Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 97 от 10.XII

  • НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ХОСПИСИТЕ Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ № IЗ-2593 ОТ 3 НОЕМВРИ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА МОЛБИ ЗА ВИЗИ Виж повече
  • НАРЕДБА № Н-30 ОТ 23 НОЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗДАВАНЕ, ВОДЕНЕ НА ОТЧЕТ И УНИЩОЖАВАНЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ КАРТИ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 283 ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ХОСПИСИТЕ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 284 ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В СПИСЪКА НА СРЕДИЩНИТЕ У Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 285 ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 83 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г. (ДВ, БР. 44 ОТ 2008 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 286 ОТ 7 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА ЗАПЛАТИТЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ (ДВ, БР. 32 ОТ 2010 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 287 ОТ 7 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СИСТЕМИТЕ ЗА ДВИЖЕНИЕ, ДОКЛАДВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАФИКА И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА КОРАБОПЛАВАНЕТО В МОРСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И В БЪЛГАРСКИЯ М Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 288 ОТ 7 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ИЛИ СПЕЦИФИЧНИТЕ ПРАВИЛА, КОИТО ЩЕ СЕ ПРИЛАГАТ ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ СТОКИ И ДВИЖЕНИЯ НА СТОКИ, РЕФЕРЕНТНИТЕ ПЕРИОДИ, НАЧИНА НА ТЯХНОТО ОТЧИТАНЕ И ДЕКЛАРИРАНЕ, К Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289 ОТ 7 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ И ТРАНСФЕРИ ПО РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2010 Г. Виж повече
Промени настройката на бисквитките