Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 16 от 25.II

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-42-39 от 27 януари 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 20, 22, 23 и чл. 25, ал. 1, т. 3 ЗППДОбП, чл. 1, ал. 2, т. 1 и чл. 2 от Наредбата за конкурсите, чл. 3 от Наредбата за условията и реда за придобиване при облекчени условия на дялове и акции-собственост на държавата и общините, и за безвъзмездно получаване на акции-собственост на държавата във връзка със Заповед № РД-42-486 от 1999 г. (ДВ, бр. 78 от 1999 г.) за приватизация на “Агрохим-Г”-ЕАД, Габрово, нареждам:

1. В т. 1 от Заповед № РД-42-486 от 1999 г. (ДВ, бр. 78 от 1999 г.) думите “Агрохим-Г”-ЕООД, Габрово” да се четат “Агрохим-Г”-ЕАД, Габрово.”

2. Да се извърши продажба на 80 на сто от регистрирания капитал на “Агрохим-Г”-ЕАД, Габрово, чрез публично оповестен конкурс.

3. Утвърждавам конкурсната документация и определям следните конкурси условия:

3.1. приоритетни условия:

а) размер на предложената цена-не по-ниска от началната цена съгласно конкурсната документация;

б) начин на плащане-50 на сто платима чрез банков превод по сметката на МЗГ в 3-дневен срок след подписване на договора за продажба и 50 на сто-с всички позволени от закона финансови инструменти за участие в приватизация в 14-дневен срок от подписване на договора за продажба;

в) предлагане на обоснована инвестиционна програма с разпределение на инвестициите по вид, години и размер за период не по-малък от 3 г. считано от датата на прехвърляне на собствеността на акциите, предмет на продажба;

г) запазване и разширяване на предмета на дейност и забрана за прехвърляне на закупените по реда на този конкурс акции за срок 5 г. след придобиването им;

3.2. общи условия:

а) поемане за изплащане задълженията на дружеството;

б) собствеността върху закупените акции се прехвърля след окончателното заплащане на цената и евентуално начислените лихви за забава в срок до 7 дни по нормативно определения ред;

в) представяне на изискуемите документи съгласно конкурсната документация от участниците в конкурса;

г) съгласно Заповед № РД-42-817 на министъра на земеделието, горите и аграрната реформа от 14.VII.1997 г. до участие се допускат само лица, притежаващи лиценз от Националната служба за растителна защита, карантина и агрохимия, и във връзка с тази заповед към офертата трябва да се приложи лиценз;

д) в случай че конкурсът бъде спечелен от юридическо лице, което отговаря на условията на чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП, се прилагат съответните разпоредби на ЗППДОбП; собствеността върху акциите се прехвърля след превеждане по банков път на сумата по първоначалната вноска; в случай че този участник бъде избран за купувач и реши да се ползва от реда за плащане, определен в чл. 25, ал. 3, т. 1-3 вкл. ЗППДОбП, той е длъжен съгласно разпоредбата на чл. 25, ал. 5 ЗППДОбП да учреди залог или законова ипотека като гаранция за обезпечаване плащането на неизплатената част от цената.

4. В 10-дневен срок след датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник” заинтересуваните лица закупуват конкурсна документация от МЗГ, стая 348, за 600 лв. срещу представяне на следните документи: регистрация на потенциалния купувач, удостоверение за актуално състояние на регистрацията и личен паспорт.

5. В 15-дневен срок след датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник” кандидатите представят предложения за участие в конкурса за закупуване на акции от капитала на дружеството в МЗГ, бул. Христо Ботев 55, гише “Деловодство”.

6. Оглед на дружеството може да се извърши всеки работен ден до края на срока за приемане на предложенията за участие в конкурса след закупуване на конкурсната документация и след представяне в дружеството на фактура за закупена документация; извършеният оглед се удостоверява от участника в конкурса с подписване на декларация за извършен оглед.

7. Депозитът за участие в конкурса е в размер 12 000 лв.

8. Датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник” да се счита за начална дата за продажба на акции при облекчени условия на лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП; декларации за придобиването им се подават в тримесечен срок в дружеството.

Министър: В. Върбанов

6394

 

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

ЗАПОВЕД № РД-Т-21-100 от 3 февруари 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 20, 22, чл. 25, ал. 1, т. 3 и ал. 3 ЗППДОбП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ПМС № 155 от 1992 г., чл. 1, ал. 2, т. 1 и чл. 2, ал. 1 от Наредбата за конкурсите, чл. 3 и 8 от Наредбата за условията и реда за придобиване при облекчени условия на дялове и акции-собственост на държавата и общините, и за безвъзмездно получаване на акции-собственост на държавата, Заповед № РД-21-252 от 28.VI.1994 г. на министъра на търговията, Решение на Народното събрание за структурни промени в Министерския съвет на Република България от 23.ХII.1999 г. (ДВ, бр. 112 от 1999 г.) и Решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от 23.ХII.1999 г. (ДВ, бр. 112 от 1999 г.) нареждам:

1. Да се пристъпи към продажба на дялове от капитала на “Атур”-ЕООД, Смолян, като за начална дата на продажбата на дяловете на лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП да се счита обнародването на заповедта в “Държавен вестник”.

2. На лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП да се предложат за закупуване при облекчени условия 185 дяла, съставляващи 20 на сто от капитала на “Атур”-ЕООД, Смолян. Записването на дялове да се извърши от управителя на “Атур”-ЕООД, Смолян.

3. Продажбата на 694 дяла, съставляващи 75 на сто от капитала на “Атур”-ЕООД, Смолян, да се извърши чрез публично оповестен конкурс при първоначална продажна цена на един дял 333 щ. д.

4. Продажбата на дяловете по т. 3 да се извърши при следните условия:

4.1. предложената цена да не е по-ниска от началната офертна цена-231 102 щ. д.;

4.2. заплащането на цената да се извърши, както следва:

4.2.1. не по-малко от 30 на сто от покупната цена-чрез превод по банкова сметка, посочена от продавача, в деня на сключване на договора за продажба;

4.2.2. седемдесет на сто от покупната цена в срок 10 дни от датата на сключване на договора за продажба-чрез държавни дългосрочни облигации, признати за редовно платежно средство при приватизационните сделки към датата на плащането, или чрез превод по банкова сметка, посочена от продавача;

4.3. запазване предмета на дейност на дружеството за период не по-малък от 3 години;

4.4. дяловете, неусвоени от лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП, както и неусвоените дялове, заделени за удовлетворяване на реституционни претенции, да се закупят от купувача на 75 на сто от капитала на “Атур”-ЕООД, Смолян, при цена на един дял, равна на цената, предложена за закупуване на един дял от 75 на сто от капитала на дружеството;

4.5. представена декларация по § 9 ЗППДОбП;

4.6. представена декларация по § 5г ЗППДОбП;

4.7. внесен депозит за участие в конкурса 23 110 щ. д. по банковата сметка на Министерството на икономиката № 5100102617, код 66196611, БНБ-София.

5. Таксата за закупуване на конкурсна документация е 200 лв.

6. Осигурява се възможност за оглед на дружеството на всички закупили конкурсна документация в 30-дневен срок от обнародване на заповедта в “Държавен вестник” в рамките на работното време на адрес-Смолян, ул. Родопи 128.

7. Конкурсна документация се закупува в 20-дневен срок от обнародване на заповедта в “Държавен вестник” всеки работен ден от 14 до 17 ч. на адрес-София, ул. Княз Александър Батенберг 12, Министерство на икономиката, ет. 3, стая 145.

8. Писмени предложения за участие в конкурса се подават в 30-дневен срок от обнародване на заповедта в “Държавен вестник” всеки работен ден от 14 до 17 ч. на адрес-София, ул. Княз Александър Батенберг 12, Министерство на икономиката, ет. 2, стая 57.

Министър: П. Жотев

6377

 

ЗАПОВЕД № РД-Т-21-104 от 3 февруари 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 20, 22, чл. 25, ал. 1, т. 3 и ал. 3 ЗППДОбП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ПМС № 155 от 1992 г., чл. 1, ал. 2, т. 1 и чл. 2, ал. 1 от Наредбата за конкурсите, чл. 3 и 8 от Наредбата за условията и реда за придобиване при облекчени условия на дялове и акции-собственост на държавата и общините, и за безвъзмездно получаване на акции-собственост на държавата, Заповед № РД-21-77 от 21.III.1994 г. на министъра на търговията, Решение на Народното събрание за структурни промени в Министерския съвет на Република България от 23.ХII.1999 г. (ДВ, бр. 112 от 1999 г.) и Решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от 23.ХII.1999 г. (ДВ, бр. 112 от 1999 г.) нареждам:

1. Да се пристъпи към продажба на дялове от капитала на “Реклама”-ЕООД, Русе, като за начална дата на продажбата на дяловете на лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП да се счита обнародването на заповедта в “Държавен вестник”.

2. На лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП да се предложат за закупуване при облекчени условия 100 дяла, съставляващи до 20 на сто от капитала на “Реклама”-ЕООД, Русе.

3. Продажбата на 400 дяла, съставляващи 80 на сто от капитала на “Реклама”-ЕООД, Русе, да се извърши чрез публично оповестен конкурс.

4. Продажбата на дяловете по т. 3 да се извърши при следните условия:

4.1. предложената цена да не е по-ниска от началната офертна цена-9290 щ. д.;

4.2. заплащането на цената да се извърши, както следва:

4.2.1. не по-малко от 30 на сто от покупната цена-чрез превод по банкова сметка, посочена от продавача, в деня на сключване на договора за продажба;

4.2.2. седемдесет на сто от покупната цена в срок 10 дни от датата на сключване на договора за продажба-чрез всички платежни средства, признати за редовни при приватизационните сделки към датата на плащането, или чрез превод по банкова сметка, посочена от продавача;

4.3. запазване предмета на дейност на дружеството за период не по-малък от 3 години;

4.4. запазване и увеличаване броя на работните места за период не по-малък от 3 години;

4.5 забрана за продажба на дяловете-обект на конкурса, за срок 3 години от придобиването им;

4.6. дяловете, неусвоени от лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП, да се закупят от купувача на 80 на сто от капитала на “Реклама”-ЕООД, Русе, при цена на един дял, равна на цената, предложена за закупуване на един дял от 80 на сто от капитала на дружеството;

4.7. представена декларация по § 9 ЗППДОбП;

4.8. представена декларация по § 5г ЗППДОбП;

4.9. в случай че бъде подадена оферта от юридическо лице по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП, следва да бъде предложен начин за обезпечаване плащането на неизплатената част от цената при разсрочването му;

4.10. внесен депозит за участие в конкурса 929 щ. д. по банковата сметка на Министерството на икономиката № 5100102617, код 66196611, БНБ-София, или левовата им равностойност по централния курс на БНБ към деня на плащането по банковата сметка на Министерството на икономиката № 5000102629, код 66196611, БНБ-София.

5. Таксата за закупуване на конкурсна документация е 200 лв.

6. Осигурява се възможност за оглед на дружеството на всички закупили конкурсна документация в 30-дневен срок от обнародване на заповедта в “Държавен вестник” в рамките на работното време на дружеството на адрес-Русе, ул. Александровска 89.

7. Конкурсна документация се закупува в 20-дневен срок от обнародване на заповедта в “Държавен вестник” всеки работен ден от 14 до 17 ч. на адрес-София, ул. Княз Александър Батенберг 12, Министерство на икономиката, ет. 2, стая 145.

8. Писмени предложения за участие в конкурса се подават в 30-дневен срок от обнародване на заповедта в “Държавен вестник” всеки работен ден от 14 до 17 ч. на адрес-София, ул. Княз Александър Батенберг 12, Министерство на икономиката, ет. 2, стая 57.

Министър: П. Жотев

6378

 

ЗАПОВЕД № РД-Т-21-106 от 3 февруари 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 20, ал. 2 във връзка с чл. 25, ал. 2, т. 3 ЗППДОбП, чл. 2, ал. 1 от ПМС № 155 от 1992 г., Решение на Народното събрание за структурни промени в Министерския съвет на Република България, Решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България (ДВ, бр. 112 от 1999 г.) и Заповед № РД-21-2101 от 20.ХII.1999 г. на министъра на търговията и туризма за продажба на 70 на сто от капитала на “Искра”-ЕООД, Бургас (ДВ, бр. 4 от 2000 г.), и Заповед № РД-21-46 от 19.I.2000 г. нареждам:

1. Отменям Заповед № РД-21-2101 от 20.ХII.1999 г. на министъра на търговията и туризма и Заповед № РД-21-46 от 19.I.2000 г.

2. Обявявам повторно преговори с потенциални купувачи за продажбата на 70 на сто от дяловете на “Искра”-ЕООД, Бургас, при следните условия:

2.1. предложение за цена на дяловете-предмет на преговорите, срок и начин на плащането є;

2.2. декларирана готовност да не се допуска развитието на дейности, водещи до влошаване на екологичното състояние в районите на обектите на дружеството;

2.3. поемане на задължение, че дружеството, чиито дялове са предмет на продажба, редовно ще изплаща и обслужва всичките си задължения;

2.4. неусвоените от лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП дялове да се закупят от купувача на 70 на сто от дяловете на дружеството при цена на един дял, равна на цената на един дял, постигната при водене на преговорите за продажба на 70 на сто от капитала на дружеството;

2.5. в случай на неудовлетворяване на реституционните претенции купувачът на 70 на сто от дяловете да закупи и съответните заделени дялове при цена, равна на цената на един дял, достигната при преговорите за продажба на 70 на сто от капитала на дружеството;

2.6. прехвърляне на собствеността върху дяловете-предмет на преговорите, при пълното изплащане на цената им освен в случаите по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП, когато собствеността върху дяловете се прехвърля в деня на сключване на договора;

2.7. внесен депозит за участие в преговорите в размер 35 000 щ.д. по сметка на Министерството на икономиката № 5100102638, банков код 66196611, БНБ, София, или левовата им равностойност, изчислена по централния курс на БНБ за деня на плащането, по сметка на Министерството на икономиката № 5000102634, банков код 66196611, БНБ, София;

2.8. закупен информационен меморандум.

3. Осигурява се оглед на дружеството за всички закупили информационен меморандум в рамките на работното време на дружеството в 30-дневен срок от обнародването на тази заповед в “Държавен вестник”.

4. Информационен меморандум се закупува от Министерството на икономиката, София, ул. Княз Ал. Батенберг 12, стая 56, от 10 до 17 ч. в 20-дневен срок от датата на обнародване на тази заповед в “Държавен вестник”. Таксата за закупуване на информационен меморандум е 300 лв.

5. До участие в преговорите с потенциални купувачи да се допуснат кандидати, които са представили в 30-дневен срок от обнародване на тази заповед в “Държавен вестник” следните документи:

5.1. оферта;

5.2. данни за самоличността (на физическите лица) или оригинално удостоверение за актуална съдебна регистрация (за юридическите лица и едноличните търговци);

5.3. документ за внесен депозит за участие в преговорите;

5.4. декларация за неразгласяване на информацията, имаща характер на търговска или служебна тайна, станала известна при и по повод достъпа до информационния меморандум за обекта по т. 2;

5.5. квитанция за внесена такса за закупуване на информационен меморандум;

5.6. заверена декларация по § 9 ЗППДОбП и попълнена в съответствие с Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по § 9 ЗППДОбП, и за реда и органите за контрол на декларациите;

5.7. декларация по § 5г ЗППДОбП;

5.8. изискващите се съгласно условията за участие в преговорите документи.

6. Писмените оферти с приложените декларации и изискващи се документи се подават в 30-дневен срок от обнародване на тази заповед в “Държавен вестник” всеки работен ден от 10 до 17 ч. в Министерството на икономиката, София, ул. Княз Ал. Батенберг 12, стая 56.

7. При водене на преговорите да се признаят за редовно закупени информационните меморандуми и редовно подадени офертите в сроковете, определени със Заповед № РД-21-2101 от 20.ХII.1999 г. на министъра на търговията и туризма и Заповед № РД-21-46 от 19.I.2000 г.

Министър: П. Жотев

6379

ЗАПОВЕД № РД-Т-21-108 от 3 февруари 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 ЗППДОбП, чл. 12, ал. 2 от Правилата за организиране и водене на преговори с потенциални купувачи при продажба на цели предприятия и обособени техни части, утвърдени със Заповед № РД-21-718 от 7.ХI.1997 г. на министъра на търговията и туризма, посл. изм. със Заповед № РД-21-678А от 30.IV.1999 г., Решение на Народното събрание за структурни промени в Министерския съвет на Република България и Решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България (ДВ, бр. 112 от 1999 г.) нареждам:

1. Удължавам сроковете за закупуване на информационен меморандум и за подаване на заявки за участие в преговорите с потенциални купувачи за продажба на 70 на сто от капитала на “Автотехника”-ЕООД, Дупница, както следва:

1.1. закупуване на информационен меморандум-в 10-дневен срок от датата на обнародване на тази заповед в “Държавен вестник”;

1.2. подаване на заявки за участие в преговорите с потенциални купувачи-в 15-дневен срок от обнародване на тази заповед в “Държавен вестник”.

2. Условията за участие в преговорите са определени със Заповед № РД-21-1896 от 26.ХI.1999 г. на министъра на търговията и туризма (ДВ, бр. 109 от 1999 г.).

Министър: П. Жотев

6380

 

ЗАПОВЕД № РД-Т-21-109 от 3 февруари 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 20, ал. 1 и 2, чл. 25, ал. 2, т. 3 ЗППДОбП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ПМС № 155 от 1992 г., Заповед № РД-21-718 от 7.ХI.1997 г. на министъра на търговията и туризма за приемане на Правила за организиране и водене на преговори с потенциални купувачи при продажбата на цели предприятия и обособени техни части, посл. изм. със Заповед № РД-21-678А от 30.IV.1999 г., и Заповед № РД-21-30 от 2.II.1994 г. за приватизиране на “Теркомерс”-ЕООД, гр. Тервел, Решение на Народното събрание за структурни промени в Министерския съвет на Република България и Решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България (ДВ, бр. 112 от 1999 г.) нареждам:

1. Продажбата на 350 дяла, представляващи 70 на сто от капитала на “Теркомерс”-ЕООД, Тервел, да се извърши чрез преговори с потенциални купувачи при следните условия:

1.1. предложение за цена за 70 на сто от капитала на дружеството-предмет на преговорите с потенциалните купувачи;

1.2. предложение за начин и срокове за заплащане на цената;

1.3. предложената цена да се заплати в щатски долари или в левовата им равностойност, изчислена по централния курс на БНБ в деня на плащане;

1.4. правото на собственост върху дяловете-предмет на преговорите, преминава върху купувача след изпълнението на условието по т. 1.3 в случай, че купувачът не е юридическо лице по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП;

1.5. поемане на задължение, че дружеството, чиито дялове са предмет на продажба, редовно ще изплаща и обслужва всичките си задължения;

1.6. декларирана готовност да не се допуска развитието на дейности, водещи до влошаване на екологичното състояние в района на обекта;

1.7. неусвоените от лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП дялове, както и заделените, но неусвоени по реституционните претенции дялове, да се закупят от купувача на 70 на сто от дяловете на дружеството при цена на един дял, равна на цената на един дял, предложена от купувача при закупуване на 70 на сто от дяловете;

1.8. внесен депозит за участие в преговорите в размер 8000 щ.д. по сметка на Министерството на икономиката № 5100102638, код 66196611, БНБ, клон София, или левовата им равностойност, изчислена по централния курс на БНБ за деня на плащането, по сметка на Министерството на икономиката № 5000102634, банков код 66196611, БНБ, София; в документа да се посочат банковата сметка и кодът за възстановяване на внесения депозит;

1.9. закупен информационен меморандум.

2. Осигурява се оглед на обектите за кандидатите, закупили информационен меморандум. Огледът се извършва в рамките на работното време на дружеството в 30-дневен срок от датата на обнародване на тази заповед в “Държавен вестник”.

3. При преценка на офертите за приоритетно да се счита условието за предложената цена.

4. Информационен меморандум се закупува в Министерството на икономиката, София, ул. Княз Ал. Батенберг 12, стая 144, в 20-дневен срок от датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник”. Таксата за закупуване на информационен меморандум е 300 лв.

5. До участие в преговорите с потенциални купувачи се допускат кандидати, които са представили в 30-дневен срок от обнародване на тази заповед в “Държавен вестник” следните документи:

5.1. оферта;

5.2. данни за самоличността на физически лица или оригинално удостоверение за актуална съдебна регистрация за юридически лица и еднолични търговци;

5.3. документ за внесен депозит за участие в преговорите;

5.4. декларация за неразгласяване на информацията, имаща характер на търговска или служебна тайна, станала им известна при и по повод достъпа до информационния меморандум за дружеството;

5.5. декларация по § 9 ЗППДОбП;

5.6. декларация по § 5г ЗППДОбП;

5.7. квитанция за внесена такса в касата на Министерството на икономиката за закупуване на информационен меморандум.

6. Писмени заявки за участие в преговорите с посочените документи се подават в запечатан плик в Министерството на икономиката, София, ул. Княз Ал. Батенберг 12, стая 50, всеки работен ден от 14 до 17 ч. в 30-дневен срок от датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник”.

Министър: П. Жотев

6381

 

ЗАПОВЕД № РД-Т-21-112 от 3 февруари 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 ЗППДОбП и чл. 12, ал. 2 от Правилата за организацията на водене на преговори с потенциални купувачи при продажбата на предприятия или обособени техни части, приети със Заповед № РД-21-718 от 7.ХI.1997 г. на министъра на търговията и туризма, последно изменение и допълнение със Заповед № РД-21-678-1А от 30.IV.1999 г. на министъра на търговията и туризма, Решение на Народното събрание от 21.ХII.1999 г. за структурни промени в Министерския съвет на Република България и Решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България (ДВ, бр. 112 от 1999 г.) и Заповед № РД-21-2047 от 16.ХII.1999 г. на министъра на търговията и туризма нареждам:

1. Удължавам с 10 дни срока за закупуване на информационен меморандум за продажба на 70 на сто от капитала на “Кипарис”-ЕООД, гр. Вълчи дол, считано от датата на обнародване на тази заповед в “Държавен вестник”.

2. Удължавам с 20 дни срока за подаване на предложения за участие в преговори с потенциален купувач за продажбата на 70 на сто от капитала на “Кипарис”-ЕООД, гр. Вълчи дол, считано от датата на обнародване на тази заповед в “Държавен вестник”.

3. Условията за участие в преговорите с потенциален купувач са определени със Заповед № РД-21-2047 от 16.ХII.1999 г. на министъра на търговията и туризма (ДВ, бр. 2 от 2000 г.).

Министър: П. Жотев

6382

 

ЗАПОВЕД № РД-21-30 от 8 февруари 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 21, чл. 30, ал. 1 и 3 ЗППДОбП и Заповед № РД-21-848А от 1999 г. (ДВ, бр. 4 от 2000 г.) на министъра на промишлеността нареждам:

1. Да се удължи срокът за закупуване на информационна документация, в която са определени предварителните условия за участие в преговорите за закупуване на Цех-с. Средец, обособена част от “Пилси”-ЕООД, гр. Неделино, област Смолян, с 20 дни от датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник”.

2. Срокът за подаване на оферти е 10 дни след изтичане на срока по т. 1.

Министър: П. Жотев

7232

 

ЗАПОВЕД № РД-21-31 от 8 февруари 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 25, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП и Заповед № РД-21-776 от 1999 г. (ДВ, бр. 109 от 1999 г.) на министъра на промишлеността нареждам:

1. Определям нов срок за закупуване на информационна документация, в която са определени предварителните условия за участие в преговорите за закупуване на 80 % от капитала на “Химкомплект-инженеринг”-ЕАД, София, който е 20 дни от датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник”.

2. Определям нов срок за подаване на оферти за участие в преговорите за закупуване на 80 % от капитала на “Химкомплект-инженеринг”-ЕАД, София, който е 10 дни след изтичане на срока по т. 1.

Министър: П. Жотев

7233

 

ЗАПОВЕД № РД-21-33 от 8 февруари 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 ЗППДОбП отменям Заповед № РД-21-721 от 1999 г. (ДВ, бр. 107 от 1999 г.) на министъра на промишлеността за продажба до 80 на сто от регистрирания капитал на “Климатехника”-ЕАД, София.

Министър: П. Жотев

7234

 

ЗАПОВЕД № РД-Т-21-126 от 10 февруари 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 25, ал. 2, т. 3 и чл. 23 ЗППДОбП, чл. 2, ал. 1 от ПМС № 155 от 1992 г., чл. 2 и 3 от Наредбата за условията и реда за придобиване при облекчени условия на дялове и акции-собственост на държавата и общините, и за безвъзмездно получаване на акции-собственост на държавата и Заповед № П-30 от 7.VII.1994 г. на председателя на Комитета по туризъм (ДВ, бр. 58 от 1994 г.) нареждам:

1. Да се извърши продажбата на 1906 дяла, представляващи 71,35 % от капитала на “Банско”-ЕООД, Банско, чрез преговори с потенциални купувачи при следните условия:

приоритетно условие-цена, начин и срок на плащане, предложени от потенциалните купувачи;

общи задължителни условия

а) правото на собственост върху дяловете се прехвърля от момента на пълното заплащане на договорената цена;

б) след упражняване правата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП за изкупуване на дялове при облекчени условия и процедурата по обезщетение и реституция на бивши собственици на недвижими имоти на дружеството останалите дялове да бъдат изкупени в 3-месечен срок от писменото уведомление до купувача на основния пакет по предложената цена и начин на плащане;

в) представяне на декларация по § 9 ЗППДОбП, отговаряща на всички изисквания на Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по § 9 ЗППДОбП; непредставянето или непопълването є съобразно изискванията на наредбата е основание за неразглеждане на предложението; не се изисква такава декларация, когато предложението е направено от лице по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП;

г) допълнителни условия и допълнения към настоящите условия-съгласно задължителната документация.

2. Утвърждавам конкурсната документация за продажба на 1906 дяла, представляващи 71,35 % от капитала на “Банско”-ЕООД, Банско.

3. За участие в конкурса да се внася депозит в размер 30 000 щ.д.

4. Оглед на дружеството се извършва всеки работен ден до края на срока за подаване на предложенията за участие в преговорите срещу представяне на удостоверение за закупена документация.

5. Задължителната документация да се закупува от Министерството на икономиката, София, ул. Леге 4, ет. 5, стая 504, в срок до 35 дни от датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник” от законен представител на кандидатите (съгласно съдебно решение/писмено пълномощно). Таксата за закупуване на конкурсната документация е 500 лв.

6. Предложенията за участие в преговорите да се подават в Министерството на икономиката, София, ул. Ал. Батенберг 12, ет. 2, стая 57, всеки работен ден до 17 ч. в срок до 45 дни от датата на обнародването на заповедта в “Държавен вестник”.

7. Датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник” да се счита за начална дата за изкупуване на общ дял, представляващ 20 % от капитала на “Банско”-ЕООД, Банско, при облекчени условия от лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП. Заявления за придобиване на общ дял при облекчени условия се подават в дружеството в тримесечен срок от началната дата.

Министър: П. Жотев

8271

 

ЗАПОВЕД № РД-Т-21-129 от 11 февруари 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 20, ал. 1, чл. 23, чл. 25, ал. 2, т. 2 и ал. 3 ЗППДОбП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ПМС № 155 от 1992 г., чл. 1, ал. 2, т. 1 и чл. 2 от Наредбата за конкурсите, чл. 1 и 3 от Наредбата за условията и реда за придобиване при облекчени условия на дялове и акции-собственост на държавата и общините, и за безвъзмездно получаване на акции-собственост на държавата и Заповед № РД-21-396 от 21.ХII.1997 г. на министъра на търговията и туризма нареждам:

1. Да се пристъпи към продажба на дялове на “Техкомсервиз”-ЕООД, Русе, като за начална дата на придобиване при облекчени условия на общ дял от лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП определям датата на обнародване на тази заповед в “Държавен вестник”.

2. На лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП да се предложат за изкупуване при облекчени условия до 20 на сто от капитала на “Техкомсервиз”-ЕООД, Русе. Декларации за придобиване на общ дял при облекчени условия се подават в дружеството на адрес-Русе, ул. Радецки 1, в тримесечен срок от началната дата на продажбата. Записването на дялове се извършва от управителя на “Техкомсервиз”-ЕООД, Русе.

3. Да се извърши продажба чрез публично оповестен конкурс на 1129 дяла, представляващи 80 на сто от капитала на дружеството, при начална офертна цена 152 302 щ.д.

4. Определям следните конкурсни условия:

а) предложената от купувача цена да не е по-ниска от началната офертна по т. 3;

б) заплащането на цената да се извърши, както следва:

-30 на сто от покупната цена да се заплати в деня на сключване на договора за продажба по банкова сметка, посочена от продавача;

-70 на сто от покупната цена да се заплати чрез превод по банкова сметка, посочена от продавача, в срок 30 дни от датата на сключване на договора за продажба;

в) цената се заплаща в щатски долари или в левовата им равностойност, изчислена по централния курс на БНБ за деня на плащането;

г) да не се допуска развитието на дейности, водещи до влошаване на екологичното състояние в района на дружеството;

д) неусвоените от лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП дялове, както и останалите дялове след удовлетворяване на реституционните претенции, да се закупят от купувача на 80 на сто от дяловете на дружеството при цена на един дял, равна на цената, предложена за закупуване на един дял от 80 на сто от дяловете;

е) поемане на задължение, че дружеството, чиито дялове са предмет на продажба, редовно ще изплаща и обслужва всичките си задължения;

ж) внесен депозит за участие в конкурса в размер 15 000 щ.д. или левовата им равностойност, изчислена по централния курс на БНБ за деня на плащането, по посочена в конкурсната документация банкова сметка;

з) закупена конкурсна документация;

и) представяне на декларация по § 9г ЗППДОбП;

к) представяне на декларация по § 5г ЗППДОбП.

5. Осигурява се оглед на дружеството на всички закупили конкурсна документация от 10 до 16 ч. в 30-дневен срок от датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник” на адрес-Русе, ул. Радецки 1, “Техкомсервиз”-ЕООД.

6. При преценка на офертите за приоритетно да се счита условието по т. 4, буква “а”.

7. Оферти за участие в конкурса се подават в писмен вид в Министерството на икономиката, София, ул. Княз Ал. Батенберг 12, стая 57, в срок 30 дни от датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник”.

8. Конкурсната документация се закупува в Министерството на икономиката, София, ул. Княз Ал. Батенберг 12, стая 59, в срок 20 дни от обнародването на заповедта в “Държавен вестник”. Таксата за получаване на конкурсна документация е 300 лв.

Министър: П. Жотев

8272

ЗАПОВЕД № РД-Т-21-134 от 11 февруари 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 20, ал. 1, чл. 23, чл. 25, ал. 2, т. 2 и ал. 3 ЗППДОбП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ПМС № 155 от 1992 г., чл. 1, ал. 2, т. 1 и чл. 2 от Наредбата за конкурсите, чл. 3 и 11 от Наредбата за условията и реда за придобиване при облекчени условия на дялове и акции-собственост на държавата и общините, и за безвъзмездно получаване на акции-собственост на държавата и Заповед № РД-21-564 от 15.IV.1999 г. на министъра на търговията и туризма, Решение на Народното събрание за структурни промени в Министерския съвет на Република България от 23.ХII.1999 г. (ДВ, бр. 112 от 1999 г.) и Решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от 23.ХII.1999 г. (ДВ, бр. 112 от 1999 г.) нареждам:

1. Да се пристъпи към продажба на дялове от капитала на “Елтехсервиз”-ЕООД, Кюстендил, като за начална дата на продажбата на дяловете на лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП да се счита обнародването на заповедта в “Държавен вестник”.

2. На лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП да се предложи за закупуване при облекчени условия общ дял в размер до 20 на сто от капитала на дружеството. Декларации за придобиване на дялове при облекчени условия се подават в дружеството-Кюстендил, ж.к. Румяна войвода, бл. 2, ет. 6, в тримесечен срок от обнародването на тази заповед в “Държавен вестник”.

3. Да се извърши продажба чрез публично оповестен конкурс на 70 на сто от капитала на “Елтехсервиз”-ЕООД, Кюстендил, при първоначална офертна цена 23 450 щ.д.

4. Продажбата да се извърши при следните условия:

4.1. предложената от купувача цена да не е по-ниска от началната офертна цена по т. 3;

4.2. заплащането на цената да се извърши в щатски долари или в левовата им равностойност, изчислена по централния курс на БНБ в деня на плащането, както следва:

4.2.1. в деня на сключване на договора за продажба-40 на сто от покупната цена по банкова сметка, посочена от продавача;

4.2.2. в 30-дневен срок от датата на сключване на договора за продажба-останалите 60 на сто от покупната цена чрез всички платежни средства, допустими от закона;

4.3. извършване на инвестиции в дружеството за срок 3 години от прехвърляне на собствеността върху дяловете;

4.4. запазване предмета на дейност на дружеството за срок 3 години от прехвърляне на собствеността върху дяловете;

4.5. недопускане развитието на дейности, водещи до влошаване на екологичното състояние в района на дружеството;

4.6. поемане на задължение, че дружеството, чиито дялове са предмет на продажба, редовно ще изплаща и обслужва всичките си задължения;

4.7. забрана за продажба на дяловете-предмет на сделката, за срок 3 години;

4.8. неусвоените от лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП дялове да се закупят от купувача на 70 на сто от дяловете на дружеството при цена на един дял, равна на цената, предложена от купувача при закупуване на един дял от 70 на сто от дяловете;

4.9. в случай на неудовлетворяване на реституционните претенции купувачът на 70 на сто от дяловете да закупи и съответните заделени дялове при цена на един дял, равна на цената, предложена от купувача при закупуване на един дял от 70 на сто от дяловете;

4.10. внесен депозит за участие в конкурса в размер 2345 щ.д. по сметката на Министерството на икономиката № 5100102638, банков код 66196611, БНБ, София, или левовата им равностойност, изчислена по централния курс на БНБ за деня на плащането, по сметката на Министерството на икономиката № 5000102634, банков код 66196611, БНБ, София;

4.11. закупена конкурсна документация;

4.12. представяне на декларация по § 9 ЗППДОбП;

4.13. представяне на декларация по § 5г ЗППДОбП;

4.14. осигурява се оглед на дружеството на всички закупили конкурсна документация в рамките на работното време на дружеството в 30-дневен срок от обнародването на тази заповед в “Държавен вестник”.

5. При преценка на офертите за приоритетни да се считат условията по т. 4.1 и 4.2.

6. Конкурсната документация се закупува в Министерството на икономиката, ул. Княз Ал. Батенберг 12, стая 145, в 20-дневен срок от обнародването на тази заповед в “Държавен вестник”. Таксата за закупуване на конкурсна документация е 300 лв.

7. Предложения за участие в конкурса се подават в писмен вид в запечатан плик всеки работен ден в Министерството на икономиката, ул. Княз Ал. Батенберг 12, стая 50, в 30-дневен срок от обнародването на тази заповед в “Държавен вестник” от 10 до 17 ч.

Министър: П. Жотев

8273

 

ЗАПОВЕД № РД-Т-21-137 от 11 февруари 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 33 ЗППДОбП, чл. 2, ал. 1 от ПМС № 155 от 1992 г., Заповед № РД-21-718 от 7.ХI.1997 г. за приемане на правила за организиране и водене на преговори с потенциални купувачи при продажбата на предприятия или обособени техни части и Заповед № РД-21-1883 от 22.ХI.1999 г. на министъра на търговията и туризма, Решение на Народното събрание за структурни промени в Министерския съвет на Република България от 23.ХII.1999 г. (ДВ, бр. 112 от 1999 г.) и Решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от 23.ХII.1999 г. (ДВ, бр. 112 от 1999 г.) нареждам:

1. Да се пристъпи към продажба на акции от капитала на “Център НИЕРА”-ЕАД, София, като за начална дата на продажбата да се счита датата на обнародване на тази заповед в “Държавен вестник”.

2. На лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП да се предложат за изкупуване при облекчени условия 4849 акции, представляващи до 20 на сто от капитала на дружеството. Записванията за акции да се извършат от изпълнителния директор на дружеството на адрес-София, бул. X.X. 37, в тримесечен срок от началната дата на продажбата.

3. Продажбата на 18 184 акции, представляващи 75 на сто от капитала на “Център НИЕРА”-ЕАД, София, да се извърши чрез преговори с потенциални купувачи при следните условия:

а) предложение за цената за закупуването на 75 на сто от капитала на “Център НИЕРА”-ЕАД, София, в щатски долари или в левовата им равностойност, изчислена по централния курс на БНБ за деня на плащането;

б) предложение за начина и сроковете на заплащане на договорената цена;

в) преминаване на правото на собственост върху акциите-предмет на преговорите с потенциални купувачи, след пълното изплащане на цената в случай, че купувачът не е юридическо лице по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП;

г) забрана за продажба на акциите-предмет на преговорите, за срок 3 години от датата на прехвърлянето на собствеността върху тях;

д) поемане на задължението, че дружеството, чиито акции са предмет на продажба, редовно ще изплаща и обслужва всичките си задължения;

е) извършване на инвестиции за срок 3 години;

ж) запазване предмета на дейност на дружеството;

з) деклариране на готовност да не се допуска развитието на дейности, водещи до влошаване на екологичното състояние в района на дружеството;

и) деклариране на готовност неусвоените от лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП акции да се изкупят от купувача на 75 на сто от капитала на дружеството при цена на една акция, равна на цената, предложена за закупуване на една акция от 75 на сто от капитала;

й) деклариране на готовност в случай на неудовлетворяване на реституционните претенции купувачът на 75 на сто от капитала на дружеството да изкупи и съответните заделени акции при цена на една акция, равна на цената, предложена за закупуване на една акция от 75 на сто от капитала;

к) при преценка на офертите за приоритетни да се считат условията по букви “а”, “б” и “ж”.

4. Да се допуснат до участие в преговорите с потенциални купувачи кандидатите, които са представили в 30-дневен срок от обнародването на тази заповед в “Държавен вестник” следните документи:

а) писмена оферта, която съдържа разработки по условията на тази заповед;

б) данни за самоличността за физическите лица или оригинално удостоверение за актуална съдебна регистрация за юридическите лица и едноличните търговци;

в) документ за внесен депозит за участие в преговорите в размер 62 243 щ.д., преведени по банковата сметка на Министерството на икономиката № 5100102638, банков код 66196611, БНБ-клон София, или левовата им равностойност, изчислена по централния курс на БНБ за деня на плащането, по банковата сметка на Министерството на икономиката № 5100102634, банков код 66196611, БНБ-клон София;

г) декларация за неразгласяване на информацията, имаща характер на търговска или служебна тайна, станала известна при и по повод достъпа до информационния меморандум за дружеството;

д) квитанция за внесена в касата на Министерството на икономиката такса за закупуване на информационния меморандум за обекта в размер 500 лв.;

е) декларация за оглед на дружеството;

ж) декларация по § 9 ЗППДОбП;

з) декларация по § 5г ЗППДОбП.

5. Информационният меморандум се получава в стая 145 на Министерството на икономиката, София, ул. Княз Ал. Батенберг 12, срещу представена квитанция за закупуването му в 20-дневен срок от обнародването на тази заповед в “Държавен вестник”.

6. На всички закупили информационния меморандум се осигурява възможност за оглед на дружеството в рамките на работното му време на адрес-София, бул. X.X. 37, в 30-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник”.

7. Писмени заявки за участие в преговорите с посочените документи се подават в запечатан плик всеки работен ден в Министерството на икономиката, София, ул. Княз Ал. Батенберг 12, стая 57, тел. 303, от 10 до 17 ч. в 30-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник”.

Министър: П. Жотев

8274

ЗАПОВЕД № РД-21-34 от 15 февруари 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 3, чл. 21, ал. 1, чл. 33 и §9б във връзка с § 2 ЗППДОбП, Решение № 995 от 23.VI.1999 г. на Агенцията за приватизация (ДВ, бр. 62 от 1999 г.) нареждам:

1. Да се извърши продажба на “База за воден спорт”, с. Домлян, обособена част от имуществото на “ВМЗ”-ЕАД, Сопот, чрез търг с явно наддаване при следните тръжни условия:

а) началната цена за продаваната обособена част е 13 000 щ. д.;

б) депозитът за участие в търга е парична вноска 1300 щ. д. или тяхната равностойност в левове или евро по централния и кръстосания курс на БНБ към деня на плащането, внесен не по-късно от датите за провеждане на търга, посочени в т. 3 и 5 на тази заповед; депозитът се внася по банковите сметки на Министерството на икономиката в БНБ-ЦУ, София, с банков код 66196611, в левове № 5000102336; в щатски долари № 5100102330; в евро № 5400102330;

в) след датата на сключване на договора за продажба в срок до 3 работни дни се заплаща не по-малко от 50 на сто от предложената цена, а остатъкът є-в срок до 30 календарни дни, с банкови преводи по сметки на “ВМЗ”-ЕАД, Сопот, посочени в тръжната документация.

2. Утвърждавам тръжната документация и проекта на договор за продажба като неразделна част от нея.

3. Търгът ще се проведе на 21-ия ден след обнародването на заповедта в “Държавен вестник” в 14 ч. в Министерството на икономиката, ул. Славянска 8, като в същия срок заинтересуваните лица могат да закупят тръжна документация от министерството.

4. Тръжната документация се закупува в Министерството на икономиката, ул. Славянска 8, ет. 4, стая 18, на цена 170 лв., която се заплаща предварително в касата на министерството.

5. В случаите по чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете повторният търг се провежда при същите условия на 7-ия ден след определената дата на търга съгласно т. 3 в 14 ч., като до тази дата да се продава тръжна документация на адреса, посочен в т. 4.

6. Да не се извършват разпоредителни сделки с дълготрайните активи на обособената част, да не се сключват договори за отдаването им под наем или за съвместна дейност.

7. Постъпленията от продажбата на обособената част да се изразходват само за погасяване на задължения на “ВМЗ”-ЕАД, Сопот, в срок до 15 календарни дни след получаването им.

8. За погасяването на задълженията на “ВМЗ”-ЕАД, Сопот, дружеството да представя в Министерството на икономиката отчети с приложени към тях документи за извършени плащания в срок до 30 календарни дни след получаването по негови сметки на средства от приватизацията на обособената част.

Министър: П. Жотев

8377

 

ЗАПОВЕД № РД-21-35 от 15 февруари 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 3, чл. 21, ал. 1, чл. 33 и §9б във връзка с § 2 ЗППДОбП, Решение № 995 от 23.VI.1999 г. на Агенцията за приватизация (ДВ, бр. 62 от 1999 г.) нареждам:

1. Отменям заповеди № РД-21-577 от 3.IХ.1999 г. (ДВ, бр. 84 от 1999 г.) и № РД-21-754 от 22.ХI.1999 г. (ДВ, бр. 103 от 1999 г.) на министъра на промишлеността.

2. Да се извърши продажба на “Устрем” 2 ПАЗ, незавършен обект на строителство, Пловдив, обособена част от имуществото на “ВМЗ”-ЕАД, Сопот, чрез търг с явно наддаване при следните тръжни условия:

а) началната цена за продаваната обособена част е 220 000 щ. д.;

б) депозитът за участие в търга е парична вноска 22 000 щ. д. или тяхната равностойност в левове или евро по централния и кръстосания курс на БНБ към деня на плащането, внесен не по-късно от датите за провеждане на търга, посочени в т. 4 и 6 на тази заповед; депозитът се внася по банковите сметки на Министерството на икономиката в БНБ-ЦУ, София, с банков код 66196611, в левове № 5000102336; в щатски долари № 5100102330; в евро № 5400102330;

в) след датата на сключване на договора за продажба в срок до 3 работни дни се заплаща не по-малко от 50 на сто от предложената цена, а остатъкът є-в срок до 30 календарни дни, с банкови преводи по сметки на “ВМЗ”-ЕАД, Сопот, посочени в тръжната документация.

3. Утвърждавам тръжната документация и проекта на договор за продажба като неразделна част от нея.

4. Търгът ще се проведе на 29-ия ден след обнародването на заповедта в “Държавен вестник” в 10 ч. в Министерството на икономиката, ул. Славянска 8, като в същия срок заинтересуваните лица могат да закупят тръжна документация от министерството.

5. Тръжната документация се закупува в Министерството на икономиката, ул. Славянска 8, ет. 4, стая 18, на цена 170 лв., която се заплаща предварително в касата на министерството.

6. В случаите по чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете повторният търг се провежда при същите условия на 7-ия ден след определената дата на търга съгласно т. 3 в 10 ч., като до тази дата да се продава тръжна документация на адреса, посочен в т. 5.

7. Да не се извършват разпоредителни сделки с дълготрайните активи на обособената част, да не се сключват договори за отдаването им под наем или за съвместна дейност.

8. Постъпленията от продажбата на обособената част да се изразходват само за погасяване на задължения на “ВМЗ”-ЕАД, Сопот, в срок до 15 календарни дни след получаването им.

9. За погасяването на задълженията на “ВМЗ”-ЕАД, Сопот, дружеството да представя в Министерството на икономиката отчети с приложени към тях документи за извършени плащания в срок до 30 календарни дни след получаването по негови сметки на средства от приватизацията на обособената част.

Министър: П. Жотев

8378

 

ЗАПОВЕД № РД-21-36 от 15 февруари 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 3, чл. 21, ал. 1, чл. 33 и §9б във връзка с § 2 ЗППДОбП, Решение № 995 от 23.VI.1999 г. на Агенцията за приватизация (ДВ, бр. 62 от 1999 г.) нареждам:

1. Да се извърши продажба на помощно стопанство “Пайталка”, Сопот, обособена част от имуществото на “ВМЗ”-ЕАД, Сопот, чрез търг с явно наддаване при следните тръжни условия:

а) началната цена за продаваната обособена част е 69 500 щ. д.;

б) депозитът за участие в търга е парична вноска 6950 щ. д. или тяхната равностойност в левове или евро по централния и кръстосания курс на БНБ към деня на плащането, внесен не по-късно от датите за провеждане на търга, посочени в т. 3 и 5 на тази заповед; депозитът се внася по банковите сметки на Министерството на икономиката в БНБ-ЦУ, София, с банков код 66196611, в левове № 5000102336; в щатски долари № 5100102330; в евро № 5400102330;

в) след датата на сключване на договора за продажба в срок до 3 работни дни се заплаща не по-малко от 50 на сто от предложената цена, а остатъкът є-в срок до 30 календарни дни, с банкови преводи по сметки на “ВМЗ”-ЕАД, Сопот, посочени в тръжната документация.

2. Утвърждавам тръжната документация и проекта на договор за продажба като неразделна част от нея.

3. Търгът да се проведе на 26-ия ден след обнародването на заповедта в “Държавен вестник” в 17 ч. в Министерството на икономиката, ул. Славянска 8, като в същия срок заинтересуваните лица могат да закупят тръжна документация от министерството.

4. Тръжната документация се закупува в Министерството на икономиката, ул. Славянска 8, ет. 4, стая 18, на цена 170 лв., която се заплаща предварително в касата на министерството.

5. В случаите по чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете повторният търг се провежда при същите условия на 7-ия ден след определената дата на търга съгласно т. 3 в 17 ч., като до тази дата да се продава тръжна документация на адреса, посочен в т. 4.

6. Да не се извършват разпоредителни сделки с дълготрайните активи на обособената част, да не се сключват договори за отдаването им под наем или за съвместна дейност.

7. Постъпленията от продажбата на обособената част да се изразходват само за погасяване на задължения на “ВМЗ”-ЕАД, Сопот, в срок до 15 календарни дни след получаването им.

8. За погасяването на задълженията на “ВМЗ”-ЕАД, Сопот, дружеството да представя в Министерството на икономиката отчети с приложени към тях документи за извършени плащания в срок до 30 календарни дни след получаването по негови сметки на средства от приватизацията на обособената част.

Министър: П. Жотев

8379

 

ЗАПОВЕД № РД-21-37 от 15 февруари 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 3, чл. 21, ал. 1, чл. 33 и §9б във връзка с § 2 ЗППДОбП, Решение № 995 от 23.VI.1999 г. на Агенцията за приватизация (ДВ, бр. 62 от 1999 г.) нареждам:

1. Да се извърши продажба на парцел пл. № П VII в курортна зона, с незавършено строителство, с. Баня, община Карлово, обособена част от имуществото на “ВМЗ”-ЕАД, Сопот, чрез търг с явно наддаване при следните тръжни условия:

а) началната цена за продаваната обособена част е 49 000 щ. д.;

б) депозитът за участие в търга е парична вноска 4900 щ. д. или тяхната равностойност в левове или евро по централния и кръстосания курс на БНБ към деня на плащането, внесен не по-късно от датите за провеждане на търга, посочени в т. 3 и 5 на тази заповед; депозитът се внася по банковите сметки на Министерството на икономиката в БНБ-ЦУ, София, с банков код 66196611, в левове № 5000102336; в щатски долари № 5100102330; в евро № 5400102330;

в) след датата на сключване на договора за продажба в срок до 3 работни дни се заплаща не по-малко от 50 на сто от предложената цена, а остатъкът є-в срок до 30 календарни дни, с банкови преводи по сметки на “ВМЗ”-ЕАД, Сопот, посочени в тръжната документация.

2. Утвърждавам тръжната документация и проекта на договор за продажба като неразделна част от нея.

3. Търгът ще се проведе на 25-ия ден след обнародването на заповедта в “Държавен вестник” в 16 ч., в Министерството на икономиката, ул. Славянска 8, като в същия срок заинтересуваните лица могат да закупят тръжна документация от министерството.

4. Тръжната документация се закупува в Министерството на икономиката, ул. Славянска 8, ет. 4, стая 18, на цена 170 лв., която се заплаща предварително в касата на министерството.

5. В случаите по чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете повторният търг се провежда при същите условия на 7-ия ден след определената дата на търга съгласно т. 3 в 16 ч., като до тази дата да се продава тръжна документация на адреса, посочен в т. 4.

6. Да не се извършват разпоредителни сделки с дълготрайните активи на обособената част, да не се сключват договори за отдаването им под наем или за съвместна дейност.

7. Постъпленията от продажбата на обособената част да се изразходват само за погасяване на задължения на “ВМЗ”-ЕАД, Сопот, в срок до 15 календарни дни след получаването им.

