, издаден от производителя. 7. Начин на образуване на предлаганата цена-офертната цена да се представи за литър в левове, вкл. ДДС, транспортни разходи и търговска отстъпка. 8. Срок на валидност на предложенията-60 дни от датата на оценяване на предложенията. 9. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата-всеки кандидат представя гаранция-парична сума в размер 1 % от стойността на предложението; гаранцията се заплаща по банков път или в брой в касата на общината. 10. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им-най-изгодно предложение, в т.ч.: а) цена; б) най-дълъг срок за разсрочено плащане; в) изисквания за качество по БДС. 11. Начин на плащане-в левове, пропорционално на доставеното количество, отложено в рамките на 30 дни от датата на всяка доставка след представяне на надлежно оформени счетоводни документи. 12. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията-конкурсът ще се проведе на 16-ия ден от обнародването на поканата в “Държавен вестник” в 10 ч. в заседателната зала на ет. 3, стая 317, на Общинска администрация-Самоков. 13. Място за получаване, срок и начин на плащане на документацията за участие в процедурата-общината, стая 312, ет. 3, срещу представяне на квитанция за внесени в касата на общината 10 лв. Документацията за участие в процедурата се получава от деня на обнародването на поканата; срок за подаване на предложенията-до 17 ч. и 30 мин. на 15-ия ден от обнародването в “Държавен вестник” в непрозрачен запечатан плик в стая 217, ет. 2, на Общинска администрация-Самоков.

67893

3510.-Община-гр. Стражица, ул. Дончо Узунов 5, тел. (06161)20-50, на основание чл. 14 и чл. 34, ал. 1 ЗОП и заповед № 980 от 10.ХI.2000 г. на кмета на общината обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава четвърта от ЗОП за извършване на обществен превоз на пътници съгласно утвърдените (общинска и областна) транспортни схеми при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка-обществен превоз на пътници по автобусните линии по транспортната схема (общинска и областна). 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата-чл. 14 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “г”, чл. 4, т. 1, чл. 13, ал. 2 и чл. 22 ЗОП, чл. 39 и чл. 40, ал. 3 от Наредба № 33 от 1999 г. на МТ и решение № 140 от 7.ХI.2000 г. на ОбС-Стражица. 3. Вид на процедурата-открита. 4. Срок за изпълнение на обществената поръчка-2 години от датата на подписване на договор; място за изпълнение-автобусните линии, включени в община Стражица и област Велико Търново. 5. Ограничения при изпълнение на обществената поръчка-няма. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите-до участие в процедурата се допускат само лица по чл. 2, ал. 1 от Наредба № 33 от 1999 г. на МТ, които отговарят на изискванията на наредбата и на ЗОП. 7. Ограничения за участие в процедурата-не се допускат за участие в процедурата лица по чл. 2, ал. 1 от Наредба № 33 от 1999 г. на МТ, които не са осигурили необходимия брой превозни средства, включително и резервни, за извършване на превоза по обявените с процедурата автобусни линии; не отговарят на ЗОП; не притежават удостоверение за транспортна годност за МПС за съответния вид превоз; не разполагат със собствена или договорена сервизна и гаражна база за обслужване и поддържане в изправност на автомобилите. 8. Изисквания за качество-санитарно-хигиенни условия, култура на обслужването; да извършват превози на пътници по автобусни линии съгласно утвърденото маршрутно разписание и при спазване на всички нормативни актове, регулиращи този вид дейност (Закона за автомобилните превози, Наредба № 33 от 1999 г. на МТ, Закона за движението по пътищата и други нормативни актове). 9. Срок на валидност на предложенията-за всички участници 60 календарни дни от датата на отваряне на писмените предложения от комисията по чл. 37 ЗОП и чл. 40, ал. 2 от Наредба № 33 от 1999 г. на МТ; за класираните на първо, второ и трето място-60 календарни дни плюс 60 календарни дни, или общо 120 календарни дни. 10. Начин за образуване на предлаганата цена-цената да включва всички разходи с ДДС на 1 пътникокилометър. 11. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата-съгласно чл. 31, т. 3 ЗОП парична сума 1100 лв.; паричната гаранция следва да се внесе по банкова сметка № 5001101036, банков код 30004117, при “Банка ДСК”-ЕАД, клон Стражица. 12. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението-участие в изпълнение на транспортни схеми (общинска, областна); възраст на МПС; външен и вътрешен вид; наличие на собствена и наета сервизна и гаражна база; наличие на МПС, необходими за изпълнение на транспортната схема, обявена в поръчката; резервен автопарк-брой автобуси; възможност за оперативно ръководство и контрол; начин на образуване на предлаганата цена на 1 пътникокилометър (с включен ДДС); предложения със социално значение за общината. Оценката е точкова, а класирането на отделните оферти ще става по общия брой натрупани точки. На първо място ще се класира кандидатът, получил най-голям брой точки. 13. Документацията за участие в откритата процедура се получава в общината, стая 27, ет. 2, срещу заплатена сума 100 лв. в срок от 10-ия ден от обнародването на поканата в “Държавен вестник” до 16 ч. на 5.I.2001 г. 14. Място и срок за представяне на писмените предложения-предложенията за участие в откритата процедура се подават в запечатан плик в стая 19, ет. 1 на Община-Стражица; краен срок-до 16 ч. на 9.I.2001 г.; всяко предложение трябва да съдържа документите по чл. 27, ал. 1 ЗОП и чл. 41 от Наредба № 33 от 1999 г. на МТ. 15. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията-в заседателната зала на общината на 10.I.2001 г. в 13 ч. За допълнителна информация-тел. (06161)34-08.

67891

4326.-Областният управител на област Хасково, пл. Свобода 5, тел. 038/6-00-91, факс 038/6-00-92, на основание чл. 10 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени с чл. 7, ал. 1 ЗОП и решение № 451 от 13.ХI.2000 г. областният управител на област Хасково открива процедура за провеждане на конкурс за възлагане на малка обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката-ремонт и подмяна на дограма с нова алуминиева с прекъснат термомост на заседателните зали на ет. 1 и 4 на сградата на Областна администрация-Хасково. 2. Вид на процедурата-открит конкурс. 3. Срок и място на изпълнение на поръчката-до 20.ХII.2000 г.; Областна администрация-Хасково, пл. Свобода 5. 4. Квалификационни изисквания към кандидатите-да са търговци по смисъла на Търговския закон; да имат опит в извършването на подобни дейности; да отговарят на изискванията по раздел I на глава трета от ЗОП; предложението на кандидатите да отговаря на изискванията на раздел II на глава трета от ЗОП. 5. Изисквания за качество-извършените СМР и вложените материали да отговарят на действащите стандарти и отраслови нормали. 6. Начин на образуване на предлаганата цена и начин на плащане-количествено-стойностна сметка; цената трябва да е обявена в левове с ДДС; стойността на поръчката да не надхвърля 30 000 лв. с ДДС; заплащането да бъде в левове по банков път-за действително извършени и приети от възложителя работи. 7. Срок на валидност на предложенията-30 календарни дни от представянето на предложенията. 8. Вид и размер на гаранцията-за участие в процедурата кандидатите заплащат 300 лв. парична гаранция, платими в касата на Областна администрация-Хасково, пл. Свобода 5. 9. Критерии за оценка на предложенията-оценяването и класирането на постъпилите предложения комисията ще извърши по следните критерии: а) цена на предложението-40 %; б) срок за изпълнение и гаранционен срок-50 %; в) доказателства за технически възможности на кандидата и търговска репутация-10 %; начин за определяне на комплексната оценка (КО) по формулата:

КО = 0,4 x а + 0,5 x б + 0,1 x в.

10. Място и срок за представяне на предложенията-предложенията се подават в деловодството на областната администрация в срок до 17 ч. на 29.ХI.2000 г. 11. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията-предложенията ще се разгледат на 30.ХI.2000 г. в 13 ч. в областната администрация. Документацията се закупува за 10 лв., платими в касата на Областна администрация-Хасково, пл. Свобода 5, всеки работен ден от 9 до 17 ч.

67667

294.-Община-гр. Чирпан, област Стара Загора, на основание чл. 22 във връзка с чл. 14 ЗОП и заповед № РД-09-323 от 13.ХI.2000 г. на кмета на общината обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка-доставка на дизелово гориво за отоплителния сезон 2000-2001 г. за нуждите на детски градини, детски ясли, училища и сградата на общината-общо 310 т. 2. Правно основание за откриване на процедурата-чл. 22 и 34 във връзка с чл. 7, ал. 2 ЗОП. 3. Вид на процедурата-открита. 4. Срок и място на изпълнение на обществената поръчка-периодично повтарящи се доставки със срок и място на изпълнение съгласно график. 5. Ограничения при изпълнение на обществената поръчка-за участие в процедурата кандидатите трябва да отговарят на условията по чл. 5, ал. 1 и 2 и чл. 24, ал. 1 ЗОП, с предмет на дейност търговия с петролни продукти, да разполагат със собствени специализирани транспортни средства, оборудвани с броячи, замерени и пломбирани от ДНСМ, осигурени по КЗОО. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите-кандидатите да представят доказателства, че отговарят на условията и изискванията по чл. 24 и 27 ЗОП; документите да се представят в оригинал или нотариално заверени. 7. Срок и валидност на предложенията-90 календарни дни от датата на провеждане на процедурата. 8. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата-парична на стойност 4380 лв. 9. Критерии за оценка на предложенията и начин на определяне тежестта им в комплексната оценка на предложението: най-ниска цена; срок за отсрочено плащане; срок на изпълнение на заявката; допълнителни предложения на доставчика. 10. Срок, място и цена за получаване на документацията за участие в откритата процедура-до 17 ч. на 22.ХII.2000 г. в касата на общината, стая 39, етаж 3, цена 50 лв. 11. Предложенията да се представят в запечатан непрозрачен плик до 17 ч. на 26.ХII.2000 г. в деловодството на общината, стая 9, ет. 1. 12. Отваряне и оценяване на предложенията-в 10 ч. на 27.ХII.2000 г. в малката зала на общината. За допълнителна информация-тел. 0416/60-02; 60-15; 21-40.

67889

9.-Община-с. Черноочене, област Кърджали, тел. 03691/22-25, 03691/22-27, 03691/23-48, на основание чл. 4, т. 1 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “а”, чл. 7, ал. 1, т. 3 и чл. 13, ал. 2 ЗОП и заповед № 446 от 9.ХI.2000 г. на кмета на общината обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка: 1. предмет на обществената поръчка-зимно поддържане на общинските пътища на територията на общината, включващо почистване от лед и сняг и третиране против заледяване на настилката и съоръженията; 2. вид на процедурата-открита; 3. срок и място на изпълнение-зимен сезон 2000-2001 г., територията на община Черноочене, по утвърдени маршрути, посочени в тръжните книжа; 4. ограничение при изпълнение на поръчката-в рамките на целевите средства, осигурени от Община-с. Черноочене, чрез МРРБ; 5. квалификационни изисквания към кандидатите-с право на участие се ползва всяко физическо и юридическо лице, регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон и притежаващо собствена или наета механизация, специализирано оборудване и опит в изпълнение на подобна дейност; да отговарят на изискванията по чл. 24, 26 и 27 ЗОП; 6. изисквания за качество-да се спазват всички изисквания при изпълнение предмета на поръчката по инструкцията за зимно поддържане от 1998 г.; 7. начин на образуване на предлаганата цена-цена на машиносмяна на всяка машина; 8. начин на заплащане-в левове по банков път по сметка, посочена от изпълнителя въз основа на изготвен от него и одобрен от възложителя подробен протокол за действително извършената работа и фактура; 9. срок на валидност на предложенията-60 календарни дни от датата на отварянето им; 10. критерии за оценка на предложенията-най-ниска цена на комплексната услуга за машиносмяна и по изискванията на чл. 41, ал. 2, т. 1 и 2 ЗОП; 11. място на получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в откритата процедура-Община-с. Черноочене, стая 4, срещу квитанция за платена такса в касата на общината 50 лв.; 12. гаранция за участие-300 лв., внесени в касата на общината; 13. място и срок за представяне на предложенията-до 27.ХII.2000 г. в стая 4 на Общинската администрация-с. Черноочене, в запечатан непрозрачен плик; 14. разглеждане и оценяване на предложенията-на 29.ХII.2000 г. в 10 ч. в сградата на общината.

