Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 16 от 25.II

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19 ОТ 21 ФЕВРУАРИ 2000 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА АГЕНЦИЯТА ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА И ЗА ПРИЕМАНЕ НА НЕЙНИЯ УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19 ОТ 21 ФЕВРУАРИ 2000 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА АГЕНЦИЯТА ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА И ЗА ПРИЕМАНЕ НА НЕЙНИЯ УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

Обн. ДВ. бр.16 от 25 Февруари 2000г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Преобразува Агенцията за българите в чужбина при Министерския съвет в Държавна агенция за българите в чужбина към Министерския съвет.

(2) Държавната агенция за българите в чужбина координира провеждането на държавната политика по отношение на българите, живеещи извън територията на Република България.

(3) Държавната агенция за българите в чужбина е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София и второстепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на Министерския съвет.

(4) Държавната агенция за българите в чужбина се ръководи и представлява от председател, определен от Министерския съвет.


Чл. 2. Приема Устройствен правилник на Държавната агенция за българите в чужбина съгласно приложението.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Отменят се:

1. Постановление № 6 на Министерския съвет от 2000 г. за изменение на Постановление № 209 на Министерския съвет от 1999 г. (ДВ, бр. 12 от 2000 г.).

2. Член 2, чл. 4, чл. 5, ал. 2, т. 2 и § 4, т. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 221 на Министерския съвет от 1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на външните работи и за преобразуване на административни структури към министъра на външните работи (обн., ДВ, бр. 105 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 7 и 12 от 2000 г.).


§ 2. В приложението към член единствен от Постановление № 33 на Министерския съвет от 1999 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 18 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 40 и 80 от 1999 г.) в т. II се създава буква "г":

"г) Държавната агенция за българите в чужбина."


§ 3. Постановлението се приема на основание § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за администрацията.


Приложение към чл. 2


УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА


(Отделен като самостоятелен акт)


Промени настройката на бисквитките