8. За погасяването на задълженията на “ВМЗ”-ЕАД, Сопот, дружеството да представя в Министерството на икономиката отчети с приложени към тях документи за извършени плащания в срок до 30 календарни дни след получаването по негови сметки на средства от приватизацията на обособената част.

Министър: П. Жотев

8380

 

ЗАПОВЕД № РД-21-38 от 15 февруари 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 3, чл. 21, ал. 1, чл. 33 и §9б във връзка с § 2 ЗППДОбП, Решение № 995 от 23.VI.1999 г. на Агенцията за приватизация (ДВ, бр. 62 от 1999 г.) нареждам:

1. Да се извърши продажба на картинг писта с обща площ 33 372 кв. м, Сопот, обособена част от имуществото на “ВМЗ”-ЕАД, Сопот, чрез търг с явно наддаване при следните тръжни условия:

а) началната цена за продаваната обособена част е 20 000 щ. д.;

б) депозитът за участие в търга е парична вноска 2000 щ. д. или тяхната равностойност в левове или евро по централния и кръстосания курс на БНБ към деня на плащането, внесен не по-късно от датите за провеждане на търга, посочени в т. 3 и 5 на тази заповед; депозитът се внася по банковите сметки на Министерството на икономиката в БНБ-ЦУ, София, с банков код 66196611, в левове № 5000102336; в щатски долари № 5100102330; в евро № 5400102330;

в) след датата на сключване на договора за продажба в срок до 3 работни дни се заплаща не по-малко от 50 на сто от предложената цена, а остатъкът є-в срок до 30 календарни дни, с банкови преводи по сметки на “ВМЗ”-ЕАД, Сопот, посочени в тръжната документация.

2. Утвърждавам тръжната документация и проекта на договор за продажба като неразделна част от нея.

3. Търгът ще се провежда на 23-ия ден след обнародването на заповедта в “Държавен вестник” в 15 ч. в Министерството на икономиката, ул. Славянска 8, като в същия срок заинтересуваните лица могат да закупят тръжна документация от министерството.

4. Тръжната документация се закупува в Министерството на икономиката, ул. Славянска 8, ет. 4, стая 18, на цена 170 лв., която се заплаща предварително в касата на министерството.

5. В случаите по чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете повторният търг се провежда при същите условия на 7-ия ден след определената дата на търга съгласно т. 3 в 15 ч., като до тази дата да се продава тръжна документация на адреса, посочен в т. 4.

6. Да не се извършват разпоредителни сделки с дълготрайните активи на обособената част, да не се сключват договори за отдаването им под наем или за съвместна дейност.

7. Постъпленията от продажбата на обособената част да се изразходват само за погасяване на задължения на “ВМЗ”-ЕАД, Сопот, в срок до 15 календарни дни след получаването им.

8. За погасяването на задълженията на “ВМЗ”-ЕАД, Сопот, дружеството да представя в Министерството на икономиката отчети с приложени към тях документи за извършени плащания в срок до 30 календарни дни след получаването по негови сметки на средства от приватизацията на обособената част.

Министър: П. Жотев

8381

 

ЗАПОВЕД № РД-21-39 от 15 февруари 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 3, чл. 21, ал. 1, чл. 33 и §9б във връзка с § 2 ЗППДОбП, Решение № 995 от 23.VI.1999 г. на Агенцията за приватизация (ДВ, бр. 62 от 1999 г.) нареждам:

1. Да се извърши продажба на Ново стрелбище (база на ОСО), незавършен обект на строителство, с обща площ 3586 кв. м, Сопот, обособена част от имуществото на “ВМЗ”-ЕАД, Сопот, чрез търг с явно наддаване при следните тръжни условия:

а) началната цена за продаваната обособена част е 12 400 щ. д.;

б) депозитът за участие в търга е парична вноска 1240 щ. д. или тяхната равностойност в левове или евро по централния и кръстосания курс на БНБ към деня на плащането, внесен не по-късно от датите за провеждане на търга, посочени в т. 3 и 5 на тази заповед; депозитът се внася по банковите сметки на Министерството на икономиката в БНБ-ЦУ, София, с банков код 66196611, в левове № 5000102336; в щатски долари № 5100102330; в евро № 5400102330;

в) след датата на сключване на договора за продажба в срок до 3 работни дни се заплаща не по-малко от 50 на сто от предложената цена, а остатъкът є-в срок до 30 календарни дни, с банкови преводи по сметки на “ВМЗ”-ЕАД, Сопот, посочени в тръжната документация.

2. Утвърждавам тръжната документация и проекта на договор за продажба като неразделна част от нея.

3. Търгът ще се проведе на 19-ия ден след обнародването на заповедта в “Държавен вестник” в 13 ч. в Министерството на икономиката, ул. Славянска 8, като в същия срок заинтересуваните лица могат да закупят тръжна документация от министерството.

4. Тръжната документация се закупува в Министерството на икономиката, ул. Славянска 8, ет. 4, стая 18, на цена 170 лв., която се заплаща предварително в касата на министерството.

5. В случаите по чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете повторният търг се провежда при същите условия на 7-ия ден след определената дата на търга съгласно т. 3 в 13 ч., като до тази дата да се продава тръжна документация на адреса, посочен в т. 4.

6. Да не се извършват разпоредителни сделки с дълготрайните активи на обособената част, да не се сключват договори за отдаването им под наем или за съвместна дейност.

7. Постъпленията от продажбата на обособената част да се изразходват само за погасяване на задължения на “ВМЗ”-ЕАД, Сопот, в срок до 15 календарни дни след получаването им.

8. За погасяването на задълженията на “ВМЗ”-ЕАД, Сопот, дружеството да представя в Министерството на икономиката отчети с приложени към тях документи за извършени плащания в срок до 30 календарни дни след получаването по негови сметки на средства от приватизацията на обособената част.

Министър: П. Жотев

8382

ЗАПОВЕД № РД-21-40 от 15 февруари 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 3, чл. 21, ал. 1, чл. 33 и §9б във връзка с § 2 ЗППДОбП, Решение № 995 от 23.VI.1999 г. на Агенцията за приватизация (ДВ, бр. 62 от 1999 г.) нареждам:

1. Да се извърши продажба на гребна база “Мурла”, Сопот, обособена част от имуществото на “ВМЗ”-ЕАД, Сопот, чрез търг с явно наддаване при следните тръжни условия:

а) началната цена за продаваната обособена част е 8000 щ. д.;

б) депозитът за участие в търга е парична вноска 800 щ. д. или тяхната равностойност в левове или евро по централния и кръстосания курс на БНБ към деня на плащането, внесен не по-късно от датите за провеждане на търга, посочени в т. 3 и 5 на тази заповед; депозитът се внася по банковите сметки на Министерството на икономиката в БНБ-ЦУ, София, с банков код 66196611, в левове № 5000102336; в щатски долари № 5100102330; в евро № 5400102330;

в) след датата на сключване на договора за продажба в срок до 3 работни дни се заплаща не по-малко от 50 на сто от предложената цена, а остатъкът є-в срок до 30 календарни дни, с банкови преводи по сметки на “ВМЗ”-ЕАД, Сопот, посочени в тръжната документация.

2. Утвърждавам тръжната документация и проекта на договор за продажба като неразделна част от нея.

3. Търгът ще се проведе на 17-ия ден след обнародването на заповедта в “Държавен вестник” в 12 ч. в Министерството на икономиката, ул. Славянска 8, като в същия срок заинтересуваните лица могат да закупят тръжна документация от министерството.

4. Тръжната документация се закупува в Министерството на икономиката, ул. Славянска 8, ет. 4, стая 18, на цена 170 лв., която се заплаща предварително в касата на министерството.

5. В случаите по чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете повторният търг се провежда при същите условия на 7-ия ден след определената дата на търга съгласно т. 3 в 12 ч., като до тази дата да се продава тръжна документация на адреса, посочен в т. 4.

6. Да не се извършват разпоредителни сделки с дълготрайните активи на обособената част, да не се сключват договори за отдаването им под наем или за съвместна дейност.

7. Постъпленията от продажбата на обособената част да се изразходват само за погасяване на задължения на “ВМЗ”-ЕАД, Сопот, в срок до 15 календарни дни след получаването им.

8. За погасяването на задълженията на “ВМЗ”-ЕАД, Сопот, дружеството да представя в Министерството на икономиката отчети с приложени към тях документи за извършени плащания в срок до 30 календарни дни след получаването по негови сметки на средства от приватизацията на обособената част.

Министър: П. Жотев

8383

 

ЗАПОВЕД № РД-21-41 от 15 февруари 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 3, чл. 21, ал. 1, чл. 33 и §9б във връзка с § 2 ЗППДОбП, Решение № 995 от 23.VI.1999 г. на Агенцията за приватизация (ДВ, бр. 62 от 1999 г.) нареждам:

1. Да се извърши продажба на Ловно стрелбище, Сопот, обособена част от имуществото на “ВМЗ”-ЕАД, Сопот, чрез търг с явно наддаване при следните тръжни условия:

а) началната цена за продаваната обособена част е 6200 щ. д.;

б) депозитът за участие в търга е парична вноска 620 щ. д. или тяхната равностойност в левове или евро по централния и кръстосания курс на БНБ към деня на плащането, внесен не по-късно от датите за провеждане на търга, посочени в т. 3 и 5 на тази заповед; депозитът се внася по банковите сметки на Министерството на икономиката в БНБ-ЦУ, София, с банков код 66196611, в левове № 5000102336; в щатски долари № 5100102330; в евро № 5400102330;

в) след датата на сключване на договора за продажба в срок до 3 работни дни се заплаща не по-малко от 50 на сто от предложената цена, а остатъкът є-в срок до 30 календарни дни, с банкови преводи по сметки на “ВМЗ”-ЕАД, Сопот, посочени в тръжната документация.

2. Утвърждавам тръжната документация и проекта на договор за продажба като неразделна част от нея.

3. Търгът ще се проведе на 16-ия ден след обнародването на заповедта в “Държавен вестник” в 11 ч. в Министерството на икономиката, ул. Славянска 8, като в същия срок заинтересуваните лица могат да закупят тръжна документация от министерството.

4. Тръжната документация се закупува в Министерството на икономиката, ул. Славянска 8, ет. 4, стая 18, на цена 170 лв., която се заплаща предварително в касата на министерството.

5. В случаите по чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете повторният търг се провежда при същите условия на 7-ия ден след определената дата на търга съгласно т. 3 в 11 ч., като до тази дата да се продава тръжна документация на адреса, посочен в т. 4.

6. Да не се извършват разпоредителни сделки с дълготрайните активи на обособената част, да не се сключват договори за отдаването им под наем или за съвместна дейност.

7. Постъпленията от продажбата на обособената част да се изразходват само за погасяване на задължения на “ВМЗ”-ЕАД, Сопот, в срок до 15 календарни дни след получаването им.

8. За погасяването на задълженията на “ВМЗ”-ЕАД, Сопот, дружеството да представя в Министерството на икономиката отчети с приложени към тях документи за извършени плащания в срок до 30 календарни дни след получаването по негови сметки на средства от приватизацията на обособената част.

Министър: П. Жотев

8384

 

ЗАПОВЕД № РД-21-42 от 15 февруари 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 3, чл. 21, ал. 1, чл. 33 и §9б във връзка с § 2 ЗППДОбП, Решение № 995 от 23.VI.1999 г. на Агенцията за приватизация (ДВ, бр. 62 от 1999 г.) нареждам:

1. Да се извърши продажба на терен с обща площ 3600 кв. м “Борова гора”, Сопот, обособена част от имуществото на “ВМЗ”-ЕАД, Сопот, чрез търг с явно наддаване при следните тръжни условия:

а) началната цена за продаваната обособена част е 3600 щ. д.;

б) депозитът за участие в търга е парична вноска 360 щ. д. или тяхната равностойност в левове или евро по централния и кръстосания курс на БНБ към деня на плащането, внесен не по-късно от датите за провеждане на търга, посочени в т. 3 и 5 на тази заповед; депозитът се внася по банковите сметки на Министерството на икономиката в БНБ-ЦУ, София, с банков код 66196611, в левове № 5000102336; в щатски долари № 5100102330; в евро № 5400102330;

в) след датата на сключване на договора за продажба в срок до 3 работни дни се заплаща не по-малко от 50 на сто от предложената цена, а остатъкът є-в срок до 30 календарни дни, с банкови преводи по сметки на “ВМЗ”-ЕАД, Сопот, посочени в тръжната документация.

2. Утвърждавам тръжната документация и проекта на договор за продажба като неразделна част от нея.

3. Търгът се провежда на 15-ия ден след обнародването на заповедта в “Държавен вестник” в 10 ч. в Министерството на икономиката, ул. Славянска 8, като в същия срок заинтересуваните лица могат да закупят тръжна документация от министерството.

4. Тръжната документация се закупува в Министерството на икономиката, ул. Славянска 8, ет. IV, стая 18, на цена 170 лв., която се заплаща предварително в касата на министерството.

5. В случаите по чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете повторният търг ще се проведе при същите условия на 7-ия ден след определената дата на търга съгласно т. 3 в 10 ч., като до тази дата да се продава тръжна документация на адреса, посочен в т. 4.

6. Да не се извършват разпоредителни сделки с дълготрайните активи на обособената част, да не се сключват договори за отдаването им под наем или за съвместна дейност.

7. Постъпленията от продажбата на обособената част да се изразходват само за погасяване на задължения на “ВМЗ”-ЕАД, Сопот, в срок до 15 календарни дни след получаването им.

8. За погасяването на задълженията на “ВМЗ”-ЕАД, Сопот, дружеството да представя в Министерството на икономиката отчети с приложени към тях документи за извършени плащания в срок до 30 календарни дни след получаването по негови сметки на средства от приватизацията на обособената част.

Министър: П. Жотев

8385

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЗАПОВЕД № РД-14-11 от 11 февруари 2000 г.

На основание чл. 10, ал. 5 и чл. 33а, ал. 1, т. 2 ЗНП считано от 1.II.2000 г. нареждам:

1. Откривам центрове за образователни услуги и квалификации като държавни обслужващи звена-юридически лица, със седалища в градовете: София, бул. Цариградско шосе 125, бл. 5, ет. 3; Пловдив, ул. Митрополит Паисий 6; Велико Търново, бул. България 24; Видин, ул. Горазд 2; Перник, ул. Радомир 3; Благоевград, ул. X.X. 17; Пазарджик, ул. X.X. 48; Хасково, ул. Патриарх Евтимий 2; Смолян, бул. България 63; Габрово, кв. Трендафила, СОУ “Отец Паисий”; Плевен, ул. П. Р. Славейков 12; Разград, ул. X.X. 10.

2. Определям следния предмет на дейност на центровете за образователни услуги и квалификации: информационно подпомагане на училищата; осигуряване на условия за подкрепа и популяризиране на добрите учителски практики и ученически проекти; подпомагане с идеи и проекти промяната на училищната среда; посредничество и помощ при решаване на различни проблеми в училищната общност; провеждане на семинари, обучения и квалификационни курсове за учители и други лица, работещи в сферата на образованието; подпомагане процеса на общуване в училищната общност.

3. Определям численост на персонала на центровете за образователни услуги и квалификации-по 4 щатни бройки.

4. Финансирането на центровете за образователни услуги и квалификации се осигурява от бюджета на Министерството на образованието и науката и участие в международни и български програми и проекти.

5. Функциите и организацията на центровете да се определят с правилник на основание чл. 33, ал. 2 ЗНП.

Министър: Д. Димитров

7978

ЗАПОВЕД № РД-14-12 от 11 февруари 2000 г.

На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП, чл. 12, ал. 1 и 4 ППЗНП и становище на инспекторатите по образование на МОН считано от 1.II.2000 г. закривам домовете за професионално-творческо развитие на учителя в градовете Видин, Перник, Благоевград, Пазарджик, Хасково, Смолян, Габрово, Плевен, Разград и Велико Търново.

Трудовите правоотношения със служителите на закритите звена да се уредят при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

Министър: Д. Димитров

7979

 

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ЗАПОВЕД № РД-02-14-169 от 31 януари 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 21, ал. 1 и чл. 23 ЗППДОбП, чл. 3 от Наредбата за условията и реда за придобиване при облекчени условия на дялове и акции-собственост на държавата и общините, и за безвъзмездно получаване на акции-собственост на държавата нареждам:

1. Да се открие процедура за приватизация на “Градоустройство-Главпроект”-ЕООД, София.

2. Да не се извършват разпоредителни сделки с дълготрайни активи на дружеството, сключване на договори за дялово участие, наем, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредит.

3. Обявявам начална дата за продажба при облекчени условия на общ дял в размер до 20 на сто от капитала на дружеството датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник”. Заявленията за участие за придобиването му да се подават в дружеството в тримесечен срок от началната дата на продажбата.

Министър: Евг. Чачев

6571

 

ЗАПОВЕД № РД-02-14-170 от 31 януари 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 20, ал. 1, чл. 25, ал. 2, т. 2 ЗППДОбП, чл. 2 от Наредбата за конкурсите във връзка със Заповед № РД-02-14-299 от 1999 г. (ДВ, бр. 25 от 1999 г.) нареждам:

1. Продажбата на 80 на сто от дяловете от капитала на “Турист-строй-комерс”-ЕООД, Добрич, да се извърши чрез публично оповестен конкурс.

2. Утвърждавам конкурсната документация и определям следните конкурсни условия:

а) цена, начин и срок на плащане-кандидатът, спечелил конкурса, заплаща цената в съотношение 50 на сто от договорената цена с банков превод по сметка на МРРБ, а останалата част от цената-с всички възможни законови платежни средства; първата вноска от 50 на сто от цената се заплаща в деня на подписване на договора, а втората-до 30 дни от тази дата; в случаите по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП плащането да се извършва според приетата финансова схема, като този участник в конкурса предлага начин на обезпечаване на неизплатената част от цената съгласно чл. 25, ал. 5 ЗППДОбП;

б) извършване на инвестиции;

в) забрана за прехвърляне собствеността върху закупените по реда на този конкурс дялове за срок три години след окончателното им изплащане, а в случаите по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП-до окончателното им изплащане, но не по-рано от три години от датата на придобиването им;

г) купувачът да изкупи дяловете, неизкупени от лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП.

Приоритетните условия на конкурса са по букви “а” и “б”.

3. Конкурсна документация за обекта може да се получи срещу такса 200 лв. всеки работен ден до крайния срок за подаване на предложенията за участие в конкурса в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, отдел “Раздържавяване и контролни дейности”, ет. 3, стая 19.

4. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10 до 16 ч. до крайния срок за подаване на предложенията за участие в конкурса срещу представяне на удостоверение, издадено от МРРБ при закупуване на конкурсната документация.

5. Депозитна вноска-5 % от началната цена на обекта, внесена по банкова сметка № 5 000 166 330 при БНБ-София, код на банковия клон 66196611.

6. Предложенията за участие в конкурса се подават в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, дирекция “Държавно управление и преструктуриране на предприятията”, отдел “РКД”, ет. 3, стая 19, тел. 987-05-38, в срок до 14 дни от датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник”.

Министър: Евг. Чачев

6572

 

ЗАПОВЕД РД-02-14-191 от 1 февруари 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 20, ал. 1, чл. 25, ал. 2, т. 2 ЗППДОбП, чл. 2 от Наредбата за конкурсите във връзка със Заповед № РД-02-14-1646 от 1999 г. (ДВ, бр. 86 от 1999 г.) нареждам:

1. Продажбата на 80 на сто от дяловете от капитала на “Научноизследователски строителен институт-НИСИ”-ЕООД, София, да се извърши чрез публично оповестен конкурс при следните условия:

а) запазване основния предмет на дейност за срок три години след окончателното изплащане на цената;

б) цена, начин и срок на плащане-кандидатът, спечелил конкурса, заплаща не по-малко от 50 на сто от продажната цена с банков превод по сметка на МРРБ, а останалата част от цената-с всички законови платежни средства; заплащането на първата вноска от 50 на сто от цената да се извърши в седемдневен срок от датата на подписване на договора, а на останалите-до тридесет дни от датата на подписване на договора; в случай че за купувач бъде определено лице по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП, плащането ще се извършва според приетата финансова схема, като купувачът обезпечава неизплатената част от цената съгласно чл. 25, ал. 5 ЗППДОбП;

в) извършване на инвестиции;

г) купувачът няма право да прехвърля собствеността върху дяловете-предмет на продажбата, за срок три години след окончателното им изплащане, а в случаите по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП-до окончателното изплащане на цената, но не по-рано от три години от датата на придобиването им;

д) купувачът да изкупи дяловете, неизкупени от лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП.

Приоритетните условия на конкурса са по букви “б” и “в”.

2. Конкурсната документация за обекта може да се получи срещу такса 250 лв. всеки работен ден до крайния срок за подаване на предложенията за участие в конкурса в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, отдел “Раздържавяване и контролни дейности”-ет. 3, стая 19.

3. Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден от 9 до 14 ч. до крайния срок за подаване на предложенията за участие в конкурса.

4. Депозитна вноска-5 % от началната цена на обекта, внесена по банкова сметка № 5000166330 при БНБ-София, код на банковия клон 66196611.

5. Предложенията за участие в конкурса се подават в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, отдел “Раздържавяване и контролни дейности”, ет. 3, стая 19, тел. 987-05-38, в срок до 14 дни от датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник”.

Министър: Евг. Чачев

6573

 

ЗАПОВЕД № РД-02-14-197 от 2 февруари 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 21, ал. 1 ЗППДОбП нареждам:

1. Да се открие процедура за приватизация на “Хебърстрой”-ЕООД, Пазарджик.

2. Да не се извършват разпоредителни сделки с дълготрайните активи на предприятието, сключване на договори за дялово участие, наем, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредит.

Министър: Евг. Чачев

6574

 

ЗАПОВЕД № РД-02-14-206 от 2 февруари 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и чл. 25, ал. 1, т. 3 ЗППДОбП, чл. 2 от Наредбата за конкурсите във връзка със Заповед № РД-02-14-2613 от 7.ХII.1999 г. за приватизация на “Хидроизграждане”-ЕАД, Велико Търново, нареждам:

1. Продажбата на 75 на сто от акциите от капитала на “Хидроизграждане”-ЕАД, Велико Търново, да се извърши чрез публично оповестен конкурс.

2. Одобрявам конкурсната документация и определям следните конкурсни условия:

а) цена, начин и срок на плащане-не по-малко от 30 % от предложената цена се заплаща в левове чрез банков превод по сметка на МРРБ в срок до 10 дни от подписване на договора, а останалата част може да се заплати с всички други законоустановени платежни средства в срок до 30 дни от подписване на договора; в случай че за купувач бъде определено юридическо лице по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП, плащането се извършва според приетата финансова схема в същото общо съотношение на платежните средства и при първоначална вноска в размер 10 % от продажната цена, платима само в левове чрез банков превод по сметка на МРРБ в деня на подписване на договора; предложението на този участник в конкурса трябва да съдържа предложение за начина на обезпечаване на плащането на неизплатената част от цената съгласно изискванията по чл. 25, ал. 5 ЗППДОбП;

б) извършване на инвестиции;

в) купувачът да изкупи акциите, неизкупени от лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП;

г) запазване на основния предмет на дейност на дружеството за срок не по-кратък от три години след подписване на договора;

д) забрана за прехвърляне на закупените по реда на този конкурс акции до окончателното изплащане на цената за срок не по-кратък от три години от придобиването им;

е) спазване на изискванията на МОСВ за опазване на околната среда.

За приоритетни да се считат условията по букви “а” и “б”.

3. Конкурсната документация се закупува в МРРБ, ул. Кирил и Методий 17-19, ет. 3, стая 14, всеки работен ден до 17 ч. до крайния срок за подаване на предложенията срещу такса 300 лв., платима в брой в касата на министерството, от представителите на юридическите лица съгласно представено копие от съдебна регистрация на участника в конкурса или документ за самоличност-за физическите лица.

4. Депозитът за участие в конкурса е 5 % от офертната цена и се внася по банковата сметка на МРРБ, указана в конкурсната документация, до крайния срок за подаване на предложенията.

5. Оглед на дружеството се извършва от 10 до 15 ч. всеки работен ден до крайния срок за подаване на предложенията за участие в конкурса след представяне на удостоверение за право на оглед, издадено от МРРБ.

6. Предложенията за участие в конкурса се приемат в МРРБ, отдел “РКД”, ет. 3, стая 14, до 17 ч., в 10-дневен срок от датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник”.

Министър: Евг. Чачев

7187

 

ЗАПОВЕД № РД-02-14-208 от 2 февруари 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 21, ал. 1 и чл. 23 ЗППДОбП, чл. 3 от Наредбата за условията и реда за придобиване при облекчени условия на дялове и акции-собственост на държавата и общините, и за безвъзмездно получаване на акции-собственост на държавата нареждам:

1. Да се открие процедура за приватизация на “СМК”-ЕООД, Варна.

2. Да не се извършват разпоредителни сделки с дълготрайни активи на дружеството, сключване на договори за дялово участие, наем, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредит.

3. Обявявам за начална дата за продажба при облекчени условия на общ дял в размер до 20 на сто от капитала на дружеството датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник”. Заявленията за участие за придобиването му да се подават в дружеството в тримесечен срок от началната дата на продажбата.

Министър: Евг. Чачев

6575

 

ЗАПОВЕД № РД-02-14-209 от 2 февруари 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 ЗППДОбП във връзка със Заповед № РД-02-14-1646 от 1999 г. (ДВ, бр. 86 от 1999 г.) нареждам:

1. Отменям т. 3 от Заповед № РД-02-14-1646 от 1999 г. (ДВ, бр. 86 от 1999 г.).

2. Обявявам за начална дата за продажба при облекчени условия на общ дял в размер до 20 на сто от капитала на “Научноизследователски строителен институт-НИСИ”-ЕООД, София, датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник”. Заявленията за участие за придобиването му да се подават в дружеството в тримесечен срок от началната дата на продажбата.

Министър: Евг. Чачев

6576

ЗАПОВЕД № РД-02-14-210 от 2 февруари 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 ЗППДОбП във връзка със Заповед № РД-02-14-1742 от 1999 г. (ДВ, бр. 91 от 1999 г.) нареждам:

1. Отменям Заповед № РД-02-14-1742 от 1999 г. (ДВ, бр. 91 от 1999 г.).

2. Да се закрие процедурата за приватизация на “Завод за стелазит”-обособена част от “СМК”-ЕООД, Варна.

Министър: Евг. Чачев

6577

 

ЗАПОВЕД № РД-02-14-232 от 7 февруари 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 ЗППДОбП във връзка със заповеди № РД-02-14-713 и № РД-02-14-714 от 23.IV.1999 г. (ДВ, бр. 43 от 1999 г.), № РД-02-14-936 от 1.VI.1999 г. (ДВ, бр. 55 от 1999 г.), № РД-02-14-2587, № РД-02-14-2588 и № РД-02-14-2589 от 6.ХII.1999 г. (ДВ, бр. 110 от 1999 г.) нареждам:

1. Отменям заповеди № РД-02-14-713 и № РД-02-14-714 от 23.IV.1999 г. (ДВ, бр. 43 от 1999 г.), № РД-02-14-936 от 1.VI.1999 г. (ДВ, бр. 55 от 1999 г.), № РД-02-14-2587, № РД-02-14-2588 и № РД-02-14-2589 от 6.ХII.1999 г. (ДВ, бр. 110 от 1999 г.).

2. Да се закрият процедурите за приватизация на почивна станция “Евридика СВ”-к. к. Пампорово, санаторно-почивна база “Сана”, к. к. Св. св. Константин и Елена, почивен дом “Тича”-Обзор-частна държавна собственост на Строителни войски.

3. Запечатаните пликове с предолженията за участие в конкурсите да бъдат върнати на оферентите с предавателно-приемателни протоколи.

4. Да бъдат освободени депозитите за участие в конкурсите.

Министър: Евг. Чачев

7980

 

ЗАПОВЕД № РД-02-14-246 от 7 февруари 2000 г.

На основание чл. 20, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 2, т. 3 ЗППДОбП и Заповед № РД-02-14-1428 от 21.VII.1999 г. за откриване на процедура за приватизация на “Промстройпроект-ПС”-ООД, София, нареждам:

1. Продажбата до 56 на сто от дяловете от капитала на “Промстройпроект-ПС”-ООД, София, да се извърши чрез преговори с потенциални купувачи.

2. Преговорите да се проведат при следните условия:

2.1. приоритетни условия:

-цена, начин и срок на плащане; договорената цена да се заплати 50 % в 7-дневен срок и 50 %-в 30-дневен срок от датата на договора за покупко-продажба с изключение на случаите по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП; цената да се заплати минимум 50 % в левове чрез банков превод по сметка на МРРБ, а остатъкът-с всички разрешени законоустановени средства за участие в приватизацията; в случаите по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП кандидатът, определен за купувач, заплаща не по-малко от 10 % от цената в левове чрез банков превод по сметка на МРРБ в деня на подписване на договора, а останалата част-съгласно предложената и приета финансова схема за разсрочено плащане;

-извършване на инвестиции;

-опазване на околната среда;

-запазване предмета на дейност на дружеството за срок три години след окончателното изплащане на цената;

-да не се прехвърлят дялове за срок три години след окончателното изплащане на цената; в случаите по чл. 25, ал. 3 да не се прехвърлят дялове до окончателното изплащане на цената, но за срок не по-малък от три години от подписване на договора за покупко-продажба;

-в случай на участие на юридическо лице по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП предложението за участие в преговорите да съдържа и предложение за обезпечаване на плащането на неизплатената част от цената съгласно изискванията на чл. 25, ал. 5 ЗППДОбП;

-купувачът да изкупи дяловете, неизкупени от лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП;

2.2. общи условия-не се допускат до участие в преговорите физически лица, юридически лица, членове на управителните и контролните органи на юридическите лица, включени в списъка по Закона за информация относно необслужвани кредити, освен в случаите, когато са уредили задълженията си.

3. Документацията за преговорите се получава в МРРБ, София, ул. Св. св. Кирил и Методий 17-19, отдел “Раздържавяване и контролни дейности”, ет. 3, стая 12, тел. 987-34-97, в срок 12 календарни дни от датата на обнародване на тази заповед в “Държавен вестник”.

4. Цената на документацията за преговорите е 200 лв. Плаща се в брой в касата на МРРБ преди получаването є. Документация за преговорите може да се закупи само от лицата, представляващи юридическото лице, или нотариално упълномощени за тази цел лица за сметка на юридическото лице, което ще участва в преговорите, или от физическо лице, което ще участва в преговорите.

5. Оферти за участие в преговорите се приемат в срок 12 календарни дни от датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник” в МРРБ, София, ул. Св. св. Кирил и Методий 17-19, отдел “Раздържавяване и контролни дейности”, ет. 3, стая 12, тел. 987-34-97.

6. Размер на депозита за участие-5 % от офертната цена.

7. Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден от 10 до 16 ч. в срока по т. 5 след закупена документация за преговорите.

Министър: Евг. Чачев

7883

 

ЗАПОВЕД № РД-02-14-267 от 9 февруари 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 20, ал. 1, чл. 25, ал. 2, т. 2 ЗППДОбП, чл. 2 от Наредбата за конкурсите във връзка със Заповед № РД-02-14-1956 от 1999 г. (ДВ, бр. 98 от 1999 г.) нареждам:

1. Продажбата на 80 на сто от дяловете от капитала на “ПМС Тракия”-ЕООД, Димитровград, да се извърши чрез публично оповестен конкурс.

2. Утвърждавам конкурсната документация и определям следните конкурсни условия:

а) цена, начин и срок на плащане-кандидатът, спечелил конкурса, заплаща цената в съотношение 50 на сто от договорената цена с банков превод по сметка на МРРБ, а останалата част от цената-с всички възможни законови платежни средства; първата вноска от 50 на сто от цената се заплаща в деня на подписване на договора, а втората-до 30 дни от тази дата; в случаите по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП плащането да се извършва според приетата финансова схема, като този участник в конкурса предлага начин на обезпечаване на неизплатената част от цената съгласно чл. 25, ал. 5 ЗППДОбП;

б) извършване на инвестиции;

в) забрана за прехвърляне собствеността върху закупените по реда на този конкурс дялове за срок 3 години след окончателното им изплащане, а в случаите по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП-до окончателното им изплащане, но не по-рано от 3 години от датата на придобиването им;

г) купувачът да изкупи дяловете, неизкупени от лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП.

Приоритетните условия на конкурса са по букви “а” и “б”.

3. Конкурсна документация за обекта може да се получи срещу такса 200 лв. всеки работен ден до крайния срок за подаване на предложенията за участие в конкурса в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, отдел “Раздържавяване и контролни дейности”, ет. 3, стая 19.

4. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 9 до 16 ч. до крайния срок за подаване на предложенията за участие в конкурса срещу представяне на удостоверение, издадено от МРРБ при закупуване на конкурсната документация.

5. Депозитна вноска-5 % от началната цена на обекта, внесена по банкова сметка № 5 000 166 330 при БНБ, София, код на банковия клон 66196611.

6. Предложенията за участие в конкурса се подават в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, дирекция “Държавно управление и преструктуриране на предприятията”, отдел “РКД”, ет. 3, стая 19, тел. 987-05-38, в срок до 14 дни от датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник”.

Министър: Евг. Чачев

8563

 

ЗАПОВЕД № РД-02-14-290 от 11 февруари 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 33 във връзка с чл. 30, ал. 1 ЗППДОбП, чл. 2 от Наредбата за конкурсите във връзка със Заповед № РД-02-14-694 от 1999 г. (ДВ, бр. 43 от 1999 г.) нареждам:

1. Продажбата на обект “Търговски комплекс, бл. 14”, София, обособена част от “Бетон 96”-ЕООД, Перник, да се извърши чрез повторен публично оповестен конкурс.

2. Утвърждавам конкурсната документация и определям следните конкурсни условия:

а) цена-не по-ниска от посочената в конкурсната документация;

б) начин и срок на плащане-кандидатът, спечелил конкурса, заплаща 50 на сто от договорената цена с банков превод по сметка на МРРБ, а останалата част от цената-с всички възможни законови платежни средства; първата вноска от 50 на сто от цената се заплаща в срок 3 дни от датата на подписване на договора, а окончателната-до 30 дни от датата на подписване на договора;

в) извършване на инвестиции;

г) забрана за прехвърляне собствеността върху закупения по реда на този конкурс обект за срок 3 години след окончателното му изплащане;

д) да се представят виждания за развитието на обекта за период 3 години.

Приоритетните условия на конкурса са по букви “а”, “б” и “в”.

3. Конкурсната документация за обекта може да се получи срещу такса 200 лв. всеки работен ден до крайния срок за подаване на предложенията за участие в конкурса в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, отдел “Раздържавяване и контролни дейности”, ет. 3, стая 19.

4. Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден от 10 до 16 ч. до крайния срок за подаване на предложенията за участие в конкурса срещу представяне на удостоверение, издадено от МРРБ при закупуване на конкурсната документация.

5. Депозитна вноска-10 % от началната цена на обекта, внесена по банкова сметка № 5 000 166 330 при БНБ-София, код на банковия клон 66196611.

6. Предложенията за участие в конкурса се подават в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, дирекция “Държавно участие и преструктуриране на предприятията”, ет. 3, стая 19, тел. 987-05-38, в срок до 14 дни от датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник”.

Министър: Евг. Чачев

8564

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА

ЗАПОВЕД № ПР-84-Б от 10 февруари 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 3 ЗППДОбП във връзка с решения № 602 от 1997 г. (ДВ, бр. 82 от 1997 г.), № 615 от 1997 г. (ДВ, бр. 100 от 1997 г.) на Агенцията за приватизация и Заповед № ПР-84-А от 3.II.2000 г. отменям Заповед № ПР-84-А от 3.II.2000 г.

Министър: Ант. Славински

8017

 

ЗАПОВЕД № ПР-74-А от 14 февруари 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1 ЗППДОбП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ПМС № 155 от 1992 г. отменям Заповед № ПР-74 от 24.IХ.1999 г. (ДВ, бр. 88 от 1999 г.) за откриване на процедура за приватизация на “Автобусен транспорт”-ЕООД, Монтана.

Министър: Ант. Славински

8018

 

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ

РЕШЕНИЕ № 41 от 8 февруари 2000 г.

На основание чл. 27, т. 3 от Закона за далекосъобщенията, т. 5 от раздел II на Заповед № РД-09-235 от 1998 г. на председателя на Комитета по пощи и далекосъобщения относно далекосъобщителни дейности, подлежащи на индивидуално и общо лицензиране, изменена със Заповед № РД-09-220 от 1999 г. на председателя на Комитета по пощи и далекосъобщения

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ

РЕШИ:

Приема Обща лицензия № 206 от 8.II.2000 г. за осъществяване на далекосъобщителна дейност чрез мрежи и крайни устройства, използващи ISM честотни обхвати.

Председател: В. Стойков

ОБЩА ЛИЦЕНЗИЯ № 206 от 8 февруари 2000 г.

за изграждане, поддържане и използване на мрежи и крайни устройства, използващи ISM честотни обхвати

Раздел I

Общи положения

Предмет

Чл. 1. Чрез тази обща лицензия, наричана по-нататък “лицензията”, се определят условията и редът, при които всеки, който желае и отговаря на тези условия, може да осъществява далекосъобщителна дейност чрез мрежи и крайни устройства, използващи ISM (Industrial, Scientific and Medical) честотни обхвати.

Чл. 2. (1) ISM честотен обхват е съвкупност от честотни ленти, предназначени главно за промишлени, научни, медицински, битови или подобни приложения, които приложения не се използват за осъществяване на далекосъобщителна дейност.

(2) Мрежи и крайни устройства, използващи ISM честотни обхвати е съвкупност от радиосъоръжения и крайни устройства, работещи в ISM честотни обхвати и предназначени за извършване на далекосъобщителна дейност.

(3) Мрежите и крайните устройства, използващи ISM честотните обхвати, работят на вторична основа и могат да бъдат смущавани от други такива мрежи, както и от вредните излъчвания от други съоръжения, работещи в същите честотни обхвати.

Действие по отношение на лицата

Чл. 3. (1) Да осъществява далекосъобщителна дейност чрез мрежи и крайни устройства, използващи ISM честотни обхвати, може само лице, на което е издадено удостоверение за регистрация по тази лицензия, както и лица, които са упълномощени от регистрирания да ползват тези радиосъоръжения и крайни устройства.

(2) Регистрацията се осъществява при условия на равнопоставеност, публичност и прозрачност.

(3) Броят на лицата, регистрирани по лицензията, не се ограничава.

Чл. 4. Радиосъоръженията и крайните устройства, които излъчват в ISM честотни обхвати, могат да се държат, владеят и/или използват след регистрация по тази лицензия.

Действие във времето

Чл. 5. (1) Правата и задълженията по тази лицензия възникват от датата на издаване на удостоверението за регистрация, освен ако в него е посочено друго.

(2) Срокът на регистрация не се ограничава, освен ако лицето е заявило друго.

Териториално действие

Чл. 6. Действието на удостоверението за регистрация по лицензията се разпростира върху територията на Република България.

Регистър

Чл. 7. (1) Държавната комисия по далекосъобщения (ДКД) поддържа регистър на регистрираните по лицензията лица.

(2) Регистърът по ал. 1 е публичен.

Раздел II

Права и ограничения

Права

Чл. 8. Регистрираното по лицензията лице има следните права:

1. да осъществява далекосъобщителна дейност чрез мрежи и крайни устройства, използващи ISM честотни обхвати (приложение 1), посредством регистрираните в ДКД радиосъоръжения и крайни устройства, като спазва Закона за далекосъобщенията (ЗД) и условията на лицензията;

2. да придобива, строи, инсталира, изпробва, притежава и използва регистрирани мрежи и крайни устройства, работещи в ISM честотни обхвати, които са на вторична основа, спазвайки изискванията на лицензията.

3. да предоставя регистрираните си радиосъоръжения и крайни устройства за ползване от трети лица, като носи пълна отговорност за спазване на разпоредбите на ЗД и условията на лицензията.

Ограничения

Чл. 9. На регистрираното по лицензията лице се забранява:

1. да използва радиосъоръжения и крайни устройства, които не са регистрирани в ДКД;

2. да осъществява чрез мрежите и крайните си устройства далекосъобщения по търговски начин;

3. да излъчва умишлено радиосмущения, включително в честотните обхвати на други радиослужби, да предава фалшиви сигнали за бедствие, срочност и безопасност и сигнали, които могат да се оприличат на такива;

4. да свързва без писмено разрешение от съответния далекосъобщителен оператор мрежите и крайните си устройства с други далекосъобщителни мрежи и съоръжения по електрически, магнитен, звуков, оптичен и всякакъв друг начин, с изключение на случаите по раздел V;

5. да излъчва извън честотните ленти от определените в приложение 1;

6. да излъчва с по-големи мощности от определените в приложение 1.

Раздел III

Технически изисквания

Изисквания, свързани с използваните технически средства

Чл. 10. Лицето, регистрирано по лицензията, е длъжно да:

1. използва само радиосъоръжения и крайни устройства, работещи в ISM честотни обхвати, на които е оценено съответствието и които са маркирани по реда и условията, определени в Наредба № 5 на председателя на Комитета по пощи и далекосъобщения от 24 януари 2000 г. за оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни устройства за далекосъобщения и свързването им към обществени далекосъобщителни мрежи (ДВ, бр. 9 от 2000 г.);

2. използва радиосъоръженията и крайните устройства само по предназначението, определено от производителя;

3. използва само технически изправни радиосъоръжения и крайни устройства;

4. не изменя техническите характеристики на използваните и ремонтирани радиосъоръжения и крайни устройства.

Технически нормативни актове и стандарти

Чл. 11. Лицето, регистрирано по лицензията, е длъжно да осъществява далекосъобщителна дейност чрез мрежи и крайни устройства в съответствие с изискванията на нормативните актове и техническите спецификации, обявени за задължително спазване и отнасящи се до предмета на лицензията.

Раздел IV

Предоставяне на информация

Чл. 12. (1) Държавната комисия по далекосъобщения може да изисква и регистрираният е длъжен да є предостави информация, свързана с предмета на лицензията, в конкретно определени срокове.

(2) При предоставяне на информация по ал. 1 регистрираният може да определи коя част от нея съставлява търговска тайна.

Раздел V

Осигуряване на далекосъобщения при извънредни

обстоятелства

Чл. 13. При доказана необходимост, свързана с отбраната и сигурността на страната, както и при бедствия и аварии, регистрираното по лицензията лице е длъжно да:

1. предоставя възможност и съдейства на компетентните органи за осъществяване на далекосъобщения чрез мрежи и крайни устройства, които остават под контрола на регистрираното лице;

2. изпълнява изискванията на компетентните органи за кратковременно ограничаване на използването на радиосъоръженията в определено място.

Раздел VI

Лицензионни и други такси

Чл. 14. Регистрираните по лицензията заплащат:

1. първоначални такси в размер, посочен в тарифа за таксите, които се събират от ДКД (ДВ, бр. 16 от 1999 г.), наричана по-нататък “тарифата”, както следва:

а) за регистрация по лицензията по чл. 3 от тарифата:

-по т. 6.1 за мрежи, използващи ISM честотни обхвати;

-по т. 6.2 за крайни устройства, използващи ISM честотни обхвати;

б) за пререгистрация поради промяна на законовата уредба-по чл. 4, т. 1 от тарифата;

2. годишна такса по чл. 8, т. 5 от тарифата за ползване на ограничен ресурс-радиочестотен спектър-заплаща се на четири равни вноски до края на всяко тримесечие, съгласно чл. 13 от тарифата, като в документа за плащане или в приложение към него се описват фабричните номера на радиостанциите, както и неповтарящ се инвентарен номер, нанесен трайно върху всяко радиоизлъчващо устройство.

Раздел VII

Контрол и санкции

Лица, осъществяващи контрола

Чл. 15. Контрол върху дейността по лицензията се осъществява от оправомощени служители на ДКД.

Съдействие на контролиращите органи

Чл. 16. За осъществяване на контрола регистрираното лице е длъжно:

1. при поискване да осигурява достъп на оправомощените от ДКД служители до подлежащите на контрол обекти;

2. при осъществяване на контрола да предоставя изискваните сведения и документи, свързани с дейността по лицензията.

Констатиране на нарушения и налагане на санкции

Чл. 17. Констатирането на нарушения и налагането на санкции за неспазването на условията и изискванията на лицензията се извършват по реда на глави дванадесета и тринадесета от ЗД.

Раздел VIII

Регистрация

Лица, които могат да бъдат регистрирани

Чл. 18. По лицензията се регистрира всяко лице, което отговаря на следните условия:

1. навършило е 18 години (само за физическо лице);

2. подало е заявление и придружаващите го документи съгласно чл. 19 и е приело да спазва условията на лицензията;

3. заплатило е таксите по тарифата.

Заявление

Чл. 19. (1) За регистрация по лицензията заявителят подава до ДКД заявление по образец.

(2) Заявлението съдържа:

1. данни за индивидуализация на заявителя;

2. данни за желания тип и брой радиосъоръжения и крайни устройства.

(3) Към заявлението се прилагат:

1. заверено от заявителя копие от съдебното решение за регистрация (не се изисква за физически лица);

2. заверено от заявителя копие от картата за регистрация по БУЛСТАТ (не се изисква за физически лица);

3. удостоверение за актуално състояние (не се изисква за физически лица);

4. копие от документ за платена такса (чл.10, т. 4 от тарифата).

(4) Всички документи се представят на български език в два екземпляра.

Процедура по регистрация

Чл. 20. При подаване на заявлението и придружаващите го документи, ако са удовлетворени изискванията по тази лицензия, заявителят се регистрира чрез вписване в регистъра и му се издава удостоверение за регистрация.

Промени в регистрацията

Чл. 21. (1) Регистрираният е длъжен в седемдневен срок да подаде заявление в ДКД за изменение на регистрацията при промяна на:

1. съдебната регистрация-за юридическо лице и физическо лице-едноличен търговец;

2. имената, ЕГН и постоянен адрес-за физическо лице;

3. регистрацията по БУЛСТАТ.

(2) Регистрираният е длъжен в тридесетдневен срок да уведоми ДКД за всяка промяна в останалите обстоятелства по чл. 19, ал. 2, т. 1.

Прекратяване на регистрацията

Чл. 22. (1) Държавната комисия по далекосъобщения може с мотивирано решение да прекрати регистрацията по лицензията в следните случаи:

1. съществено или системно нарушение на ЗД или условията на лицензията;

2. действия на регистрирания, които застрашават националната сигурност или накърняват обществения интерес;

3. установяване на пропуски, недостатъци или вписани неверни данни в подадените документи.

(2) В случаите по ал. 1 ДКД прекратява регистрацията, ако в тридесетдневен срок след получаване на писмено предупреждение регистрираният не е прекратил нарушението и не е отстранил последиците от него.

(3) Регистрацията по лицензията се прекратява и в следните случаи:

1. смърт на физическото лице или заличаване на юридическото лице;

2. писмено уведомление до ДКД от лицето, регистрирано по лицензията, за прекратяване на далекосъобщителната му дейност.

(4) В случаите по ал. 1 и 3 ДКД заличава лицето от регистъра по чл. 7, а удостоверението за регистрация се връща в ДКД.

(5) Решението по ал. 1 може да бъде обжалвано по реда на Закона за административното производство.

Заключителна разпоредба

Параграф единствен. Лицензията се издава на основание на чл. 27, т. 3 във връзка с чл. 75 ЗД и т. 5 на раздел II от Заповед № РД-09-235 на председателя на Комитета по пощи и далекосъобщения от 1998 г. относно далекосъобщителните дейности, подлежащи на индивидуално и общо лицензиране, изменена със Заповед № РД-09-220 от 1999 г. на председателя на Комитета по пощи и далекосъобщения, и е приета с Решение № 41 от 8.II.2000 г. на ДКД и влиза в сила от датата на обнародването є.

Председател: В. Стойков

Приложение № 1 към чл. 8, т. 1

ISM честотни обхвати

Таблица 1

№ по Честотен обхват

ред

1. 26,957 - 27,283 MHz

2. 40,66 - 40,70 MHz

3. 433,05 - 434,79 MHz

4. 2400 - 2483,5 MHz

5. 5,725 - 5,875 GHz

6. 24,00 - 24,25 GHz

7. 120,06 - 126 GHz

8. 241 - 248 GHz

Области на приложение, честотни обхвати и разрешени за ползване излъчени мощности

Таблица 2

№ по Област Съответна област Честотни обхвати, Максимално разрешена

ред на приложение по европейските стандарти MНz излъчена мощност

26,975 - 27,283

1. Телеметрия Telemetry 40,660 - 40,700 10 mW

433,050 - 434,790

26,975 - 27,283

2. Системи за охрана Alarms 40,660 - 40,700 10 mW

433,050 - 434,790

26,975 - 27,283

3. Предаване на данни Data General 40,660 - 40,700 10 mW

433,050 - 434,790

2400 - 2483,5 1 W

4. Радиоуправляеми Model Control 26,975 - 27,283 100 mW

модели 40,660 - 40,700

5. Индукционни приложения Inductive Applications 26,975 - 27,283 10 mW

6. Автоматични системи Automatic vehicle

за идентификация Identification 2400 - 2483,5 100 mW

на вагони Systems AVI

7. Устройства за Container

идентификация Identification 2400 - 2483,5 1 W

на контейнери devices (ID)

8. Устройства за Generic

идентификация с общо Identification 2400 - 2483,5 500 mW

предназначение devices (ID)

9. Системи за откриване Movement

на движение Detection 2400 - 2483,5 25 mW

Systems

10. Телематични системи Road transport

за контрол на трафика traffic telematic 5795 - 5805 2-8 W

по пътищата

11111

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

РЕШЕНИЕ № 1068 от 2 февруари 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2 ЗППДОбП Агенцията за приватизация реши т. 1.9 на Решение № 1054 от 5.ХI.1999 г. да се чете “ЕМИ”-АД, Силистра.