67731

10.-Община-с. Черноочене, област Кърджали, тел. 2225, тел. код 993691, на основание чл. 44, ал. 1 и 2 ЗМСМА във връзка с чл. 4, т. 1, чл. 13, ал. 2, чл. 14, чл. 34, ал. 1 и чл. 22 ЗОП и заповед № 449 от 10.ХI.2000 г. на кмета на общината обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на дизелово гориво до 150 т за 2001 г. за нуждите на общината и учебните заведения на територията на община Черноочене, област Кърджали, съгласно приложен списък за франко доставка към тръжната документация. Кандидатите трябва да отговарят на следните условия: да притежават собствен или нает транспорт; да предоставят регистрация съгласно Търговския закон; да отговарят на условията на чл. 24, 26 и 27 ЗОП; да предоставят документ за данъчно задължение за отчетния период; да предоставят договор, включващ всички определени условия; да доставят дизелово гориво; доставката винаги да се придружава със сертификат за качество съгласно БДС; доставката до 150 т ще се извършва чрез периодично повтарящи се поръчки със срок и място на изпълнение не по-късно от два работни дни след подаване на заявка; цена-по оферта с включен транспорт; плащане-разсрочено до един месец от доставката в левове по банков път с платежно нареждане. Критериите за оценка са изискванията на чл. 41, ал. 2, т. 1 и 2 ЗОП. Възможно е да се възложат допълнителни услуги към основния договор по реда на чл. 16 ЗОП. Получаване на тръжната документация за участие-от стая 6 срещу такса 60 лв., внесена в касата на общината. Гаранция за участие-3000 лв., внесени в касата на общината. Предложенията да се приемат до 17 ч. на 27.ХII.2000 г. в стая 4 на общината в запечатан непрозрачен плик. Разглеждане и оценяване на предложенията-на 29.ХII.2000 г. в 14 ч. в сградата на общината.

67781

198.-Българската телеграфна агенция (БТА), София, бул. Цариградско шосе 49, тел. 92-62-394, на основание чл. 36, ал. 6 във връзка с чл. 51 ЗОП и заповед на генералния директор удължава срока за подаване на предложения за участие в ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на автомобили за нуждите на БТА със седем дни считано от датата на обнародването в “Държавен вестник” при условията на поканата, обнародвана в “Държавен вестник” (бр. 78 от 2000 г.).

67369

160.-“Българска телекомуникационна компания”-ЕАД, София, бул. Тотлебен 8, тел. 949-4502 и 949-4790, на основание чл. 14 и 22 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “у” ЗОП и решение № 091 кани потенциални кандидати за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка: Предмет на откритата процедура-възлагане на договори за овърдрафт кредити със срок 1 г. с “Българска телекомуникационна компания”-ЕАД, в съответствие с посочения обем и изискванията съгласно документацията по процедурата; размерът на овърдрафт кредитите е от 3 000 000 лв. до 5 000 000 лв.; договори за овърдрафт кредити могат да бъдат възложени на повече от един изпълнител. Срок за изпълнение-20.III.2002 г.; квалификационни изисквания към кандидатите-да отговарят на условията и изискванията на чл. 24 и 27 ЗОП, респективно и на Закона за банките; да представят документи за регистрация (съдебна и данъчна), удостоверение за актуално съдебно състояние (издава се от съответния съд), удостоверение, че не е в производство за обявяване в несъстоятелност (издава се от съответния съд); банкрутът се удостоверява с представянето на посочените удостоверения; обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, т. 4 и 6 ЗОП се удостоверяват от кандидата с декларация; да представят заверен от банката екземпляр на лицензия за извършване на банкова дейност; да представят доказателства за търговска репутация; да представят препоръки от предишни възложители, декларация за реализирани кредити на големи клиенти, референции и др.; доказателства за възможностите на кандидата за изпълнението на поръчката: декларация за клонова мрежа и други обстоятелства, доказващи възможностите за изпълнение на поръчката; копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите, заверен от одитор; документ, доказващ, че балансът е приет от органа за управление на кандидата; удостоверение, че няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган (издава се от съответната данъчна служба), или задължения към осигурителни фондове (издава се от НОИ). Начин за образуване на предлаганата цена-предложението следва да съдържа: лихвен процент-за случаите, при които се обявява за база стойност на банков ресурс, се посочва стойността му към датата на представяне на предложението; лихвен процент за просрочие; еднократни такси-такса за ангажимент, такса за управление, такси за проучване и анализ; текущи такси-за усвояване. Условия по кредита-предложението следва да съдържа: обезпечение; начин на погасяване-по възможност при изтичане на срока на кредита; уведомления. Срок на валидност на предложенията-60 календарни дни. Вид и размер на гаранцията за участие-банкова гаранция в размер 1000 лв. в полза на БТК-ЕАД; оригиналната банкова гаранция за участие да се приложи в предложението. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението-класирането се извършва на база на комплексна оценка (К), получена по следната формула:

К = c1.b1 + c2.b2 + c3.b3 + c4.b4 + c5.b5 + c6.b6,

където: c1, c2, c3, c4, c5 и c6 са коефициентите, удостоверяващи тежестта на критериите, описани по-долу, а b1, b2, b3, b4, b5 и b6-оценките по съответния критерий (вариращи от 10 до 50 точки); на първо място се класира участникът, получил най-висока комплекс-на оценка.

Критерии

Тежест

на критериите

коефициент

C1 лихвен %

7

C2 обезпечения

6

C3 текущи такси

3

C4 еднократни такси

1

C5 лихви за просрочие

1

C6 клонова мрежа

2

Място за получаване на документацията за участие-София, ЦУ на БТК-ЕАД, бул. Тотлебен 8, стая 504, срещу представяне на касов ордер за внесени невъзстановими 100 лв. в касата на БТК-ЕАД. Предаване на предложенията-в ЦУ на БТК-ЕАД, стая 504, в срок до 12 ч. на 19.ХII.2000 г. в запечатан непрозрачен плик от упълномощен представител; кандидатите, участващи в процедурата, могат да присъстват при отваряне на предложенията на 19.ХII.2000 г. в 14 ч. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията-раз-глеждането, анализирането и оценяването на предложенията се извършва от специално назначена по чл. 37 ЗОП комисия, която заседава в ЦУ на БТК-ЕАД, и чиято работа започва на 19.ХII.2000 г. в 14 ч.

67457

162.-“Българска телекомуникационна компания”-ЕАД, София, бул. Тотлебен 8, тел. 952-29-09, на основание чл. 6, т. 1 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и утвърдената от съвета на директорите инвестиционна програма на БТК-ЕАД, за 2000 г. кани потенциални кандидати за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка на основание решение № 1-21 при следните условия: Предмет на открития конкурс-възлагане изпълнението на СМР относно изграждането на обект-оптичен кабел Ямбол-Елхово-ГКПП “Лесово”, съгласно изготвен работен проект, съгласуван и приет на ЕТИС на БТК-ЕАД, с протокол № 82 от 8.ХI.2000 г. Изпълнението на обекта ще се реализира на два етапа, разделени по видове СМР с различно време за реализация, описани в следната последователност: I етап-изпълнение на СМР, касаещи трасиране, полагане и зариване на защитната оптична тръба (HDPE), включително изграждане на шахти и инженерни съоръжения съгласно проекта. II етап-изпълнение на СМР, касаещи изтегляне, муфиране, измерване и цялостно предаване на обекта за експлоатация. Допускат се за участие само предложения за комплексно изпълнение на обекта, гарантиращи изпълнението на двата етапа от един изпълнител. Срок на изпълнението: за I етап-до 3 месеца от влизане на договора в сила; за II етап-до 4 месеца от протокол за доставка на оптичния кабел. Място за получаване на документацията за участие-София, ЦУ на БТК-ЕАД, бул. Тотлебен 8, стая 505, всеки работен ден от 10 до 17 ч. срещу представяне на касов ордер за внесени невъзстановими 100 лв. в касата на ЦУ на БТК-ЕАД, която не включва получаване на копие от проекта. Запознаването с проекта ще става в ДИК към БТК-ЕАД, кв. Връбница, ул. Тричко Велев 2, и ТРД-Ямбол. Предаване на предложенията-предложенията на кандидатите за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, изготвени в съответствие с решение № 1-21 и образеца на предложение, да бъдат предадени в ЦУ на БТК-ЕАД, бул. Тотлебен 8, ет. 5, стая 505, до 12 ч. на 6.ХII.2000 г. в запечатан непрозрачен плик от упълномощен представител. Място, ден и час на провеждане на конкурса-специална комисия, назначена съгласно глава шеста от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП започва работа по отваряне, разглеждане и оценяване на предложенията на 6.ХII.2000 г. в 14 ч. в ЦУ на БТК-ЕАД. Кандидатите, участващи в процедурата, могат да присъстват при отваряне на предложенията на 6.ХII.2000 г. в 14 ч. в стая 508.

67655

163.-“Българска телекомуникационна компания”-ЕАД, София, бул. Тотлебен 8, тел. 952-29-09, на основание чл. 6, т. 1 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и утвърдената от съвета на директорите инвестиционна програма на БТК-ЕАД, за 2000 г. кани потенциални кандидати за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка на основание решение № 1-21 при следните условия: Предмет на открития конкурс-възлагане изпълнението на СМР относно изграждането на подобект-оптичен кабел гр. Искър-гр. Червен бряг, съгласно изготвен работен проект, съгласуван и приет на ЕТИС на БТК-ЕАД, с протокол № 54 от 17.Х.2000 г. Изпълнението на под-обекта ще се реализира на два етапа, разделени по видове СМР с различно време за реализация, описани в следната последователност: I етап-изпълнение на СМР, касаещи трасиране, полагане и зариване на защитната оптична тръба (HDPE), включително изграждане на шахти и инженерни съоръжения съгласно проекта. II етап-изпълнение на СМР, касаещи изтегляне, муфиране, измерване и цялостно предаване на обекта за експлоатация. Допускат се за участие само предложения за комплексно изпълнение на подобекта, гарантиращи изпълнението на двата етапа от един изпълнител. Срок на изпълнението: за I етап-до 3 месеца от влизане на договора в сила; за II етап-до 3 месеца от протокол за доставка на оптичния кабел. Място за получаване на документацията за участие-София, ЦУ на БТК-ЕАД, бул. Тотлебен 8, стая 505, всеки работен ден от 10 до 17 ч. срещу представяне на касов ордер за внесени невъзстановими 100 лв. в касата на ЦУ на БТК-ЕАД, която не включва получаване на копие от проекта. Запознаването с проекта ще става в ДИК към БТК-ЕАД, кв. Връбница, ул. Тричко Велев 2, и ТРД-Ямбол. Предаване на предложенията-предложенията на кандидатите за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, изготвени в съответствие с решение № 1-22 и образеца на предложение, да бъдат предадени в ЦУ на БТК-ЕАД, бул. Тотлебен 8, ет. 5, стая 505, до 12 ч. на 6.ХII.2000 г. в запечатан непрозрачен плик от упълномощен представител. Място, ден и час на провеждане на конкурса-специална комисия, назначена съгласно глава шеста от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП започва работа по отваряне, разглеждане и оценяване на предложенията на 6.ХII.2000 г. в 15 ч. в ЦУ на БТК-ЕАД. Кандидатите, участващи в процедурата, могат да присъстват при отваряне на предложенията на 6.ХII. 2000 г. в 15 ч. в стая 508.

67656

79.-Научноизследователският институт по съобщенията, София, ул. Хайдушка поляна 8, тел. 955-25-25, на основание чл. 6, т. 1 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и утвърдената от съвета на директорите инвестиционна програма на “БТК”-ЕАД, за 2000 г. кани потенциални кандидати за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка на основание решение № 08 от 10.ХI.2000 г. при следните условия: Предмет на открития конкурс-доставка на офисоборудване за лаборатории. Срок на изпълнението-максимален срок за изпълнение 30 календарни дни. Място за получаване на документацията за участие-София, НИИС, ул. Хайдушка поляна 8, стая 203, всеки работен ден от 10 до 17 ч. Предаване на предложенията-предложенията на кандидатите за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, изготвени в съответствие с решение № 08 от 10.ХI.2000 г. и образеца на предложение, да бъдат предадени в НИИС, ул. Хайдушка поляна 8, стая 203, до 12 ч. на 24.ХI.2000 г. в запечатан непрозрачен плик от упълномощен представител. Място, ден и час на провеждане на конкурса-специална комисия, назначена съгласно глава шеста от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП започва работа по отваряне, разглеждане и оценяване на предложенията на 24.ХI.2000 г. в 14 ч. в НИИС. Кандидатите, участващи в процедурата, могат да присъстват при отваряне на предложенията на 24.ХI.2000 г. в 14 ч. в стая 209.