Изпълнителен директор: З. Желязков

6480

 

РЕШЕНИЕ № 1397-П от 4 февруари 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2 и чл. 25, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП и Решение № 703 от 27.V.1998 г. за откриване на процедура за приватизация Агенцията за приватизация реши:

1. Продажбата на пакет от 18 764 акции от капитала на “Осогово”-ЕАД, Кюстендил, наричано по-нататък “дружеството”, да се извърши чрез преговори с потенциални купувачи.

2. Приоритетни условия на преговорите по реда на посочването:

а) офертна цена-оферира се и се заплаща в левове съгласно условията, посочени в документацията за водене на преговори;

б) начин на плащане:

-минимум 50 % се заплащат чрез банков превод по сметката на Агенцията за приватизация, посочена в документацията за преговори;

-за останалата част от цената се допуска заплащане чрез държавни дългосрочни облигации и/или други разрешени от закона платежни средства за участие в приватизацията;

в) срок за плащане-не по-малко от 30 % от покупната цена се плаща в деня на подписване на договора чрез платежно нареждане за банков превод по сметка на Агенцията за приватизация; крайният срок за окончателното плащане на остатъка от покупната цена е до 45 дни от подписване на договора за продажба на акциите;

г) бизнеспрограма на купувача за технологичното и производственото развитие на дружеството за период не по-малък от 3 години от датата на прехвърляне на собствеността на акциите-предмет на продажба, която да включва програма за инвестиции (по години) и за работни места (по години); съдържащите се в програмата инвестиции и работни места да се включат в договора за продажба като задължения на купувача;

д) предложение на купувача за уреждане на просрочените задължения на дружеството;

е) запазване основния предмет на дейност на дружеството за срок не по-малък от 3 години от датата на прехвърляне на собствеността на акциите-предмет на продажба.

3. Общи условия:

а) собствеността върху акциите се прехвърля в срок до 7 дни след окончателното заплащане на цената чрез джиросване и предаване на временното удостоверение за тези акции (освен в случаите по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП);

б) представяне на декларация по § 9 ЗППДОбП, отговаряща на всички изисквания на Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по § 9 ЗППДОбП; непредставянето на такава декларация е основание за декласиране на предложението на съответния участник; за участник, който е чуждестранно лице, легализирана декларация по § 9 може да бъде представена до подписване на договора за продажба на акциите-предмет на преговорите;

в) в случай че спечелилият купувач е юридическо лице, което отговаря на чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП, се прилагат съответните разпоредби на ЗППДОбП; в тази хипотеза следва да се представи в офертата аналитичен разчет за възможностите на работническо-мениджърското дружество да погасява задълженията си по разсроченото си плащане и инвестиционната програма, предлагани съгласно офертата; собствеността върху акциите се прехвърля след заверка на банковата сметка на АП със сумата на първоначалната вноска; в случай че този участник бъде избран за купувач и реши да се ползва от реда за плащане, определен в чл. 25, ал. 3, т. 1-3 вкл., той е длъжен съгласно разпоредбата на чл. 25, ал. 5 ЗППДОбП да предложи обезпечаване плащането на неизплатената част от цената;

г) забрана за прехвърляне на закупените по реда на тези преговори акции за срок 3 години след придобиването им освен с разрешение за всеки конкретен случай от Агенцията за приватизация или друг оправомощен орган.

4. Документацията се закупува в АП, стая 302, в срок до 20 календарни дни от датата на обнародване на това решение в “Държавен вестник”. Цената на документацията е 300 лв. и се заплаща предварително в касата на АП, стая 202.

5. Предложенията на участниците в преговорите се подават в отдел “Обща канцелария”, стая 209 на АП, София, ул. Аксаков 29, в срок до 20 календарни дни от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.

6. Депозитът за участие в преговорите е 150 000 лв.

7. Оглед на дружеството може да се извърши всеки работен ден до края на срока за приемане на офертите за участие в преговорите след закупуване на документацията за провеждане на преговори с потенциални купувачи и представяне в дружеството на удостоверение за право на извършване на оглед, издадено от Агенцията за приватизация. Извършеният оглед се удостоверява от участника в преговорите с подписване на декларация за извършен оглед.

8. Утвърждава документация и проектодоговор за продажба на 79 % от акциите на “Осогово”-ЕАД, Кюстендил.

Изпълнителен директор: З. Желязков

6481

 

РЕШЕНИЕ № 1402-П от 9 февруари 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 20, чл. 25, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП и Решение № 860 от 17.ХII.1998 г. за откриване на процедура за приватизация на “Мусала”-ЕАД, Самоков (ДВ, бр. 154 от 1998 г.), Агенцията за приватизация реши:

1. Отменя Решение № 1294-П от 1999 г. (ДВ, бр. 88 от 1999 г.) и Решение № 1330-П от 1999 г. (ДВ, бр. 102 от 1999 г.).

2. Продажбата на пакет от 25 423 акции, представляващи 68 % от капитала на “Мусала”-ЕАД, Самоков, наричано по-нататък “дружеството”, да се извърши чрез преговори с потенциални купувачи.

3. Приоритетни условия на преговорите по реда на посочването им са:

а) цената, която се оферира в левове;

б) начин на плащане:

-не по-малко от 50 % от продажната цена се заплаща в брой чрез платежно нареждане за банков превод по банкова сметка на Агенцията за приватизация;

-за останалите до 50 % от продажната цена може да се използват като платежно средство държавни дългосрочни облигации и/или други разрешени от закона платежни средства;

в) срокове за плащане:

-30 % от платежната цена се заплащат в деня на подписване на приватизационния договор чрез платежно нареждане за банков превод;

-20 % от цената се заплащат до 30 дни от подписване на договора;

-крайният срок за окончателното плащане на покупната цена е до 30 календарни дни от подписване на договора;

г) бизнеспрограма за развитие на дружеството за период не по-малък от 3 години от датата на прехвърляне на собствеността на акциите-предмет на продажба; съдържащите се в програмата предложения за инвестиции се включват в договора за продажба като задължения на купувача;

д) запазване на основния предмет на дейност на дружеството за срок не по-малък от 3 години от датата на прехвърляне на собствеността на акциите;

е) програма за трудова заетост за срок не по-малък от 3 години от прехвърляне на собствеността на акциите-предмет на продажба;

ж) забрана за ликвидация на дружеството за срок 3 години;

з) забрана за прехвърляне на закупените по реда на тези преговори акции за срок не по-малък от 3 години след придобиването им, освен с разрешение на Агенцията за приватизация или друг оправомощен орган.

4. Общи условия на преговорите:

а) собствеността върху акциите-предмет на продажба, се прехвърля в срок до 7 дни след окончателното заплащане на цената по нормативно установения ред;

б) представяне на декларация по § 9 ЗППДОбП, отговаряща на всички изисквания на Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по § 9 ЗППДОбП, и за реда и органите за контрол на декларациите; непредставянето на такава декларация е основание за декласиране на офертата на съответния участник; участник, който е чуждестранно лице, следва да представи легализиран по съответния ред и преведен на български език документ от данъчната служба, където е данъчно регистриран, съгласно чл. 8, ал. 3 от наредбата; документът по предходното изречение следва да се представи най-късно до подписване на договора за продажба, като това е условие за сключването на този договор;

в) в случай че спечелилият купувач е юридическо лице, което отговаря на условията по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП, се прилагат съответните разпоредби на ЗППДОбП; собствеността върху акциите се прехвърля след заверка на банковата сметка на АП със сумата на началната вноска; в случай че този участник бъде избран за купувач и реши да се ползва от реда за плащане, определен в чл. 25, ал. 3, т. 1-3 вкл., той е длъжен съгласно чл. 25, ал. 5 ЗППДОбП да предложи обезпечаване плащането на неизплатената част от цената.

5. Депозитът за участие в преговорите е в размер 30 000 лв. Депозитът се внася по сметка на АП в БНБ, София, банков код 661 966 11, клиентски номер на АП 001 503, банкова сметка в левове № 5 000 150 334.

6. Документацията се закупува в Агенцията за приватизация, София, ул. Аксаков 29, стая 411, в срок до 15 календарни дни от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”. Цената на документацията е 300 лв. и се заплаща предварително в касата на АП, стая 202.

7. Офертите на участниците в преговорите се подават в стая 209 “Обща канцелария” на АП, София, ул. Аксаков 29, всеки работен ден от 9 до 17 ч. и 30 мин. в срок до 15 календарни дни от датата на обнародване на това решение в “Държавен вестник”.

8. Оглед на дружеството може да се извърши всеки работен ден до края на срока за приемане на оферти за участие в преговорите след закупуване на документацията за провеждане на преговори с потенциални купувачи и представяне в дружеството на удостоверение за право на извършване на оглед, издадено от Агенцията за приватизация.

Изпълнителен директор: З. Желязков

7884

 

РЕШЕНИЕ № 1403-П от 16 февруари 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 20 и чл. 25, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП във връзка с Решение № 368 от 1996 г. за откриване процедура за приватизация на “Бургаски корабостроителници”-ЕАД, Бургас (ДВ, бр. 88 от 1996 г.), изм. с Решение № 640 от 1997 г. (ДВ, бр. 113 от 1997 г.) и Решение № 1043 от 1999 г. (ДВ, бр. 91 от 1999 г.) Агенцията за приватизация реши:

1. Продажбата на пакет акции, представляващи 80 % от капитала на “Бургаски корабостроителници”-ЕАД, Бургас (наричано по-нататък дружеството), да се извърши чрез преговори с потенциални купувачи.

2. Приоритетни условия на преговорите са:

а) офертна цена-предложената от потенциалния купувач цена е безусловна и се оферира в щатски долари;

б) начин и срокове на плащане на цената:

-не по-малко от 50 % от продажната цена се заплаща в брой чрез банков превод по сметка на Агенцията за приватизация, посочена в документацията за преговорите;

-за останалите до 50 % от цената се допуска заплащане чрез държавни дългосрочни облигации и/или други разрешени от закона платежни средства за участие в приватизацията;

-не по-малко от 30 % от покупната цена се заплаща в деня на подписване на договора в брой чрез банков превод по сметка на АП;

-крайният срок за окончателното плащане на покупната цена е до 30 календарни дни от подписване на договора за продажба;

в) предложение от купувача, съдържащо начин и срокове за обслужване или уреждане на задълженията на дружеството;

г) запазване на основния предмет на дейност на дружеството за срок не по-малък от 3 години от датата на прехвърляне на собствеността на акциите-предмет на продажба;

д) бизнеспрограма на потенциалния купувач за развитие на дружеството за период не по-малък от 3 години считано от датата на прехвърляне на собствеността на акциите-предмет на продажба; задължителен елемент от съдържанието на бизнеспрограмата е представяне на детайлизиран инвестиционен план и програма за трудовата заетост в дружеството през периода.

3. Общи условия:

а) собствеността върху акциите се прехвърля в срок до 7 дни след окончателното заплащане на цената и евентуално начислените лихви за забава по нормативно определения ред;

б) забрана за прехвърляне на закупените по реда на тези преговори акции за срок 3 години след придобиването им освен с разрешение за всеки конкретен случай от Агенцията за приватизация или друг оправомощен орган;

в) запазване процентното участие в капитала на дружеството, придобито чрез приватизационна продажба, за срок 3 години от датата на прехвърлянето на собствеността върху акциите-предмет на продажбата;

г) забрана за ликвидация на дружеството за срок 3 години от датата на прехвърляне на собствеността на акциите-предмет на продажба;

д) представяне на декларация по § 9 ЗППДОбП, отговаряща на всички изисквания на Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по § 9 ЗППДОбП, и за реда и органите за контрол на декларациите;

е) в случай че за купувач бъде определено юридическо лице, което отговаря на условията по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП, се прилагат съответните разпоредби на ЗППДОбП; собствеността върху акциите се прехвърля след заверка на банковата сметка на АП със сумата на началната вноска; в случай че този участник бъде избран за купувач и реши да се ползва от реда за плащане, определен в чл. 25, ал. 3, т. 1-3 вкл., той е длъжен съгласно разпоредбата на чл. 25, ал. 5 ЗППДОбП да предложи начин за обезпечаване плащането на неизплатената част от цената.

4. Утвърждава документация за продажба чрез преговори с потенциални купувачи на 80 % от капитала на “Бургаски корабостроителници”-ЕАД, Бургас.

5. Документацията се закупува в АП, стая 808, всеки работен ден от 9 до 17 ч. и 30 мин. в срок до 20 календарни дни от датата на обнародване на това решение в “Държавен вестник”. Цената на документацията е 1000 лв. и се заплаща предварително в касата на АП, стая 202.

6. Предложенията на участниците в преговорите се подават в отдел “Обща канцелария” на АП, стая 209, София, ул. Аксаков 29, всеки работен ден от 9 до 17 ч. и 30 мин. в срок до 20 календарни дни от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.

7. Депозитът за участие в преговорите е 400 000 щ. д. и се внася по ред, посочен в документацията за преговорите.

8. Оглед на дружеството може да се извърши всеки работен ден до края на срока за приемане на офертите за участие в преговорите след закупуване на документацията за провеждане на преговори с потенциални купувачи и представяне в дружеството на удостоверение за право на извършване на оглед, издадено от Агенцията за приватизация. Извършеният оглед се удостоверява от участника в преговорите с подписване на декларация за извършен оглед.

Изпълнителен директор: З. Желязков

8915

РЕШЕНИЕ № 1404-П от 17 февруари 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2 и ал. 3, чл. 20, ал. 1 и 2, чл. 25, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП във връзка с Решение № 740 от 1998 г. (ДВ, бр. 85 от 1998 г.), допълнено с Решение № 886 от 1999 г. (ДВ, бр. 15 от 1999 г.), Заповед № РД-21-1170 от 1998 г. на министъра на промишлеността (ДВ, бр. 2 от 1999 г.) и пълномощно от председателя на управителния съвет на “Инкомс Телеком Холдинг”-АД, София, с рег. № 859 от 15.II.2000 г. на нотариус с рег. № 033 на Нотариалната камара за упълномощаване на Агенцията за приватизация съгласно протоколно решение на надзорния съвет на “Инкомс Телеком Холдинг”-АД, от 2.II.2000 г. и протокол № 4 от заседание на управителния съвет на “Инкомс Телеком Холдинг”-АД, от 2.II.2000 г. Агенцията за приватизация реши:

1. Продажбата на 4534 дяла, представляващи 30 % от капитала на “Инкомс-Релета”-ООД, гр. Рила, собственост на “Инкомс Телеком Холдинг”-АД, да се извърши чрез преговори с потенциални купувачи.

2. Продажбата на дяловете по т. 1 ще се извърши при следните приоритетни условия:

а) офертна цена-оферира се в щатски долари и се заплаща в щатски долари или в левовата им равностойност по централния курс на БНБ в деня на подписване на договора за продажба;

б) начин и срокове на плащане на цената-съгласно условията, предвидени в документацията за преговорите и проектодоговора като част от нея;

в) забрана за прехвърляне на закупените по реда на тези преговори дялове за срок 3 години след придобиването им освен с разрешение за всеки конкретен случай от Агенцията за приватизация или друг оправомощен орган;

г) представяне на декларация по § 9 ЗППДОбП, отговаряща на изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по § 9 ЗППДОбП, и за реда и органите за контрол на декларациите.

3. Утвърждава документацията за продажба чрез преговори с потенциални купувачи на “Инкомс-Релета”-ООД, гр. Рила.

4. Документацията за участие в преговорите се закупува в АП, стая 808, всеки работен ден в срок до 20 календарни дни от датата на обнародване на това решение в “Държавен вестник”. Цената на документацията е 200 лв. и се заплаща преди получаването є в касата на АП, стая 202.

5. Предложенията (офертите) на участниците за участие в преговорите се подават в отдел “Обща канцелария”, стая 209 на АП, София, ул. Аксаков 29, не по-късно от 17 ч. местно време всеки работен ден до 20 календарни дни от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.

6. Депозитът за участие в преговорите е сума в размер 6000 щ.д. и се внася по сметката на АП, посочена в документацията. Непредставянето на депозит от участник е основание за декласиране на офертата.

7. Оглед на дружеството може да се извърши всеки работен ден до края на срока за приемане на предложения за участие в преговорите след закупуване на документацията за провеждане на преговори с потенциални купувачи и представяне в дружеството на удостоверение за право на извършване на оглед, издадено от Агенцията за приватизация. Извършеният оглед се удостоверява от участника в преговорите с подписване на декларация за извършен оглед.

8. В едномесечен срок от получаването на сумата по т. 2 Агенцията за приватизация я превежда по сметка на “Инкомс Телеком Холдинг”-АД.

Изпълнителен директор: З. Желязков

8913

РЕШЕНИЕ № 1405-П от 17 февруари 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2 и ал. 3, чл. 20, ал. 1 и 2, чл. 25, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 3 от Наредбата за условията и реда за придобиване при облекчени условия на дялове и акции-собственост на държавата и общините, и за безвъзмездно получаване на акции-собственост на държавата във връзка с Решение № 740 от 1998 г. (ДВ, бр. 85 от 1998 г.), допълнено с Решение № 886 от 1999 г. (ДВ, бр. 15 от 1999 г.), Заповед № РД-21-1170 от 1998 г. на министъра на промишлеността (ДВ, бр. 2 от 1999 г.) и пълномощно от председателя на управителния съвет на “Инкомс Телеком Холдинг”-АД, София, с рег. № 859 от 15.II.2000 г. на нотариус с рег. № 033 на Нотариалната камара за упълномощаване на Агенцията за приватизация съгласно протоколно решение на надзорния съвет на “Инкомс Телеком Холдинг”-АД, от 2.II.2000 г. и протокол № 4 от заседание на управителния съвет на “Инкомс Телеком Холдинг”-АД, от 2.II.2000 г. Агенцията за приватизация реши:

1. Продажбата до 4500 дяла, представляващи 90 % от капитала (от които 1500 дяла, представляващи 30 % от капитала, собственост на “Инкомс Телеком Холдинг”-АД, и 3000 дяла, представляващи 60 % от капитала, пряко държавно участие) на “Инкомс-ИЕНТО”-ООД, Благоевград, да се извърши чрез преговори с потенциални купувачи.

2. Продажбата на акциите по т. 1 ще се извърши при следните приоритетни условия:

а) офертна цена-оферира се в щатски долари и се заплаща в щатски долари или в левовата им равностойност по централния курс на БНБ за деня на подписване на договора за продажба;

б) начин и срокове на плащане на цената-съгласно условията, предвидени в документацията за преговорите и проектодоговора като част от нея;

в) предложение от купувача за обслужване и уреждане задължения на дружеството;

г) бизнеспрограма за развитие на дружеството за период 3 години от датата на прехвърляне на собствеността върху дяловете-предмет на продажба; задължителен елемент от съдържанието на бизнеспрограмата е представяне на детайлизиран инвестиционен план, програма за трудова заетост в дружеството и програма за опазване и възпроизводство на околната среда през периода; съдържащите се в бизнеспрограмата задължения за инвестиции и програма за трудова заетост се включват в договора за продажба като задължения на купувача;

д) забрана за прехвърляне на закупените по реда на тези преговори дялове за срок 3 години след придобиването им освен с разрешение за всеки конкретен случай от Агенцията за приватизация или друг оправомощен орган;

е) забрана за намаляване от страна на купувача на процентното участие в капитала на дружеството, придобито по реда на тези преговори, за срок 3 години от датата на прехвърлянето на собствеността върху дяловете-предмет на продажбата;

ж) представяне на декларация по § 9 ЗППДОбП, отговаряща на изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по § 9 ЗППДОбП, и за реда и органите за контрол на декларациите;

з) ако участник в преговорите е лице, което отговаря на условията по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП или по чл. 24 от Закона за средните и малките предприятия, се прилагат съответните разпоредби на ЗППДОбП; в случай че този участник бъде избран за купувач и реши да се ползва от реда на плащане, определен в чл. 25, ал. 3, т. 1-3 вкл., той е длъжен съгласно разпоредбата на чл. 25, ал. 5 ЗППДОбП да предложи обезпечаването на неизплатената част от цената; собствеността върху дяловете се прехвърля след заверка на банковата сметка на АП със сумата на първоначалната вноска и в съответствие с условията, предвидени в договора.

3. Утвърждава документацията за продажба чрез преговори с потенциални купувачи на “Инкомс-ИЕНТО”-ООД, Благоевград.

4. Документацията за участие в преговорите се закупува в АП, стая 808, всеки работен ден в срок до 20 календарни дни след датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”. Цената на документацията е 300 лв. и се заплаща преди получаването є в касата на АП, стая 202.

5. Предложенията (офертите) на участниците за участие в преговорите се подават в отдел “Обща канцелария”, стая 209 на АП, София, ул. Аксаков 29, всеки работен ден не по-късно от 17 ч. местно време до 20 календарни дни от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.

6. Депозитът за участие в преговорите е сума в размер 57 000 щ.д. и се внася по сметката на АП, посочена в документацията. Непредставянето на депозит от участник е основание за декласиране на офертата.

7. Оглед на дружеството може да се извърши всеки работен ден до края на срока за приемане на предложения за участие в преговорите след закупуване на документацията за провеждане на преговори с потенциални купувачи и представяне в дружеството на удостоверение за право на извършване на оглед, издадено от Агенцията за приватизация. Извършеният оглед се удостоверява от участника в преговорите с подписване на декларация за извършен оглед.

8. Датата на обнародването на това решение в “Държавен вестник” да се счита за начална дата за продажбата на дялове до 5 % от регистрирания капитал на дружеството при облекчени условия на лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП. Заявления за придобиване на дялове при облекчени условия се подават в дружеството в тримесечен срок от началната дата.

9. В едномесечен срок от получаването на сумите по т. 2 Агенцията за приватизация превежда по сметка на “Инкомс Телеком Холдинг”-АД, частта от цената за дяловете, собственост на холдинга в капитала на дружеството.

Изпълнителен директор: З. Желязков

8912

 

РЕШЕНИЕ № 1406-П от 17 февруари 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2 и ал. 3, чл. 20, ал. 1 и 2, чл. 25, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 3 от Наредбата за условията и реда за придобиване при облекчени условия на дялове и акции-собственост на държавата и общините, и за безвъзмездно получаване на акции-собственост на държавата във връзка с Решение № 740 от 1998 г. (ДВ, бр. 85 от 1998 г.) и пълномощно от председателя на управителния съвет на “Инкомс Телеком Холдинг”-АД, София, с рег. № 859 от 15.II.2000 г. на нотариус с рег. № 033 на Нотариалната камара за упълномощаване на Агенцията за приватизация съгласно протоколно решение на надзорния съвет на “Инкомс Телеком Холдинг”-АД, от 2.II.2000 г. и протокол № 4 от заседание на управителния съвет на “Инкомс Телеком Холдинг”-АД, от 2.II.2000 г. Агенцията за приватизация реши:

1. Продажбата до 57 658 акции, представляващи 90 % от капитала (от които 32 032 акции, представляващи 50 % от капитала, собственост на “Инкомс Телеком Холдинг”-АД, и 25 626 акции, представляващи 40 % от капитала, пряко държавно участие) на “Инкомс Токоизправители”-АД, Перник, да се извърши чрез преговори с потенциални купувачи.

2. Продажбата на акциите по т. 1 ще се извърши при следните приоритетни условия:

а) офертна цена-оферира се в щатски долари и се заплаща в щатски долари или в левовата им равностойност по централния курс на БНБ за деня на подписване на договора за продажба;

б) начин и срокове на плащане на цената-съгласно условията, предвидени в документацията за преговорите и проектодоговора като част от нея;

в) предложение от купувача за обслужване и уреждане задължения на дружеството;

г) бизнеспрограма за развитие на дружеството за период 3 години от датата на прехвърляне на собствеността върху акциите-предмет на продажба; задължителен елемент от съдържанието на бизнеспрограмата е представяне на детайлизиран инвестиционен план, програма за трудова заетост в дружеството и програма за опазване и възпроизводство на околната среда през периода; съдържащите се в бизнеспрограмата задължения за инвестиции и програма за трудова заетост се включват в договора за продажба като задължения на купувача;

д) запазване и осъществяване на основния предмет на дейност на дружеството за срок 3 години от датата на прехвърляне на собствеността върху акциите-предмет на продажба;

е) забрана за прехвърляне на закупените по реда на тези преговори акции за срок 3 години след придобиването им освен с разрешение за всеки конкретен случай от Агенцията за приватизация или друг оправомощен орган;

ж) забрана за намаляване от страна на купувача на процентното участие в капитала на дружеството, придобито по реда на тези преговори, за срок 3 години от датата на прехвърлянето на собствеността върху акциите-предмет на продажбата;

з) представяне на декларация по § 9 ЗППДОбП, отговаряща на изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по § 9 ЗППДОбП, и за реда и органите за контрол на декларациите;

и) ако участник в преговорите е лице, което отговаря на условията по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП или по чл. 24 от Закона за средните и малките предприятия, се прилагат съответните разпоредби на ЗППДОбП; в случай че този участник бъде избран за купувач и реши да се ползва от реда на плащане, определен в чл. 25, ал. 3, т. 1-3 вкл., той е длъжен съгласно разпоредбата на чл. 25, ал. 5 ЗППДОбП да предложи обезпечаването на неизплатената част от цената; собствеността върху акциите се прехвърля след заверка на банковата сметка на АП със сумата на първоначалната вноска и в съответствие с условията, предвидени в документацията и в договора.

3. Утвърждава документацията за продажба чрез преговори с потенциални купувачи на “Инкомс-Токоизправители”-АД, Перник.

4. Документацията за участие в преговорите се закупува в АП, стая 811, всеки работен ден в срок до 20 календарни дни след датата на обнародване на това решение в “Държавен вестник”. Цената на документацията е 500 лв. и се заплаща преди получаването є в касата на АП, стая 202.

5. Предложенията (офертите) на участниците за участие в преговорите се подават в отдел “Обща канцелария”, стая 209 на АП, София, ул. Аксаков 29, всеки работен ден не по-късно от 17 ч. местно време до 20 календарни дни от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.

6. Депозитът за участие в преговорите е сума в размер 35 000 щ.д. и се внася по сметката на АП, посочена в документацията. Непредставянето на платежен документ за внесен депозит като приложение към офертата от участник е основание за декласиране на офертата.

7. Оглед на дружеството може да се извърши всеки работен ден до края на срока за приемане на предложения за участие в преговорите след закупуване на документацията за провеждане на преговори с потенциални купувачи и представяне в дружеството на удостоверение за право на извършване на оглед, издадено от Агенцията за приватизация. Извършеният оглед се удостоверява от участника в преговорите с подписване на декларация за извършен оглед.

8. Датата на обнародването на това решение в “Държавен вестник” да се счита за начална дата за продажбата на акции до 10 % от регистрирания капитал на дружеството при облекчени условия на лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП. Заявления за придобиване на акции при облекчени условия се подават в дружеството в тримесечен срок от началната дата.

9. Правоимащите лица в дружеството се поканват в срок до 25 дни от датата на обнародване на това решение в “Държавен вестник” да предявят в дружеството писмени искания за закупуване на свързани (винкулирани) акции, собственост на “Инкомс Телеком Холдинг”-АД, София, в дружеството в съответствие с устава.

10. В едномесечен срок от получаването на сумите по т. 2 Агенцията за приватизация превежда по сметка на “Инкомс Телеком Холдинг”-АД, частта от цената за акциите, собственост на холдинга в капитала на дружеството.

Изпълнителен директор: З. Желязков

8911

 

РЕШЕНИЕ № 1407-П от 17 февруари 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2 и ал. 3, чл. 20, чл. 25, ал. 1, т. 2, чл. 26, ал. 1 ЗППДОбП, чл. 1, ал. 2, т. 2, чл. 2, чл. 6, ал. 5 от Наредбата за търговете във връзка със Заповед № РД-21-328 от 1998 г. на министъра на промишлеността (ДВ, бр. 59 от 1998 г.), Решение № 740 от 1998 г. (ДВ, бр. 85 от 1998 г.), изменено и допълнено с Решение № 811 от 1998 г. (ДВ, бр. 122 от 1998 г.) и пълномощно от председателя на управителния съвет на “Инкомс Телеком Холдинг”-АД, София, с рег. № 859 от 15.II.2000 г. на нотариус с рег. № 033 на Нотариалната камара за упълномощаване на Агенцията за приватизация съгласно протоколно решение на надзорния съвет на “Инкомс Телеком Холдинг”-АД, от 2.II.2000 г. и протокол № 4 от заседание на управителния съвет на “Инкомс Телеком Холдинг”-АД, от 2.II.2000 г. Агенцията за приватизация реши:

1. Отменя Решение № 1362-П от 16.ХII.1999 г. с изключение на т. 13 (ДВ, бр. 2 от 2000 г.).

2. Продажбата на пакет от 30 830 акции, представляващи 34,5 % от капитала на “ЗИЕНО”-АД, Шумен, да се извърши чрез публичен търг с тайно наддаване.

3. Начална тръжна цена-510 544,80 лв. Цената се оферира и заплаща в левове.

4. Начин на плащане на цената-съгласно условията, предвидени в тръжната документация и проектодоговора като част от нея.

5. Срок за плащане на цената-съгласно условията, предвидени в тръжната документация и проектодоговора като част от нея.

6. Собствеността върху акциите-предмет на продажбата, се прехвърля в срок до 10 дни след окончателното заплащане на цената и евентуално начислените лихви за забава по законоустановения ред.

7. Ако участник в търга е лице по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП и реши да се възползва от правото си да плати акциите, собственост на държавата (4021 броя), по реда, определен в чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП, при плащане на цената се прилагат условията на тази разпоредба. В този случай при парафирането на проектодоговора, приложен като неразделна част от тръжната документация, участникът в търга отбелязва, че плащането ще бъде извършено съгласно чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП. При класиране на офертата, подадена от дружество по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП, се прилага разпоредбата на § 5ж ЗППДОбП. Собствеността върху акциите се прехвърля след заверка на банковата сметка на АП със сумата на началната вноска. Като обезпечение за неизплатената част от цената купувачът следва да учреди залог в полза на АП върху акциите-предмет на продажба, по реда на Закона за особените залози.

8. Участникът в търга трябва да представи декларация п § 9 ЗППДОбП, отговаряща на изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по § 9 ЗППДОбП, и за реда и органите за контрол на декларациите.

9. Депозит за участие в търга-51 054,48 лв.

10. Утвърждава тръжната документация за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на пакет от 30 830 акции, представляващи 34,5 % от капитала на “ЗИЕНО”-АД, Шумен, и проектодоговор като част от нея.

11. Цената на тръжната документация е 200 лв. Плащането се извършва в брой в касата на АП преди получаването на документацията. Тръжната документация може да се закупи в Агенцията за приватизация, София, ул. Аксаков 29, стая 805.

12. Търгът ще се проведе на 20-ия ден от деня на обнародването на решението в “Държавен вестник” в 14 ч. в сградата на АП, София, ул. Аксаков 29.

13. В случай че на търга, насрочен съгласно т. 11, не се яви кандидат, търгът ще се проведе повторно 10 дни след датата на първоначалния търг в 14 ч. в сградата на Агенцията за приватизация. В този случай АП може да се възползва от правото си по чл. 6, ал. 5 от Наредбата за търговете, като условията за участие в този търг ще бъдат посочени в документ, наречен “Изменения в тръжната документация за участие в публичен търг с тайно наддаване за продажба на 30 830 акции, представляващи 34,5 % от капитала на “ЗИЕНО”-АД, Шумен”. Този документ може да бъде получен безплатно от лицата, закупили тръжната документация за провеждане на първоначалния търг. Останалите участници могат да закупят тръжната документация заедно с указания документ до 10 дни след датата на първоначалния търг по реда, посочен в т. 10.

Изпълнителен директор: З. Желязков

8914

 

РЕШЕНИЕ № 1410-П от 21 февруари 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 3, ал. 3, чл. 20, чл. 25, ал. 1, т. 4 и чл. 26, ал. 1 ЗППДОбП, Решение № 680 от 1998 г. за откриване на процедура за приватизация на “КЦМ”-АД, Пловдив (ДВ, бр. 32 от 1998 г.), и Решение № 697 от 1998 г. за упълномощаване на “Екс-пандия Финанс”-АД, Прага (ДВ, бр. 71 от 1998 г.), Агенцията за приватизация реши:

1. Отменя Решение № 708-П от 12.Х.1998 г., с изключение на т. 8 (ДВ, бр. 120 от 1998 г.), Решение № 877-П от 5.II.1999 г. (ДВ, бр. 13 от 1999 г.) и Решение № 1010-П от 29.IV.1999 г. (ДВ, бр. 41 от 1999 г.) за “КЦМ”-АД, Пловдив.

2. Продажбата на пакет от 21 600 000 акции, представляващи 80 % от капитала на “КЦМ”-АД, Пловдив (дружеството), да се извърши чрез преговори с потенциални купувачи.

3. Приоритетните условия на преговорите по реда на посочването са:

а) цена-оферира се в щатски долари или левовата им равностойност по централния курс на БНБ в деня на подписване на договора за приватизационна продажба (договора);

б) начин на плащане-съгласно условията на документацията за участие в преговорите;

в) срок за плащане-не по-малко от 30 % от покупната цена се заплащат в деня на подписване на договора в брой чрез банков превод по сметка на АП; остатъкът трябва да бъде платен до 30 календарни дни след деня на подписване на договора, с изключение на случаите по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП;

г) запазване на основния предмет на дейност на дружеството за срок не по-малък от 3 години, считано от датата на прехвърляне собствеността върху акциите-предмет на продажба;

д) бизнеспрограма за развитие на дружеството за период не по-малък от 3 години, считано от датата на прехвърляне собствеността върху акциите-предмет на продажба; съдържащите се в програмата предложения за инвестиции и програмата за трудова заетост се включват в договора като задължения на купувача;

е) забрана за прехвърляне на закупените по реда на преговорите акции за срок 3 години след придобиването им освен с писмено разрешение за всеки конкретен случай от АП или друг оправомощен орган.

4. Общи условия на преговорите са:

а) собствеността върху акциите-предмет на продажба, се прехвърля в срок до 7 работни дни след окончателното заплащане на покупната цена и евентуално начислените лихви за забава по нормативно определения ред;

б) в случай че за купувач бъде определено юридическо лице, което отговаря на условията на чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП, се прилагат съответните разпоредби на ЗППДОбП; собствеността върху акциите се прехвърля след заверка на банковата сметка на АП със сумата на началната вноска; в случай че този участник бъде избран за купувач и реши да се ползва от реда за плащане, определен в чл. 25, ал. 3, т. 1-3 ЗППДОбП, той е длъжен съгласно разпоредбата на чл. 25, ал. 5 ЗППДОбП да предложи начин за обезпечаване плащането на неизплатената част от цената;

в) представяне на декларация по § 9 ЗППДОбП, отговаряща на всички изисквания на Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по § 9 ЗППДОбП, и за реда и органите за контрол на декларациите; непредставянето на такава декларация е основание за декласиране на предложението на съответния участник; за участник, който е чуждестранно лице, легализираният и преведен документ по чл. 8, ал. 3 от посочената наредба може да бъде представен до датата на подписване на договора и ще се счита като условие за подписването му.

5. Документацията за участие в преговорите може да се закупи всеки работен ден от 9 до 17 ч. и 30 мин. местно време в срок до 30 календарни дни от датата на обнародване в “Държавен вестник” на това решение в стая 801 на АП, София, ул. Аксаков 29, тел. (+3592) 980-58-79. Цената на документацията е 1500 лв. За да получи документацията, участникът трябва да плати цената в брой в касата на АП и да подпише декларация по чл. 8 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на информация при продажбите по ЗППДОбП.

6. Депозитът за участие в преговорите е 400 000 щ.д. или левовата им равностойност по централния курс на БНБ в деня на плащането. Депозитът трябва да се плати чрез банков превод по сметка на АП в БНБ, София, SWIFT BNBGBGSF, банков код 66196611, банкова сметка № 5100150338 (за щатски долари) или банкова сметка № 5000150334 (за левове).

7. Офертите на участниците в преговорите се подават в стая 209 на АП, София, ул. Аксаков 29, всеки работен ден от 9 до 17 ч. и 30 мин. местно време в срок до 30 календарни дни от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.

8. Посещение и оглед на дружеството може да се извърши всеки работен ден до края на срока за приемане на офертите за участие в преговорите след закупуване на документацията за провеждане на преговори с потенциални купувачи и представяне в дружеството на удостоверение за право на извършване на оглед, издадено от АП. Извършеният оглед се удостоверява от участника в преговорите с подписване на декларация за извършен оглед.

9. Избраният купувач, с който бъде сключен договорът, има право при условията, посочени в документацията за преговори, да придобие акциите, неизкупени от лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП, както и останалите след удовлетворяване на претенциите по чл. 18 и § 6, ал. 6 ЗППДОбП.

Изпълнителен директор: З. Желязков

9161

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РЕШЕНИЕ № 18з от 22 декември 1999 г.

На основание чл. 39, ал. 1 ЗППДОбП, чл. 6, ал. 3 от Наредбата за изкупуване на предприятия и обособени техни части без търг или конкурс от лицата по чл. 35 ЗППДОбП Столичният общински съвет реши:

1. Изменя условията и реда, по които ще се извърши продажбата на обект, за който е открита процедура за приватизация по реда на чл. 35 ЗППДОбП, по следния начин: чрез търг за ателие за печатни материали, копирни и преводачески услуги, ж.к. Овча купел, бл. 417, вх. В, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Овча купел”, със съответното право на строеж.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обекта, сключване на договори за дялово участие, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, отнасящи се до обекта.

3. Изпълнителният директор на Столичната общинска агенция за приватизация да сключи приватизационната сделка за обекта.

Председател: Ант. Николов

7229

 

РЕШЕНИЕ № 18и от 22 декември 1999 г.

На основание чл. 39, ал. 1 ЗППДОбП, чл. 6, ал. 3 от Наредбата за изкупуване на предприятия и обособени техни части без търг или конкурс от лицата по чл. 35 ЗППДОбП Столичният общински съвет реши:

1. Изменя условията и реда, по които ще се извърши продажбата на обект, за който е открита процедура за приватизация по реда на чл. 35 ЗППДОбП, по следния начин: чрез търг за сладкарница, ул. Кукуш 7, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Илинден”, със съответното право на строеж.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обекта, сключване на договори за дялово участие, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, отнасящи се до обекта.

3. Изпълнителният директор на Столичната общинска агенция за приватизация да сключи приватизационната сделка за обекта.

Председател: Ант. Николов

7230

РЕШЕНИЕ № 18й от 22 декември 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 и ал. 3, чл. 35 и § 2а ЗППДОбП и чл. 4 от Наредбата за реда за изкупуване на предприятия и обособени техни части без търг или конкурс от лицата по чл. 35 ЗППДОбП Столичният общински съвет реши:

1. Да се открие процедура за приватизация чрез изкупуване без търг или конкурс на ресторантски комплекс “Теменуга”, ж.к. Бъкстон, ул. Юнашка песен, бл. 24, обособена част от “Красна поляна”-ЕООД, от X.X.X. заедно със съответното право на строеж.

2. Да не се извършват разпоредителни сделки с имуществото на обекта, сключване на договори за дялово участие, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, отнасящи се до обекта.

3. Изпълнителният директор на Столичната общинска агенция за приватизация да сключи приватизационната сделка за обекта.

Председател: Ант. Николов

7231

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

РЕШЕНИЕ № 1813 от 7 декември 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1, чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете и Решение № 17м от 15.IХ.1999 г. на Столичния общински съвет Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе търг с явно наддаване на 6.III.2000 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин № 2, ж.к. Св. Троица, ул. Пиротска 195-209, бл. 75, между вх. В и вх. Г, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Илинден”, заедно със съответното право на строеж при следните условия:

а) начална цена-69 000 лв.;

б) депозитът за участие-10% от началната цена, или 6900 лв., да се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация № 501 028 353 0, код 13073590, при “Общинска банка”-АД, София, клон ул. Врабча 6;

в) цената да се изплати в деня на сключване на договора за продажба по посочената банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация.

2. Непроведеният по т. 1 търг да се проведе повторно на 13.III.2000 г. в 15 ч.

3. Тръжната документация се закупува в СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4, за 60 лв. за брой.

Председател на Надзорния съвет: Вл. Тодоров

8904

 

РЕШЕНИЕ № 40 от 25 януари 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1, чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете и Решение № 18б от 22.ХII.1999 г. на Столичния общински съвет Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе търг с явно наддаване на 1.III.2000 г. в 12 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин № 2, ж.к. Банишора, бл. 19, обособена част от “БКС-Надежда”-ЕАД, заедно със съответното право на строеж при следните условия:

а) начална цена-32 000 лв.;

б) депозитът за участие-10% от началната цена, или 3200 лв., да се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация № 501 028 353 0, код 13073590, при “Общинска банка”-АД, София, клон ул. Врабча 6;

в) цената да се изплати в деня на сключване на договора за продажба по посочената банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация.

2. Непроведеният по т. 1 търг да се проведе повторно на 9.III.2000 г. в 12 ч.

3. Тръжната документация се закупува в СОАП, пл. Славейков 6, ет.1, стая 4, за 60 лв. за брой.

Председател на Надзорния съвет: П. Джорински

8905

 

РЕШЕНИЕ № 41 от 25 януари 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1, чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете и Решение № 18в от 22.ХII.1999 г. на Столичния общински съвет Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе търг с явно наддаване на 7.III.2000 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на кафе-аперитив, ул.Врабча 12, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Оборище”, заедно със съответното право на строеж при следните условия:

а) начална цена-12 000 лв.;

б) депозитът за участие-10% от началната цена, или 1200 лв., да се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация № 501 028 353 0, код 13073590, при “Общинска банка”-АД, София, клон ул. Врабча 6;

в) цената да се изплати в деня на сключване на договора за продажба по посочената банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация.

2. Непроведеният по т. 1 търг да се проведе повторно на 14.III.2000 г. в 14 ч.

3. Тръжната документация се закупува в СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4, за 60 лв. за брой.

Председател на Надзорния съвет: П. Джорински

8906

ОБЩИНА-ГР. АЛФАТАР

РЕШЕНИЕ № 5 от 9 ноември 1999 г.

На основание § 45 ЗИДЗМСМА във връзка с чл. 16, т. 1 ЗАТУРБ Общинският съвет-гр. Алфатар, реши:

1. Закрива кметствата в селата Цар Асен, Бистра, X.X., Кутловица и Чуковец.

2. Разкрива кметски наместничества в същите селища.

3. Определя следното райониране на кметските наместничества:

а) към Кметство-с. Алеково, преминават селата Кутловица и Бистра;

б) към Кметство-гр. Алфатар, преминават селата Цар Асен, Чуковец и X.X..

Председател: Р. Желева

8545

 

ОБЩИНА-ГР. БОРОВО

РЕШЕНИЕ № 29 от 2 февруари 2000 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 6, ал. 5 от Наредбата за търговете във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП и решения № 129, 167, 172, 183, 184 от 1998 г. и № 204 от 1999 г. Общинският съвет-гр. Борово, реши:

1. Намалява цената на обектите-частна общинска собственост, както следва: бивше училище в Борово-с 30 %; хижа в ликвидация, Борово-30 %; стара училищна сграда и нова пристройка към нея в с. Волово-10 %; киносалон в с. Горно Абланово-10 %; битов комбинат в с. Екзарх Йосиф-30 %; битова сграда в с. Батин-10 %.

2. Променя условията и реда за продажба на обекти, частна общинска собственост, от конкурс в търг чрез тайно наддаване: “Полимери”-Борово; мандра, с. Горно Абланово; битов комбинат, с. Екзарх Йосиф.

3. В 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” в заседателната зала на общината да се проведат търгове с тайно наддаване на следните обекти:

-в 9 ч.-за бивше училище в Борово, с начална тръжна цена 58 352 лв.;

-в 9 ч. и 30 мин.-за хижа в ликвидация, Борово, с начална тръжна цена 840 лв.;

-в 10 ч.-за стара училищна сграда и нова пристройка към нея, с. Волово, с начална тръжна цена 29 112 лв.;

-в 10 ч. и 30 мин.-за битов комбинат в с. Екзарх Йосиф, с начална тръжна цена 20 573 лв.;

-в 11 ч.-за киносалон в с. Горно Абланово, с начална тръжна цена 7560 лв.;

-в 11 ч. и 30 мин.-за мандра в с. Горно Абланово, с начална тръжна цена 5960 лв.;

-в 12 ч.-за битова сграда в с. Батин, с начална тръжна цена 7020 лв.;

-в 12 ч. и 30 мин.-за “Полимери”, с начална тръжна цена 19 713 лв.

4. Депозитът в размер 10 % от началната тръжна цена се внася в касата на общината до 16 ч. на деня, предхождащ търга.

5. Тръжната документация може да бъде получена в отдел “Общинска собственост” срещу платена такса 10 лв. за всеки обект.

6. Възлага на кмета на общината да организира подготовката и провеждането на търговете и да сключи договор със спечелилия търга. При неявяване на кандидати поредни търгове да се считат за насрочени през 14 дни.

Председател: Б. Николаева

7195

 

ОБЩИНА-ГР. ВЕТОВО

РЕШЕНИЕ № 61 от 27 януари 2000 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 4 и ал. 3, чл. 30, 33 и § 2а ЗППДОбП, чл. 1 и 3 от Наредбата за търговете Общинският съвет-гр. Ветово, реши:

1. Да се проведе търг с явно наддаване на 16.III.2000 г. в 10 ч. в сградата на общината, ул. Трети март 2, заседателна зала, за продажба на общински недвижими имоти и обособени части от търговски дружества, както следва:

1.1. рибарници-Ветово, с площ 88 461 кв. м, две бунгала и битова сграда със земя 3336 кв. м и начална цена 56 665 лв.;

1.2. старо училище-Сеново, с площ 4800 кв. м и начална цена 6852 лв.;

1.3. консервен цех-Ветово, с площ 3100 кв. м и начална цена 5531,50 лв.;

1.4. административна сграда-Ветово, със застроена площ 90 кв. м, метален склад 400 кв. м и дворно място 3050 кв. м и начална цена 13 194 лв.;

1.5. младежки дом-с. Смирненски, дискотека със застроена площ 173,69 кв. м, с отстъпено право на строеж и начална цена 11 872 лв.;

1.6. младежки дом-с. Смирненски, книжарница със застроена площ 33 кв. м, с отстъпено право на строеж и начална цена 1385 лв.;

1.7. младежки дом-с. Смирненски, сладкарница със застроена площ 181,43 кв. м, с отстъпено право на строеж и начална цена 10 094 лв.;

1.8. младежки дом-с. Смирненски, спортна зала със застроена с площ 211,35 кв. м, с отстъпено право на строеж и начална цена 6114 лв.;

1.9. баня-с. Глоджево, с площ 4080 кв. м и начална цена 8344 лв.;

1.10. цех за тръбна мебел-обособена част от “Подем”-ЕООД, Ветово, със застроена площ 720 кв. м, дворно място 2820 кв. м и начална цена 70 024 лв.

2. Сделките по т. 1 се извършват в национална валута.

3. Таксата за документацията в размер 24 лв. за обектите от т. 1.2 до 1.9 и 72 лв. за обектите по т. 1.1 и 1.10 се заплаща в брой в касата на общината до 15 ч. в деня, предхождащ търга.

4. Депозитната вноска в размер 10 % от обявената цена за всеки един обект се внася по банкова сметка № 3065181826, БИН 7444080000, банков код 20083417 при ОББ-Русе, на Община-Ветово, отдел “Приватизация”, до 15 ч. в деня, предхождащ търга, след закупуване на информационен меморандум.

5. Оглед на обектите се извършва всеки работен ден от 10 до 16 ч. след закупуване на информационен меморандум и предварителна заявка.

6. Упълномощава кмета на общината да извърши подготовка и организира провеждането на търга. След провеждането на търга задължава тръжната комисия да предложи на кмета на общината спечелилия участник за подготовка и сключване на приватизационния договор. Задължителен елемент на договора за покупко-продажба е декларация по смисъла на § 9 ЗППДОбП.

7. При провеждане на търга и неизлъчване на купувач за обектите по т. 1 се провеждат повторни търгове на 30.III.2000 г. и 13.IV.2000 г. при същите условия.

Председател: Ф. Ислям

6881

ОБЩИНА-ГР. ВРАЦА

ЗАПОВЕД № 114 от 16 февруари 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4, чл. 30, 33 и § 10, ал. 2 ЗППДОбП, чл. 3 от Наредбата за търговете и Решение № 288 от 27.V.1999 г. на Общинския съвет-гр. Враца:

1. Обявявам на 6.III.2000 г. в 14 ч. и 30 мин. в Общинската дирекция за приватизация-Враца, търг с тайно наддаване за продажба на супермаркет в кв. 72 с първоначална цена 47 000 щ.д.

2. Тръжната документация може да се закупи до 2.III.2000 г. в ОДП срещу 150 лв. Оглед на обекта-от 8 до 17 ч. всеки работен ден до 2.III.2000 г.

3. Депозит за участие в размер 10 % от първоначалната цена се внася по сметката на Община-Враца, № 5010006031 при ОББ-РК, Враца, до 17 ч. на 2.III.2000 г.

4. Цената на обекта, спечелен на търга, следва да се изплати след сключване на договор за продажба при предвидените в него условия.

Кмет: Р. Стоманярски

8572

 

ОБЩИНА-ГР. ГАБРОВО

РЕШЕНИЕ № 7 от 27 януари 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4, чл. 30, ал. 1 и § 2а ЗППДОбП, чл. 3 от Наредбата за търговете Общинският съвет-гр. Габрово, реши:

1. Да се проведе търг с тайно наддаване на 10.III.2000 г. в 13 ч. в заседателната зала на ет. 3 на общината за продажба на обект-супермаркет в кв. Голо бърдо, ул. Прохлада, Габрово, при начална цена 92 194 лв. и депозит за участие 9219 лв.

2. Начин на плащане-30 % от цената да се изплати в деня на сключване на договора, а останалата сума-в двумесечен срок, считано от същата дата.

3. Тръжната документация ще се получава от 28.II.2000 г. в стая 218 срещу представен документ за внесена такса 50 лв. при касиера на общината, стая 212.

4. При неявяване на кандидати да се проведе повторен търг с тайно наддаване на 17.III.2000 г. в 13 ч. в същата зала.

5. Депозитът да се внесе по сметка № 3010003825 на името на Община-Габрово, БИН 7444070002, банков код 30007016, в “Банка ДСК”-ЕАД, Габрово, не по-късно от един работен ден преди датата на провеждане на търга.

6. Утвърждава тръжната документация.

7. Възлага на кмета на общината дейностите по подготовка и провеждане на приватизацията на обекта.

Председател: Ив. Николов

7508

 

РЕШЕНИЕ № 8 от 27 януари 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4, чл. 30, ал. 1 и § 2а ЗППДОбП и чл. 3 от Наредбата за търговете Общинският съвет-гр. Габрово, реши:

1. Да се проведе търг с тайно наддаване на 7.III.2000 г. в 13 ч. в заседателната зала на ет. 3 на общината за продажба на обект-заведение за обществено хранене в кв. Недевци, Габрово, при начална цена 14 450 лв. и депозит за участие 1445 лв.

2. Начин на плащане-30 % от цената да се изплати в деня на сключване на договора, а останалата сума-в 30-дневен срок, считано от същата дата.

3. Тръжната документация ще се получава от 28.II.2000 г. в стая 218 срещу представен документ за внесена такса 40 лв. при касиера на общината, стая 212.

4. При неявяване на кандидати да се проведе повторен търг с тайно наддаване на 15.III.2000 г. в 13 ч. в същата зала.

5. Депозитът да се внесе по сметка № 3010003825 на името на Община-Габрово, БИН 7444070002, банков код 30007016, в “Банка ДСК”-ЕАД, Габрово, не по-късно от един работен ден преди датата на провеждане на търга.

6. Утвърждава тръжната документация.

7. Възлага на кмета на общината дейностите по подготовка и провеждане на приватизацията на обекта.

Председател: Ив. Николов

7509

 

РЕШЕНИЕ № 9 от 27 януари 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4, чл. 30, ал. 1 и § 2а ЗППДОбП и чл. 3 от Наредбата за търговете Общинският съвет-гр. Габрово, реши:

1. Да се проведе търг с тайно наддаване на 7.III.2000 г. в 13 ч. в заседателната зала на ет. 3 на общината за продажба на обект-заведение за обществено хранене в с. Жълтеш, махала Бончевци, община Габрово, при начална цена 14 136 лв. и депозит за участие 1414 лв.

2. Начин на плащане-30 % от цената да се изплати в деня на сключване на договора, а останалата сума-в 30-дневен срок, считано от същата дата.

3. Тръжната документация ще се получава от 28.II.2000 г. в стая 218 срещу представен документ за внесена такса 40 лв. при касиера на общината, стая 212.

4. При неявяване на кандидати да се проведе повторен търг с тайно наддаване на 15.III.2000 г. в 13 ч. в същата зала.

5. Депозитът да се внесе по сметка № 3010003825 на името на Община-Габрово, БИН 7444070002, банков код 30007016, в “Банка ДСК”-ЕАД, Габрово, не по-късно от един работен ден преди датата на провеждане на търга.

6. Утвърждава тръжната документация.

7. Възлага на кмета на общината дейностите по подготовка и провеждане на приватизацията на обекта.

Председател: Ив. Николов

7510

 

РЕШЕНИЕ № 10 от 27 януари 2000 г.

На основание чл. 1, ал. 3, т. 2, чл. 3, ал. 1, т. 4, чл. 30, ал. 1 и § 2а ЗППДОбП и чл. 3 от Наредбата за търговете Общинският съвет-гр. Габрово, реши:

1. Да се проведе търг с тайно наддаване на 10.III.2000 г. в 13 ч. в заседателната зала на ет. 3 на общината за продажба на обект-незавършено строителство в подблоковото пространство на жилищен блок на бул. Столетов 34, Габрово, при начална цена 31 265 лв. и депозит за участие 3126 лв.

2. Начин на плащане-30 % от цената да се изплати в деня на сключване на договора, а останалата сума-в 30-дневен срок, считано от същата дата.

3. При неявяване на кандидати да се проведе повторен търг с тайно наддаване на 17.III.2000 г. в 13 ч. в същата зала.

4. Тръжната документация ще се получава от 28.II.2000 г. в стая 218 срещу представен документ за внесена такса 40 лв. при касиера на общината, стая 212.

5. Депозитът да се внесе по сметка № 3010003825 на името на Община-Габрово, БИН 7444070002, банков код 30007016 в “Банка ДСК”-ЕАД, Габрово, не по-късно от един работен ден преди датата на провеждане на търга.

6. Утвърждава тръжната документация.

7. Възлага на кмета на общината дейностите по подготовка и провеждане на приватизацията на обекта.

Председател: Ив. Николов

7511

 

ОБЩИНА-ИВАЙЛОВГРАД

РЕШЕНИЕ № 5 от 14 януари 2000 г.

На основание чл. 30 ЗАТУРБ, чл. 21, ал. 1, т. 17 ЗМСМА и § 45 ЗИДЗМСМА Общинският съвет-Ивайловград, област Хасково, закрива кметствата Славеево, Драбишна, Орешино, Белополяне, Мандрица, Долно Луково, Хухла, Камилски дол, Покрован, Черни рид, Кобилино, Пелевун, Кондово, Железино, Гугутка, Планинец, Глумово, Попско, Конници, Белополци и Розино.

Председател: Ив. Иванов

8044

 

ОБЩИНА-ГР. КАЗАНЛЪК

РЕШЕНИЕ № 36 от 27 януари 2000 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП Общинският съвет-гр. Казанлък, реши:

1. Възлага на кмета на общината да организира и проведе търг с явно наддаване за продажба на обект “Химическо чистене”, с. Енина, на 15.III.2000 г. в 12 ч. в Зелената зала на общината при начална цена 70 000 лв.

2. Депозит за участие-7000 лв., се внася в касата на общината или по сметка № 3008095420/7444590004 в ТБ “Биохим”-АД, Казанлък.

3. Закупуване на тръжна документация-в стая 31 срещу такса 60 лв. в брой в касата на общината.

4. Утвърждава тръжната документация на обекта и проектодоговора за продажба като част от нея.

5. Документи за участие в търга се приемат до 11 ч. и 30 мин. в деня, предхождащ датата на търга, в деловодството на общината.

6. Упълномощава кмета на общината да подпише документите по продажбата и прехвърляне собствеността на обекта.

7. Цената на обекта се изплаща в деня на подписване на договора за продажба по сметка № 3008095420/7444590004 в ТБ “Биохим”-АД, клон Казанлък.

8. Втора дата при липса на кандидати-29.III.2000 г. при същите условия.

Председател: Т. Митев

7535

 

ОБЩИНА-ГР. КУБРАТ

ЗАПОВЕД № 53 от 8 февруари 2000 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 ЗМСМА, § 2а ЗППДОбП, решения № 5 и 9 от протокол № 37 от 23.IV.1998 г. и решения № 8, 9, 10, 11 и 12 от протокол № 4 от 27.I.2000 г. на Общинския съвет-гр. Кубрат, нареждам да бъде проведен търг с явно наддаване за продажба на общински обекти при следните условия:

1. Начални тръжни цени:

1.1. хижа “Горски кът”-гр. Кубрат, равностойност в левове на 15 515 $;

1.2. детска градина, кв. 74-гр. Кубрат, равностойност в левове на 49 800 $;

1.3. кино, кв. 50-гр. Кубрат, равностойност в левове на 20 700 $;

1.4. хижа “Божурите”-с. Беловец, равностойност в левове на 14 000 $;

1.5. магазин в бл. Искър на ул. Цар Освободител 20, гр. Кубрат, равностойност в левове на 9560 $;

1.6. канцелария на ул. Цар Освободител 1-гр. Кубрат, равностойност в левове на 4760 $;

1.7. битов комбинат-с. Севар, обект № 4, равно-стойност в левове на 6970 $;

1.8. битов комбинат-с. Севар, обект № 5, равно-стойност в левове на 6300 $;

1.9. битов комбинат-с. Севар, обект № 2, равно-стойност в левове на 3450 $;

1.10. битов комбинат-с. Севар, обект № 3, равно-стойност в левове на 3420 $.

2. Депозитна вноска-10 % от началната тръжна цена на съответния обект, която се внася по сметка на Община-гр. Кубрат.

3. Тръжната документация на стойност 0,5 % от началната цена е задължително условие за участие в търга, заплаща се в касата и се получава в стая № 7 на общината.

4. Търговете да бъдат проведени на 9.III.2000 г. в 10 ч., а евентуални повторни търгове да се проведат на 16.III.2000 г. в 10 ч.

5. Документи за участие се приемат в стая № 7 на общинската администрация до 9 ч. на 9.III.2000 г., а при евентуални повторни търгове-до 9 ч. на 16.III.2000 г.

6. Начин на плащане:

6.1. 30 % от достигнатата цена-в деня на подписване на договора по курса $/лев;

6.2. останалите 70 %-разсрочено плащане за 4 години за обекти: хижа “Горски кът”, детска градина в кв. 74, кино в кв. 50, хижа “Божурите”; за 3 години за обекти: магазин в блок “Искър” на ул. Цар Освободител 20, битов комбинат-с. Севар, обект № 4, битов комбинат-с. Севар, обект № 5; за 2 години за обекти: битов комбинат-с. Севар, обект № 2, битов комбинат-с. Севар, обект № 3, канцелария на ул. Цар Освободител 1.

Разсроченото плащане да става по схема, която да бъде неразделна част от договора.

Кмет: Р. Халилов

7515

ОБЩИНА-ГР. КЪРДЖАЛИ

РЕШЕНИЕ № 8а-1 от 27 януари 2000 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 и ал. 3, чл. 30 и § 2 и 2а ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1 и чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете във връзка с Решение № 38 от 27.V.1999 г. Общинският съвет-гр. Кърджали, реши:

1. Приема правния анализ и приватизационната оценка-74 985 лв., на обект-транжорна работилница в кв. Байкал, ул. Джебелска, Кърджали, с разгъната застроена площ 387,39 кв. м и определя метод за продажба на обекта-търг с тайно наддаване.

2. Начална цена-74 985 лв.

3. Търгът ще се проведе на 9.III.2000 г. в 10 ч. в зала 322 на общината.

4. Тръжната документация ще се закупува в общината, стая 513, всеки работен ден до 7.III.2000 г. вкл. срещу заплатени в брой 150 лв. в касата на общината.

5. Депозит за участие в търга-10 % от първоначалната цена на обекта, да се внесе по банкова сметка № 3010053528, БИН 7444990000, банков код 20081615 в ОББ-АД, клон Кърджали, в срок до 8.III.2000 г. вкл.

6. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10 до 12 ч. до 8.III.2000 г. след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация и предварително съгласуване с общинската администрация.

7. Цената на обекта се изплаща, както следва: 50 на сто към датата на подписване на договора за покупко-продажба; останалата неизплатена част се изплаща разсрочено по схема до 30.ХII.2000 г. срещу учредяване на законна ипотека в полза на Община-Кърджали, за неизплатената част от цената на обекта.

8. Окончателното класиране на участниците в търга и определянето на купувача на обекта да се извърши в зависимост от размера на цената и от времето на нейното изплащане.

9. При неявяване на кандидати за участие в търга се насрочва нов търг на 30.III.2000 г. в 10 ч. на същото място и при същите условия.

Председател: С. Неджиб

6363

 

РЕШЕНИЕ № 8а-2 от 27 януари 2000 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 и ал. 3, чл. 30 и § 2 и 2а ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1 и чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете във връзка с Решение № 38 от 27.V.1999 г. Общинският съвет-гр. Кърджали, реши:

1. Приема правния анализ и приватизационната оценка-26 400 лв., на обект-сладкарница “Байкал” на бул. Беломорски, Кърджали, с обща застроена площ 123,04 кв. м и определя метод за продажба на обекта-провеждане на търг с тайно наддаване.

2. Начална цена-26 400 лв.

3. Търгът ще се проведе на 9.III.2000 г. в 10 ч. и 30 мин. в зала 322 на общината.

4. Тръжната документация да се закупува в общината, стая 513, всеки работен ден до 7.III.2000 г. вкл. срещу заплатени в брой 100 лв. в касата на общината.

5. Депозит за участие в търга-10 % от първоначалната цена на обекта, да се внесе по банкова сметка № 3010053528, БИН 7444990000, банков код 20081615 в ОББ-АД, клон Кърджали, в срок до 8.III.2000 г. вкл.

6. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10 до 12 ч. до 8.III.2000 г. след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация и предварително съгласуване с общинската администрация.

7. Цената на обекта да се изплати изцяло при подписването на договора за покупко-продажба.

8. При неявяване на кандидати за участие в търга се насрочва нов търг на 30.III.2000 г. в 10 ч. и 30 мин. на същото място и при същите условия.

Председател: С. Неджиб

6364

 

РЕШЕНИЕ № 8а-3 от 27 януари 2000 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 и ал. 3, чл. 30 и § 2 и 2а ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1 и чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете във връзка с Решение № 38 от 27.V.1999 г. Общинският съвет-гр. Кърджали, реши:

1. Приема правния анализ и приватизационната оценка-42 500 лв., на обект-книжарница в бл. Младост на ул. Металург, Кърджали, с обща застроена площ 158,98 кв. м и определя метод за продажба на обекта-провеждане на търг с тайно наддаване.

2. Начална цена-42 500 лв.

3. Търгът ще се проведе на 9.III.2000 г. в 11 ч. в зала 322 на общината.

4. Тръжната документация да се закупува в общината, стая 513, всеки работен ден до 7.III.2000 г. вкл. срещу заплатени в брой 150 лв. в касата на общината.

5. Депозит за участие в търга-10 % от първоначалната цена на обекта, да се внесе по банкова сметка № 3010053528, БИН 7444990000, банков код 20081615 в ОББ-АД, клон Кърджали, в срок до 8.III.2000 г. вкл.

6. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10 до 12 ч. до 8.III.2000 г. след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация и предварително съгласуване с общинската администрация.

7. Цената на обекта да се изплати изцяло при подписването на договора за покупко-продажба.

8. При неявяване на кандидати за участие в търга се насрочва нов търг на 30.III.2000 г. в 11 ч. на същото място и при същите условия.

Председател: С. Неджиб

6365

 

РЕШЕНИЕ № 8а-4 от 27 януари 2000 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 и ал. 3, чл. 30 и § 2 и 2а ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1 и чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете във връзка с Решение № 38 от 27.V.1999 г. Общинският съвет-гр. Кърджали, реши:

1. Приема правния анализ и приватизационната оценка-18 910 лв., на обект-склад № 1 в складова зона район жп гара Кърджали, с обща застроена площ 210 кв. м и определя метод за продажба на обекта-провеждане на търг с тайно наддаване.

2. Начална цена-18 910 лв.

3. Търгът ще се проведе на 9.III.2000 г. в 14 ч. в зала 322 на общината.

4. Тръжната документация ще се закупува в общината, стая 513, всеки работен ден до 7.III.2000 г. вкл. срещу заплатени в брой 100 лв. в касата на общината.

5. Депозит за участие в търга-10 % от първоначалната цена на обекта, да се внесе по банкова сметка № 3010053528, БИН 7444990000, банков код 20081615 в ОББ-АД, клон Кърджали, в срок до 8.III.2000 г. вкл.

6. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10 до 12 ч. до 8.III.2000 г. след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация и предварително съгласуване с общинската администрация.

7. Цената на обекта да се изплати изцяло при подписването на договора за покупко-продажба.

8. При неявяване на кандидати за участие в търга се насрочва нов търг на 30.III.2000 г. в 11 ч. и 30 мин. на същото място и при същите условия.

Председател: С. Неджиб

6366

 

РЕШЕНИЕ № 8а-5 от 27 януари 2000 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 и ал. 3, чл. 30 и § 2 и 2а ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1 и чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете във връзка с Решение № 38 от 27.V.1999 г. Общинският съвет-гр. Кърджали, реши:

1. Приема правния анализ и приватизационната оценка-14 900 лв., на обект-склад № 2 в складова зона район жп гара Кърджали, с обща застроена площ 164,70 кв. м и определя метод за продажба на обекта-провеждане на търг с тайно наддаване.

2. Начална цена-14 900 лв.

3. Търгът ще се проведе на 9.III.2000 г. в 14 ч. и 30 мин. в зала 322 на общината.

4. Тръжната документация ще се закупува в общината, стая 513, всеки работен ден до 7.III.2000 г. вкл. срещу заплатени в брой 100 лв. в касата на общината.

5. Депозит за участие в търга-10 % от първоначалната цена на обекта, да се внесе по банкова сметка № 3010053528, БИН 7444990000, банков код 20081615 в ОББ-АД, клон Кърджали, в срок до 8.III.2000 г. вкл.

6. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10 до 12 ч. до 8.III.2000 г. след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация и предварително съгласуване с общинската администрация.

7. Цената на обекта да се изплати изцяло при подписването на договора за покупко-продажба.

8. При неявяване на кандидати за участие в търга се насрочва нов търг на 30.III.2000 г. в 12 ч. на същото място и при същите условия.

Председател: С. Неджиб

6367

 

РЕШЕНИЕ № 8а-6 от 27 януари 2000 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 и ал. 3, чл. 30 и § 2 и 2а ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1 и чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете във връзка с Решение № 38 от 27.V.1999 г. Общинският съвет-гр. Кърджали, реши:

1. Приема правния анализ и приватизационната оценка-13 920 лв., на обект-склад № 3 в складова зона район жп гара Кърджали, с обща застроена площ 128,60 кв. м и определя метод за продажба на обекта-провеждане на търг с тайно наддаване.

2. Начална цена-13 920 лв.

3. Търгът ще се проведе на 20.III.2000 г. в 10 ч. в зала 322 на общината.

4. Тръжната документация ще се закупува в общината, стая 513, всеки работен ден до 16.III.2000 г. вкл. срещу заплатени в брой 100 лв. в касата на общината.

5. Депозит за участие в търга-10 % от първоначалната цена на обекта, да се внесе по банкова сметка № 3010053528, БИН 7444990000, банков код 20081615 в ОББ-АД, клон Кърджали, в срок до 17.III.2000 г. вкл.

6. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10 до 12 ч. до 17.III.2000 г. след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация и предварително съгласуване с общинската администрация.

7. Цената на обекта да се изплати изцяло при подписването на договора за покупко-продажба.

8. При неявяване на кандидати за участие в търга се насрочва нов търг на 12.IV.2000 г. в 10 ч. на същото място и при същите условия.

Председател: С. Неджиб

6368

 

РЕШЕНИЕ № 8а-7 от 27 януари 2000 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 и ал. 3, чл. 30 и § 2 и 2а ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1 и чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете във връзка с Решение № 38 от 27.V.1999 г. Общинският съвет-гр. Кърджали, реши:

1. Приема правния анализ и приватизационната оценка-22 300 лв., на обект-склад № 6 в складова зона район жп гара Кърджали, с обща застроена площ 289,30 кв. м и определя метод за продажба на обекта-провеждане на търг с тайно наддаване.

2. Начална цена-22 300 лв.

3. Търгът ще се проведе на 20.III.2000 г. в 10 ч. и 30 мин. в зала 322 на общината.

4. Тръжната документация ще се закупува в общината, стая 513, всеки работен ден до 16.III.2000 г. вкл. срещу заплатени в брой 100 лв. в касата на общината.

5. Депозит за участие в търга-10 % от първоначалната цена на обекта, да се внесе по банкова сметка № 3010053528, БИН 7444990000, банков код 20081615 в ОББ-АД, клон Кърджали, в срок до 17.III.2000 г. вкл.

6. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10 до 12 ч. до 17.III.2000 г. след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация и предварително съгласуване с общинската администрация.

7. Цената на обекта да се изплати изцяло при подписването на договора за покупко-продажба.

8. При неявяване на кандидати за участие в търга се насрочва нов търг на 12.IV.2000 г. в 10 ч. и 30 мин. на същото място и при същите условия.

Председател: С. Неджиб

6369

 

РЕШЕНИЕ № 8а-8 от 27 януари 2000 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 и ал. 3, чл. 30 и § 2 и 2а ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1 и чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете във връзка с Решение № 38 от 27.V.1999 г. Общинският съвет-гр. Кърджали, реши:

1. Приема приватизационната оценка-23 150 лв., на обект-склад за хранителни стоки (механизиран), в складова зона район жп гара Кърджали, с обща застроена площ 805,80 кв. м и определя метод за продажба на обекта-провеждане на търг с тайно наддаване.

2. Начална цена-23 150 лв.

3. Търгът ще се проведе на 20.III.2000 г. в 11 ч. в зала 322 на общината.

4. Тръжната документация ще се закупува в общината, стая 513, всеки работен ден до 16.III.2000 г. вкл. срещу заплатени в брой 100 лв. в касата на общината.

5. Депозит за участие в търга-10 % от първоначалната цена на обекта, да се внесе по банкова сметка № 3010053528, БИН 7444990000, банков код 20081615 в ОББ-АД, клон Кърджали, в срок до 17.III.2000 г. вкл.

6. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10 до 12 ч. до 17.III.2000 г. след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация и предварително съгласуване с общинската администрация.

7. Цената на обекта да се изплати изцяло при подписването на договора за покупко-продажба.

8. При неявяване на кандидати за участие в търга се насрочва нов търг на 12.IV.2000 г. в 11 ч. на същото място и при същите условия.

Председател: С. Неджиб

6370

 

РЕШЕНИЕ № 8а-9 от 27 януари 2000 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 и ал. 3, чл. 30 и § 2 и 2а ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1 и чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете във връзка с Решение № 38 от 27.V.1999 г. Общинският съвет-гр. Кърджали, реши:

1. Приема правния анализ и приватизационната оценка-4390 лв., на обект-канцелария 1, в складова зона район жп гара Кърджали, с обща застроена площ 40,90 кв. м и определя метод за продажба на обекта-провеждане на търг с тайно наддаване.

2. Начална цена-4390 лв.

3. Търгът ще се проведе на 20.III.2000 г. в 11 ч. и 30 мин. в зала 322 на общината.

4. Тръжната документация ще се закупува в общината, стая 513, всеки работен ден до 16.III.2000 г. вкл. срещу заплатени в брой 100 лв. в касата на общината.

5. Депозит за участие в търга-10 % от първоначалната цена на обекта, да се внесе по банкова сметка № 3010053528, БИН 7444990000, банков код 20081615 в ОББ-АД, клон Кърджали, в срок до 17.III.2000 г. вкл.

6. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10 до 12 ч. до 17.III.2000 г. след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация и предварително съгласуване с общинската администрация.

7. Цената на обекта да се изплати изцяло при подписването на договора за покупко-продажба.

8. При неявяване на кандидати за участие в търга се насрочва нов търг на 12.IV.2000 г. в 11 ч. и 30 мин. на същото място и при същите условия.

Председател: С. Неджиб

6371

 

РЕШЕНИЕ № 8а-10 от 27 януари 2000 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 и ал. 3, чл. 30 и § 2 и 2а ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1 и чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете във връзка с Решение № 38 от 27.V.1999 г. Общинският съвет-гр. Кърджали, реши:

1. Приема правния анализ и приватизационната оценка-2450 лв., на обект-канцелария 2, в складова зона район жп гара Кърджали, с обща застроена площ 22,52 кв. м и определя метод за продажба на обекта-провеждане на търг с тайно наддаване.

2. Начална цена-2450 лв.

3. Търгът ще се проведе на 20.III.2000 г. в 14 ч. в зала 322 на общината.

4. Тръжната документация ще се закупува в общината, стая 513, всеки работен ден до 16.III.2000 г. вкл. срещу заплатени в брой 100 лв. в касата на общината.

5. Депозит за участие в търга-10 % от първоначалната цена на обекта, да се внесе по банкова сметка № 3010053528, БИН 7444990000, банков код 20081615 в ОББ-АД, клон Кърджали, в срок до 17.III.2000 г. вкл.

6. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10 до 12 ч. до 17.III.2000 г. след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация и предварително съгласуване с общинската администрация.

7. Цената на обекта да се изплати изцяло при подписването на договора за покупко-продажба.

8. При неявяване на кандидати за участие в търга се насрочва нов търг на 12.IV.2000 г. в 12 ч. на същото място и при същите условия.

Председател: С. Неджиб

6372

 

РЕШЕНИЕ № 8а-11 от 27 януари 2000 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 и ал. 3, чл. 30 и § 2 и 2а ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1 и чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете във връзка с Решение № 38 от 27.V.1999 г. Общинският съвет-гр. Кърджали, реши:

1. Приема правния анализ и приватизационната оценка-14 000 лв., на обект-склад за подправки в складова зона район жп гара Кърджали, с обща застроена площ 130 кв. м и определя метод за продажба на обекта-провеждане на търг с тайно наддаване.

2. Начална цена-14 000 лв.

3. Търгът ще се проведе на 20.III.2000 г. в 14 ч. и 30 мин. в зала 322 на общината.

4. Тръжната документация ще се закупува в общината, стая 513, всеки работен ден до 16.III.2000 г. вкл. срещу заплатени в брой 100 лв. в касата на общината.

5. Депозит за участие в търга-10 % от първоначалната цена на обекта, да се внесе по банкова сметка № 3010053528, БИН 7444990000, банков код 20081615 в ОББ-АД, клон Кърджали, в срок до 17.III.2000 г. вкл.

6. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10 до 12 ч. до 17.III.2000 г. след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация и предварително съгласуване с общинската администрация.

7. Цената на обекта да се изплати изцяло при подписването на договора за покупко-продажба.

8. При неявяване на кандидати за участие в търга се насрочва нов търг на 12.IV.2000 г. в 12 ч. и 30 мин. на същото място и при същите условия.

Председател: С. Неджиб

6373

 

РЕШЕНИЕ № 8в от 27 януари 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП Общинският съвет-гр. Кърджали, реши:

1. Да се прекрати процедурата за приватизация на общински обект-стопанска сграда и стопански двор на ул. Айваз Баба, Кърджали. Отменя Решение № 38 от 1999 г. (ДВ, бр. 59 от 1999 г.) в частта на I, т. 5 и Решение № 1 от 28.I.1993 г. в частта на т. 1, буква “а”.

2. Да се прекрати процедурата за приватизация на магазин “Протон” и парцел II с пл. сн. № 2544 и 2545, кв. 73, Кърджали. Отменя Решение № 38 от 1999 г. (ДВ, бр. 59 от 1999 г.) в частта на I-т. 9.

3. Да се прекрати процедурата за приватизация на обект-складово помещение в сутерена под ресторант “Ракета”, Кърджали. Отменя Решение № 38 от 1999 г. (ДВ, бр. 59 от 1999 г.) в частта на I-т. 8.

4. Да се прекрати процедурата за приватизация на обекти II, III и IV етаж от сградата на битов комбинат на ул. Беласица, Кърджали. Отменя Решение № 31 от 1995 г. (ДВ, бр. 64 от 1995 г.), Решение № 72 от 1998 г. (ДВ, бр. 77 от 1998 г.) и Решение № 80 от 1999 г. (ДВ, бр. 77 от 1999 г.).

Председател: С. Неджиб

6374

ОБЩИНА-ГР. КЮСТЕНДИЛ

ЗАПОВЕД № 101 от 9 февруари 2000 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 и ал. 2 ЗМСМА, § 2а ЗППДОбП, чл. 3, 5 и 6 от Наредбата за търговете, решения № 238 и № 315 от 1997 г., № 494 и № 615 от 1998 г., № 775 и № 846 от 1999 г. на Общинския съвет-гр. Кюстендил, нареждам:

1. Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на следните обекти-общински нежилищни имоти, невключени в състава на общинско предприятие, както следва:

а) застроено дворно място 5536 кв. м заедно с прилежащите сгради-склад, метален навес, мелница, кантар със силоз, канцеларии и спомагателни помещения, в землището на с. Долно село, община Кюстендил, под имотен № 464 съгласно скица № 12 от 9.IХ.1996 г. с начална цена 50 000 лв. (на разсрочено плащане за три години при първоначална вноска 30 % от цената и равни шестмесечни вноски за останалата сума, като стойността на неизплатената част се увеличава чрез олихвяване с основния лихвен процент за съответния едногодишен период на предходната година);

б) стол на БКС-ресторант “Бор”, ул. X.X. 1, Кюстендил, с разгъната застроена площ 324,75 кв. м и начална цена 50 000 лв., заедно с правото на строеж;

в) търговско помещение в партерния етаж и ниско тяло към бл. ЕП-38, ул. Цар Освободител 7, Кюстендил, с разгъната застроена площ 262 кв. м заедно с правото на строеж и начална цена 65 000 лв.

2. Утвърждавам тръжната документация и договора за продажба като част от нея.

3. Размер на депозита за участие-10 % от началната цена, който се внася по банкова сметка на Община-Кюстендил, № 5010244132, код 20072701, при Обединена българска банка-Кюстендил, до деня, предхождащ провеждането на търга.

4. Цената, намалена с внесения депозит, да се изплати изцяло, с изключение на обекта по т. 1, буква “а”, след сключване на договора за продажба при предвидените в него условия.

5. Търгът да се проведе на 7.III.2000 г. в 14 ч. в заседателната зала на общината. В случай на неявяване на купувачи да се проведе повторен търг на 14.III.2000 г. в 14 ч. в заседателната зала на общината при същите условия.

6. Цена на един комплект тръжни документи за всеки отделен обект-20 лв. Същите се закупуват в срок до деня, предхождащ провеждането на търга и се получават в стая 45 на общината след представяне на квитанция за платена такса в касата на общината. Молби за участие в търговете да се подават в стая 45 на общината до деня, предхождащ провеждането на търга. Оглед на обектите да се извършва по предварително договаряне след закупуване на тръжна документация.

Кмет: К. Алексов

7345

 

ОБЩИНА-ГР. ЛОВЕЧ

РЕШЕНИЕ № 48 от 27 януари 2000 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4, чл. 30, 33 и § 2а ЗППДОбП и решения № 634 и № 635 от 1.VII.1999 г., № 670 от 5.VIII.1999 г. и № 681 от 14.IХ.1999 г. Общинският съвет-гр. Ловеч, реши:

1. Удължава срока с три месеца до явяване на купувач считано от датата на обнародването на това решение в “Държавен вестник” за продажба чрез преговори с потенциални купувачи на следните обекти:

а) хранителен магазин “Вароша”, кв. Вароша, общински нежилищен имот; условията на преговорите, определени с решения № 634 от 1.VII.1999 г. (ДВ, бр. 65 от 1999 г.) и № 681 от 14.IХ.1999 г. (ДВ, бр. 87 от 1999 г.), остават непроменени;

б) ресторант “Лучано” и офиси № 5, 6, 7, 15, 16 и 17 от Дом на красотата, ул. Търговска 21, общински нежилищни имоти; условията на преговорите, определени с решения № 635 от 1.VII.1999 г. (ДВ, бр. 66 от 1999 г.) и № 681 от 14.IХ.1999 г. (ДВ, бр. 87 от 1999 г.), остават непроменени;

в) бирария 150, ж.к. Младост, обособена част от “Търговия”-ЕАД; условията на преговорите, определени с Решение № 670 от 5.VIII.1999 г. (ДВ, бр. 87 от 1999 г.), остават непроменени.

2. Информационните проспекти се закупуват от общината, ул. Търговска 22, стая 320, в срока по т. 1. Таксата за закупуване на информационен проспект е 30 лв.

3. Офертите за участие в преговорите се подават в писмен вид в запечатан плик в деловодството на общината от 8 до 17 ч. всеки работен ден в срока по т. 1.

4. Задължава кмета на общината да организира преговорите за продажба и да назначи комисия за воденето им.

5. Упълномощава кмета на общината да сключи сделките след утвърждаване на купувачите и договорените при преговорите условия от общинския съвет.

Председател: Ст. Стойнов

7629

 

РЕШЕНИЕ № 49 от 27 януари 2000 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4, чл. 35, ал. 1, т. 2 и § 2а ЗППДОбП и чл. 4 от Наредбата за реда за изкупуване на предприятия и обособени техни части без търг или конкурс от лицата по чл. 35 ЗППДОбП във връзка с Решение № 619 от 3.VI.1999 г. Общинският съвет-гр. Ловеч, реши:

1. Да се приватизира без търг или конкурс по реда на чл. 35, ал. 1, т. 2 ЗППДОбП обект-сладкарница “Люляче”, кв. Вароша, общински нежилищен имот със ЗП 65 кв. м и сутерен 22 кв. м, на основание предложение вх. № ОСП-35-46 от 29.IХ.1994 г. от X.X.X., ЕГН **********, упражняващ дейност като ЕТ “Соня-ДИС-X.X.” с регистрация по ф.д. № 1177/93 на ЛОС и адрес на управление-Ловеч, ул. Търговска 55, вх. К, ап. 8, по приватизационната оценка-левовата равностойност на 15 870 щ.д., платима по фиксинга на БНБ за щатския долар в деня на вноските. Обектът се продава с отстъпено право на строеж и без движимо имущество.

2. Възлага на кмета на общината сключването на договора за продажба с лицето и условията по т. 1 и в съответствие с разпоредбите на чл. 39 и 40 ЗППДОбП.

Председател: Ст. Стойнов

7630

 

РЕШЕНИЕ № 50 от 27 януари 2000 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4, чл. 30 и § 2а ЗППДОбП, чл. 6, ал. 3 от Наредбата за реда за изкупуване на предприятия и обособени техни части без търг или конкурс от лицата по чл. 35 ЗППДОбП във връзка с Решение № 677 от 14.IХ.1999 г. Общинският съвет-гр. Ловеч, реши:

1. Да се извърши продажба чрез преговори с потенциални купувачи на обект-кабинет по вътрешни и алергични болести-офис № 22 в Дом на красотата, ул. Търговска 21, общински нежилищен имот със ЗП 33,47 кв. м, при начална офертна цена за водене на преговорите-левовата равностойност на 6400 щ.д. Обектът се продава без движимо имущество.

2. Определя начален срок за закупуване на информационната документация-датата на обнародване на това решение в “Държавен вестник”, и краен срок за подаване на офертите за участие в преговорите-20 дни от началната дата.

3. Допълнително предложени условия за водене на преговорите:

3.1. предложената от кандидата цена да не бъде по-ниска от началната офертна цена по т. 1;

3.2. срок на плащане на цената-в 10-дневен срок от датата на подписването на договора;

3.3. допълнителни предложения към офертата.

4. Общи условия:

4.1. собствеността на обекта се прехвърля на купувача след изплащането на договорената цена;

4.2. депозитът за участие в преговорите-1171 лв., се внася по банкова сметка № 3010009720, БИН 7444520007, б. код 13073532, при Общинска банка-АД, клон Ловеч;

4.3. представяне на декларация по § 9 ЗППДОбП при подписването на договора, отговаряща на изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по § 9 ЗППДОбП, и реда и органите за контрол на декларациите; непредставянето от купувача на такава декларация е основание за несключване на договора и за невъзстановяване на внесения депозит за участие.

5. Задължава кмета на общината да възложи изготвянето на информационния проспект и да назначи комисия за водене на преговорите.

6. Информационната документация се получава в отдел “Приватизация” на общината, стая 320, срещу представена квитанция за платена такса 30 лв. в касата на общината.

7. Упълномощава кмета на общината да сключи договора за продажба на обекта след утвърждаване на купувача и договорените при преговорите условия.

Председател: Ст. Стойнов

7631

 

ОБЩИНА-ГР. ПЛЕВЕН

РЕШЕНИЕ № 63 от 4 февруари 2000 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 3, ал. 1, т. 4 и ал. 3, чл. 34, ал. 1, т. 1 и § 2а ЗППДОбП Общинският съвет-гр. Плевен, реши:

1. Приема приватизационната оценка на обект-цех за производство на кори за баници, ул. Чаталджа 62, Плевен, в размер 38 472 лв.

2. Обявява преговори за отдаване под наем с клауза за изкупуване за срок до 5 години за обект-цех за производство на кори за баници, ул. Чаталджа 62, Плевен, които да се проведат до 30 дни след обнародването в “Държавен вестник” при следните условия: начална цена-38 472 лв.; депозит за участие-3800 лв.; предложената цена да не е по-ниска от началната; начинът на плащане е елемент от офертата; забрана за отчуждаване или използване като обезпечение за срок до пълното изплащане на договорената цена и дължимите неустойки и лихви; място за провеждане-ритуалната зала на I етаж на общината в 10 ч.; информационен меморандум се закупува до 16 ч. два дни преди провеждането на преговорите на цена 50 лв.; депозитът за участие се приема до два дни преди провеждането на преговорите-важи клеймото на ОББ-АД, клон Плевен.

3. В случай че на преговорите не се явят кандидати, да се проведат повторни преговори в 20-дневен срок след първите при утвърдените условия в информационния меморандум.

4. Възлага на кмета на общината да организира преговорите и да сключи договор с утвърдения от комисията купувач.

Председател: Г. Спартански

7504

РЕШЕНИЕ № 64 от 4 февруари 2000 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 3, ал. 1, т. 4 и ал. 3, чл. 34, ал. 1, т. 1 и § 2а ЗППДОбП Общинският съвет-гр. Плевен, реши:

1. Приема приватизационната оценка на обект-цех за производство на трикотаж, ул. Чаталджа 62, Плевен, в размер 50 500 лв.

2. Обявява преговори за отдаване под наем с клауза за изкупуване за срок до 5 години за обект-цех за производство на трикотаж, ул. Чаталджа 62, Плевен, които да се проведат до 30 дни след обнародването в “Държавен вестник” при следните условия: начална цена-50 500 лв.; депозит за участие-5000 лв.; предложената цена да не е по-ниска от началната; начинът на плащане е елемент от офертата; забрана за отчуждаване или използване като обезпечение за срок до пълното изплащане на договорената цена и дължимите неустойки и лихви; място за провеждане-ритуалната зала на I етаж на общината в 9 ч.; информационен меморандум се закупува до 16 ч. два дни преди провеждането на преговорите на цена 50 лв.; депозитът за участие се приема до два дни преди провеждането на преговорите-важи клеймото на ОББ-АД, клон Плевен.

3. В случай че на преговорите не се явят кандидати, да се проведат повторни преговори в 20-дневен срок след първите при утвърдените условия в информационния меморандум.

4. Възлага на кмета на общината да организира преговорите и да сключи договор с утвърдения от комисията купувач.

Председател: Г. Спартански

7505

 

РЕШЕНИЕ № 65 от 4 февруари 2000 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 3, ал. 1, т. 4, чл. 30, ал. 1 и § 2а ЗППДОбП и чл. 3 от Наредбата за търговете Общинският съвет-гр. Плевен, реши:

1. Приема приватизационната оценка на обект-склад за търговия на едро, ул. Чаталджа 62, Плевен, в размер 55 800 лв.

2. Обявява търг с тайно наддаване за обект-склад за търговия на едро, ул. Чаталджа 62, Плевен, който да се проведе до 30 дни след обнародването в “Държавен вестник” при следните условия: начална цена-55 800 лв.; депозит за участие-5600 лв.; място за провеждане-ритуалната зала на I етаж на общината в 9 ч.; тръжната документация се закупува до 16 ч. два дни преди провеждането на търга на цена 50 лв.; депозитът за участие се приема до два дни преди провеждането на търга-важи клеймото на ОББ-АД, клон Плевен.

3. В случай че на търга не се явят кандидати, да се проведе повторен търг в 20-дневен срок след първия при утвърдените условия в тръжната документация.

4. Възлага на кмета на общината да организира търга и да сключи договор с утвърдения от комисията купувач.

Председател: Г. Спартански

7506

 

РЕШЕНИЕ № 66 от 4 февруари 2000 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 3, ал. 1, т. 4, чл. 30, ал. 1 и § 2а ЗППДОбП и чл. 3 от Наредбата за търговете Общинският съвет-гр. Плевен, реши:

1. Приема приватизационната оценка на обект-ресторант “Немили-недраги”, ул. Чаталджа 62, Плевен, в размер 85 000 лв.

2. Обявява търг с тайно наддаване за обект-ресторант “Немили-недраги”, ул. Чаталджа 62, Плевен, който да се проведе до 30 дни след обнародването в “Държавен вестник” при следните условия: начална цена-85 000 лв.; депозит за участие-8500 лв.; място за провеждане-ритуалната зала на I етаж на общината в 10 ч.; тръжната документация се закупува до 16 ч. два дни преди провеждането на търга на цена 50 лв.; депозитът за участие се приема до два дни преди провеждането на търга-важи клеймото на ОББ-АД, клон Плевен.

3. В случай че на търга не се явят кандидати, да се проведе повторен търг в 20-дневен срок след първия при утвърдените условия в тръжната документация.

4. Възлага на кмета на общината да организира търга и да сключи договор с утвърдения от комисията купувач.

Председател: Г. Спартански

7507

 

РЕШЕНИЕ № 75 от 10 февруари 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във връзка с Решение № 636 от 5.V.1999 г. Общинският съвет-гр. Плевен, реши:

1. Приема приватизационната оценка на обект на ул. Сан Стефано 9Б, Плевен, в размер 70 430 лв.

2. Обявява търг с тайно наддаване за продажба на обект на ул. Сан Стефано 9Б, Плевен, който да се проведе до 30 дни от датата на обнародването в “Държавен вестник” при следните условия: начална тръжна цена 70 430 лв., депозит за участие-7043 лв., цената се заплаща съгласно договора, приложен в тръжната документация; място на провеждане-ритуалната зала на Община-Плевен, в 10 ч.; тръжната документация се закупува до 16 ч. два дни преди провеждане на търга на цена 50 лв.; депозит за участие се приема до два дни преди провеждане на търга-важи клеймото на ОББ-АД, клон Плевен.

3. В случай че на търга не се явят кандидати, той да се проведе повторно в 20-дневен срок след първия при утвърдените условия в тръжната документация.

4. Възлага на кмета на Община-Плевен, да сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга.

Председател: Г. Спартански

8986

 

РЕШЕНИЕ № 76 от 10 февруари 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във връзка с Решение № 637 от 5.V.1999 г. Общинският съвет-гр. Плевен, реши:

1. Приема приватизационната оценка на обект-магазин на ул. Сан Стефано 36, Плевен, в размер 64 282 лв.

2. Обявява търг с тайно наддаване за продажба на обект-магазин на ул. Сан Стефано 36, Плевен, който да се проведе до 30 дни от датата на обнародването в “Държавен вестник” при следните условия: начална тръжна цена 64 282 лв., депозит за участие-6428 лв., цената се заплаща съгласно договора, приложен в тръжната документация; място на провеждане-ритуалната зала на Община-Плевен, в 10 ч.; тръжната документация се закупува до 16 ч. два дни преди провеждане на търга на цена 50 лв.; депозит за участие се приема до два дни преди провеждане на търга-важи клеймото на ОББ-АД, клон Плевен.

3. В случай че на търга не се явят кандидати, той да се проведе повторно в 20-дневен срок след първия при утвърдените условия в тръжната документация.

4. Възлага на кмета на Община-Плевен, да сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга.

Председател: Г. Спартански

8987

РЕШЕНИЕ № 77 от 10 февруари 2000 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 3, ал. 1, т. 4, чл. 30, ал. 1 и § 2а ЗППДОбП Общинският съвет-гр. Плевен, реши:

1. Приема приватизационната оценка на обект-книжарница на ул. Сан Стефано 34, Плевен, в размер 80 850 лв.

2. Обявява преговори с потенциални купувачи за продажба на обект-книжарница в Плевен, ул. Сан Стефано 34, стр. кв. 184, парц. I, които да се проведат до 30 дни от датата на обнародването в “Държавен вестник” при следните условия: начална цена-80 850 лв., депозит за участие-8100 лв.; предложената цена да не е по-ниска от началната; начинът на плащане е елемент от офертата; място на провеждане-актовата зала на ет. 1 на общината в 10 ч.; информационният меморандум се закупува до 16 ч. два дни преди провеждане на преговорите на цена 50 лв.; депозитът за участие се приема до два дни преди провеждане на преговорите-важи клеймото на ОББ-АД, клон Плевен; оферти се приемат в стая 16 на общината до деня, предхождащ преговорите. Предметът на дейност на обекта да не се променя за срок 3 години от датата на окончателното му изплащане, като санкцията е разваляне на договора за покупко-продажба.

3. В случай че на преговорите не се явят кандидати, да се проведат повторни преговори в 20-дневен срок след първите при утвърдените условия в информационния меморандум.

4. Възлага на кмета на Община-Плевен, да организира преговорите и да сключи договор с утвърдения от комисията купувач.

Председател: Г. Спартански

8988

 

РЕШЕНИЕ № 78 от 10 февруари 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във връзка с Решение № 628 от 29.IV.1999 г. Общинският съвет-гр. Плевен, реши:

1. Приема приватизационната оценка на обект-магазин в ж.к. Сторгозия, стр. кв. 711, парц. II, Плевен, в размер 176 892 лв.

2. Обявява преговори с потенциални купувачи за продажба на обект-магазин в ж.к. Сторгозия, стр. кв. 711, парц. II, Плевен, които да се проведат до 30 дни от датата на обнародването в “Държавен вестник” при следните условия: начална цена 176 892 лв., депозит за участие-17 000 лв.; място на провеждане-ритуалната зала на Община-Плевен, в 10 ч.; информационният меморандум се закупува до 16 ч. два дни преди провеждане на преговорите на цена 50 лв.; депозит за участие се приема до два дни преди провеждане на преговорите-важи клеймото на ОББ-АД, клон Плевен.

3. В случай че на преговорите не се явят кандидати, те да се проведат повторно в 20-дневен срок след първите при утвърдените условия в информационния меморандум.

4. Възлага на кмета на Община-Плевен, да сключи договор за покупко-продажба със спечелилия преговорите.

Председател: Г. Спартански

8989

 

РЕШЕНИЕ № 79 от 10 февруари 2000 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 и ал. 3, чл. 30, ал. 1 и § 2а ЗППДОбП Общинският съвет-гр. Плевен, реши:

1. Приема приватизационната оценка на обект-магазин “Сторгозия”, ж.к. Сторгозия, Плевен, в размер 209 665 лв.

2. Променя процедурата за приватизация-по реда на чл. 30, ал. 1 ЗППДОбП-преговори с потенциални купувачи.

3. Обявява преговори с потенциални купувачи за продажба на обект-магазин “Сторгозия”, ж.к. Сторгозия, Плевен, които да се проведат 30 дни от датата на обнародването в “Държавен вестник” при следните условия: начална цена-209 665 лв.; депозит за участие-21 000 лв.; предложената цена да не е по-ниска от началната; начинът на плащане е елемент от офертата; забрана за отчуждаване или използване като обезпечение за срок до пълното изплащане на договорената цена и дължимите неустойки и лихви; място на провеждане-актовата зала на ет. 1 на общината в 10 ч.; документацията се закупува до 16 ч. два дни преди провеждане на преговорите на цена 50 лв.; депозитът за участие се приема до два дни преди провеждане на преговорите по банкова сметка № 5010000835, при ОББ-АД, клон Плевен, банков код 20082810-важи клеймото на ОББ-АД, клон Плевен; оферти се приемат до 17 ч. в стая 16 на Община-Плевен, до деня, предхождащ преговорите.

4. В случай че на преговорите не се явят кандидати, да се проведат повторни преговори в 20-дневен срок след първите при утвърдените условия.

5. Възлага на кмета на общината да организира преговорите и да сключи договор с утвърдения от комисията купувач.

Председател: Г. Спартански

8990

 

ОБЩИНА-ГР. РАЗЛОГ

РЕШЕНИЕ № 27 от 13 юли 1999 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4, чл. 20, ал. 1, 2 и 3, чл. 25, ал. 2, т. 3 ЗППДОбП и Решение № 66 от 21.Х.1998 г. Общинският съвет-гр. Разлог, реши:

1. Приема експертната оценка на капитала на “Перун-91”-ЕООД, Разлог, с открита процедура за приватизация чрез преговори с потенциален купувач в размер 174 000 лв., разпределени в дялове, както следва:

-70 % основен дял от капитала на цена 122 000 лв., разпределени в 1220 дяла, всеки с номинал 100 лв., на купувача по чл. 25, ал. 4 ЗППДОбП;

-20 % общ дял от капитала на дружеството да се предостави на лицата по чл. 5, ал. 2 от същия закон и 10 %-за удовлетворяване на реституционни претенции.

2. За начална дата за продажбата на дяловете на лицата по чл. 5, ал. 2 да се счита датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”. Заявленията за участие в придобиването им се подават в тримесечен срок от началната дата на продажбата в дружеството на пл. Преображение 1.

3. Възлага на управителя на “Перун-91”-ЕООД, Разлог, да приема заявленията на правоимащите по чл. 5, ал. 2.

4. Разликата (ако има такава) след упражняване правото на лицата по чл. 5, ал. 2 и удовлетворяването на реституционните претенции да се предложи на основния купувач.

5. Възлага на кмета на общината организацията по провеждането на преговорите с потенциалния купувач и сключването на приватизационната сделка.

Председател: М. Самуилов

7628

ОБЩИНА-ГР. РИЛА

РЕШЕНИЕ № 39 от 1 февруари 2000 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП във връзка с Решение № 164 от 26.VI.1998 г. и чл. 1 от Наредбата за търговете Общинският съвет-гр. Рила, област Кюстендил, реши:

1. Приема правните анализи и приватизационните оценки на следните обекти, общинска собственост:

а) сграда “Кооперативен пазар” със застроена площ 123 кв. м в кв. 27, имот пл. № 511 по ЗРП на гр. Рила, заедно с прилежащ терен 221 кв. м с начална тръжна цена 19 600 лв.;

б) постройка “Метален павилион” със застроена площ 73 кв. м в кв. 34, имот пл. № 1178 по ЗРП на гр. Рила, заедно с право на строеж върху 73 кв. м с начална тръжна цена 8065 лв.;

в) сграда “Здравен дом” със застроена площ 123 кв. м и разгъната застроена площ 246 кв. м в кв. 21, имот пл. № 369 по ЗРП на с. Смочево, заедно с 4992 кв. м земя, с начална тръжна цена 11 870 лв.

2. Да се проведе на 16.III.2000 г. в 10 ч. в залата на общината търг с явно наддаване за продажба на обектите по т. 1.

3. Депозитната вноска, определена в размер 10 % от обявената начална тръжна цена за обектите, се внася до деня, предхождащ търга, по банкова сметка № 3030001914, банков код 80080214, БИН 7444020001 в ТБ “Хеброс”-АД, клон Благоевград, офис-гр. Рила.