67349

641.-ДП “Съобщително строителство и възстановяване”, София, кв. Челопечене, тел. 45-91-11, 45-91-12, 048 908 218, на основание чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “т”, чл. 4, т. 1, чл. 7, ал. 1, т. 3, чл. 14 и 22 ЗОП и решение със заповед № 458 от 15.ХI.2000 г. на главния директор на ДП “ССВ” отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за денонощна въоръжена охрана на административни сгради, складове и райони на ДП “Съобщително строителство и възстановяване”, София, кв. Челопечене, за времето от 1.II.2001 г. до 1.II.2002 г. за сума не по-голяма от 130 000 лв. (с ДДС): 1. Предмет на обществената поръчка-денонощна охрана на административни сгради, складове и терени на ДП “ССВ”, София, кв. Челопечене, и неговите поделения, както следва: район и сгради в София-140 дка; район и сгради във Велико Търново-30 дка; район и сгради в Бургас-24 дка; район и сгради в Сливен-24 дка; процедурата се провежда за възлагане на обществена поръчка на един изпълнител за всички райони едновременно. 2. Изисквания към кандидатите: да са български юридически лица, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон; да са лицензирани за извършване на охранителна дейност (да притежават охранителен лиценз за 2001 г.); да отговарят на изискванията по чл. 23 и 24 ЗОП. 3. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата-банкова гаранция 1300 лв. със срок на действие до 15.I.2001 г. 4. Цена, място и срок за получаване на документацията-документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка се продава всеки работен ден от 9 до 16 ч. в деловодството на предприятието до 40 календарни дни от обнародването на поканата в “Държавен вестник”. Цената за продаване на документацията е 50 лв. (невъзстановими след приключване на процедурата), внесени в касата на ДП “ССВ”, София, кв. Челопечене. 5. До подаването на предложението представителите имат право да посетят обектите за извършване на охранително обследване след предварителна заявка на тел. 45-91-11 и 048-908-218. 6. Място и срок за подаване на предложенията-предложенията за участие в процедурата се подават всеки работен ден от 9 до 16 ч. на посочения адрес, тел. 45-91-11, най-късно до 40 календарни дни от обнародването на поканата в “Държавен вестник” или първия работен ден след изтичане на 40-дневния срок. 7. Офертата да отговаря на изискванията на ЗОП. 8. Предложенията да се представят в непрозрачни и запечатани пликове лично от кандидата или от техен писмено упълномощен представител. 9. Място и време за разглеждане и оценяване на предложенията-ДП “ССВ”, София, кв. Челопечене, в 2-дневен срок от изтичане на срока за подаване на предложенията, в 10 ч. 10. Фирмата, определена за изпълнител на услугата, преди сключване на договора открива банкова гаранция за добро изпълнение в размер 5 % от стойността на договора и със срок на действие до 1.II.2002 г. 11. Възложителят си запазва правото да възложи допълнителна поръчка по реда на чл. 16, т. 4, буква “в” ЗОП.

67654

3367.-МБАЛ “Александровска”-ЕАД, София, ул. Георги Софийски 1, тел. 952-04-27, 952-04-91, на основание чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “е” във връзка с чл. 14 ЗОП и заповед № 4591 от 13.ХI.2000 г. открива процедура за възлагане на обществена поръчка за застраховане на имуществото си и кани всички заинтересувани кандидати да участват. Предмет на поръчката-застраховане на имущество-сгради, медицинска и друга апаратура, компютри, стопански инвентар, материали на склад-срещу пожар, природни бедствия, експлозия, изтичане на вода и пара, кражби. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата-чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “е” във връзка с чл. 14 ЗОП с цел застрахователна защита. Вид на процедурата-открита. Срок на изпълнение-26.I.2001 г.-26.I.2002 г. Място на изпълнение-МБАЛ “Александровска”-ЕАД. Квалификационни изисквания към кандидатите-до участие се допускат кандидати, чиито предложения са изготвени съгласно изискванията на чл. 24 и 27 ЗОП и притежават разрешение за извършване на застрахователна дейност, надлежно издадено от Националния съвет по застраховане. Начин на образуване на цената и плащане-кандидатите предлагат обща и индивидуални застрахователни премии по отделните видове застраховки и посочват подробно начина на образуването им, вкл. отстъпки. Плащането се извършва еднократно в левове по банков път в срок до 5 дни от сключване на договора и издаване на фактура за плащане. Срок на валидност на предложението-60 календарни дни, считано от датата на отваряне на предложенията. Вид и размер на гаранцията-банкова, в размер 1 % от стойността на предложението със срок 31.I.2001 г. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им: икономически най-изгодното предложение, в т.ч.: а) застрахователна премия; б) лимити на отговорност; в) срок на изплащане на обезщетенията и други условия, изгодни за болницата. Тежестта на критериите в комплексната оценка се определя, както следва: по буква “а”-40 %; по буква “б”-40 %; по буква “в”-20 %. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията-8.I.2001 г. в заседателната зала на административната сграда на МБАЛ “Александровска”-ЕАД, ул. Георги Софийски 1, в 10 ч. При възникване на необходимост възложителят си запазва правото да възложи обществена поръчка по реда на чл. 16, т. 3 ЗОП. Документацията за участие в процедурата се получава всеки работен ден от 8 до 16 ч. в срок до 25 календарни дни от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник” в стая 17 на административната сграда на болницата срещу квитанция за платени 50 лв. в касата на болницата. Кандидатите представят предложенията си лично или от упълномощен техен представител в срок до 30 календарни дни от обнародването на поканата в “Държавен вестник” в деловодството на болницата-София, ул. Георги Софийски 1.

67464

371.-“Многопрофилна болница за активно лечение”-ЕООД, Балчик (МБАЛ-ЕООД, Балчик), тел. 7-22-38, факс 7-20-18, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 4, т. 1 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 2 и чл. 14 ЗОП и заповед № РК-12-47 от 10.ХI.2000 г. на управителя на МБАЛ-ЕООД, Балчик, отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на течно гориво за нуждите на МБАЛ-ЕООД, за отоплителен сезон 2000/2001 г. при следните условия: 1. предмет на обществената поръчка: доставка на промишлено гориво за нуждите на МБАЛ-ЕООД, Балчик, за отоплителен сезон 2000/2001 г., прогнозно количество 150 т; 2. основание-чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 4, т. 1 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 2 и чл. 14 ЗОП; 3. вид-открита процедура; 4. доставките се извършват периодично на малки партиди при подадена заявка франко МБАЛ-ЕООД, Балчик; срокът за изпълнение е 3 работни дни от подаване на заявката; 5. кандидатите да отговарят на условията в раздели I, II и III ЗОП и съгласно документацията за участие в процедурата, да разполагат със собствена или наета база за съхранение на гориво и транспортни средства, оборудвани с броячи; 6. предимство ползват кандидатите, търговци или техни обединения, с данъчна регистрация на територията на Община-гр. Балчик; 7. горивото да отговаря на БДС, да бъде придружено със сертификат за качество и срок за годност; 8. образуване на цената-най-ниска цена; заплащане-в левове по банков път, отсрочено-не по-рано от 15 работни дни след всяка доставка, и представена фактура; 9. срок на валидност на предложенията-60 дни от датата на оценяване на предложението; 10. размерът на гаранцията за участие в откритата процедура е 1500 лв., внесени по сметка на МБАБ-ЕООД, БаЛК № **********1, код 66076720 при ТВ “Биохим”-АД, Балчик; 11. критерии за оценка на предложенията: най-ниска цена-60 %; доказуем произход и качество на горивото-10 %; най-дълъг срок отсрочено плащане-20 %; време за реакция по заявките (не по-късно от 3 работни дни)-10 %; 12. документацията за участие в процедурата се получава в касата на МБАЛ-ЕООД, срещу 50 лв., платими в брой до 16 ч. до 29-ия календарен ден след обнародване на поканата в “Държавен вест-ник”; 13. предложенията на кандидатите, оформени съгласно ЗОП, да се подават в канцеларията на болницата в запечатан непрозрачен плик с надпис “Оферта за доставка на гориво” в срок до 16 ч. до 30-ия календарен ден след обнародване на поканата в “Държавен вестник”; 14. предложенията да бъдат отворени, разгледани и оценени по реда на глава четвърта ЗОП от комисия на 31-ия ден след обнародване на поканата в “Държавен вестник” в 10 ч. в канцеларията на болницата, ул. Д-р Зл. Петков 1, ет. 3 (ако денят е неработен, разглеждането и оценяването да стане на следващия работен ден); допълнителна информация на тел. 7-22-38.

67883

39.-“Многопрофилна болница за активно лечение-Проф. д-р Ст. Киркович”-АД, Стара Загора, ул. Столетов, тел. 2-37-50, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” ЗОП във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 2 и чл. 13, ал. 2 ЗОП и заповед № 146 от 20.Х.2000 г. на изпълнителния директор на болницата обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет-доставка на работно облекло за нуждите на “МБАЛ-Проф. д-р Ст. Киркович”-АД, Стара Загора, при следните условия: 1. Вид на процедурата-открита. 2. Място на изпълнение на поръчката-“МБАЛ-Проф. д-р Ст. Киркович”-АД, Стара Загора. 3. Срок за изпълнение на поръчката-31.ХII.2001 г. 4. Изисквания за изпълнение на поръчката-съгласно приложение № 1. 5. Изисквания за качество-съгласно действащата нормативна уредба за този вид поръчка. 6. Начин на образуване на предлаганата цена-съгласно нормативната уредба, в левове. 7. Начин на плащане-по банков път и възможност за разсрочено плащане. 8. Срок на валидност на предложенията-30 календарни дни от датата на провеждане на процедурата. 9. Гаранция за участие в процедурата-1000 лв. под формата на банкова гаранция със срок 60 календарни дни от датата на провеждане на процедурата. 10. Критерии за оценка на предложенията: икономическа изгодност; възможности за изпълнение на поръчката; предложена цена и начин на ценообразуването; начин и срок на плащане; срок на изпълнение. 11. Начин на определяне на тежестта на критериите-всеки критерий се оценява по шестобална система, като общата оценка се формира като средноаритметична величина, получена от сбора на оценките, разделен на броя на членовете на комисията. 12. Разглеждане и оценяване на предложенията-на 29.ХI.2000 г. в 10 ч. в администрацията на лечебното заведение. 13. Документацията за участие в процедурата може да се получи от деловодството на лечебното заведение в срок до 22.ХI.2000 г. всеки работен ден от 8 до 16 ч. срещу заплатена в касата цена в размер 300 лв. 14. Място на подаване на предложенията-деловодството на лечебното заведение. 15. Срок за подаване на предложенията-16 ч. на 22.ХI.2000 г.

67887

1589.-“Многопрофилна болница за активно лечение-Чирпан”-ЕООД, Чирпан, тел. 04-16/41-63, на основание чл. 34, ал. 6 и чл. 47, ал. 3 ЗОП удължава срока за подаване на заявления за участие в предварителен подбор на кандидатите за участие в ограничена процедура за снабдяване с промишлено гориво парната централа на болницата (обявление № 59000, ДВ, бр. 83 от 2000 г.): краен срок за подаване на заявления за участие-16 ч. на 1.ХII.2000 г.; предложенията ще се раз-глеждат и оценяват в 9 ч. на 4.ХII.2000 г.

67567

1590.-“Многопрофилна болница за активно лечение-Чирпан”-ЕООД, Чирпан, тел. 04-16/41-63, на основание чл. 34, ал. 6 и чл. 47, ал. 3 ЗОП удължава срока за подаване на заявления за участие в предварителен подбор на кандидатите за участие в ограничена процедура за снабдяване на болницата с хранителни продукти (обявление № 58999, ДВ, бр. 83 от 2000 г.): краен срок за подаване на заявления за участие-16 ч. на 1.ХII.2000 г.; предложенията ще се разглеждат и оценяват в 14 ч. на 4.ХII.2000 г.

67568

95.-Техникумът по икономика и туризъм “X.X.”-Велинград, бул. Съединение 49, тел. 2-40-75, 2-26-82, на основание чл. 4, т. 1 и чл. 7, ал. 4 ЗОП, чл. 5, ал. 2 и чл. 6, т. 3 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и решение № 1 от 8.ХI.2000 г. на директора на техникума в съответствие с одобрения поименен списък на обектите за 2000 г. на Министерството на образованието и науката кани всички заинтересувани да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка в открит конкурс при следните условия: 1. Предмет на поръчката-ремонт на покривната конструкция на сградата на учебното заведение. 2. Цел на поръчката-определяне на изпълнители и извършване на строително-монтажни работи в ТИТ “X.X.”-Велинград. 3. Право на участие имат всички търговци по смисъла на ТЗ, които закупят комплекта документи за участие, отговарят на разпоредбите на чл. 24, ал. 1 ЗОП и представят предложения по определен ред и условия. 4. Гаранция за участие-241 лв. 5. Основни изисквания-всеки кандидат чрез своето предложение трябва да докаже възможностите си за изпълнение на поръчката, реалната цена и срока. 6. Срок за закупуване на документацията-всеки ден в канцеларията на училището от 8 до 16 ч. и 30 мин.; цена на един комплект документи-80 лв. 7. Оглед на обекта-всеки работен ден от 8 до 16 ч.; всеки участник следва да извърши оглед на обекта и да се запознае с условията на проектодоговора, като представи декларация образец № 3. 8. Срок за представяне на офертите-15 дни след обнародването в “Държавен вестник”.

67721

1662.-Районна дирекция “Държавен резерв”-Враца, на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 ЗОП прекратява ограничената процедура за възлагане на обществена поръчка за ремонт на кранове (ДВ, бр. 56 от 2000 г., обявление № 127).

67881

207.-Поделение 58950, гр. Горна Оряховица, ул. Св. княз Борис I № 82, тел. 4-01-65, 4-01-72, вътр. 225 и 222, на основание чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “т”, чл. 4, т. 1, чл. 7, ал. 1, т. 3, чл. 13, ал. 2, чл. 14 и 22 ЗОП, решение № 43 от 6.ХI.2000 г. и заповед № 714 от 10.ХI.2000 г. на командира на поделение 58950 отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. предмет на обществената поръчка-въоръжена охрана на обекти и имущество на поделение 58950; 2. правно и фактическо основание за откриване на процедурата-чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “т”, чл. 4, т. 1, чл. 7, ал. 1, т. 3, чл. 13, ал. 2, чл. 14 и 22 ЗОП и писмо № 5641 от 26.Х.2000 г. на първия зам.-началник на Главния щаб на Войските на Министерството на транспорта; 3. вид на процедурата-открита; 4. срок и място за изпълнение на обществената поръчка-две години от датата на сключване на договора с място за изпълнение, както следва: 4.1. района на разформированото поделение 58050, Горна Оряховица-денонощен режим на охрана; 4.2. автопарк и учебно-мостови полигон на поделение 58830, Горна Оряховица-денонощен режим на охрана; 4.3. склад за ГСМ и СТ и автопарк № 1 на поделение 58090, Горна Оряховица-нощен режим на охрана (в празнични и почивни дни-денонощен режим на охрана); 5. ограничения при изпълнението на обществената поръчка: 5.1. кандидатите да притежават разрешение за извършване на охранителна дейност (съгласно чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредба № I-79 от 2000 г.), срокът за което не е по-кратък от обявения за изпълнение на поръчката; 5.2. правата и задълженията по обществената поръчка не могат да се прехвърлят на трети лица; 5.3. кандидатите участват за всички обекти по т. 4 комплексно; 6. квалификационни изисквания към кандидатите: до участие в откритата процедура се допускат само физически или юридически лица или техните обединения, отговарящи на изискванията по чл. 5 ЗОП, за които не са налице ограничителните условия по чл. 24, ал. 1, т. 1-6 ЗОП и които са регистрирани по ТЗ и ЗДДС; да имат опит в извършването на подобен вид услуги; да представят референции от клиенти, с които са работили; кандидатите да представят декларация за професионалната квалификация на ръководния и изпълнителския състав, както и декларация за техническите възможности за изпълнение на поръчката (средства за принуда и самозащита, въоръжения, средства за свръзка, формено облекло и др.); възраст на охранителите-до 55 г.; 7. изисквания за качество-охранителната дейност да се извършва ефективно и прецизно съгласно изискванията на глави пета и шеста от Наредба № I-79 от 2000 г. и в съответствие с нормативните документи, регламентиращи вътрешния ред в поделение 58950, Горна Оряховица; 8. начин за образуване на предложената цена, вкл. и начин за заплащане-в левове без ДДС; в ценовото предложение да се посочат единични цени за месечна издръжка на охраната с включени всички разходи за съответния обект по т. 4, както и обща цена за изпълнение на обществената поръчка; начин на плащане-в левове чрез директен банков превод, минимум 20 дни след предаване на отчет за изпълнение на договорената охранителна дейност за предходния месец и оформена данъчна фактура; 9. срок на валидност на предложенията-60 календарни дни от датата на разглеждане на предложенията; 10. вид и размер на гаранциите за участие в процедурата за възлагане-500 лв., внесени в касата на поделение 58950; паричната гаранция за участие на спечелилия поръчката кандидат се трансформира в гаранция за изпълнение на договора и се освобождава след неговото приключване; 11. критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението: 11.1. търговско-финансова оценка-коефициент на тежест в общата оценка-70 %, и включва: 11.1.1. предложена цена (задължителна финансова обосновка) с тежест-70 %; 11.1.2. условия за разсрочено плащане с тежест-10 %; 11.1.3. размер и срок за покриване на щети в резултат на неизпълнение на договорените взаимоотношения, противозаконно посегателство на разкрит или неразкрит извършител с тежест-20 %; 11.2. техническа оценка с тежест 30 % от общата оценка и включва: 11.2.1. въоръжение (средства за принуда и самозащита) с тежест-50 %; 11.2.2. препоръки от други възложители с тежест-20 %; 11.2.3. професионални възможности на кадрите, формено облекло и средства за свръзка с тежест-30 %; 12. документацията за участие в процедурата се закупува в несекретно деловодство на поделение 58950 срещу 15 лв., платени в касата на поделението всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 12 ч. и 30 мин. и от 15 до 16 ч. до 45-ия календарен ден считано от деня, следващ датата на обнародване на поканата за участие в процедурата в “Държавен вестник”; 13. предложенията за участие в процедурата ще се приемат ежедневно в несекретно деловодство от 8 ч. и 30 мин. до 12 ч. и 30 мин. и от 15 до 16 ч. до 45-ия календарен ден считано от деня, следващ датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”; 14. място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията-на втория работен ден след изтичане на 45-ия ден от обнародване на поканата за участие в “Държавен вестник”, в поделение 58950, Горна Оряховица, в 14 ч. Желаещите участници могат да присъстват на отваряне на предложенията. За допълнителна информация-тел. 0618/4-01-65, 4-01-72, вътр. 222 и 225.

67726

567.-Общинската служба за социално подпомагане-Павликени, ул. Бачо Киро 15, тел. 34-77, на основание чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 22 ЗОП и заповед № 555 от 10.ХI.2000 г. на ръководителя на ОССП възлага обществена поръчка за доставка на хранителни продукти: хляб, месо и месни продукти, яйца, риба и рибни продукти, мляко и млечни продукти, трайни хранителни продукти, плодове и зеленчуци, за ЗСУ за 2001 г. при следните условия: 1. начин на възлагане-открита процедура; 2. срок и място за изпълнение-през 2001 г. чрез периодично повтарящи се заявки със срок и място на изпълнение франко посочен адрес от ръководителя на ОССП; 3. изисквания за качество-съобразно БДС; 4. квалификационни изисквания към кандидатите-всички регистрирани физически и юридически лица по Търговския закон с валиден лиценз, съответстващ на предмета на поръчката; 5. ограничения-наличие на ограничителни обстоятелства за кандидатите по чл. 24 ЗОП; 6. срок на валидност-30 дни от датата на оценяване на предложенията; 7. начин на образуване на цената и плащане-в левове, цената да е крайна със складово-доставни и транспортни разходи, с ДДС; 8. гаранция за участие-парична сума 600 лв., внесени по сметка на ОССП-Павликени, ТБ “Хеброс”-АД, клон Павликени; 9. критерии за оценка на предложенията-най-ниска цена, най-дълъг срок на отсрочено плащане, гаранции за качество, други предложения от доставчика; 10. получаването на документация за участие се извършва в касата на ОССП-Павликени, до 16 ч. и 30 мин. от 29.ХI до 10.ХII.2000 г.; 11. цена на документацията за участие в процедурата-50 лв., платени в касата на ОССП-Павликени; 12. предложенията се представят в запечатан непрозрачен плик в стая 3 на ОССП-Павликени, до 16 ч. и 30 мин. от 11 до 22.ХII.2000 г.; 13. място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията-15.I.2001 г., 10 ч., стая 4 на ОССП-Павликени, ул. Бачо Киро 15. Допълнителна информация-тел. 0610/80-42.

67729

568.-Общинската служба за социално подпомагане-Павликени, ул. Бачо Киро 15, тел. 34-77, на основание чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 22 ЗОП и заповед № 538 от 31.Х.2000 г. на ръководителя на ОССП възлага обществена поръчка за доставка на течни горива-промишлен газьол, за ЗСУ за 2001 г. при следните условия: 1. начин на възлагане-открита процедура; 2. срок за изпълнение на поръчката-до изтичане на срока на договора; 3. ограничения-наличие на ограничителни обстоятелства за кандидатите по чл. 24 ЗОП; 4. изисквания за качество-сертификат, удостоверяващ вида, качеството, както и наличие на собствен автомобилен парк, вкл. цистерни с клетки, оборудвани с безопасни помпи и механизми за измерване на малки количества; 5. начин на плащане-разсрочено, за срок до три месеца от датата на доставка; 6. срок на валидност на предложенията-до 30 дни от датата на оценяване на предложенията; 7. вид и размер на гаранцията-парична сума 1000 лв., внесени по сметка на ОССП-Павликени, в ТБ “Хеброс”-АД, клон Павликени; 8. критерии за оценка на предложенията-единична цена, срок (схема) за разсрочено плащане, срок за изпълнение на доставката, технически и организационни възможности за изпълнение, допълнителни предложения от доставчика; 9. получаване на документация за участие-в касата на ОССП-Павликени, до 16 ч. и 30 мин. от 29.ХI до 10.ХII.2000 г.; 10. цена на документацията за участие в процедурата-50 лв., платени в касата на ОССП-Павликени; 11. предложения се представят в запечатан непрозрачен плик в стая 3 на ОССП-Павликени, до 16 ч. и 30 мин. от 11 до 22.ХII.2000 г.; 12. предложенията ще се разглеждат и оценяват на 12.I.2001 г. в 10 ч., в стая 4 на ОССП-Павликени, ул. Бачо Киро 15. Допълнителна информация-тел. 0610/80-42.

67730

103.-Техникум по транспорт “Макгахан”-София, ул. Кадемлия 15, тел. 72-01-08, на основание чл. 7, ал. 1, т. 1 и чл. 47 ЗОП и решение на директора на техникума от 9.ХI.2000 г. обявява ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на течни горива-нафта, през отоплителния сезон 2000/2001 г. за сградата на техникума. Поръчката е за срок от ноември 2000 г. до април 2001 г. Доставките се извършват периодично в срок не по-дълъг от 5 дни след представяне на писмена заявка от техникума, с място на изпълнение-сградата на техникума, и с изискване за качество съгласно БДС. Стойността на полученото гориво се заплаща в левове в срок 10 дни след доставката. Кандидатите трябва да отговарят на условията на чл. 24 ЗОП. Срок на валидност на предложенията-5 дни след датата на тяхното разглеждане. Кандидатите следва да представят банкова гаранция за 2000 лв. Документите за участие в ограничената процедура се получават в сградата на техникума, стая 212. Цената на документацията е 20 лв., платени в касата на училището. Предложенията се подават в срок 15 дни след датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”. Предложенията ще бъдат разгледани и оценени в първия работен ден след изтичането на срока на поканата в сградата на техникума в 11 ч.