4. Упълномощава кмета на общината да одобри тръжната документация, да организира провеждането на търга, да одобри протокола от проведения търг и да сключи договора за продажба.

5. Тръжната документация се получава при секретаря на общината до деня, предхождащ търга, след заплащане на такса 30 лв.

6. Огледът на обектите се извършва всеки работен ден до деня, предхождащ търга, след закупуване на тръжната документация.

7. Непроведеният по т. 2 търг да се проведе повторно на 31.III.2000 г. в 10 ч. в залата на общината.

Председател: М. Жлябинкова

7500

 

ОБЩИНА-ГР. РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 758 от 28 май 1999 г.

На основание чл.21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 67, ал. 1 във връзка с чл. 70, т. 3 и 6 от Закона за общинската собственост Общинският съвет-Русе, реши:

1. Открива процедура за предоставяне на концесия на подлезите на територията на гр. Русе, както следва:

а) подлез на ул. Цар Освободител до МЦТПО;

б) подлез на бул. Хр. Ботев до Печатни платки;

в) подлез на бул. Тутракан до психодиспансера;

г) подлез на бул. Скобелев до Математическата гимназия;

д) подлез на бул. България до у-ще “Ал. Константинов” и до бул. Г. Делчев;

е) подлез на бул. Липник до завод “П. Караминчев”.

2. Упълномощава кмета на Община-Русе, да възложи на комисия съгласно чл. 6, ал. 2 от Наредба № 10 на общинския съвет за реда и условията при предоставяне на общински концесии подготовката на заданието, тръжните условия и всички необходими действия във връзка с организацията и провеждането на конкурс за определяне на концесионер.

Председател: С. Алексиева

6873

ОБЩИНА-ГР. СРЕДЕЦ

РЕШЕНИЕ № 37 от 28 януари 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 и чл. 30 ЗППДОбП, чл. 3 и чл. 6, ал. 5 от Наредбата за търговете Общин-ският съвет-гр. Средец, реши:

1. Намалява цената на обект Баня и пералня, с. Дебелт, с 10 %-на 23 307 лв.

2. Обявява търг с явно наддаване за продажба на обект Баня и пералня, с. Дебелт, при начална тръжна цена 23 307 лв.

3. Търгът да се проведе на 7.III.2000 г. в 10 ч. в сградата на общината, зала № 2.

4. Определя депозит за участие в размер 10 % от началната тръжна цена, която се внася по сметка на общината.

5. Тръжната документация за обекта на стойност 20 лв. се заплаща в брой в касата на общината.

6. Необходимите документи се подават в стая № 13 на общината до деня, предхождащ търга.

7. Достигнатата на търга цена се заплаща от спечелилия участник на разсрочено плащане за период две години, като 35 % от цената се внася при подписване на договора, а останалата част-на две равни вноски през интервал от една година.

8. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе след 15 дни при същите условия.

9. Възлага на кмета на общината изпълнението на горните решения.

Председател: К. Бождерменова

7501

 

ОБЩИНА-ГР. СУНГУРЛАРЕ

РЕШЕНИЕ № 3 от 28 януари 2000 г.

На основание чл. 71, ал. 1, т. 1 и чл. 72 ЗОС Общинският съвет-гр. Сунгурларе, област Бургас, реши:

1. Предоставя концесия за срок 15 години на обект- реконструкция и модернизация на заведение за хранене и отдих “Старите брясти” в парк “Ичмята”, Сунгурларе, с начална цена 190 000 лв. и депозит 10 % от началната концесионна цена.

2. Концесионерът да се определи чрез провеждане на таен търг по оферти при спазване на следните условия:

а) права и задължения по концесията-съгласно проектодоговор за концесия;

б) гаранция за изпълнение по договора за концесия в размер 19 000 лв.;

в) изграждането на обекта и необходимата инфра-структура се извършват по изготвения проект и се въвеждат в експлоатация не по-късно от 3 години от началото на концесията;

г) подобряване качеството на околната среда с бъдещото благоустрояване на прилежащия терен, както и на цялата зона за отдих;

д) осъществяване свободен достъп до съществуващата чешма.

3. Концесионерът да заплати първата година 20 % от цената при сключване на договора и по 10 % всяка година до изплащане на цялото концесионно възнаграждение, като се отчита инфлация за предходната година.

Председател: К. Кондев

6878

ОБЩИНА-ГР. ХАРМАНЛИ

РЕШЕНИЕ № 108 от 2 февруари 2000 г.

На основание чл. 3 от Наредбата за оценка на обектите, подлежащи на приватизация, чл. 30 ЗППДОбП и чл. 21, ал. 1, т. 4 ЗМСМА Общинският съвет-гр. Харманли, реши:

1. Приема правния анализ и приватизационната оценка на обекти: масивен гараж № 1 и масивен гараж № 2 на бул. България 17, състоящи се от застроена площ, и двата терена по 18 кв.м, в общински парцел VII, кв. 112 по плана на Харманли, утвърден със Заповед № 1704 от 11.ХI.1997 г. и Решение № 667 от 15.Х.1997 г. в размер 1637 лв. на гараж.

2. Определя начина на продажба-публичен търг с явно наддаване. Търгът да се проведе при следните условия:

а) начална тръжна цена на МГ-1 и МГ-2-1637 лв. на гараж;

б) депозит за участие в търга-10 % от началната цена, т.е. 163,70 лв.;

в) задължава спечелилият търга да внесе по сметка на общината пълния размер на достигнатата цена в 7-дневен срок от провеждането му.

3. Упълномощава кмета на общината да утвърди тръжната документация.

4. Търгът да се проведе на 10.III.2000 г. в 14 ч. в залата на общината. Документи за участие се приемат до 12 ч. на 10.III.2000 г. след закупуване на тръжна документация и информационен меморандум на стойност 20 лв. (без ДДС) от деловодството на общината.

5. Оглед на обектите по т. 1 може да се извърши всеки работен ден до края на срока за приемане на документи за търга.

6. Упълномощава кмета на общината да сключи договори със спечелилите търга купувачи на МГ-1 и МГ-2.

7. В случай че на търга не се явят купувачи, той да се проведе повторно на 24.III.2000 г. в 14 ч. в залата на общината при същите условия.

Председател: Г. Василев

6948

 

ОБЩИНА-ГР. ХИСАРЯ

РЕШЕНИЕ № 24 от 20 януари 2000 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1, чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете и решения № 147 от 26.VI.1997 г., № 251 от 3.VI.1998 г., № 375 от 24.VI.1999 г. и № 392 от 27.VII.1999 г. Общинският съвет-гр. Хисаря, реши:

1. Да се проведат търгове с явно наддаване на 9.III.2000 г. в залата на общинската администрация, както следва:

а) в 8 ч. и 30 мин. за обект бар “Траки”-обособена част от бившето “Средногорие”-ЕООД, с право на строеж и начална цена 22 057 лв., депозит 2205 лв.;

б) в 11 ч. за обект “Склад на едро”-обособена част от “Крепост”-ЕООД, с право на строеж и начална цена 4159 лв., депозит 416 лв.;

в) в 13 ч. и 30 мин. за обект “Часовникарско ателие”-обособена част от “Крепост”-ЕООД, с право на строеж и начална цена 810 лв., депозит 81 лв.;

г) в 16 ч. за обект “Плетачно ателие”-обособена част от “Крепост”-ЕООД, с право на строеж и начална цена 9071 лв., депозит 907 лв.

2. Утвърждава цена 50 лв. на тръжната документация, която да се закупува от касата на общинската администрация.

3. Заплащането на депозитните вноски в размер 10 % от началните цени и достигнатите на търговете цени при реализирана сделка се извършва в касата на общинската администрация или съгласно указанията в тръжната документация.

4. При неявяване на кандидати за обектите повторни търгове да се проведат при същите условия на 16.III.2000 г.

5. Упълномощава кмета на общината да организира и проведе търговете и да сключи договори за продажба със спечелилите търговете.

Председател: В. Макавеев

4879

 

ОБЩИНА-ГР. ЧЕПЕЛАРЕ

РЕШЕНИЕ № 33 от 29 декември 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП Общин-ският съвет-гр. Чепеларе, реши:

1. Приема доклада за оценка на застроен имот-цех за каросерии-собственост на Община-Чепеларе, в размер 66 000 лв.

2. Продажбата на обекта да се извърши чрез преговори с потенциални купувачи при следните условия:

2.1. начална цена-66 000 лв.;

2.2. средносписъчен брой на персонала-не по-малко от 15 души за срок 3 години;

2.3. седалище и управление на фирмата в Чепеларе.

3. Утвърждава цена на тръжната документация-информационна карта-50 лв.

4. Упълномощава ПК по ФБПТОСИ и кмета на общината да проведат преговорите. Срок за приемане на оферти-до 30 дни от влизане на решението в сила.

5. Задължава кмета на общината да уведоми бившите собственици на земеделска земя за оценката на имота по реда на ГПК (чл. 18, ал. 3 ЗППДОбП).

Председател: К. Пичуров

7346

 

ОБЩИНА-ГР. ЯБЛАНИЦА

РЕШЕНИЕ № 271 от 13 септември 1999 г.

На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 30, ал. 1 ЗАТУРБ Общинският съвет-гр. Ябланица, реши да закрие кметствата в селата Малък извор, Дъбравата, Батулци, Орешене и Голяма Брестница.

Председател: Н. Нинов

8289

 

ОБЩИНА-ГР. ЯМБОЛ

ЗАПОВЕД № I-А-2 от 4 януари 2000 г.

На основание чл. 10, ал. 3 и 6 ЗНП, чл. 15, ал. 1 и 2 ППЗНП във връзка с Решение от 22.ХII.1999 г. на Общинския съвет-гр. Ямбол, нареждам:

1. Закривам считано от 1.I.2000 г.: ЦДГ № 9 “Буратино” и ЦДГ № 10 “Здравец”.

2. Децата, посещаващи ЦДГ № 9 “Буратино” (средно по 50 деца на месец), да се пренасочат към ЦДГ № 5 “Валентина” и към ПДГ в НУ “Проф. Нойков”.

3. Децата, посещаващи ЦДГ № 10 “Здравец” (средно по 30 деца на месец), да се пренасочат към ЦДГ № 18 “Люляците”, ЦДГ № 4 “Пламъче” и ПДГ в ОУ “Кл. Охридски”.

4. Задължителната документация от закритите детски градини да се приеме и съхрани от филиал ЦДГ при Община-Ямбол.

Кмет: Н. Хаджигеоргиева

8546

ОБЩИНА-С. ГОРНА МАЛИНА, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

РЕШЕНИЕ № 2 от 2 януари 2000 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 ЗМСМА, чл. 70, т. 6 ЗОС Общинският съвет-с. Горна Малина, предоставя концесия за търговска дейност на СД “Идеа 2001-Попови и сие”-гр. Елин Пелин, върху имот публична общинска собственост:

1. Предмет на концесията-търговска дейност върху 120 кв. м от парцел VII, кв. 16 от плана на с. Долно Камарци, разположен в югоизточната част на парцела, при граници: улица, гл.път София-Бургас и пешеходна алея към читалище “Хр. Ботев”.

2. Срок на концесията-35 години, съгласно чл. 68, ал. 1 ЗОС.

3. Концесионерът се определя с решение на ОбС съгласно § 46 ЗИДЗОС.

4. Основни права и задължения-концесионерът има право да построи търговски обект за осъществяване на търговска дейност върху определената му за концесия площ със собствени средства съобразно изискванията на ЗТСУ и Наредба № 5 на МТРБ. Търговската дейност на концесионера да включва продажба на хранителни стоки, кафе, чай, тютюневи изделия, спиртни и безалкохолни напитки, галантерия, парфюмерия и тотопункт. Концесионерът ще заплаща 0,25 лв. на кв. м месечно. Възнаграждението подлежи на актуализация при промяна на съответната тарифа на Община-Горна Малина.

5. Възлага на кмета на общината да сключи договор за концесия съгласно чл. 73, ал. 1 ЗОС и чл. 25 ППЗОС.

Председател: Бл. Коев

8570

 

ОБЩИНА-С. ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

ЗАПОВЕД № РД-11/016 от 31 януари 2000 г.

На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 15 ППЗНП във връзка с решение на Общинския съвет-с. Ценово, закривам считано от 1.III.2000 г. ЦДГ “Полет”-с. Кривина, област Русе. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

Кмет: С. Монев

8547

9.-Българската народна банка на основание чл. 35 от Закона за БНБ обявява въз основа на постигнатата средногодишна доходност на аукциона за тримесечни ДЦК, организиран от Министерството на финансите на 21.II.2000 г., основен лихвен процент (проста годишна лихва) в размер 3,11 на сто считано от 23.II.2000 г.

9212

3.-Националният статистически институт на основание § 1, ал. 3 от Правилника за реда и начина на изграждане, поддържане, актуализиране и използване на Единния държавен регистър на стопанските субекти “БУЛСТАТ” в Република България обявява за невалидни следните карти за идентификация:

№ 0209412 на ЕТ “ЕИ-X.X.”, ЕИК 120008984

№ 0400542 на ЕТ “Николай Кадурин-66”, ЕИК 101054087

№ 0589975 на “Девин АД”-АД, ЕИК 040428304

№ 0345540 на ЕТ “X.X.”, ЕИК 101039975

№ 0118279 на ЕТ “X.X.-АР”, ЕИК 811130191

№ 0118162 на ЕТ “Милуш-1-X.X.”, ЕИК 830136252

№ 0475247 на “Метал Корект”-ЕООД, ЕИК 103178938

№ 0278942 на ЕТ “Бобара-П.М.-X.X.”, ЕИК 030155519

№ 0659470 на Сдружение “Спортен клуб по скокове във вода “Русалка-92”, ЕИК 101146984

№ 0102735 на ЕТ “X.X.-Ивна”, ЕИК 811201051

№ 0295646 на “Общинско аптечно управление-Елхово”-ЕООД, ЕИК 128010663

№ 0094141 на ЕТ “Дего-X.X.”, ЕИК 833050431

№ 0005296 на ЕТ “Маг-X.X.”, ЕИК 123005089

№ 0006425 на ЕТ “Пешо-X.X.”, ЕИК 123002143

№ 0008758 на ЕТ “Бутик-Бижу-Краси-X.X.”, ЕИК 822016965

№ 0010587 на ЕТ “Краси-66-X.X.”, ЕИК 120001349

№ 0011974 на ЕТ “X.X.”, ЕИК 830174049

№ 0015287 на ЕТ “X.X.”, ЕИК 121011951

№ 0018672 на “Техноком”-ЕООД, ЕИК 040178199

№ 0021957 на СПТУ по промишлен и енергиен монтаж, ЕИК 000670125

№ 0024902 на ЕТ “X.X.”, ЕИК 821166015

№ 0025056 на ЕТ “X.X.”, ЕИК 101005909

№ 0026286 на “Българска пощенска банка-клон Смолян”-АД, ЕИК 000614781

№ 0027324 на ЕТ “X.X.-ИВТ”, ЕИК 816092645

№ 0029719 на “СУ”-ООД, ЕИК 112008326

№ 0032148 на ЕТ “ЕНПИ-X.X.”, ЕИК 103007759

№ 0035442 на ЕТ “X.X.”, ЕИК 822098250

№ 0040308 на Целодневна детска градина 2 “Трети март”, ЕИК 000344841

№ 0047923 на Кметство Пловдивци, ЕИК 830172840

№ 0051783 на ЕТ “Сузи-X.X.”, ЕИК 813157073

№ 0054490 на ЕТ “Ива стил-Ивана Близнашка”, ЕИК 112012099

№ 0054554 на ЕТ “Чинката-X.X.”, ЕИК 040160482

№ 0068139 на ЕТ “Пеги-X.X.”, ЕИК 112015580

№ 0072654 на ЕТ “Сани-X.X.”, ЕИК 811157295

№ 0090621 на Всестранна кооперация “Св. Власий”, ЕИК 825084672

№ 0098972 на ЕТ “Пана-X.X.”, ЕИК 030103312

№ 0102728 на “Диам ООД”-ООД, ЕИК 811177141

№ 0102859 на ЕТ “X.X.-Сезам 93”, ЕИК 811138341

№ 0107446 на ЕТ “Даниел-X.X.X.”, ЕИК 112024184

№ 0116216 на “Търговска компания Алма”-ООД, ЕИК 833038653

№ 0120021 на ЕТ “ЦИД-П 2-X.X.”, ЕИК 040398761

№ 0122040 на “Българска пощенска банка-клон Смолян”-АД, ЕИК 000614781

№ 0129368 на “Алома-ООД”-ООД, ЕИК 811155508

№ 0129384 на “Юниън Телевижън-Алома ООД”-ООД, ЕИК 811204784

№ 0132107 на ЕТ “X.X.-Трио-Г”, ЕИК 112031175

№ 0132117 на ЕТ “Арго-X.X.”, ЕИК 822050693

№ 0140831 на ЕТ “Тини-X.X.”, ЕИК 811157740

№ 0151474 на “Пиерик-ООД”-ООД, ЕИК 811181232

№ 0151591 на ЕТ “Тийз-X.X.”, ЕИК 811190975

№ 0162735 на ЕТ “Сигурност-X.X.”, ЕИК 822099605

№ 0162773 на ЕТ “X.X.-Феличе”, ЕИК 112032747

№ 0171887 на ЕТ “X.X.”, ЕИК 820183175

№ 0182484 на ЕТ “Веска П. Везенкова-ПВ”, ЕИК 822127035

№ 0186949 на ЕТ “Южен магазин-X.X.”, ЕИК 830136640

№ 0190961 на ЕТ “Еталон-Иам-X.X.”, ЕИК 020008474

№ 0192498 на ЕТ “Поли-X.X.”, ЕИК 822085445

№ 0218133 на ЕТ “X.X.”, ЕИК 822140781

№ 0233818 на ЕТ “X.X.-импорт-експорт”, ЕИК 040076828

№ 0235870 на ЕТ “X.X.”, ЕИК 811156396

№ 0244036 на ЕТ “Ибраим Качангард”, ЕИК 811156275

№ 0250108 на “Кар-2000”-ООД, ЕИК 112036941

№ 0250203 на ЕТ “Миг-Ко-79-X.X.X.”, ЕИК 040113582

№ 0255863 на СД “Кони-Ел-7-Желязкова и сие”, ЕИК 040030453

№ 0265058 на ЕТ “X.X.-Аморино”, ЕИК 816066141

№ 0269130 на ЕТ “X.X.-Мелви”, ЕИК 833107957

№ 0270317 на ЕТ “X.X.”, ЕИК 811129381

№ 0270721 на ЕТ “X.X. и син”, ЕИК 811149416

№ 0273738 на ЕТ “Идея-X.X.”, ЕИК 831313887

№ 0274812 на ЕТ “X.X.-Камбер”, ЕИК 811123617

№ 0277061 на ЕТ “ПИТД-X.X.”, ЕИК 112037769

№ 0279630 на ЕТ “X.X.-МГБ”, ЕИК 040593188

№ 0279991 на ЕТ “X.X.-Коко-Н.С.”, ЕИК 101021895

№ 0280041 на ЕТ “Блароз-X.X.”, ЕИК 811055155

№ 0283696 на ЕТ “Пижот-X.X.”, ЕИК 830107336

№ 0284697 на ЕТ “Черница-X.X.”, ЕИК 030141067

№ 0293011 на ЕТ “Кафадарци-X.X.”, ЕИК 101025502

№ 0297835 на ЕТ “Рейнджърс-X.X.”, ЕИК 112042481

№ 0298008 на ЕТ “X.X.”, ЕИК 120012826

№ 0304631 на ЕТ “X.X.-Марм”, ЕИК 123036160

№ 0314698 на “Хоризонт 96 ООД”-ООД, ЕИК 112045449

№ 0315674 на ЕТ “Океан-X.X.”, ЕИК 120015415

№ 0318602 на “Бистрица С-ООД”-ООД, ЕИК 101032728

№ 0319785 на ЕТ “Юкла-X.X.X.”, ЕИК 122024097

№ 0331425 на ЕТ “Рая-96 X.X.”, ЕИК 101037013

№ 0332130 на ЕТ “Сузи-Гюрсел Чауш”, ЕИК 118011158

№ 0341287 на ЕТ “Дани-89-X.X.”, ЕИК 115089276

№ 0349233 на ЕТ “Янки-X.X.”, ЕИК 123051139

№ 0350038 на ЕТ “X.X.-Цъфканка”, ЕИК 101041175

№ 0361304 на “Рилма”-ООД, ЕИК 101044513

№ 0370050 на ЕТ “X.X.”, ЕИК 101046717

№ 0370482 на “Азани”-ЕООД, ЕИК 831925539

№ 0371359 на ЕТ “Еми и Ник-X.X.”, ЕИК 106023715

№ 0376667 на ЕТ “ВИС-X.X.”, ЕИК 110016908

№ 0377299 на ЕТ “Ашък-Неждет Ашък”, ЕИК 112058514

№ 0381035 на ЕТ “X.X.-Юлид”, ЕИК 120025738

№ 0383327 на ЕТ “X.X.-Цветелина”, ЕИК 120026295

№ 0391104 на “Фрукт-ООД”-ООД, ЕИК 117040687

№ 0394898 на ЕТ “X.X.”, ЕИК 120033133

№ 0394913 на “Райково ЕООД”-ЕООД, ЕИК 830138043

№ 0403037 на ЕТ “X.X.”, ЕИК 120034922

№ 0405580 на ЕТ “Диана-X.X.”, ЕИК 112064983

№ 0413628 на “Агромилк”-ООД, ЕИК 831732538

№ 0424229 на ЕТ “X.X.”, ЕИК 112068939

№ 0426565 на “Норт”-ООД, ЕИК 112069642

№ 0427683 на “Джоване”-ЕООД, ЕИК 123078272

№ 0430913 на ЕТ “X.X.”, ЕИК 103150141

№ 0433585 на “Спартак Турс-97 ООД”-ООД, ЕИК 101061683

№ 0435987 на ЕТ “Галя-X.X.”, ЕИК 103153689

№ 0440760 на “Ивент”-ЕООД, ЕИК 118021587

№ 0448520 на ЕТ “Атлаз-X.X.”, ЕИК 112075321

№ 0448533 на ЕТ “При Пако-X.X.”, ЕИК 112075455

№ 0449477 на ЕТ “Раймакс-48-X.X.”, ЕИК 122053490

№ 0463502 на “Детски свят-97”-ООД, ЕИК 123089991

№ 0468066 на ЕТ “Мария Тотина”, ЕИК 112079615

№ 0468544 на “Водострой-Арда”-ООД, ЕИК 108034443

№ 0471741 на ЕТ “Бойко Виячки”, ЕИК 101075811

№ 0481142 на ЕТ “X.X.-Вирджиния”, ЕИК 112081935

№ 0497207 на Всестранна кооперация “Съгласие”, ЕИК 838111703

№ 0499589 на ЕТ “Ангоба-X.X.”, ЕИК 103192101

№ 0505602 на “Сандански-5 ООД”-ООД, ЕИК 101085143

№ 0505810 на ЕТ “Виктор-X.X.”, ЕИК 103195347

№ 0517456 на ЕТ “X.X.”, ЕИК 120052379

№ 0520841 на Производствено-потребителна земеделска кооперация “Единство”, ЕИК 833068109

№ 0532177 на ЕТ “Успех-Калина-X.X.”, ЕИК 106046952

№ 0534471 на ЕТ “Пейп-X.X.”, ЕИК 112099062

№ 0544907 на Трудово-производителна кооперация “X.X.”, ЕИК 000940325

№ 0546303 на ЕТ “Лили-X.X.”, ЕИК 112102779

№ 0548130 на ЕТ “Симо-88-X.X.”, ЕИК 103230317

№ 0554481 на ЕТ “X.X.”, ЕИК 112104449

№ 0576254 на “ЕООД-Мис”-ЕООД, ЕИК 101124984

№ 0587141 на ЕТ “Елита-X.X.”, ЕИК 831024352

№ 0597123 на ЕТ “Гарбис Хугасян”, ЕИК 112114361

№ 0598258 на ЕТ “Галиб-X.X.”, ЕИК 112114596

№ 0598688 на “Линия А”-ЕООД, ЕИК 121773535

№ 0604713 на ЕТ “X.X. и син 98”, ЕИК 112116145

№ 0607096 на “Тен-98”-ООД, ЕИК 101138763

№ 0639706 на ЕТ “X.X.”, ЕИК 120014122

№ 0700561 на ЕТ “Сиси-87-X.X.-X.X.”, ЕИК 130012714

№ 0703570 на ЕТ “X.X.-Елитстрой”, ЕИК 130041043

№ 0703772 на “България-НЕТ-АД-Клон-Кърджали”-АД, ЕИК 1214572520057

№ 0713971 на ЕТ “X.X.”, ЕИК 101501435

№ 0706421 на ЕТ “Тони С-X.X.”, ЕИК 121500110

№ 0711136 на “Аптечно-Варна”-АД, ЕИК 103002662

№ 0730810 на ЕТ “Тони-X.X.”, ЕИК 121500110

№ 0520818 на ЕТ “Цвето-X.X.”, ЕИК 123108502

№ 0575053 на ЕТ “X.X.”, ЕИК 120059815

№ 0103228 на ЕТ “Клинос-Михалис Клинос”, ЕИК 103028385

№ 0249322 на “Техматик”-ООД, ЕИК 103063042

№ 0356768 на ЕТ “Фери-X.X.”, ЕИК 103106045

№ 0350570 на ЕТ “Златарски-X.X.”, ЕИК 103103113

№ 0069397 на ЕТ “Аско-48-X.X.”, ЕИК 103017835

№ 0474832 на Общинска болница, ЕИК 000613057

№ 0378131 на ЕТ “Аник-X.X.”, ЕИК 120024682

№ 0102677 на ЕТ “X.X.”, ЕИК 040524516

№ 0048288 на “Академика-Петров”-ЕООД, ЕИК 838111072

№ 0205082 на “Васо”-ООД, ЕИК 115040731

№ 0116819 на ЕТ “Друслев-X.X.”, ЕИК 833029921

№ 0381824 на “Гард КВН”-ЕООД, ЕИК 103052804

№ 0360686 на “Братя Тодорови и сие”-ООД, ЕИК 103108231

№ 0449998 на “Дорс”-ООД, ЕИК 103161903

№ 0213542 на ЕТ “Росица-X.X.”, ЕИК 818048779

№ 0521233 на “Рот-Елта”-ООД, ЕИК 825281207

№ 0249660 на ЕТ “Секаста-X.X.”, ЕИК 040109139

№ 0420571 на ЕТ “X.X.-ПБП”, ЕИК 101059275

№ 0102762 на ЕТ “X.X.-Еделвайс-Н”, ЕИК 101012088

№ 0230999 на ЕТ “X.X.”, ЕИК 833083926

№ 0417324 на ЕТ “Люси-X.X.”, ЕИК 103140663

№ 0044415 на ЕТ “Чакал-X.X.”, ЕИК 813086313

№ 0648294 на “Импрегнация-2000”-АД, ЕИК 112125347

№ 0175728 на ЕТ “Вергиния-Га-X.X.”, ЕИК 101016492

№ 0413936 на ЕТ “Нике-X.X.”, ЕИК 103138609

№ 0475637 на ЕТ “X.X.-Ариел”, ЕИК 813045380

№ 0591876 на “Инекспрес”-ООД, ЕИК 103258311

№ 0442201 на ЕТ “Кривер-X.X.”, ЕИК 103158056

№ 0614796 на “Тропс ВН”-ООД, ЕИК 103280505

№ 0534057 на ЕТ “Суперсистеми-X.X.”, ЕИК 103218585

№ 0309756 на ЕТ “Рамада-Джемил Халил”, ЕИК 108017604

№ 0458212 на “Револта”-ООД, ЕИК 103167183

№ 0492368 на Осигурител-X.X.X., ЕИК 120045819

6911

98.-“Улпия Управление на инвестиции”-АД, на основание чл. 3, ал. 3 ЗППДОбП във връзка с Решение № 736 от 22.VI.1998 г. на Агенцията за приватизация (ДВ, бр. 86 от 1998 г.) и Заповед № РД-02-14-1584 от 1.IХ.1999 г. (ДВ, бр. 81 от 1999 г.) на министъра на регионалното развитие и благоустройството за упълномощаването на “Улпия Управление на инвестиции”-АД, да подготви до етап предложение за потенциален купувач приватизационната сделка за продажбата на “Пиринстройинженеринг”-ЕООД, Благоевград, обявява:

1. Откриването на процедура за продажба чрез преговори с потенциални купувачи на дялове до 80 % от капитала на “Пиринстройинженеринг”-ЕООД, Благоевград.

2. Приоритетни условия на преговорите:

2.1. цена, начин и срок на плащане: офертна цена-цената се оферира в деноминирани левове; начин на плащане-чрез платежно нареждане за банков превод по сметка на МРРБ № 3000166300, БИН 6301301124, банков код 66196611, БНБ-София, за не по-малко от 50 % от цената, като за останалата част от цената се използват като платежно средство държавни дългосрочни облигации по външния и/или вътрешния дълг на страната и/или други разрешени от закона платежни средства; срок на плащане-50 % от покупната цена се заплаща в срок до 3 работни дни от подписването на договора за продажба на дяловете, а останалите 50 %-в срок до 30 работни дни;

2.2. бизнесплан за развитие на дружеството за период не по-малък от 5 години от датата на подписване на договора за продажба.

3. Общи условия:

3.1. запазване предмета на дейност на дружеството за срок 3 години след окончателното изплащане на цената;

3.2. приобретателят няма право да прехвърля собствеността върху дела-предмет на продажбата, за срок по-малък от 3 години след окончателното изплащане на цената;

3.3. опазване на околната среда;

3.4. купувачът да изкупи дяловете, неизкупени от лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП.

4. Документацията за преговори може да се получи от “Улпия Управление на инвестиции”-АД, ул. Денкоглу 24, ет. 4, тел. 980 04 89, в срок до 7 календарни дни от датата на обнародване на обявата в “Държавен вестник”. В случай, че крайният срок за закупуване на документацията е неработен ден, за краен срок се счита следващият първи работен ден до 17 ч.

5. Таксата за получаване на документацията за преговори е 300 деноминирани лева и се плаща в брой в офиса на “Улпия Управление на инвестиции”-АД, преди получаването є. Валидни са такси, внесени от името и за сметка на кандидата, участник в преговорите. Не се допуска внасянето на такса от трети лица.

6. Депозитът за участие в преговорите е 35 000 деноминирани лв., внесен по банкова сметка № 5000166330 на МРРБ при БНБ-София, банков код 66196611. Депозитът се внася от потенциалния купувач или нотариално упълномощено от него лице.

7. Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден от 10 до 16 ч. до крайния срок за подаване на предложенията за участие в преговорите.

8. Офертите се приемат на адрес-“Улпия Управление на инвестиции”-АД, ул. Денкоглу 24, ет. 4, тел. 980 04 89, в срок до 15 календарни дни от датата на обнародване на обявата в “Държавен вестник”. В случай, че крайният срок за подаване на офертите е неработен ден, за краен срок се счита следващият първи работен ден до 17 ч.

9076

1.-“Нитиат”-ЕООД, София, в ликвидация, на основание Заповед № ТД II-18 от 18.II.1999 г. на министъра на транспорта и чл. 2, ал. 2, т. 4 от Наредбата за търговете обявява публичен търг за продажба на дълготрайни материални активи: ел.телфер и ел.гредов мостов кран-3 т, заваръчен преобразувател, машини за рязане, шлайфане и полиране-“Метасекар”, “Метасинекс” и “Метаполан”, товарен автомобил ГАЗ 53-бензинов, колесар двуосен-3 т, дизелови агрегати тип АД 30-3, БДС 8779/76-30 kW, U-400-231 V, I-55 A, машини и съоръжения с гаражно и сервизно предназначение-стендове “Елкон” и “Мотортестер” и др., шепинг, микрошлайф-TZ 400, струг С 8 С, компресор двуцилиндров, фургон шейна, метален резервоар за бензиностанция-D-2 m, L-5,6 m, резервоари за нафта, резервоари за газ-920 куб.м, апарат за плазмено наваряване, твърдомери, АТЦ, фреза “Збройовка” и др., намиращи се в София.

Търгът ще се проведе на 1.III.2000 г. в 11 ч. в административната сграда в София, кв. Горна баня, ул. X.X. 1 (ново име X.X.), в 11 ч. (до пощата и жп гара Горна баня). Повторни търгове-по същото време на 8, 15, 22 и 29.III.2000 г. до окончателна разпродажба на имуществото. Оглед и внасяне на депозит-до 10 ч. и 30 мин. в деня на търга.

Условия за участие в търга-до участие в търга се допускат само лица, внесли депозит за участие в размер 10 % от първоначалната цена и подали писмена молба за участие. Оглед на машините и съоръженията-всеки работен ден.

За предварителни контакти-тел.:57-90-57 и GSM: 088-325-480.

7919

X.X.X.-ликвидатор на “Бургастранскибернетика”-ЕООД, Бургас, в ликвидация, на основание чл. 1 и 3 от Наредбата за търговете обявява търг чрез явно наддаване за продажба на съвкупност от дълготрайни материални активи, собственост на дружеството, посочени в описите, приложени към тръжната документация. Търгът ще се проведе на 7.III.2000 г. в 10 ч. в седалището на дружеството, Бургас, ул. Александър Батенберг 1, ет. 4, стая 5. Първоначалната тръжна цена без ДДС е 10 000 лв., като в нея е включена цената на съвкупност от вещи, подробно описани в инвентаризационния опис. Оглед на обектите на търга ще се проведе на 6.III.2000 г. в седалището на дружеството. Депозитът е в размер 10 % от началната цена на всеки от обектите, за които се участва. Начин на плащане-постигнатата цена се плаща в 3-дневен срок считано от деня на подписване на договора. При неявявяне на нито един кандидат, търгът ще се проведе повторно на 23.III.2000 г. в същия час, на същото място. Тръжната документация може да се получи най-късно до 17 ч. на 22.III.2000 г. в седалището на дружеството.

8305

X.X.X.-ликвидатор на “Супер Тред Тайер Къмпани”-АД, в ликвидация, на основание чл. 3, ал. 6 от Наредбата за търговете обявява търг с явно наддаване за продажба на ДМА, представляващи комплексна инсталация за възстановяване на големоразмерни гуми: компресор IК 100150 с начална тръжна цена 450 лв.; апарат за подаване на паста-100 лв.; въздушен компресор-3000 лв.; циклон-300 лв.; промишлен котел-4000 лв.; пневматична подшивачка-80 лв.; компютър IВМ с модем-100 лв.; машина за първоначална инспекция-42 930 лв.; преси за вулканизация-8000 лв.; буфер машина-7000 лв.; сегментни матрици-5000 лв.; вулканизационна камера-8000 лв.; електрически трансформатор-15 000 лв.; бойлер-15 лв.; столове-14 лв.; комплект гарнитура-1,5 лв.; резервни части-210 лв.; инструменти-1 лв.; гориво, 2848 л-56 лв.; мостри-17 лв.; гумено въже, 39,7 кг-5 лв.; колички-40 лв.

Търгът ще се проведе на 27.III.2000 г. в 10 ч. във Варна, бул. Приморски 65, ет. 1, а повторен търг-на 3.IV.2000 г. в 10 ч. на същия адрес, при същите условия. Огледът може да бъде извършен всеки работен ден от 9 до 17 ч. на посочения адрес. Депозитът за участие в размер 10 % от началната цена се внася по банкова сметка № 7010352001, банков код 20070703 в ОББ-клон Варна. За справки-тел.: (052)63-25-73, 63-25-74.

8398

111.-Националната художествена академия обявява конкурси за доценти по 05.08.04 изкуствознание и изобразителни изкуства (резба-един; порцелан и фина керамика-един, двата със срок 4 месеца; стъкло-един, със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”). Справки-на тел. 88-17-02, Учебен отдел.

6404

57.-НАТФИЗ “Кр. Сарафов”-София, обявява конкурси за: професор по 05.08.01 театрознание и театрално изкуство (актьорство и режисура за драматичен театър); доценти по: 05.08.01 театрознание и театрално изкуство (актьорство и режисура за драматичен театър-един; актьорство и режисура за куклен театър-двама); 05.08.03 кинознание, киноизкуство и телевизия (художествена и приложна фотография)-един, всички със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Справки и документи-в НАТФИЗ, ул. Раковски 108А, ет. 3, стая А302, тел. 87-28-31.

6910

18.-Лесотехническият университет-София, обявява конкурси за: доцент по 04.04.11 ловно стопанство със срок 3 месеца; асистенти по: лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания (растителна защита)-един; математика-един, със срок 1 месец от обнародването в “Държавен вестник”. Документи-в ЛТУ, бул. Кл. Охридски 10, стая 6, тел. 62-30-59.

7953

309.-Техническият университет-Варна, обявява конкурс за професор по 02.01.42 двигатели с вътрешно горене (изпитване на двигатели с вътрешно горене) към Машиностроителния факултет със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Справки и документи-в университета, тел. 302-441.

8042

161.-Висшето военно общовойсково училище “X.X.”-Велико Търново, обявява конкурси за: професор по 05.02.01 политическа икономия (обща икономическа теория)-един; доцент по 02.19.07 защита на населението и народното стопанство в критични ситуации (средства за защита от отровни и радиоактивни вещества)-един, със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Справки-на тел. (062)26-61 (22-23).

6463

140.-Шуменският университет “X.X.X.” обявява конкурси за асистенти по: теория на литературата-един, със срок 3 месеца; руска литература на ХХ век-един, със срок 2 месеца; социална педагогика-един, със срок 1 месец от обнародването в “Държавен вестник”. Документи-в университета, тел. 6-08-08.

7190

55.-МУ-София, Фармацевтичен факултет, обявява конкурси за асистенти по: ботаника-един, със срок 1 месец; фармацевтична химия-един; анализ на лекарствените средства-един; технология на лекарствените форми и биофармация-един; токсикология-един; аналитична химия-двама, всичките със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи-във Фармацевтичния факултет, ул. Дунав 2, тел. 988-31-42 (236).

8009

356.-Висшият медицински институт-Пловдив, обявява конкурс за асистенти по: вътрешни болести към Клиниката по кардиология на Първа катедра по вътрешни болести-един; обща медицина към едноименната катедра-един, всички със срок 1 месец от обнародването в “Държавен вестник”. Документи-в Личен състав, бул. X.X. 15А, тел. 602 403.

9141

126.-Държавната университетска болница “Св. X.X.”-София, обявява конкурс за старши научен сътрудник II ст. по 03.01.21 дерматология и венерология за кожен кабинет в ЦПЗ със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи-в болницата, бул. Д. Несторов 15, тел. 58-12-464.

7992

73.-Икономическият институт на БАН-София, обявява конкурси за старши научни сътрудници II ст. по 05.02.03 народно стопанство (вкл. регионална икономика и история на народното стопанство)-четирима, за нуждите на секциите “Икономика на фирмата”-един, “Регионална и секторна икономика”-двама, “Макроикономика”-един, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи-в института, ул. Аксаков 3.

6794

124.-Институтът по електроника при БАН обявява конкурс за научен сътрудник по специалност 01.03.13 радиофизика и физическа електроника (емисионна електроника и електровакуумна техника) със срок 1 месец от обнародването в “Държавен вестник”. Документи-в института, София, бул. Цариградско шосе 72, тел. 7431-552.

7365

77.-Институтът по микробиология към БАН обявява конкурс за научен сътрудник по имунология (за нуждите на секция “Имунология”) със срок 1 месец от обнародването в “Държавен вестник”. Документи-в института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 26, тел. 979-31-46.

7343

1.-Институтът по обща и неорганична химия на БАН, София, обявява конкурс за научен сътрудник по 01.05.02 неорганична химия за нуждите на лаборатория “Синтез и реакционна способност на оксидни системи” при ИОНХ със срок 1 месец от обнародването в “Държавен вестник”. Документи-в канцеларията на института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, тел. 72-48-01.

7353

41.-Институтът за правни науки при БАН-София, обявява конкурси за научни сътрудници по: 05.05.08 гражданско и семейно право-един; 05.05.09 граждански процес-един; 05.05.10 трудово право и обществено осигуряване-един; 05.05.15 международно право и международни отношения-един, всички със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Подаване на документи и справки-в канцеларията на института, ул. Сердика 4, ет. 3, тел. 87-49-02.

8049

132.-Институтът по физика на твърдото тяло при БАН-София, обявява конкурс за старши научен сътрудник II ст. по 01.03.26 електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Справки и документи-в Личен състав, София, бул. Цариград-ско шосе 72, тел. 77-34-92.

8045

128.-Институтът за космически изследвания при БАН-София, обявява конкурс за научен сътрудник по 02.07.20 комуникационни мрежи и системи със срок 1 месец от обнародването в “Държавен вестник”. Документи-в института, отдел “Кадри”, тел. 87-28-73.

8392

5.-Етнографският институт с музей при БАН-София, обявява конкурс за старши научен сътрудник I ст. по 05.03.14 етнография за нуждите на секция “Традиционна духовна култура” със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Справки и документи-в София, ул. Московска 6А, ЕИМ-БАН, тел. 988-42-09.

8721

244.-Институтът за гората при БАН-София, обявява конкурс за научен сътрудник по 04.04.11 ловно стопанство със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи-в института, бул. Св. X.X. 132, тел. 622 961.

7991

1.-Институтът по генетика “Акад. X.X.”-БАН, София, обявява конкурс за научни сътрудници по 01.06.06 генетика-трима, със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи-в института-София 1113, Враня, Околовръстен път 1, тел. 75-60-57.

6793

70.-Институтът по биология и имунология на размножаването при БАН, София, обявява конкурс за научен сътрудник по 01.06.17 физиология на животните и човека със срок 1 месец от обнародването в “Държавен вестник”. Документи-в института, бул. Цари-градско шосе 73, тел. 72-23-81.

7199

38.-Националната лаборатория по компютърна вирусология при БАН-София, обявява конкурс за двама научни сътрудници по чл. 68 КТ по информатика-компютърна вирусология, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи-в лабораторията, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, стая 104, тел. 979-30-96.

7244

52.-ЦЛ по биомедицинско инженерство при БАН-София, обявява конкурс за научен сътрудник по 02.21.07 обработка и анализ на биомедицински данни и сигнали със срок 1 месец от обнародването в “Държавен вестник”. Документи-в лабораторията, София, ул. Акад. X.X., бл. 105, тел. 70-03-26.

6464

55.-Централната лаборатория по мехатроника и приборостроене при БАН обявява конкурси за научни сътрудници по роботи и манипулатори (изпълнителни механизми и системи-един; системи за управление-един; електрозадвижване-един) със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи-в лабораторията, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 1, стая 513, тел. 72-35-71.

8514

1.-Научно-учебният съвет при Националния център по наркомании-София, обявява конкурс за асистент по психиатрия със срок 1 месец от обнародването в “Държавен вестник”. Документи-в служба “Личен състав”, тел. 292 11 05.

6933

2.-Научно-учебният съвет при Националния център по наркомании-София, обявява конкурс за научен сътрудник по клинична лаборатория със срок 1 месец от обнародването в “Държавен вестник”. Документи-в служба “Личен състав”, тел. 292 11 05.

6934

11.-Научноизследователският институт по съобщенията-София, обявява конкурс за научен сътрудник по 02.07.20 комуникационни мрежи и системи (компютърно проектиране и планиране на далекосъобщителни мрежи и управление на радиоспектъра) със срок 1 месец от обнародването в “Държавен вестник”. Документи-в института, ул. Хайдушка поляна 8, тел. 955-25-54.

8720

38.-БТК-ЕАД, Център за информационни технологии в съобщенията-София, обявява конкурс за научен сътрудник по 02.07.20 комуникационни мрежи и системи на тема “Технико-икономически анализи в далекосъобщенията” със срок 1 месец от обнародването в “Държавен вестник”. Документи-в ЦИТС, София, бул. Шипченски проход 69, тел. 973-38-80.

9158

2.-Институтът по океанология-БАН-Варна, обявява конкурси за: старши научни сътрудници II ст. по 01.08.07 океанология-двама, със срок 3 месеца; научни сътрудници по 01.08.07 океанология-трима, със срок 1 месец от обнародването в “Държавен вестник”. Документи-в института, Личен състав.

7192

18.-Министерството на икономиката на основание § 11, ал. 2 ЗППДОбП обявява извършените продажби в отрасъл “Търговия” за м. януари 2000 г.: 1. 80 на сто от капитала на “Книготърговия”-ЕООД, Разград, продадени на “Книготърговия-Приват”-АД, Разград, за 460 000 щ.д. чрез преговори с потенциални купувачи; 10 на сто от цената-изплатени, а остатъкът от цената-на разсрочено плащане (6 години) с едногодишен гратисен период, като 30 на сто от цената се заплащат чрез превод по банкова сметка, а 70 на сто от цената-чрез всички средства, които се признават за законно платежно средство при приватизационни сделки; 2. “Валентина”-ЕООД, София, продадено на X.X., лично и като пълномощник на Б. Колева, Т. Кирилова, А. Велкова, Е. Тахова, К. Стоянова, К. Тодорова, Л. Соколова, П. Станкова, Х. Иванова, Ю. Ставрева, К. Никова, П. Шанева, М. Радкова и Ц. Рангелова, по реда на чл. 35, ал. 1, т. 1 ЗППДОбП за 11 335 щ.д.; отстъпката съгласно чл. 40, ал. 3 ЗППДОбП е в размер на 4157 лв.; левовата равностойност на 6123 щ.д., намалена с отстъпката-изплатена чрез превод по банкова сметка, остатъкът в срок от 30 дни от датата на сключване на договора-чрез компенсаторни записи; 3. 80 на сто от капитала на “Амбалаж-Търговище”-ЕООД, Търговище, продадени на “Амбалаж 99”-ООД, Търговище, за 47 000 щ.д., чрез преговори с потенциални купувачи; 10 на сто от цената-изплатени, а остатъкът от цената-на разсрочено плащане (10 години), с едногодишен гратисен период, като 30 на сто от цената се заплащат чрез превод по банкова сметка, а 70 на сто от цената-чрез всички средства, които се признават за законно платежно средство при приватизационни сделки; 4. 70 на сто от капитала на “Търговска база-Русе”-ЕООД, Русе, продадени на “Търговска база-Русе 98”-АД, Русе, за 230 200 щ.д., чрез конкурс; 10 на сто от цената-изплатени, а остатъкът от цената-на разсрочено плащане (10 години), с едногодишен гратисен период, като 30 на сто от цената се заплащат чрез превод по банкова сметка, а 70 на сто от цената-чрез всички средства, които се признават за законно платежно средство при приватизационни сделки; 5. “Складова база”, Русе, обособена част от имуществото на “Техкомсервиз”-ЕООД, Русе, продадена на “Регла”-ООД, Русе, чрез конкурс за 41 312 щ.д.-изплатени, като 30 на сто от цената-чрез превод по банкова сметка, а 70 на сто от цената-чрез всички средства, които се признават за законно платежно средство при приватизационни сделки; 6. 20 на сто от капитала на “Софколор”-ООД, София, продадени на ЕТ “Химсистем Инженеринг-ДД-X.X.”, София, ЕТ “Л.Д.-X.X.”, София, и ЕТ “X.X.-Хима”, София, за 21 277 щ.д.; 30 на сто от цената-изплатени чрез превод по банкова сметка, 70 на сто от цената-в срок от 10 дни от датата на сключване на договора чрез всички средства, които се признават за законно платежно средство при приватизационни сделки; 7. 20 на сто от капитала на “Присма”-ООД, Враца, продадени на “Маршал-Ева-X.X. и сие”-ООД, Враца, за 14 000 щ.д., изплатени чрез всички средства, които се признават за законно платежно средство при приватизационни сделки; 8. 20 на сто от капитала на “Търговска база-Габрово”-ООД, Габрово, продадени на “Комерсиал Инвест”-АД, Габрово, за 102 624,08 щ.д.; 10 на сто от цената-изплатени, а остатъкът от цената-на разсрочено плащане (10 години), с едногодишен гратисен период, като 40 на сто от цената се заплащат чрез превод по банкова сметка, а 60 на сто от цената-чрез всички средства, които се признават за законно платежно средство при приватизационни сделки; 9. 20 на сто от капитала на “Автокомплекс”-ЕООД, Силистра, продадени на ЕТ “Елит-X.X.”, Силистра, за 6500 щ.д., изплатени, като 30 на сто от цената чрез превод по банкова сметка, а 70 на сто от цената-чрез всички средства, които се признават за законно платежно средство при приватизационни сделки.