67462

148.-СПТУ по текстил-Плевен, ул. Синчец 44, тел. 850-632, на основание чл. 31, ал. 3, чл. 7, ал. 4 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП, чл. 34 ЗОП и заповед № 114 от 10.ХI.2000 г. на директора на училището отправя покана за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка на 45 т дизелово гориво за отпление през отоплителния сезон 2000/2001 г. при следните условия: 1. начин на възлагане-открит конкурс; 2. кандидатите трябва да отговарят на изискванията на раздел I от глава трета ЗОП и да имат за предмет на дейност търговия с петролни продукти; 3. критерии за оценка: а) цена на литър гориво в левове, която да включва всички разходи и данъци по доставката в училището; б) срок за изпълнение на заявката; в) срок за отсрочено плащане; г) гаранции за качеството на горивото съгласно БДС; д) преференции и спонсорство. Документите за участие се закупуват от касата на училището всеки работен ден от 8 до 16 ч. за 20 лв. Парична гаранция-500 лв. Предложенията се представят в запечатан непрозрачен плик от кандидатите или упълномощения представител в канцеларията на училището. Предложения по пощата не се приемат. Срок за представяне-15 календарни дни от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”. Отваряне на офертите-на следващия ден след изтичане на срока за представяне в 12 ч. в сградата на СПТУ по текстил (ако е почивен ден-в първия работен ден след него).

67877

387.-“Автобусни превози”-ЕООД, Стара Загора, ул. Калояновско шосе 4, тел.: 2-70-75, 4-60-59, 2-44-03, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “б”, чл. 4, т. 3, буква “г” ЗОП и решение № 58 от 27.I.2000 г. на Общинския съвет-гр. Стара Загора, обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. предмет на обществената поръчка-закупуване на един туристически автобус и 10 автобуса за градски превози; 2. правно и фактическо основание на обществената поръчка-чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “б”, чл. 4, т. 3, буква “г” ЗОП; 3. вид на процедурата-открита, с ред за провеждане съгласно чл. 34-46 ЗОП; 4. срок и място за изпълнение на обществената поръчка-до 45 дни след подписване на договора, място за изпълнение-товарна жп гара-Стара Загора, или франко българска граница; 5. ограничения при изпълняването на обществената поръчка: към доставчика-допускат се български и чуждестранни физически или юридически лица, които са производители, търговци или дистрибутори на автобуси с място на регистрация-страни членки на ЕС и Република България; към автобусите: за туристическия-да бъде марка “Ивеко” с година на производство след 1988 г. и документи, удостоверяващи произхода; да бъде съпроводен с техническа документация (ръководство за експлоатация и ремонт, каталози за резервни части), да притежава климатик, видео, монитор, минибар, хладилник и техническа гаранция не по-малко от една година; за градските автобуси: да бъдат марка “Saurer” RH 560-025, година на производство след 1978 г. и документи, удостоверяващи произхода; да бъде съпроводен с техническа документация (ръководство за експлоатация и ремонт, каталози за резервни части), автоматични скоростни кутии, ретардер, устройство за хвърляне на пясък при зимни условия, представяне на снимков материал за всеки автобус, даден в офертата; 6. квалификационни изисквания към кандидатите в процедурата за възлагане на обществена поръчка-имат право да участват всички български и чуждестранни физически или юридически лица, отговарящи на изискванията по ЗОП; 7. изисквания за качество-автобусите да отговарят на Наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България; 8. начин на образуване на предлаганата цена, вкл. и заплащането за градски автобуси-цена за всеки автобус плюс всички разходи по доставката на адрес: товарна жп гара, Стара Загора, без начислени мита, митнически сборове и ДДС; за туристическия автобус-цена плюс всички транспортни разходи по доставката на адрес ул. Калояновско шосе 4 (гаража на “Автобусни превози”-ЕООД, Стара Загора), без мита, митни сборове и ДДС; 9. срок на валидност на предложението-90 дни; 10. вид и размер на гаранцията за участие в процедурата за възлагане: за туристическия автобус-600 лв., внесени по банкова сметка № 1000059715, банков код 62184614, банка “Булбанк”-АД, Стара Загора, на името на “Автобусни превози”-ЕООД, Стара Загора; за чуждестранни лица-600 ДМ, внесени по банкова сметка № 1210043117, банков код 40078716, SG Експресбанк, клон Стара Загора, на името на “Автобусни превози”-ЕООД, Стара Загора; за градските автобуси-2500 лв., внесени по банкова сметка № 1000059715, банков код 62184614, банка “Булбанк”-АД, Стара Загора, на името на “Автобусни превози”-ЕООД, Стара Загора; за чуждестранни лица-2500 ДМ, внесени по банкова сметка № 1210043117, банков код 40078716, SG Експресбанк, клон Стара Загора, на името на “Автобусни превози”-ЕООД, Стара Загора; всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията за участие, вкл. при нейното възстановяване, са за сметка на кандидата за участие в процедурата; паричната гаранция за участие на спечелилия поръчката кандидат се трансформира в гаранция за изпълнение по договора и се освобождава след неговото изпълнение; 11. критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложенията: 1. схема на доставка: а) срок на доставка: до 90 дни-100 точки, над 90 дни-20 точки; б) техническа гаранция: до 6 месеца-100 точки, до 1 година-200 точки, над 1 година-300 точки; 2. брой на автобусите: за градски тип-20 точки за всеки автобус; 3. начин на плащане: а) разсрочено плащане-за всеки месец след доставката-по 50 точки; б) плащане при доставката-20 точки; в) авансово плащане-0 точки; 12. място, ден и час за оценяване на предложенията-Стара Загора, ул. Калояновско шосе 4 (административна сграда на “Автобусни превози”-ЕООД, Стара Загора), 18.I.2001 г., 10 ч.; 13. закупуване на документация за участие в открита процедура-“Автобусни превози”-ЕООД, Стара Загора, ул. Калояновско шосе 4, деловодство, ет. 1, всеки работен ден от 9 до 15 ч. и 30 мин. след 20.ХI.2000 г. срещу невъзвръщаеми 100 лв., внесени в касата на дружеството; 14. срок и място на подаване на предложенията-кандидатите представят предложенията си в съответствие с изискванията на чл. 25-29 ЗОП в деловодството на “Автобусни превози”-ЕООД, Стара Загора, до 15 ч. и 30 мин. на 12.I.2001 г.; кандидатите, участващи в процедурата, могат да присъстват при отваряне на предложенията, като се легитимират пред комисията с решение на съда за регистрация (нотариално заверено копие); участниците се представят от ръководителите си или от лица, нотариално упълномощени за участие в процедурата; допълнителна информация-на тел.: (042) 2-70-75, 4-60-59.

67898

7139.-Мини “Бобов дол”-ЕАД, гр. Бобов дол, тел. 0702/2190, на основание чл. 34, ал. 1 ЗОП кани потенциални кандидати за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка: 1. предмет на обществената поръчка-доставка на гумени транспортни платна за лентови транспортьори по DIN 22102 и DIN 22104; 2. процедурата се обявява на основание чл. 13, ал. 2 и глава четвърта ЗОП и решение № 26 на съвета на директорите на Мини “Бобов дол”-ЕАД; 3. до участие в откритата процедура се допускат участници, отговарящи на следните изисквания: да са производители, да имат сключен договор с производител или да са дистрибутори на фирма производител; да отговарят на изискванията, посочени в глава трета, раздел I и II ЗОП; 4. срок за изпълнение: до два месеца от сключвването на договор, като доставките се извършват до Централен склад на Мини “Бобов дол”-ЕАД, съгласно регламентираната в документацията схема; 5. начин на плащане: в левове (ДМ) по предложена от участника схема; 6. предложената цена от участниците в откритата процедура да бъде: цена на 1 линеен метър с включени транспортни разходи до Централен склад на възложителя (цена при условия на доставка CIP), без включен ДДС; 7. предложенията да са с валидност не по-малко от 90 календарни дни; 8. кандидатите да представят като част от предложенията си неотменима и безусловна банкова гаранция за участие в размер 1 % от общата стойност на предложението на участника, открита в първокласна банка; 9. класирането на предложенията ще се извърши на база технико-икономически най-изгодно предложение (чл. 41, ал. 2 ЗОП) по критерии, посочени в документацията; 10. Мини “Бобов дол”-ЕАД, си запазва правото да възложи договорите за доставка на няколко доставчика по позиции (вида на платното) в зависимост от технико-иконочиески най-изгодните предложения, както и правото на допълнителна поръчка по чл. 16, т. 4 ЗОП; 11. условие за участие в процедурата по ЗОП е закупуването на документацията срещу невъзвръщаемата сума 120 лв. с ДДС, внесена в главната каса на дружеството, и представяне на касов ордер и ксерокопие от същия; 12. предложенията трябва да бъдат получени в Мини “Бобов дол”-ЕАД, отдел “Маркетинг”, най-късно до 16 ч. на 25-ия ден считано след датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”. 13. предложенията ще бъдат отворени в 11 ч. на датата, посочена в документацията, в присъствието на участника или на надлежно упълномощени от него представители; 14. начален срок за продажба на документацията-датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”.

67879

7140.-Мини “Бобов дол”-ЕАД, гр. Бобов дол, тел. 0702/2190, на основание чл. 34, ал. 1 ЗОП кани потенциални кандидати за участие в открита процедура за изпълнение на обществена поръчка: 1. предмет на обществената поръчка-доставка на стоманени въжета за транспорт на пътници и товари съгласно спецификация, изложена в приложение към документацията за участие; 2. процедурата се обявява на основание чл. 13, ал. 2 и глава четвърта ЗОП и решение № 25 на съвета на директорите на Мини “Бобов дол”-ЕАД; 3. до участие в откритата процедура се допускат кандидати, отго-варящи на следните квалификационни изисквания: да са производители; надлежно упълномощени от тях фирми/дистрибутори, търговци, сключили търговски договор с официални производители; да отговарят на изискванията, посочени в глава трета, раздели I и II от ЗОП; 4. начин на плащане: по предложената от участниците схема; 5. предложената цена от участниците в откритата процедура трябва да бъде: I вариант-в левове или ДМ за един линеен метър без ДДС при условия на доставка FCA; II вариант-в левове или ДМ за един линеен метър с включени транспортни разходи и застраховки без ДДС при условия на доставка CIP-Мини “Бобов дол”-ЕАД; 6. предложенията да са с валидност не по-малко от 90 календарни дни считано от датата на отваряне на предложенията; 7. кандидатите да представят като част от предложенията си неотменима и безусловна банкова гаранция за участие в размер 1 % от общата стойност на предложението,открита в първокласна банка, в полза на Мини “Бобов дол”-ЕАД; 8. класирането на предложенията ще се извърши на база технико-икономически най-изгодното предложение (чл. 41, ал. 2 ЗОП) по обща оценка, която се получава като сбор от икономическа оценка и техническа оценка, умножени по техните тежести, както следва: икономическа оценка-50 %, която се състои от претеглената сума на следните критерии и съответните им тежести: а) цена за линеен метър-0,7; б) условия на плащане-0,3; техническа оценка-50 %, която се състои от претеглената сума на следните критерии и съответните тежести: а) гаранционен срок (не по-малък от 12 месеца)-0,6; б) срок на доставка-0,3; в) представени референции-0,1; 9. условие за участие в процедурата по ЗОП е закупуването на документацията срещу невъзвръщаемата сума от 120 лв. с ДДС, внесена в главната каса на Централното управление на дружеството, и представяне на касов ордер и ксерокопие от същия; 10. предложенията трябва да бъдат получени в Мини “Бобов дол”-ЕАД, отдел “Маркетинг”, най-късно до 16 ч. на 25-ия ден считано след датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”; 11. предложенията ще бъдат отворени в 10 ч. на датата, посочена в документацията; 12. начален срок за продажба на документацията-датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”.