7536

19.-Министерството на икономиката на основание § 11, ал. 2 ЗППДОбП обявява извършените продажби за отрасъл “Туризъм” за периода 1-31.I.2000 г., както следва: 1. На 10.I.2000 г. е продаден чрез преговори с потенциални купувачи хотел “Балкан”-обособена част от “Слънчев бряг”-АД, Несебър, на “Актива Приват”-ЕООД, София, представлявано от X.X.X., за сумата 870 000 щ.д., платени в деня на подписване на договора. 2. На 10.I.2000 г. е продадена чрез преговори с потенциални купувачи сграда “Кабелна телевизия”-обособена част от “Златни пясъци”-АД, Варна, на “Анонс-94”-АД, София, представлявано от X.X.X. и X.X.X., за сумата 207 777 щ.д. при първоначална вноска в размер 30 % от цената и втора вноска до 45 дни от датата на подписване на договора. 3. На 10.I.2000 г. е продадено чрез преговори с потенциални купувачи ваканционно селище “Малина”-обособена част от “Пампорово”-АД, гр. Чепеларе, на “Виниса Травъл”-ООД, София, представлявано от X.X.X., за сумата 957 000 щ.д. при първоначална вноска в размер 30 % от цената и втора вноска до 45 дни от датата на подписване на договора. 4. На 10.I.2000 г. са продадени чрез преговори с потенциални купувачи 75 % от капитала на “Здравец-Велинград”-ЕАД, Велинград, на “Хотел Здравец-98”-ООД, Велинград, представлявано от X.X.X., за сумата 201 060 щ.д. при първоначална вноска в размер 10 % от цената и при условията на разсрочено плащане за срок 10 години с едногодишен гратисен период за останалата част от сумата. 5. На 10.I.2000 г. е продадена чрез преговори с потенциални купувачи “Търговска база”-Пловдив, обособена част от “Туристимпекс-Торгокомплект”-ЕАД, София, на “Туристимпекс 2000”-ООД, Пловдив, представлявано от X.X.X., за сумата 100 000 щ.д. при първоначална вноска в размер 20 % от цената и при условията на разсрочено плащане за срок 9 години с едногодишен гратисен период за останалата част от сумата. 6. На 10.I.2000 г. е продадена чрез преговори с потенциални купувачи “Ремонтна работилница”-София, обособена част от “Туристимпекс-Торгокомплект”-ЕАД, София, на “Гранд-Попиванов и Уулуърт”-ООД, Бургас, представлявано от X.X.X., за сумата 5950 щ.д. при първоначална вноска в размер 34 % от цената и втора вноска до 30 дни от датата на подписване на договора. 7. На 10.I.2000 г. са продадени 20 % от капитала на “Интербалкан”-ООД, София, на X.X.X. за сумата 3913 щ.д., платени в деня на подписване на договора. 8. На 11.I.2000 г. е продаден чрез преговори с потенциални купувачи хотел “Метеор”, обособена част от “Слънчев бряг”-АД, Несебър, на “Елеонора Транс”-ЕООД, София, представлявано от X.X.X., за сумата 960 000 щ.д. при първоначална вноска в размер 30 % от цената и втора вноска до 45 дни от датата на подписване на договора. 9. На 11.I.2000 г. е продаден чрез преговори с потенциални купувачи хотел “Тунджа”, обособена част от “Слънчев бряг”-АД, Несебър, на “Либра 4”-ООД, София, представлявано от X.X.X., за сумата 360 000 щ.д. при първоначална вноска в размер 30 % от цената и втора вноска до 45 дни от датата на подписване на договора. 10. На 11.I.2000 г. са продадени чрез преговори с потенциални купувачи 80 % от капитала на “Туристимпекс-Торгокомплект”-ЕАД, София, на “Туристимпекс-Торго”-АД, София, представлявано от X.X.X., за сумата 100 000 щ.д. при първоначална вноска в размер 20 % от цената и втора вноска до 45 дни от датата на подписване на договора. 11. На 11.I.2000 г. е продаден на основание чл. 35, ал. 1, т. 2 ЗППДОбП хотел-ресторант “Бачиново”, Благоевград, обособена част от ВМТ “Орбита”-ЕАД, София, на X.X.X. и X.X.X., за сумата 72 000 щ.д. при първоначална вноска в размер 30 % от цената и при условията на разсрочено плащане за срок 5 години с едногодишен гратисен период за останалата част от сумата. 12. На 18.I.2000 г. е продаден чрез преговори с потенциални купувачи хотелски комплекс “Меркурий”, обособена част от “Слънчев бряг”-АД, Несебър, на “Булинвест”-ООД, Бургас, представлявано от X.X.X., за сумата 1 050 000 щ.д. при първоначална вноска в размер 30 % от цената и втора вноска до 45 дни от датата на подписване на договора. 13. На 18.I.2000 г. е продаден чрез преговори с потенциални купувачи ресторант “Ялта”, обособена част от “Златни пясъци”-АД, Варна, на “Ивтур”-ЕООД, Варна, представлявано от X.X.X., за сумата 125 000 щ.д. при първоначална вноска в размер 30 % от цената и втора вноска до 45 дни от датата на подписване на договора. 14. На 18.I.2000 г. са продадени чрез преговори с потенциални купувачи 78 % от капитала на “Янтра”-ЕАД, Велико Търново, на консорциум “Янтра Турс-Интеролимпиконстар”, Велико Търново, представлявано от X.X.X. и X.X.X. за сумата 600 000 щ.д. при първоначална вноска в размер 108 000 щ.д., втора вноска до 45 дни от датата на подписване на договора в размер 60 000 щ.д. и при условията на разсрочено плащане за срок 10 години с едногодишен гратисен период за останалата част от сумата. 15. На 11.I.2000 г. е продаден чрез преговори с потенциални купувачи ВМТ “Орбита”, клон Шумен, обособена част от ВМТ “Орбита”-ЕАД, София, на “Орбита-Шумен 2000”-ООД, Шумен, представлявано от X.X.X., за сумата 100 000 щ.д. при първоначална вноска в размер 15 % от цената и при условията на разсрочено плащане за срок 10 години с едногодишен гратисен период за останалата част от сумата. 16. На 27.I.2000 г. е продаден чрез преговори с потенциални купувачи пакет хотели “Рила”, “Люлин”, “Витоша”, “Пирин” и “Хемус”, обособени части от “Слънчев бряг”-АД, Несебър, на “БТД Глобал Турс”-АД, Бургас, представлявано от X.X.X., за сумата 2 601 000 щ.д. при първоначална вноска в размер 30 % от цената и втора вноска до 45 дни от датата на подписване на договора. 17. На 27.I.2000 г. е продаден на основание чл. 35, ал. 1, т. 2 ЗППДОбП ресторант “Боянско ханче”, обособена част от “Хемус Хотелс”-АД, София, на X.X.X. за сумата 154 100 щ.д. при първоначална вноска в размер 10 % от цената и при условията на разсрочено плащане за срок 6 години с едногодишен гратисен период за останалата част от сумата. 18. На 27.I.2000 г. е продаден чрез преговори с потенциални купувачи ВМТ “Орбита”, клон гр. Рила, обособена част от ВМТ “Орбита”-ЕАД, София, на “Орбита-Рила 2000”-АД, гр. Рила, представлявано от X.X.X., за сумата 234 000 щ.д. при първоначална вноска в размер 10 % от цената и при условията на разсрочено плащане за срок 5 години с едногодишен гратисен период за останалата част от сумата.

7537

10.-Община-гр. Велико Търново, на основание § 11, ал. 2 ЗППДОбП обявява, че през периода ноември-декември 1999 г. е извършила продажби на следните обособени обекти, части от общински предприятия, общински нежилищни имоти: 1. магазин № 119/4 на бул. България 22, Велико Търново, обособена част от “Нармаг”-ЕООД, Велико Търново, чрез търг с тайно наддаване на ЕТ “Анком-X.X.”, Велико Търново, ул. X.X. 15, вх. Б, ап. 10, за 28 860 лв., платени изцяло от купувача; 2. магазин № 102/3 на ул. Проф. X.X., Велико Търново, обособена част от “Нармаг”-ЕООД, Велико Търново, чрез търг с тайно наддаване на Лозаро-винарска кооперация “Гъмза”-Сухиндол, ул. Росица 156, за 43 869,21 лв., платени изцяло от купувача; 3. магазин № 119/3 на бул. България 22, Велико Търново, обособена част от “Нармаг”-ЕООД, Велико Търново, чрез търг с тайно наддаване на “Етра-Ел”-ООД, Велико Търново, ул. Панорамна 20, за 23 824,31 лв., платени изцяло от купувача; 4. магазин № 102/2 на ул. Проф. X.X., Велико Търново, обособена част от “Нармаг”-ЕООД, Велико Търново, чрез търг с тайно наддаване на X.X.X., Велико Търново, ул. Симеон Велики 8, вх. Д, ап. 8, за 50 228,59 лв., платени изцяло от купувача; 5. складов обект № 102/5 на ул. проф. X.X., Велико Търново, обособена част от “Нармаг”-ЕООД, Велико Търново, чрез търг с тайно наддаване на X.X.X. Гъд като ЕТ “Офелия АлГъд”, Велико Търново, ул. X.X. 1, и на X.X.X. като ЕТ “Меркурий-2000-X.X.”, Велико Търново, ул. X.X. 9, вх. В, за 15 114,80 лв., платени изцяло от купувачите; 6. магазин № 119/2 на бул. България 22, Велико Търново, обособена част от “Нармаг”-ЕООД, Велико Търново, чрез търг с тайно наддаване на X.X.X., Велико Търново, ул. Акация 9, за 45 574,20 лв., платени изцяло от купувача; 7. магазин № 102/4 на ул. Проф. X.X., Велико Търново, обособена част от “Нармаг”-ЕООД, Велико Търново, чрез търг с тайно наддаване на Лозаро-винарска кооперация “Гъмза”, Сухиндол, ул. Росица 156, за 21 566 лв., платени изцяло от купувача.

7325

140.-Община-гр. Ветово, на основание § 11, ал. 2 ЗППДОбП обявява, че през периода август-декември 1999 г. са извършени следните продажби на обекти: 80 % от дяловете на капитала на “БКС Ветово”-ЕООД, Ветово, продадени по реда на чл. 25, ал. 1, т. 3 ЗППДОбП на “БКС Ветово 99”-ООД, Ветово, представлявано от X.X.X., на стойност 83 568 лв. при начална вноска 8357 лв.; разсрочената част от цената се плаща в продължение на 10 г. при едногодишен гратисен период; неизплатената част се увеличава с 50 % от основния лихвен процент; чрез публичен търг с явно наддаване “Склад с дворно място”-Ветово, с площ 2630 кв. м, продаден за 20695,36 лв. на X.X.X. от Ветово при начална вноска 10 347,68 лв.; разсрочената част от цената се изплаща до 9.Х.2000 г. на три вноски, като стойността на неизплатената част се олихвява с основния лихвен процент; чрез публичен търг с явно наддаване “Микрокомбинат”-Сеново, с площ 170 кв. м, продаден на X.X.X. от Сеново за 2878,40 лв., еднократно изплатени.

9130

10.-Столичната община на основание чл. 20, ал. 2 и чл. 69, ал. 1 ППЗТСУ съобщава, че са изработени кадастрален план и проект за частичен застроителен и регулационен план на м. СПЗ “Слатина-север”, кв. 4, в граници: о.т. 50-о.т. 53-о.т. 52-о.т. 51-о.т. 50, които са изложени в район “Слатина”. На основание чл. 70 ППЗТСУ заинтересуваните могат да направят писмени възражения по плана и проекта в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” чрез район “Слатина”.

7647

190а.-Община-гр. Варна, на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 ППЗЕК съобщава, че е изработен кадастрален план на Южна промишлена зона-част, Варна, който е изложен в техническата служба на общината. На основание чл. 40 ППЗЕК в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени искания и възражения по плана до техническата служба на общината.

7335

190б.-Община-гр. Варна, на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 ППЗЕК съобщава, че са изработени основно попълване на кадастрален план и карта на контактната зона на промишлена зона “Клисе баир”, с. Тополи, област Варна, които са изложени в техническата служба на общината. На основание чл. 40 ППЗЕК в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени искания и възражения по плана до техническата служба на общината.

7336

190в.-Община-гр. Варна, на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 ППЗЕК съобщава, че е изработен план на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1 ЗИДЗСПЗЗ на местност Яйлата, землище Каменар, който е изложен в общината. На основание чл. 40 ППЗЕК в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени искания и възражения по плана до техническата служба на общината.

7337

6.-Община-гр. Велико Търново, на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 ППЗЕК във връзка с чл. 28, ал. 1 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изготвен кадастралният план на земите по § 4 ЗСПЗЗ на ползвателите и бившите собственици в землището на с. Малък чифлик, община Велико Търново, който е изложен в кметството. На основание чл. 40 ППЗЕК в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени искания и възражения по кадастралния план до кмета на общината.

6940

7.-Община-гр. Велико Търново, на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 ППЗЕК съобщава, че е изготвен кадастралният план на Западна промишлена зона-Велико Търново, който е изложен в стая 516 на общината. На основание чл. 40 ППЗЕК в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени искания и възражения по плана до общината.

6941

22.-Поземлената комисия-гр. Девня, област Варна, на основание чл. 26, ал. 3 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изготвена частична преработка на коригирания план за земеразделяне на с. Кипра (ЕКНМ 36868), област Варна, част от масиви № 160 и 30 с обща площ 12 дка. На основание чл. 25, ал. 6 ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица имат право да направят писмени възражения по одобрения план за земеразделяне в 14-дневен срок от датата на обнародване на обявлението в “Държавен вестник” чрез поземлената комисия до окръжния съд. Жалбата се придружава от скица-проект за изменението, изготвена от лицензиран изпълнител.

7339

180.-Поземлената комисия-гр. Видин, на основание чл. 25, ал. 5 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите (или упълномощени от тях лица) за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землището на с. Жеглица (ЕКНМ 29043), че е одобрен коригираният план за земеразделяне по § 31 ЗИДЗСПЗЗ, който е изложен за разглеждане в кметството. На основание чл. 25, ал. 6 ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица имат право да направят писмени възражения по одобрения план за земеразделяне в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” чрез поземлената комисия до окръжния съд. Жалбата се придружава от скица-проект за изменението, изготвена от лицензиран изпълнител.

8497

180а.-Поземлената комисия-гр. Видин, на основание чл. 32, ал. 1 ППЗСПЗЗ във връзка с влезлия в сила частично коригиран план за земеразделяне по § 31 ЗИДЗСПЗЗ съобщава на заявителите (или упълномощени от тях лица) за възстановяване собствеността върху земеделските земи, засегнати от промяната в землището на с. Жеглица (ЕКНМ 29043), че 14 дни след обнародването в “Държавен вестник” ще започне въводът във владение съгласно влезлия в сила план за земеразделяне. Графикът за извършване на въвода във владение по местности, масиви и дати е изложен в поземлената комисия и кметството.

8496

821.-Поземлената комисия-гр. Долна Митрополия, област Плевен, на основание чл. 32, ал. 1 и чл. 33 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите (или упълномощени от тях лица) за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землището на с. Крушовене (ЕКНМ 40195), област Плевен, че 14 дни след обнародването ще започне въводът във владение съгласно влезлия в сила план за земеразделяне. Графикът по дати и местности и обявлението в “Държавен венстник” са изложени в кметството (поземлената комисия). При извършване на въвода поземлената комисия ще състави протокол. След изтичане на определения срок на основание чл. 32, ал. 5 ППЗСПЗЗ земите на неявилите се заявители ще бъдат предоставени за стопанисване на общината.

8544

238.-Община-гр. Долни Дъбник, на основание чл. 39, ал. 1 и чл. 44, ал. 1 ППЗЕК съобщава, че със Заповед № РД-02-14-9 от 4.I.1999 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е одобрен кадастралният план на с. Садовец, община Долни Дъбник. Кадастралният план влиза в сила от деня на одобряването му съгласно чл. 44, ал. 2 ППЗЕК. Заинтересуваните могат да обжалват заповедта по реда на ЗВАС в 14-дневен срок от обнародването є.

6880

377.-Поземлената комисия-гр. Драгоман, Софийска област, на основание чл. 23б, ал. 1 във връзка с чл. 26, ал. 7 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване на собствеността върху земеделските земи на с. Габер (ЕКНМ 14034), че 14 дни след обнародването в “Държавен вестник” ще се проведе анкета на масиви с № 39, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 и 80. Анкетирането на имотите ще се извърши на място по масиви по график с посочени дати.

8399

377а.-Поземлената комисия-гр. Драгоман, Софийска област, на основание чл. 25, ал. 5 във връзка с чл. 26 ППЗСПЗЗ съобщава, че е одобрена частичната преработка на влезлия в сила план за земеразделяне на землището на с. Неделище (ЕКНМ 51322), масиви № 6, 7, 9 и 11, който е изложен в кметството на с. Габер. На основание чл. 25, ал. 6 ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица имат право да направят писмени възражания по одобрените корекции в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” чрез поземлената комисия до окръжния съд. Жалбите се придружават от скица-проект за изменение, изготвена от лицензиран специалист.

8400

2.-Община-гр. Дупница, на основание чл. 82, ал. 2 ППЗТСУ във връзка с чл. 50, ал. 2 ГПК съобщава на наследниците на X.X.X., собственици на парцел ХIХ-1359, кв. 84, Дупница, с неизвестни адреси, че със Заповед № 1599 от 27.ХII.1999 г. на кмета на общината е одобрен ЧКЗСП за парцел ХII-1386, ХIII-1387 и ХI-1383, кв. 90 по плана на града. На основание чл. 138, ал. 1 ЗТСУ в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” наследниците на X.X.X. могат да обжалват заповедта чрез общината до Кюстендилския окръжен съд.

8533

40.-Поземлената комисия-гр. Дългопол, област Варна, на основание чл. 18д, ал. 7 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землищата на селата Партизани (ЕКНМ 55470) и Арковна (ЕКНМ 00624), област Варна, че са изработени карти и регистри на имотите в съществуващи стари реални граници (карта и регистър на имотите във възстановими стари реални граници), които са изложени в кметствата им (поземлената комисия). На основание чл. 18д, ал. 8 ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица имат право да направят писмени възражения пред поземлената комисия по нанесените имоти върху картите в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

8275

426.-Поземлената комисия-гр. Елена, на основание чл. 18д, ал. 7 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землището на с. Бойковци (ЕКНМ 05164), област Велико Търново, че са изработени карта и регистър на имотите в съществуващи стари реални граници, които са изложени в поземлената комисия. На основание чл. 18д, ал. 8 ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица имат право да направят писмени възражения пред поземлената комисия по нанесените имоти върху картата в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

8541

228.-Поземлената комисия-гр. Елена, област Велико Търново, на основание чл. 25, ал. 5 във връзка с чл. 26, ал. 3 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване на собствеността върху земеделски земи в землищата на гр. Елена (ЕКНМ 27190) и селата Руховци (ЕКНМ 63495), Палици (ЕКНМ 55261), Марян (ЕКНМ 47425), Каменари (ЕКНМ 35729), Шилковци (ЕКНМ 83171) и Средни колиби (ЕКНМ 68429), област Велико Търново, че са одобрени коригираните планове за частична преработка на влезлите в сила планове за земеразделяне: гр. Елена в масиви № 28, 59, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 113, 116, 120, 121, 122, 123, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 157, 158, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 169, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 180, 181, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 194, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 207, 208 и 209; с. Руховци в масиви № 10, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 60, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 и 79; с. Палици в масиви № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 и 85; с. Марян в масиви № 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 35, 37, 39, 42, 43, 44, 46, 51, 57, 58, 59, 73, 79, 81, 95, 96, 98, 101, 102, 103, 106, 108, 109, 115, 116 и 118; с. Каменари в масиви № 13, 15, 16, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56 и 57; с. Шилковци в масиви № 15, 46, 52, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 83, 84, 103, 105, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 121, 122, 124, 125, 126, 131, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 148, 149, 153, 154, 160 и 162 и с. Средни колиби в масиви № 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 23, 27, 31, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 74, 75, 78, 80, 81, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 93, 96, 97, 98, 99, 101, 103, 105, 106, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 136, 141, 143, 149 и 150, по уважени жалби, подадени в срока по § 31 ЗИДЗСПЗЗ, които са изложени за разглеждане в поземлената комисия. На основание чл. 25, ал. 6 ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица имат право да направят писмени възражения по одобрените частично преработени планове за земеразделяне в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” чрез поземлената комисия до окръжния съд. Жалбата се придружава от скица-проект за изменението, изготвена от лицензиран изпълнител.

8542

1.-Поземлената комисия-гр. Искър, на основание чл. 18д, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделски земи в землището на с. Староселци (ЕКНМ 69095), област Плевен, в срок 14 дни след обнародването в “Държавен вестник” да се явят за съвместно уточняване границите на земеделските земи, разположени на териториите по чл. 18г, ал. 1 ППЗСПЗЗ. Уточняването на земите ще се извършва на място по график с посочени дати и местности. Съобщението в “Държавен вестник” и графикът са изложени в кметството на селото и поземлената комисия. Поземлената комисия ще състави протокол на явилите се лица. Земите, за които няма явили се заявители, на основание чл. 18д, ал. 5 ППЗСПЗЗ се предоставят за стопанисване на общината.

9121

35.-Община-гр. Исперих, област Разград, на основание чл. 6, ал. 2 ППЗУЖВГМЖСВ съобщава, че актуализираният списък на правоимащите жилищно-спестовни вложители за 2000 г. е изложен в общината. На основание чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът подлежи на обжалване по реда на ЗАП в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

9133

20.-Община-гр. Козлодуй, на основание чл. 20, ал. 2 и чл. 69, ал. 1 ППЗТСУ съобщава, че е изработен актуализиран кадастрален план и проект за актуализация на застроителен и регулационен план на централната част на Козлодуй в граници: р. Дунав и улиците Освободител, X.X., София и терен на Техникума по ядрена енергетика “X.X.”, съставляващи значителна част от града, които са изложени в общината. На основание чл. 70 ППЗТСУ в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения и искания по плана и проекта до техническата служба на общината.

7892

16.-Поземлената комисия-гр. Кричим, на основание чл. 32, ал. 1 и чл. 33 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите (или упълномощени от тях лица) за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землището на Кричим (ЕКНМ 39921), област Пловдив, че 14 дни след обнародването в “Държавен вестник” ще започне въводът във владение съгласно влезлия в сила план за земеразделяне. Графикът по дати и местности и обявлението в “Държавен вестник” са изложени в поземлената комисия. При извършване на въвода поземлената комисия ще състави протокол. След изтичане на определения срок на основание чл. 32, ал. 5 ППЗСПЗЗ земите на неявилите се заявители ще бъдат предоставени за стопанисване на общината.

8008

56.-Поземлената комисия-гр. Ловеч, на основание чл. 32, ал. 1 и чл. 33 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите (или упълномощени от тях лица) за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землището на с. Александрово (ЕКНМ 00299), масиви № 77, 73, 66, 99, 64, 94, 126, 62, 61, 54, че ще бъде извършен въвод във владение на коригираните масиви по влезлия в сила план за земеразделяне. Графикът по дати и местности и обявлението в “Държавен вестник” са изложени в поземлената комисия (сградата на общината) и кметството на селото. При извършване на въвода поземлената комисия ще състави протокол. След изтичане на определения срок на основание чл. 32, ал. 5 ППЗСПЗЗ земите на неявилите се заявители ще бъдат предоставени за стопанисване на общината.

7625

33.-Поземлената комисия-гр. Мездра, област Враца, на основание чл. 18д, ал. 4 ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделски земи в землището на с. Моравица (ЕКНМ 49031) да се явят за съвместно уточняване границите на земеделските земи в масив 2. Уточняването на земите ще се извърши на място по график с посочени дати и местности. Съобщението в “Държавен вестник” и графикът са изложени в кметството на селото и поземлената комисия. Поземлената комисия ще състави протокол на явилите се лица.

7920

104.-Поземлената комисия-гр. Павел баня, област Стара Загора, на основание чл. 32, ал. 1 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделска земя в землището на с. Осетеново (ЕКНМ 54153) в срок 45 дни от обнародването в “Държавен вестник” да се явят в поземлената комисия за извършване въвод във владение. Графикът за извършване на въвода във владение по местности и дати и съобщението в “Държавен вестник” са изложени в поземлената комисия и кметството на селото. Земите, върху които не се извърши въвод във владение, на основание чл. 32, ал. 5 ППЗСПЗЗ ще се предоставят за стопанисване на общината.

8048

4.-Община-гр. Пазарджик, на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 ППЗЕК съобщава, че са изработени кадастрални планове на жилищни райони “Стефан Караджа” и “Център”, Пазарджик, в границите между бул. Цар Освободител, улиците X.X., Вихрен, Рила, Бузлуджа и Вит II, бул. Княгиня Мария-Луиза, ул. X.X. и бул. X.X., които са изложени в отдел “ТСУ” на общината, ет. 6, стая 607. На основание чл. 40 ППЗЕК в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения и искания по плановете до общината.

8508

74.-Поземлената комисия-гр. Панагюрище, на основание чл. 23б във връзка с чл. 26 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землището на с. Левски (ЕКНМ 22681), област Пазарджик, в срок 14 дни след обнародването в “Държавен вестник” да се явят за съвместно уточняване границите на земеделските земи, разположени на териториите по чл. 18г, ал. 1, т. 2 ППЗСПЗЗ в масиви № 68, 81, 112, 113, 114, 134 и кад.ед. 274 с обща площ 800 дка. Уточняването на земите ще се извършва на място по график с посочени дати. Съобщението в “Държавен вестник” и графикът са изложени в кметството на селото (поземлената комисия). Анкетирането ще бъде проведено при явили се минимум 50 % от заявителите.

9135

73.-Поземлената комисия-гр. Панагюрище, на основание чл. 18д, ал. 4 във връзка с чл. 26 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землището на с. Левски (ЕКНМ 22681), област Пазарджик, в срок 14 дни след обнародването в “Държавен вестник” да се явят за съвместно уточняване границите на земеделските земи в масиви № 68, 81, 112, 113, 114, 134 и кад.ед.274 с обща площ 800 дка, разположени на териториите по чл. 18г, ал. 1 ППЗСПЗЗ. Уточняването на земите ще се извършва на място по график с посочени дати и местности. Съобщението в “Държавен вестник” и графикът са изложени в поземлената комисия. Поземлената комисия ще състави протокол на явилите се лица. Земите, за които няма явили се заявители, на основание чл. 18д, ал. 5 ППЗСПЗЗ се предоставят за стопанисване на общината.

9136

91.-Община “Родопи”-Пловдив, на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 ППЗЕК съобщава на всички заинтересувани, че е изработен план за земеразделяне на собствениците на основание чл. 28 ППЗСПЗЗ на земеделски земи, попадащи под разпоредбите на § 4 ЗСПЗЗ, в землището на с. Гълъбово (ЕКНМ 18277), община “Родопи”-Пловдив. В 14-дневен срок заинтересуваните лица могат да направят писмено възражение срещу плана пред общината.

8500

28.-Поземлената комисия-гр. Ракитово, на основание чл. 32, ал. 1 и чл. 33 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите (или упълномощени от тях лица) за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землището на Ракитово (ЕКНМ 62004), област Пазарджик, че в срок до 31.III.2000 г. ще бъде извършен въвод във владение съгласно влезлия в сила план за земеразделяне. Графикът по дати и местности и обявлението в “Държавен вестник” са изложени в поземлената комисия. При извършване на въвода поземлената комисия ще състави протокол. След изтичане на определения срок на основание чл. 32, ал. 5 ППЗСПЗЗ земите на неявилите се заявители ще бъдат предоставени за стопанисване на общината.

8922

8.-Община-гр. Русе, на основание чл. 28, ал. 6 ППЗСПЗЗ съобщава, че са изготвени кадастралните планове на имотите, попадащи под разпоредбите на § 4 ЗСПЗЗ, за землището на с. Николово, местности Дрибака от 1-6 и Слатина, които са изложени в общината. На основание чл. 28, ал. 7 ППЗСПЗЗ в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени искания и възражения до общината.

9131

59.-Поземлената комисия-гр. Самоков, Софийска област, на основание чл. 18д, ал. 7 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землището на с. Продановци (ЕКНМ 58548), че са изработени карта и регистър на имотите в съществуващи стари реални граници, които са изложени в поземлената комисия. На основание чл. 18д, ал. 8 ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица имат право да направят писмени възражения пред поземлената комисия по нанесените имоти върху картата в 14-дневен срок от деня на обнародването в “Държавен вестник”.

7626

59а.-Поземлената комисия-гр. Самоков, на основание чл. 25, ал. 5 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделски земи в землището на с. Райово (ЕКНМ 61922), Софий-ска област, че е одобрен коригираният план за земеразделяне който е изложен за разглеждане в кметството на селото. На основание чл. 25, ал. 6 ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица имат право да направят писмени възражения по одобрения план за земеразделяне в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” чрез поземлената комисия до окръжния съд. Жалбата се придружава от скица-проект за изменението, изготвена от лицензиран изпълнител.

7627

59.-Поземлената комисия-гр. Сандански, на основание чл. 25, ал. 5 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землището на с. Враня (ЕКНМ 12200), област Благоевград, че е одобрен коригираният план за земеразделяне, който е изложен за разглеждане в кметството. На основание чл. 25, ал. 6 ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица имат право да направят писмени възражения по одобрения план за земеразделяне в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” чрез поземлената комисия до окръжния съд. Жалбата се придружава от скица-проект за изменението, изготвена от лицензиран изпълнител.

6568

39.-Поземлената комисия “Връбница”, София, на основание чл. 18д, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване на собствеността върху земеделските земи на територията на район “Връбница” (ЕКНМ 13086), област София, за землищата на бившите села Обеля и Връбница в срок от 1 до 15.III.2000 г. да се явят за съвместно уточняване на земите, разположени в териториите по чл. 10, ал. 7 ЗСПЗЗ, т.е. в регулация. Уточняването на земите ще се извършва по график с посочени дати и местности в сградата на район “Връбница”, ж. к. Надежда III част, бл. 328, вх. Б, ет. 2. Земите с неуточнени собственици на основание чл. 18д, ал. 5 ППЗСПЗЗ ще се предоставят за стопанисване на общината.

6449

37.-Поземлената комисия-Кметство-Лозен, район “Панчарево”, област София, на основание чл. 25, ал. 5 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землището на с. Долни Лозен (ЕКНМ 44063), че е одобрено частичното изменение на влезлия в сила план за земеразделяне във: мас. 242, парцели-от 47 до 52; мас. 201, парцели 28, 29 и от 36 до 41; мас. 202-всички парцели; мас. 204-всички парцели; мас. 206, парцели-от 123 до 128 и от 133 до 136; мас. 207, парцели 116, 117 и от 119 до 126; мас. 210, парцели-от 1 до 17; мас. 212, парцели-от 139 до 144 и от 160 до 167; мас. 216, парцели-от 11 до 15; мас. 219, парцели 159 и 160; мас. 226, парцели-от 48 до 54; мас. 233, парцели-от 11 до 18 и от 64 до 66; мас. 251, парцели-от 72 до 90 и 101; мас. 232, парцели от 18 до 22; мас. 234, парцели-от 44 до 111; мас. 237, парцели-от 27 до 42; мас. 241, парц. 147; мас. 238, парц. 106; мас. 239, парцели 76, 80 и 81; мас. 243, парцели-от 10 до 16; мас. 244, парцели-от 24 до 41; мас. 245, парцели 45 и 46, и мас. 250, парцели 53, 54, 73, 79, 80, 90 и 97, с обща площ 1565 дка, който е изложен за разглеждане в поземлената комисия. На основание чл. 25, ал. 6 ППЗСПЗЗ заинтересуваните от преработката лица имат право да направят писмени възражения по одобрения план за земеразделяне в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” чрез поземлената комисия до Софийския градски съд. Жалбата трябва да се придружава от скица-проект за исканото изменение, изготвена от лицензиран изпълнител.

6375

36.-Поземлената комисия-Кметство-Лозен, район “Панчарево”, област София, на основание чл. 25, ал. 5 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделски земи в землището на с. Горни Лозен (ЕКНМ 44064), че е одобрено частичното изменение на влезлия в сила коригиран план за земеразделяне във: мас. 23, парц. 6; мас. 25, парцели 4 и 5; мас. 26, парц. 14; мас. 30, парцели 6 и 8; мас. 31, парц. 1; мас. 41, парц. 40; мас. 42, парц. 8; мас. 44, парцели 10, 11 и 12; мас. 45, парц. 1; мас. 51, парцели 4 и 6; мас. 52, парц. 5; мас. 53, парц. 4; мас. 54, парцели 1 и 24; мас. 55, парцели 8 и 18; мас. 58, парцели 4, 12 и 13; мас. 60, парцели 7, 11 и 12; мас. 66, парц. 12; мас. 69, парцели 3, 11 и 13; мас. 70, парц. 16; мас. 73, парцели 8 и 23; мас. 75, парц. 1; мас. 80, парцели 3, 9 и 12; мас. 82, парц. 7; мас. 83, парцели 8, 10 и 20; мас. 86, парц. 14; мас. 88, парц. 32, мас. 89, парцели 9 и 10; мас. 92, парцели-от 5 до 11, 28, 29 и 33; мас. 94, парцели 7, 17, 28 и 29; мас. 96, парц. 8; мас. 97, парцели 9, 17 и 26; мас. 98, парцели 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 22, 27, 28, 30, 31 и 32; мас. 99, парцели 1 и 6; мас. 100, парцели 21, 22 и 23; мас. 101, парцели 2 и 16; мас. 102, парцели 21 и 29; мас. 105, парц. 9; мас. 106, парц. 7; мас. 107, парц. 6;мас. 109, парц. 6; мас. 110, парцели 7, 11 и 12; мас. 114, парц. 17; мас. 116, парцели 20 и 21; мас. 119, парцели-от 1 до 6, 15 и 16; мас. 120, парц. 32, мас. 121, парц. 11; мас. 122, парцели 8, 9, 15, 19 и 27; мас. 123, парц. 15; мас. 131, парц. 10; мас. 133, парц. 9; мас.135, парцели 22 и 23; мас. 136, парцели 4 и 6; мас. 143, парцели 17 и 20, и мас. 144, парц. 15, с обща площ 850 дка, който е изложен за разглеждане в поземлената комисия. На основание чл. 25, ал. 6 ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица от преработката имат право да направят писмени възражения по одобрения коригиран план за земеразделяне в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” чрез поземлената комисия до Софийския градски съд. Жалбата трябва да се придружава от скица-проект за исканото изменение, изготвена от лицензиран изпълнител.

6376

195.-Поземлената комисия-гр. Сливен, на основание чл. 25, ал. 5 във връзка с чл. 26 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землището на с. Жельо войвода (ЕКНМ 29194), масиви 20, 24, 26, 27, 34, 36, 37, 39, 38, 43, 44, 45, 49, 55, 57, 58 и 69, че е одобрен коригираният план за земеразделяне, който е изложен за раз-глеждане в кметството. На основание чл. 25, ал. 6 ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица имат право да направят писмени възражения по одобрения план за земеразделяне в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” чрез поземлената комисия до окръжния съд. Жалбите се придружават от скица-проект за изменението, изготвена от лицензиран изпълнител.

8046

196.-Поземлената комисия-гр. Сливен, на основание чл. 32, ал. 1 и чл. 33 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землището на с. Жельо войвода (ЕКНМ 29194), област Сливен, че 14 дни след обнародването в “Държавен вестник” започва въводът във владение съгласно влезлия в сила план за земеразделяне. Графикът по дати и местности и обявлението в “Държавен вестник” са изложени в кметството. При извършване на въвода поземлената комисия ще състави протокол. След изтичане на определения срок на основание чл. 32, ал. 5 ППЗСПЗЗ земите на неявилите се заявители ще бъдат предоставени за стопанисване на общината.

8047

173.-Поземлената комисия-гр. Суворово, област Варна, на основание чл. 25, ал. 5 и чл. 26, ал. 2 ППЗСПЗЗ съобщава, че са одобрени частично коригирани планове за земеразделяне на землищата: Суворово (ЕКНМ 70175), масиви 6, 7, 8, 13, 16, 18, 19, 23-73 дка; Левски (ЕКНМ 43200), масиви 4, 7, 8, 11, 13, 15, 21, 23-470 дка; Баново (ЕКНМ 02662), масиви 9, 10, 11, 12-40 дка; Николаевка (ЕКНМ 51584), масиви 16, 24, 38, 39, 42, 43, 46, 48-35 дка; Дръндар (ЕКНМ 23858), масив 13-6 дка; Чернево (ЕКНМ 80861), масиви 1, 2, 3, 4, 7-630 дка; Просечен (ЕКНМ 58654), масив 7-8,3 дка, които са изложени в поземлената комисия. На основание чл. 26, ал. 6 ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица имат право да направят писмени възражения по частичната преработка в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” чрез поземлената комисия до окръжния съд. Жалбата се придружава от скица-проект за изменението, изготвена от лицензиран специалист.

6926

16.-Община-гр. Стара Загора, на основание чл. 69, ал. 1 ППЗТСУ съобщава, че е изработен проект за частично изменение на регулационния план на кв. 22 между улиците Цар Иван Шишман, X.X., Св. Княз Борис и X.X., който е изложен в общината. На основание чл. 70 ППЗТСУ в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения и искания по проекта до общината.

8539

278.-Поземлената комисия-гр. Троян, на основание чл. 32, ал. 1 и чл. 33 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите (упълномощени от тях лица) за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землището на с. Дълбок дол (ЕКНМ 24476), област Ловеч, че в срок 30 дни от обнародването в “Държавен вестник” ще бъде извършен въвод във владение съгласно влезлия в сила коригиран план за земеразделяне. Графикът по дати и местности и обявлението в “Държавен вестник” са изложени в кметството и поземлената комисия. При извършване на въвода поземлената комисия ще състави протокол. След изтичане на определения срок на основание чл. 32, ал. 5 ППЗСПЗЗ земите на неявилите се заявители ще бъдат предоставени за стопанисване на общината.

8286

190.-Поземлената комисия-гр. Хасково, на основание чл. 25, ал. 5 във връзка с чл. 26, ал. 3 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване на собствеността върху земеделски земи в землището на с. Въгларово (ЕКНМ 12382), община Хасково, че е одобрен коригираният план за частична преработка на влезлия в сила план за земеразделяне на масиви № 24, 28, 29 и 31 по уважени жалби, подадени в срока по § 31 ЗИДЗСПЗЗ, който е изложен в кметството на селото. На основание чл. 25, ал. 6 ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица имат право да направят писмени възражения по одобрения план за земеразделяне в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” чрез поземлената комисия до окръжния съд. Жалбите се придружават от скица-проект за изменение, изготвена от лицензиран специалист.

7326

342.-Поземлената комисия-гр. Хисаря, на основание чл. 32, ал. 1 и чл. 33 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите или упълномощени от тях лица за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землищата на селата Черничево (ЕКНМ 81030) и Паничери (ЕКНМ 55378), област Пловдив, че ще бъде извършен въвод във владение съгласно влезлите в сила планове за земеразделяне след коригиране по чл. 26 ППЗСПЗЗ. Графиците по дати и местности и обявлението в “Държавен вестник” са изложени в кметствата. При извършване на въвода поземлената комисия ще състави протокол. След изтичане на определения срок на основание чл. 32, ал. 5 ППЗСПЗЗ земите на неявилите се заявители ще бъдат предоставени за стопанисване на общината.

8028

59.-Община-гр. Ямбол, на основание чл. 82, ал. 2 и чл. 20, ал. 2 ППЗТСУ съобщава, че със Заповед № I-А-70 от 7.II.2000 г. на кмета на общината са одобрени попълването на кадастралния план и застроителният и регулационен план на кв. 79, 79б, 79в, 80, 80а, 80б по плана на Ямбол, кв. Каргона (ж.к. Яворов), при граници: улиците Ат. Кратунов, Яворов, X.X., които са изложени в управление ТСУ на общината, стая 338. На основание чл. 138, ал. 1 ЗТСУ заинтересуваните могат да направят писмени възражения чрез кмета на общината до Ямболския окръжен съд в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

8941

162.-Община-с. Аврен, област Варна, на основание чл. 20, ал. 2 и чл. 82, ал. 2 ППЗТСУ съобщава, че със Заповед № 34 от 4.II.2000 г. на кмета на общината е одобрено попълването на кадастралния план и изменението на застроителния и регулационен план на кв.№ 6, 16, 17 и 18, представляващи значителна част по плана на с. Бенковски, област Варна, който е изложен в общината. На основание чл. 138, ал. 1 ЗТСУ заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” чрез общината до Варненския окръжен съд.

9134

14.-Поземлената комисия-с. Горна Малина, Софийска област, на основание чл. 23б, ал. 1 във връзка с чл. 26, ал. 7 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване на собствеността върху земеделските земи да се явят на място 14 дни след обнародването в “Държавен вестник” за провеждане на анкета за землището на с. Долна Малина-масиви № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 и 22. Уточняването на имотите ще се извършва на място по график с посочени дати. Съобщението в “Държавен вестник” и графиците са изложени в кметството на селото.

8051

6.-Поземлената комисия-с. Якимово, област Монтана, на основание чл. 32, ал. 1 и чл. 33 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите (или упълномощени от тях лица) за възстановяване собствеността на земеделски имоти във възстановими стари реални граници в землището на с. Долно Церовене (ЕКНМ 22873), област Монтана, че 14 дни след обнародването в “Държавен вестник” ще започне въводът във владение. Графикът по дати и местности и обявлението в “Държавен вестник” са изложени в кметството. При извършването на въвода поземлената комисия ще състави протокол. След изтичане на определения срок на основание чл. 32, ал. 5 ППЗСПЗЗ земите на неявилите се заявители ще бъдат предоставени за стопанисване на общината.

7360

8.-Поземлената комисия-с. Якимово, област Монтана, на основание чл. 32 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите (или упълномощени от тях лица) за възстановяване собствеността върху земеделски земи в землището на с. Долно Церовене (ЕКНМ 22873), област Монтана, че 14 дни след обнародването в “Държавен вестник” ще започне въводът във владение съгласно влезлия в сила план за земеразделяне след преработка по § 31 ЗИДЗСПЗЗ. Обявлението в “Държавен вестник” и графикът по дати и местности са изложени в кметството. При извършване на въвода поземлената комисия ще състави протокол. След изтичане на определения срок на основание чл. 32, ал. 5 ППЗСПЗЗ земите на неявилите се заявители ще бъдат предоставени за стопанисване на общината.

7889

9.-Поземлената комисия-с. Якимово, на основание чл. 32, ал. 1 и чл. 33 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите или на упълномощени от тях лица за възстановяване на собствеността върху земеделски земи в землището на с. Якимово (ЕКНМ 87299), област Монтана, че 14 дни след обнародването в “Държавен вестник” ще започне въводът във владение съгласно влезлия в сила план за земеразделяне. Графикът по местности и дати и обявлениeто в “Държавен вестник” са изложени в кметството. При извършване на въвода поземлената комисия ще състави протокол. След изтичане на определения срок на основание чл. 32, ал. 5 ППЗСПЗЗ земите на неявилите се заявители ще бъдат предоставени за стопанисване на общината.

8549

 

СЪДИЛИЩА

Пловдивският окръжен съд призовава Георги Ней-чев Георгиев с последен адрес Карлово, ул. X.X. 9, вх. Б, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 6.IV.2000 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 3533/99, заведено от X.X.X. от Сопот, за иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК. На основание чл. 126б ГПК в 7-дневен срок призованият да посочи и представи всичките си доказателства.

8992

Софийският градски съд, 7 бр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес гр. Бяла Слатина, ул. Ал. Стамболийски 23, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 6.IV.2000 г. в 14 ч. като ответник по гр.д. № 606/98, заведено от X.X.X. от София, ж.к. Красна поляна, ул. Комунистически манифест, бл. 41, вх. Д, ап. 78, за оспорване на бащинство. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8295

Благоевградският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Варна, ул. Хр. Кабакчиев (нова Княз Ал. Батенберг) 38В, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.IV.2000 г. в 10 ч. като ответница по гр.д. № 252/99, заведено от Районна прокуратура-Благоевград, по чл. 75, ал. 2 във връзка с чл. 75, ал. 1, т. 2 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8292

Бургаският районен съд, гр. колегия, призовава X.X.X. с последен адрес Бургас, ж.к. Лазур, бл. 1, вх. 2, ет. 8, ап. 4, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 22.V.2000 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 971/99, заведено от БТК-ЕАД, РУ “Далекосъобщения”-Бургас, за иск за сума. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

9008

Варненският районен съд, ХIХ гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Варна, ж.к. Вл. Варненчик, бл. 309, вх. 9, ет. 8, ап. 160, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 11.IV.2000 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 2108/99, заведено от X.X.X. като майка и законен представител на X.X.X., за увеличение на издръжка. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8293

Великотърновският районен съд, 1 нак. състав, призовава X.X.X. с последен адрес В. Търново, ул. В. Левски 27Б, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 4.IV.2000 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 173/2000, заведено от X.X.X. от В. Търново, по чл. 99, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

9094

Врачанският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Враца, кв. Бистрец, ул. Славов дол 7, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 8.V.2000 г. в 9 ч. като ответник по гр. д. № 903/99, заведено от X.X.X. от Враца, по чл. 108 ЗС. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8689

Златоградският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес гр. Истанбул, Илдаръм махале, Идит сокак 41, Байрям паша, Република Турция, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 12.IV.2000 г. в 10 ч. на I с. з. и на 10.V.2000 г. в 10 ч. на II с. з. като ответник по гр. д. № 228/99, заведено от X.X.X. от Златоград, по чл. 99, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8994

Карловският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Карлово, ул. X.X. 27, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 26.IV.2000 г. в 9 ч. и 45 мин. като ответник по гр.д. № 535/99, заведено от X.X.X. от с. Розино, област Пловдив, за иск за сума. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8937

Карнобатският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Маринка, област Бургас, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 27.IV.2000 г. в 10 ч. като ответник по гр. д. № 340/99, заведено от X.X.X. от с. Крумово Градище, област Бургас, по чл. 85 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8998

Ломският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Лом, ул. Хр. Ясенов 18, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 12.IV.2000 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 897/99, заведено от X.X.X. от Враца, за делба. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

9096

Монтанският районен съд, I гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес с. Портитовци, област Монтана, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 5.IV.2000 г. в 9 ч. като ответник по гр. д. № 1141/99, заведено от X.X.X. от същото село, за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8690

Новозагорският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Хасково, ул. X.X. 21, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 4.IV.2000 г. в 10 ч. като ответница по гр.д. № 492/99, заведено от X.X.X. от Нова Загора, по чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ във връзка с чл. 97 ГПК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8938

Плевенският районен съд, бр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Плевен, ул. X.X. 48, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 25.IV.2000 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответница по бр.д. № 23/2000, заведено от X.X.X. от Плевен, ул. X.X. 48, за развод. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

9007

Плевенският районен съд, 5 гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Плевен, ж.к. Дружба, бл. 132, вх. Д, ап. 8, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 26.IV.2000 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 2001/99, заведено от X.X.X. от с. Лесидрен, област Ловеч, и X.X.X. от с. Бъркач, област Плевен, по чл. 108 ЗС. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8999

Пловдивският районен съд, 5 гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Пловдив, бул. X.X. 53, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 13.IV.2000 г. в 14 ч. като ответник по гр. д. № 4523/99, заведено от X.X.X. от Пловдив, по чл. 86 СК във връзка с чл. 126а, ал. 1, буква “д” ГПК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8997

Разложкият районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Баня, област Благоевград, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 29.III.2000 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 559/99, заведено от X.X.X., по чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

9095

Русенският районен съд, 7 гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Русе, бул. Цар Освободител 123, вх. Б, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 27.IV.2000 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 2444/99, заведено от РУ “Далекосъобщения”-Русе, за иск. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8294

Санданският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес гр. Сандански, ул. Свобода 26, ет. 5, ап. 3, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 27.IV.2000 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 368/99, заведено от X.X.X. и X.X.X. от София, по чл. 26 ЗЗД. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8290

Санданският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес гр. Сандански, ул. Свобода 26, ет. 5, ап. 3, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 27.IV.2000 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 368/99, заведено от X.X.X. и X.X.X. от София, по чл. 26 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8291

Санданският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес гр. Сандански, ул. X.X. 20, и X.X.X. с последен адрес гр. Сандански, ул. Кирил и Методий 26, сега с неизвестни адреси, да се явят в съда на 25.IV.2000 г. в 9 ч. като ответници по гр. д. № 492/94, заведено от X.X.X. и X.X.X. от гр. Сандански, по чл. 97 ГПК. Ответниците да посочат съдебни адреси, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8688

Силистренският районен съд призовава Айшегюл Балтаджъоолу с последен адрес с. Брадвари, област Силистра, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.IV.2000 г. в 14 ч. като ответница по гр.д. № 894/99, заведено от X.X.X., по чл. 69 ЗН. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

9000

Силистренският районен съд призовава Айтен Каратоп с последен адрес с. Брадвари, област Силистра, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.IV.2000 г. в 14 ч. като ответница по гр.д. № 894/99, заведено от X.X.X., по чл. 69 ЗН. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

9001

Силистренският районен съд призовава Ханифе Балтаджъоолу с последен адрес с. Брадвари, област Силистра, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.IV.2000 г. в 14 ч. като ответница по гр.д. № 894/99, заведено от X.X.X., по чл. 69 ЗН. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

9002

Силистренският районен съд призовава Ерджан Балтаджъоолу с последен адрес с. Брадвари, област Силистра, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.IV.2000 г. в 14 ч. като ответник по гр.д. № 894/99, заведено от X.X.X., по чл. 69 ЗН. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

9003

Силистренският районен съд призовава Фикрие Балтаджъоолу с последен адрес с. Брадвари, област Силистра, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.IV.2000 г. в 14 ч. като ответница по гр.д. № 894/99, заведено от X.X.X., по чл. 69 ЗН. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

9004

Сливенският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Самуилово, област Сливен, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 13.IV.2000 г. в 9 ч. (резервна дата на 27.IV.2000 г. в 9 ч.) като ответник по гр. д. № 1650/99, заведено от X.X.X. от Сливен, по чл. 99 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8691

Сливенският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Сливен, ул. X.X. 30-А-12, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 4.IV.2000 г. в 9 ч. като ответник по гр. д. № 1129/99, заведено от X.X.X., по чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8995

Софийският районен съд, бр. колегия, 90 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Слатина, бл. 45, вх. А, ет. 7, ап. 20, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 5.IV.2000 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 4566/98, заведено от X.X.X. от София, за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8719

Софийският районен съд, гр. колегия, 36 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Люлин, бл. 811, вх. Г, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 7.IV.2000 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 122/99, заведено от X.X.X., за облигационен иск. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8495

Софийският районен съд, гр. колегия, 47 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Хиподрума, бл. 133, вх. Б, ет. 6, ап. 92, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 21.IV.2000 г. в 10 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 878/95, заведено от X.X.X. и X.X.X., за вещен иск. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

9097

Софийският районен съд, гр. колегия, 38 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Красна поляна, бл. 41, вх. А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 28.III.2000 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 6138/99, заведено от “БТК”-ЕАД, за облигационен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8494

Софийският районен съд, гр. колегия, 46 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж. к. X.X., ул. Георги Густи, бл. 364, вх. Б, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 28.III.2000 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр. д. № 208/92, заведено от X.X.X. и X.X.X., за делба. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8540

Софийският районен съд, гр. колегия, 38 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Дианабад, бл. 5Б, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 28.III.2000 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 6137/99, заведено от “БТК”-ЕАД, за облигационен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8503

Старозагорският районен съд, гр. отделение, призовава X.X.X. с последен адрес Стара Загора, кв. Железник, ул. Загорка, бл. 9, вх. А, ет. 6, ап. 27, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 6.IV.2000 г. в 14 ч. и 10 мин. като ответница по гр. д. № 1551/99, заведено от X.X.X. от гр. Стара Загора, ул. X.X.X. 5, вх. Б, ап. 105, за иск за сумата 600 лв. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8996

Тутраканският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Силистра, ул. Баба Тонка 4, вх. А, ет. 5, ап. 13, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 12.IV.2000 г. в 10 ч. като ответник по бр.д. № 11/2000, заведено от X.X.X. от Тутракан, по чл. 99, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

9005

Търговищкият районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Търговище, кв. Запад, бл. 53, ап. 65, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.V.2000 г. в 9 ч. на I с.з. и на 26.V с.г. в 9 ч. на II с.з. като ответник по гр.д. № 91/2000, заведено от X.X.X., по чл. 99 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

8939

Ямболският районен съд, гр. отделение, призовава X.X.X. с последен адрес Ямбол, ул. Руен 12, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 28.IV.2000 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 72/2000, заведено от X.X.X., по чл. 99, ал. 1 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

9006

 

ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

1.-Съветът на директорите на Обединен доброволен пенсионен фонд “Солидарност”-АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 28.III.2000 г. в 11 ч. в София, бул. X.X. 82, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността на ОДПФ “Солидарност”-АД, през 1999 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителите за заверения баланс и отчета на дружеството за 1999 г.; 3. приемане на годишния счетоводен баланс и отчет на дружеството за 1999 г.; 4. разпределение на печалбата, респ. покриване на загубата за 1999 г.; 5. освобождаване членовете на съвета на директорите от отговорност за 1999 г.; 6. промени в капитала на дружеството; 7. промени в устава на дружеството; 8. промени в състава на съвета на директорите на дружеството и определяне на възнаграждението на неговите членове; 9. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; 10. приемане на програма за развитие на ОДПФ “Солидарност”-АД, за периода 2000-2001 г.; 11. разни. Материалите за общото събрание са на разположение в дружеството. При липса на кворум на основание чл. 223 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.