67880

7772.-Мини “Бобов дол”-ЕАД, гр. Бобов дол, област Кюстендил, тел.: 0702/2210; 0702/5133, на основание чл. 34, ал. 1 ЗОП кани потенциални кандидати за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка: 1. предмет на обществената поръчка-доставки на пенообразуватели; 2. процедурата се обявява на основание чл. 13, ал. 2 и глава четвърта от ЗОП, Решение № 27 на съвета на директорите на Мини “Бобов дол”-ЕАД; 3. срокът за изпълнение на договора, сключен въз основа на откритата процедура за възлагане на обществена поръчка, е до 31.ХII.2001 г., като доставките се извършват на части по месечни заявки до централен склад на мини “Бобов дол”-ЕАД; 4. начин на плащане: в левове по предложена схема от участниците; 5. предложената цена от участниците в откритата процедура трябва да бъде представена, както следва: а) цена за 1 литър пенообразувател франко завода производител без ДДС (склад); б) цена за 1 литър до централен склад Мини “Бобов дол”-ЕАД, при условие на доставка CIP (без ДДС); 6. изисквания за качество-DIN 14272-1990, ISO-ТС 21/S C6; 7. предложенията да са с валидност не по-малко от 90 дни считано от датата на отваряне на предложенията; 8. кандидатите следва да представят като част от предложението си неотменима и безусловна банкова гаранция за участие в размер 1 % от общата стойност на предложенията си, открита в полза на Мини “Бобов дол”-ЕАД, в първокласна банка; 9. предложенията на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка се оценяват и класират на база технико-икономически най-изгодно предложение (чл. 41, ал. 2 ЗОП) по критерии по следната формула:

обща оценка ОО = финансова оценка (ФО) . 0,7 + техническа оценка (ТО) . 0,3

ФО = офертна цена (ОЦ) . 0,6 + начин на плащане (НП) . 0,3 + доставен срок (ДС) . 0,1

ТО = предлагано гарантирано месечно количество (К1) . 0,3 + предлагано аварийно месечно количество (К2) . 0,2 + референции (Р) . 0,2 + сертификат по ISO (С) . 0,3; 10. условие за участие в процедурата по ЗОП е закупуването на документация срещу невъзвръщаема сума от 120 лв., внесена в главната каса на управлението на Мини “Бобов дол”-ЕАД, и представяне на касов ордер и ксерокопие на същия,; 11 предложенията трябва да бъдат получени в Мини “Бобов дол”-ЕАД, отдел “Търговски”, най-късно до 16 ч. на 30-ия ден считано от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”; 12. предложенията ще бъдат отворени в 11 ч. на датата, посочена в документацията; 13. начален срок за продажба на документацията е датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”.

67878

3353.-“Мини Марица-изток”-ЕАД, гр. Раднево 6260, ул. Св. св. Кирил и Методий 13, тел. 0417/7057; факс: 0417/5043, на основание чл. 14 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2 и чл. 7, ал. 1, т. 2 ЗОП кани всички заинтересувани фирми за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка: 1.1. доставка на технологична механизация-линейки с висока проходимост; 1.2. количествата, видовете, техническите и другите изисквания по доставката са описани подробно в документацията за участие; 2. правно и фактическо основание за откриване на процедурата-чл. 14 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2 и чл. 7, ал. 1, т. 2 ЗОП, решение на съвета на директорите на дружеството по протоколи № 1-2000 и 8-2000, годишна програма на дружеството за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки (ДВ, бр. 6 и 7 от 2000 г.); 3. вид на процедурата: открита съгласно условията на ЗОП; 4. срок и място за изпълнение на поръчката: 4.1. срокът за изпълнение на поръчката е до 2 месеца, считани след датата на сключване на договора; 4.2. мястото на изпълнението на поръчката е до склад на възложителя към предприятие “Инвестиционна дейност”, намиращ се в с. Трояново; 5. квалификационни изисквания към кандидатите: 5.1. фирмите кандидати да отговарят на изискванията на чл. 24 ЗОП (за удостоверяване на което към предложението си да представят изискваните документи по чл. 27 ЗОП) и чл. 5, ал. 1 ЗОП; 5.2. в процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения с професионална компетентност и опит за изработка и доставка или само за доставка на подобен вид стоки; фирмите, които извършват само доставка (без производство) на такива стоки, трябва да представят пълномощно от производителя, чиято продукция представят, че са упълномощени директно да го представляват в процедурата, вкл. и като гаранционни условия; 5.3. фирмите кандидати да имат опит в доставката на подобен вид съоръжения през последните 3 г., за удостоверяване на което да представят референции (или референц-листа) от досегашни свои контрагенти, посочващи предмета на доставките, ориентировъчните им общи стойности и др.; 5.4. фирмите кандидати да декларират, че ще изпълняват точно и коректно задълженията си по доставките-по количества и график, както и да гарантират, че предлаганите от тях резервни части са с изискваното качество по стандарт, нови и неупотребявани; 5.5. фирмите кандидати да участват по всички позиции от спецификацията на възложителя и за целите количества по тях; 6. изисквания за качество: 6.1. предлаганите за доставка съоръжения да бъдат оригинални, произведени от оригиналните производители на предлаганата марка на предлаганите съоръжения, нови (произведени най-рано до половин година от датата на доставката им) и неупотребявани; 6.2. изделията да съответстват напълно на всички технически изисквания на възложителя, подробно описани в документацията за участие; 6.3. изделията трябва да притежават оригинални сертификати за качество от завода производител, посочващ датата им на производство, или оригинални сертификати за произход, свидетелстващ за датата им на производство; 6.4. минималният гаранционен срок за всички доставяни изделия трябва да бъде една година от датата им на доставка в склада на възложителя, в който се включват всички възможни гаранционни събития, без ситуации на авария, която не е по пряка или косвена вина на производителя или доставчика; гаранцията също така да обхваща всички възли и детайли на предлаганите съоръжения, без тези, които имат чисто консумативен (и бързоизносващ) характер; 6.5. предлаганите съоръжения трябва да бъдат ремонтопригодни в условията на възложителя и да имат осигурен гаранционен и извънгаранционен сервиз на разстояние до 50 км от гр. Раднево; 7. начин за образуване на предлаганите цени, начин на разплащане: 7.1. в ценовото предложение да се посочат единични цени за всяко отделно съоръжение, обща стойност за всяка позиция и обща стойност за всички позиции и количества по спецификацията на възложителя; 7.2. предлаганите цени трябва да бъдат формирани в левове без ДДС, DDP склад на възложителя-с. Трояново; 7.3. всеки кандидат трябва да приложи към ценовото си предложение и общите принципи на формиране (калкулация) на предлаганите цени; 7.4. разплащането се извършва със собствени средства на възложителя след всяка отделна доставка на изделия по договора в склада на възложителя по банков път на база представена фактура не по-рано от 15 календарни дни след датата на доставка; не се приемат предложения с включен процент аванс или акредитивни форми на разплащане; 8. срок на валидност на предложенията: 8.1. минималният срок на валидност на предложенията се определя от възложителя и е задължителен за всички кандидати; 8.2. срокът на валидност на предложенията трябва да бъде предложен минимум 90 календарни дни след обявената дата за отваряне и разглеждане на предложенията; 9. вид и размер на гаранцията за участие в процедурата: 9.1. гаранцията за участие в процедурата да се изисква задължително от всички кандидати при подаване на ценовите им предложения; 9.2. гаранцията за участие да бъде под форма на депозитна парична вноска, преведена по обявена банкова сметка на възложителя или внесена в брой в касата на възложителя; 9.3. размерът на гаранцията за участие е 2000 лв.; 9.4. при сключване на договор с определената за изпълнител фирма кандидат гаранцията є за участие в процедурата се трансформира в гаранция по доброто и качественото изпълнение на договорните є задължения, която е минимум 2 % от общата стойност на сключения договор; 9.5. гаранцията за участие на останалите фирми кандидати се освобождава при условия и по реда на ЗОП; 10. критерии за оценка на предложенията: 10.1. постъпилите предложения се допускат до класация само при условие на съответствие с всички обявени задължителни изисквания на възложителя; 10.2. предложенията, които са допуснати до класация, се оценяват въз основа на единствен критерий: минимална предложена обща стойност на предложението-по всички позиции и целите количества по тях, преизчислена с предложените условия на разплащане и предложените гаранционни условия; 10.3. за изпълнението на поръчката ще бъде сключен договор с един кандидат съобразно получената класация по обявената методика за оценка; 11. място, дата и час за разглеждане на предложенията за участие в процедурата: 11.1. цената на документацията за участие е 100 лв. (без ДДС), платима в брой в касата на дружеството през работно време, и се предоставя на кандидатите от отдел “Търговски” на дружеството след представяне на съответния документ за платена такса; 11.2. предложенията да се подават в деловодството на дружеството в срок до 15 ч. на 30-ия календарен ден вкл. след датата на обнародване на поканата за участие в “Държавен вестник”; същият срок се удължава до следващия работен ден, ако съвпадне с неработен; 11.3. предложенията да бъдат отворени и разгледани в 13 ч. на следващия работен ден след датата на крайния срок за подаването им в сградата на управлението на дружеството (на обявения адрес), като залата на заседанието на комисията (назначена за отварянето и разглеждането им) ще бъде определена в същия ден от отдел “Търговски”; 12. координати на възложителя: “Мини Марица-изток”-ЕАД, гр. Раднево, област Стара Загора, код 6260, ул. Св. св. Кирил и Методий 13, тел. (+359 417) 7057, факс (+359 417) 5043, “Българска пощенска банка”-АД, код 92079354, сметка № 1079689510.

67886

3357.-“Мини Марица-изток”-ЕАД, Раднево, ул. Св. св. Кирил и Методий 13, на основание чл. 10, ал. 4 ЗОП допълва обнародваната в ДВ, бр. 6 от 2000 г. информация за обществените поръчки, които “Мини Марица-изток”-ЕАД, възнамерява да възложи през 2000 г. със: “доставка на компютърна техника”.

67895

1091.-Мина “Пирин”-ЕАД, предприятие за добив, преработка и пласмент на въглища, Симитли, област Благоевград, кв. Ораново, ул. Славянска 23, тел. 074-871-161, факс 074-871-162, п.к. 2730, на основание чл. 10 във връзка с чл. 6, т. 2 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и решение на съвета на директорите, прието с протокол № 29, кани за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет-доставка на стоманени въжета съгласно приложена спецификация, неразделна част от конкурсната документация, при следните условия: 1. начален срок за закупуване на документацията за участие-датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник”; 2. краен срок за подаване на предложенията-15 ч. на 15-ия ден от датата на обнародването на поканата; 3. предложенията ще се приемат на адрес-гр. Симитли, област Благоевград, кв. Ораново, ул. Славянска 23, тел. 074-871-161, факс 074-871-162, п.к. 2730, началник-отдел “Личен състав” на Мини “Пирин”-ЕАД; 4. цена на документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка-10 лв., платими в брой при получаването є.

67888

1990.-“Електроразпределение-Стара Загора”-ЕАД, Стара Загора, ул. Отец Паисий 89, тел. 042/22719, факс 3-95-51, на основание чл. 34 ЗОП обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка: 1. предмет на поръчката-доставка на следните видове и количества офистехника: а) компютър-РС: 85 бр.; б) компютър-преносим: 1 бр.; в) компютър-SERVER: 2 бр.; г) принтер-матричен: А4-43 бр.; А3-14 бр.; д) принтер-матричен-1008 cps, 18 pins: 1 бр.; е) принтер-мастиленоструен, цветен: А4-4 бр., А3-3 бр.; ж) принтер-лазерен-А4-25 бр.; з) принтер-линеен-1050 лин/мин: 1 бр.; и) копирен апарат: 3 бр.; к) климатик: 21 бр.; 2. правно и фактическо основание за откриване на процедурата-чл. 3, ал. 1, т. 2 и чл. 7, ал. 1, т. 2 ЗОП, решение на съвета на директорите на дружеството с протокол № 8 от 1.ХI.2000 г. и заповед № 67 от 7.ХI.2000 г. на изпълнителния директор на дружеството; 3. вид на процедурата-открита процедура с възможност за възлагане на допълнителна поръчка чрез пряко договаряне с фирмата, избрана за изпълнител; съгласно изискванията на чл. 16 ЗОП; 4. срок и място за изпълнение на поръчката-доставката ще се осъществява по график до окончателното доставяне на договорените количества в склада на “Електроразпределение-Стара Загора”-ЕАД; 5. ограничения при изпълнението на поръчката-в процедурата не може да участва кандидат, за който са налице обстоятелствата по чл. 24, ал. 1 ЗОП и който не притежава необходимите документи съгласно чл. 27, ал. 1 ЗОП; 6. квалификационни изисквания към кандидатите-да бъдат официални дистрибутори на фирми производители или производители и задължително да заявяват в предложението си дали при изпълнението на поръчката ще използват и подизпълнители съгласно чл. 28, ал. 1 ЗОП; 7. изисквания за качество-предлаганата офистехника да отговаря на действащите стандарти, да притежава сертификат за качество ISO 9001 и да отговаря на изискванията към техническите характеристики на предлаганата за доставка офистехника, описани в документацията за участие; не се приемат предложения за офистехника, непритежаваща валидни сертификати за произход; 8. начин на образуване на предлаганата цена-цената да се предлага в левове (без ДДС) за доставка франко склада на дружеството; 9. срок на валидност на предложенията-90 дни; 10. вид и размер на гаранцията за участие-парична сума в размер не по-малко от 1 % от предложението на участника, внесена в касата на възложителя или по банковата му сметка № 1070065318, банков код 62184614 при Булбанк-Стара Загора, или безусловна и неотменяема банкова гаранция в същия размер съгласно изискванията на чл. 31, 32 и чл. 33, ал. 3 ЗОП; 11. критерии за оценка на предложенията и тежестта им в комплексната оценка: а) финансови критерий с теглови коефициент в комплексната оценка-0,50, включващ предлагана цена; б) технически критерий с теглови коефициент в комплексната оценка-0,50, включващ следните параметри и съответстващите им теглови коефициенти: технически характеристики-0,40; гаранционен срок-0,20; срок и условия на доставката-0,20; опит и референции-0,20; кандидатите трябва да направят предложения за отделните обособени позиции на предмета на поръчката или за някои от тях, които ще се оценят и класират поотделно; 12. документацията за участие в откритата процедура може да бъде закупена в административната сграда на “Електроразпределение-Стара Загора”-ЕАД, Стара Загора, ул. Отец Паисий 89, стая 603 или 602, срещу представен документ за платени 100 лв. (без ДДС), платими в стая 409 всеки работен ден от 8 до 16 ч. в срок до 7.ХII.2000 г. вкл.; 13. предложенията се представят в два запечатани непрозрачни плика-плик № 1 “Предлагана цена”; плик № 2 “Документи”, от кандидата или от негов упълномощен представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, в административната сграда на “Електроразпределение-Стара Загора”-ЕАД, от 8 до 16 ч. в срок до 12.ХII.2000 г. вкл.; 14. предложенията ще бъдат отворени в 10 ч. на 13.ХII.2000 г. в административната сграда на “Електроразпределение-Стара Загора”-ЕАД, Стара Загора, ул. Отец Паисий 89; желаещите участници могат да присъстват при отварянето на пликовете с предложенията; 15. допълнителна информация по техническите въпроси-на тел. 042/38424; по търговските въпроси-на тел. 042/600358 и тел. 042/27187.