8921

128.-Съветът на директорите на “Химимпорт”-АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 31.III.2000 г. в 10 ч. в сградата на “Химимпорт”-АД, ул. Ст. Караджа 2, София, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет на “Химимпорт”-АД, за 1998 г.; проекторешение-ОС одобрява годишния счетоводен отчет на “Химимпорт”-АД, за 1998 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 1998 г.; проекторешение-ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 1998 г.; 3. разпределяне на печалбата за 1998 г.; проекторешение-ОС приема предложението за разпределение на печалбата за 1998 г.; 4. назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за 1999 г.; проекторешение-ОС приема предложението за назначаване на дипломиран експерт-счетоводител на “Химимпорт”-АД, за 1999 г.; 5. разни. Поканват се да присъстват всички акционери или писмено упълномощени от тях представители. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в сградата на дружеството, София, ул. Ст. Караджа 2.

8716

72.-Съветът на директорите на “Енергоремонт-София”-АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на 31.III.2000 г. в 9 ч. и 30 мин. в София, ул. Триадица 8, заседателна зала 512, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 4. одобряване на предложение на съвета на директорите за разпределение на печалбата; 5. назначаване на експерт-счетоводител за 2000 г.; 6. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; 7. избор на съвет на директорите; 8. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 28.IV.2000 г. в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.

9078

1.-Съветът на директорите на “О БЕ ЕС-БЕ ГЕ”-АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно събрание на акционерите на 31.III.2000 г. в 11 ч. в София, бул. Цариградско шосе 113, в сградата на София прес, ет. 6, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за решение-ОС приема отчета за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет и баланс за 1999 г.; проект за решение-ОС одобрява годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 1999 г.; 3. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на дружеството за 1999 г.; проект за решение-ОС приема доклада от проверката на дипломирания експерт-счетоводител за дейността на дружеството за 1999 г.; 4. вземане на решение за разпределение на печалбата за 1999 г., респ. за покриване на загубата; проект за решение-ОС взема решение за разпределение на печалбата за 1999 г., респ. за покриване на загубата; 5. освобождаване членовете на съвета на директорите от отговорност за 1999 г.; проект за решение-ОС освобождава членовете на съвета на директорите от отговорност; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение-ОС избира предложения дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2000 г.; 7. определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите за 2000 г.; 8. разглеждане на предложение за вливане в “О БЕ ЕС-БЕ ГЕ”-АД, на “Професионални компютърни системи (ПКС)”-ЕООД, София; проект за решение-ОС взема решение “Професионални компютърни системи (ПКС)”-ЕООД, регистрирано по ф.д. № 32546/92 на СГС, да се влее в “О БЕ ЕС-БЕ ГЕ”-АД, на основание чл. 154, ал. 1, т. 3 ТЗ; 9. разни. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в управлението на дружеството-София, бул. Цариградско шосе 113, сградата на София прес, ет. 6. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез упълномощените от тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.

8276

14.-Съветът на директорите на “Ира-комерсиал-М-5”-АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 31.III.2000 г. в 15 ч. в залата на ресторант “Бор”, к-с Славейков, до бл. 71, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за решение-ОС приема отчета на СД за дейността му през 1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г. и доклад на експерт-счетоводителя за резултатите от проверката на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; проект за решение-ОС приема годишния счетоводен отчет за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 1999 г. и определяне на възнагражденията им; проект за решение-ОС дава добра оценка за работата на членовете на съвета на директорите и ги освобождава от отговорност за дейността им през 1999 г. и приема предложението за размера на възнагражденията им; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.; проект за решение-ОС избира предложения експерт-счетоводител за одитор на дружеството; 5. перспективи за развитието на акционерното дружество през 2000 г.; проекти за решения-да се образува ООД с другия собственик на обект “Складова база-Приморско”, като акционерното дружество притежава 50 % от новото дружество; да се прехвърли теренът на новото дружество, като се изиска и от другия собственик да прехвърли неговата част; възлага на съвета на директорите да конкретизира и приеме условията на сделката; 6. разни. Материалите по дневния ред са на разположение в дружеството. Регистрацията започва в 14 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.

8300

63.-Надзорният и управителният съвет на “Варненска корабостроителница”-АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свикват извънредно общо събрание на акционерите на 31.III.2000 г. в 14 ч. в седалището на дружеството при следния дневен ред: 1. промени в устава на дружеството; проект за решение-ОС приема предложените промени в устава на дружеството; 2. промяна в състава на управителните органи и определяне на възнаграждението им; проект за решение-ОС приема направеното предложение за промяна в управителните органи и определя възнаграждението им. Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание започва в 13 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.

8518

1.-Съветът на директорите на “Добруджа КИТ”-АД, гр. Исперих, област Разград, съобщава, че обявление № 7866 (ДВ, бр. 14 от 2000 г.) е невалидно и е публикувано от неоправомощени лица по смисъла на чл. 223 ТЗ и чл. 10, ал. 1 и 2 от Закона за “Държавен вестник”.”

9148

1.-Управителният и надзорният съвет на Банка “Хеброс”-АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свикват извънредно общо събрание на акционерите на 29.III.2000 г. в 15 ч. в зала “Москва” на “Новотел Пловдив”-АД, Пловдив, ул. X.X. 2, при следния дневен ред: 1. освобождаване от длъжност членовете на надзорния съвет и избор на нови членове; проект за решение-общото събрание освобождава членовете на настоящия надзорен съвет и приема направените предложения за избор на нови членове на надзорния съвет; 2. приемане на нов устав на банката; проект за решение-общото събрание приема нов устав на Банка “Хеброс”-АД; 3. избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на банката за 2000 г.; проект за решение-общото събрание приема направеното предложение; 4. увеличаване капитала на банката; проект за решение-общото събрание приема предложението на надзорния съвет за увеличаване на капитала на банката; 5. други; проект за решение-общото събрание приема направените предложения. Поканват се акционерите на банката да присъстват лично или чрез упълномощени съгласно устава представители. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на банката-Пловдив, бул. Цар Борис III Обединител 37. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.

8934

1.-Съветът на директорите на “Липник”-АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 31.III.2000 г. в 10 ч. в Русе, ул. Вит 12, в стола на дружеството, при дневен ред: промени в състава на съвета на директорите; проект за решение-ОС приема предложението за промени в състава на съвета на директорите. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

8306

1.-Съветът на директорите на “Дунав-Автотранспорт”-АД, Свищов, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо събрание на дружеството на 31.III.2000 г. в 10 ч. в сградата на “Автомобилен транспорт”-ООД, Свищов, ул. Студентска 4, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.; проекторешение-ОС приема отчета за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. приемане на баланса и отчета за приходите и разходите на дружеството за финансовата 1999 г.; проекторешение-ОС приема баланса и отчета за приходите и разходите на дружеството за финансовата 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите; проекторешение-ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; 4. изменение в устава на дружеството; проекторешение-ОС приема предложените изменения в устава на дружеството; 5. промени в състава на съвета на директорите и определяне на възнаграждението им; проекторешение-ОС променя състава на съвета на директорите и определя възнаграждението им; 6. избор на експерт-счетоводител; проекторешение-ОС избира предложения експерт-счетоводител за проверка на годишния счетоводен отчет за 1999 и 2000 г.; 7. доклад на дипломирания експерт-счетоводител по годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; проекторешение-ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител по годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 8. деноминация на капитала; проекторешение-ОС деноминира капитала; 9. разни. Поканват се акционерите на дружеството да вземат участие лично или чрез писмено упълномощени от тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в сградата на “Автомобилен транспорт”-ООД, Свищов, ул. Студентска 4.

8299

1.-Съветът на директорите при “Сердика-Смолян”-АД, Смолян, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 29.III.2000 г. в 11 ч. в Пловдив, ул. Съборна 9, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет и доклад за дейността на дружеството за 1999 г.; предложение за решение-ОС приема годишния счетоводен отчет и доклад за дейността на дружеството за 1999 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя; предложение за решение-ОС приема доклада на експерт-счетоводителя; 3. избор на експерт-счетоводител; предложение за решение-ОС приема предложението на СД за избор на експерт-счетоводител; 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите до 31.ХII.1999 г.; предложение за решение-ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им до 31.ХII.1999 г.; 5. вземане на решение за отписване на дружеството от регистъра на КЦКФБ за публични дружества; проект за решение-ОС предлага на КЦКФБ на основание чл. 119, ал. 1, т. б ЗППЦК да отпише дружеството от регистъра на публичните дружества; 6. приемане на промени в устава; предложение за решение-ОС приема предложението на СД за промени в устава; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите са на разположение в дружеството в Смолян, ул. Тракия 1.

8301

1.-Съветът на директорите на “ЕАЗ-99”-АД, Перущица, на основание чл. 194 ТЗ уведомява акционерите на дружеството, че с решение от 7.II.2000 г. капиталът на дружеството е увеличен от 26 000 лв. на 52 000 лв. чрез издаване на нови 26 000 поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. и кани акционерите в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” да запишат и закупят съответстващата им пропорционална част от новата емисия. Ако останат незакупени акции, те се предлагат за закупуване по реда на ТЗ и решението на съвета на директорите.

7633

42.-Съветът на директорите на “Лайпциг-2000”-АД, Пловдив, на основание чл. 196 ТЗ увеличава капитала на дружеството от 5000 лв. на 50 000 лв. чрез издаване на 45 000 нови обикновени поименни акции с право на глас по 1 лв. Увеличението е ефективно и се извършва чрез парични вноски. Поканват се акционерите на дружеството да закупят акции пропорционално на участието си в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник”. След изтичането на едномесечния срок акциите ще се продават от съвета на директорите.

5326

БЮЛЕТИН ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

7.-Главно управление на пътищата при МРРБ, София, бул. Македония 3, тел. 54-13-86, на основание чл. 13, ал. 2 във връзка с чл. 34, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и Решение № 31-00-4 от 3.II.2000 г. на началника на ГУП обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет-избор на изпълнител за проектиране и изграждане на информационната инфраструктура в Централното управление на ГУП, с доставка на технически средства и изготвяне на работна документация, количествени и стойностни сметки: 1. правно и фактическо основание-чл. 3, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 3 ЗОП; 2. вид на процедурата-открита по глава четвърта от ЗОП; 3. място и срок за изпълнение-Централно управление на ГУП, София, бул. Македония 3, с поетапно изграждане на информационната инфраструктура в сградата, при време-траене на всеки от етапите не повече от 10 работни дни; 4. квалификационни изисквания към кандидатите-с право на участие се ползват всички физически и юридически лица, които са регистрирани по Търговския закон, реализирали подобни обекти, представяйки ресурсни и организационни възможности за поетапно из-граждане на информационната инфраструктура в административната сграда на ГУП-ЦУ; 5. изисквания за качество-изпълнението на обществената поръчка да бъде в съответствие с ISO/IES 11801 за клас D с предоставяне на гаранции за качествено изпълнение; 6. начин за образуване на цената и заплащане-комплексна цена, която включва: изготвяне на проект; монтаж-всички строително-монтажни работи по инсталацията; измерване и сертифициране; начин на плащане-със или без аванс, размер на аванса; заплащането е в левове с превод по посочена банкова сметка; спецификация и единични цени на необходимите инсталационни материали и комуникационно оборудване; 7. срок за валидност на предложенията-90 дни; 8. вид и размер на гаранцията за участие-банкова гаранция на стойност не по-малка от 3 % от стойността на предложението, без ДДС, в левове, със срок на валидност до 90 дни от датата на подаване на предложението; банковата гаранция да бъде издадена от една от следните банки: ТБ “Биохим”, ТБ “Булбанк”, ТБ “ДСК”, ТБ “Експресбанк”, ТБ “ОББ”; 9. критерий за оценка на предложението-изпълнението на обществената поръчка ще се възложи на кандидат, чието предложение е определено от възложителя като съответстващо на техническите и другите изисквания по документацията за участие и е икономически най-изгодно за възложителя; 10. място на получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата-ЦУ на ГУП, София, бул. Македония 3; документацията за участие се получава в стая 804, ет. 8, срещу платена в брой в касата на ГУП невъзвръщаема такса 50 лв.; 11. място и срок за подаване и отваряне на предложенията-предложенията се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ предмета на поръчката, без подател и други отличителни белези в деловодството на ГУП, ет. 6, стая 613, София, бул. Македония 3, не по-късно от 12 ч. на 31.III.2000 г.; предложения след тази дата и час не се приемат; предложения по пощата не се приемат; кандидатите, които пожелаят, могат да присъстват при отваряне на предложенията в 12 ч. и 30 мин. на 31.III.2000 г. в стая 603, ет. 6, на административната сграда на ЦУ на ГУП. Предложенията трябва да са изготвени в съответствие с изискванията на чл. 25 и сл. ЗОП.

8513

24.-“Национална електрическа компания”-ЕАД, София 1040, ул. Веслец 5, тел. 9818164, на основание чл. 4 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 1, буква “а”, чл. 7, ал. 1, т. 2 и 3, чл. 15, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 47 от Закона за обществените поръчки и решение от 14.II.2000 г. на съвета на директорите на НЕК-ЕАД, обявява ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка, както следва: предмет на обществената поръчка-проектиране, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на цифрова система за автоматично регулиране на честота и мощност на блокове № 4 и 5 на ТЕЦ “Варна” съгласно подробно техническо задание, неразделна част от документацията за участие в ограничената процедура; правно и фактическо основание-чл. 7, ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 15 ЗОП; вид на процедурата-ограничена; срок и място за изпълнение-ТЕЦ “Варна”, 20.VII.2000 г.-за проектиране, доставка и монтаж, 30.ХII.2000 г.-за пускане в експлоатация; ограничителни условия-подизпълнителите да отговарят на чл. 5 и 24 ЗОП и да представят доказателства за проектиране, монтаж и пускане в експлоатация на системи за автоматично регулиране и управление на въглищни енергоблокове; квалификационни изисквания-кандидатите да имат доказан опит и референции в изграждането на такива системи на въглищни енергоблокове в страната и/или в чужбина, да имат достатъчна финансова обезпеченост за гарантиране изпълнението на поръчката и да отговорят на чл. 5 и 24 ЗОП; до участие се допускат преки производители или надлежно упълномощени от тях фирми; изисквания за качество-доставката да отговаря на БДС и международните стандарти (задължителен сертификат за качество ISO 9001/2); да се представи инспекционен сертификат, издаден от номинирана инспекционна агенция (напр. TUV), както и инспекционен доклад от производителя; критерии за предварителен подбор на кандидатите: а) техническа възможност за изпълнение на поръчката (кандидатите трябва да представят подробна справка за проектирани, монтирани и въведени в действие цифрови системи за автоматично регулиране на честота и мощност на въглищни енергоблокове в страната и/или в чужбина с кратко описание на възможностите на тези системи за диспечерско управление, референции от управителните органи на енергийните централи, където са монтирани системите); б) финансова стабилност на кандидата (доказателства за годишен оборот през последните пет години не по-малко от 5 000 000 щ.д.); в) каталожни материали за оборудването, което изпълнителят смята да достави; г) списък на лицата, работещи във фирмата-производител и притежаващи необходимата квалификация за изпълнение на поръчката; д) списък на фирмите-под-изпълнители, които изпълнителят смята да наеме, и списък на лицата, работещи в тях, както и притежаваната квалификация за изпълнение на поръчката; е) оценка за изпълнение на договори за НЕК-ЕАД, през минали години; кандидатите трябва да представят заявление за участие в предварителен подбор, което да съдържа всички документи, изброени в чл. 48, ал. 3 и 4 ЗОП; заявленията се подават в деловодството на НЕК-ЕАД, София, ул. Веслец 5, не по-късно от 10 ч. на 15-ия календарен ден считано от деня на обнародване на поканата в “Държавен вестник” при съблюдаване на изискванията на чл. 48, ал. 5 и 6; ако този ден е неработен, заявления се приемат до 10 ч. на следващия работен ден; предварителният подбор ще се извърши съгласно чл. 49 ЗОП на първия ден след изтичане на 15-дневния срок от деня на обнародване на поканата в “Държавен вестник”; в 7-дневен срок от получаване на поканата всеки от определените кандидати трябва писмено до потвърди желанието си за участие в ограничената процедура; липсата на потвърждение означава отказ от участие. При възникване на необходимост възложителят си запазва правото да възложи допълнителна обществена поръчка по реда на чл. 16, т. 4 ЗОП. За допълнителна информация-НЕК-ЕАД, София 1040, ул. Веслец 5, у-ние “Търговия”, тел. 9818164; ТЕЦ “Варна”, тел. 052/6656387.

8927

565.-НЕК-ЕАД, клон “Електроснабдяване”-Пазарджик, ул. Гурко 4, тел. 400-125 и 400-183, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 4, т. 3, чл. 13, чл. 16, т. 3 ЗОП и Решение № 432 от 7.II.2000 г. на ЕСК-Пазарджик, открива процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка чрез покупка на електромерни табла НН девет типа за монтаж на стена и на стълб с краен срок на изпълнение до края на 2000 г., на месечни партиди франко склада на възложителя: вид на процедурата-открита, по реда на чл. 34 и 46 ЗОП; срок на валидност на предложенията-90 календарни дни считано от датата на разглеждане на предложението; ограничително условие-да се посочи максимален брой табла в партида и с възможност за приоритетно изпълнение на част от количествата по определени позиции; квалификационни изисквания към кандидатите-да бъдат български юридически лица, както и техните обединения, за които не са налице ограничителните изисквания по чл. 24, ал. 1, т. 1-6 и ал. 2 ЗОП и които са регистрирани по ТЗ и ЗДДС; изисквания за качество-електромерните табла трябва да отговарят на БДС 1139-89, на стандарта на НЕК-ЕАД, от 1.IХ.1999 г., както и на изискванията от техническото задание от документацията за участие; желателно е кандидатът да представи сертификат за въведен стандарт за качество по ISO 9001 или документ за открита процедура по сертифициране, като качеството на представените електромерни табла ще се контролира чрез представената пълна техническа документация; начин на образуване на предлаганата цена и начин на плащане-предлаганата цена следва да се образува в левове за всяко табло поотделно без включен ДДС; авансово плащане не се допуска; плащанията ще се извършват ежемесечно след приемане на месечната партида с двустранно подписан протокол и оформена данъчна фактура; вид и размер на гаранцията за участие-банкова гаранция по образец, приложена към документите за участие, издадена от приемлива за клон “Електроснабдяване” банка, в размер, определен в документацията за участие, като максималната обща стойност може да достигне 17 000 лв.; срок на валидност на банковата гаранция-10 месеца от датата на издаването є; критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка-като основен оценителен критерий се възприема икономически най-изгодното предложение, отговарящо на техническите изисквания, което е с най-висока обща комплексна оценка, получена по следните критерии: съответствие на предложението с техническото задание-0,4; съответствие на предложението с условията на процедурата-0,2; гаранционен срок-0,2; срок за изпълнение-0,2; по всеки критерий се дава оценка от 1 до 100 точки, която се умножава с коефициента за тежест. Оценяването, класирането на кандидатите и възлагането на доставката ще се направят отделно за всяка позиция тип табло. Откритата процедура ще се проведе на първия работен ден след изтичане на 30-дневния срок (чл. 34, ал. 2) от датата на обнародване в “Държавен вестник” на поканата за участие в откритата процедура в 10 ч. в сградата на ЕСК-Пазарджик, ет. 3. Документите за участие в откритата процедура се получават на адрес-Пазарджик, ул. Гурко 4, стая 501, тел. 400-183, всеки работен ден от 9 до 16 ч. след обнародване в “Държавен вестник” на поканата до срока на подаване на предложенията срещу внесена невъзвръщаема сума 100 лв., в т.ч. вкл. ДДС. Предложенията се подават на място до 9 ч. в деня, определен за отваряне и разглеждане на предложенията. При възникване на необходимост клон “Електроснабдяване”-Пазарджик, си запазва правото да възложи допълнително обществена поръчка по реда на чл. 16, т. 3 ЗОП. Предложения могат да се подават за едно, няколко или всички типове табла.

8571

334.-“Националната електрическа компания”-ЕАД, клон ВЕЦ, група “Родопи”, Пловдив 4000, ул. Христо Г. Данов 37, тел. (032) 63 46 46, факс (032) 63 24 93, телекс 44-218, на основание чл. 3, т. 3, буква “л” във връзка с чл. 13, ал. 2 от Закона за обществените поръчки и решение на съвета на директорите на НЕК-ЕАД, взето по т. 3.3.1 от протокол № 6 от 9.II.2000 г., обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка за изготвяне на работни проекти, свързани с цялостната рехабилитация на ВЕЦ “Батак”, съдържащи следните части: 1. силова инсталация СН-0,4, 10,5 и 20 kV; 2. командна зала-електрическа и архитектурно-строителна част; 3. преустройство на ЗРУ 10,5 и ЗРУ 20 kV-строително-монтажна и електрическа част; 4. преустройство на ОРУ 110 kV-строително-монтажна и електрическа част. До участие в откритата процедура се допускат български физически или юридически лица, както и техни обединения, притежаващи опит в проектирането на подобни сгради и съоръжения. Плащането е в левове с ДДС; до 20 % аванс и до 80 % в рамките на 15 работни дни след представяне на фактура и двустранно подписан протокол от технически съвет, назначен от възложителя за приемането на проектните разработки. Авансови плащания се допускат само обезпечени с неотменима безусловна банкова гаранция. Предложенията да са със срок на валидност 45 календарни дни считано от датата на отваряне на предложенията. Кандидатите следва да представят като част от предложенията си неотменима и безусловна банкова гаранция или депозит за участие в открита процедура в размер 2000 лв. Кандидатите за участие в поръчката следва да имат и да представят доказателства за съответствие и всички изискуеми документи съгласно чл. 5 и чл. 24, ал. 1 ЗОП. Класирането на предложенията ще се извърши на база икономически най-изгодно предложение (чл. 41, ал. 2 ЗОП) по критерии, посочени в документацията. Заинтересуваните кандидати могат да получат допълнителни сведения и консултации на тел. (032) 63 46 46 или (032) 62 08 80 и да закупят документацията за участие в откритата процедура от счетоводен отдел на клона срещу 100 лв. без ДДС, платими в касата, която сума не се връща. Начален срок на продажбата на документацията е денят, следващ датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”. Предложенията трябва да бъдат представени и регистрирани в деловодството на клон ВЕЦ, група “Родопи”, Пловдив, най-късно до 14 ч. на 45-ия ден считано от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”. Предложенията ще бъдат отворени в 14 ч. и 15 мин. същия ден в стая 314 на клон ВЕЦ, група “Родопи”, Пловдив, в присъствието при желание от тяхна страна на надлежно упълномощени представители на участниците. Оценяването ще се извърши в срок 15 дни от датата на отварянето на предложенията. Клон ВЕЦ, група “Родопи”, Пловдив, не носи отговорност при загубване или късно представяне на документите за участие в откритата процедура.

8923

384.-НЕК-ЕАД, клон ТЕЦ “Бобов дол”, с. Голямо село, област Кюстендил, тел. (0701) 2-34-42, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2 ЗОП и Заповед № 46 от 14.II.2000 г. на управителя на ТЕЦ “Бобов дол” обявява открита процедура за доставка на метали: 1. предмет на обществената поръчка-доставка на стоманени профили и ламарина; 2. правно и фактическо основание за откриване на процедурата-на основание чл. 22 ЗОП; 3. вид на процедурата-открита; 4. доставката се осъществява за времето до края на 2000 г.; 5. до участие в процедурата се допускат фирми, отговарящи на изискванията по чл. 23 ЗОП; 6. квалификационни изисквания към кандидатите: копие от съдебната регистрация на фирмата; кандидатите трябва да представят референции от фирми, ползвали техните услуги в последните 2 години; кандидатите да представят годишни счетоводни отчети за последните 2 години, заверени от експерт-счетоводител; 7. изисквания за качество: металите да отговарят на БДС 2611-85; БДС 6226-85; БДС 3992-70; 8. начин на плащане-по банков път; 9. предложенията са с валидност 60 дни от датата на отварянето им; 10. размерът на гаранцията за участие е 1000 лв.; условията и редът на връщане (усвояване) на гаранцията са посочени в документацията; 11. предложенията ще се класират при основен критерий-икономически най-изгодното предложение, при следните коефициенти: цена-тегловен коефициент 0,9; референции-0,1. Документацията може да бъде закупена срещу 30 лв. в отдел “Ремонтен”, ет. 2, административна сграда на ТЕЦ “Бобов дол, в срок 30 дни от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”. Сумата от 30 лв. се внася в касата на предприятието. Предложенията да се представят в затворен плик в срок 45 дни считано от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник” до 16 ч. и 30 мин. на 45-ия ден (ако е работен) или на следващия работен ден. Предложенията да се представят в отдел “Ремонтен”. Предложенията ще бъдат отворени в 14 ч. в заседателна зала на ТЕЦ “Бобов дол” на следващия ден след изтичане срока за представянето им. ТЕЦ “Бобов дол” си запазва правото да взема решения за възлагане на допълнителни поръчки при условията на ЗОП на фирмата, избрана за изпълнител.

9140

122.-Община-гр. Белово, ул. Хр. Ботев 24, област Пазарджик, тел. 21-70, на основание чл. 14, 22 и 34 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” и чл. 7, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки и Заповед № 62 от 17.II.2000 г. на кмета на общината отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка: 1. предмет на обществената поръчка-доставка на дизелово гориво за нуждите на Община-Белово, за периода една година след сключване на договора за възлагане на обществена поръчка; 2. срок и място за изпълнение на поръчката-периодично повтарящи се доставки до два работни дни след заявеното количество в общината; 3. до участие в откритата процедура се допускат български физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ, с предмет на дейност доставка и търговия с петролни продукти; 4. изисквания за качество-представяне на сертификат, че горивото отговаря на изискванията за качество по БДС; 5. начин на образуване на предлаганата цена-в левове, без ДДС и да бъде в пълно съответствие със законодателството, определящо цената на нефтените продукти в страната; 6. срок на валидност на предложенията-30 календарни дни от датата на разглеждане и оценяване на предложенията; 7. вид и размер на гаранцията за участие-парична сума 2000 лв., внесена по сметка № 5010021334, код 20072436 при ОББ-Белово; 8. критерии за оценка на предложенията, подредени по тежест: а) цена и качество; б) бързина на доставката; в) срок на валидност на предложението; г) срокове на разсрочено плащане на доставката; д) преференции под формата на натурал-рабат; 9. място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията-Община-Белово, стая 215 (заседателна зала), 20.IV.2000 г. в 10 ч.; 10. цена на документацията за участие в процедурата-80 лв.; закупуване от касата на общината от 6.III до 18.IV.2000 г.; 11. предложенията ще се приемат в деловодството на общината до 16 ч. на 19.IV.2000 г. в запечатан непрозрачен плик от кандидата или упълномощено от него лице.

9150

4.-Община-гр. Варна, на основание чл. 10, ал. 1 ЗОП обявява, че планира следните обществени поръчки:

по чл. 7, ал. 1, т. 3 ЗОП:

1. паркоустрояване-поддържане зелени площи на територията на район “Одесос”, Община-Варна-550 000 лв.;

2. паркоустрояване-поддържане зелени площи на територията на район “Приморски”, Община-Варна-450 000 лв.;

3. паркоустояване-поддържане зелени площи на територията на район “Младост”, Община-Варна-600 000 лв.;

4. паркоустрояване-поддържане зелени площи на територията на район “Вл. Варненчик”, Община-Варна-360 000 лв.;

5. паркоустрояване-поддържане зелени площи на територията на район “Аспарухово”, Община-Варна-350 000 лв.;

6. паркоустрояване-поддържане зелени площи на територията на Морската градина, Община-Варна-750 000 лв.;

7. реконструкция на централните градски градинки: Катедралата-80 000 лв.; Чаталджа-50 000 лв.; Ботева градинка-50 000 лв.; Централна градска градинка-80 000 лв.; пред жил. бл. “Хр. Ботев”-100 000 лв.;

8. реконструкция настилки и паркови архитектурни елементи и нови такива в Морската градина-150 000 лв.;

9. реконструкция настилки и паркови архитектурни елементи и нови такива в район “Одесос”-40 000 лв.;

10. реконструкция настилки и паркови архитектурни елементи и нови такива в район “Приморски”-40 000 лв.;

11. реконструкция настилки и паркови архитектурни елементи и нови такива в район “Младост”-40 000 лв.;

12. реконструкция настилки и паркови архитектурни елементи и нови такива в район “Вл. Варненчик”-40 000 лв.;

13. реконструкция настилки и паркови архитектурни елементи и нови такива в район “Аспарухово”-40 000 лв.;

14. реконструкция клетки “Зоопарк”-100 000 лв.;

15. кадастрален план на 26 п.р.-72,5 ха-35 000 лв.;

16. “Младост” I, II-119 ха-60 000 лв.;

17. “Възраждане” I, II, III и IV-137 ха-70 000 лв.;

18. вилна зона “Траката”-140 ха-78 000 лв.;

19. к. к. “Чайка”-145 ха-60 000 лв.;

20. к. к. “Св. св. Константин и Елена”-70 ха-30 000 лв.;

21. поддържане на кадастрални планове в строителните граници на община Варна-70 000 лв.;

22. актуализация на регулационни планове:

22.1. Морска градина-200 000 лв.;

22.2. микрорайони и вилни зони (“Вл. Варненчик”-I, II, III и IV м.р., Х микрорайон, ХIII микрорайон, ХVI микрорайон-юг, ХХVII микрорайон, ХХIХ микрорайон, Западна промишлена зона, м. “Св. Никола”, в.з. “Траката-север”, в.з. “Руски окопи”, в.з. “Манастирски рид”, в.з. “Ален мак”-I част, в.з. “Ален мак”-II част, в.з. “Чайка”)-1 300 000 лв.;

22.3. паркоустройствен регул. план на Приморски парк по одобрено задание-250 000 лв.;

23. проучване с цел саниране на панелните жилищни комплекси-30 000 лв.;

24. проектиране “Третиране отпадните води Галата-Аспарухово-Звездица”-30 000 лв.;

25. проектиране помпена станция “Акации”-30 000 лв.;

26. поддържане на техническите средства за безопасност на движението на територията на община Варна:

26.1. поддържане и ремонт на вертикална пътна сигнализация-240 000 лв.;

26.2. възстановяване, опресняване и полагане на хоризонтална пътна маркировка-60 000 лв.;

чл. 7, ал. 1, т. 1 ЗОП:

1. изграждане дворна топлопреносна мрежа ж. к. “Възраждане”-IV м.р.-660 000 лв.;

2. проектиране и изграждане на магистрален газо-провод от “Топлофикация” до ОЦ “Почивка”-ж.к. “Бриз”-2 000 000 лв.;

3. проектиране и изграждане на газопроводни от-клонения до общински обекти-1 000 000 лв.;

4. изработване на енергийни одити за общински обекти-600 000 лв.;

5. строителство помпена станция “Акации”-500 000 лв.;

чл. 7, ал. 1, т. 2 ЗОП-доставка осветителни тела за улично осветление-300 000 лв.

9167

977.-Община-гр. Габрово, пл. Възраждане 3, с Решение от 18.II.2000 г. на кмета на общината, коригира т. 2 от обявление № 4811 (ДВ, бр. 10 от 2000 г.), както следва: “2. на основание чл. 16, т. 2 във връзка с чл. 13, ал. 4 и 5 и чл. 52, ал. 1 ЗОП отправя покана за участие в процедура на договаряне до “Димас”-АД, Габрово, и “Благоустрояване”-ЕООД, Габрово, при следните параметри: а) предмет на поръчката-текущо поддържане и текущ ремонт на улични настилки, паркинги, тротоари и пешеходни зони на територията на Габрово; б) правно и фактическо основание за откриване на процедура за възлагане-чл. 7, ал. 1, т. 3 и чл. 16, т. 2 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “а” ЗОП при цена на услугата над 30 000 лв.; в) вид на процедурата-договаряне по чл. 16, т. 2 ЗОП; г) срок и място за изпълнение на ОП-календарната 2000 г., територията на Габрово; д) поръчката ще се изпълнява въз основа на месечни графици, съдържащи наименование и ориентировъчна стойност на обекта, изготвени и одобрени от възложителя; е) квалификационни изисквания към иpпълнителя: наличие на квалифицирано техническо ръководство и работна ръка и наличие на необходимата механизация за асфалтови работи; ж) изисквания за качество-възлаганите за изпълнение видове работи се изпълняват съгласно БДС и ОН; некачествено извършени работи или некачествени материали не се заплащат; същите се установяват с двустранен протокол между възложителя и изпълнителя; гаранционен срок за приетите и изплатени видове работи-12 месеца; з) начин на образуване на предлаганата цена и плащания: към предложението си участниците прилагат: списък на собствената строителна механизация по видове, цени на м.см. и цени за 1 час в работа; списък на собствените транспортни средства по видове и цени за превоз на т/км; ценообразуващи показатели: часова ставка, допълнителни разходи за труд и собствена механизация, доставно-складови разходи, печалба, ДДС, други по преценка на участника; основни доставчици на материали и собствено производство на материали и изделия; разплащането на изпълнените и приети от възложителя видове работи ще се извършва въз основа на: подробна ведомост; анализи на единичните цени, проверени и приети от възложителя; двустранно подписани протокол обр. 19 и Сметка 22; фактури от производител за доставени материали или за наета механизация; фактура на изпълнителя; и) срок за валидност на предложението-20 календарни дни след приемане бюджета на Община-Габрово; к) гаранция за участие-съгласно чл. 31 ЗОП във форма по избор на участника, но не по-малко от 2000 лв.; л) критерии за оценка на предложенията и тежестта им в комплексната оценка на предложението: най-ниски предложени цени и ценообразуващи показатели-50 %; наличие на собствена строителна механизация и транспортни средства, касаещи и качественото и срочно изпълнение на поръчката-40 %; предложение за конкретен обем работа или обект по преценка на кандидатите, който ще се изпълни безвъзмездно като дарение за Община-Габрово-10 %; м) предложенията ще бъдат разгледани в общината на 10.III.2000 г. в 10 ч. в зала 401; н) участниците в откритата процедура следва да отговарят на условията по глава трета, раздел I ЗОП; о) предложенията се изготвят, комплектуват и представят съгласно глава трета, раздел II ЗОП; п) срок за представяне на предложенията-6.III.2000 г.; предложенията се представят в запечатан плик в служба “Общо деловодство” на Община-Габрово.

8947

139.-Община-гр. Лъки, област Пловдив, ул. Възраждане 10, тел. (03052) 22-88, на основание чл. 14, 22 и 34 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” и чл. 7, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки и Заповед № 9 от 11.I.2000 г. на кмета на общината отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка: 1. предмет на обществената поръчка-доставка на гориво за отоплителния сезон на 2000 г.; 2. начин на възлагане-открита процедура; 3. срок и място на доставка-периодични доставки по писмена заявка в допълнително уговорени срокове; 4. кандидатите трябва да отговорят на изискванията на глава трета, раздел I от ЗОП; 5. изисквания за качество-всяка партида да бъде придружена със сертификат за качество съгласно БДС; 6. начин на образуване на предлаганата цена-пределната цена с ДДС минус предлаганата отстъпка; 7. срок на валидност на предложенията-60 календарни дни от датата на разглеждане и оценяване на предложенията; 8. вид и размер на гаранцията-парична сума в размер 2000 лв., внесени по сметка № 5000024531, банков код 80084050 при ТБ “Хеброс”-АД, Чепеларе; 9. критерии за оценка на предложенията, подредени по тежест: цена и качество; бързина на доставката; дни на отложено плащане; 10. цена на документацията за участие в процедурата-30 лв.; закупуване от касата на общината до 30-ия ден от обнародването в “Държавен вестник”; 11. предложенията ще се приемат в деловодството при ОбА-гр. Лъки, в 30-дневен срок от обявяване на процедурата в “Държавен вестник” в запечатан непрозрачен плик. Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 31-вия ден от обнародването в “Държавен вестник” в заседателната зала на общината в 14 ч. За допълнителна информация-(03052) 22-88, секретар на общината.

8925

4.-Община-гр. Нова Загора, ул. X.X. 50, тел. (0457) 221-21, 221-22, 221-23, факс 243-03, на основание чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “р”, чл. 4, т. 1 и чл. 14 от Закона за обществените поръчки и Заповед № 104 от 15.II.2000 г. на кмета на общината открива процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. вид на процедурата-открита; 2. предмет на поръчката-събиране и извозване на твърдите битови отпадъци, метене и миене на улиците, дезинфекция на съдовете за смет, зимно поддържане, поддържане на сметищата на територията на Нова Загора и селата Езеро, Стоил войвода, Асеновец, Кортен, Богданово, Млекарево съгласно справка, включена в документацията на процедурата; 2. правно и фактическо основание за откриване на процедурата-чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “р”, чл. 4, т. 1 и чл. 14 ЗОП във връзка с подобряване на сметоизвозването в общината, търсене начин за намаляване разходите на дейността и необходимостта от повишаване качеството на услугата; 4. срок за изпълнение на поръчката-една година с възможност за продължение до три години; 5. място на изпълнение на услугата-Нова Загора и селата Езеро, Стоил войвода, Асеновец, Кортен, Богданово, Млекарево; 6. изисквания към кандидатите-да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон, като са спазени условията по чл. 24 ЗОП, и да имат опит в тази дейност; предложението да бъде съобразено с чл. 27 ЗОП; 7. изисквания за качество-извършването на услугата да е съобразено с нормативните изисквания за ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху околната среда, в т.ч. местната нормативна база; 8. начин за образуване на предлаганата цена и заплащане: 8.1. годишната цена на услугата с включен ДДС за една година не трябва да е по-висока от 200 000 лв.; 8.2. заплащане на услугата-ежемесечно в размер 1/12 част от годишната цена; 9. срок на валидност на предложенията-60 дни считано от деня за разглеждане и оценяване на предложенията; 10. вид и размер на гаранцията за участие-парична сума в размер 5000 лв.; 11. критерии за оценка на предложенията на кандидатите за изпълнители на поръчката: 11.1. икономически най-изгодно предложение; 11.2. технически възможности и специализирана техническа обезпеченост на кандидата; 11.3. предложение за предоставяне на съдове за смет и екологосъобразност за събиране и извозване на отпадъците; 11.4. дни на отложено плащане-не по-малко от 20 дни; 11.5. съвместяване изпълнението на услугата с наличната техника; 12. начин за определяне на тежестта на критериите в комплексната оценка на кандидата: по т. 11.1-10 %; по т. 11.2-30 %; по т. 11.3-20 %; по т. 11.4-10 %; по т. 11.5-30 %; 13. при необходимост възложителят си запазва правото да възложи допълнително обществена поръчка по реда на чл. 16, т. 4 ЗОП; 14. предложенията ще се разглеждат и оценяват на 11.IV.2000 г. в 9 ч. в зала 22 в сградата на общината; 15. срок за внасяне на депозита за участие-от 3 до 7.IV.2000 г. Получаване на документацията за участие в процедурата-всеки работен ден от 8 до 17 ч. в стая 11 на общинската администрация срещу платена такса 50 лв. в касата на общината в срок от 20.III до 7.IV.2000 г. Предложенията за участие ще се приемат от 8 до 9 ч. в стая 20 след завеждане с входящ номер в деловодството на общината. Предложенията следва да отговарят на изискванията на чл. 24, 27 и 28 от Закона за обществените поръчки.

8942

2.-Община-гр. Нови пазар, ул. X.X. 3, тел. (0537)22-66, на основание чл. 34 и 22 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 4, т. 1 и чл. 7, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, Заповед № 296 от 17.ХII.1999 г. и Заповед № 39 от 16.II.2000 г. на кмета на общината отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на бензин и дизелово гориво за отопление на детски ясли, детски градини, училища, общинска болница и други общински бюджетни структури за отоплителния сезон 2000-2001 г. Прогнозното количество-до 50 т бензин и 500 т газьол, доставено по заявки съгласно потребностите на съответните учреждения. В процедурата за определяне на доставчика могат да участват фирми с опит в търговията с течни горива, разполагащи с автоцистерни с обем до 6000 л и уреди за дозиране. Не се допуска участието на фирми, при които са налице условията по чл. 24, ал. 1 от закона. За участие в процедурата кандидатите представят парична гаранция 10 000 лв. Критериите за оценка на предложенията са: а) доставна цена; б) срок за отсрочено плащане; в) срок за изпълнение на заявките; г) характер и вид на допълнителните предложения от доставчика. Тръжната документация за участие в процедурата се получава в общината, в отдел СДП, стая 407, срещу 10 лв., платими в касата всеки работен ден от 8 до 16 ч. в срок до 40 дни от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”. Предложенията се предоставят в запечатан непрозрачен плик от кандидата или негов упълномощен представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в деловодството на общината в срок 45 календарни дни от обнародването в “Държавен вестник”. Гаранцията за участие в процедурата-10 000 лв., се внася по сметка № 5000169031, банка “Хеброс”-АД, гр. Нови пазар, банков код 80073160. Допълнителна информация-на тел.: (0537)22-66, 25-82.

8943

5.-Община-гр. Пазарджик, на основание чл. 10 ЗОП обявява на потенциалните кандидати, че през 2000 г. са планирани следните обществени поръчки: доставка на природен газ, газифициране на просветни заведения; покупка на ДМА; строителство на обекти с кратък срок на въвеждане в експлоатация; сметосъбиране, сметоизвозване, поддръжка на депо на битови отпадъци.

8498

47.-Община-гр. Попово, пл. Ал. Стамболийски 2, тел. (0608) 36-26, на основание чл. 34, ал. 6 ЗОП удължава срока за подаване на предложения за участие в откритата процедура за определяне доставчик на хранителни продукти за нуждите на ученическите столове и детските градини на територията на община Попово (ДВ, бр. 104 от 1999 г.). Крайният срок за подаване на предложенията се удължава до 16 ч. и 30 мин. на 14.III.2000 г., стая 420 на управление “Образование, култура и здравеопазване” при Община-Попово. Място, ден и час за разглеждане на предложенията-15.III.2000 г., 10 ч., в управление “Образование, култура и здравеопазване” при Община-Попово. Всички останали условия за участие в откритата процедура остават непроменени.

9128

49.-Община-гр. Попово, пл. Ал. Стамболийски 2, тел. (0608) 26-06, на основание чл. 34, ал. 6 ЗОП удължава срока за подаване на предложения за участие в откритата процедура за определяне на доставчик на 120 т промишлено гориво (нафта) с цел задоволяване нуждите на общинската администрация за отоплителен сезон 2000 г. (ДВ, бр. 112 от 1999 г.). Крайният срок за подаване на предложенията се удължава до 16 ч. и 30 мин. на 16.III.2000 г., стая 204 на Община-Попово. Място, ден и час за разглеждане на предложенията-17.III.2000 г., 10 ч., зала 205 на общината. Всички останали условия за участие в откритата процедура остават непроменени.

9129

374.-Община-гр. Рудозем, на основание чл. 34, ал. 2 ЗОП допълва т. 10 на поканата за участие в открита процедура (обявление № 3344, ДВ, бр. 9 от 2000 г.), както следва: “критериите за оценка на предложенията са: максимална отсрочка за заплащане на доставката-в дни-тежест 45 %; най-ниска цена на тон гориво франко склада на получателя с включен ДДС-в левове-тежест 40 %; срок за изпълнение на заявката-в дни-тежест 10 %; допълнителни предложения на кандидата, които ще са в полза на общината-тежест 5 %. Крайната оценка ще се формира като сбор от точки (от 1 до 10) за всеки от изброените 4 критерия.”

8993

169.-Община-гр. Смолян, 4700 Смолян, бул. България 12, тел. (0301) 2-31-03, на основание чл. 7, ал. 1, т. 2 и чл. 34 ЗОП и Заповед № 191 от 17.II.2000 г. на кмета на общината отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка: 1. предмет на обществената поръка-доставка на хранителни продукти за детските градини в Смолян; 2. правно и фактическо основание за откриване на процедурата-чл. 7, ал. 1, т. 2, чл. 8, ал. 1 и чл. 14 ЗОП; 3. вид на процедурата-открита; 4. място на изпълнение на обществената поръчка-детските градини в Смолян; срокът за изпълнение на поръчката е една година; 5. кандидатите за участие в процедурата да бъдат регистрирани на територията на община Смолян и да отговарят на изискванията по раздел I на глава трета от ЗОП; 6. всички доставени хранителни продукти да бъдат придружени с документ за качество и срок на годност; 7. цената на поръчката е 160 000 лв., плащането да се извършва по банков път до 30 дни след представяне на фактурите в счетоводството; 8. срок на валидност на предложенията-30 дни след разглеждане и оценяване на предложенията от комисията; 9. вид и размер на гаранцията за участие-парична в размер 3000 лв., платими по сметка № 5003000739 в “Банка ДСК”-ЕАД, банков код 30020011; 10. критерии за оценка на предложенията-икономически най-изгодното предложение съобразно цената и срока на плащане; 11. документацията за участие в откритата процедура се получава в срок 20 дни от обнародването на поканата в “Държавен вестник” срещу платена такса 35 лв. в касата на отдел “Образование”, стая 228 на общината; 12. предложенията ще се разгледат и оценят на 45-ия ден от обнародване на поканата в “Държавен вестник” в стая 211 на общината в 14 ч.; 13. място и срок на подаване на документите за участие-в срок 40 дни от обнародването на поканата в “Държавен вестник”, стая 218, до 17 ч.

8948

6.-Община-гр. Хасково, пл. Общински 1, тел. (038) 25-045, факс (038) 32-254, на основание чл. 3, ал. 1 и чл. 22 ЗОП и Заповед № 87 от 3.II.2000 г. на кмета на общината открива процедура за възлагане на обществена поръчка за снабдяване на детските заведения на територията на общината с хранителни продукти: 1. предмет на обществената поръчка-снабдяване на детските заведения от общината с хранителни продукти; 2. кандидат за изпълнител на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения; лицата трябва да отговарят на условията на чл. 24 ЗОП; 3. вид на процедурата-открита; 4. срок за изпълнение на обществената поръчка-4 години от сключване на договор за периодични доставки след отправена писмена заявка; 5. място за изпълнение на услугата-франко склада на заведението; 6. квалификационни изисквания към кандидатите-няма; 7. изисквания за качество-съгласно условията на БДС; 8. начин за образуване на предлаганата цена-цената да включва всички разходи до склада на детското заведение; 9. начин на плащане-на части пропорционално на доставеното количество в срок до 45 дни от доставката; 10. срок на валидност на предложенията-60 календарни дни от постъпването им в Община-Хасково; 11. документацията за участие в процедурата на стойност 100 лв. се закупува всеки работен ден от 10 до 12 ч. до 21.III.2000 г.; 12. гаранцията за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка е 5000 лв., която се внася по банковата сметка на Община-Хасково, № 5000026030, банков код 62173408, при Булбанк-АД, клон Хасково; 13. кандидатите представят предложенията си в срок до 31.III.2000 г. всеки работен ден от 10 до 12 ч. в счетоводството на общината при спазване на изискванията по чл. 27 ЗОП; 14. критерии за оценка на предложенията и начин на определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението: а) икономически най-изгодно предложение; б) качество на стоките съгласно сертификат; в) най-добри условия на доставка; 15. начин на определяне на тежестта на критериите в комплексната оценка на предложението: по буква “а”-70 %, по буква “б”-20 %, и по буква “в”-10 %; 16. предложенията ще се разглеждат и оценяват в заседателната зала на Община-Хасково, на 3.IV.2000 г. в 10 ч.; 17. възможно е възлагане на допълнителна обществена поръчка по смисъла на чл. 16, т. 3 ЗОП.