67570

106.-“Топлофикация-Перник”-ЕАД, Перник, пл. Св. X.X. 1, тел. 076/602 671, на основание чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “т” във връзка с чл. 13, ал. 2 ЗОП и решение на съвета на директорите от 23.VIII.2000 г. обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка за охранителната дейност на обект Взривните складове (района на рудниците Тева и Република). До участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка се допускат кандидати, които отговарят на следните изисквания: да притежават разрешение за извършване на охранителна дейност съгласно нормативните документи на МВР и разрешение на основание чл. 81б, ал. 1 от Закона на МВР и Наредба № I-79 от 2000 г. за условията и реда за извършване на частна охранителна дейност; да разполагат със средства за телекомуникация по време на изпълнението на договора: факс или телефон; да отговарят на изискванията, посочени в глава трета, раздели I и II от ЗОП. Срок на изпълнение-една година след подписване на договор. Начин на плащане-в левове след изтичане на текущия месец. Предложената цена от участниците в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка трябва да се образува по следния начин-за 12-месечна охрана, без включен ДДС. Предложенията са с валидност не по-малко от 90 календарни дни считано от датата на отваряне на предложенията. Всеки кандидат представя като неотменима част от предложението банкова гаранция 500 лв., депозирана в ТБ “ОББ”, Перник. Предложенията ще се класират на база оценка на плана за охрана, възможности за действие при екстремални ситуации и икономически най-изгодно предложение (чл. 41, ал. 2 ЗОП) по критерии, посочени в документацията за обществената поръчка. Условие за участие в откритата процедура е закупуването на документацията срещу невъзвръщаема сума 30 лв. с включен ДДС, платими в брой в касата на дружеството, а самата документация се получава от отдел “Маркетинг и търговия”, стая 24, на централното управление на “Топлофикация-Перник”-ЕАД, Перник, пл. Св. X.X. 1, тел. 076/226-61. Предложенията трябва да бъдат получени на посочения адрес най-късно до 15 ч. на 30-ия ден от обнародването в “Държавен вестник”. Предложенията ще бъдат отворени на 31-ия ден от обнародването в “Държавен вестник” в 10 ч. в зала 43 на “Топлофикация-Перник”-ЕАД, централно управление. Желаещите участници или надлежно упълномощени от тях представители могат да присъстват при отварянето на предложенията. Начален срок за продажбата на документацията-датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”.

67722

859.-ТЕЦ “Бобов дол”-ЕАД, с. Големо село, област Кюстендил, тел. 0701/2 34 42, на основание чл.47 ЗОП и решение на съвета на директорите от 7.ХI.2000 г. възлага обществена поръчка чрез ограничена процедура за изработка и доставка на оптимизирана конструкция изходящ колектор на първичен паропрегревател-IV ст., при следните условия: 1. срок за изпълнение-от 5.I до 15.V.2001 г.; 2. технически изисквания-посочени са в документацията за участие; 3. кандидатът да предложи цена за изработката и доставката на оптимизираната конструкция изходящ колектор ППП-IV ст.; 4. доставка на готовия изходящ колектор на ППП-IV ст.-франко склада на възложителя; 5. предложенията са със срок на валидност 150 календарни дни от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”; 6. възложителят ще договори условията на поръчката с оглед запазване на своите интереси относно: цена на предлаганата услуга; предложен график за изработка; гаранционен срок; отговаряне на критериите за качество; 7. съотношението между комплексната финансова и комплексната техническа оценка е 70/30, като в крайното класиране участват само предложенията, съответстващи на изискванията на предложенията в т. 3 и 4; 8. ТЕЦ “Бобов дол”-ЕАД, си запазва правото да класира повече от един кандидат в зависимост от най-изгодните предложения, както и да вземе решение за възлагане на допълнителна поръчка при условията на ЗОП; 9. начин на плащане: до 50 % авансово; до 40 % преди експедиция, при актуване на база приемателен протокол; останалите 10 %-след изтичане на съответния гаранционен срок; документация за участие в ограничена процедура може да се закупи срещу 100 лв. без ДДС в счетоводството на централата; предложенията да се представят в затворен плик в срок 45 дни считано от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник” до 16 ч. и 30 мин. на 45-ия ден, ако е почивен ден-на следващия работен ден; предложенията се представят в отдел “Деловодство” и ще бъдат отворени в 14 ч. в заседателна зала на ТЕЦ-Бобов дол, на следващия работен ден след изтичане срока на представянето им.

67773

860.-ТЕЦ “Бобов дол”-ЕАД, с. Големо село, област Кюстендил, тел. 0701/2 34 42, на основание чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “а” ЗОП и решение на съвета на директорите от 7.ХI.2000 г. възлага обществена поръчка чрез открита процедура при следните условия: 1. предмет на обществената поръчка-изработка на долните два реда пакети за междинен паропрегревател-I ст.; 2. срок за изпълнение-от 5.I до 15.IV.2001 г.; 3. технически изисквания-посочени са в документацията за участие; 4. до участие в откритата процедура се допускат ремонтни организации или надлежно упълномощени от тях фирми, отговарящи на условията по чл. 24 ЗОП; 5. кандидатът да притежава опит по изработване на нагревни повърхности и котлооборудване, добра материално-техническа база и квалифициран управленски и технически персонал; 6. доставка на готовите пакети-франко склада на възложителя; 7. предложенията са със срок на валидност 140 календарни дни от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”; 8. възложителят ще класира на първо място най-изгодното предложение въз основа на следните критерии: цена на предлаганата услуга; лиценз за изработка на нагревни повърхности и котлооборудване; технически и управленски опит, репутация и референции на изпълнителя; предложен график за изработка; гаранционен период; 9. съотношението между комплексната финансова и комплексната техническа оценка е 70/30, като в крайното класиране участват само предложенията, съответстващи на изискванията на предложенията в т. 4 и 5; 10. ТЕЦ “Бобов дол”-ЕАД, си запазва правото да класира повече от един кандидат в зависимост от най-изгодните предложения, както и да вземе решение за възлагане на допълнителна поръчка при условията на ЗОП; 11. участниците в процедурата са длъжни да представят гаранция в левове, като част от предложението в размер 5 % от пределната цена на подобекта, за който кандидат-стват; 12. критериите за оценка качеството на ремонта съобразно постигнатите технико-икономически показатели след ремонта са приложени в документацията; 13. начин на плащане: до 90 % при актуване на база приемателен протокол; останалите 10 %-след изтичане на съответния гаранционен срок. Документация за участие в откритата процедура може да се закупи срещу 500 лв. без ДДС в счетоводството на централата. Предложенията се представят в затворен плик в срок 45 дни считано от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник” до 16 ч. и 30 мин. на 45-ия ден, ако е почивен ден-на следващия работен ден. Предложенията да се представят в отдел “Деловодство” и ще бъдат отворени в 14 ч. в заседателна зала на ТЕЦ “Бобов дол”-ЕАД, на следващия работен ден след изтичане срока на представянето им. ТЕЦ “Бобов дол” си запазва правото да взема решения за възлагане на допълнителни поръчки при условията на ЗОП на фирмата, избрана за изпълнител.

67774

861.-ТЕЦ “Бобов дол”-ЕАД, с. Големо село, област Кюстендил, тел. (0701)2-34-42, на основание чл. 6 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и решение на съвета на директорите от 7.ХI.2000 г. възлага обществена поръчка чрез открит конкурс за ремонтно-възстановително наваряване и заваряване на двадесет и два броя роторни колела за мелещи вентилатори при следните условия: 1. срок за изпълнение-45 работни дни; 2. кандидатът да притежава опит по наваряване и заваряване на тези съоръжения, да има свои машини, съоръжения и специализирана установка за наваряване, да има добра материално-техническа база и квалифициран управленски и технически персонал, да притежава своя технология за възстановяване конкретно на този тип роторни колела; 3. предложението е със срок на валидност 75 календарни дни считано от датата на отправяне на поканата до кандидата; 4. кандидатът да предложи цена за ремонтно-възстановителното наваряване и заваряване на 22 броя роторни колела; 5. възложителят ще договори условията на поръчката с оглед запазване на своите интереси относно: цена на предлаганата услуга; предложен график за изработка; гаранционен срок; отговаряне на критериите за качество; 6. начин на плащане: до 90 % при актуване на база приемателен протокол; останалите 10 %-след изтичане на съответния гаранционен срок; 7. срок за представяне на предложението от кандидата-15 календарни дни от датата на отправяне на поканата. Документацията за участие в откритата процедура може да се закупи срещу 100 лв. без ДДС в счетоводството на централата. Предложенията да се представят в затворен плик в срок 15 дни считано от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник” до 16 ч. и 30 мин. на 15-ия ден, ако е почивен ден-на следващия работен ден. Предложенията да се представят в отдел “Деловодство” и ще бъдат отворени в 14 ч. в заседателната зала на ТЕЦ “Бобов дол” на следващия работен ден след изтичане срока на представянето им.

67775

862.-ТЕЦ “Бобов дол”-ЕАД, с. Големо село, област Кюстендил, тел.(0701)2-34-42, на основание чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “а” ЗОП и решение на съвета на директорите от 7.ХI.2000 г. възлага обществена поръчка чрез открита процедура при следните условия: 1. предмет-изработка на общ газов колектор пред електрофилтри и изработка на горните два реда пакети за регенеративен въздухоподгревател-за два броя РВП; 2. срок за изпълнение-от 5.I. до 15.IV.2001 г.; 3. техническите изисквания са посочени в документацията за участие; 4. до участие в откритата процедура се допускат ремонтни организации или надлежно упълномощени от тях фирми, отговарящи на условията по чл. 24 ЗОП; 5. кандидатът да притежава опит по изработване на котло-оборудване, добра материално-техническа база и квалифициран управленски и технически персонал; 6. доставка на готовите конструкции и пакети-франко склада на възложителя; 7. предложенията са със срок на валидност 140 календарни дни от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”; 8. възложителят ще класира на първо място най-изгодното предложение въз основа на следните критерии: цена на предлаганата услуга; лиценз за изработка на нагревни повърхности и котлооборудване; технически и управленски опит, репутация и референции на изпълнителя; предложен график за изработка; гаранционен период; 9. съотношението между комплексната финансова и комплекс-ната техническа оценка е 70/30, като в крайното класиране участват само предложенията, съответстващи на изискванията на предложенията в предходните т. 4 и 5; 10. ТЕЦ “Бобов дол”-ЕАД, си запазва правото да класира повече от един кандидат в зависимост от най-изгодните предложения, както и да вземе решение за възлагане на допълнителна поръчка при условията на ЗОП; 11. участниците в процедурата са длъжни да представят гаранция в левове като част от предложението в размер 5 % от пределната цена на подобекта, за който те кандидатстват; 12. начин на плащане-до 90 % при актуване на база приемателен протокол; останалите 10 %-след изтичане на съответния гаранционен срок. Документацията за участие в откритата процедура може да се закупи срещу 500 лв. без ДДС в счетоводството на централата. Предложенията се представят в затворен плик в срок 45 дни считано от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник” до 16 ч. и 30 мин. на 45-ия ден, ако е почивен-на следващия работен ден. Предложенията се представят в отдел “Деловодство” и ще бъдат отворени в 14 ч. в заседателната зала на ТЕЦ “Бобов дол” на следващия работен ден след изтичане на срока на представянето им. ТЕЦ “Бобов дол” си запазва правото да взема решения за възлагане на допълнителни поръчки при условията на ЗОП на фирмата, избрана за изпълнител.

67776

68.-“ТЕЦ Варна”-ЕАД, с. Езерово, тел. + 359/52/6656222; факс 6656371, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 4, т. 3 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 2 и чл. 13 ЗОП и решение на съвета на директорите от 16.Х.2000 г. обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на 300 000 +/- 10 % t нисколетливи въглища за ТЕЦ “Варна” и 20 % от количеството допълнително при възможност за закупуване от страна на купувача. 1. Предмет на обществената поръчка-доставка на 300 000 +/- 10 % t нисколетливи въглища за ТЕЦ “Варна” и 20 % от количеството допълнително при възможност за закупуване от страна на купувача. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата-чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 4, т. 3 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 2 ЗОП. 3. Вид на процедурата-открита. 4. Срок и място за изпълнение на обществената поръчка-през периода от януари до април 2001 г. при условие на доставката FOBt товарно незамръзващо пристанище/CIF ТЕЦ “Варна” (опция на купувача), като доставяните въглища се опробват в акредитирана лаборатория за изпитване на въглища и кокс (сертификат № 17С-И/Х от 28.I.2000 г. от агенция “Българска служба по акредитация”) в с. Езерово, като ще се прилагат ISO стандарт. 5. Ограничения при изпълнението на обществената поръчка-кандидатът, класиран на първо място в обществената поръчка, е длъжен при подписването на договора да представи банкова гаранция за добро изпълнение от банка с висок кредитен рейтинг, високи ликвидни позиции и статут на безупречен платец, съгласувани с възложителя съгласно приложения образец в USD ($), съответно за български участници-левовата им равностойност, изчислена по фиксинга на БНБ за деня на откриването є, в размер 3 % от стойността на средното договорено месечно количество въглища и с валидност през цялото времетраене на договора. Възложителят си запазва правото да класира повече от един кандидат на първо място, да уточни крайното класиране, цените, условията и начина на плащане, както и да раздели общото количество на квоти с различен тонаж с цел диверсификация на доставките след преговори на СД на “ТЕЦ Варна”-ЕАД, с участниците в процедурата, одобрени от комисията. Извършване на авансово плащане, откриване на акредитив и издаване на гаранции от страна на “ТЕЦ Варна”-ЕАД, не се допускат. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите-допускат се кандидати, които са: преки производители; фирми, надлежно упълномощени от пряк производител; фирми, притежаващи договор за експорт с официални износители и/или производители; отговарящи на условията по чл. 24, ал. 1 ЗОП. 7. Изисквания за качество: влага работна, %-10; пепел на суха маса, %-до 18 %; сяра обща, %-1,3 max; летливи вещества на суха безпепелна маса, %-3-13 max; калоричност долна на работно гориво, kcal/kg (NAR)-6000; размери, mm-0-50 max; температура на топене на пепелта в полуредукционна атмосфера: Т1-1150 °С; Т2-1250 °С; Т3-1380 °С. 8. Начин на образуване на предлаганата цена, условие на доставка и начин на плащане-цената CIF да включва следните съставящи: FOBt товарно незамръзващо пристанище, транспортни разходи за 1 Мt въглища от товарното пристанище до разтоварното пристанище “ТЕЦ Варна”-ЕАД, с. Езерово, и CIF разтоварно пристанище; цената на 1 Мt да бъде посочена на база количества от: 60 000, 120 000, 180 000 и 300 000 t; цената 1 Mt да бъде посочена за калоричност долна на работно гориво (NAR) 6000 kcal/kg. Начин на плащане-с директен банков превод по сметка, посочена от продавача, за стойността на всяка доставка в срок минимум 10 банкови работни дни; на разсрочено плащане за срок, по-голям от 10 банкови работни дни; разплащане с български стоки след получаване на стоката в разтоварното пристанище-“ТЕЦ Варна”-ЕАД, с. Езерово. Санкции и бонификации при сключен договор: цената на всяка една доставена партида въглища подлежи на корекция в следните случаи на отклонение от качествените показатели: при отклонениe в посока на снижение или повишение с повече от 100 kcal/kg от договорената в проектодоговора долна работна калоричност (NAR) се прави преразчитане по формулата:

 

договорена цена FOB x

 
 

x фактич. калоричност

 

действителна цена=

________________________

+фрахт /за  ;

 

договорена

доставки

 

калоричност

CIF/

възложителят не дължи бонификация с калоричност долна на работно гориво над 6200 kcal/kg; когато общото съдържание на сяра в доставената партида въглища надвишава с 0,1 % договорената стойност, цената се намалява пропорционално с 0,5 % за всеки 0,1 % завишение. Възложителят има право: да откаже заплащането на въглища с калоричност долна на работно гориво по-ниска от 5750 kcal/kg и пепел на суха маса над 21 %, летливи вещества на суха безпепелна маса над 14 %; да прекрати действието на договора и да изтегли сумата по банковата гаранция. 9. Срок на валидност на предложенията-90 календарни дни от датата на отваряне на предложенията. 10. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата за възлагане-участниците в откритата процедура да представят като част от предложението си гаранция за участие, издадена от банка с висок кредитен рейтинг, високи ликвидни позиции и статут на безупречен платец, съгласувани с възложителя, в USD ($), съответно за български участници-в левовата им равностойност, изчислена по централния курс на БНБ за деня на откриването є. Размерът на банковата гаранция е минимум 1 % от стойността на оферираното количество. 11. Критерии за оценка на предложенията-класирането на предложенията ще се извършва съгласно следните критерии: финансово предложение с коефициент на тежест-максимум 80 точки: а) цена CIF/пристанище на “ТЕЦ Варна”-ЕАД, с. Езерово, за 1 Мt преизчислена на база 6000 kcal/kg-максимум 70 точки; б) начин на плащане-максимум 10 точки; техническо предложение-(съдържание на пепел, сяра, летливи вещества, Т3, калоричност)-максимум 10 точки; доказана търговска репутация на кандидата-максимум 10 точки. 12. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията: в 14 ч. и 30 мин. на 30-ия ден от обнародването на поканата в “Държавен вестник” или първия работен ден, като денят на обнародването се счита за първи, в заседателната зала на ТЕЦ “Варна”-ЕАД, в присъствието на упълномощени представители на кандидатите при желание от тяхна страна. 13. Място, начин на получаване и цена на документацията-отдел “Доставки” на “ТЕЦ Варна”-ЕАД, с. Езерово, всеки работен ден от 8 до 15 ч. срещу представяне на документ за платени в касата на “ТЕЦ Варна”-ЕАД, с. Езерово, невъзстановими 200 лв. без включен ДДС. Начален срок за продажба на документацията-5 дни след датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник” или първия работен ден. 14. Срок и място за подаване на предложенията-в секретариата на “ТЕЦ Варна”-ЕАД, в срок до 14 ч. на 30-ия ден от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”. “ТЕЦ Варна”-ЕАД, си запазва правото да вземе решение за възлагане на обществена поръчка при условията на чл. 16 ЗОП. За контакти-тел. + 359/52/6656310.

68036

9236.-“ТЕЦ Марица-изток 2”-ЕАД, с. Ковачево, област Стара Загора, на основание чл. 4, т. 3, буква “а” във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” ЗОП и заповед № 985 от 9.ХI.2000 г. на изпълнителния директор на “ТЕЦ Марица-изток 2”-ЕАД, обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка № 2-593 при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка-доставка на фасонни части за тръбопроводи на котелно и турбинно оборудване в “ТЕЦ Марица-изток 2”-ЕАД, съгласно приложение № 1; групата от фасонни части е неделима и се възлага на един изпълнител; на база договорена стойност е възможно да бъде възложено изпълнение на допълнителна доставка към договора в размер до 20 % от стойността му при запазване на предложените единични цени. 2. Вид на процедурата-открита. 3. Срок и място за изпълнение-доставка до 45 дни след сключване на договор франко склад “ТЕЦ Марица-изток 2”-ЕАД. 4. Изисквания към кандидатите-до участие в откритата процедура се допускат всички български и чуждестранни физически и юридически лица или техни обединения, отговарящи на условията по чл. 24 ЗОП; всяко предложение задължително трябва да съдържа документите съгласно чл. 27 ЗОП. 5. Предложената от изпълнителя цена да бъде образувана съгласно DDP (Discharge Excluded)-склад краен получател (цена, транспорт, опаковка, мито, митнически такси, без разтоварване), съгласно условията на ИНКОТЕРМС 90 платима в левове без включен ДДС. 6. Начин на плащане-в левове по банков път, 100 % до 30 дни след получаването на фасонните части в склада на възложителя. 7. Изисквания за качество-съгласно нормативните и стандартизационните документи, валидни за страната производител, което се удостоверява със сертификат. 8. Класирането на предложенията ще се извърши на база най-изгодното предложение по следните критерии и коефициенти на тежест (к.т.); техническа оценка, която се формира от следните коефициенти: качество к.т.-60 %; опит и референции к.т.-10 %; срок на доставка к.т.-20 %; гаранционен срок к.т.-10 %; финансова оценка, която се формира от: цена к.т.-80 %; начин на плащане к.т.-20 %; съотношението между техническата и финансовата оценка при формиране на общата оценка е 0,3/0,7. 9. Вид и размер на гаранцията за участие-парична сума в размер 2500 лв. без ДДС; гаранцията се внася по банкова сметка № 1011131025 при ОББ-Стара Загора, офис “ТЕЦ Марица-изток 2”-ЕАД, и банков код 20078240; оригиналът на банковата гаранция или на платежния документ да се приложи в предложението на кандидата; гаранцията за участие на спечелилия кандидат се трансформира по чл. 33, ал. 3 ЗОП в гаранция за изпълнение на договора и се освобождава след неговото приключване; на всички останали кандидати гаранцията се възстановява съгласно ЗОП. 10. Предложенията се приемат до 15 ч. на 3.I.2001 г. в деловодството на централата на адрес: “ТЕЦ Марица-изток 2”-ЕАД, 6265 с. Ковачево, област Стара Загора, деловодство-за ОП № 2-593, тел.: 0417/37-03, 26-12, вътр. 414. 11. Срок на валидност на предложенията-30 дни. 12. Отваряне на предложенията-в 13 ч. на 4.I.2001 г. в “ТЕЦ Марица-изток 2”-ЕАД. 13. Документи за участие могат да се закупят на цена 100 лв. без ДДС от счетовод-ството на централата, сектор “Баланси”, до 15 ч. на 28.ХII.2000 г. За допълнителни сведения и консултации кандидатите могат да се обръщат към: централа “ТЕЦ Марица-изток 2”-ЕАД: 0417/37-03, 26-12; 042/66-25-04, вътр. 438, 548.

67896

Поправка. В поканата на съвета на директорите на “НМЦ”-АД, София (обявление № 62819, ДВ, бр. 88 от 2000 г.), се прави поправка: думите “квартал Подуяне” да се четат “район “Подуяне”.

Поправка. “Многопрофилна болница за активно лечение”-ЕООД, Гълъбово, прави поправка в поканата за възлагане на обществени поръчки (обявление № 65992, ДВ, бр. 92 от 2000 г.): текстът “внесени в касата на болницата 35 лв.” да се чете “внесени в касата на болницата 100 лв.”.

Поправка. Община-гр. Шумен, прави следната поправка в поканата за участие в открита процедура за доставка на ядрено-магнитен резонанс до 0,5 Т