8945

110.-МУ-Стоматологичен факултет, София 1431, ул. Св. X.X. 1, тел. 54-60-77, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 7, ал. 1, т. 2 и чл. 14 и 13 във връзка с чл. 22 от Закона за обществените поръчки и решение на декана на СФ отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на лекарствени средства, стоматологични материали, инструменти и консумативи през 2000 г.-съгласно приложение № 1 от конкурсната документация. Тръжната документация за участие в процедурата се получава в стая 206 на факултета срещу 150 лв., платени в брой в касата на факултета. Участниците в откритата процедура могат да бъдат местни и чуждестранни юридически лица, регистрирани по ТЗ. Квалификационни изисквания към кандидатите-производители и търговци, лицензирани и притежаващи разрешения съгласно ЗОП, отговарящи на всички изисквания на закона и конкурсните книжа: 1. предмет на обществената поръчка-доставка на лекарствени средства, стоматологични материали, инструменти и консумативи за 2000 г.; 2. правно и фактическо основание-по чл. 3 ЗОП и за нуждите на учебната и лечебната дейност; 3. вид процедура-открита; 4. срок и място на изпълнение-до 31.ХII.2000 г. чрез периодични доставки по предварителна писмена заявка съгласно количества, вид и качество, отразени в спецификация-до склада на Стоматологичния факултет; документи-съгласно ЗОП: копия от съдебна регистрация, данъчна регистрация, БУЛСТАТ, годишен счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за предходната година, копие от регистрацията в БТПП за чуждестранните юридически лица, юридически сведения по образец-приложение № 2 от конкурсните книжа, удостоверения от съответните компетентни органи за отсъствие на обстоятелства по чл. 24, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 5, декларация, че не са налице обстоятелства по чл. 24, ал. 1, т. 4 и 6, декларация по чл. 28, ал. 1, документ за внесена гаранция, разписка за закупена тръжна документация, доказателства за търговска репутация; 5. ограничения при изпълнение на поръчката относно материалите-няма; 6. квалификационни изисквания-достатъчен опит и рутина в областта на стоматологичните материали, инструменти и консумативи; 7. изисквания за качество-сертификат по ISO 9001, 9002, гарантирано високо качество, отговарящо на изискванията на всички нормативни документи и конкурсни условия; представяне на мостри от всички консумативи, които при класиране се заплащат или се връщат на участника; 8. цена и плащане-в левове, включително всички надбавки, цена-франко склад на факултета; начин на плащане-чрез банков превод до 30 дни след доставка на стоката; 9. срок на валидност на предложението-90 дни от датата на отваряне на предложенията; 10. вид и размер на банковата гаранция-2500 лв., открита за сметка на факултета; гаранцията за участие на спечелилия кандидат се трансформира в гаранция за изпълнение на договора и се освобождава след неговото приключване; 11. критерии за оценка-относителният дял за оценка на предложенията е: 50 % цена, 25 % качество и 25 % срок на доставка и начин на плащане; 12. място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията-предложенията на кандидатите, които отговарят на изискванията съгласно ЗОП и конкурсните книжа, редовно подали документи до 45-ия ден след обнародване на поканата в “Държавен вестник”, ще се разглеждат на третия работен ден след изтичане на срока за подаване на документи в 14 ч. в зала 214 в сградата на факултета.

8928

278.-ДУБ “Александровска”, ул. Св. Г. Софийски 1, тел. 54-70-23, на основание чл. 22 във връзка с чл. 4, т. 1, чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” и чл. 34 ЗОП и Решение № 379 от 16.II.2000 г. на директора на ДУБА и информация по чл. 10 ЗОП (ДВ, бр. 6 от 2000 г.) отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на медицинска апаратура-автоматичен анализатор. Тръжната документация за участие в процедурата се получава в отдел “Счетоводство” срещу 140 лв., платени в брой в касата на болницата. Подаване на предложенията-всеки ден в канцеларията на болницата от 8 до 16 ч. Участници в откритата процедура могат да бъдат местни и чуждестранни юридически лица, регистрирани по ТЗ. Квалификационни изисквания към участниците-отразени в условията за участие в откритата процедура: 1. предмет на поръчката-доставка на медицинска апаратура; 2. вид на процедурата-открита; 3. място на изпълнение на обществената поръчка-ДУБА; 4. документи: копие от съдебна регистрация; копие от данъчна регистрация; копие от регистрация по БУЛСТАТ; копие от годишния баланс и отчет за приходите и разходите на кандидата за предходната година; копие от регистрация в БТПП-за чуждестранните юридически лица; юридически сведения по образец-приложение № 2 от конкурсната документация; удостоверение от съответните компетентни органи относно отсъствието на обстоятелствата по чл. 24, ал. 1: т. 1-за несъстоятелност-фирменото отделение; т. 2-за банкрут-свидетелство за съдимост; т. 3-удостоверение за актуално състояние на фирмата; т. 5-документи от НОИ и общината; декларация, че не са налице обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, т. 4 и 6; декларация по чл. 28, ал. 1; документ за внесена гаранция; разписка за закупена конкурсна документация; пълномощно по образец-приложение № 3 от конкурсната документация; доказателства за търговска репутация; изисквания за качество-сертификат; проектодоговор; 5. начин на плащане-по банков път при възможност след доставка на апарата; 6. вид и размер на гаранцията за участие в процедурата-банкова гаранция в размер 1400 лв.; 7. критерии за оценка на предложенията-качество, цена, срок на доставка, начин на плащане, търговска репутация на кандидата; 8. място, ден и час за отваряне, разглеждане и оценяване на предложенията-30 дни след обнародване в “Държавен вестник” в кабинета на икономическия директор на ДУБА в 10 ч.

8568

300.-Втора районна болница-София, бул. X.X. 120, тел. 31-81-11, на основание чл. 34, ал. 1 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 2 и чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” ЗОП и Заповед № 200 от 17.II.2000 г. на директора кани потенциални кандидати за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на лекарствени средства при следните условия: 1. предмет на обществената поръчка-доставка на лекарствени средства; 2. правно и фактическо основание на процедурата-чл. 4, т. 1 и чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” ЗОП и потребност от периодично зареждане; 3. начин на възлагане-открита процедура; 4. кандидат за изпълнител на поръчката-всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията по чл. 24 и 27 ЗОП; 5. квалификационни изисквания към кандидатите-съгласно чл. 5, ал. 1 и 2, чл. 24, ал. 1 ЗОП; посочените в конкурсната документация; чл. 55 ЗЛСАХМ; Наредба № 23 от 1995 г. за условията и реда за търговия на едро с лекарствени средства; 6. място на изпълнение на поръчката-франко склад на болницата; 7. срок на изпълнение на поръчката-една година от подписване на договора на периодични доставки след писмена заявка; 8. изисквания за качество-съгласно БДС; 9. начин на образуване на предлаганата цена-съгласно чл. 7 във връзка с чл. 2, 3 и 4 от Наредбата за цените на лекарствените средства; да включва всички разходи, направени до склада на болницата; 10. начин на плащане-в левове, на части, пропорционално на доставеното количество, в срок до 90 дни от доставката, по банков път; 11. гаранция за участие в процедурата-чрез банкова гаранция със срок на валидност 90 календарни дни от отваряне на предложенията в полза на Втора районна болница в размер 3000 лв.; 12. срок на валидност на предложенията-90 дни от отваряне на предложенията; 13. критерии за оценяване на предложенията-икономически най-изгодните, в т.ч. най-ниска предложена цена, качество, разсрочено плащане, срок на годност, срок на изпълнение на доставките, референции за досегашна работа на кандидата с болницата или с други болници; 14. място, ден и час за отваряне и разглеждане на предложенията-в салона на болницата (приземен етаж на сградата) от специално назначената по чл. 37 ЗОП комисия на 3.IV.2000 г. в 10 ч.; 15. документация за участие в процедурата на стойност 100 лв., платими в брой, се закупува всеки работен ден от 14 до 16 ч. в касата на болницата; 16. кандидатите представят предложенията си всеки работен ден в деловодството на болницата при спазване изискванията на чл. 27 ЗОП в срок до 15 ч. на работния ден, предхождащ отварянето на предложенията за съответната поръчка; 17. възможно е възлагане на допълнителна обществена поръчка по смисъла на чл. 16, т. 3 ЗОП. Информация-на тел. 33-41-89.

9151

301.-Втора районна болница-София, бул. X.X. 120, тел. 31-81-11, на основание чл. 34, ал. 1 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 2 и чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” ЗОП и Заповед № 200 от 17.II.2000 г. на директора кани потенциални кандидати за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на медицински консумативи при следните условия: 1. предмет на обществената поръчка-доставка на медицински консумативи; 2. правно и фактическо основание на процедурата-чл. 4, т. 1 и чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” ЗОП и потребност от периодично зареждане; 3. начин на възлагане-открита процедура; 4. кандидат за изпълнител на поръчката-всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията по чл. 24 и 27 ЗОП; 5. квалификационни изисквания към кандидатите-съгласно чл. 5, ал. 1 и 2, чл. 24, ал. 1 ЗОП; посочени в конкурсната документация; чл. 55 ЗЛСАХМ; Наредба № 23 от 1995 г. за условията и реда за търговия на едро с лекарствени средства; 6. място на изпълнение на поръчката-франко склад на болницата; 7. срок на изпълнение на поръчката-една година от подписване на договора на периодични доставки след писмена заявка; 8. изисквания за качество-съгласно БДС; 9. начин на образуване на предлаганата цена-съгласно чл. 7 във връзка с чл. 2, 3 и 4 от Наредбата за цените на лекарствените средства; да включва всички разходи, направени до склада на болницата; 10. начин на плащане-в левове, на части, пропорционално на доставеното количество, в срок до 90 дни от доставката, по банков път; 11. гаранция за участие в процедурата-чрез банкова гаранция със срок на валидност 90 календарни дни от отваряне на предложенията в полза на Втора районна болница в размер 3000 лв.; 12. срок на валидност на предложенията-90 дни от отваряне на предложенията; 13. критерии за оценяване на предложенията-икономически най-изгодните, в т.ч. най-ниска предложена цена, качество, разсрочено плащане, срок на годност, срок на изпълнение на доставките, референции за досегашна работа на кандидата с болницата или с други болници; 14. място, ден и час за отваряне и разглеждане на предложенията-в салона на болницата (приземен етаж на сградата) от специално назначената по чл. 37 ЗОП комисия на 4.IV.2000 г. в 10 ч.; 15. документация за участие в процедурата на стойност 100 лв., платими в брой, се закупува всеки работен ден от 14 до 16 ч. в касата на болницата; 16. кандидатите представят предложенията си всеки работен ден в деловодството на болницата при спазване изискванията на чл. 27 ЗОП в срок до 15 ч. на работния ден, предхождащ отварянето на предложенията за съответната поръчка; 17. възможно е възлагане на допълнителна обществена поръчка по смисъла на чл. 16, т. 3 ЗОП. Информация-на тел. 33-41-89.

9152

302.-Втора районна болница-София, бул. X.X. 120, тел. 31-81-11, на основание чл. 34, ал. 1 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 2 и чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” ЗОП и Заповед № 200 от 17.II.2000 г. на директора кани потенциални кандидати за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория при следните условия: 1. предмет на обществената поръчка-доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория; 2. правно и фактическо основание на процедурата-чл. 4, т. 1 и чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” ЗОП и потребност от периодично зареждане; 3. начин на възлагане-открита процедура; 4. кандидат за изпълнител на поръчката-всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията по чл. 24 и 27 ЗОП; 5. квалификационни изисквания към кандидатите-съгласно чл. 5, ал. 1 и 2, чл. 24, ал. 1 ЗОП; посочени в конкурсната документация; чл. 55 ЗЛСАХМ; Наредба № 23 от 1995 г. за условията и реда за търговия на едро с лекарствени средства; 6. място на изпълнение на поръчката-франко склад на болницата; 7. срок на изпълнение на поръчката-една година от подписване на договора на периодични доставки след писмена заявка; 8. изисквания за качество-съгласно БДС и международни стандарти; 9. начин на образуване на предлаганата цена-да включва всички разходи, направени до склада на болницата; 10. начин на плащане-в левове, на части, пропорционално на доставеното количество, в срок до 90 дни от доставката, по банков път; 11. гаранция за участие в процедурата-чрез банкова гаранция със срок на валидност 90 календарни дни от отваряне на предложенията в полза на Втора районна болница в размер 3000 лв.; 12. срок на валидност на предложенията-90 дни от отваряне на предложенията; 13. критерии за оценяване на предложенията-технологична съвместимост с използваната апаратура, икономически най-изгодните, в т.ч. най-ниска предложена цена, качество, разсрочено плащане, срок на годност, срок на изпълнение на доставките, референции за досегашна работа на кандидата с болницата или с други болници; 14. място, ден и час за отваряне и разглеждане на предложенията-в салона на болницата (приземен етаж на сградата) от специално назначената по чл. 37 ЗОП комисия на 5.IV.2000 г. в 10 ч.; 15. документация за участие в процедурата на стойност 100 лв., платими в брой, се закупува всеки работен ден от 14 до 16 ч. в касата на болницата; 16. кандидатите представят предложенията си всеки работен ден в деловодството на болницата при спазване изискванията на чл. 27 ЗОП в срок до 15 ч. на работния ден, предхождащ отварянето на предложенията за съответната поръчка; 17. възможно е възлагане на допълнителна обществена поръчка по смисъла на чл. 16, т. 3 ЗОП. Информация-на тел. 33-41-89.

9153

303.-Втора районна болница-София, бул. X.X. 120, тел. 31-81-11, на основание чл. 34, ал. 1 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 2 и чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” ЗОП и Заповед № 200 от 17.II.2000 г. на директора кани потенциални кандидати за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на филми и консумативи за рентгенова лаборатория при следните условия: 1. предмет на обществената поръчка-доставка на филми и консумативи за рентгенова лаборатория; 2. правно и фактическо основание на процедурата-чл. 4, т. 1 и чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” ЗОП и потребност от периодично зареждане; 3. начин на възлагане-открита процедура; 4. кандидат за изпълнител на поръчката-всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията по чл. 24 и 27 ЗОП; 5. квалификационни изисквания към кандидатите-съгласно чл. 5, ал. 1 и 2, чл. 24, ал. 1 ЗОП; посочени в конкурсната документация; чл. 55 ЗЛСАХМ; Наредба № 23 от 1995 г. за условията и реда за търговия на едро с лекарствени средства; 6. място на изпълнение на поръчката-франко склад на болницата; 7. срок на изпълнение на поръчката-една година от подписване на договора на периодични доставки след писмена заявка; 8. изисквания за качество-съгласно БДС и международни стандарти; 9. начин на образуване на предлаганата цена-съгласно чл. 7 във връзка с чл. 2, 3 и 4 от Наредбата за цените на лекарствените средства; да включва всички разходи, направени до склада на болницата; 10. начин на плащане-в левове, на части, пропорционално на доставеното количество, в срок до 90 дни от доставката, по банков път; 11. гаранция за участие в процедурата-чрез банкова гаранция със срок на валидност 90 календарни дни от отваряне на предложенията в полза на Втора районна болница в размер 1000 лв.; 12. срок на валидност на предложенията-90 дни от отваряне на предложенията; 13. критерии за оценяване на предложенията-икономически най-изгодните, в т.ч. най-ниска предложена цена, качество, разсрочено плащане, срок на годност, срок на изпълнение на доставките, референции за досегашна работа на кандидата с болницата или с други болници; 14. място, ден и час за отваряне и разглеждане на предложенията-в салона на болницата (приземен етаж на сградата) от специално назначената по чл. 37 ЗОП комисия на 6.IV.2000 г. в 10 ч.; 15. документация за участие в процедурата на стойност 100 лв., платими в брой, се закупува всеки работен ден от 14 до 16 ч. в касата на болницата; 16. кандидатите представят предложенията си всеки работен ден в деловодството на болницата при спазване изискванията по чл. 27 ЗОП в срок до 15 ч. на работния ден, предхождащ отварянето на предложенията за съответната поръчка; 17. възможно е възлагане на допълнителна обществена поръчка по смисъла на чл. 16, т. 3 ЗОП. Информация-на тел. 33-41-89.

9154

304.-Втора районна болница-София, бул. X.X. 120, тел. 31-81-11, на основание чл. 34, ал. 1 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 2 и чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” ЗОП и Заповед № 200 от 17.II.2000 г. на директора кани потенциални кандидати за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на дезинфектанти и хигиенни материали при следните условия: 1. предмет на обществената поръчка-доставка на дезинфектанти и хигиенни материали; 2. правно и фактическо основание на процедурата-чл. 4, т. 1 и чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” ЗОП и потребност от периодично зареждане; 3. начин на възлагане-открита процедура; 4. кандидат за изпълнител на поръчката-всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията по чл. 24 и 27 ЗОП; 5. квалификационни изисквания към кандидатите-съгласно чл. 5, ал. 1 и 2, чл. 24, ал. 1 ЗОП; посочени в конкурсната документация; чл. 55 ЗЛСАХМ; Наредба № 23 от 1995 г. за условията и реда за търговия на едро с лекарствени средства; 6. място на изпълнение на поръчката-франко склад на болницата; 7. срок на изпълнение на поръчката-една година от подписване на договора на периодични доставки след писмена заявка; 8. изисквания за качество-съгласно БДС и международни стандарти; 9. начин на образуване на предлаганата цена-съгласно чл. 7 във връзка с чл. 2, 3 и 4 от Наредбата за цените на лекарствените средства; да включва всички разходи, направени до склада на болницата; 10. начин на плащане-в левове, на части, пропорционално на доставеното количество, в срок до 90 дни от доставката, по банков път; 11. гаранция за участие в процедурата-чрез банкова гаранция със срок на валидност 90 календарни дни от отваряне на предложенията в полза на Втора районна болница в размер 2000 лв.; 12. срок на валидност на предложенията-90 дни от отваряне на предложенията; 13. критерии за оценяване на предложенията-икономически най-изгодните, в т.ч. най-ниска предложена цена, качество, разсрочено плащане, срок на годност, срок на изпълнение на доставките, референции за досегашна работа на кандидата с болницата или с други болници; 14. място, ден и час за отваряне и разглеждане на предложенията-в салона на болницата (приземен етаж на сградата) от специално назначената по чл. 37 ЗОП комисия на 6.IV.2000 г. в 10 ч.; 15. документация за участие в процедурата на стойност 100 лв., платими в брой, се закупува всеки работен ден от 14 до 16 ч. в касата на болницата; 16. кандидатите представят предложенията си всеки работен ден в деловодството на болницата при спазване изискванията по чл. 27 ЗОП в срок до 15 ч. на работния ден, предхождащ отварянето на предложенията за съответната поръчка; 17. възможно е възлагане на допълнителна обществена поръчка по смисъла на чл. 16, т. 3 ЗОП. Информация-на тел. 33-41-89.

9155

305.-Втора районна болница-София, бул. X.X. 120, тел. 31-81-11, на основание чл. 34, ал. 1 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 2 и чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” ЗОП и Заповед № 200 от 17.II.2000 г. на директора кани потенциални кандидати за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на хранителни продукти при следните условия: 1. предмет на обществената поръчка-доставка на хранителни продукти; 2. правно и фактическо основание на процедурата-чл. 4, т. 1 и чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” ЗОП и потребност от периодично зареждане; 3. начин на възлагане-открита процедура; 4. кандидат за изпълнител на поръчката-всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията по чл. 24 и 27 ЗОП; 5. квалификационни изисквания към кандидатите-съгласно чл. 5, ал. 1 и 2, чл. 24, ал. 1 ЗОП; посочени в конкурсната документация; 6. място на изпълнение на поръчката-франко склад на болницата; 7. срок на изпълнение на поръчката-една година от подписване на договора на периодични доставки след писмена заявка; 8. изисквания за качество-съгласно БДС; 9. начин на образуване на предлаганата цена-да включва всички разходи, направени до склада на болницата; 10. начин на плащане-в левове, на части, пропорционално на доставеното количество, в срок до 90 дни от доставката, по банков път; 11. гаранция за участие в процедурата-чрез банкова гаранция със срок на валидност 90 календарни дни от отваряне на предложенията в полза на Втора районна болница в размер 1000 лв.; 12. срок на валидност на предложенията-90 дни от отваряне на предложенията; 13. критерии за оценяване на предложенията-икономически най-изгодните, в т.ч. най-ниска предложена цена, качество, разсрочено плащане, срок на годност, срок на изпълнение на доставките, референции за досегашна работа на кандидата с болницата или с други болници; 14. място, ден и час за отваряне и разглеждане на предложенията-в салона на болницата (приземен етаж на сградата) от специално назначената по чл. 37 ЗОП комисия на 7.IV.2000 г. в 10 ч.; 15. документация за участие в процедурата на стойност 100 лв., платими в брой, се закупува всеки работен ден от 14 до 16 ч. в касата на болницата; 16. кандидатите представят предложенията си всеки работен ден в деловодството на болницата при спазване изискванията по чл. 27 ЗОП в срок до 15 ч. на работния ден, предхождащ отварянето на предложенията за съответната поръчка; 17. възможно е възлагане на допълнителна обществена поръчка по смисъла на чл. 16, т. 3 ЗОП. Информация-на тел. 33-41-89.

9156

306.-Втора районна болница-София, бул. X.X. 120, тел. 31-81-11, на основание чл. 34, ал. 1 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 2 и чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “а” ЗОП и Заповед № 200 от 17.II.2000 г. на директора кани потенциални кандидати за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за абонаментно поддържане на медицинска техника и оборудване при следните условия: 1. предмет на обществената поръчка-абонаментно поддържане на медицинска техника и оборудване; 2. правно и фактическо основание на процедурата-чл. 4, т. 1 и чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “а” ЗОП и потребност от периодично поддържане; 3. начин на възлагане-открита процедура; 4. кандидат за изпълнител на поръчката-всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията по чл. 24 и 27 ЗОП; 5. квалификационни изисквания към кандидатите-съгласно чл. 5, ал. 1 и 2, чл. 24, ал. 1 ЗОП; посочени в конкурсната документация; 6. място на изпълнение на поръчката-болницата; 7. срок на изпълнение на поръчката-една година от подписване на договора; 8. изисквания за качество-съгласно БДС; 9. начин на образуване на предлаганата цена-крайна цена на услугата с ДДС; 10. начин на плащане-в левове, на части, пропорционално на доставеното количество, в срок до 90 дни от доставката, по банков път; 11. гаранция за участие в процедурата-чрез банкова гаранция със срок на валидност 90 календарни дни от отваряне на предложенията в полза на Втора районна болница в размер 500 лв.; 12. срок на валидност на предложенията-90 дни от отваряне на предложенията; 13. критерии за оценяване на предложенията-икономически най-изгодните, в т.ч. най-ниска предложена цена, качество, разсрочено плащане, срок на изпълнение, референции за досегашна работа на кандидата с болницата или с други болници; 14. място, ден и час за отваряне и разглеждане на предложенията-в салона на болницата (приземен етаж на сградата) от специално назначената по чл. 37 ЗОП комисия на 5.IV.2000 г. в 10 ч.; 15. документация за участие в процедурата на стойност 100 лв., платими в брой, се закупува всеки работен ден от 14 до 16 ч. в касата на болницата; 16. кандидатите представят предложенията си всеки работен ден в деловодството на болницата при спазване изискванията по чл. 27 ЗОП в срок до 15 ч. на работния ден, предхождащ отварянето на предложенията за съответната поръчка; 17. възможно е възлагане на допълнителна обществена поръчка по смисъла на чл. 16, т. 3 ЗОП. Информация-на тел. 33-41-89.

9157

10.-Болницата за белодробни болести-Бургас, ул. Генерал Гурко 64, на основание чл. 22 във връзка с чл. 4, т. 1, чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” и чл. 34 ЗОП и Решение № 01 от 10.II.2000 г. на директора на Болницата за белодробни болести-Бургас, обявява открита процедура за доставка и закупуване на медикаменти за 2000 г.; документацията за участие в процедурата се получава от канцеларията на Личен състав срещу 30 лв., платени в брой в касата на болницата; квалификационни изисквания към участниците-отразени в условието за участие в откритата процедура: 1. документ за съдебна регистрация-данъчен номер, БУЛСТАТ, удостоверение за актуално състояние; 2. документ за внесена такса за закупена документация; 3. документ за внесена банкова гаранция в размер 3000 лв.; 4. документ за качество на предлаганата стока, отговаряща на БДС; 5. санитарно разрешително от МЗ; 6. ценови и технически условия на доставката; начин на разплащане, рабати; 7. мотивировка за образуване на офертната цена-съгласно предложеното качество на предмета на конкурса; 8. цените задължително са изчислени в левове или ДМ; 9. удостоверения и декларации-съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 ЗОП; 10. офертната цена на основание чл. 27, ал. 3 и 4 ЗОП се прилага в отделен запечатан плик, неразделна част от цялостната офертна документация; 11. офертната документация се представя (получава) в канцеларията на Личен състав при Болницата за белодробни болести-Бургас, в запечатан плик с адрес на подателя; 12. процедурата ще се проведе в сградата на Болницата за белодробни болести-Бургас, в кабинета на директора в 10 ч. на 28.III.2000 г.; срок за закупуване на документацията-9.III.2000 г.; за справки-тел.: 4-77-34 и 4-50-15.

8501

32.-Общинската болница за лечение на болни с хронични заболявания-Бухово, на основание чл. 34 ЗОП и заповед на директора удължава с 10 дни срока за подаване на предложение за участие в откритата процедура, обявен в ДВ, бр. 9 от 2000 г.

8920

263.-Обединената районна клинична болница-Варна, на основание чл. 34, ал. 1 и 2 ЗОП уведомява, че общественатапоръчка за доставка на лекарствени средства за ОРКБ-Варна (ДВ, бр. 2 и 8 от 2000 г.), се променя, както следва: “предмет на обществената поръчка-доставка на лекарствени средства, регистрирани за употреба в Република България”. Срокът за закупуване на документацията и подаване на предложенията за изпълнение на обществената поръчка се удължава до 16 ч. на 1.III.2000 г.

8490

132.-Диспансерът за онкологични заболявания-Враца, бул. 2 юни 68, тел. 2-25-49, на основание чл. 3, чл. 7, т. 2 и чл. 34 ЗОП отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на доставки през 2000 г. на лекарствени средства, консумативи и хирургичен инструментариум: 1. вид на процедурата-открита; 2. срок на изпълнение-една година от сключване на договора; 3. място за изпълнение-ДОЗ-Враца; 4. изисквания за качество-съгласно БДС, европейските стандарти и сертификати за срокове на годност; 5. изисквания за участие в конкурса-съгласно конкурсните условия; 6. банкова гаранция-700 лв., се представя заедно с офертите; 7. цена на документацията-50 лв., които се внасят в касата на диспансера; 8. срок за представяне на офертите-до 44-ия ден след обнародването в “Държавен вестник” всеки работен ден до 16 ч.; 9. критерии за оценка на предложенията, подредени според тежестта им в комплексната оценка: а) цена и начин на заплащане на поръчките; б) качество и гаранция за качество; в) срок на изпълнение. Постъпилите предложения ще бъдат разглеждани и оценявани на 45-ия ден след обнародването в “Държавен вестник”.

9125

139.-Общинската болница “Света Екатерина”-Димитровград, ул. X.X. 29, тел. 0391/2-33-95, на основание чл. 22 във връзка с чл. 4, т. 2, чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” и чл. 34 ЗОП и протокол № 2 от 10.II.2000 г. на дирекционния съвет отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществени поръчки за 2000 г. за доставка на: 1. лекарствени средства (медикаменти); 2. медицински консумативи; 3. клинико-лабораторни реактиви, химикали и консумативи; 4. рентгенови филми и химикали; 5. гориво за отопление; 6. хранителни продукти. Тръжната документация за участие в процедурата се получава срещу 50 лв., платени в брой в касата на болницата до 35 дни след обнародването в “Държавен вестник”; участници в откритата процедура могат да бъдат юридически лица и търговци, регистрирани по ТЗ; квалификационните изисквания към участниците са отразени в условията за участие в откритата процедура: 1. предмет на поръчките-доставка на: а) лекарствени средства (медикаменти); б) медицински консумативи; в) клинико-лабораторни реактиви, химикали и консумативи; г) рентгенови филми и химикали; д) гориво за отопление; е) хранителни продукти; 2. вид на процедурата-открита; 3. място на изпълнение-Общинска болница “Св. Екатерина”, Димитровград; 4. удостоверение за актуално състояние на регистрирания съгласно изискванията на ТЗ кандидат; 5. копия от данъчната регистрация и от БУЛСТАТ; 6. нотариално заверена декларация, че не са налице обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, т. 4 и 6, и декларация по чл. 28, ал. 1; удостоверения от съответните компетентни органи относно състоянието на обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 5; копие от лицензиите (за лекарствените средства, медицинските консумативи); доказателства за техническа възможност за доставка; заверени копия от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на кандидата за предходната година; документ за внесена гаранция; фактура за закупена конкурсна документация; 7. изисквания за качеството-изделията да отговарят на БДС или отраслови нормали; 8. начин на образуване на предлаганата цена-цените на оферираните стоки са крайни, т. е. включени са всички разходи с включено ДДС до доставянето им в сградата на болницата; начин на плащане-разсрочено; 9. срок на валидност на предложенията-60 дни от отварянето им от комисията; 10. вид и размер на гаранцията за участие в процедурата-парична гаранция, внесена в банкова сметка № 3051836609, БИН 6304000000, банков код 80085226, при ТБ “Хеброс”, клон Димитров-град, в размер: за лекарствени средства-2500 лв.; за медицински консумативи-1000 лв.; за клинико-лабораторни реактиви, химикали и консумативи-500 лв.; за рентгенови филми и химикали-500 лв.; за гориво за отопление-3000 лв.; за хранителни продукти-1500 лв. Съгласно чл. 33, ал. 3 ЗОП при сключване на договор за доставка гаранцията се трансформира в гаранция за изпълнение на договора и се освобождава след неговото приключване; 11. критерии за оценка на предложенията-икономически най-изгодното предложение, в т. ч.: а) цена; б) разсрочено плащане; в) срок на годност; г) срок на изпълнение на доставката; 12. начин на определяне тежестта на критериите в комплексната оценка-по буква “а”-60 %, по буква “б”-30 %, по буква “в”-5 %, по буква “г”-5 %; 13. място, ден и час за отваряне, разглеждане и оценяване на предложенията-45 дни след обнародването в “Държавен вестник” в 13 ч. в стаята на зам.-директора на Общинска болница “Света Екатерина”, Димитровград.

8492

220.-Държавната психиатрична болница-Ловеч, удължава срока за подаване на предложения за доставка на хранителни продукти, дезинфектанти, перилни и миещи препарати, резервни части, постелъчен инвентар, мляко и млечни произведения, зеленчуци, консерви, месо и колбаси с 30 дни считано от 4 февруари 2000 г.

7361

25.-Центърът за спешна медицинска помощ-гр. Плевен, ул. Г. Кочев 8, тел. 3-31-42, факс/тел. 3-05-98, на основание чл. 34 и 22 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 4, ал. 7, т. 1 и 2 и чл. 14 ЗОП и Решение № 1 от 4.II.2000 г. на директора на ЦСМП-Плевен, отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на течни горива на филиалите на ЦСМП-Плевен, гр. Левски, Белене, Червен бряг, Гулянци, Никопол, гр. Искър. Поръчката ще се осъществява ежедневно и с място на доставка в специализирани пунктове за зареждане с течни горива с местонахождение в най-голяма близост до съответния филиал и при изискване за качество на доставените горива съгласно БДС. В процедурата могат да участват кандидати, отговарящи на условията на чл. 5, ал. 1 и 2 ЗОП, удостоверили обстоятелствата по чл. 24, ал. 1 съгласно чл. 24, ал. 3 ЗОП и представили предложение съгласно чл. 27 и 28 ЗОП. Предлаганата цена да бъде с включен ДДС. Плащането ще се извършва разсрочено чрез банков превод. Предложенията да са с валидност до 30.IV.2000 г. За участие в процедурата кандидатите представят парична гаранция в размер 1500 лв., внесена в касата на ЦСМП. Критериите за оценка на предложенията и начините за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложенията: най-ниска предложена цена, най-ефективно разсрочено плащане и най-късо отстояние на пунктовете за зареждане на съответните филиали. Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 15-ия календарен ден от датата на изпращане на поканата в “Държавен вестник” в 10 ч. в сградата на ЦСМП, Плевен, ул. Г. Кочев 8, стая 4. Документите за участие в открита процедура могат да бъдат закупени в сградата на ЦСМП, Плевен, при цена 150 лв. за комплект всеки работен ден от 8 до 16 ч. Предложенията за участие в откритата процедура ще се приемат в деловодството на ЦСМП, Плевен, до 49-ия календарен ден от изпращането на поканата за обнародване в “Държавен вестник”.

7333

176.-Общинската болница “Д-р X.X.”-Чирпан, тел. (04-16) 41-63, отменя поканата за участие в процедура за обществена поръчка (обявление № 4100, ДВ, бр. 10 от 2000 г.).

8573

942.-“В и К”-ЕООД, Бургас, на основание чл. 3, ал. 2 от Закона за обществените поръчки и Заповед № 63 от 14.II.2000 г. на управителя на дружеството кани потенциални кандидати за участие в открита процедура за определяне на лицензиран разпространител за зареждане с горива на МПС, собственост на дружеството: 1. предмет на обществената поръчка-покупка от бензиностанции на изпълнителя на бензин А-91, А-95Н, А-98 (общо количество около 220 000 л) и дизелово гориво (250 000 л) в следните общини на територията на област Бургас: Бургас, Несебър, Поморие, Обзор, Сунгурларе, Руен, Карнобат, Айтос, Камено, Средец, Малко Търново, Созопол, Царево, Приморско; изборът на изпълнител ще се осъществява за всяка община; кандидатите могат да участват за една или няколко от посочените общини, в които имат собствени бензиностанции; 2. срок за изпълнение на поръчката-до 31.III.2001 г.; 3. място за изпълнение на поръчката-бензиностанциите на кандидата за изпълнение на поръчката; 4. квалификационни изисквания-кандидатите да бъдат български или чуждестранни физически или юридически лица, както и техни обединения; да разполагат със собствени бензиностанции на територията на съответната община; да издават всички необходими счетоводни и фискални отчетни документи при зареждане на всяко МПС; примерен образец на тези документи да бъде приложен в предложението; 5. изисквания за качество-всички предлагани горива да отговарят на действащите в България стандарти; 6. начин на образуване на предлаганата цена-цена с ДДС за 1 л гориво франко бензиностанциите на изпълнителя и отстъпка от доставната цена; ценовото предложение да съдържа и всички цени и такси за разплащателни карти, ако кандидатът предлага такива; 7. начин на плащане-след ползване на услугата по предложение на кандидата; кандидатите по възможност да предложат система за безналично разплащане (разплащателни карти); кандидатите да предложат методика за евентуална актуализация на цените; 8. срок на валидност на предложенията-60 дни от датата на разглеждане на предложенията; 9. гаранция за участие в процедурата за възлагане-паричен депозит в размер 2000 лв., внесен по банкова сметка № 1010040506, банков код 88878998, БРИБ-Бургас, на името на “В и К”-ЕООД, Бургас; паричната гаранция за участие на спечелилия поръчката кандидат се трансформира в гаранция за изпълнение на договора и се освобождава след неговото приключване; 10. необходими документи за участие: документи за актуално правно състояние на фирмата; препоръка за търговска репутация на кандидата; справка за техническата възможност на кандидата за изпълнение на поръчката, включваща кратко техническо описание на съоръженията на всеки обект (бензиноколонки, резервоари, филтри и др.), режим на работа на всеки обект, категория на обекта по отношение на ел. захранване, предлагани допълнителни услуги и др., осигуряващи качествено и надеждно обслужване; удостоверение от съответните компетентни органи за отсъствие на обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 5 ЗОП; декларация, че не са налице обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, т. 4 и 6 ЗОП; 11. критерии за оценка-класирането се извършва за всяка община на база комплексна оценка, получена по следната формула:

К=а1*с1+а2*с2+а3*с3+а4*с4+а5*с5,

където а1-а5 са оценките по всеки критерий (от 1 до 5 точки), а с1-с5-коефициенти на тежест на отделните критерии и имат следните стойности: предлагана цена за 1 литър гориво-с1=5; начин на разплащане и периодичност-с2=5; режим на работа на обектите-с3=4; технически възможности за качествено обслужване-с4=4; предлагани допълнителни услуги-с5=2; максималната възможна комплексна оценка е 100 точки; на първо място се класира кандидатът, получил най-висока комплексна оценка; 12. отваряне, разглеждане и оценяване на предложенията-място за получаване на документацията за участие-Бургас, “В и К”-ЕООД, пл. Гаров 2, стая 302, срещу представяне на касов ордер за внесени невъзстановими 100 лв. в касата на “В и К”-ЕООД; предложенията се предават до 17 ч. на 3.IV.2000 г. в деловодството на “В и К”-ЕООД, Бургас, в запечатан непрозрачен плик от упълномощен представител; кандидатите, участващи в процедурата, могат да присъстват при отваряне на предложенията на 4.IV.2000 г. в 10 ч. в сградата на “В и К”-ЕООД, Бургас; място, ден и час на разглеждане и оценяване на предложенията-от назначена съгласно чл. 37 ЗОП комисия, която заседава във “В и К”-ЕООД, Бургас, на 4.IV.2000 г. в 10 ч.; за допълнителна информация-тел. 84-20-23.

9075

199.-“Водоснабдяване и канализация”-ООД, Враца, ул. Ал. Стамболийски 2, тел./факс 6-12-36, 6-09-77, Е-mail адрес: vikvratza@bitex.com, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2 и чл. 4, т. 3, буква “а” ЗОП и Заповед № 11 от 14.I.2000 г. на управителя на дружеството обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. предмет на обществената поръчка-доставка на PEHD тръби и фасонни части за тях по спецификация; 2. място на изпълнение на поръчката-“В и К”-ООД, Враца; 3. срок за изпълнение на поръчката-до 31.ХII.2000 г.; 4. срок на валидност на предложенията-60 дни след изтичане на крайния срок за подаване на предложенията; 5. начин на образуване на цената-франко склад Враца; 6. гаранция за участие-парична, платима в брой в касата на дружеството или чрез банков превод, в размер 3500 лв.; 7. критерии за оценка: а) предложена цена; б) възможност за консигнация по дадена заявка; в) качество; г) възможност за бързи доставки (предложен от кандидата срок) при аварийно възникнали нужди; д) срок за разсрочено плащане; е) гаранционни срокове; критериите се оценяват с еднаква тежест; 8. място за получаване, срок, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата-“В и К”-ООД, Враца, ул. Ал. Стамболийски 2, в срок до 40 дни от датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник” срещу внесени невъзстановими 300 лв. в касата на дружеството; 9. място и срок за предаване на предложенията-“В и К”-ООД, Враца, представени в запечатан непрозрачен плик, в стая 201 до 16 ч. на 1.IV.2000 г.; 10. разглеждане и оценяване на предложенията-в седалището на “В и К”-ООД, Враца, на 6.IV.2000 г. в 16 ч.

8502

105.-Областното пътно управление-гр. Търговище, ул. X.X. 30, п.к. 96, тел. (0601)220-03, на основание чл. 10, ал. 4 от Закона за обществените поръчки и Заповед № РД-09-14 от 14.II.2000 г. на началника на ОПУ информира потенциалните кандидати за изпълнители, че през календарната 2000 г. планира да открие процедура за възлагане на обществени поръчки за: проектиране и строителство на: път III-3193 Вардун-Долно Новково, един участък-6,3 км; път III-3192 Пресиян-Долна Кабда, един участък-10,9 км; път III-3194 Омуртаг-Илийно, един участък с дължина 3,0 км; път III-533 Стеврек-Илийно-Камбурово, два участъка с дължина 20 км; път III-516 Светлен-Априлово-Конак, участък с дължина 0,5 км; път III-483 Ябланово-Величка, участък с дължина 2,0 км; път II-49 Търговище-Разград, участък с дължина 2,0 км; път III-204 Ломци-Попово, участък с дължина 2,0 км; ремонт на пътни съоръжения-мост плочогредов по път I-4 на км 237+661; доставки: пясък и сол за зимно поддържане; бензин, дизелово гориво, масла; резервни части за машини; маркировъчна боя; работно облекло; асфалтова смес за изкърпване; услуги-наета механизация за зимно поддържане. Фирмите, които ще участват за проектиране на пътни участъци и съоръжения, да представят данни за фирмата и екипа.

8535

200.-Мина “Черно море”-ЕАД, Бургас, тел. (056) 238-11, на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 ЗОП анулира обявените открити процедури за възлагане на обществени поръчки (обявления № 6172, 6173 и 6174, ДВ, бр. 12 от 2000 г.).

8499

106.-“Мини Перник”-ЕАД, Перник, пл. Св. Ив. Рилски 1, тел. 076/602-671, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” във връзка с чл. 13, ал. 2 от Закона за обществените поръчки и решение на съвета на директорите от 23.ХI.1999 г. обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка за извозване на откривка и въглища с автотранспорт в откритите рудници на “Мини Перник”-ЕАД. До участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка се допускат кандидати, които отговарят на следните изисквания: да разполагат с автомобили с товароносимост от 10 до 40 т; да отговарят на изискванията на Закона за автомобилните превози; да разполагат със средства за телекомуникация по време на изпълнението на договора: факс, телекс, телефон; да отговарят на изискванията, посочени в глава трета, раздели I и II ЗОП. Срок на изпълнение-до 31.ХII.2000 г., като услугата се извършва съгласно утвърдената производствена програма на дружеството за извоз на откривка и въглища с автотранспорт при непрекъснат режим на работа в откритите рудници. Начин на плащане-в левове, след изтичане на текущия месец. Предложената цена от участниците в откритата процедура трябва да се образува по следния начин-цена в левове за разстояние от 300-5000 м през 100 м (на 1 куб. м за откривка и на 1 т за въглища), без включен ДДС. Предложенията са с валидност не по-малко от 90 календарни дни считано от датата на отваряне на предложенията. Всеки кандидат представя като неотменима част от предложението банкова гаранция в размер 2 % от общата стойност на предложението, депозирана в ТБ ОББ-Перник. Класирането на предложенията ще се извърши на база икономически най-изгодно предложение (чл. 41, ал. 2 ЗОП) по критерии, посочени в документацията за обществената поръчка. “Мини Перник”-ЕАД, си запазва правото да възложи договорите за услугата на няколко участници в зависимост от най-изгодните предложения. Условие за участие в откритата процедура е закупуването на документацията срещу невъзвръщаема сума 200 лв. с включен ДДС, платими в брой в касата на дружеството, а самата документация се получава от отдел “Маркетинг и търговия”, стая 24 на централното управление на “Мини Перник”-ЕАД, Перник, пл. Св. X.X. 1, тел. 076/602-671. Предложенията трябва да бъдат получени на посочения адрес най-късно до 15 ч. на 45-ия ден от обнародването на поканата в “Държавен вестник”. Предложенията ще бъдат отворени на 46-ия ден от обнародването в “Държавен вестник” в 10 ч. в зала № 43 на “Мини Перник”-ЕАД-централно управление. Желаещите участници или надлежно упълномощени от тях представители могат да присъстват при отварянето на предложенията. Начален срок за продажбата на документацията-датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”.

9179

116.-ДАЕЕР, мина “Балкан”-ЕАД, Твърдица, кв. Индустриален 8890, тел. (0454)23-43, 23-44, факс (0454)41-46, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 7, ал. 1, т. 2, чл. 13, ал. 2, чл. 14 от Закона за обществените поръчки и Решение от 11.I.2000 г. на съвета на директорите на “Балкан”-ЕАД, открива процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на дървен крепителен материал-минни подпори 200-220 куб.м/месечно, минни таванки 100 куб.м/месечно и 4-метров подпорен чам 10 куб.м/месечно по предварителни месечни заявки франко склада на дружеството: 1. предмет на поръчката-доставка на крепителен дървен материал (акация или дъб/цер)-минни подпори и таванки; 2. вид на процедурата-открита; 3. срок за изпълнение на доставката-ежемесечно до края на 2000 г. по заявки; 4. място на изпълнение на доставката-франко склада на “Балкан”-ЕАД, Твърдица. Документацията за участие в процедурата се закупува срещу невъзвръщаемата сума 120 лв. с ДДС, платими в касата на дружеството, и се получава в отдел “МТС и пласмент” в работните дни до 45-ия ден от обнародването в “Държавен вестник”. Предложенията за участие се подават и записват в регистъра на деловодството при секретарката на дружеството до 15 ч. на 45-ия ден от обнародването в “Държавен вестник”.

8527

116а.-ДАЕЕР, мина “Балкан”-ЕАД, Твърдица, кв. Индустриален 8890, тел. (0454)23-43, 23-44, факс (0454)41-46, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 7, ал. 1, т. 2, чл. 14 от Закона за обществените поръчки и решение от 11.I.2000 г. на съвета на директорите на “Балкан”-ЕАД, открива процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на дизелово гориво около 200 т годишно по месечни заявки франко склада на дружеството: 1. предмет на поръчката-доставка на дизелово гориво по месечни заявки; 2. вид на процедурата-открита; 3. срок за изпълнение на доставката-ежемесечно до края на 2000 г. по заявки; 4. място на изпълнение на доставката-франко склада на “Балкан”-ЕАД, Твърдица. Документацията за участие в процедурата се закупува срещу невъзвръщаемата сума 120 лв. с ДДС, платими в касата на дружеството, и се получава в отдел “МТС и пласмент” в работните дни до 45-ия ден от обнародването в “Държавен вестник”. Предложенията за участие се подават и записват в регистъра на деловодството при секретарката на дружеството до 15 ч. на 45-ия ден от обнародването в “Държавен вестник”.

8528

116б.-ДАЕЕР, мина “Балкан”-ЕАД, Твърдица, кв. Индустриален 8890, тел. (0454) 23-43, 23-44, факс (0454) 41-46, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 7, ал. 1, т. 2, чл. 14 от Закона за обществените поръчки и решение от 11.I.2000 г. на съвета на директорите на “Балкан”-ЕАД, открива процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на различни видове масла и смазочни материали от порядъка на 70 000 л годишно чрез ежемесечни заявки франко склада на дружеството: 1. предмет на поръчката-доставка на различни видове масла по месечни заявки; 2. вид на процедурата-открита; 3. срок за изпълнение на доставката-ежемесечно до края на 2000 г. по заявка; 4. място на изпълнение на доставката-франко склада за ГСМ на “Балкан”-ЕАД, Твърдица. Документацията за участие в процедурата се закупува срещу невъзвръщаемата сума 120 лв. с ДДС, платими в касата на дружеството, и се получава в отдел “МТС и пласмент” в работните дни до 45-ия ден от обнародването в “Държавен вестник”. Предложенията за участие се подават и записват в регистъра на деловодството при секретарката на дружеството до 15 ч. на 45-ия ден от обнародването в “Държавен вестник”.

8529

116в.-ДАЕЕР, мина “Балкан”-ЕАД, Твърдица, кв. Индустриален 8890, тел. (0454) 23-43, 23-44, факс (0454) 41-46, на основание чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “г”, чл. 7, ал. 1, т. 3, чл. 14 от Закона за обществените поръчки и решение от 11.I.2000 г. на съвета на директорите на “Балкан”-ЕАД, открива процедура за възлагане на обществена поръчка за превоз на въглища от рудник “Паисий” до фабриката на дружеството в Твърдица: 1. предмет на поръчката-превоз на въглища по месечни разчети до 40 хил. т за годината от средно разстояние 30 км; 2. вид на процедурата-открита; 3. срок за изпълнение на услугата-ежемесечно до края на 2000 г. по заявки; 4. място на изпълнение на услугата-от рудник “Паисий”, намиращ се в планината над Гурково, до фабриката в Твърдица. Документацията за участие в процедурата се закупува срещу невъзвръщаемата сума 120 лв. с ДДС, платими в касата на дружеството, и се получава в отдел “МТС и пласмент” в работните дни до 45-ия ден от обнародването в “Държавен вестник”. Предложенията за участие се подават и записват в регистъра на деловодството при секретарката на дружеството до 15 ч. на 45-ия ден от обнародването в “Държавен вестник”.

8530

116г.-ДАЕЕР, мина “Балкан”-ЕАД, Твърдица, кв. Индустриален 8890, тел. (0454) 23-43, 23-44, факс (0454) 41-46, на основание чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “г”, чл. 7, ал. 1, т. 3, чл. 14 от Закона за обществените поръчки и решение от 11.I.2000 г. на съвета на директорите на “Балкан”-ЕАД, открива процедура за възлагане на обществена поръчка за извоз на работниците си от населените места в региона до рудниците “Твърдица”, “Шешкинград” и “Паисий”: 1. предмет на поръчката-извоз на работниците с автобусен транспорт по определен маршрут и график; 2. вид на процедурата-открита; 3. срок за изпълнение на поръчката-от сключване на договора до края на 2000 г. във всеки работен ден; 4. място на изпълнение на поръчката-от района на градовете Твърдица, Сливен и Гурково по определени маршрути до рудниците “Твърдица”, “Шешкинград” и “Паисий” на “Балкан”-ЕАД. Документацията за участие в процедурата се закупува срещу невъзвръщаемата сума 120 лв. с ДДС, платими в касата на дружеството, и се получава в отдел “МТС и пласмент” в работните дни до 45-ия ден от обнародването в “Държавен вестник”. Предложенията за участие се подават и записват в регистъра на деловодството при секретарката на дружеството до 15 ч. на 45-ия ден от обнародването в “Държавен вестник”.

8531

116д.-ДАЕЕР, мина “Балкан”-ЕАД, Твърдица, кв. Индустриален 8890, тел. (0454) 23-43, 23-44, факс (0454) 41-46, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 7, ал. 1, т. 2, чл. 14 от Закона за обществените поръчки и решение от 11.I.2000 г. на съвета на директорите на “Балкан”-ЕАД, открива процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на месо и месни изделия за работническите столове на “Балкан”-ЕАД, Твърдица, заявки франко столовете на дружеството: 1. предмет на поръчката-доставка на месо и месни изделия по заявка от порядъка на 25 т годишно; 2. вид на процедурата-открита; 3. срок за изпълнение на доставката-от сключване на договора до края на 2000 г. по равномерни периодични заявки; 4. място на изпълнение на доставката-франко столовете на рудниците на “Балкан”-ЕАД, Твърдица. Документацията за участие в процедурата се закупува срещу невъзвръщаемата сума 120 лв. с ДДС, платими в касата на дружеството, и се получава в отдел “МТС и пласмент” в работните дни до 45-ия ден от обнародването в “Държавен вестник”. Предложенията за участие се подават и записват в регистъра на деловодството при секретарката на дружеството до 15 ч. на 45-ия ден от обнародването в “Държавен вестник”.

8532

Поправка. Обединената районна болница-Хасково, пр

Промени настройката на бисквитките